Ugrás a fő tartalomra

Turizmus Bulletin

Turizmus Bulletin szakmai és tudományos folyóirat alapvető szerkesztési elve, hogy egyszerre szólítsa meg a turisztikai felsőoktatásban, az akadémiai, valamint más kutató- és háttér intézményekben, a közigazgatásban, a döntés-előkészítésben, a tanácsadásban, a non-profit szférában, a szakmai érdek képviseletekben és a gyakorlat legkülönbözőbb szegmenseiben dolgozó, a turizmust hivatásuknak tekintő olvasókat. . A Turizmus Bulletin tudományos profilját a “Lektorált tanulmányok”, szakmai arculatát a “Műhely” rovat testesíti meg. 
Budapesti Corvinus Egyetemet 2017-ben érte az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökségtől felkérést kapott, hogy az 1997-ben alapított rangos szakmai és tudományos folyóirat gondozza. Corvinus Mobilitás és Turizmus Központ felvállalta a lap megjelenésével kapcsolatos koordinációt, létrehozta a napi operatív munkát végző Szerkesztőbizottságot és a stratégiai kérdésekben állást foglaló Tudományos Tanácsadó Testületet. A Turizmus Bulletin a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködésében évente 4 alkalommal (az adott negyedév végén) megjelenő, magyar nyelvű tudományos folyóirat. A Turizmus Bulletin elsődleges célja a turizmusipar gazdaságtudományi kérdéseivel foglalkozó új kutatási eredmények közreadása (különösen a turizmus gazdaságtana, a turizmusmarketing és a turizmusmenedzsment területén), de nyitott a rokontudományok kutatói által feltárt, a társadalmi, gazdasági és környezeti hatásmechanizmusokra fókuszáló problémák (különösen a tér- és időbeliség, az innováció, a kommunikáció, a fenntartható fejlődés és az életminőség területén) megjelenítésére. A Turizmus Bulletin – a turizmus sajátosságaira való tekintettel – a ismeretterületek közötti transzdiszciplinaritás érvényesítésére nagy hangsúlyt helyez.
A XVII. évfolyam két, összevont, 5-5 tanulmányt tartalmazó kiadványban látott napvilágot. A XVIII. évfolyamtól kezdődően már évi négy különálló szám kerül kiadásra, amelyekben számonként 4-6 cikk jelenik meg. 2020-ban pedig már a jubileumi, XX. évfolyam számai kerülnek megjelentetésre. 2020. őszén pedig megjelent egy Különszám is. 2021-ben ismét négy szám jelent meg, míg a 2022-es évadban öt tanulmány olvasható. 2023-ban, már négy szám jelent meg.

2024-ben pedig immár a XXIV. évfolyam került megjelentetésre, amelyben először már angol nyelvű kutatások is helyet kaptak és ezt a korszaknyitást egy megújult borítóval prezentáljuk.

A folyóirat hivatalos email elérhetősége: turizmusbulletin(kukac)uni-corvinus(pont)hu

ISSN 1416-9967 (Nyomtatott); ISSN 1587-0928 (Online)

Impresszum

Impresszum – 2024/1. szám

Turizmus Bulletin 2024. 1. szám – Impresszum

2024. 1. szám

A teljes 2024. 1. szám

A teljes 2024. 1. szám

Turizmus Bulletin 2024. 1. szám

Online Content Analysis Focusing on Local Ingredients and Food Culture: A Study of Selected Food Festival Websites – Csapody, B.

Title: Online Content Analysis Focusing on Local Ingredients and Food Culture: A Study of Selected Food Festival Websites

The rising popularity of food tourism is fueled by a growing interest in destination-specific culinary experiences, with food festivals playing a crucial role in this trend. This article conducts a qualitative online content analysis of European and North American food festival websites to explore how these events promote local ingredients and preserve food culture through communication. The analysis reveals an increasing commitment by these festivals to showcase local food and traditions, supporting local producers and service providers. Additionally, the study categorizes food festivals based on their online representation’s connection to local ingredients and food culture. Its significance lies in contributing to the understanding of communication patterns of local food culture, offering insights to support festival organizers in fostering local economies and communities.

Author: Bence Csapody

Cím: Online tartalomelemzés a helyi alapanyagok és gasztronómiai kultúra mentén: Gasztrofesztiválok weboldalainak vizsgálata

A gasztroturizmus növekvő népszerűsége mögött a desztinációk nyújtotta egyedi kulináris élmények iránti bővülő kereslet áll, amelyben a gasztronómiai fesztiváloknak kulcsfontosságú szerep jut. Jelen cikk célja, hogy kvalitatív online tartalomelemzéssel azonosítsa, miként járulnak hozzá egyes európai és észak-amerikai gasztronómiai fesztiválok weboldalai a helyi alapanyagok népszerűsítéséhez és a gasztronómiai kultúra megőrzéséhez. Az eredmények alapján a gasztronómiai fesztiválok egyre elkötelezettebbek a helyi ételek és hagyományok bemutatása iránt, támogatva ezzel a helyi termelőket és szolgáltatókat egyaránt. Emellett a tanulmány kategorizálja is a fesztiválokat a helyi gasztronómiai kultúra és alapanyagok online kommunikációjukban betöltött szerepe alapján.

DOI: 10.14267/TURBULL.2024v24n1.1

Online Content Analysis Focusing on Local Ingredients and Food Culture: A Study of Selected Food Festival Websites – Csapody, B.

Online tartalomelemzés a helyi alapanyagok és gasztronómiai kultúra mentén: Gasztrofesztiválok weboldalainak vizsgálata – Csapody B.

Formation and Evolution of the Tourism Milieu: A Holistic Approach to Spatial Experience – Bal, D.

Title: Formation and Evolution of the Tourism Milieu: A Holistic Approach to Spatial Experience

This research investigates the formation and evolution of the tourism milieu through a holistic philosophical lens that integrates Kant’s focus on knowledge foundations and Merleau-Ponty’s insights into perception and embodiment. It emphasizes the significance of reasoning and critical thinking in comprehending destination complexities. The research aims to dissect the interactions among tourists, locals, and their environment, shedding light on the transformative influence of tourism. In this way it offers valuable insights into the intricate dynamics of destination evolution. The research contextualizes its inquiry within Budapest’s Jewish Quarter, a locale rich in cultural vibrancy and urban dynamism. Through a synthesis of theoretical discourse and pragmatic analyses, this study not only enhances our understanding of tourism milieu dynamics but also advocates for the adoption of sustainable development practices within the tourism industry.

Author: Damla Bal

Cím: A turisztikai miliő kialakulása és fejlődése: A térélmény holisztikus megközelítése 

Ez a kutatás a turisztikai miliő kialakulását és fejlődését vizsgálja holisztikus filozófiai megközelítésben, amely integrálja Kant tudás alapjaira és Merleau-Ponty érzékeléssel és megtestesüléssel kapcsolatos nézeteit, hangsúlyozva az érvelés és a kritikai gondolkodás jelentőségét a turisztikai célállomások komplexitásának megértésében. A kutatás célja a turisták, a helyi lakosok és a környezetük közötti kölcsönhatások vizsgálata, rávilágítani a turizmus átalakító hatására, ezáltal értékes betekintést nyújtani a desztinációk fejlődésének bonyolult dinamikájába. A kutatás helyszíne a budapesti zsidó negyed, amely kulturális értékekben és városi dinamizmusban egyaránt gazdag. Az elméleti diskurzus és a pragmatikus elemzések szintézisén keresztül a tanulmány nemcsak a turisztikai miliő dinamikájának megértését segíti, hanem kiáll az ágazatot érintő fenntartható fejlődési gyakorlatok elfogadása mellett is.

DOI: 10.14267/TURBULL.2024v24n1.2

Formation and Evolution of the Tourism Milieu: A Holistic Approach to Spatial Experience – Bal, D.

A turisztikai miliő kialakulása és fejlődése: A térélmény holisztikus megközelítése – Bal D.

A Covid19-pandémia hatása a fogyatékossággal
élő emberek foglalkoztatására a vendéglátásban:
Tétlenség vagy reziliens építkezés? – Fekete-Frojimovics Zs. et al.

A Covid19-járvány és az azt követő időszak globális szinten komoly nehézségek elé állította a turizmus– vendéglátás ágazat szereplőit, így hazánkban is. A vendéglátó vállalkozásoknak jelenleg számos problémával kell megküzdeniük, a túlélésre pedig akkor van a legnagyobb esélyük, ha sikerül egy olyan működési modellt kialakítaniuk, amivel rugalmasan reagálhatnak a folyamatosan változó gazdasági és társadalmi környezetre. Az utóbbi években a magyar vendéglátásszektor egyik legnagyobb problémája a megfelelően szakképzett, lojális munkavállalók megtalálása és alkalmazása. Kutatásunkban arra vállalkoztunk, hogy feltérképezzük a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásának nehézségeit és támogató tényezőit a vendéglátásban, illetve feltárjuk, hogy milyen eséllyel járulhatnak hozzá ennek a problémának a megoldásához.

Szerzők: Fekete-Frojimovics Zsófia – Csillag Sára – Farkas Jácint

Title: The impact of the pandemic on the employment of people with disabilities in the hospitality sector. Inaction or resilient construction?

The Covid19 pandemic and the period that followed has posed serious challenges for the tourism and hospitality industry worldwide, including Hungary. At present, hospitality businesses are facing a number of problems and their best chance of survival is to develop an operating model that allows them to respond flexibly to the constantly changing economic and social environment. In recent years, one of the biggest problems facing the Hungarian hospitality sector is finding and hiring suitably skilled and loyal workers. In our research, we set out to identify the employment difficulties and supporting factors for people with disabilities in the hospitality industry and to explore the potential contribution they can make to solving this problem.

DOI: 10.14267/TURBULL.2024v24n1.3

A Covid19-pandémia hatása a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatására a vendéglátásban: Tétlenség vagy reziliens építkezés? – Fekete-Frojimovics et al.

A Covid19-pandémia hatása a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatására a vendéglátásban: Tétlenség vagy reziliens építkezés? – Fekete-Frojimovics Zs. et al.

A fogyatékossággal élő munkavállalók helyzete a
hazai szállodaiparban – Petykó Cs. et al.

A Covid19-járványt megelőző 2019-es évben a turizmushoz köthető ágazatokban Magyarországon 421 ezer foglalkoztatottat tartottak nyilván, amivel a szektor 9,5%-os részarányt képviselt a nemzetgazdaságban. A gazdasági jelentőség mellett fontos kérdés, hogy a társadalmi felelősségvállalás elvei érvényesülnek-e a szektor vállalatainál. Vizsgálatunk fókuszába a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatását helyeztük. Egy feltáró jellegű kutatás keretében interjúkat készítettünk hazai szállodavezetőkkel a fogyatékossággal élők alkalmazásáról. Az eredmények azt mutatják, hogy a fogyatékossággal élők részaránya alacsony a munkavállalók között. A Covid19-járvány hatásai, a munkaerőhiány és a megnövekedett energiaköltségek extra erőfeszítéseket igényelnek a szállodaipartól a dolgozók (beleértve a fogyatékossággal élő munkavállalókat is) megtartása érdekében. A vizsgálat legfőbb eredménye a társadalmi hozzáállásban tapasztalható szemléletváltás szükségessége.

Szerzők: Petykó Csilla – Csillag Sára – Farkas Jácint – Fekete-Frojimovics Zsófia – Nagy Adrienne

Title: The situation of disabled employees in the Hungarian hotel industry

In 2019, the year before the Covid19 pandemic, 421 thousand people were employed in tourismrelated sectors in Hungary, which represented 9.5% of the national economy. In addition to economic significance, an important question is whether companies in the sector apply the principles of social responsibility. We have therefore focused our investigation on an interesting area of CSR: the employment of people with disabilities. In the context of our exploratory research, we conducted interviews with domestic hotel managers regarding the employment of people with disabilities. The results show that their share among employees is very low. The effects of the covid pandemic, labour shortages and increased energy costs require extra efforts to retain employees, including the disabled. The need for a change in social attitudes was also evident.

DOI: 10.14267/TURBULL.2024v24n1.4

A fogyatékossággal élő munkavállalók helyzete a hazai szállodaiparban – Petykó Cs. et al.

A fogyatékossággal élő munkavállalók helyzete a hazai szállodaiparban – Petykó Cs. et al.

Az egészségturizmus makrogazdasági
összefüggéseinek vizsgálata – Ruszinkó Á. et al.

Kutatásunk kiindulópontja az volt, hogy a piaci alapú egészségturisztikai szolgáltatásokon túl az államilag finanszírozott gyógyfürdő-szolgáltatásokat is érdemes megvizsgálni abból a szempontból, hogy a kapcsolódó turisztikai költések mennyiben járulnak hozzá az adott desztináció turizmusának bevételeihez. Vizsgálati eredményeink igazolják a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) gyógyfürdő-finanszírozása újragondolásának szükségességét, hogy a hazai – valódi egyediséget, különlegességet képviselő – gyógyturizmus ismét fellendüljön. A szerzők ezzel a tanulmánnyal a gyógyfürdőkben megvalósuló kezelések támogatási normatívájának emelését kívánják elősegíteni. Az elemzés célja és egyben újszerűsége az olyan együtthatók keresése, amelyek hozzásegítenek a gyógyfürdők – főként gyógyászatok – vendégforgalma alakulásának pontosabb értelmezéséhez. Korábban nem készültek még hasonló vizsgálatok az egészségturizmusban fennálló korrelációkról, csupán idősoros elemzéseket végeztek.

Szerzők: Ruszinkó Ádám – Vajai Balázs – Donka Attila

Title: An examination of the macro-economic relationships of health tourism

The starting point of our research was that, in addition to market-based health tourism services, it is also worth examining state (social security) financed spa services from the aspect of how much the related tourism expenditures contribute to the tourism revenues of the given destination. The results of our investigation confirm the necessity of rethinking the spa financing of the National Health Insurance Fund (NEAK), so that domestic medicinal tourism, which is truly unique and special, will be revived again. With this study, the authors hope to promote the raising of the level of support for treatments carried out in medicinal spas. The aim and novelty of the analysis are to find coefficients that help to interpret more accurately the development of the guest turnover of spas, and especially their medicianl sections. Previously, no similar studies had been carried out on the correlations in health tourism, only time series analyses were completed.

DOI: 10.14267/TURBULL.2024v24n1.5

Az egészségturizmus makrogazdasági összefüggéseinek vizsgálata – Ruszinkó Á. et al.

Az egészségturizmus makrogazdasági összefüggéseinek vizsgálata – Ruszinkó Á et al.

Szaúd-Arábia turizmusa – Tóthné Kardos K.

Szaúd-Arábiáról mint turisztikai desztinációról, nemsokat hallottunk eddig. A hazai élménykeresők 2022. év vége felé figyelhettek fel jobban az országra, amikor a WizzAir elindította járatait. Szaúd-Arábiában 2019-ig elsősorban a vallási turizmus volt a kiemelkedő szegmens. Mohamed bin Szalmán koronaherceg 2017-ben bejelentette, hogy az ország megnyitja kapuit a hagyományos belföldi és a nemzetközi szabadidős turizmus előtt, melyet a Vision 2030 nevű átfogó társadalmi, gazdasági reformprogram részeként vezettek be. A programnak köszönhetően hatalmas beruházások, fejlesztések indultak el az országban. Jelen tanulmány célja a Szaúd-Arábia robbanásszerű, látványos turisztikai fejlesztésével kapcsolatos nemzetközi szakirodalom és kutatás feldolgozása, a jelenleg zajló fejlesztések ismertetése és a turizmusra vonatkozó alapvető következtetések levonása.

Szerző: Tóthné Kardos Krisztina

Title: Tourism in Saudi Arabia

We have heard little about Saudi Arabia as a tourist destination so far. Hungarian adventure-seekers began to take more notice of the country towards the end of 2022, when WizzAir launched its flights. Prior to 2019, religious tourism was a prominent segment in Saudi Arabia. Crown Prince Mohamed bin Salman announced in 2017 that he would open the doors to traditional domestic and international leisure tourism, introduced as part of a comprehensive social and economic reform program called Vision 2030. The program has led to huge investments and developments. This paper aims to review the international literature and research on Saudi Arabia’s explosive spectacular tourism development, describe current activities and draw some basic conclusions for tourism.

DOI: 10.14267/TURBULL.2024v24n1.6

Szaúd-Arábia turizmusa – Tóthné kardos K.

Szaúd-Arábia turizmusa – Tóthné Kardos K.

Turizmus Bulletin 2024. 1. szám borítója

Turizmus Bulletin 2024. 1. szám megújult borítója

2023. 4. szám

A teljes 2023. 4. szám

Kapcsolódó dokumentumok

Turizmus Bulletin 2023. 4. szám

Vendégszerkesztői előszó a Turizmus Bulletin OTDK tematikus számához – Wimmer Á.

Vendégszerkesztői előszó a Turizmus Bulletin OTDK tematikus számához – Wimmer Á.

Vendégszerkesztői előszó – Wimmer Ágnes

Budapest vizsgálata belföldi kerékpáros turisztikai desztinációként – Molnár B. et al.

A kerékpározás népszerűsége a Covid19-járvány korlátozásainak pozitív mellékhatásaként világszerte megnőtt. A tendencia magas potenciált hordoz az élhető városi mobilitás és a fenntartható turizmus térnyeréséhez. Tanulmányunk Budapestet mint belföldi turisztikai desztinációt vizsgálja, a kerékpáros infrastruktúra megítélésére fókuszálva. Kérdőíves kutatásunk 112 kitöltő válaszait tartalmazza. A mintát Budapest és környékének lakosai, illetve vidéki lakosok körére bontottuk. Az eredmények alapján Budapest mint aktív turisztikai desztináció megítélése a vidéki kitöltők körében kedvezőtlenebb, elsősorban a megközelíthetőség és az élményígéret kapcsán. A válaszok alapján a főváros vonzerejének növelése érdekében az infrastruktúra minősége, a járműforgalom volumene és a kerékpárosbarát szolgáltatások köre sürget beavatkozást, fejlesztést.

Szerzők: Molnár Bálint – Munkácsy András – Jászberényi Melinda

Title: Analysing Budapest as a domestic cycling tourism destination

Abstract: The popularity of cycling has increased worldwide as a positive consequence of the Covid 19 pandemic. This trend holds significant potential for the advancement of liveable urban mobility and sustainable tourism. Our study examines Budapest as a domestic cycling tourism destination, with a focus on evaluating cycling infrastructure. Our questionnaire-based research includes responses from 112 participants. We took a sample of residents of both Budapest and its surrounding areas and of rural residents. Based ont he results, the perception of Budapest as an active tourist destination is less favourable among rural respondents, primarily concerning accessibility and the promise of the experience. According to the responses, to enhance the capital’s attractiveness, intervention and development are needed in the quality of the infrastructure, the volume of road traffic and the scope of bicycle-friendly services.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n4.1

Budapest vizsgálata belföldi kerékpáros turisztikai desztinációként – Molnár B. et al.

Budapest vizsgálata belföldi kerékpáros turisztikai desztinációként – Molnár B. et al.

A tányérmaradék csökkentési lehetőségeinek vizsgálata a büféreggeliztetés példáján – Nemes P. et al.

Az élelmiszer-pazarlás mára globális problémává nőtte ki magát, és nagy kihívást jelent a vendéglátóiparban. Jelen cikk ennek egy kis részét vizsgálja, a tányérmaradék (plate waste, azaz az étkezés után a vendégek tányérján maradó étel) keletkezésének okait és csökkentési lehetőségeit. Az esettanulmány egy négycsillagos szálloda büfé rendszerű reggeliztetésére épül, és több kutatási módszert alkalmaz, melyeknek jelen tanulmányban csak egy része kerül bemutatásra. A vizsgálat összefüggéseket keres a vendégek neme, elégedettsége és a tányérmaradék mértéke között. A vendégek befolyásolására kihelyezett tájékoztatók hatását szintén vizsgáltuk. A kutatás újfent bizonyította a figyelemfelkeltés pozitív hatását. Néhány jó gyakorlat és a szerzők javaslatai más szállodák esetében is alkalmazhatóak.

Szerzők: Nemes Petra – Karakasné Morvay Klára

Title: An examination of ’plate waste’ reducing methods in case of buffet breakfast

Abstract: Food waste has become a global problem and represents a major challenge in the hospitality industry. This article examines a small part of this, focusing only on the ’plate waste’ (the food left on the guests’ plates after the meal) and the potential to reduce this. The case study is based on the buffet breakfast of a 4* hotel and uses several research methods, only a part of these being presented here. The study looks for correlations between the guests’ gender, satisfaction, and the amount of plate waste. The authors also observed the effect of information posted to influence guests. Also in this case, the positive effect of attracting attention was seen. Certain good practices and the authors’ suggestions can be applied to other hotels.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n4.2

A tányérmaradék csökkentési lehetőségeinek vizsgálata a büféreggeliztetés példáján – Nemes P. et al.

A tányérmaradék csökkentési lehetőségeinek vizsgálata a büféreggeliztetés példáján – Nemes P. et al.

A hazai zenei fesztiválokkal kapcsolatos attitűdvizsgálat a Z generáció tagjainak körében – Kovács D. S. et al.

A fesztiválok népszerűsége töretlen, különös tekintettel a zenei fesztiválokra, amelyek nagymértékű változáson mentek keresztül az utóbbi két évtizedben. A résztvevői kör ismeretében megállapítható, hogy főként a fiatal korosztály látogatja ezeket a rendezvényeket, ezért a tanulmány célja a Z generáció attitűdvizsgálata a zenei fesztiválokkal kapcsolatban. Kvalitatív kutatás keretében fókuszcsoportos interjúk kerültek lefolytatásra a célcsoport gondolatainak megismeréséhez. A fesztivállátogatás gyakorisága szerint három csoportban vizsgáltuk a résztvevőket. A primer kutatás eredményei azt mutatják, hogy a fiatalok számára a fellépők, a társaság és az élmény jelentik az elsődleges motivációt a fesztiválon való részvételre, míg a magas árak, a tömeg és a társaság hiánya korlátozza a részvételi szándékot. A tanulmány végén olyan gyakorlati javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek a jövőben segítségül szolgálhatnak a fesztiválszervezők számára a potenciális célközönség eléréséhez.

Szerzők: Kovács Dominika Sára – Boros Kitti

Ttile: An analysis of attitudes towards domestic music festivals among the members of Generation Z

Abstract: Festivals are becoming ever more popular, particularly music festivals, which have seen significant changes during the last two decades. Based on the visitors, it can be stated that these events are primarily attended by the younger generation. Consequently, the purpose of this study is to analyse the attitudes of Generation Z towards music festivals. Focus group interviews were conducted as part of a qualitative study to learn more about the target group’s perspectives. The participants were divided into three groups based on the frequency of their attendance. The findings of primary research suggest that for young people, the performers, the company, and the experience are the key motivators for attending a festival, whereas high prices, crowds and a lack of company limit their willingness to attend the events. The study concludes with practical suggestions that festival organisers might use to reach out to potential audiences in the future.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n4.3

A hazai zenei fesztiválokkal kapcsolatos attitűdvizsgálat a Z generáció tagjainak körében – Kovács D. S. et al.

A hazai zenei fesztiválokkal kapcsolatos attitűdvizsgálat a Z generáció tagjainak körében – Kovács D. S. et al.

A közösségi közlekedés hatása a turisztikai élményre – Fónai K. A. et al.

A kutatás célkitűzése annak feltárása, hogy a Budapestre látogató külföldi turisták turisztikai élményét hogyan befolyásolja a budapesti közösségi közlekedés használata. A megszokott közlekedési módok (például autóbusz, villamos) mellett a kutatás külön figyelmet fordít a különlegesebb közlekedési eszközökre (például fogaskerekű, sikló, libegő), valamint vizsgálja a közelmúltban bevezetett fejlesztéseket is. Felméri, mennyire voltak elégedettek a turisták a szolgáltatással, érte-e őket bármilyen negatív élmény, hogyan befolyásolták a városról alkotott képüket a közösségi közlekedés során szerzett tapasztalatok. Az elméleti háttér elemzésekor a kutatás vizsgálja a közösségi közlekedés és a turisztikai élmény szerepét, illetve rövid nemzetközi kitekintést tesz a külföldi különleges közlekedési eszközök terén. Az eredmények ismeretében lehetőség nyílik javaslatok és prioritások megfogalmazására a közösségi közlekedés jövőbeni, turisztikai szempontú fejlesztéséhez.

Szerzők: Fónai Kende András – Sipos Erika

Title: The impact of public transportation on the tourist experience

The aim of this research is to reveal how the use of public transport influenced the experience of foreign tourists visiting Budapest. In addition to the usual modes of transport (e.g. bus, tram), the research pays special attention to more special means of transport (e.g. cogwheel railway, funicular, chairlift), and also examines recently introduced developments. It assesses how satisfied the tourists were with the service, whether they had any negative experiences and how their perception of the city was influenced by these experiences. When analyzing the theoretical background, it examines the role of public transport and the tourist experience. It also provides a brief international overview of special means of transport abroad. The results make it possible to formulate proposals and priorities for the future development of public transport from a touristic perspective.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n4.4

A közösségi közlekedés hatása a turisztikai élményre – Fónai K. A. et al.

A közösségi közlekedés hatása a turisztikai élményre – Fónai K. A. et al.

A modern szállodaipar létrejötte Pécsett a XIX–XX. század fordulóján – Varga P. Zs. et al.

Az 1867. évi kiegyezést követően Magyarországon jelentős gazdasági fejlődés indult meg. A mintegy 50 éves időszak alatt a magyar gazdaság virágkorát élte: megindult az iparosodás, növekedett a kereskedelmi forgalom és gyorsan fejlődött számos ágazat, mint például a vendéglátás. Pécsett, a Dél-Dunántúl legnagyobb városában, az átalakulás fontos része volt, hogy a hagyományos vendégfogadók rendszerét a XX. század elejére felváltotta a modern szállodaipar. Az újonnan felépített szállodák tulajdonosai pécsi iparosok, nagykereskedők voltak, akik bérbe adva működtették vállalkozásukat. A tanulmány azt vizsgálja, hogy melyek voltak a korszak szállodaiparának legfontosabb elemei, kik voltak a tulajdonosok, s a létrejött szállodák milyen minőséget képviseltek. Az elemzés kimutatja, hogy a modern vállalkozások eredményeképpen Pécsett a XX. század elejére egy országos mércével is jelentősnek mondható, minőségi szállodakapacitás jött létre, amelynek épületei még ma is a városkép meghatározó egységei.

Szerzők: Varga Patrik Zsolt – Kaposi Zoltán

Title: The establishment of the modern hotel industry in Pécs at the turn of the 19th and 20th century

After the Austrian–Hungarian reconciliation of 1867 a significant economic development emerged in Hungary. During the nearly 50 years of closer ties the Hungarian economy flourished: industrialisation began, trading grew and many sectors, including catering, developed rapidly. An important part of the transformation of Pécs, the largest city of South Transdanubia, was that the system of traditional taverns or inns was replaced by the modern hotel industry at the beginning of the 20th century. The owners of the hotels were local entrepreneurs and traders, who ran their businesses on a rental basis. The study examines what were the key elements of the hotel industry of the period, who were the owners, and what quality the hotels represented. The analysis shows that, because of the modern businesses, Pécs had excellent quality hotel capacity of national significance by the beginning of the 20th century. These hotels are dominant features of the city’s landscape until today

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n4.5

A modern szállodaipar létrejötte Pécsett a XIX–XX. század fordulóján – Varga P. Zs. et al.

A modern szállodaipar létrejötte Pécsett a XIX–XX. század fordulóján – Varga P. Zs. et al.

Tusnádfürdő ismertségének és turisztikai keresletének alakulása, különös tekintettel a Fortuna Eco Boutique Hotel vendégösszetételére, marketing- és menedzsmenttevékenységére – Balog V. et al.

Jelen tanulmány az Erdélyben található Tusnádfürdő település jelenlegi turisztikai helyzetét és jövőbeli továbbfejlesztési lehetőségeit vizsgálja, kiemelt figyelmet fordítva a Fortuna Eco Boutique Hotel menedzsment- és marketingtevekénységére. Tusnádfürdő a magyarországi turisták körében egyre népszerűbb desztináció, egyrészt a minden évben megrendezésre kerülő Tusványos Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor miatt, másrészt nagy hagyományokkal rendelkező gyógyfürdője, természeti szépsége, fejlődő infrastruktúrája, turisztikai látványosságai és egyéb programlehetőségei vonzó célponttá teszik a belföldi és a külföldi turisták körében. A feltáró jellegű kutatás online kvantitatív megkérdezés útján, két nyelven (magyarul és románul) került lebonyolításra. Ezen túlmenően kvalitatív kutatás keretében Tusnádfürdő polgármesterével és a Fortuna Eco Boutique Hotel tulajdonosüzemeltetőjével készült interjú tárta fel a jelenlegi helyzetet. Tanulmányunk az eredmények alapján próbál válaszokat adni a jövő kihívásaira mind a település, mind a szálloda vonatkozásában.

Szerzők: Balog Viktória – Behringer Zsuzsanna

Title: Trends in the awareness and tourism demand of Tusnádfürdő, with a special focus on the guest composition, marketing and management activities of Fortuna Eco Boutique Hotel

Abstract: The present study examines the current tourism situation and future development opportunities of the Tusnádfürdő settlement in Transylvania, with a special focus on the management and marketing activities of the Fortuna Eco Boutique Hotel. Tusnádfürdő is an increasingly popular destination for Hungarian tourists, partly because of the annual „Tusványos” Bálványos Summer Free University and Student Camp. This is also due to its traditional spa, natural beauty, developing infrastructure, tourist attractions and to some other activities, provided by the area for both domestic and foreign visitors. The exploratory research was carried out through an online quantitative survey in two languages (Hungarian and Romanian). Qualitative interviews with the mayor of Tusnádfürdő and the ownermanager of the Fortuna Eco Boutique Hotel were undertaken. All of these explored the current situation and tried to respond to the future challenges of both the municipality and the hotel.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n4.6

Tusnádfürdő ismertségének és turisztikai keresletének alakulása, különös tekintettel a Fortuna Eco Boutique Hotel vendégösszetételére, marketing- és menedzsmenttevékenységére – Balog V. et al.

Tusnádfürdő ismertségének és turisztikai keresletének alakulása, különös tekintettel a Fortuna Eco Boutique Hotel vendégösszetételére, marketing- és menedzsmenttevékenységére – Bal (…)

Turizmus Bulletin 2023. 4. szám borítója

Turizmus Bulletin 2023. 4. szám borítója

2023. 3. szám

A teljes 2023. 3. szám

A teljes 2023. 3. szám

Turizmus Bulletin 2023 3. szám

Elősző

Vendégszerkesztői előszó a Turizmus Bulletin „Utazás a tudományban – 2023” tematikus számhoz

Elősző

Önvezető járművek hatása a turizmusra hazai szakértők szemével – Ásványi K. et al.

Az önvezető járművek közeljövőben várható elterjedése alapjaiban változtathatja meg a turizmussal kapcsolatos mobilitási lehetőségeket. A kutatás célja, hogy rendszerezze az automatizálás várható turisztikai hatásait, és feltárja, hogy a turizmus különböző területein dolgozó szakértők hogyan látják az előttünk álló technológiai fejlődést. A szakértők (n=21) véleményét a Q-módszertannal elemeztük, mely alapján négy véleménycsoportot különböztettünk meg. A szakértők egy optimista, technológiaorientált csoportja úgy látja, hogy az önvezető járművekkel történő városnézés már a közeljövőben megjelenhet niche szolgáltatásként. A szakértők lassú fejlődést jósló, akadálymentesítésre összpontosító csoportja hangsúlyozta, hogy az önvezető járművek terjedése javíthatja az infrastrukturálisan fejlett úti célok elérhetőségét. A mobilitás-szolgáltatás-orientált csoport szerint az önvezető járművek használata a mobilitás tekintetében megszokottá válhat, de a más turisztikai szolgáltatásokra gyakorolt hatása marginális lesz. A lehetséges negatív hatások miatt a szakértők szkeptikus csoportja úgy véli, hogy az önvezető járművek nem válnak széleskörben elterjedtté a turizmusban. A turisztikai szakértők attitűdjei alapján kialakított csoportok segíthetik a jövőbeni turizmusfejlesztési stratégiák előkészítését.

Title: The impact of self-driving vehicles on tourism from Hungarian experts’ perspective

The spread of highly automated vehicles could change the mobility options for tourism remarkably. The following research aims to systematize the expected impact of automation on tourism and to explore how experts in different areas of tourism see the technological developments ahead. The opinions of the tourism experts (n=21) were analysed using the Q-method. Based on the results, four groups were identified. An optimistic, technology-oriented group of experts considers that selfdriving vehicle sightseeing could emerge as a niche service in the near future. A slow-developing, accessibility-focused group of experts stressed that the uptake of self-driving vehicles could improve accessibility to infrastructurally advanced destinations. A mobility-service-oriented group argues that the use of self-driving vehicles may become commonplace for mobility, but that their impact on other tourism services will be marginal. Because of the potential negative impacts, a skeptical group of experts believes that self-driving vehicles will not become widespread in tourism. The clustering of tourism experts’ attitudes could help to prepare future tourism development strategies.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n3.1

Önvezető járművek hatása a turizmusra hazai szakértők szemével – Ásványi K. et al.

Önvezető járművek hatása a turizmusra hazai szakértők szemével – Ásványi K. et al.

Digitális nomádok – napjaink divatos kifejezése vagy a holnap utazói? – Pfening Á.

A Covid19-világjárvány felgyorsította az újszerű munkarendek, többek között a távmunka elterjedését, ami a digitális technológiák által támogatott nomád életmód egyik legfontosabb ösztönzőjévé vált. A digitális nomádok megkérdőjelezik a munka és a szabadidő hagyományos dichotóm nézetét, helyette az álomélet eszményét hirdetik. Utazás közben dolgoznak, és munka közben utaznak, így ötvözve a jövedelemszerzést a szórakozással. Jogosan merül fel tehát a kérdés, vajon tekinthető-e ez a csoport turisztikai szegmensnek, vagy csak napjaink egy felkapott kifejezéséről van szó. Az alábbi tanulmány célja, hogy a digitális nomadizmust elhelyezze a turizmus rendszerében, és ezzel átfogó perspektívát adjon a téma kutatási kategóriaként való megalapozásához a hazai szakirodalomban, illetve felhívja a gyakorlati szakemberek figyelmét a digitális nomádok, mint posztmodern turisztikai szegmensben rejlő lehetőségekre.

Title: Digital nomads – a current buzzword or tomorrow’s tourists?

The Covid19 pandemic is seen as a driver of novel work arrangements including remote work styles which stimulated interest in experiencing a new digitally enabled nomadic lifestyle. Digital nomads challenge the dichotomous view of traditional work and leisure domains by promoting an ideal lifestyle. They work while travelling and travel while working, combining profit and fun. The question therefore arises whether this group can be considered as a significant tourist segment in the future or only as a trend-setting buzzword. This study aims at positioning digital nomadism in the field of tourism, thereby providing a comprehensive perspective for establishing the phenomenon as a research category in the Hungarian academic literature, and raising the practitioners’ interest by displaying the opportunities that digital nomads, as a post-pandemic tourist segment, mean for them.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n3.2

Digitális nomádok – napjaink divatos kifejezése vagy a holnap utazói? – Pfening Á.

Digitális nomádok – napjaink divatos kifejezése vagy a holnap utazói? – Pfening Á.

Turisztikai mobilitásváltozás a Covid19-pandémia alatt és után, különös tekintettel a közlekedési eszköz- és desztinációválasztásra – Behringer Zs. et al.

A turizmus és a közlekedés kapcsolatát erőteljesen alakítják az egészségügyi szempontok és a háború által okozott gazdasági, társadalmi hatások. Empirikus kutatásunkban ezen tényezőket vizsgáltuk a magyar lakosság körében végzett online kérdőíves felmérés során. Összehasonlító statisztikai elemzéssel vizsgáltuk az utazási szokások és a turisztikai mobilitás alakulását a 2021-2022. évi megvalósult és a 2023- ra tervezett utazások alapján. Eredményeink szerint a bezártság és a korlátozások ellenére sem csökkent az utazási kedv, de a vásárlási döntések merőben átalakultak, ami főként a választott desztináció földrajzi távolsága, biztonságossága és az odajutáshoz használt közlekedési eszköz esetében érzékelhető. Ezt tovább fokozták az orosz-ukrán háború okozta drasztikus áremelések, amelyek hatására a fogyasztói döntések meghozatalában prioritást kap a takarékosság és a költségek optimalizálása, ezért alanyaink turisztikai mobilitása jóval visszafogottabb a 2023-as utazási tervek esetében.

Title: Changes in tourism mobility in the Covid19-pandemic and the post-pandemic period in terms of transport mode and destination choice

The relationship between tourism and mobility is strongly shaped by health safety and the economic and social impact of the war. Our empirical research investigated these factors through an online questionnaire survey within the Hungarian population. A comparative statistical analysis was used to investigate the evolution of travel patterns and tourism mobility based on trips undertaken in 2021, 2022 and planned for 2023. The results show that, despite the closures and restrictions, wanderlust has not decreased. However, there has been a marked change in customer decisions, mainly in terms of the geographical distance of the chosen destination, its safety and the means of transport used to get there. This has been further exacerbated by the dramatic price increases caused by the Russian-Ukrainian war, with economizing and cost optimization being prioritized in decision making. This has resulted in much more restrained tourism mobility for the subjects’ travel plans in 2023.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n3.3

Turisztikai mobilitásváltozás a Covid19-pandémia alatt és után, különös tekintettel a közlekedési eszköz- és desztinációválasztásra – Behringer Zs. et al.

Turisztikai mobilitásváltozás a Covid19-pandémia alatt és után, különös tekintettel a közlekedési eszköz- és desztinációválasztásra – Behringer Zs. et al.

Turisztikai fogadóterület-dizájn a Duna mentén – Bódis G.

Jelen cikk egy olyan hazai dizájn jógyakorlatot mutat be, melynek megvalósulásával a Dunához kapcsolódó mikrodesztináció jönne létre mind a magyar, mind a szlovák oldalon az Alsó-Ipoly és Alsó-Garam menti turisztikai fejlesztések összehangolásával, hálózatot alkotva, a multimodalitásra alapozva, a kölcsönös szinergiákat kihasználva. Ennek érdekében a Hungary NEXT ország-márkaműhely – egy Európai Uniós Interreg projekt keretében – a Pontibus Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulással, mint vezető partnerrel, közösen fókuszcsoportos műhelytalálkozókat szervezve kidolgozta azokat a projektcsomagokat, amelyek egy egységes kínálatra épülő, határon átnyúló desztináció alapját képezik. A Pontibus Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást 2015-ben hozta létre Pest Megye Önkormányzata és a Nyitrai Kerületi Önkormányzat azzal a céllal, hogy fejlessze a határmenti társadalmi, gazdasági, turisztikai, kulturális és intézményközi kapcsolatokat, hozzájárulva ezzel a térség összehangolt fejlődéséhez.

Title: Tourism destination design along the Danube

The article presents a Hungarian design-based best practice, which will enable the implementation of a Danube micro-destination, specifically the tourism developments along the Lower-Ipoly and the Lower-Garam. This would be in a coordinated network, based on multimodality, exploiting mutual synergies, both on the Hungarian and the Slovakian sides. In order to achieve this, the “Hungary NEXT” country-brand workshop, in the framework of a European Union Interreg project, with the Pontibus Limited Liability European Territorial Partnership as the lead partner, organised focus group workshops. The aim was to develop project packages that form the basis of a cross-border destination based on a single offer. The Pontibus Limited Liability European Territorial Partnership was established in 2015 by the Municipality of Pest County and the District Municipality of Nitra with the aim of developing social, economic, touristic, cultural and inter-institutional relations in the cross-border area, thus contributing to the coordinated development of the region.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n3.4

Turisztikai fogadóterület-dizájn a Duna mentén – Bódis G.

Turisztikai fogadóterület-dizájn a Duna mentén – Bódis G.

Mire figyeljünk közösen tervezett turisztikai termékek kialakításakor? Esettanulmány Budapestről – Namaz L. et al.

Ez a tanulmány a helymárka, a jóllét és az identitás fogalmát vizsgálja a budapesti helymárka kontextusában, továbbá ezen faktoroknak a fenntartható turizmusra gyakorolt közvetlen hatását elemzi. A szerzők a helyi érdekeltek bevonásának fontosságát hangsúlyozzák a valósághű helymárka létrehozásában, és sorra veszik a fővárosi turizmussal kapcsolatos kihívásokat, így a túlturizmust és a kommunikációs hiányosságokat. A szerzők kiemelik Budapest hagyományos fürdőkultúráját, mint a városi turizmus potenciális, közösen létrehozott értékesítési ajánlatát. A helyi fürdőkultúra kulturális öröksége bemutatásának szándékával közösen létrehozott értékesítési ajánlatot (Co-Created Selling Proposition, CCSP) javasolnak, amelybe bevonnák az üzleti vállalkozásokat, a civil szervezeteket és a turisztikai hatóságokat. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a turizmus, a jóllét és a kulturális ökoszisztéma szolgáltatásai közti kapcsolatok feltérképezéséhez további kutatásra van szükség.

Title: What needs to be considered when designing co-created tourism products? The case of Budapest

This study examines the concepts of place-branding, wellbeing and identity in the context of the place-branding of Budapest, as well as their direct impact on sustainable tourism. The authors emphasize the importance of involving local stakeholders in creating an authentic place-brand, and they address various challenges related to tourism in the capital city, including overtourism and communication deficiencies. The authors specifically highlight the traditional thermal culture of Budapest as a potential collaboratively developed selling proposition for urban tourism. Consequently, a co-created selling proposition (CCSP) is recommended, involving businesses, civil organizations and tourism authorities to showcase the local cultural heritage of thermal baths. The study concludes that further research is needed on the relationships between tourism, wellbeing, and the services of the cultural ecosystem.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n3.5

Mire figyeljünk közösen tervezett turisztikai termékek kialakításakor? Esettanulmány Budapestről – Namaz L. et al.

Mire figyeljünk közösen tervezett turisztikai termékek kialakításakor? Esettanulmány Budapestről – Namaz L. et al.

Turizmus Bulletin 2023. 3. számának borítója

Turizmus Bulletin 2023. 3. szám borítója
Turizmus Bulletin 2023. 3. szám borítója

2023. 2. szám

A teljes 2023. 2. szám

A teljes 2023. 2. szám

Turizmus Bulletin 2023.2. szám

Sajátos szegmensek meghatározása a szabadidős kerékpározók körében – Bundság É. Sz.

Az utóbbi években a kerékpározás közkedvelt tevékenységgé vált, a kerékpáros turizmus fellendült, a kerékpárok iránti kereslet emelkedik és a piac egyre erősebben bővül. Jelen kutatás a kerékpáros populáció szegmentált megközelítésére fókuszál, és célja, hogy sajátos szegmenseket azonosítson a szabadidős kerékpározók körében. A kutatás eredményei alapján a szegmentálás a kerékpározók körében is értelmet nyer, hiszen jól körülhatárolható, sajátos tulajdonságokkal, motivációkkal és szokásokkal rendelkező csoportok különíthetők el. A kérdőíves megkérdezés alapján, ami 246 kitöltő válaszát tartalmazza, 4 kerékpáros szegmens azonosítható, melyeknél tudatosság, felkészültség, közösségi aktivitás, rendezvénylátogatás, valamint preferenciák tekintetében mutatkoznak különbségek. Az eredmények gyakorlati szempontból is relevánsak, hiszen a szegmensek jellemzőire alapozva hatékonyabban lehet a kerékpározókat elérni, megszólítani és személyre szabott ajánlatot kínálni számukra.

Title: Identifying specific segments of recreational cycling

Cycling has become a popular activity, and in recent years cycling tourism has boomed, demand for bicycles is rising and the market is expanding. The present research focuses on a segmented approach to the cycling population and aims to identify specific segments of recreational cycling. The results of the research suggest that segmentation among cyclists makes sense as well, as well-defined segments with specific characteristics, motivations and habits can be developed. Based on the questionnaire survey, which included 246 responses, 4 cycling segments can be identified, with differences in awareness, preparedness, community activity, event attendance and preferences. The results are also relevant from a practical point of view, as the characteristics of the segments can be used to reach cyclists more effectively, target them and make them a personalized offer.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n2.1

Sajátos szegmensek meghatározása a szabadidős kerékpározók körében – Bundság É. Sz.

Sajátos szegmensek meghatározása a szabadidős kerékpározók körében – Bundság É. Sz.

Helyből jobb? – A rövid alapanyagellátási lánc szerepe a magyar vidéki vendéglátás rendszerében – Csapody B.

Jelen cikkben először a szezonális és a helyi alapanyagok vendéglátási ökoszisztémában betöltött szerepe kerül elemzésre termelői és vendéglátóhelyi perspektívából az elmúlt években megjelent szakirodalom alapján. Ezután az alkalmazott mélyinterjús kutatási módszertan jellegzetességei kerülnek bemutatásra. A vidéki vendéglátóhelyek képviselőinek és a termelőknek a bevonásával készített primer kutatás eredményeinek ismertetésével arra a kutatási kérdésre kaphatunk választ, hogy milyen szerepet töltenek be a helyi alapanyagok ma a magyar vidéki vendéglátás rendszerében. A kutatás célja, hogy a helyi alapanyagok vendéglátóhelyi alkalmazásának előnyeit és hátrányait, valamint az esetleges korlátait azonosítsa, továbbá felvázolja ezeket a szakmai és tudományos közösség számára a rövid értékláncok hatékonyabb működtetése érdekében.

Title: Is it better if local? – The role of the short supply chain of local ingredients in the Hungarian rural hospitality system

In this article the role of seasonal and local products is first analyzed in the hospitality ecosystems, from the perspective of producers and restaurants, based on academic literature published recently. Then the characteristics of interview research methodology are presented. Showcasing the results of this research may offer an answer to the question of what role local ingredients play in the Hungarian rural hospitality system today. The aim of the research is to identify the advantages and disadvantages of the use of local products in restaurants, as well as to point out possible limitations by outlining them for the professional and academic community in order to make short value chains work more efficiently.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n2.2

Helyből jobb? – A rövid alapanyagellátási lánc szerepe a magyar vidéki vendéglátás rendszerében – Csapody B.

Helyből jobb? – A rövid alapanyagellátási lánc szerepe a magyar vidéki vendéglátás rendszerében – Csapody B.

A magyar turisztikai térségekbe tervezett DMSZ-modell és a TDM-modell összehasonlító elemzése – Nagy G. et al.

Magyarország Kormánya 2020 végén helyezte hatályba a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) kormányrendeletet. A rendelet egy új turisztikai intézményrendszer kialakítását vetíti elő, ami – a desztinációs logikát követve – több hasonlóságot mutat a korábban már aktívan működő turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) rendszerrel (NTS 2005). A desztinációmenedzsment szervezetekből (DMSZ) álló új ágazatirányítási szint szervezeti modelljét a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 2.0 (NTS 2021) tartalmazza. A kutatás elsősorban a 2020-ban kijelölt turisztikai térségek (429/2020. (IX. 14)) földrajzi határait veti össze a korábban kiépített TDM-rendszer működési területével, majd értékeli a két rendszer alapvető hasonlóságait és eltéréseit a szervezeti modell, a feladatellátás és a finanszírozás szintjén primer adatgyűjtés és az NTS 2021 tartalomelemzése alapján.

Title: Comparative analysis of the TDM model and the DMO model planned for Hungarian tourism areas

At the end of 2020 the Government of Hungary enacted Decree No. 429/2020 on the „definition of tourist areas” (IX. 14.) government decree. The decree envisages the establishment of a new tourism institutional system, which – following the destination logic – shows several similarities with the previously active tourism destination management (TDM) system (NTS 2005). The organizational model of the new level of sectoral management consisting of destination management organizations (DMOs) is contained in the National Tourism Development Strategy 2030 – Tourism 2.0 (NTS 2021). The research primarily compares the geographical boundaries of the tourist areas denominated in 2020 (429/2020. (IX. 14)) with the operating area of the previously established TDM system. Thereafter it evaluates the basic similarities and differences of the two systems at the level of the organizational model, task performance and financing in the territorial categories formed in this way, based on primary data collection and content analysis of NTS (2021).

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n2.3

A magyar turisztikai térségekbe tervezett DMSZ-modell és a TDM-modell összehasonlító elemzése – Nagy G. et al.

A magyar turisztikai térségekbe tervezett DMSZ-modell és a TDM-modell összehasonlító elemzése – Nagy G. et al.

Coliving – mcdisneyfikáció a turizmusban – Bencze M. et al.

Az átalakulóban lévő foglalkoztatási struktúrák, megoldások, az egyre bővülő lehetőségek hatással vannak a munkavégzés módjára, térbeli és időbeli megszervezésére. A munkavégzés helye rugalmasabbá vált, és a technológiai fejlődésnek köszönhetően szélesedik az a réteg, akik megválaszthatják, hogy hol töltik munkaidejüket. Jelen tanulmány bemutatja, hogy a távmunkában dolgozó munkavállalók milyen feltételek mellett próbálnának ki egy olyan szolgáltatást, ahol a munkahetüket egy turisztikai desztinációban, közösségi térben tölthetnék el. Az eredményeink útmutatóként szolgálhatnak szállodatulajdonosok, -üzemeltetetők számára, azzal, hogy irányt szabnak, hogyan bővíthetik a szolgáltatásaik körét és javíthatják a minőségét. A megváltozott körülményekhez és igényekhez alkalmazkodva újfajta megoldást kínál a munkavállalók számára a munka–magánélet egyensúly problematikájának kezelésére.

Title: Coliving – mcdisneyzation in tourism

The transforming employment structures and solutions, incresing opportunities, have an affect on the way of working, its spatial and temporal organization. The place of work is becoming more flexible, and due to technological development, the number of people who can choose where they have they spend their working hours is growing. The purpose of this study is to demonstrate the conditions under which telecommuting employees try out a service where hybrid work is performed in a tourist destination in a community space. Our results can serve as a guide for hotel owners and operators, indicating the direction on how to expand their services and improve their quality. For employees it offers a new kind of solution to dealing with the work–life balance problem, adapting to the circumstances and needs.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n2.4

Coliving – mcdisneyfikáció a turizmusban – Bencze M. et al.

Coliving – mcdisneyfikáció a turizmusban – Bencze M. et al.

A lassú turizmus szakirodalmi áttekintése – Balaban E. et al.

tanulmány célja a lassú turizmus szakirodalmi áttekintése, amely során a Scimago és a ScienceDirect adatbázisokban megtalálható Q1 és Q2 szintű folyóiratokban 2010-2021 között angol nyelven megjelent tanulmányok kerültek vizsgálatra. A kutatás során 63 tanulmány vonatkozásában kerültek elemzésre a témakörben született publikációkat tartalmazó folyóiratok, a szerzők száma, a kulcsszavak, a kutatási módszerek, a vizsgált földrajzi kontextus és a témakörök. Elmondható, hogy a lassú turizmus, mint kutatási téma, a Covid19-pandémia alatt vált igazán népszerűvé. A lassú turizmus és a fenntarthatóság kapcsolata erős, a legtöbb releváns tanulmány a Journal of Sustainable Tourism folyóiratban jelent meg. A tanulmányokban a szűrés során használt lassú turizmus, lassú város és cittaslow szavak mellett a fenntartható turizmus, a turisztikai élmény és a Covid19-pandémia kifejezések szerepeltek leggyakrabban kulcsszóként. A témakört több megközelítésből vizsgálták a szerzők, a lassú turizmus és utazás mellett leginkább a viselkedési szándék és a komótos étkezés képezték a keretrendszert.

Title: A literature review of slow tourism

This study aims to examine the rapidly developing slow tourism using a literature review approach. Various criteria were developed for this study: only English publications, studies published in Q1 and Q2 level journals between 2010-2021 found in Scimago and ScienceDirect databases were considered. In the current study different parameters such as the quantity of contributing journals, the number of authors involved in a study, the keywords, the research methodologies, the geographical context and the most used concepts were analyzed in 63 studies. According to the results obtained, the popularity of slow tourism has increasing during the pandemic. As the link between slow tourism and sustainability is strong, most studies have been published in the Journal of Sustainable Tourism. In addition to the terms slow tourism, slow city and cittaslow used during the screening, the most frequent keywords in the studies were sustainable tourism, tourist experience and the Covid19 pandemic. The authors examined the topic from several perspectives; in addition to slow tourism and travel, behavioral intention and slow food featured most often.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n2.5

A lassú turizmus szakirodalmi áttekintése – Balaban E. et al.

A lassú turizmus szakirodalmi áttekintése – Balaban E. et al.

Turizmus Bulletin 2023. 2. szám borítója

Turizmus Bulletin 2023. 2. szám

2023. 1. szám

A teljes 2023. 1. szám

Kapcsolódó dokumentumok

Turizmus Bulletin 2023. 1. szám

A gasztronómiai fogyasztók szegmentálása az online
aktivitás és az influencerkövetés szemszögéből – Szakály O.

Jelen tanulmány célja a gasztronómia iránt érdeklődő Instagram-felhasználók szegmentálhatóságának feltárása a fogyasztók online aktivitása és az influencerkövetési magatartásuk alapján. Mivel a közösségi média egyre intenzívebb alkalmazása és az influencerek aktív jelenléte a gasztronómia területén jelentősen befolyásolja a fogyasztói attitűdöket, ezek megismerése az elérni kívánt célközönség feltérképezésekor elengedhetetlen a vendéglátóipari szolgáltatók részéről. A kutatási téma feltárása kérdőíves felméréssel valósult meg, 421 fős elemszámmal, faktor- és klaszteranalízis alkalmazásával. A faktorelemzés során négy faktor emelkedett ki: az influencerkövetési attitűd, a vendéglátóhelyen történő fogyasztási attitűd, az aktivitási attitűd és a gasztronómia iránti attitűd megjelenése az Instagramon. A klaszterelemzéssel négy szegmens volt megkülönböztethető: a foodie-k, az influencerfüggők, az online gasztrofogyasztók és az érdektelenek. A kutatás eredményei a turisztikai és marketing szakemberek, valamint a vendéglátóipari szolgáltatók számára is értékes információkat tartalmaznak.

Title: Segmentation of gastronomic consumers from the perspective of online activity and influencer following

The purpose of this study is to explore the segmentation of Instagram users interested in gastronomy based on their online activity and influencer following behaviour. Given the increasingly intensive use of social media and the active presence of influencers in the field of gastronomy, it is fundamental for catering service providers to learn about these consumer attitudes when mapping the target audience. To explore the research question, a survey with 421 valid responses was executed and analyzed with factor and cluster analyses. During the factor analysis, the influencer following attitude, the consumption attitude at the restaurant, the activity attitude, and the gastronomy attitude on Instagram emerged. During cluster analysis four segments were distinguished in the person of foodies, influencer addicts, online gastro consumers, and the uninterested. The results of the research also contain valuable information for tourism and marketing specialists, and catering industry service providers.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n1.1

Kapcsolódó dokumentumok

A gasztronómiai fogyasztók szegmentálása az online aktivitás és az influencerkövetés szemszögéből – Szakály O.

A környezettudatos fogyasztói magatartás turisztikai
aspektusai – Hegedűs S. et al.

A környezettudatosság és az egyéni cselekedetek környezeti hatásai napjaink egyre égetőbb kérdései. A turizmus környezeti fenntarthatósága – az ágazat jellegénél fogva – vitatott kérdés, a jellemző megközelítés alapján azonban normatív orientációként jelenhet meg, amelynek szükségessége mind a szolgáltatói, mind a fogyasztói oldalon meg kell mutatkozzon. Jelen cikk szakirodalmi áttekintést nyújt a környezettudatos turisztikai fogyasztói magatartást fókuszba állító kutatások eredményeiről, és bemutatja az arra ható legfontosabb egyéni és egyénen kívüli tényezőket. Az eredmények rendszerbe foglalásával a cikk aktuális kutatási irányokat jelöl ki: a környezettudatos turisztikai magatartás szereplők általi értelmezésének, illetve a társadalmi normák és a kulturális környezet hatásának vizsgálata további lehetőségeket tartogat.

Title: Tourism aspects of pro-environmental consumer behaviour

Environmental awareness and the environmental impact of individual actions are increasingly pressing issues today. The environmental sustainability of tourism is inherently controversial, and sustainable tourism is best seen as a normative orientation. This review article provides an overview of research focusing on pro-environmental tourist behaviour and describes the most important individual and collective/ societal/ contextual factors influencing it. By systematising the results, the article identifies current research directions: there is scope for further exploration of actors’ interpretations of pro-environmental tourist behaviour and the influence of social norms and cultural context.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n1.2

Kapcsolódó dokumentumok

A környezettudatos fogyasztói magatartás turisztikai aspektusai – Hegedűs S. et al.

A designmódszerek mint innovációs katalizátorok
alkalmazása a szállodákban – Juhász-Dóra K. et al.

Az üzleti környezet sohasem stagnál, csakis a benne lévő változás állandó. A szálláshelypiacon zajló folyamatos változás olykor bizonytalan piaci helyzetet teremt, és arra kényszeríti a szállodavállalatokat, hogy a változó feltételekhez alkalmazkodva gondolják újra üzleti modelljeiket, működési folyamataikat, a kínált termékeik és szolgáltatásaik körét. A szállodavállalatok a legtöbb esetben új gyakorlatok alkalmazásával, technológiai vagy nem technológiai innováció bevezetésével reagálnak a megváltozott fogyasztói igényekre. A hosszútávon sikeres üzemeltetéshez azonban nem elegendő kizárólag a vendégelvárásoknak eleget tenni, a szálláshelypiac lokális és globális kihívásaira is választ kell adni a megváltozott feltételrendszereknek megfelelően. Jelen tanulmány célja a Design Thinking és a Service Design mint innovációs katalizátorok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása a szállodaipar példáján keresztül.

Title: The use of design methods as catalysts for innovation in hotels

The business environment is never stagnant, only the change is constant in it. Constant change occasionally results in uncertain market conditions, which force hotel companies to reconsider their business models, operational processes, products and services in order to adapt to the changing conditions. In response to changing consumer needs hotel companies adapt new practices, in most cases introducing technological or non-technological innovations. However, in the case of long-term operation it is not sufficient to meet guest expectations only: also local and global challenges are essential elements to be addressed in the accommodation market in line with the changing conditions. The aim of this paper is to illustrate the potential of Design Thinking and Service Design as innovation catalysts in the hotel industry.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n1.3

Kapcsolódó dokumentumok

A designmódszerek mint innovációs katalizátorok alkalmazása a szállodákban – Juhász-Dóra K. et al.

A fenntarthatóság szempontjainak megjelenése a
hazai turisztikai célú fejlesztési programokban – Nemes N. et al.

A fenntarthatóság mint szemléletmód a turisztikai fejlesztések területén is kikerülhetetlen tényezővé vált napjainkban. Az állami irányítás, a szolgáltatók és rajtuk keresztül a fogyasztók felelősségteljes részvétele ma már alapkövetelmény. A hazai turisztikai célú fejlesztések forrása döntően támogatás, amelyek zöme az elmúlt két évtizedben az uniós forrásokhoz köthető. A tanulmány a fenntarthatóság szempontrendszerének érvényesítését vizsgálja az uniós csatlakozás óta eltelt három programozási időszak turisztikai célú fejlesztési programjainak és felhívásainak értékelési szempontjaira vonatkozóan, illetve az indikátorok és monitoringmutatók területén. A kutatás eredményeként megállapításra került, hogy bár a fenntarthatósággal kapcsolatos alapelvek az érintettek körében egyre inkább az általános ismeretek részét képezik, érvényesítésük és érvényesülésük egyelőre kevésbé valósul meg. A négy fő területből leginkább a társadalmi-kulturális és a környezeti fenntarthatóságot támogató tevékenységek jelennek meg, azonban ezeknél is hiányzik a hosszútávú ösztönző- és monitoringrendszer. A gazdasági fenntarthatóság és a tudatos tervezést elősegítő desztinációmenedzsment-tevékenység csak nagyon ritkán jelenik meg a felhívásokban.

Title: The appearance of sustainability aspects in domestic
tourism development programs

Sustainability, as a way of approach to tourism, has also become a fundamental factor in the field of development today. State policy involvement, service providers and – through them – consumers’ responsible participation in tourism is now a basic requirement. The resources of domestic tourism developments are mainly subsidies, which can be linked to EU sources from the last two decades. The study examines the validation of the sustainability criteria system in the evaluation aspects of tourism development programs within the last three programming periods since accession to the European Union, as well as in the field of indicators and monitoring indicators. As a result of the research, it was established that although the principles related to sustainability are increasingly part of general knowledge among those who are involved, the validation and enforcements of these aspects are not yet noticeable. Of the four main areas, activities supporting socio-cultural and environmental sustainability are the most visible, although it is lacking in long-term incentives and a monitoring system. Economic sustainability and the promotion of conscious planning in the field of destination management activities very rarely appear in tenders.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n1.4

Kapcsolódó dokumentumok

A fenntarthatóság szempontjainak megjelenése a hazai turisztikai célú fejlesztési programokban – Nemes N. et al.

A hungarikumok szerepe az országimázs
formálásában – Tőzsér A.

A hungarikumok olyan, csak a magyarságra jellemző értékek, amelyek révén a világ más országaiban élők Magyarországra, a magyarokra asszociálhatnak. Azon turisztikai kínálati elemek nagy része, amelyek miatt érdemes Magyarországra látogatni, és amelyekre a szakmai szervezetek hangsúlyt helyeznek a kommunikációjukban, a hungarikumok gyűjteményében is visszaköszönnek. A kutatás során szakirodalmi vizsgálat készült a hungarikumoknak az országimázs-formálásban betöltött szerepéről. Továbbá megkerestem azokat a szakmai szervezeteket, amelyek az országimázs formálásáért felelősek, s ezek képviselőivel félig strukturált interjúkat készítettem. A 10 válaszadó szervezet képviselői főként agráripari és gasztronómiai termékeket neveztek meg a külföldiek számára a magyarsággal leginkább azonosítható hungarikumként. Az is megállapítást nyert, hogy napjaink turizmusában a hungarikumok többsége még nem jelent kiemelt turisztikai vonzerőt, ugyanakkor számolni kell velük a Magyarország-kép megalkotásánál, sőt, egyre hangsúlyosabb eszközeivé kell válniuk a brandépítésnek.

Title: The role of Hungaricums in shaping the country’s image

Hungaricums are values that are unique to Hungarians, through which people living in other countries of the world can associate Hungary and Hungarians. Those elements of the tourist offer that make it worth visiting Hungary, which are emphasized by professional organizations in their communication, are echoed in the collection of Hungaricums. During the research, literature studies regarding the role of Hungaricums in shaping the country’s image were carried out. However, the professional organizations responsible for shaping the country’s image were contacted, and semi-structured interviews with their representatives were conducted. The representatives of the 10 organizations interviewed mainly named agricultural and gastronomic items as the most identifiable Hungarian products by foreigners. It was also established that the majority of Hungaricums do not yet represent a major tourist attraction in today’s tourism, but at the same time the Hungaricums must be taken into account when creating the image of Hungary, and in fact, it must become an increasingly used tool for brand building.

DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n1.5

Kapcsolódó dokumentumok

A hungarikumok szerepe az országimázs formálásában – Tőzser A. et al.

2023. 1. szám borítója

Turizmus Bulletin 2023. 1. szám

2022. 4. szám

A teljes 2022. 4. szám

Turizmus Bulletin 2022/4. szám

Önvezető járművek a turizmusban –
technológiaelfogadás a turisták szemszögéből – Miskolczi M. et al.

Az önvezető járművek radikálisan átalakíthatják a közlekedés és a turizmus rendszerét a közeljövőben. A technológia terjedésével a fogyasztói elvárások változhatnak, melyek a turisztikai célú utazások esetében is megváltozott döntési helyzeteket idézhetnek elő. Az alábbi tanulmányban a technológiaelfogadási modellek egyfajta kiterjesztése kerül bemutatásra, mely az önvezető járművek turisztikai célú hasznosíthatóságára világít rá. A kutatás keretében online adatfelvételre került sor (n=646), a modell létrehozásához a kovarianciaalapú strukturális egyenlőségek modellezése (CB-SEM) elemzési módszert alkalmaztuk. Az elemzés alapján egy olyan modell megalkotására került sor, mely a korábbi kutatásokkal ellentétben a turizmus szemszögéből vizsgálja az önvezető járművekkel kapcsolatos fogyasztói attitűdöt. Az új modell igazolja, hogy a járművek turisztikai célú alkalmazhatósága és a szokatlan utazási környezet pozitív, míg a hagyományos járműhasználathoz való ragaszkodás negatív hatást gyakorol az önvezető járművek használati szándékára.

Title: Autonomous vehicles (AVs) in tourism – technology acceptance from the tourists’ perspective

Autonomous vehicles (AVs) could radically transform transport and tourism in the near future. As the technology spreads, consumer expectations may also change, which could lead to different decision being made. In this paper, an expanding of technology acceptance models is presented, highlighting the potential of AVs for tourism. The research involved online data collection (n=646), and the covariance-based structural equations modelling (CB-SEM) analysis method has been used to create the model. Based on the analysis, we have constructed a model that, in contrast to previous research, examines the applicability of AVs from the perspective of tourism. The new model suggests that the usability of AVs for tourism and the unusual travel environment have a positive, while the adherence to conventional vehicle use has a negative effect on the intention to use AVs.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n4.1

Önvezető járművek a turizmusban – technológiaelfogadás a turisták szemszögéből – Miskolczi M. et al.

Önvezető járművek a turizmusban – technológiaelfogadás a turisták szemszögéből – Miskolczi et al.

Digitalizáció-vezérelt innovációk a turizmusban –
fókuszban a fogyasztói magatartás – Csordás T. et al.

A digitalizáció hatására az elmúlt három évtizedben a turizmus makrokörnyezetében, valamint fogyasztói és kínálati oldalán is jelentős változások történtek. A digitalizáció és a digitalizáció-vezérelt innovációk napjainkra az utazástervezés teljes folyamatát és az utazás előtti, alatti, illetve az azt követő fogyasztói magatartást is átalakították. A szakirodalom szintetizálására épülő jelen tanulmányban elsősorban a fogyasztói oldalt vizsgáljuk. Elemzésünk célja a digitalizáció fogyasztói magatartásra gyakorolt hatásainak azonosítása az utazási döntés egyes szakaszaiban. A tanulmányban az utazást megelőző, az utazás alatti és az utazást követő fogyasztói magatartást vizsgálva megállapítjuk, hogy a korábban szekvenciálisnak tekintett utazási döntési szakaszok mára időben és térben egyre inkább összemosódnak, ebből adódóan egyre kiszámíthatatlanabbá és kevésbé előrejelezhetővé válnak. A közösségimédia-használat nemcsak az utazási döntés folyamatára, hanem az élmény befogadására és a benne való elmerülésre is hatással van.

Title: Digitalization-driven innovations in tourism – the consumer behaviour in focus

Over the last thirty years, significant changes have occurred in tourism, both in the macro environment and on the consumer and supply side as a result of digitalization. The latter and digitization-driven innovations have transformed the entire process of travel planning and consumer behavior before, during, and after the trip. In this study, based on a critical analysis of the literature, the authors focus on the consumer side with the aim to identify the effects of digitalization on consumer behavior at certain stages of the travel decision. In the current study, examining this topic, we found that the travel decision-making process, which was previously considered sequential, is now becoming blurred in time and space. Therefore, the outcome of the tourism decision-making process is less predictable. Social media play a significant role in the tourism decision-making process and and it also affect the absorption of the experience and the immersion in it.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n4.2

Digitalizáció-vezérelt innovációk a turizmusban – fókuszban a fogyasztói magatartás – Csordás T. et al.

Digitalizáció-vezérelt innovációk a turizmusban – fókuszban a fogyasztói magatartás -Csordás et al.

Turisztikai szolgáltatók válságra való felkészültsége
a Covid19 tekintetében – Keller K. et al.

A turizmus a legsérülékenyebb gazdasági szektorok közé tartozik, amelyben a krízisek sokszor előjel nélkül következnek be és súlyos károkat okoznak. Világszerte váratlanul érte a teljes turisztikai szektort a Covid19-járvány okozta válság, amellyel kapcsolatban átfogó vizsgálatot folytattunk 2020 tavaszán. Tanulmányunk a szolgáltatók válságkezelési gyakorlatát veszi górcső alá, különös tekintettel a koronavírus-járvány okozta kihívások kezelésére. A 86 hazai vállalkozás bevonásával végzett kérdőíves kutatás célja a turisztikai szolgáltatók válságkészenléti státuszának azonosítása, vagyis a korábbi válságok során szerzett tapasztalatok, az azonosított kockázatok, a válságterv megléte és a kockázatelemzés fokának vizsgálata. A megkérdezett turisztikai szolgáltatók jól azonosították a koronavírus-járvány előtti kockázatokat, azonban a válságterv megléte szempontjából felkészületlennek bizonyultak.

Title: Crisis preparedness of tourism operators in terms of the Covid19 pandemic

Tourism is one of the most vulnerable economic sectors, where crises often occur without any sign and cause severe damage. The tourism sector worldwide was unexpectedly hit by the crisis caused by the Covid19 pandemic, about which we conducted a comprehensive investigation in the spring of 2020. Our study examines the crisis management practices of service providers, with a particular focus on addressing the challenges caused by the coronavirus pandemic. The aim of the questionnaire research involving 86 domestic enterprises is to identify the crisis preparedness status of tourism service providers, to examine the experience gained during previous crises, the identified risks and the degree of risk analysis, as well as the availability of a crisis plan. The surveyed tourism service providers identified the pre-pandemic risks of the coronavirus pandemic, but can be described as unprepared in terms of having a crisis plan.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n4.3

Turisztikai szolgáltatók válságra való felkészültsége a Covid19 tekintetében – Keller K. et al.

Turisztikai szolgáltatók válságra való felkészültsége a Covid19 tekintetében – Keller et al.

A színház és a turizmus szinergiája – új lehetőség a
kulturális turizmusban – Husz A. et al.

Kutatásunkat két témakör köré csoportosítottuk. Először azt vizsgáltuk, hogy kimutathatóak-e a színház és a turizmus között kapcsolódási pontok. Mélyinterjút készítettünk a témában releváns szakemberekkel mind színházi, mind turisztikai oldalról, szekunder forrásként pedig a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. megbízásából készült felmérés adatait elemeztük. Ezután arra kerestük a választ, hogy van-e létjogosultsága kifejezetten színházi tematikájú utazások szervezésének, beszélhetünk-e a színházturisztikai utazásokról önálló, niche termékként. Kérdőíves módszerrel végeztünk felmérést a legjelentősebb hazai kulturális utaztató iroda törzsutasai között, illetve egy tematikus utakat szervező utazási iroda ügyvezetőjével készítettünk mélyinterjút. A színház és a turizmus kapcsolata, illetve annak vizsgálata, hogy milyen hatással vannak egymásra, még kiaknázatlan kutatási téma. Tanulmányunk arra tesz kísérletet, hogy rávilágítson e két dimenzió találkozási pontjaira, szinergiájára. Eredményeink szerint a színház és a turizmus között szignifikáns kapcsolat van. Mind szakmai szempontból, mind a fogyasztói visszajelzések alapján érdemes figyelmet fordítani a színház és a turizmus találkozása nyomán létrejövő turisztikai termékekre.

Title: The synergy of theatre and tourism – a new opportunity in cultural tourism

Our present research was based on two topics. Firstly, we examined whether points of connection between theatre and tourism can be detected. We conducted three in-depth interviews with experts relevant to the topic, both from the theatre and from the tourism, and as a secondary source, we scrutinized the data of a survey commissioned by the Szeged Outdoor Games and Festival Organizer Nonprofit Kft. Secondly, we sought to answer the question of whether there is a raison d’être to organize theatre-themed trips, whether we can talk about theatre tourism as an independent niche product. Using a questionnaire method, we conducted research among the frequent travellers of the most important Hungarian cultural travel agency, and, in addition, we in-depth interviewed the manager of a travel agency that organizes thematic trips. The relationship between theatre and tourism, and how they interact, is not an exploited area of research. Our study attempts to shed light on the meeting point of these two dimensions, and their synergies. According to our research results, there is a significant relationship between theatre and tourism. Both from a professional point of view and on the basis of consumer feedback, it is worth devoting more attention to the touristic products created as a result of the meeting of theatre and tourism.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n4.4

A színház és a turizmus szinergiája – új lehetőség a kulturális turizmusban – Husz et al.

A színház és a turizmus szinergiája – új lehetőség a kulturális turizmusban – Husz et al.

Az akadálymentesítés és az akadálymentesség
az utazói létezés dimenzióiban – két világ
paradigmaváltó találkozása – Farkas J. et al.

Manapság egyre több tanulmány jelenik meg az akadálymentesítés és a turizmus közötti sokrétű kapcsolatról, vagy legalábbis a turizmuskutatók már érdeklődést mutatnak az akadálymentesítés különböző aspektusainak vizsgálata iránt. Közismert ugyanakkor, hogy a szolgáltatóknak e tekintetben még mindig van hová fejlődniük. Szomorú, hogy az említett vizsgálatok gyakorlatilag teljesen elhanyagolják mind az akadálymentesség filozófiai szempontú meghatározásá(nak szükségességé)t, így nyilvánvalóan a gyakorlatban való alkalmazhatóságát is, mind az empirikusan igazolható pozitív hatásait, holott ez a jó és önálló élményekben gazdag utazói lét megvalósulásának előfeltétele. Nagyon kevés szó esik az akadálymentesség és az akadálymentesítés filozófiai olvasatairól, ami a szerzők véleménye szerint a megfelelő akadálymentesítés megvalósításának előfeltétele.

Title: Fundamental accessibility and technical accessibility in the dimensions of existence in travels – the meeting of two worlds leading to a paradigm shift

More and more studies are published nowadays on the diverse relationship between accessibility and tourism – at least tourism researchers are showing interests in the examination of the different aspects of accessibility. Service providers, however, still have much room for development in this respect. It is sad the examinations mentioned practically totally neglect both the (need of the) definition of accessibility from a philosophical perspective, so evidently its applicability in practice, and its empirically justifiable positive impacts are not discussed, either, though in the authors’ view it is a prerequisite for the realisation of traveller’s life rich in good and independent experiences. Little is said about the philosophy of accessibility which, in the authors’ opinion, is a prerequisite for the achieving adequate accessibility.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n4.5

Az akadálymentesítés és az akadálymentesség az utazói létezés dimenzióiban – két világ paradigmaváltó találkozása – Farkas J. et al.

Az akadálymentesítés és az akadálymentesség az utazói létezés dimenzióiban – két világ paradigmaváltó találkozása – Farkas et al.
Turizmus Bulletin 2022/4. szám borítója

2022. 3. szám

A teljes 2022. 3. szám

Turizmus Bulletin 2022/3. szám

A Covid19-pandémia jelentette félelmek hatása a
nyaralás tervezése során felmerülő kockázatészlelésre – Kökény L. – Kenesei Zs.

2021 tavaszán a koronavírussal (SARS-CoV-2) vívott küzdelem a védőoltásoknak köszönhetően pozitív fordulatot vett, melynek következtében sokan elkezdték tervezni vagy akár le is foglalták az az évi nyaralásukat. Kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a Covid19-pandémia jelentette kockázatészlelés hogyan befolyásolja az utazáshoz kapcsolódó teljes kockázatészlelés faktorát az utazás, nyaralás tervezése során. Az online kérdőívünket 302 fő egyetemi hallgató töltötte ki érvényesen. Az eredményeket CB-SEM elemzéssel kaptuk meg, miszerint a Covid19-pandémiához kapcsolódó észlelt kockázatok közepesen erősen és szignifikánsan növelik az utazáshoz köthető kockázatészlelést. Mindez azt jelenti, hogy a Covid19 jelentette félelmek az utazástervezés során jelentős hatással voltak az utazással összefüggő esetleges kockázatok észlelésére. Emellett kiderült, hogy nemcsak az egészségügyi veszélyekről van szó, hanem a mentális félelmekről is, ami még fontosabb faktorként jelent meg az elemzés során. Így a korábbiaknál komplexebb megközelítést kaptunk a Covid19-pandémia jelentette kockázatészlelés hatásainak mérési lehetőségeit illetően. A gyakorlati javaslatokat és a jövőbeli kutatási lehetőségeket a tanulmány végén részletezzük.

Title: The impact of Covid19 pandemic fears on risk perception when planning a holiday

In spring 2021, the fight against the coronavirus (SARS-CoV-2) took a positive turn thanks to vaccines. As a result, many people have started planning or have already booked their annual holidays. In our research, we wanted to determine how the risk perception of the Covid19 pandemic influences the overall risk perception factor for travel and holiday planning. Our online questionnaire was correctly completed by 302 university students. The results were obtained by CB-SEM analysis. The perceived risks associated with the Covid19 pandemic which we examined had a moderately strong and significant increase on travel-related risk perception. This implies that the fears reported by Covid19 significantly determined the potential risk perceptions associated with travel during holiday planning. In addition, it became clear that this included not only health risks but also mental fears having emerged as an even more important factor in the analysis. This requires a more complex approach than previously to measuring the impact of risk perception of the Covid19 pandemic. Practical suggestions and future research opportunities are detailed at the end of the paper.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n3.1

A Covid19-pandémia jelentette félelmek hatása a nyaralás tervezése során felmerülő kockázatészlelésre – Kökény L. et al.

A Covid19-pandémia jelentette félelmek hatása a nyaralás tervezése során felmerülő kockázatészlelésre – Kökény L. et al.

A kínai VFR turizmus Budapesten: vendégek és házigazdák – Song-Agócs R.

Az elmúlt néhány évben a kínai beutazó turizmus dinamikusan növekedett Kelet-Közép-Európában, amelyben a migrációs mobilitás is szerepet játszott. A Magyarországon élő legnépesebb, Á zsiából származó etnikai csoport, a kínaiak, a VFR turizmus fenntartásában is érintettek. Annak érdekében, hogy megismerjük a Magyarországon élő kínai diaszpóra VFR turizmusban játszott szerepét, online kérdőíves lekérdezést (N=202) alkalmaztunk a kínai közösség körében. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a Magyarországra érkező kínaiak migrációja szoros összefüggésben áll a VFR turizmussal. Egy hazánkban élő kínai VFR házigazdára a látogatás során kulcsfontosságú szerep hárul (vendégül látás, idegenvezetői teendők). Azok a házigazdák, akik az EU-csatlakozást (2004) megelőzően telepedtek le hazánkban, aktívabb szerepet vállalnak vendégük turisztikai keresletének generálásában. Jelen tanulmány a szerzőnek a Budapesti Corvinus Egyetem turizmus-menedzsment mesterképzésén készített szakdolgozatához végzett kutatására épül.

Title: Chinese VFR Tourism in Budapest: Hosts and Guests

Over the last few years, there has been a dynamic growth of Chinese tourism in the Central and Eastern European region, in which Hungary has become significant. The biggest Asian ethnic group in Hungary is the Chinese, being also involved in maintaining VFR tourism. In order to learn the role of the Chinese diaspora living in Hungary in VFR tourism, we used an online questionnaire (N = 202) among the Chinese community. The research results support that the migration of Chinese arriving in Hungary is closely connected to VFR tourism. The Chinese VFR host plays a key role in travel (hospitality, tour guide approach), where immigrants settled in Hungary before EU accession (2004) take a more active role in generating tourims demand in Hungary. This article is based on the research results of the author’s Master thesis on tourism management at the Corvinus University of Budapest.

A kínai VFR turizmus Budapesten: vendégek és házigazdák – Song-Agócs R.

A kínai VFR turizmus Budapesten: vendégek és házigazdák – Song-Agócs R.

Az akadémiai szolgáltatásminőség és az akkulturáció szerepe a magyar oktatásturizmusban – Mucsi A.

Az elmúlt évtizedben Magyarország jelentős közép-európai oktatásturisztikai célponttá vált, azonban a növekedés fenntartásához továbbra is szem előtt kell tartani a külföldi hallgatók igényeit. A jelen kutatás azt vizsgálta, hogy a 2020-as világjárvány idején az akadémiai szolgáltatásminőség mely tényezői voltak a legfontosabbak a külföldi hallgatók számára, illetve hogy a hallgatók akkulturációs stratégiája hogyan befolyásolta az észlelt akadémiai szolgáltatásminőséget. Jelen tanulmányban 20 külföldi hallgatóval készült mélyinterjú tartalomelemzésének eredménye kerül bemutatásra. Az akadémiai szolgáltatás minőségének tényezői között szerepel az oktatók szakmai felkészültsége, iparági tapasztalata, segítőkészsége, illetve a digitális oktatásra való átállás sebessége. Azok a külföldi hallgatók, akik törekedtek a kulturális integrációra, jellemzően elégedettebbek voltak az akadémiai szolgáltatásminőséggel, mint azok, akik az asszimilációs akkulturációs stratégiát választották, vagy elszeparálódtak hallgatótársaiktól.

Title: The role of academic service quality and acculturation in Hungarian educational tourism

Over the last decade Hungary has become a significant destination for educational tourism in Central Europe. However, in order to maintain that growth, one should keep in mind the needs of international students. This research investigated the most important academic service quality factors and the extent to which the acculturation strategy of international students influenced the academic service quality during the 2020 pandemic. The research was conducted with 20 international students and the in-depth interviews were subject to thematic content analysis. The professional knowledge, the hands-on working experience, helpfulness of educators and the speed of transitioning into online education are key academic service quality factors for international students. Students striving for cultural integration were largely more satisfied with the academic service quality than those who decided to choose the assimilation acculturation strategy, or to be separated from their fellow students.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n3.3

Az akadémiai szolgáltatásminőség és az akkulturáció szerepe a magyar oktatásturizmusban – Mucsi A.

Az akadémiai szolgáltatásminőség és az akkulturáció szerepe a magyar oktatásturizmusban – Mucsi A.

Zöldút fejlesztési lehetőségek vizsgálata Észak-Magyarország régió felhagyott vasútvonalain – Weisz Sz. – Bornemisza Zs.

Észak-Magyarország régióban 966 km vasútvonal található, azonban a rendszerváltás után a pálya- és vágányrendszer csaknem 20%-a, közel 200 km, bezárásra került. Jelen kutatás célja ezen felhagyott vasútvonalak tájépítészeti és tájesztétikai értékelése, elsősorban a közlekedési és zöldfelületi hiányokat pótló zöldútfejlesztési potenciál alapján. Számos szakterületre kiterjedő kutatásunk eredménye alapján van olyan felhagyott vagy hosszútávon forgalomszüneteltetésre szánt vasútvonal, ami az alkalmassági értékelés valamennyi felállított szempontjának megfelel. Így további részletes, a fejlesztést elősegítő mintaterületi vizsgálatainkat a leginkább alkalmas, 21 km hosszú, Nógrád megyei Diósjenő-Rétság-Bánk-Romhány vonalon végeztük el.

Title: An assessment of greenway development opportunities on abandoned railway lines in the Northern Hungary region

There are 966 km of railway lines in the regions of Northern Hungary. In fact, following the period of political regime change, 20% of the track and track systems, almost 200 km, were closed or abandoned. The aim of this research is to evaluate the abandoned railway lines of the region on the basis of landscape architecture, landscape aesthetics, but mainly focusing on the development potential of the green road, which compensates for the deficiencies of traffic and green space. Based on the results of our wide-ranging study, there is an abandoned or long-term traffic suspension line that meets all the criteria which we laid down during the suitability assessment. Therefore, our further study area analysis, which can foster the developments, were carried out on the most suitable 21 km-long Diósjenő-Rétság-Bánk-Romhány line in Nógrád country.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n3.4

Zöldút fejlesztési lehetőségek vizsgálata Észak- Magyarország régió felhagyott vasútvonalain – Weisz Sz. et al.

Zöldút fejlesztési lehetőségek vizsgálata Észak- Magyarország régió felhagyott vasútvonalain – Weisz Sz. et al.

A matyóföldi turizmus száz évvel ezelőtt és napjainkban – Tőzsér A.

A matyó népművészetre fókuszáló vizsgálat helyszíne a Matyóföld két települése, Mezőkövesd és Tard volt, ahol 2021 szeptemberében a települések illetékes szakembereivel készültek félig strukturált interjúk a turizmus témakörében. Az előzetes szakirodalmi kutatás során feltárásra került, hogy száz évvel ezelőtt minek köszönhette népszerűségét a Matyóföld. Így az interjúkérdések arra keresték a választ, hogy napjainkban a matyó népművészet mennyiben járul hozzá a vendégforgalom alakulásához és a térség marketingtevékenységéhez, illetve hogy mindez támogatja-e az UNESCO szellemi kulturális örökséggé és egyben hungarikummá nyilvánított matyó népművészet értékőrző tevékenységét, valamint annak bemutatását és népszerűsítését. A matyó népművészet felfedezését a matyó lakodalmas budapesti bemutatásától számítják, mivel ez tette országosan is ismertté Mezőkövesd gazdag hímző és viseletkultúráját. Hasonlóan ahhoz, ahogyan az elődeik száz évvel ezelőtt tették, a Matyóföldön működő szakmai és civil szervezetek ma is törekednek arra, hogy megőrizzék és továbbadják a matyó népművészetet. Ugyanakkor a teljes vendégszám folyamatos növekedése ellenére az elmúlt 15 évben nem történt növekedés a múzeumi látogatószámokban. Ez alapján megállapítható, hogy az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára való felkerülés nem növelte a térségbe irányuló turizmust.

Title: Tourism in Matyóföld one hundred years ago and today

The location of the research focusing on Matyó folk art was the two settlements of Matyóföld, Mezőkövesd and Tard, where semi-structured professional interviews with the competent specialists of the settlements were conducted in the field of tourism in September 2021. Initially, during the literature analysis, it emerged to what Matyóföld owed its popularity one hundred years ago. The interviews looked for the extent to which Matyó folk art contributes to the increase in the number of visitors, to the marketing activities of the region, as well as whether all this promotes the value-preserving activity of the Matyó folk art – which has been declared as an Intangible Cultural Heritage and also as a Hungaricum –, its presentation and promotion. The discovery of Matyó folk art dates from the matyó’s wedding presentation in Budapest, as this made Mezőkövesd’s rich embroidery and clothing culture known nationally. To this day, the professional and civic organizations operating in Matyóföld strive to preserve and pass on Matyó folk art, in the same way as their predecessors did one hundred years ago. At the same time, despite the continuous increase in the total number of visitors, there has been no increase in the number of visitors to the museums in the last 15 years. Based on this, we can conclude that receiving the title of the Intangible Cultural Heritage did not increase tourism in the region.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n3.5

A matyóföldi turizmus száz évvel ezelőtt és napjainkban – Tőzsér A.

A matyóföldi turizmus száz évvel ezelőtt és napjainkban – Tőzsér A.

2022. 3. szám borítója

2022. 2. szám

A teljes 2022. 2. szám

Utazási szándékot befolyásoló tényezők
konfliktusövezetekben található desztinációkban –
Törökország példája – Agárdi Irma – Elimdar Bayramov

A cikk célja, hogy Törökország példáján keresztül vizsgálja meg, milyen tényezők hatnak az utazási szándékra a konfliktusövezetekben található desztinációkban. Online kérdőíves megkérdezést végeztünk törökországi utazást tervezők körében. Az 1420 főből álló mintát strukturális egyenletek módszerével elemeztük. A kutatás kimutatta, hogy az észlelt kockázat negatív hatással van az utazás iránti attitűdre, míg az utazás fölött észlelt kontroll és a desztinációs imázs növeli az utazási szándékot. A szubjektív normák mind az utazás iránti attitűdöt, mind az utazás fölött észlelt kontrollt pozitív irányban befolyásolják. A kutatási eredmények egyrészt hozzájárulnak az utazási magatartás megértéséhez a konfliktusövezezetekben található desztinációk esetében, másrészt segítik a piaci szereplőket, hogy megakadályozzák a turizmus visszaesését.

Titel: Factors influencing travel intentions in conflict-ridden destinations – the example of Turkey

This study investigates the factors influening travel intentions in conflict-ridden destinations using the example of Turkey. An online survey was conducted among respondents who planned to travel to Turkey. The sample of 1420 respondents was analysed via structural equation modelling. The empirical findings showed that the perceived risk had a negative impact on the attitude towards travel. In turn, the perceived control and positive destination image increased the intention to travel to Turkey. Subjective norms influenced both the perceived control and the attitude towards travel
positively. Our research contributes to a better understanding of travel behaviour related to conflictridden destinations, and the results should help market players to minimise any decline in tourism.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n2.1

Utazási szándékot befolyásoló tényezők konfliktusövezetekben található desztinációkban – Törökország példája Agárdi Irma1 – Elimdar Bayramov2

A Magyarországra érkező külföldiek
turizmusbiztonsággal kapcsolatos percepciói – Tokodi Panna

Jelen tanulmány célja, hogy feltárja a Magyarországra látogató külföldi turisták biztonságérzetének
dimenzióit, illetve azonosítsa a desztináció-választásukban és a biztonsággal összefüggő
attitűdjükben szerepet játszó főbb tényezőket, különös tekintettel az utazás során felmerülő kockázatokra. Tekintettel arra, hogy a turizmus Magyarország gazdasági és társadalmi életében prioritást élvez, a külföldi turisták biztonságával kapcsolatos vizsgálat eredményeinek publikálása elősegíti az ágazat települési, térségi és országos szintű fejlesztését. Az 1000 főre kiterjedő kérdőíves adatfelvétel 2019 második felében, a koronavírus-világjárvány megjelenését megelőzően készült, így a vizsgálat eredményei a pandémia turizmusbiztonságra gyakorolt hatásainak értékelésére nem
alkalmasak. Ugyanakkor mind a turisztikai ágazatban, mind a rendvédelem területén dolgozók számára hasznos segítséget nyújt a legérzékenyebb biztonsági területek és kockázati tényezők mélyebb feltárásához.

Title: An evaluation of the security situation in tourism in Hungary from the perspective of foreign tourists
The aim of the present study is to explore the dimensions of the perception of safety and security of foreign tourists visiting Hungary, to identify the main factors influencing their destination choice and their attitudes towards safety and security, with special emphasis on the risks they face during their travels. Given that tourism is a priority in Hungarian economic and social life, the publication of the results of this study could help to develop the sector at local, regional and national level. The questionnaire survey of 1000 people was conducted in the second half of 2019, before the outbreak of the coronavirus pandemic, and so the results are not suitable for assessing the impact of the pandemic on tourism safety. However, it provides useful support for both the tourism industry and law enforcement professionals to explore more deeply the „most sensitive” areas and risk factors.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n2.2

A Magyarországra érkező külföldiek turizmusbiztonsággal kapcsolatos percepciói – Tokodi Panna

Turizmus és reziliencia – Gonda Tibor

A tanulmány a napjainkban egyre több tudományterületen használt reziliencia fogalmát értelmezi, és
helyezi a turizmus kontextusába. Bemutatásra kerül a fogalom interdiszciplináris jellege és a különböző
tudományágakban megfigyelhető jelentéstartalma. A hazai turizmuskutatás még nem foglalkozik
kellő mélységben a kérdéskörrel, és a turizmussal foglalkozó nemzetközi szakirodalomban is csak
kevés tanulmányban fordul elő a reziliencia kifejezés. A hazai és nemzetközi szakirodalom vizsgálata
során leszűrhető az a következtetés, hogy a reziliencia kérdésének előtérbe kerülése összhangban
áll a fenntartható fejlődés törekvésének sikertelenségével. A turizmus, mint világviszonylatban az
egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági ágazat, jelentős mértékben felelős a fenntarthatóság
megbomlásáért. Az egyes desztinációk olyan népszerűségre tettek szert, hogy kialakult a túlturizmus
jelensége, amely – mint láttuk – komoly károkat okozhat a fogadóterület társadalmi és természeti
környezetében. Egy-egy fogadóterület természeti és társadalmi szféráját ért hatások vizsgálata
kapcsán viszont, elemezve az adott desztináció ellenálló és védekező képességét, a következő
időszakban egyre többször fog előtérbe kerülni a reziliencia kérdésköre.


Title: Turism and resilience
The study interprets the concept of resilience, which is used nowadays in more and more fields of
science, and views it in the context of tourism. The interdisciplinary nature of the concept and its
meaning in the various disciplines are presented. Domestic tourism research does not yet deal with
the issue in sufficient depth, and the term resilience appears only in a few studies in the international
literature on tourism. Examining the domestic and international literature, it can be concluded
that bringing the issue of resilience to the fore is in line with the failure to pursue sustainable
development. Tourism, as one of the most dynamically developing economic sectors in the world, is
largely responsible for the breakdown of sustainability. Some destinations have become so popular
that the phenomenon of over-tourism has developed, which, as we have seen, can cause serious
damage to the social and natural environment of the host area. However, in connection with the
examination of the effects on the natural and social spheres of a host area, analysing the resilience
and defences of the given destination, the issue of resilience will come to the fore more and more
often in the following period.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n2.3

Turizmus és reziliencia – Gonda Tibor

A müncheni sörkultúra és turizmus helyzete napjainkban – A Hofbräuhaus kritikai elemzése a Covid19-járvány első hullámát követően – Falvi Zsófia – Füreder Balázs

A bajorok szeretik a hagyományaikat, tisztelik és nagy becsben tartják őket. Ugyanilyen alázattal
viseltetnek kultúrájuk minden része, így a gasztronómia iránt is. A helyiek, hasonlóan a magyarokhoz,
kedvelik a jó ételeket és italokat, illetve különösen büszkék a sörükre. Münchenben a legjobb lehetőség
a bajor gasztrokultúra megismerésére egy klasszikus sörház, a Hofbräuhaus, meglátogatása. A
2020-as év a koronavírus miatt senkinek sem alakult a tervei szerint. Münchenben az első, majd a
második hullám alatt, több hétig kényszerültek bezárni a vendéglátóhelyek, és a nehéz napok után
sem tért vissza az élet a megszokott kerékvágásba. Kutatásunk eredményeként – a Hofbräuhaus
példáján keresztül – szeretnénk bemutatni a müncheni sörkultúra és turizmus helyzetét a Covid19-
járvány első hullámát követő hónapokban.


Title: The current state of beer culture and tourism in Munich – a critical review of the Hofbräuhaus after the first wave of the Covid19 pandemic
Bavarians love their traditions, they respect and cherish them. They show the same humility towards
all aspects of their culture, including gastronomy. As do Hungarians the Bavarians love good food
and drink, and they are particularly proud of their beer. The best way to experience Bavarian
gastronomy in Munich is to visit a classical beer house, the Hofbräuhaus. The year 2020 did not
go according to plan due to the coronavirus. During both the first and second waves, restaurants
in Munich were forced to close down for several weeks and life did not return to normal after the
difficult days. As a result of our research, we would like to describe the situation of beer culture and
tourism in Munich in the months following the first wave of the Covid19 pandemic, using the example
of the Hofbräuhaus.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n2.4

A müncheni sörkultúra és turizmus helyzete napjainkban – A Hofbräuhaus kritikai elemzése a Covid19-járvány első hullámát követően – Falvi Zsófia – Füreder Balázs

Turisztikai információgyűjtés és élménymegosztás a közösségi média korában – Iványi Tamás

Szakirodalomban gyakran hivatkozott források bemutatásával a tanulmány arra világít rá, hogy
a közösségi média egyre intenzívebb használatának köszönhetően, illetve az utóbbi években az
online turisztikai közvetítő, ár- és ajánlat-összehasonlító keresők segítségével, hogyan kapcsolódik
össze a turisztikai fogyasztói folyamatban az utazási döntést és az utazást megelőző szakasz az
utazást követő szakasszal. A szakirodalom számos modellt ismer a fogyasztói magatartás, illetve
a közösségimédia-használat marketing szempontú elemzésére. Az irodalmi áttekintés célja többek
között az, hogy ezen modellek turisztikai célú utazásokra való adaptálásának lehetőségeire is
rávilágítson, valamint, hogy kiindulópontot nyújtson a turisztikai folyamatokat kutatók és a turizmus
területén működő vállalkozások, TDM szervezetek számára az élménymegosztás és a fogyasztók
által létrehozott tartalmak jobb megismeréséhez.


Title: Tourism information gathering and experience sharing in the age of social media
In this paper, the frequently cited literature is presented to highlight how the increasing use
of social media and, in recent years, online tourism intermediaries and price comparison search
engines, connect the pre-travel and travel decision phases with the post-travel phase of the tourism
consumption process. From the marketing perspective several models can be found in the literature
for analyzing consumer behavior and social media use. One of the aims of this literature review is
to highlight the potential for adapting these models for tourism marketing. It can also provide a
starting point for researchers of the tourism process, tourism businesses and DMOs in the better
understanding of experience sharing and user-generated content.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n2.5

Turisztikai információgyűjtés és élménymegosztás a közösségi média korában – Iványi Tamás

2022. 1. szám

A teljes 2022. 1. szám

Turizmus Bulletin 2022/1. szám

2022. 1. szám cikkei

A teljes 2022. 1. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2022/1. szám

E-WOM az online foglalási felületeken, avagy az
online utazási irodák vendégértékelési rendszereinek
összehasonlító elemzése – Horváth G. et al

Az utóbbi időben az informatika és az elektronika területén végbement mélyreható és alapvető változások eredményeként megváltoztak a fogyasztói szokások, ami a turizmus szektorát is érinti. Az e-világban átformálódnak a fogyasztók információkeresési és kommunikációs szokásai, lévén a kommunikációs paradigmaváltás korszakát éljük. Az online utazási irodák (online travel agencies – OTA) nem kizárólag a foglalás és az értékesítés meghatározó csatornái napjainkban, hanem az információgyűjtés és a szálláshely-szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékozódás csatornái is. Az OTA honlapokon fellelhető információk egy része objektív, más része szubjektív. Utóbbiak a fogyasztói információk, vélemények. A szálláshelyre vonatkozó szubjektív információkat az OTA oldalak vendégértékelései adják. Jelen kutatás hazai, illetve nemzetközi OTA oldalak vendégértékelési rendszerének összehasonlítását célozza a hitelesség, a skála, az alkalmazott szempontrendszer, illetve a vendégértékelések célcsoportonkénti bontási lehetőségeinek vonatkozásában. Mindemellett esettanulmány jelleggel két – azonos desztinációban elhelyezkedő – azonos kategóriájú szálláshely OTA vendégértékeléseit mutatja be arra a kérdésre keresve a választ, hogy a döntés előtt álló fogyasztó számára az eredmények mennyire mutatnak egységes képet összességében és szempontonként.

Szerzők: Horváth Gergely – Poór Judit

Title: E-WOM on online booking interfaces – a comparative analysis of online travel agencies’ guest rating systems

Recent profound, fundamental changes in the field of information technology have led to a similar change in consumer habits – a feature which also applies to tourism. In the e-world, consumers’ search for information and their communication habits have clearly changed; we are living in the era of a communicational paradigm shift. Today online travel agencies (OTAs) are not only the dominant channels for bookings and sales, but also optimal channels for information gathering and guidance in accommodation-related matters. Some of the information on OTA sites is objective, whilst much is subjective – the latter generated by consumer experiences and opinions. This subjective information concerning accommodation is directly provided by guest reviews on the OTA pages. This study aims to compare the guest evaluation systems of domestic and international OTA sites, in terms of authenticity, scale, the criteria applied, the possibilities of guest evaluations broken down by target groups. In addition, it presents OTA guest ratings of two accommodation establishments of the same category – located in the same destination – on a case-by-case basis, seeking an answer to the question of how consistent the results – as a whole and in terms of criteria – are for the consumer making the decision.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n1.1

E-WOM az online foglalási felületeken, avagy az online utazási irodák vendégértékelési rendszereinek összehasonlító elemzése – Horváth G. et al.

E-WOM az online foglalási felületeken, avagy az online utazási irodák vendégértékelési rendszereinek összehasonlító elemzése

A luxusszállodai miliő
transzformációjának időbeli dimenziói – Juhász-Dóra K.

A világjárvány megjelenése a turizmus szereplőit globális kihívások elé állította. A turizmus színterei mellett a mindennapi élet, a munkavégzés és a különböző szolgáltatások célközönsége is megváltozott. A luxustermékek és -szolgáltatások ipara szintén kihívásokkal szembesült. Az eddig elegáns luxus- és divatcikkeket gyártó vállalatok egyik napról a másikra kényelmes otthoni öltözékeket és maszkokat, a híres parfümgyártó vállalatok pedig fertőtlenítőszereket kezdtek el gyártani. Az állami irányításért felelős döntéshozók és a vállalatok stratégiai vezetői rövid- és hosszú távú javaslatokkal és megoldásokkal reagáltak a kialakult helyzetre. A Covid19 a luxusszállodákat sem kímélte: a külföldről érkező nemzetközi vendégkör szinte teljes mértékben eltűnt, így a helyi lakosok váltak a luxusszolgáltatások elsődleges célközönségévé. Jelen tanulmány célja a luxus és a tér értelmezésének időbeli vizsgálata a budapesti luxusszállodák mintáján keresztül. A luxusszállodai miliő időbeli átalakulása a luxusszolgáltatások és a térfogyasztás strukturált keretrendszerében kerül bemutatásra.

Szerző: Juhász-Dóra Katalin

Title: Temporal dimensions of the transformation of the luxury hotel milieu

The emergence of the pandemic has posed global challenges for participants in tourism. Not only were tourist destinations affected, but also scenes of everyday life, and work and the consumer segments of services were forced to change. The luxury goods and services industries have faced huge challenges. Companies, previously producing luxury goods and fashion products have started to produce items of comfortable clothing and even face-masks, whilst leading fragrance companies began to produce disinfectants. Decision-makers responsible for public governance and strategic managers of firms responded to the situation with short- and long-term business strategies. Covid19 has not avoided luxury hotels either: international guests have almost completely disappeared and local residents have become the primary target audience for luxury services.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n1.2

A luxusszállodai miliő transzformációjának időbeli dimenziói – Juhász-Dóra K.

A luxusszállodai miliő transzformációjának időbeli dimenziói

A hazai generációk, különös tekintettel a digitális
bennszülöttek szállodaválasztási szokásai a
fenntarthatóság és a digitalizáció mentén – Lukács R. et al.

Jelenleg a környezettudatos és a digitális utazók jelentik a turizmus legnagyobb kihívását. Egyrészt egyre több a tudatos utazó, aki pihenése idején is törekszik ökolábnyoma csökkentésére, másrészt a digitális megoldások széles skálán mozognak ami befolyásolja az utazási döntés meghozatalát. A digitális megoldások bevezetése a szállodaiparban komoly lehetőséget biztosít a szolgáltatóknak arra, hogy a potenciális és a jelenlegi vendégkörükkel megfelelően tudják tartani a kapcsolatot. Az új technológiák olyan interaktív lehetőségeket kínálnak a felek számára, amelyek lehetővé teszik a személyre szabott kommunikációt, a gyors információáramlást és a nyomtatási költségek csökkentését, ami egyben a fenntartható turizmushoz is hozzájárul. A klímaváltozáshoz kötődő nagyobb tudatosság eredményeként az új típusú, környezetvédelmi megoldások egyre népszerűbbek az utazók körében. A fenntarthatóság a koronavírus világjárvány hatására még inkább előtérbe került. Azonban komoly ellentmondás észlelhető abban a dilemmában, hogy jól érezzük-e magunkat, vagy inkább környezettudatosak legyünk. Ezt az ellentétét csak a keresleti és a kínálati oldal közös összefogásával lehet enyhíteni. A tanulmány célja a magyar utazók utazási, digitális és ökoturisztikai fogyasztásának, illetve elvárásainak kérdőíves primer kutatás keretében történő vizsgálata.

Szerzők: Lukács Rita – Tütünkov Hrisztov Jordán – Grotte Judit

Title: Hotel choice habits of the Hungarian generations, in particular the digital natives, alongside sustainability and digitalization

Green and digital travellers will soon become greatest challenges for the hospitality industry. On the one hand, more and more travellers are aware of environmental and social impacts of their holiday, whilst, on the other hand, digital solutions support and influence our everyday life to an extent never seen before. The introduction of digital solutions can become to a significant opportunity for the hospitality industry, as they can communicate with potential and actual guests via their own devices. New technologies facilitate two-way dialogue between the parties, ensuring personalised communication and the fast flow of information – together with a significant decrease in printing costs. This and similar green solutions are preferred by a growing number of travellers, as a reaction of the intensifying awareness of climate change. The impact of Covid19 also emphasised the importance of sustainability. However, the contradiction between feeling comfortable and being green needs to be resolved by the joint efforts of guests and the hospitality industry. To understand the current situation in Hungary and identify the expectations of travellers, we conducted an online questionnaire among the Hungarian travellers. The expectations and feedback from the guests’ side are evaluated.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n1.3

A hazai generációk, különös tekintettel a digitális bennszülöttek szállodaválasztási szokásai a fenntarthatóság és a digitalizáció mentén – Lukács R. et al.

A hazai generációk, különös tekintettel a digitális bennszülöttek szállodaválasztási szokásai a fenntarthatóság és a digitalizáció mentén – Lukács R. et al.

A kalandpark fiatal felnőtt látogatóinak tipizálása – Boda E. J. et al.

A tematikus parkok iránti folyamatos keresletbővülés volt megfigyelhető egészen 2019-ig, mely csak a koronavírus-járvány miatt torpant meg, amikor is a járványügyi korlátozások a turizmus és a szabadidő-eltöltés területén is jelentkeztek. Vizsgálatunkban (N=828) a kalandparkot látogató fiatal felnőttek tipizálását helyeztük a fókuszba, amit a szabadidő-eltöltési szokásaik főbb jellemzőit feltáró faktorelemzés főkomponens módszerével dolgoztunk fel. A kutatás eredményeként a természetben aktívak és az élménykeresők csoportja bizonyult a kalandparkok által leginkább megcélozható szegmensnek, akik esetében a marketingkommunikációs üzenetek tartalmi elemeiben leginkább a természetre, az outdoor tevékenységekre, valamint a sportos kínálati elemekre vonatkozó üzeneteket kell megjeleníteni, kiegészítve az új típusú, extrém elemekkel, melyben a kihívás jellegét erősítve érhetjük el a kívánt hatást.

Szerzők: Boda Eszter Judit – Bácsné Bába Éva – Müller Anetta

Title: Classifying young adult visitors to adventure parks

A steady increase in demand for theme parks was observed until 2019. This, was halted only by the coronavirus pandemic, when the consequent restrictions appeared in the field of tourism and leisure. In our study (N = 828), we focused on the classification of young adults visiting adventure parks, and we processed the data using the principal component method of factor analysis, which explores the main characteristics of their leisure habits. As a product of our research, the groups defined as “active in nature” and “experience seekers” proved to be the most targeted by adventure parks. For these the content elements of marketing communication should mostly consist of messages about nature, outdoor activities and sports opportunities, supplemented by new, more extreme features in which we can achieve the desired effect by strengthening the nature of the challenge.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n1.4

A kalandpark fiatal felnőtt látogatóinak tipizálása – Boda E. J. et al.

A kalandpark fiatal felnőtt látogatóinak tipizálása – Boda E. J. et al.

Munkavállalói élmény tervezése: új megközelítés
a turizmusban a tehetségek bevonzására
a Covid19 árnyékában – Horváth V. et al.

A cikk célja annak szemléltetése, hogy a turizmusspecifikus HR kihívásait figyelembe véve a customer journey mapping módszertana hogyan alkalmazható a munkavállalói élmény tervezésének stratégiai részeként. A cikkben az alapkoncepció ismertetése után egy konkrét példán keresztül szemléltetjük az employee experience journey map elkészítésének lépéseit egy budapesti 5 csillagos szállodára vonatkozóan. A konkrét lépések bemutatásán túl rávilágítunk arra is, hogy a journey mapping hogyan járulhat hozzá a HR-folyamatok javításához a találkozási, illetve a kritikus pontok azonosításával, majd az ezekre adott megoldási javaslatokkal. Mivel a turisztikai szektor rendkívül összetett munkaerő-piaci sajátosságokkal rendelkezik, ezért elengedhetetlen a perszónákra épülő HR-stratégia kidolgozása, míg a marketing és a HR-részlegek esetében a munkavállalói élmény tervezését közös projektként kell kezelniük.

Szerzők: Horváth Viola – Kenesei Zsófia

Title: Employee experience journey mapping: a new approach to attracting talent in the tourism sector in the shadow of Covid19

The research aims to illustrate how the mapping approach can be applied as a strategic part of employee experience planning while taking tourism-specific HR challenges into account. The study includes a step-by-step guide to creating an employee experience journey map based on an interview with a 5-star hotel’s HR manager located in Budapest. In addition to describing the application of the customer experience concept in HR processes, the results of the case study confirmed that journey mapping contributes to the improvement of HR processes by identifying touchpoints, critical pain points, and proposing solutions. The tourism sector has complex labor market characteristics, which is why it is essential to develop an HR strategy based on personas, while the marketing and HR departments should treat employee experience planning as a joint project.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n1.5

Munkavállalói élmény tervezése: új megközelítés a turizmusban a tehetségek bevonzására a Covid19 árnyékában – Horváth V. et al.

Munkavállalói élmény tervezése: új megközelítés a turizmusban a tehetségek bevonzására a Covid19 árnyékában – Horváth V. et al.

2022. 1. szám borítója

2021. 4. szám – “Marketing és turizmus” tematikus különszám

A teljes 2021. 4. szám – “Marketing és turizmus” tematikus különszám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2021. Marketing és turizmus tematikus szám

Vendégszerkesztői előszó a Turizmus Bulletin
„Marketing és turizmus” tematikus számához – Mitev Ariel Zoltán

A tematikus szám válogatás a XXVII. EMOK (Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért) Konferencia
legjobb turizmus témájú cikkeiből. A 2021-ben először nemzetközivé váló konferencia vezérmotívuma és
fő témája a marketing és a turizmus poszttraumás aspektusainak feltárása volt.
A járvány okozta poszttraumás helyzet újradefiniált egyéni és vállalati, valamint iparági sorsokat,
szétzilált és újra összerakott gondolkodási kereteket és paradigmákat. Kérdés, hogy a marketing és a
turizmus miként képesek a traumából felocsúdva vagy annak hatása alatt, mély lélegzetet véve felvenni
a kihívások porba hullt kesztyűjét, vagy hogyan tudják a tudománykommunikáció leomló falait újraértelmezni.
A turizmus és a marketing kénytelen szembenézni önmagával, és a tükörbe nézve levenni vagy
összetörni maszkká szilárdult fátylát.
Debreceni János és Fekete-Frojimovics Zsófia cikke a vendéglátás nemzetközi kutatási paradigmáiba
engednek bepillantást a Covid19 árnyékában. Céljuk, hogy feltárják, milyen tudományos paradigmákból
érdemes a megváltozott üzleti gyakorlatokat és fogyasztói percepciókat vizsgálni a vendéglátásban,
valamint egy koncepcionális kerettel is szolgálnak a magyarországi vendéglátó vállalkozások
rezilienciájának vizsgálatához.
Formádi Katalin és Gyurácz-Németh Petra turisztikai karrier perspektívákat vizsgált a turizmus-menedzsment
mesterszakos hallgatók percepciói alapján, melyekre a Covid19 szintén hatással volt, bizonytalanságot
és kétségeket generálva.
Cserdi Zsófia és Kenesei Zsófia egy olyan témáról írtak, ami rendkívül lényeges járványhelyzetben,
hiszen a szállodák egyik legfontosabb célja az emberi (szolgáltató és vendég) kontaktus csökkentése. A
Z generáció szemüvegén keresztül tárták fel az okos hotelekhez kapcsolódó attitűdöket befolyásoló tényezőket.
Füredi Anita és Csordás Tamás netnográfia kutatással eredtek az egyik diszkont légitársaság márkaközösség
építő taktikájának nyomába. Feltárták, hogy a közösségi médiában mely bejegyzéstípusok
váltják ki a legnagyobb felhasználói reakciót, valamint milyen a posztokra adott reakciók hangvétele.
A járványhelyzet még inkább felértékelte a hazai vendégek szerepét. Kiss Kornélia, Molnár-Csomós
Ilona, valamint Kincses Fanni cikkükben azt vizsgálták, hogy mitől lehet vonzó Budapest VII. kerülete a
hazai fogyasztók számára. Az élmények mélyebb megértéséhez, a kerület genius locijának azonosításához
narratívaelemzést használtak.
Megyeri Gábor, Boros Kitti, valamint Fekete Balázs tanulmányukban egy olyan kreatív, tervezői koncepcióval
állnak elő, amely a designkommunikáció módszerén alapul és a poszt-Covid érában a turisták
egészségbiztonságát helyezi előtérbe. Az új termék aktív állapotában a turisztikai szolgáltatásokhoz való
hozzájutást segíti, inaktív állapotában ugyanakkor emléktárgyként funkcionál.
A tematikus számban megjelent cikkek arra hívják fel a figyelmet, hogy a turizmus és a marketing két
olyan terület, amelynek rengeteg kapcsolódási pontja van, és a két diszciplína közti kapcsolatot a jelenlegi
járványhelyzet még tovább erősítette. Megmutatja, hogy a járványhelyzet nem kizárólag a problémákat,
hanem a trauma után felocsúdva, az azokból kivezető lehetséges megoldásokat is felszínre hozta. A fátyol
lehullik…

Vendégszerkesztői előszó a Turizmus Bulletin „Marketing és turizmus” tematikus számához – Mitev A.

Vendégszerkesztői előszó

A vendéglátás nemzetközi kutatási paradigmái a Covid19 árnyékában – Szisztematikus szakirodalmi áttekintés és egy koncepcionális keretmunka – Debreceni J. et al.

A koronavírus-járvány soha nem látott kihívás elé állította a turizmus-vendéglátás szereplőit
világszerte. A válsághelyzettel való küzdelem a vállalkozások üzleti modelljének átalakítását,
a vendégek kényszerű alkalmazkodását vonta maga után. A vendéglátásban tapasztalható
jelenségekről számos cikk jelent meg a nemzetközi tudományos szakirodalomban. Jelen tanulmány
célja egyrészt az aktuális ismeretelméleti megközelítések (vállalatelmélet, marketing, fogyasztói
magatartás és szervezeti magatartás) rendszerezése, ami segíti a járvány vendéglátásra gyakorolt
hatásának tudományos vizsgálatát, másrészt egy, a vendéglátó mikro- és kisvállalkozásokra irányuló
kutatási keretmunka bemutatása olyan változók bevonásával, mint a tervezett és alkalmazkodó
reziliencia, a pénzügyi teljesítmény, a fenntartható turizmusfejlődés és az állami segítségnyújtással
való elégedettség.

Title: Research paradigms for restaurant management worldwide in Covid19 – Systematic literature review and a conceptional framework

The coronavirus pandemic has caused an unprecedented challenge to tourism and hospitality
operators worldwide. Coping with the crisis led to the transformation of the enterprises’ business
models and to mandatory adaptation by guests. A number of studies of the restaurant industry
have been published in the international scientific literature. The aim of the present study is, on the
one hand, to systematize the epistemological approaches (corporate theories, marketing, consumer
behavior, and organizational behavior) emerging in the latest literature, thus helping to examine the
impact of the pandemic on hospitality. On the other hand, it offers the interpretation of a research
framework for hospitality SMEs, including variables such as planned and adaptive resilience, financial
performance, sustainable tourism development and satisfaction with state aid.

Szerzők: Debreceni János – Fekete-Frojimovics Zsófia

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n4.1

A vendéglátás nemzetközi kutatási paradigmái a Covid19 árnyékában – Szisztematikus szakirodalmi áttekintés és egy koncepcionális keretmunka – Debreceni J. et al.

A vendéglátás nemzetközi kutatási paradigmái a Covid19 árnyékában Szisztematikus szakirodalmi áttekintés és egy koncepcionális keretmunka – Debreceni J. et al.

Turisztikai karrierperspektívák vizsgálata a Covid19-járvány árnyékában – Turizmus-menedzsment mesterszakos hallgatók percepciói – Formádi K. et al.

A kutatás célja a koronavírus-járvány által erősen sújtott turizmus szektor utánpótlását jelentő
Turizmus-menedzsment mesterszakos hallgatók karrierelképzeléseinek feltérképezése. További cél
a múltbeli turisztikai tapasztalat és a jövőbeli lehetőségek vizsgálata, valamint az alsóbb és felsőbb
éves hallgatók észlelésében való különbségek feltárása, különösen a munkaorientáció és a turisztikai
munkafeltételek tekintetében. A fókuszcsoportos interjú módszerét alkalmaztuk, ahol három
csoportban, guide segítségével térképeztük fel a témát. A turisztikai munkavégzéssel kapcsolatban
az elsőéves mesterszakos hallgatók véleménye bizakodóbb volt, mint a végzősöké. A megnevezett
szakmai motiváló tényezők közül legtöbben az anyagi és a szakmai megbecsülést tartják fontosnak,
míg a munkavégzésben a szakmai kihívásokat, a változatos feladatokat és a megfelelő munkaidőbeosztást.
A válaszokból az látható, hogy a hallgatók számára kiemelt jelentőséggel bír a pozitív
szakmai orientáció, a szakma szeretete. Az eredmények fényében megállapítható, hogy az alsóbb
éves hallgatók még szinte kivétel nélkül a turizmusban képzelik el a jövőjüket, habár őket is megrázta
a koronavírus-járvány okozta válság. A végzős hallgatók esetében viszont már sokkal több kétség
merül fel a turisztikai munkával kapcsolatban.

Title: Analysing the tourism career perspectives under the shadow of Covid19 – the perceptions of Tourism and Management MSc students

The aim of the research is to investigate the career perspectives of the Tourism and Management MSc
students in the tourism sector, which was impacted by the Covid19 pandemic. Additionally, our goal
was to analyse the differences between the perceptions of the first year and senior MSc students,
concentrating on work orientation and working conditions – and to gain information about their
past professional experience as well as their future plans. Three focus group interviews were held,
concentrating on the research goals. First year Master students’ opinions were more positive than
those of senior Master students towards tourism jobs. The most important motivational factors are
financial rewards and professional appreciation as well as the challenges, variable tasks and flexible
schedule. Students seem to be fond of the tourism profession, they have a positive inclination to
tourism jobs. The results also show that first year MSc students are more dedicated to tourism jobs,
although they are also concerned about the effect of the pandemic, whilst senior MSc students are
doubtful about working in tourism.

Szerzők: Formádi Katalin – Gyurácz-Németh Petra

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n4.2

Turisztikai karrierperspektívák vizsgálata a Covid19-járvány árnyékában – Turizmus-menedzsment mesterszakos hallgatók percepciói – Formádi K. et al.

Turisztikai karrierperspektívák vizsgálata a Covid19- járvány árnyékában – Turizmus-menedzsment mesterszakos hallgatók percepciói – Formádi K.

Az okos hotelekhez kapcsolódó attitűdöket befolyásoló tényezők nyomában: fókuszban a Z generáció – Cserdi Zs. et al.

Az utóbbi évek trendjeinek tükrében a hotelek számára létszükségletté vált a technológia szolgáltatási
folyamatba illesztése. Óriási különbségek lehetnek azonban az alkalmazott technológiai megoldások
szintjében, mely megoldások eltérő módon ugyan, de átveszik a személyes kiszolgálás szerepét
egy hagyományosan interakció-központú területen. A jelenség új vetületeként, a koronavírusjárvány
okozta krízis következtében, az emberi kontaktus csökkentése és a szállóvendégek
megnyugtatása érdekében még erőteljesebben jelentkezhet az okos szolgáltatások, ezzel együtt
az érintésmentes technológiák bevezetése iránti igény a turisztikai szolgáltatók felé (QIANTING et
al. 2021). Kutatásunkban ennek megfelelően a technológiát magas szinten alkalmazó okos hotelek
iránti attitűdöt befolyásoló tényezőket vettük górcső alá, melyeket kvalitatív és kvantitatív elemeket
egyaránt felvonultató tartalomelemzés segítségével vizsgáltunk a jövőbeni turisztikai kereslet
potenciális megtestesítői, a Z g eneráció körében.

Title: Factors influencing attitudes related to smart hotels: Focus on Generation Z

For hotels, the integration of technology into the service process has become a necessity
considering the trends of recent years. However, there can be huge differences in the level of applied
technological solutions in hotels, which can take over the role of personal service in a traditionally
interaction-based sector. As a direct consequence of the phenomenon, due to the crisis caused
by the coronavirus pandemic, to reduce human contact and reassure hotel guests, there may be
an even greater need for smart services, including touchless technologies (QIANTING et al. 2021).
Accordingly, in our research, we examined factors influencing attitudes towards smart hotels using
high-level technologies. Content analysis was carried out using both qualitative and quantitative
elements among the potential representatives of Generation Z’s future tourism demand.

Szerzők: Cserdi Zsófia – Kenesei Zsófia

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n4.3

Az okos hotelekhez kapcsolódó attitűdöket befolyásoló tényezők nyomában: fókuszban a Z generáció – Cserdi Zs. et al.

Az okos hotelekhez kapcsolódó attitűdöket befolyásoló tényezők nyomában: fókuszban a Z generáció – Cserdi Zs.

Egy diszkont légitársaság mint márkaközösség a közösségi médiában? – Füredi A. et al.

A közösségi média könnyen elérhető lehetőséget biztosít a márkák számára felülről vezérelt
virtuális közösségek létrehozására. Kellő feltételek mellett a márkaközösségi működés sikeressége
számos pozitív vállalati hozadékkal szolgálhat. Kutatásunkban egy speciális iparág (diszkont
légitársaságok) egy kiválasztott márkájának, a Wizzairnek a hivatalos Facebook-oldalán található
posztok (n1=206) és hozzászólásaik (n2=536) netnográfiai elemzését végeztük el. Azt vizsgáltuk,
hogy mely bejegyzéstípusok váltják ki a legnagyobb felhasználói reakciót, és milyen a posztokra
adott reakciók hangvétele. Eredményeink alapján – az előzetes feltételezésünknek ellentmondva – a
márka egy a fogyasztóorientált kommunikációra nagy hangsúlyt fektető és vonzó képet mutat, noha
a felhasználói hozzászólások többségében ezt árnyalják a nyereményjátékok, a kontextuson kívüli
ügyfélszolgálati jellegű fogyasztói megnyilvánulások és az inkább semleges (semmint kifejezetten
pozitív) szentiment.

Title: A low-cost airline as a brand community in social media?

Social media offer a rather easy way to introduce top-down establishment and management
for brands of virtual communities. The success of a brand community operation may provide a
positive return for the company under optimal conditions. Our research consists of a netnographic
analysis of posts (n1=206) and comments (n2=536) on the official Facebook page of chosen lowcost
carrier Wizzair. We investigate which types of post elicit the higher number of comments from
users, and what the tone of user response is to these posts. Contrary to our prior assumptions, our
results show a strong emphasis on consumer-oriented communication and, overall, an attractive
organization. Our results, however, are slightly influenced by the presence of sweepstakes, outof-
context consumer reactions in search of customer service, and an overall neutral (instead of
markedly positive) sentiment in user comments.

Szerzők: Füredi Anita – Csordás Tamás

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n4.4

Egy diszkont légitársaság mint márkaközösség a közösségi médiában? – Füredi A. et al.

Egy diszkont légitársaság mint márkaközösség a közösségi médiában? – Füredi A.

Buli van? – Mitől lehet vonzó Budapest VII. kerülete a hazai fogyasztók számára? – Kiss K. et al.

A 2020 elején begyűrűzött Covid19-járvány előtt a túlturizmus jelenséggel érintett budapesti
bulinegyed szinte egyik napról a másikra csendesedett el. Az újraindítás a „hogyan tovább”-ot
illetően számos megválaszolásra váró kérdést vet fel. Jelen tanulmány kiindulási alapjául a túlturizmus
és az élmény szolgál. Kutatási kérdésünk arra irányul, hogy mitől lehet vonzó Budapest VII. kerülete
a szabadidős fogyasztók és a belföldi turisták egyes, generációk mentén képzett szegmensei
számára? Kérdésünk megválaszolásához a narratívaelemzést hívtuk segítségül, amelynek elvégzése
a fogyasztók által emlékezetesnek ítélt élmény mélyebb szintű megértését és a kerület genius
locijának azonosítását célozta. A narratívák alapján a VII. kerület olyan történelmi, kulturális,
művészeti és társadalmi értékekkel rendelkezik, amelyeken keresztül azonosítható a fogyasztók
minden generációja számára vonzó genius loci.

Title: Party time? – What makes Budapest District VII attractive for domestic consumers?

The party tourism and overtourism phenomena characteristic of Budapest, District VII, prior to
the Covid19 pandemic, in early 2020, fell silent almost overnight. The relaunch raises a number of
questions regarding “how to continue”. The starting-point of the present study is the theoretical
overview of overtourism and the experience, as well as the genius loci that can be interpreted as
a possible factor of the latter. Our research question focuses on what makes Budapest District VII
for leisure consumers and for domestic travelers, segmented by generations, attractive? To answer
our question, we used narrative analysis to help us gain a deeper understanding of the experience
that consumers find memorable and identify the genius loci of the district. Based on the narratives,
District VII has historical, cultural, artistic and social values that make it possible to identify a genius
loci that is specifically linked to the area and makes it unique to all generations of consumers.

Szerzők: Kiss Kornélia – Molnár-Csomós Ilona – Kincses Fanni

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n4.5

Buli van? – Mitől lehet vonzó Budapest VII. kerülete a hazai fogyasztók számára? – Kiss K. et al.

Buli van? – Mitől lehet vonzó Budapest VII. kerülete a hazai fogyasztók számára? – Kiss K. et al.

3S Traveling – Turizmus a poszt-Covid19 érában – Megyeri G. et al.

A 2020-ban világméretűvé terebélyesedett koronavírus-járvány a világ nemzeteinek mindennapi
életét meghatározó jelenséggé vált. Tanulmányunkban egy olyan terméket – karkötőt – alkottunk
meg teoretikusan, amely két meghatározó turisztikai szegmens, a konferencia- és az ifjúsági
turizmus, valamint azok résztvevőinek szemszögéből mutatja be az egészségbiztonság és az
érintésmentesség fontosságát a jövőbeli utazások során. Az új termék ötletéhez a B-bridge
emléktárgy tervezői koncepcióját vettük alapul, ami egy olyan eszköz, ami aktív és inaktív állapotban
is segítheti a turistákat. Aktív állapotában turisztikai szolgáltatásokat vehet igénybe a Budapestre
érkező turista a terméken keresztül, míg inaktív állapotában emléktárgyként szolgál az utazási
emlékek előhívására. Jelen kutatásunk eredménye a 3S (Safe, Secure és Smart szavak kezdőbetűiből
álló) koncepció, ami a designkommunikáció módszerén alapul, és ami a poszt-Covid19 érában a
turisták egészségbiztonságát helyezi előtérbe. A 3S koncepció kulcsfontosságú szerepet játszik a
jövő utazásai során, mivel az utazók Budapesthez fűződő bizalmát erősíti.

Title: 3S Traveling – Tourism in the post-Covid19 era

The global Coronavirus pandemic in 2020 became a common feature determining the nations’
everyday life. In our paper, we theoretically created a device, a bracelet that presents the importance
of health security and touch-free contacts during travel in the future from the perspective of two
determining segments – business and youth tourism – and their participants. The basic idea of the
new device is taken from the design concept of B-bridge souvenir which is an object that can help
tourists both in active and inactive modes. In its active mode, it provides several services to tourists
arriving in Budapest, while in its inactive mode it serves as a souvenir recalling good memories. The
result of our research is the 3S (standing for Safe, Secure, and Smart) concept, based on the method
of design communication and emphasizes the health security of tourists in the post-Covid19 era.
The 3S concept has a significant role in terms of future traveling since it can strengthen the trust of
travelers to Budapest in the destination.

Szerzők: Megyeri Gábor – Boros Kitti – Fekete Balázs

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n4.6

3S Traveling – Turizmus a poszt-Covid19 érában – Megyeri G. et al.

3S Traveling – Turizmus a poszt-Covid19 érában – Megyeri G. et al.

A Turizmus Bulletin 2021. évi számaiban megjelent tanulmányok lektorai voltak

A Turizmus Bulletin 2021. évi számaiban megjelent tanulmányok lektorai voltak

A Turizmus Bulletin 2021. évi számaiban megjelent tanulmányok lektorai voltak
Turizmus Bulletin borító – 2021. 4. szám – Marketing és turizmus különszám

2021. 3. szám

A teljes 2021. 3. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2021/3. szám

Vendégszerkesztői előszó a Turizmus Bulletin
„Utazás a tudományban” különszámához – Jászberényi Melinda – Munkácsy András

A Budapesti Corvinus Egyetem Mobilitás és Turizmus Központja 2021-ben immár negyedik
alkalommal szervezte meg az „Utazás a tudományban” elnevezésű konferenciát. A rendezvénysorozat
első három évében az előadások szerkesztett szövegét vagy bővített kivonatát önálló kiadványban tettük
közzé. Ez az előadói igényekre válaszolva 2021-ben megváltozott, az előadásokból készülő tanulmányok
a szekcióelnökök rangsorolása és a szerzők döntése alapján – témától függően – a Turizmus Bulletinben
vagy a megjelenés előtt álló, lektorált tanulmánykötetben kaphattak helyet. A konferencián elhangzott
előadásokban a közlekedés-gazdaságtani, a közlekedéspolitikai, valamint a közlekedés társadalmi és térségi
viszonyait feltáró témák mellett hangsúlyos volt a közlekedés és a turizmus viszonyrendszerének
vizsgálata is. Jelen tematikus összeállításunkba az utóbbi gondolatkör előadásaihoz kötődő írásokat válogattuk
be. Valamennyi kézirat átesett a folyóirat szigorú lektorálási folyamatán.

Vendégszerkesztői előszó a Turizmus Bulletin „Utazás a tudományban” különszámához – Jászberényi Melinda – Munkácsy András

Vendégszerkesztői előszó a Turizmus Bulletin „Utazás a tudományban” különszámához

Túrázók a Pilis és a Visegrádi-hegység területén: a megközelítés problémája – Benkhard Borbála

A természetjárás növekvő népszerűségét a Covid19-járvány világszerte felerősítette. Legnagyobb
mértékben az úgynevezett egynapos, zömében a nagyvárosokhoz közeli desztinációk
látogatottsága és így terhelése nőtt meg, illetve megemelkedett a személygépkocsival megtett
utazások aránya is. A Pilisi Bioszféra Rezervátum területén végzett, látogatószámlálással
egybekötött kérdőíves felmérés eredményei alapján kimutatható többek között, hogy az ismertebb
helyszínek esetében nem számít a jó tömegközlekedési összeköttetés, sokan választják az autót. A
saját gépkocsival érkezők növekvő aránya egyrészt a természeti értékek károsodásához, másrészt
a helybeliekkel kapcsolatos konfliktusokhoz vezet. A felerősödő problémák szükségessé teszik
a látogatómenedzsment-eszközök átgondolását, a desztináció megközelíthetőségének és belső
közlekedési rendszerének a felülvizsgálatát, valamint a természeti értékek és helyi közösségek
érdekeit előtérbe helyező mobilitástervezést.

The growing popularity of hiking has been boosted by the Covid19 epidemic worldwide. The largest
increases in visitor numbers and thus pollution have been in the so-called one-day destinations,
mostly in the peri-urban areas, and travel by car has also increased. The results of a questionnaire
survey in the Pilis Biosphere Reserve, which included a visitor census, show, among other things,
that good public transport connections are not an important factor for the more well-known
sites, and that many people choose to travel by car. The increasing proportion of visitors arriving
by private car leads to both damage to natural assets and conflicts with locals. These growing
problems call for a rethink of visitor management tools, a review of the destination’s accessibility
and internal transport system, comprising overall mobility planning which prioritises the interests
of natural assets and local communities.

Túrázók a Pilis és a Visegrádi-hegység területén: a megközelítés problémája – Benkhard Borbála

Túrázók a Pilis és a Visegrádi-hegység területén: a megközelítés problémája – Benkhard B.

Fogyasztói magatartás vizsgálata egy új típusú turisztikai szolgáltatáson keresztül – Kökény Levente – Kökény László

A Covid19-világjárvány miatti szigorú korlátozások új, alternatív programok kialakítására
kényszerítették rá az egyes turisztikai szolgáltatásokat. Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy milyen,
a fogyasztókra gyakorolt hatásokat lehet megfigyelni egy újfajta szolgáltatás esetében. Ez a
szolgáltatás a „Flight to nowhere” nevet viselte, amely Magyarország határain belüli, utasszállító
repülőgéppel történő légi közlekedést jelentett. Kutatásunkban a programon részt vett 130 fő
kérdőíves megkérdezésével készítettünk elemzést arra vonatkozóan, hogy a résztvevők milyen
élményeket éltek át a fogyasztás során, illetve hogyan értékelték a szolgáltatás teljesítményét és
ajánlanák-e a programot. Vizsgáltuk még a Covid19-pandémia okozta bezártsággal kapcsolatos
mentális problémák kapcsolódási pontjait is. Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók
jellemzően esztétikai és eszképista jellegű élményeket éltek át. Az élmény átélésének mértéke növelte
a szolgáltatás teljesítményének magasabb színvonalú megítélését és a továbbajánlási szándékot. A
negatív irányú érzelmek esetében, amelyek az élet folytonosságának érzetét mérték, az eszképizmus
jellegű élmények megélése kismértékben enyhíteni tudta a bezártság okozta hátrányokat.

Tight restrictions due to the Covid19 pandemic have forced some tourist services to new, alternative
programmes. In our research, we examined what effects on consumers can be observed in respect
of a new type of service. The service was named ”Flight to nowhere”, which meant air travel within the
borders of Hungary. In our research we carried out an analysis of the experiences of the participants
during the event by means of a questionnaire (completed by the 130 people who participated in
the programme) on their evaluation of the performance of the service and on whether they would
recommend the programme. We also examined the effects of the mental stress problems related to
confinement caused by the Covid19 pandemic. The results that respondents typically experienced
are esthetic and escapist ones. A higher level of experience increased the perception of high
performance and the intention to recommend. In the case of negative emotions, which measured
the sense of continuity of life, living escapist-type experiences could alleviate the disadvantages
caused by confinement only to a limited extent.

Fogyasztói magatartás vizsgálata egy új típusú turisztikai szolgáltatáson keresztül – Kökény Levente – Kökény László

Fogyasztói magatartás vizsgálata egy új típusú turisztikai szolgáltatáson keresztül – Kökény L. et al.

Mobilitási szokások változásai a Covid19-világjárvány idején – Miskolczi Márk et al.

A Covid19-világjárvány jelentős recessziót eredményezett a turizmus szektorban. A korlátozó
intézkedések enyhítése mellett a lakosság hozzáállása is nagyban befolyásolja a válságból való a
kilábalást, ezért kutatócsoportunk az egyes közlekedési módokkal kapcsolatos társadalmi attitűdök,
a világjárvány alatti turisztikai szokások, valamint a járvány enyhülését, megszűnését követő utazási
motiváció feltárását tűzte ki célul. A kutatási célok megvalósításához kvalitatív (6 fókuszcsoportos
interjú) és kvantitatív adatfelvételi módszereken alapuló, utóbbi esetében a felnőtt magyarországi
lakosságra vonatkozóan reprezentatív (n=3025), kutatás készült. A kutatásba bevont alanyok szerint
a járvány teljes leküzdéséig legfeljebb a belföldi turizmus iránti kereslet erősödhet, azt követően
azonban a nemzetközi turizmus hirtelen fellendülése valószínűsíthető. A kérdőíves, reprezentatív
megkérdezés alapján a lakosság körében óvatos, kockázatkerülő magatartás mutatkozik. A
válaszadók jelentős része arról számolt be, hogy jövőbeni utazásai során, a Covid19-világjárványt
követő időszakban is körültekintőbb lesz a higiéniai szabályok betartásával kapcsolatban. A
szigorúbb egészségvédelmi intézkedések iránti erősödő igény tudatában érdemes újragondolni
a közlekedési és turisztikai szolgáltatások konstrukcióját (pl. repülőgépek férőhelye, egészségügyi
ellenőrzések, szálláshelyek és egyéb szolgáltatók hosszú távú járványügyi védekezése), ami nagyban
befolyásolhatja a szektor fellendülését.

The Covid19 outbreak has led to a significant recession in the tourism sector. The recovery from the
crisis, in addition to the restrictive measures, is also heavily influenced by the attitudes of society.
Based on this, our research team aimed to explore changes in social attitudes towards different
modes of transport and tourism-related consumption. To achieve this, data collection in two
phases: qualitative (6 focus group interviews) and quantitative representative (n=3025) surveys were
conducted. Focus group interviews indicated that domestic tourism will be stronger until the Covid19
pandemic is over, but a quick recovery of international tourism is expected afterwards. The survey
revealed cautious, risk-averse attitude among the respondents. A significant proportion of subjects
reported that they would be more careful about hygiene during travel, even when the pandemic is
over. With this mind, transport and tourism services may need to rethink (e.g., empty middle seats
on flights, health checks, epidemic prevention by different tourism service providers) to ensure the
recovery of the sector.

Mobilitási szokások változásai a Covid19-világjárvány idején – Miskolczi Márk et al.

Mobilitási szokások változásai a Covid19-világjárvány idején – Miskolczi M. et al.

Repülőtér mint vonzerő – az élményközpontú szolgáltatás a repülőtereken – Tóth Dávid – Pfening Ágota

Jelen tanulmány napjaink közlekedésének egyik aktuális, jelentős hazai és nemzetközi szakirodalmi
háttérrel rendelkező témájával, a repülőterek üzemeltetésével foglalkozik. Azokat egy tág fogalmi
rendszerbe ágyazva vizsgálja, miközben kissé szakít a repülőterek klasszikus értelmezésének
sémájával. A vizsgálat fókuszába a repülőterek élményalapú szolgáltatásainak kínálatában rejlő
lehetőségek kerülnek, miközben a versenyképes repülőterek nem utazási célú felkeresésének opciói
és azok piaci sajátosságainak elemzése is górcső alá kerül. Az aktuális és előremutató trendeken
kívül hangsúlyt kapnak a repülőterek önálló turisztikai vonzerejének aspektusai, miközben az
irodalmi áttekintés és a szerzők által lefolytatott kvantitatív kutatás eredményei rávilágítanak
napjaink repülőtér-fejlesztési kihívásaira. A tanulmány következtetései a repülőterek jobb társadalmi
elfogadottságát szolgáló eszközöket összegzik.

This study deals with one of the current topics of today’s transport with a significant domestic and
international literature background, the operation of airports. It examines those embedded in a more
courageous conceptual system, while slightly breaking with the scheme of classical interpretation of
airports. The potential of the experience-based offer of airport services will be the focus of the study,
while the options of visiting competitive airports for non-travel purposes and the analysis of their
market characteristics will be examined. In addition to current and forward-looking trends, emphasis
will be placed on aspects of airports’ autonomous tourist attractiveness, while the literature review
and the results of quantitative research conducted by the authors will highlight today’s airport
development challenges. Conclusions summarize the means for better social acceptance of airports.

Repülőtér mint vonzerő – az élményközpontú szolgáltatás a repülőtereken – Tóth Dávid – Pfening Ágota

Repülőtér mint vonzerő – az élményközpontú szolgáltatás a repülőtereken – Tóth D. et al.

Reziliencia a szállodahajó-turizmusban – Pókó Nikolett

Jelen tanulmány a korábbi évtizedek gazdasági fejlődésén és a turisztikai ágazatot érintő világméretű
gazdasági problémák példáin keresztül mutatja be a rezilienciaalapú megoldásokat a szállodahajóturizmusban.
A reziliencia magában foglalja a rugalmas alkalmazkodás, a találékonyság képességét,
amely az elmúlt két évtizedben is erőteljesen jellemezte ezt az ágazatot. A 2020-ban megjelent
pandémiát követő próbálkozásokra tekintettel, amelyekkel a hajótársaságok a csődhelyzetet
igyekeztek elkerülni, a tanulmány a tudományos elméleteket figyelembe véve mutatja be a
szállodahajó-turizmus lehetőségeit. Arra keresi a választ, hogy milyen lehetőséget látnak az ágazat
újraindításához, milyen eszközökkel próbálják és lehet visszacsábítani az utasokat, lesz-e még olyan
aranykor a szállodahajó-turizmusban, mint a pandémia előtt volt?

This study presents resilience-based solutions in cruise tourism through the economic development
of previous decades and examples of global economic problems affecting the tourism industry.
Resilience includes the ability to adapt flexibly and the ingenuity that has strongly characterized
this sector over the past two decades. The study presents the potential of cruise tourism, taking
into account scientific theories and view of the post-pandemic attempts made in 2020 by cruise
companies to avoid bankruptcy. It looks for whatever opportunity can help to restart the industry,
the means they are trying to use and how to lure passengers back. Will there still be a “golden age”
in cruise tourism as before the pandemic?

Reziliencia a szállodahajó-turizmusban – Pókó Nikolett

Reziliencia a szállodahajó-turizmusban – Pokó Nikolett

2021. 2. szám

A teljes 2021. 2. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2021/2. szám

Környezettudatosak-e a hazai turisták? – Gonda T. et al.

A turizmus alig néhány évtized alatt igazi tömegjelenséggé vált. Dinamikus fejlődése bár számos társadalmi-gazdasági előnnyel jár, a mai tömegturizmust vizsgálva nem tekinthetünk el a nyilvánvaló társadalmi és környezeti mellékhatásaitól: egyes desztinációkban már rontja az ott élők életminőségét, és veszélyezteti a természeti környezetet. Fenntartható fejlődésének érdekében változásra van szükség a kínálatban éppúgy, mint a fogyasztók keresletében. Tanulmányunk egy friss reprezentatív kutatás eredményeire is építve azt vizsgálja, vajon a hazai lakosság hajlandó-e utazásai során környezettudatos és felelősségteljes fogyasztói magatartás tanúsítására, ökoturistákra jellemző viselkedésre. A turizmus esetében kevésbé kutatott terület a különböző generációkhoz tartozó személyek szemléletmódjának, fogyasztói magatartásának kutatása, amely elengedhetetlen feltétele a sikeres piaci működésnek és a turisztikai ágazaton belüli sikeres innovációnak, ezért a tanulmány kitér a korosztályok közti eltérések bemutatására is.


Title: Are Hungarian tourists environmentally conscious?

By becoming in itself a real mass phenomenon, tourism has generated several positive phenomena. However, if we consider the impacts of today’s mass tourism, its unwanted side-effects from social and environmental perspectives are also to be seen. In some destinations today the living conditions of the residents have deteriorated and the natural environment has suffered. For tourism to be sustainable, changes are needed, both in the supply of tourism and the demand of consumers. This paper, using the findings of a recent representative survey, looks at how open the Hungarian population is to adopting environmentally conscious and responsible behaviour during their travels. The survey of attitudes and consumer behaviour of different generations, a less intensively researched area in the field of tourism, is vital for a successful market operation and for successful innovation within the tourism sector, and so the paper also deals with the presentation of the reasons for the differences among generations.

Szerzők: Gonda Tibor – Raffay Zoltán

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n2.1

Környezettudatosak-e a hazai turisták? – Gonda T. et al.

Környezettudatosak-e a hazai turisták?

A Magyarországon tanuló külföldi egyetemi hallgatók turisztikai fogyasztási szokásainak elsődleges elemzése – Csapó J. et al.

Jelen tanulmány felméri és összegzi azon kutatási eredményeket, amelyek a Magyarországon tanuló nemzetközi diákok és az őket meglátogatók turisztikai fogyasztási szokásaira vonatkoznak. A kérdőíves megkeresésekkel kivitelezett kutatással, a hazánkban tanuló nemzetközi hallgatók magyarországi turisztikai szokásaira vonatkozó kérdéseken keresztül azt kívántuk feltárni, hogy ez a szegmens milyen mértékben jelenik meg a hazai turisztikai folyamatokban, és milyen gazdasági hatással bír. A tanulmány eredményeinek közlése tekintetében kijelenthető, hogy hazánkban hasonló jellegű kutatás még nem zajlott le, így a nemzetközi hallgatókhoz köthető turizmus társadalmi-gazdasági és turisztikai folyamatokban betöltött szerepének vizsgálata tudományos nóvum Magyarországon. Elsődleges eredményeink igazolják, hogy a szegmens aktívan részt vesz a hazai turisztikai folyamatokban, így, mivel ezen fogyasztói csoport pontos megismerése még csak most kezdődött el, javasoljuk egy vonatkozó országos, illetve az egyes kiemelt egyetemi városokat célzó turizmusmarketing stratégia kidolgozását.

Title: The primary analysis of the tourism consumption habits of the international students studying in Hungary
This study surveys and summarizes the research results related to the tourism consumption habits of international students studying in Hungary together with their visitors. With questions focusing on the travel habits of the international students, the research, carried out by questionnaire survey, was intended to show the scale of this segment in Hungarian tourism and the economic impact also. In relation to the publication of the results, we can confirm that no similar research has been carried out yet in Hungary, and so the analysis of the role of international students in the social-economic and touristic processes is a scientific novelty in Hungary. Our primary results show that the segment plays an active part in domestic tourism, and so, since a clear recognition of this significant target group has recently emerged. The authors recommend the elaboration of a related tourism marketing strategy on national and university city levels.

Szerzők: Csapó János – M. Császár Zsuzsa

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n2.2

A Magyarországon tanuló külföldi egyetemi hallgatók turisztikai fogyasztási szokásainak elsődleges elemzése – Csapó J. et al.

A Magyarországon tanuló külföldi egyetemi hallgatók – Turizmus Bulletin 2021/2.

Naptej, fürdőruha… + helyi termék? A helyi termékek iránti kereslet a Balatont turisztikai céllal felkeresők körében – Madarász E. et al.

Napjainkban egyre több figyelmet kap az egészség, az egészséges életmód, melynek szerves része az egészséges, helyi alapanyagokra épülő étkezés. A nem élelmiszer jellegű termékek esetében is reneszánszát éljük a helyben, kis mennyiségben készült produktumoknak. Mindezen tendenciák éreztetik hatásukat a Balaton térségében: az elmúlt években zajlott fejlesztések kedveznek a helyi termékek iránti kereslet növekedésének – az igényeket a vendéglátóhelyek, a piacok és a fesztiválok autentikus termékekkel, szolgáltatásokkal, jó minőségű ajándéktárgyakkal igyekeznek kielégíteni. A helyi termékek autentikusan reprezentálhatják a célterületet, támogatják a fenntartható termelést és fogyasztást, és a turisztikai élménynek is van egy kézzelfogható eleme. Kutatásunk fókuszában a Balatont turisztikai céllal felkeresők állnak. A kvantitatív megkérdezés azt vizsgálta, hogy az utazók számára a helyi termékek mennyire vonzóak, vásárolnak-e és ha igen, hol az utazás során. Az utazók háromnegyede 2-3 helyi terméket vásárolt a Balatonnál, a termék típusától függően eltérő helyszíneken. A vásárlás helyszínét megvizsgálva arra teszünk javaslatokat, hogy a helyi termékek esetében az értékesítési csatornák közül milyen kombinációk alkalmazhatóak leghatékonyabban a nyári időszakban pihenési, kikapcsolódási céllal a Balatonhoz utazó látogatók körében.

Title: Suntan lotion, swimwear… + local products? The demand for local products among leisure travellers to Lake Balaton

Health and healthy life-style are gaining importance in today’s world, and eating habits, including local ingredients and products, are often in focus. Non-food and local (not mass-produced) products are also enjoying a ’renaissance’, with their low-volume items. All of these trends influence tourism around Lake Balaton: recent developments support the increased demand for local products – catering establishments, markets and festivals aim to meet the demands with authentic products, services and good quality souvenir items. Local products are an authentic representation of the destination, support sustainable production and consumption. At the same time, tourist experience includes ‘tangible’ factors. Our research focuses on the leisure travellers to Lake Balaton. The quantitative survey’s main objective is to map what kind of local products are bought and where do travellers buy them when visiting the lake and surroundings. Results show that three-quarters of the travellers buy 2-3 local products in various places (depending on the type of the product) during their trip to Lake Balaton. Mapping the places for buying local products (differentiating food and non-food items) may help in the selection of successful distribution channels in order to reach summer holiday tourists – who are still the dominant segment – during their vacation.

Szerzők: Madarász Eszter – Sulyok Judit – Szmulai Éva

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n2.3

Naptej, fürdőruha… + helyi termék? A helyi termékek iránti kereslet a Balatont turisztikai céllal felkeresők körében – Madarász E. et al.

Naptej, fürdőruha… + helyi termék? A helyi termékek iránti kereslet a Balatont turisztikai céllal felkeresők körében – Turizmus Bulletin 2021/2.

Okos turizmus és okos rendezvények vizsgálata a Székesfehérvári Királyi Napok tükrében – Pinke-Sziva I. et al.

A digitalizáció hatása a turisztikai iparágra elvitathatlan mind a keresleti, mind a kínálati oldalt tekintve. Jellemzően a szolgáltatások foglalása, az attrakciók interpretációja kerül az online és digitális megoldások középpontjába, ugyanakkor a rendezvények esetében mindezen megoldások éppúgy szerepet kaphatnak. Az is látható, hogy a nagyvárosok életében népszerűek az okos turisztikai applikációk, de vajon mi a helyzet a kisebb hazai városokkal, a vidéki desztinációkkal? Mindezen témák vizsgálata áll jelen cikkünk középpontjában, az alábbi kutatási kérdésben összegezve: Mit jelenthet az okos turizmus Székesfehérvár esetében, és hogyan jellemezhető az okos rendezvény iránti kereslet a Királyi Napok tekintetében? A kérdések vizsgálatához egyrészt 13 szolgáltatóval készítettünk kvalitatív szakértői mélyinterjút, másrészt keresleti oldali kutatást végeztünk a helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet (TDMSZ) segítségével, mely során kérdőíves megkérdezésünkre 414 értékelhető választ kaptunk a 2019. évi Királyi Napok látogatóinak köréből.


Title: Smart tourism and smart events reflected by the Székesfehérvár Royal Days

The impact of digitalisation on the tourism industry is indisputable on both the demand and the supply side. Typically, the booking of services and the interpretation of attractions have become the focus of online and digital solutions, but in the case of events, all of these solutions can play a role. It can also be seen that, in the life of larger cities, smart tourism applications are popular, but does this apply to smaller domestic cities and countryside destinations? The examination of all these topics is the focus of our present article, addressing the following research question: What can smart tourism mean in the case of Székesfehérvár and how can the demand for a smart event be characterized in terms of the Royal Days? To examine the questions, we conducted qualitative in-depth expert interviews with 13 key service providers, as well as demand-side research using a questionnaire with the help of the local Destination Management Organization (DMO), reaching 414 meaningful answers among visitors at the 2019 Royal Days.


Szerzők: Pinke-Sziva Ivett – Keller Krisztina

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n2.4

Okos turizmus és okos rendezvények vizsgálata a Székesfehérvári Királyi Napok tükrében – Pinke-Sziva I. et al.

Okos turizmus és okos rendezvények vizsgálata a Székesfehérvári Királyi Napok tükrében – Turizmus Bulletin 2021/2.

Kispadra ültetett desztinációmenedzsment a pandémia félidejében(?) – Nod G. et al.

A COVID-19 turisztikai hatásait vizsgáló kutatások sora jelent meg az elmúlt időszakban, melyek leginkább az átalakuló utazói preferenciákat vizsgálják (Güliz Uğur–Akbiyik 2020, VARGAS 2020, Li–Ito 2021, UKPABI et al. 2021), ugyanakkor a frissen megjelent publikációk nem foglalkoznak a jó gyakorlatokkal, a válságkezelésre vonatkozó stratégiák megosztásával és a közös gondolkodással a turizmus nyitást követő újraélesztése kapcsán. Ezért szeretnénk az elsők között megosztani a magyar turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) szervezetek körében végzett felmérésünk eredményeit, melyek segíthetik az egyes szervezetek közti tapasztalat- és információcserét, valamint értékes gondolatokkal járulhatnak hozzá a stratégiai tervezéshez is. A világjárvány okozta válság több gazdasági ágazatot is jelentősen érintett, a turizmusra gyakorolt negatív hatásaira számos példát látunk már most. Az egyes turisztikai szereplőkre nagy nyomás nehezedik a kialakult helyzetben, így többek között a TDM szervezetek munkáját is a járvány határozza meg. Tanulmányunk rávilágít arra, hogy a járvány hatására hozott intézkedések hogyan hatottak a TDM szervezetek működésére, milyen új feladatok jelentek meg a tevékenységükben, hogyan tudnak segíteni tagjaiknak a korlátozások ideje alatt, és hogy egyáltalán hogyan tekintenek a jövőbe.


Title: „Kept on the bench” – Destination Management at “half-time” in the pandemic(?)

Several studies examining the impact of COVID-19 on tourism have already been published, mostly examining changing traveler preferences (Güliz Uğur–Akbiyik 2020, VARGAS 2020, Li– Ito 2021, UKPABI et al. 2021). At the same time, however, most recent publications lack ”best practice” – sharing crisis management strategies and common thinking on reviving tourism after re-opening. We would, therefore, like to be among the first to share the results of our survey among Hungarian tourism destination management organizations (DMO), which may help in the exchange of experience and information between individual organizations, as well as contribute to strategic planning. The crisis caused by the pandemic has significantly affected several economic sectors, and we are already seeing many examples of its negative effects on tourism. The individual tourist actors are under great pressure in the current situation, and so the work of DMOs is also determined by the epidemic. Our study highlights how the measures taken as a result of the epidemic have affected the operation of DMOs, what new tasks have emerged in their activities, how they can help their members during the curent constraints and how they visualise the future.

Szerzők: Nod Gabriella – Mókusné Pálfi Andrea – Aubert Antal

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n2.5

Kispadra ültetett desztinációmenedzsment a pandémia félidejében(?) – Nod G. et al.

Kispadra ültetett desztinációmenedzsment a pandémia félidejében(?) – Turizmus Bulletin 2021/2.

A Magyarország és Szerbia közti határ menti turisztikai projektek hatása a Vajdaság turisztikai fejlődésére – Tőzsér A.

Jelen kutatás célja, hogy megvizsgálja azoknak a határ menti turisztikai projekteknek az eredményeit és hatásait, amelyek szerb–magyar viszonylatban valósultak meg a 2014 és 2020 közötti európai uniós támogatási időszakban. A vizsgálatokat részben szakirodalmi kutatással, részben pedig azoknak az interjúknak a segítségével végeztük el, amelyeket a térségre jellemző turisztikai termékekhez kapcsolódó jelentősebb projektek vezetőivel készítettünk. A vizsgálatok során azt tártuk fel, hogy a fenti projektek által kitűzött célok és eredmények hogyan és milyen mértékben segítik a Vajdaság turisztikai fejlődését. A kutatás megmutatta, hogy a projektek által érintett településeken kiugró fejlődés ugyan nem történt, azonban az uniós források nélkül ez a fejlődés kisebb mértékű lenne. Elmondható, hogy a turisztikai források mindenképpen fejlődési alternatívát jelentettek a kisebb méretű települések számára, és hogy a támogatott projektek jelentős hatást gyakoroltak egy-egy település mikroközösségének életére, a szorosabb együttműködések kialakítására.

Title: The impact of border tourism projects between Hungary and Serbia on the tourism development of Vojvodina

The aim of the present research is to examine the results and impacts of the cross-border tourism projects that were implemented under the Serbian-Hungarian relationship within the period of the European Union support between 2014 and 2020. Our research was carried out partly with the help of literature research and partly with that of interviews with the managers of major projects related to the tourism products of the region. The research revealed how and to what extent the goals and results set by these projects help the tourism development of Vojvodina. The research showed that although there was no outstanding development in the settlements affected by the projects, without EU funds development would have been smaller. For smaller settlements, tourism resources were definitely an alternative for development, and the supported projects had a significant impact on the life of the micro-community of each settlement, on the establishment of closer cooperation.


Szerző: Tőzsér Anett

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n2.6

A Magyarország és Szerbia közti határ menti turisztikai projektek hatása a Vajdaság turisztikai fejlődésére – Tőzsér A.

A Magyarország és Szerbia közti határ menti turisztikai projektek hatása a Vajdaság turisztikai fejlődésére – Turizmus Bulletin 2021/2.
Turizmus bulletin 2021/2. szám - Borító

2021. 1. szám

A teljes 2021. 1. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2021/1.szám

A 2021. 1. szám cikkei

Fesztivállátogatók véleményeinek számítógéppel támogatott tematikus modellezése – egy kísérlet eredményei – Hinek M

Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy egy számítógépes algoritmus, a rejtett Dirichlet eloszlást alkalmazó strukturált témamodell (stm) segítségével meghatározzuk a Sziget Fesztivál látogatói által a Facebookon írt vélemények jellemző témáit, és ezeket összevessük egy korábbi kutatásunkban körvonalazott témákkal. A Sziget Fesztivál látogatóinak az elmúlt hét évben angol nyelven írt szöveges véleményei alapján az algoritmus segítségével kilenc témát modelleztünk, melyek tartalma és köre csak részben egyezett meg a korábbi, kvalitatív kutatásunkban azonosított témákkal. Vizsgálatunk legfontosabb eredménye, hogy számítógépes eszközökkel eredményesen vizsgálhatók a látogatói vélemények, ugyanakkor az eredmények minőségét meghatározza a korpusz nagysága, vagyis az elemzett hozzászólások száma és terjedelme.Title: Computer-aided topic modelling based on festival-goers’ opinions – results of an experiment

In our study, we attempt to determine the typical topics of opinions written by Sziget Festival visitors on Facebook using structured topic model (stm) computer algorithm and latent Dirichlet allocation, and compare the results with our previous research. Based on written opinions of the visitors of the Sziget Festival in the last seven years, we modelled nine topics. Their content and scope partly matched the topics identified in our previous qualitative research. The most important result of our study is that visitor opinions can be successfully examined with computer tools, but the quality of the results is determined by the size of the corpus, i.e. the number and scope of the analysed posts.

Szerző: Hinek Mátyás

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n1.1

A teljes cikket letöltheti innen

Fesztivállátogatók véleményeinek számítógéppel támogatott tematikus modellezése

Szállodahajó-turizmus a Dunán – trendek és termékfejlesztési lehetőségek – Miskolczi M. et al

Napjaink gyorsan változó fogyasztói trendjei folyamatos megújulásra ösztönzik a turizmuságazat szereplőit. A dunai szállodahajó-turizmus a szabadidős célú turisztikai utazások feltörekvő részterülete, ugyanakkor a hosszú távon is kiemelkedő gazdasági teljesítmény fenntartásához szükség van a termékkonstrukció időszakos megújítására. Jelen tanulmány a dunai szállodahajóturizmus alapismérveit, piaci (keresleti-kínálati) jellemzőit foglalja össze a témakörben publikált folyóiratcikkek elemzésén keresztül. Bemutatja továbbá a piacvezető vállalatok (Tauck, Avalon Waterways, Crystal Cruises, Uniworld River Cruises, Viking River Cruises, Scenic River Cruises) aktuális (2020-2022-re szóló) termékkínálatát. A kvalitatív kutatás során 326 utazási csomag áttekintésére került sor, mely rámutatott a kulturális turisztikai attrakciók termékkínálatban betöltött kiemelkedő szerepére. Az eredmények alátámasztják, hogy számos turisztikai termék (például: természeti vonzerők, egészség- és gyógyturizmus) hiányzik a jelenlegi termékkonstrukcióból, melyeknek a kínálatba történő beépítése elősegítheti a célcsoport bővítését, ami a recesszió utáni időszakban hozzájárulhat a dunai szállodahajózás gazdasági teljesítményének javulásához.

Title: Cruise tourism on the Danube – trends and product development opportunities

Tourism is shaped by rapidly changing consumer trends. Cruise tourism on the Danube is an emerging part of leisure tourism, but at the same time, to maintain outstanding economic performance in the long run, it is necessary to periodically renew the product portfolio. The following study summarizes the basic characteristics and market (supply-demand) features of Danube cruise tourism by a systematic literature review. The study presents the current (2020-2022) supply of market-leading companies (Tauck, Avalon Waterways, Crystal Cruises, Uniworld River Cruises, Viking River Cruises, Scenic River Cruises) by content analysis. Using qualitative research, 326 travel packages were reviewed, in which the dominant role of cultural tourist attractions was clear. The results confirm that many tourism products (e.g., natural attractions, medical tourism) are missing from the product range. Their addition could improve the economic performance of Danube cruise tourism in the post-recession period by expanding the target group
Szerzők: Miskolczi Márk – Jászberényi Melinda

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n1.2

A teljes cikket letöltheti innen

Szállodahajó-turizmus a Dunán – trendek és termékfejlesztési lehetőségek

Vendégvélemények a zöld szállodai eszközök használatáról – Nagy-Keglovich J. et al.

Napjainkban, a fenntartható fejlődési célokat (Sustainable Development Goals3) előtérbe helyező világban, egyre nagyobb figyelmet kap környezetünk védelme. Az egyes iparágakban működő cégek különböző súllyal érintettek ebben a témában, de az biztosan elmondható, hogy minden vállalkozásnak, így a turisztikai vállalkozások tevékenységének is van környezetkárosító hatása. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a szállodákban a vendégek mennyire tolerálják a különböző zöld, környezettudatos eszközök használatát, illetve a használat során mennyire sérül a vendégélmény. A kutatás kitér arra is, hogy a vendégélmény sérülése árán is támogatók-e a vendégek a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében. A szekunder kutatás segítségével feltérképezésre kerül az elméleti háttér, kiegészítve a téma korábbi kutatási eredményeinek bemutatásával. A primer kutatási szakaszban egy 204 fős minta elemzésének eredményei kerülnek bemutatásra.

Title: Guests’ perception of green hotel practices

Today, as the world is increasingly focused on sustainable development goals, the protection of the environment is also receiving an increased attention. Companies in different industries are involved to different degrees in this topic, but it can be said that, to some extent, every business activity – tourism also – has negative environmental impact. The aim of this study is to examine the extent to which guests in hotels tolerate the use of various green, environmentally conscious devices and the extent to which the guest experience is damaged during such use. Our research also looks at whether guests are supportive of achieving the sustainable development goals at the cost of damage to the guest experience. Secondary research is used to map the theoretical background of the study, supplemented by the presentation of previous research results on the topic. In the primary research phase the results of our analysis of a sample of 204 people are presented.

Szerzők: Nagy-Keglovich Júlia – Happ Éva

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n1.3

A teljes cikket letöltheti innen

Vendégvélemények a zöld szállodai eszközök használatáról

A geoparkok szerepe a geoturizmusban, különös tekintettel a hazai helyzetre – Pappné Vancsó J. et al.

A geoturizmus mind hazánkban, mind világviszonylatban dinamikusan fejlődő jelenség, amely gyakran a tematikus bemutatóhelyekhez, geoparkokhoz köthető. A már meglévő turizmusformákhoz képest a geoturizmus újdonságértéke a földtudományos bázison nyugvó, azonban mégis komplex, a geológia és az arra épülő élő-, valamint épített környezet összefüggéseit egyaránt vizsgáló szemlélet, ahol földtudományi értékeink védelme kap elsődleges fontosságot. Hazánk két UNESCO Globális Geoparkjának közel tíz éve tartó működése mérhető pozitív változásokat eredményezett az érintett területek látogatottságában. Félő azonban, hogy az UNESCO rangot elérni nem, vagy csak nehezen tudó, de megismerésre és védelemre méltó értékekkel rendelkező tájaink földtudományi és kultúrtörténeti kincsei – a védettségüket garantáló kategória nélkül – rejtve maradnak. A Magyar Geopark Bizottság által kidolgozott Nemzeti Geopark Koncepció a fenti problémát hivatott orvosolni.

Title: The role of geoparks in geotourism and with special regard to the domestic situation

Today, as the world is increasingly focused on sustainable development goals, the protection of the environment is also receiving an increased attention. Companies in different industries are involved to different degrees in this topic, but it can be said that, to some extent, every business activity – tourism also – has negative environmental impact. The aim of this study is to examine the extent to which guests in hotels tolerate the use of various green, environmentally conscious devices and the extent to which the guest experience is damaged during such use. Our research also looks at whether guests are supportive of achieving the sustainable development goals at the cost of damage to the guest experience. Secondary research is used to map the theoretical background of the study, supplemented by the presentation of previous research results on the topic. In the primary research phase the results of our analysis of a sample of 204 people are presented.

Szerzők: Pappné Vancsó Judit – Nagy Mónika – Bazsó Tamás

A tanulmány megírását az EFOP-3.6.1-16-2016-00018 „A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című projekt támogatta. Köszönettel tartozunk Losonczi Máté régésznek, a Bakony-Balaton- és Novohrad-Nógrád Globális Geoparknak, valamint a Magyar Geopark Bizottságnak támogató együttműködésükért.DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n1.4

A teljes cikket letöltheti innen

A geoparkok szerepe a geoturizmusban, különös tekintettel a hazai helyzetre

Hogyan utazzunk a COVID járvány után? – Felkai P.

A COVID-19 járvány lecsengésével egyidejűleg a nemzetközi utazások is elkezdődnek majd. Azonban sem az utazás megszokott formái, sem az utazók utazással kapcsolatos attitűdjei nem lesznek ugyanazok, mint járvány előtt. Mivel mindenkinek a biztonságos utazás az érdeke, a járványos megbetegedések prevenciója elsődleges fontosságúvá válik. Ennek egyetlen módja az utazás előtti egészségügyi felkészítés. Az orvosi tanácsadással az utazással összefüggő betegségek nagy része megelőzhető. A tanácsadás a COVID járvány után ki kell, hogy terjedjen a vírusfertőzés megelőzésének módjaira, illetve a biztonsági rendszabályok ismertetésére is. Azonban a biztonságos utazás és utaztatás biztosítása nem csak orvosi feladat. A megelőző intézkedések az utazási iparág minden szereplőjének ismeretanyagát kell, hogy képezzék. Ezeket az új ismereteket foglalja össze a tanulmány.

Title: How can we travel after the COVID-19 pandemic?

International travel will resume in parallel to the decline of COVID-19 pandemic. However, neither travel practices nor travellers’ attitudes will be the same as before. Travel safety is in the common interest of both travellers and of the actors in the travel business, and so the prevention of travelrelated illnesses and communicable diseases is of fundamental importance. The only way to manage this is appropriate pre-travel advice for travellers. Withh the help of pre-travel counselling, the majority of medical problems could be prevented. The post-covid way of pre-travel advice must include the prevention of COVID infection, as well as other safety measures. At the same time, the task of ensuring safe travel is not exclusively medical business. All safety and preventive measures must be known and must be implemented by all participants in the travel business. This article offers a brief summary of these issues.


Szerző: Felkai Péter


DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n1.5

A teljes cikket letöltheti innen

Hogyan utazzunk a COVID járvány után?
TB-2021-01-borito-page-001.jpg

Kéziratok befogadása

A KÉZIRATOK BEFOGADÁSÁNAK, SZERKESZTÉSÉNEK ALAPELVEI
  1. Minden kéziratot elektronikus formátumban Word doc. docx. fájlként kell a szerkesztőség részére eljuttatni a turizmusbulletin@uni-corvinus.hu email címre. Az illusztrációkat – a táblázatok kivételével – külön jpg. vagy tif. fájlban is el kell küldeni, a fájl címe tegye egyértelművé az azonosíthatóságukat. A beküldésre kerülő fájlok mérete egyenként ne haladja meg az 1-2 MB-ot, a csomag ne legyen nagyobb 8 MB-nál.
  2. Minden kéziratnak maradéktalanul meg kell felelnie a honlapon elérhető vagy a szerkesztőségtől megkérhető szerzői útmutatóban leírt tartalmi és formai követelményeknek. 
  3. A kéziratok terjedelme szóközökkel együtt ne haladja meg a 35 ezer karaktert, amennyiben illusztrációkat tartalmaz, azok szerző által tervezett helyét a szövegben jelölni kell és szövegközi utalást is szükséges alkalmazni (1. ábra). Az illusztrációk elsősorban a mondanivaló alátámasztását szolgálják, számuk, méretűk arányossága, esztétikussága elvárt követelmény (az ábrák, táblázatok, fényképfelvételek együttes száma lehetőség szerint 3-5 darab között legyen). Csak nyomdai minőségű (legalább 300 dpi felbontású), szürkeárnyalatos illusztráció kerüljön beküldésre, a szerző kötelessége, hogy az eredetileg esetleg színes ábrákat, fényképeket szürkeárnyalatossá formálja. Az illusztrációk ne tartalmazzanak sorszámozást, címet és forrásmegjelölést, azokat a szövegben kell kialakítani, azonban az ábrák feltétlenül tartalmazzák az értelmezésükhöz szükséges jelmagyarázatot.
  4. A „Lektorált tanulmányok” rovatba szánt kéziratokat kettő, a szerkesztőbizottság által felkért szakértő lektorálja, amelyhez az erre a célra rendszeresített, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő űrlap kerül alkalmazásra. A lektorok számára a szerző, a szerző számára a lektorok anonimitásáról a szerkesztő-ség gondoskodik. A lektorok véleményének kialakítására 3 hét áll rendelkezésre, amelyet követően – az elvégzendő revízió nagyságától függően – a szerzők 3-6 hét alatt véglegesíthetik a kéziratukat. Amenynyiben a lektorok nagyobb revíziót javasoltak, akkor csak újabb lektori kör és jóváhagyás után születik döntés a kézirat megjelentetéséről. Ezt követően kerül sor a kézirat szerkesztésére, olvasószerkesztésére, nyomdai előkészítésére, amelynek során a szükséges mértékben tartjuk a kapcsolatot a szerzővel. Amennyiben a szerző igényli, számára a főszerkesztő igazolást állít ki a kézirat befogadásáról.
  5. A szerkesztőség az első szerzővel (levelező szerző) tartja a kapcsolatot, az első szerző kötelessége a szerzői nyilatkozatot kitöltve, aláírva szkennelt formában a kézirat beküldésével egyidejűleg megküldeni, amelyben többek között garantálja, hogy a tanulmány, illetve annak részletei korábban nem jelentek meg más kiadványban, nem állnak megjelenés alatt, a publikálás harmadik fél engedélyéhez nem kötött, az illusztrációk közlési jogaival rendelkezik.
  6. Amennyiben a tanulmány alapját képező kutatást bármilyen szervezet, vagy vállalat támogatta, annak tényét a „Felhasznált irodalom” előtt elhelyezendő külön „Köszönetnyilvánításban” lehet szerepeltetni
 
A Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai és tudományos folyóirata. Megjelenik negyedévente a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet Mobilitás és Turizmus Központ gondozásában.


A Turizmus Bulletin a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya folyóiratlistáján „hazai C” minősítéssel rendelkezik.


A Turizmus Bulletin „Lektorált tanulmányok” rovatában megjelent publikációk kettős, kölcsönösen anonim lektorálási folyamaton mentek keresztül.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.20. - 07:56:45