Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Turizmus Bulletin

Turizmus Bulletin szakmai és tudományos folyóirat alapvető szerkesztési elve, hogy egyszerre szólítsa meg a turisztikai felsőoktatásban, az akadémiai, valamint más kutató- és háttér intézményekben, a közigazgatásban, a döntés-előkészítésben, a tanácsadásban, a non-profit szférában, a szakmai érdek képviseletekben és a gyakorlat legkülönbözőbb szegmenseiben dolgozó, a turizmust hivatásuknak tekintő olvasókat. . A Turizmus Bulletin tudományos profilját a “Lektorált tanulmányok”, szakmai arculatát a “Műhely” rovat testesíti meg. 
Budapesti Corvinus Egyetemet 2017-ben érte az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökségtől felkérést kapott, hogy az 1997-ben alapított rangos szakmai és tudományos folyóirat gondozza. MMI Mobilitás és Turizmus Központ felvállalta a lap megjelenésével kapcsolatos koordinációt, létrehozta a napi operatív munkát végző Szerkesztőbizottságot és a stratégiai kérdésekben állást foglaló Tudományos Tanácsadó Testületet. 
A XVII. évfolyam két, összevont, 5-5 tanulmányt tartalmazó kiadványban látott napvilágot. A XVIII. évfolyamtól kezdődően már évi négy különálló szám kerül kiadásra, amelyekben számonként 4-6 cikk jelenik meg. 2020-ban pedig már a jubileumi, XX. évfolyam számai kerülnek megjelentetésre. 2020. őszén pedig megjelent egy Különszám is. Jelen szám az idei negyedik az új évadban, különszám formában, amelynek központi témája a Marketing és turizmus. Összesen hat lektorált tanulmány olvasható az új kiadványban. 

A folyóirat hivatalos email elérhetősége: turizmusbulletin(kukac)uni-corvinus(pont)hu

ISSN 1416-9967 (Nyomtatott); ISSN 1587-0928 (Online)

Impresszum

Turizmus Bulletin

A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG

SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

FŐSZERKESZTŐ:

Jászberényi Melinda, PhD, egyetemi docens Budapesti Corvinus Egyetem

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Szalai Katalin, PhD, egyetemi docens Kodolányi János Egyetem

TÁRSSZERKESZTŐ:

Gyulavári Tamás, PhD, intézetigazgató Budapesti Corvinus Egyetem

Princzinger Péter, dr. jur, elnök Magyar Turisztikai Szövetség

OLVASÓSZERKESZTŐ:

Istlstekker Lídia

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE:

Michalkó Gábor, MTA doktora,  egyetemi tanár; tudományos tanácsadó BCE, CSFK FTI

TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ TESTÜLET

Aubert Antal, kandidátus, egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem

Dávid Lóránt, PhD, egyetemi tanár, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Hinek Mátyás, PhD, főiskolai tanár Budapesti Metropolitan Egyetem

Irimiás Anna, PhD, kutató, egyetemi docens, Universita degli Studi di Trento (Olaszország), Budapesti Corvinus Egyetem

Jandala Csilla, kandidátus, egyetemi docens,  Turizmus Kutatócsoport vezető, Soproni Egyetem Kenesei Zsófia, PhD, egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem

Kincses Áron, PhD, elnökhelyettes Központi Statisztikai Hivatal

Kiss Róbert, PhD, egyetemi adjunktus I-Shou University (Tajvan)

Könyves Erika, PhD, egyetemi docens Debreceni Egyetem

Kraft Péter, alelnök, Turisztikai Tanácsadók Szövetsége

Lőrincz Katalin, PhD,  egyetemi docens, intézetigazgató Pannon Egyetem

Melanie Smith, PhD, egyetemi docens, Budapesti Metropolitan Egyetem

Puczkó László, PhD, tanácsadó Xellum Kft.

Rátz Tamara, PhD, főiskolai tanár Kodolányi János Egyetem

Szalók Csilla, PhD, főiskolai tanár,  intézetvezető Budapesti Gazdasági Egyetem

Szende Péter, dékánhelyettes Boston University,  School of Hospitality Administration  (USA)

Zátori Anita, PhD, egyetemi adjunktus Radford University (USA)

Kiadja: Magyar Turisztikai Ügynökség; 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

Felelős kiadó: Guller Zoltán, vezérigazgató (Magyar Turisztikai Ügynökség) 

– Lánczi András, rektor (Budapesti Corvinus Egyetem)

Szerkesztőség: Heiling Média Kiadó Kft.; 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

Kapcsolat: turizmusbulletin@uni-corvinus.hu

Címlapfotó: © Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

Cziráky Margit Rózsakert, Fertőd

ISSN 1416-9967 (Nyomtatott); ISSN 1587-0928 (Online)

Tördelőszerkesztés: Király Zoltán, CCPrinting Kft.

Nyomdai munka: CC Printing Kft; Felelős vezető: Könczey Áron; ccprinting.hu

2022. 2. szám

A teljes 2022. 2. szám
×

Utazási szándékot befolyásoló tényezők
konfliktusövezetekben található desztinációkban –
Törökország példája – Agárdi Irma – Elimdar Bayramov

A cikk célja, hogy Törökország példáján keresztül vizsgálja meg, milyen tényezők hatnak az utazási szándékra a konfliktusövezetekben található desztinációkban. Online kérdőíves megkérdezést végeztünk törökországi utazást tervezők körében. Az 1420 főből álló mintát strukturális egyenletek módszerével elemeztük. A kutatás kimutatta, hogy az észlelt kockázat negatív hatással van az utazás iránti attitűdre, míg az utazás fölött észlelt kontroll és a desztinációs imázs növeli az utazási szándékot. A szubjektív normák mind az utazás iránti attitűdöt, mind az utazás fölött észlelt kontrollt pozitív irányban befolyásolják. A kutatási eredmények egyrészt hozzájárulnak az utazási magatartás megértéséhez a konfliktusövezezetekben található desztinációk esetében, másrészt segítik a piaci szereplőket, hogy megakadályozzák a turizmus visszaesését.

Titel: Factors influencing travel intentions in conflict-ridden destinations – the example of Turkey

This study investigates the factors influening travel intentions in conflict-ridden destinations using the example of Turkey. An online survey was conducted among respondents who planned to travel to Turkey. The sample of 1420 respondents was analysed via structural equation modelling. The empirical findings showed that the perceived risk had a negative impact on the attitude towards travel. In turn, the perceived control and positive destination image increased the intention to travel to Turkey. Subjective norms influenced both the perceived control and the attitude towards travel
positively. Our research contributes to a better understanding of travel behaviour related to conflictridden destinations, and the results should help market players to minimise any decline in tourism.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n2.1

Utazási szándékot befolyásoló tényezők konfliktusövezetekben található desztinációkban – Törökország példája Agárdi Irma1 – Elimdar Bayramov2
×

A Magyarországra érkező külföldiek
turizmusbiztonsággal kapcsolatos percepciói – Tokodi Panna

Jelen tanulmány célja, hogy feltárja a Magyarországra látogató külföldi turisták biztonságérzetének
dimenzióit, illetve azonosítsa a desztináció-választásukban és a biztonsággal összefüggő
attitűdjükben szerepet játszó főbb tényezőket, különös tekintettel az utazás során felmerülő kockázatokra. Tekintettel arra, hogy a turizmus Magyarország gazdasági és társadalmi életében prioritást élvez, a külföldi turisták biztonságával kapcsolatos vizsgálat eredményeinek publikálása elősegíti az ágazat települési, térségi és országos szintű fejlesztését. Az 1000 főre kiterjedő kérdőíves adatfelvétel 2019 második felében, a koronavírus-világjárvány megjelenését megelőzően készült, így a vizsgálat eredményei a pandémia turizmusbiztonságra gyakorolt hatásainak értékelésére nem
alkalmasak. Ugyanakkor mind a turisztikai ágazatban, mind a rendvédelem területén dolgozók számára hasznos segítséget nyújt a legérzékenyebb biztonsági területek és kockázati tényezők mélyebb feltárásához.

Title: An evaluation of the security situation in tourism in Hungary from the perspective of foreign tourists
The aim of the present study is to explore the dimensions of the perception of safety and security of foreign tourists visiting Hungary, to identify the main factors influencing their destination choice and their attitudes towards safety and security, with special emphasis on the risks they face during their travels. Given that tourism is a priority in Hungarian economic and social life, the publication of the results of this study could help to develop the sector at local, regional and national level. The questionnaire survey of 1000 people was conducted in the second half of 2019, before the outbreak of the coronavirus pandemic, and so the results are not suitable for assessing the impact of the pandemic on tourism safety. However, it provides useful support for both the tourism industry and law enforcement professionals to explore more deeply the „most sensitive” areas and risk factors.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n2.2

A Magyarországra érkező külföldiek turizmusbiztonsággal kapcsolatos percepciói – Tokodi Panna
×

Turizmus és reziliencia – Gonda Tibor

A tanulmány a napjainkban egyre több tudományterületen használt reziliencia fogalmát értelmezi, és
helyezi a turizmus kontextusába. Bemutatásra kerül a fogalom interdiszciplináris jellege és a különböző
tudományágakban megfigyelhető jelentéstartalma. A hazai turizmuskutatás még nem foglalkozik
kellő mélységben a kérdéskörrel, és a turizmussal foglalkozó nemzetközi szakirodalomban is csak
kevés tanulmányban fordul elő a reziliencia kifejezés. A hazai és nemzetközi szakirodalom vizsgálata
során leszűrhető az a következtetés, hogy a reziliencia kérdésének előtérbe kerülése összhangban
áll a fenntartható fejlődés törekvésének sikertelenségével. A turizmus, mint világviszonylatban az
egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági ágazat, jelentős mértékben felelős a fenntarthatóság
megbomlásáért. Az egyes desztinációk olyan népszerűségre tettek szert, hogy kialakult a túlturizmus
jelensége, amely – mint láttuk – komoly károkat okozhat a fogadóterület társadalmi és természeti
környezetében. Egy-egy fogadóterület természeti és társadalmi szféráját ért hatások vizsgálata
kapcsán viszont, elemezve az adott desztináció ellenálló és védekező képességét, a következő
időszakban egyre többször fog előtérbe kerülni a reziliencia kérdésköre.


Title: Turism and resilience
The study interprets the concept of resilience, which is used nowadays in more and more fields of
science, and views it in the context of tourism. The interdisciplinary nature of the concept and its
meaning in the various disciplines are presented. Domestic tourism research does not yet deal with
the issue in sufficient depth, and the term resilience appears only in a few studies in the international
literature on tourism. Examining the domestic and international literature, it can be concluded
that bringing the issue of resilience to the fore is in line with the failure to pursue sustainable
development. Tourism, as one of the most dynamically developing economic sectors in the world, is
largely responsible for the breakdown of sustainability. Some destinations have become so popular
that the phenomenon of over-tourism has developed, which, as we have seen, can cause serious
damage to the social and natural environment of the host area. However, in connection with the
examination of the effects on the natural and social spheres of a host area, analysing the resilience
and defences of the given destination, the issue of resilience will come to the fore more and more
often in the following period.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n2.3

Turizmus és reziliencia – Gonda Tibor
×

A müncheni sörkultúra és turizmus helyzete napjainkban – A Hofbräuhaus kritikai elemzése a Covid19-járvány első hullámát követően – Falvi Zsófia – Füreder Balázs

A bajorok szeretik a hagyományaikat, tisztelik és nagy becsben tartják őket. Ugyanilyen alázattal
viseltetnek kultúrájuk minden része, így a gasztronómia iránt is. A helyiek, hasonlóan a magyarokhoz,
kedvelik a jó ételeket és italokat, illetve különösen büszkék a sörükre. Münchenben a legjobb lehetőség
a bajor gasztrokultúra megismerésére egy klasszikus sörház, a Hofbräuhaus, meglátogatása. A
2020-as év a koronavírus miatt senkinek sem alakult a tervei szerint. Münchenben az első, majd a
második hullám alatt, több hétig kényszerültek bezárni a vendéglátóhelyek, és a nehéz napok után
sem tért vissza az élet a megszokott kerékvágásba. Kutatásunk eredményeként – a Hofbräuhaus
példáján keresztül – szeretnénk bemutatni a müncheni sörkultúra és turizmus helyzetét a Covid19-
járvány első hullámát követő hónapokban.


Title: The current state of beer culture and tourism in Munich – a critical review of the Hofbräuhaus after the first wave of the Covid19 pandemic
Bavarians love their traditions, they respect and cherish them. They show the same humility towards
all aspects of their culture, including gastronomy. As do Hungarians the Bavarians love good food
and drink, and they are particularly proud of their beer. The best way to experience Bavarian
gastronomy in Munich is to visit a classical beer house, the Hofbräuhaus. The year 2020 did not
go according to plan due to the coronavirus. During both the first and second waves, restaurants
in Munich were forced to close down for several weeks and life did not return to normal after the
difficult days. As a result of our research, we would like to describe the situation of beer culture and
tourism in Munich in the months following the first wave of the Covid19 pandemic, using the example
of the Hofbräuhaus.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n2.4

A müncheni sörkultúra és turizmus helyzete napjainkban – A Hofbräuhaus kritikai elemzése a Covid19-járvány első hullámát követően – Falvi Zsófia – Füreder Balázs
×

Turisztikai információgyűjtés és élménymegosztás a közösségi média korában – Iványi Tamás

Szakirodalomban gyakran hivatkozott források bemutatásával a tanulmány arra világít rá, hogy
a közösségi média egyre intenzívebb használatának köszönhetően, illetve az utóbbi években az
online turisztikai közvetítő, ár- és ajánlat-összehasonlító keresők segítségével, hogyan kapcsolódik
össze a turisztikai fogyasztói folyamatban az utazási döntést és az utazást megelőző szakasz az
utazást követő szakasszal. A szakirodalom számos modellt ismer a fogyasztói magatartás, illetve
a közösségimédia-használat marketing szempontú elemzésére. Az irodalmi áttekintés célja többek
között az, hogy ezen modellek turisztikai célú utazásokra való adaptálásának lehetőségeire is
rávilágítson, valamint, hogy kiindulópontot nyújtson a turisztikai folyamatokat kutatók és a turizmus
területén működő vállalkozások, TDM szervezetek számára az élménymegosztás és a fogyasztók
által létrehozott tartalmak jobb megismeréséhez.


Title: Tourism information gathering and experience sharing in the age of social media
In this paper, the frequently cited literature is presented to highlight how the increasing use
of social media and, in recent years, online tourism intermediaries and price comparison search
engines, connect the pre-travel and travel decision phases with the post-travel phase of the tourism
consumption process. From the marketing perspective several models can be found in the literature
for analyzing consumer behavior and social media use. One of the aims of this literature review is
to highlight the potential for adapting these models for tourism marketing. It can also provide a
starting point for researchers of the tourism process, tourism businesses and DMOs in the better
understanding of experience sharing and user-generated content.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n2.5

Turisztikai információgyűjtés és élménymegosztás a közösségi média korában – Iványi Tamás
×

2022. 1. szám

A teljes 2022. 1. szám

Turizmus Bulletin 2022/1. szám
×

2022. 1. szám cikkei

A teljes 2022. 1. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2022/1. szám
×

E-WOM az online foglalási felületeken, avagy az
online utazási irodák vendégértékelési rendszereinek
összehasonlító elemzése – Horváth G. et al

Az utóbbi időben az informatika és az elektronika területén végbement mélyreható és alapvető változások eredményeként megváltoztak a fogyasztói szokások, ami a turizmus szektorát is érinti. Az e-világban átformálódnak a fogyasztók információkeresési és kommunikációs szokásai, lévén a kommunikációs paradigmaváltás korszakát éljük. Az online utazási irodák (online travel agencies – OTA) nem kizárólag a foglalás és az értékesítés meghatározó csatornái napjainkban, hanem az információgyűjtés és a szálláshely-szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékozódás csatornái is. Az OTA honlapokon fellelhető információk egy része objektív, más része szubjektív. Utóbbiak a fogyasztói információk, vélemények. A szálláshelyre vonatkozó szubjektív információkat az OTA oldalak vendégértékelései adják. Jelen kutatás hazai, illetve nemzetközi OTA oldalak vendégértékelési rendszerének összehasonlítását célozza a hitelesség, a skála, az alkalmazott szempontrendszer, illetve a vendégértékelések célcsoportonkénti bontási lehetőségeinek vonatkozásában. Mindemellett esettanulmány jelleggel két – azonos desztinációban elhelyezkedő – azonos kategóriájú szálláshely OTA vendégértékeléseit mutatja be arra a kérdésre keresve a választ, hogy a döntés előtt álló fogyasztó számára az eredmények mennyire mutatnak egységes képet összességében és szempontonként.

Szerzők: Horváth Gergely – Poór Judit

Title: E-WOM on online booking interfaces – a comparative analysis of online travel agencies’ guest rating systems

Recent profound, fundamental changes in the field of information technology have led to a similar change in consumer habits – a feature which also applies to tourism. In the e-world, consumers’ search for information and their communication habits have clearly changed; we are living in the era of a communicational paradigm shift. Today online travel agencies (OTAs) are not only the dominant channels for bookings and sales, but also optimal channels for information gathering and guidance in accommodation-related matters. Some of the information on OTA sites is objective, whilst much is subjective – the latter generated by consumer experiences and opinions. This subjective information concerning accommodation is directly provided by guest reviews on the OTA pages. This study aims to compare the guest evaluation systems of domestic and international OTA sites, in terms of authenticity, scale, the criteria applied, the possibilities of guest evaluations broken down by target groups. In addition, it presents OTA guest ratings of two accommodation establishments of the same category – located in the same destination – on a case-by-case basis, seeking an answer to the question of how consistent the results – as a whole and in terms of criteria – are for the consumer making the decision.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n1.1

E-WOM az online foglalási felületeken, avagy az online utazási irodák vendégértékelési rendszereinek összehasonlító elemzése – Horváth G. et al.

E-WOM az online foglalási felületeken, avagy az online utazási irodák vendégértékelési rendszereinek összehasonlító elemzése
×

A luxusszállodai miliő
transzformációjának időbeli dimenziói – Juhász-Dóra K.

A világjárvány megjelenése a turizmus szereplőit globális kihívások elé állította. A turizmus színterei mellett a mindennapi élet, a munkavégzés és a különböző szolgáltatások célközönsége is megváltozott. A luxustermékek és -szolgáltatások ipara szintén kihívásokkal szembesült. Az eddig elegáns luxus- és divatcikkeket gyártó vállalatok egyik napról a másikra kényelmes otthoni öltözékeket és maszkokat, a híres parfümgyártó vállalatok pedig fertőtlenítőszereket kezdtek el gyártani. Az állami irányításért felelős döntéshozók és a vállalatok stratégiai vezetői rövid- és hosszú távú javaslatokkal és megoldásokkal reagáltak a kialakult helyzetre. A Covid19 a luxusszállodákat sem kímélte: a külföldről érkező nemzetközi vendégkör szinte teljes mértékben eltűnt, így a helyi lakosok váltak a luxusszolgáltatások elsődleges célközönségévé. Jelen tanulmány célja a luxus és a tér értelmezésének időbeli vizsgálata a budapesti luxusszállodák mintáján keresztül. A luxusszállodai miliő időbeli átalakulása a luxusszolgáltatások és a térfogyasztás strukturált keretrendszerében kerül bemutatásra.

Szerző: Juhász-Dóra Katalin

Title: Temporal dimensions of the transformation of the luxury hotel milieu

The emergence of the pandemic has posed global challenges for participants in tourism. Not only were tourist destinations affected, but also scenes of everyday life, and work and the consumer segments of services were forced to change. The luxury goods and services industries have faced huge challenges. Companies, previously producing luxury goods and fashion products have started to produce items of comfortable clothing and even face-masks, whilst leading fragrance companies began to produce disinfectants. Decision-makers responsible for public governance and strategic managers of firms responded to the situation with short- and long-term business strategies. Covid19 has not avoided luxury hotels either: international guests have almost completely disappeared and local residents have become the primary target audience for luxury services.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n1.2

A luxusszállodai miliő transzformációjának időbeli dimenziói – Juhász-Dóra K.

A luxusszállodai miliő transzformációjának időbeli dimenziói
×

A hazai generációk, különös tekintettel a digitális
bennszülöttek szállodaválasztási szokásai a
fenntarthatóság és a digitalizáció mentén – Lukács R. et al.

Jelenleg a környezettudatos és a digitális utazók jelentik a turizmus legnagyobb kihívását. Egyrészt egyre több a tudatos utazó, aki pihenése idején is törekszik ökolábnyoma csökkentésére, másrészt a digitális megoldások széles skálán mozognak ami befolyásolja az utazási döntés meghozatalát. A digitális megoldások bevezetése a szállodaiparban komoly lehetőséget biztosít a szolgáltatóknak arra, hogy a potenciális és a jelenlegi vendégkörükkel megfelelően tudják tartani a kapcsolatot. Az új technológiák olyan interaktív lehetőségeket kínálnak a felek számára, amelyek lehetővé teszik a személyre szabott kommunikációt, a gyors információáramlást és a nyomtatási költségek csökkentését, ami egyben a fenntartható turizmushoz is hozzájárul. A klímaváltozáshoz kötődő nagyobb tudatosság eredményeként az új típusú, környezetvédelmi megoldások egyre népszerűbbek az utazók körében. A fenntarthatóság a koronavírus világjárvány hatására még inkább előtérbe került. Azonban komoly ellentmondás észlelhető abban a dilemmában, hogy jól érezzük-e magunkat, vagy inkább környezettudatosak legyünk. Ezt az ellentétét csak a keresleti és a kínálati oldal közös összefogásával lehet enyhíteni. A tanulmány célja a magyar utazók utazási, digitális és ökoturisztikai fogyasztásának, illetve elvárásainak kérdőíves primer kutatás keretében történő vizsgálata.

Szerzők: Lukács Rita – Tütünkov Hrisztov Jordán – Grotte Judit

Title: Hotel choice habits of the Hungarian generations, in particular the digital natives, alongside sustainability and digitalization

Green and digital travellers will soon become greatest challenges for the hospitality industry. On the one hand, more and more travellers are aware of environmental and social impacts of their holiday, whilst, on the other hand, digital solutions support and influence our everyday life to an extent never seen before. The introduction of digital solutions can become to a significant opportunity for the hospitality industry, as they can communicate with potential and actual guests via their own devices. New technologies facilitate two-way dialogue between the parties, ensuring personalised communication and the fast flow of information – together with a significant decrease in printing costs. This and similar green solutions are preferred by a growing number of travellers, as a reaction of the intensifying awareness of climate change. The impact of Covid19 also emphasised the importance of sustainability. However, the contradiction between feeling comfortable and being green needs to be resolved by the joint efforts of guests and the hospitality industry. To understand the current situation in Hungary and identify the expectations of travellers, we conducted an online questionnaire among the Hungarian travellers. The expectations and feedback from the guests’ side are evaluated.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n1.3

A hazai generációk, különös tekintettel a digitális bennszülöttek szállodaválasztási szokásai a fenntarthatóság és a digitalizáció mentén – Lukács R. et al.

A hazai generációk, különös tekintettel a digitális bennszülöttek szállodaválasztási szokásai a fenntarthatóság és a digitalizáció mentén – Lukács R. et al.
×

A kalandpark fiatal felnőtt látogatóinak tipizálása – Boda E. J. et al.

A tematikus parkok iránti folyamatos keresletbővülés volt megfigyelhető egészen 2019-ig, mely csak a koronavírus-járvány miatt torpant meg, amikor is a járványügyi korlátozások a turizmus és a szabadidő-eltöltés területén is jelentkeztek. Vizsgálatunkban (N=828) a kalandparkot látogató fiatal felnőttek tipizálását helyeztük a fókuszba, amit a szabadidő-eltöltési szokásaik főbb jellemzőit feltáró faktorelemzés főkomponens módszerével dolgoztunk fel. A kutatás eredményeként a természetben aktívak és az élménykeresők csoportja bizonyult a kalandparkok által leginkább megcélozható szegmensnek, akik esetében a marketingkommunikációs üzenetek tartalmi elemeiben leginkább a természetre, az outdoor tevékenységekre, valamint a sportos kínálati elemekre vonatkozó üzeneteket kell megjeleníteni, kiegészítve az új típusú, extrém elemekkel, melyben a kihívás jellegét erősítve érhetjük el a kívánt hatást.

Szerzők: Boda Eszter Judit – Bácsné Bába Éva – Müller Anetta

Title: Classifying young adult visitors to adventure parks

A steady increase in demand for theme parks was observed until 2019. This, was halted only by the coronavirus pandemic, when the consequent restrictions appeared in the field of tourism and leisure. In our study (N = 828), we focused on the classification of young adults visiting adventure parks, and we processed the data using the principal component method of factor analysis, which explores the main characteristics of their leisure habits. As a product of our research, the groups defined as “active in nature” and “experience seekers” proved to be the most targeted by adventure parks. For these the content elements of marketing communication should mostly consist of messages about nature, outdoor activities and sports opportunities, supplemented by new, more extreme features in which we can achieve the desired effect by strengthening the nature of the challenge.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n1.4

A kalandpark fiatal felnőtt látogatóinak tipizálása – Boda E. J. et al.

A kalandpark fiatal felnőtt látogatóinak tipizálása – Boda E. J. et al.
×

Munkavállalói élmény tervezése: új megközelítés
a turizmusban a tehetségek bevonzására
a Covid19 árnyékában – Horváth V. et al.

A cikk célja annak szemléltetése, hogy a turizmusspecifikus HR kihívásait figyelembe véve a customer journey mapping módszertana hogyan alkalmazható a munkavállalói élmény tervezésének stratégiai részeként. A cikkben az alapkoncepció ismertetése után egy konkrét példán keresztül szemléltetjük az employee experience journey map elkészítésének lépéseit egy budapesti 5 csillagos szállodára vonatkozóan. A konkrét lépések bemutatásán túl rávilágítunk arra is, hogy a journey mapping hogyan járulhat hozzá a HR-folyamatok javításához a találkozási, illetve a kritikus pontok azonosításával, majd az ezekre adott megoldási javaslatokkal. Mivel a turisztikai szektor rendkívül összetett munkaerő-piaci sajátosságokkal rendelkezik, ezért elengedhetetlen a perszónákra épülő HR-stratégia kidolgozása, míg a marketing és a HR-részlegek esetében a munkavállalói élmény tervezését közös projektként kell kezelniük.

Szerzők: Horváth Viola – Kenesei Zsófia

Title: Employee experience journey mapping: a new approach to attracting talent in the tourism sector in the shadow of Covid19

The research aims to illustrate how the mapping approach can be applied as a strategic part of employee experience planning while taking tourism-specific HR challenges into account. The study includes a step-by-step guide to creating an employee experience journey map based on an interview with a 5-star hotel’s HR manager located in Budapest. In addition to describing the application of the customer experience concept in HR processes, the results of the case study confirmed that journey mapping contributes to the improvement of HR processes by identifying touchpoints, critical pain points, and proposing solutions. The tourism sector has complex labor market characteristics, which is why it is essential to develop an HR strategy based on personas, while the marketing and HR departments should treat employee experience planning as a joint project.

DOI: 10.14267/TURBULL.2022v22n1.5

Munkavállalói élmény tervezése: új megközelítés a turizmusban a tehetségek bevonzására a Covid19 árnyékában – Horváth V. et al.

Munkavállalói élmény tervezése: új megközelítés a turizmusban a tehetségek bevonzására a Covid19 árnyékában – Horváth V. et al.
×

2022. 1. szám borítója

2021. 4. szám – “Marketing és turizmus” tematikus különszám

A teljes 2021. 4. szám – “Marketing és turizmus” tematikus különszám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2021. Marketing és turizmus tematikus szám
×

Vendégszerkesztői előszó a Turizmus Bulletin
„Marketing és turizmus” tematikus számához – Mitev Ariel Zoltán

A tematikus szám válogatás a XXVII. EMOK (Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért) Konferencia
legjobb turizmus témájú cikkeiből. A 2021-ben először nemzetközivé váló konferencia vezérmotívuma és
fő témája a marketing és a turizmus poszttraumás aspektusainak feltárása volt.
A járvány okozta poszttraumás helyzet újradefiniált egyéni és vállalati, valamint iparági sorsokat,
szétzilált és újra összerakott gondolkodási kereteket és paradigmákat. Kérdés, hogy a marketing és a
turizmus miként képesek a traumából felocsúdva vagy annak hatása alatt, mély lélegzetet véve felvenni
a kihívások porba hullt kesztyűjét, vagy hogyan tudják a tudománykommunikáció leomló falait újraértelmezni.
A turizmus és a marketing kénytelen szembenézni önmagával, és a tükörbe nézve levenni vagy
összetörni maszkká szilárdult fátylát.
Debreceni János és Fekete-Frojimovics Zsófia cikke a vendéglátás nemzetközi kutatási paradigmáiba
engednek bepillantást a Covid19 árnyékában. Céljuk, hogy feltárják, milyen tudományos paradigmákból
érdemes a megváltozott üzleti gyakorlatokat és fogyasztói percepciókat vizsgálni a vendéglátásban,
valamint egy koncepcionális kerettel is szolgálnak a magyarországi vendéglátó vállalkozások
rezilienciájának vizsgálatához.
Formádi Katalin és Gyurácz-Németh Petra turisztikai karrier perspektívákat vizsgált a turizmus-menedzsment
mesterszakos hallgatók percepciói alapján, melyekre a Covid19 szintén hatással volt, bizonytalanságot
és kétségeket generálva.
Cserdi Zsófia és Kenesei Zsófia egy olyan témáról írtak, ami rendkívül lényeges járványhelyzetben,
hiszen a szállodák egyik legfontosabb célja az emberi (szolgáltató és vendég) kontaktus csökkentése. A
Z generáció szemüvegén keresztül tárták fel az okos hotelekhez kapcsolódó attitűdöket befolyásoló tényezőket.
Füredi Anita és Csordás Tamás netnográfia kutatással eredtek az egyik diszkont légitársaság márkaközösség
építő taktikájának nyomába. Feltárták, hogy a közösségi médiában mely bejegyzéstípusok
váltják ki a legnagyobb felhasználói reakciót, valamint milyen a posztokra adott reakciók hangvétele.
A járványhelyzet még inkább felértékelte a hazai vendégek szerepét. Kiss Kornélia, Molnár-Csomós
Ilona, valamint Kincses Fanni cikkükben azt vizsgálták, hogy mitől lehet vonzó Budapest VII. kerülete a
hazai fogyasztók számára. Az élmények mélyebb megértéséhez, a kerület genius locijának azonosításához
narratívaelemzést használtak.
Megyeri Gábor, Boros Kitti, valamint Fekete Balázs tanulmányukban egy olyan kreatív, tervezői koncepcióval
állnak elő, amely a designkommunikáció módszerén alapul és a poszt-Covid érában a turisták
egészségbiztonságát helyezi előtérbe. Az új termék aktív állapotában a turisztikai szolgáltatásokhoz való
hozzájutást segíti, inaktív állapotában ugyanakkor emléktárgyként funkcionál.
A tematikus számban megjelent cikkek arra hívják fel a figyelmet, hogy a turizmus és a marketing két
olyan terület, amelynek rengeteg kapcsolódási pontja van, és a két diszciplína közti kapcsolatot a jelenlegi
járványhelyzet még tovább erősítette. Megmutatja, hogy a járványhelyzet nem kizárólag a problémákat,
hanem a trauma után felocsúdva, az azokból kivezető lehetséges megoldásokat is felszínre hozta. A fátyol
lehullik…

Vendégszerkesztői előszó a Turizmus Bulletin „Marketing és turizmus” tematikus számához – Mitev A.

Vendégszerkesztői előszó
×

A vendéglátás nemzetközi kutatási paradigmái a Covid19 árnyékában – Szisztematikus szakirodalmi áttekintés és egy koncepcionális keretmunka – Debreceni J. et al.

A koronavírus-járvány soha nem látott kihívás elé állította a turizmus-vendéglátás szereplőit
világszerte. A válsághelyzettel való küzdelem a vállalkozások üzleti modelljének átalakítását,
a vendégek kényszerű alkalmazkodását vonta maga után. A vendéglátásban tapasztalható
jelenségekről számos cikk jelent meg a nemzetközi tudományos szakirodalomban. Jelen tanulmány
célja egyrészt az aktuális ismeretelméleti megközelítések (vállalatelmélet, marketing, fogyasztói
magatartás és szervezeti magatartás) rendszerezése, ami segíti a járvány vendéglátásra gyakorolt
hatásának tudományos vizsgálatát, másrészt egy, a vendéglátó mikro- és kisvállalkozásokra irányuló
kutatási keretmunka bemutatása olyan változók bevonásával, mint a tervezett és alkalmazkodó
reziliencia, a pénzügyi teljesítmény, a fenntartható turizmusfejlődés és az állami segítségnyújtással
való elégedettség.

Title: Research paradigms for restaurant management worldwide in Covid19 – Systematic literature review and a conceptional framework

The coronavirus pandemic has caused an unprecedented challenge to tourism and hospitality
operators worldwide. Coping with the crisis led to the transformation of the enterprises’ business
models and to mandatory adaptation by guests. A number of studies of the restaurant industry
have been published in the international scientific literature. The aim of the present study is, on the
one hand, to systematize the epistemological approaches (corporate theories, marketing, consumer
behavior, and organizational behavior) emerging in the latest literature, thus helping to examine the
impact of the pandemic on hospitality. On the other hand, it offers the interpretation of a research
framework for hospitality SMEs, including variables such as planned and adaptive resilience, financial
performance, sustainable tourism development and satisfaction with state aid.

Szerzők: Debreceni János – Fekete-Frojimovics Zsófia

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n4.1

A vendéglátás nemzetközi kutatási paradigmái a Covid19 árnyékában – Szisztematikus szakirodalmi áttekintés és egy koncepcionális keretmunka – Debreceni J. et al.

A vendéglátás nemzetközi kutatási paradigmái a Covid19 árnyékában Szisztematikus szakirodalmi áttekintés és egy koncepcionális keretmunka – Debreceni J. et al.
×

Turisztikai karrierperspektívák vizsgálata a Covid19-járvány árnyékában – Turizmus-menedzsment mesterszakos hallgatók percepciói – Formádi K. et al.

A kutatás célja a koronavírus-járvány által erősen sújtott turizmus szektor utánpótlását jelentő
Turizmus-menedzsment mesterszakos hallgatók karrierelképzeléseinek feltérképezése. További cél
a múltbeli turisztikai tapasztalat és a jövőbeli lehetőségek vizsgálata, valamint az alsóbb és felsőbb
éves hallgatók észlelésében való különbségek feltárása, különösen a munkaorientáció és a turisztikai
munkafeltételek tekintetében. A fókuszcsoportos interjú módszerét alkalmaztuk, ahol három
csoportban, guide segítségével térképeztük fel a témát. A turisztikai munkavégzéssel kapcsolatban
az elsőéves mesterszakos hallgatók véleménye bizakodóbb volt, mint a végzősöké. A megnevezett
szakmai motiváló tényezők közül legtöbben az anyagi és a szakmai megbecsülést tartják fontosnak,
míg a munkavégzésben a szakmai kihívásokat, a változatos feladatokat és a megfelelő munkaidőbeosztást.
A válaszokból az látható, hogy a hallgatók számára kiemelt jelentőséggel bír a pozitív
szakmai orientáció, a szakma szeretete. Az eredmények fényében megállapítható, hogy az alsóbb
éves hallgatók még szinte kivétel nélkül a turizmusban képzelik el a jövőjüket, habár őket is megrázta
a koronavírus-járvány okozta válság. A végzős hallgatók esetében viszont már sokkal több kétség
merül fel a turisztikai munkával kapcsolatban.

Title: Analysing the tourism career perspectives under the shadow of Covid19 – the perceptions of Tourism and Management MSc students

The aim of the research is to investigate the career perspectives of the Tourism and Management MSc
students in the tourism sector, which was impacted by the Covid19 pandemic. Additionally, our goal
was to analyse the differences between the perceptions of the first year and senior MSc students,
concentrating on work orientation and working conditions – and to gain information about their
past professional experience as well as their future plans. Three focus group interviews were held,
concentrating on the research goals. First year Master students’ opinions were more positive than
those of senior Master students towards tourism jobs. The most important motivational factors are
financial rewards and professional appreciation as well as the challenges, variable tasks and flexible
schedule. Students seem to be fond of the tourism profession, they have a positive inclination to
tourism jobs. The results also show that first year MSc students are more dedicated to tourism jobs,
although they are also concerned about the effect of the pandemic, whilst senior MSc students are
doubtful about working in tourism.

Szerzők: Formádi Katalin – Gyurácz-Németh Petra

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n4.2

Turisztikai karrierperspektívák vizsgálata a Covid19-járvány árnyékában – Turizmus-menedzsment mesterszakos hallgatók percepciói – Formádi K. et al.

Turisztikai karrierperspektívák vizsgálata a Covid19- járvány árnyékában – Turizmus-menedzsment mesterszakos hallgatók percepciói – Formádi K.
×

Az okos hotelekhez kapcsolódó attitűdöket befolyásoló tényezők nyomában: fókuszban a Z generáció – Cserdi Zs. et al.

Az utóbbi évek trendjeinek tükrében a hotelek számára létszükségletté vált a technológia szolgáltatási
folyamatba illesztése. Óriási különbségek lehetnek azonban az alkalmazott technológiai megoldások
szintjében, mely megoldások eltérő módon ugyan, de átveszik a személyes kiszolgálás szerepét
egy hagyományosan interakció-központú területen. A jelenség új vetületeként, a koronavírusjárvány
okozta krízis következtében, az emberi kontaktus csökkentése és a szállóvendégek
megnyugtatása érdekében még erőteljesebben jelentkezhet az okos szolgáltatások, ezzel együtt
az érintésmentes technológiák bevezetése iránti igény a turisztikai szolgáltatók felé (QIANTING et
al. 2021). Kutatásunkban ennek megfelelően a technológiát magas szinten alkalmazó okos hotelek
iránti attitűdöt befolyásoló tényezőket vettük górcső alá, melyeket kvalitatív és kvantitatív elemeket
egyaránt felvonultató tartalomelemzés segítségével vizsgáltunk a jövőbeni turisztikai kereslet
potenciális megtestesítői, a Z g eneráció körében.

Title: Factors influencing attitudes related to smart hotels: Focus on Generation Z

For hotels, the integration of technology into the service process has become a necessity
considering the trends of recent years. However, there can be huge differences in the level of applied
technological solutions in hotels, which can take over the role of personal service in a traditionally
interaction-based sector. As a direct consequence of the phenomenon, due to the crisis caused
by the coronavirus pandemic, to reduce human contact and reassure hotel guests, there may be
an even greater need for smart services, including touchless technologies (QIANTING et al. 2021).
Accordingly, in our research, we examined factors influencing attitudes towards smart hotels using
high-level technologies. Content analysis was carried out using both qualitative and quantitative
elements among the potential representatives of Generation Z’s future tourism demand.

Szerzők: Cserdi Zsófia – Kenesei Zsófia

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n4.3

Az okos hotelekhez kapcsolódó attitűdöket befolyásoló tényezők nyomában: fókuszban a Z generáció – Cserdi Zs. et al.

Az okos hotelekhez kapcsolódó attitűdöket befolyásoló tényezők nyomában: fókuszban a Z generáció – Cserdi Zs.
×

Egy diszkont légitársaság mint márkaközösség a közösségi médiában? – Füredi A. et al.

A közösségi média könnyen elérhető lehetőséget biztosít a márkák számára felülről vezérelt
virtuális közösségek létrehozására. Kellő feltételek mellett a márkaközösségi működés sikeressége
számos pozitív vállalati hozadékkal szolgálhat. Kutatásunkban egy speciális iparág (diszkont
légitársaságok) egy kiválasztott márkájának, a Wizzairnek a hivatalos Facebook-oldalán található
posztok (n1=206) és hozzászólásaik (n2=536) netnográfiai elemzését végeztük el. Azt vizsgáltuk,
hogy mely bejegyzéstípusok váltják ki a legnagyobb felhasználói reakciót, és milyen a posztokra
adott reakciók hangvétele. Eredményeink alapján – az előzetes feltételezésünknek ellentmondva – a
márka egy a fogyasztóorientált kommunikációra nagy hangsúlyt fektető és vonzó képet mutat, noha
a felhasználói hozzászólások többségében ezt árnyalják a nyereményjátékok, a kontextuson kívüli
ügyfélszolgálati jellegű fogyasztói megnyilvánulások és az inkább semleges (semmint kifejezetten
pozitív) szentiment.

Title: A low-cost airline as a brand community in social media?

Social media offer a rather easy way to introduce top-down establishment and management
for brands of virtual communities. The success of a brand community operation may provide a
positive return for the company under optimal conditions. Our research consists of a netnographic
analysis of posts (n1=206) and comments (n2=536) on the official Facebook page of chosen lowcost
carrier Wizzair. We investigate which types of post elicit the higher number of comments from
users, and what the tone of user response is to these posts. Contrary to our prior assumptions, our
results show a strong emphasis on consumer-oriented communication and, overall, an attractive
organization. Our results, however, are slightly influenced by the presence of sweepstakes, outof-
context consumer reactions in search of customer service, and an overall neutral (instead of
markedly positive) sentiment in user comments.

Szerzők: Füredi Anita – Csordás Tamás

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n4.4

Egy diszkont légitársaság mint márkaközösség a közösségi médiában? – Füredi A. et al.

Egy diszkont légitársaság mint márkaközösség a közösségi médiában? – Füredi A.
×

Buli van? – Mitől lehet vonzó Budapest VII. kerülete a hazai fogyasztók számára? – Kiss K. et al.

A 2020 elején begyűrűzött Covid19-járvány előtt a túlturizmus jelenséggel érintett budapesti
bulinegyed szinte egyik napról a másikra csendesedett el. Az újraindítás a „hogyan tovább”-ot
illetően számos megválaszolásra váró kérdést vet fel. Jelen tanulmány kiindulási alapjául a túlturizmus
és az élmény szolgál. Kutatási kérdésünk arra irányul, hogy mitől lehet vonzó Budapest VII. kerülete
a szabadidős fogyasztók és a belföldi turisták egyes, generációk mentén képzett szegmensei
számára? Kérdésünk megválaszolásához a narratívaelemzést hívtuk segítségül, amelynek elvégzése
a fogyasztók által emlékezetesnek ítélt élmény mélyebb szintű megértését és a kerület genius
locijának azonosítását célozta. A narratívák alapján a VII. kerület olyan történelmi, kulturális,
művészeti és társadalmi értékekkel rendelkezik, amelyeken keresztül azonosítható a fogyasztók
minden generációja számára vonzó genius loci.

Title: Party time? – What makes Budapest District VII attractive for domestic consumers?

The party tourism and overtourism phenomena characteristic of Budapest, District VII, prior to
the Covid19 pandemic, in early 2020, fell silent almost overnight. The relaunch raises a number of
questions regarding “how to continue”. The starting-point of the present study is the theoretical
overview of overtourism and the experience, as well as the genius loci that can be interpreted as
a possible factor of the latter. Our research question focuses on what makes Budapest District VII
for leisure consumers and for domestic travelers, segmented by generations, attractive? To answer
our question, we used narrative analysis to help us gain a deeper understanding of the experience
that consumers find memorable and identify the genius loci of the district. Based on the narratives,
District VII has historical, cultural, artistic and social values that make it possible to identify a genius
loci that is specifically linked to the area and makes it unique to all generations of consumers.

Szerzők: Kiss Kornélia – Molnár-Csomós Ilona – Kincses Fanni

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n4.5

Buli van? – Mitől lehet vonzó Budapest VII. kerülete a hazai fogyasztók számára? – Kiss K. et al.

Buli van? – Mitől lehet vonzó Budapest VII. kerülete a hazai fogyasztók számára? – Kiss K. et al.
×

3S Traveling – Turizmus a poszt-Covid19 érában – Megyeri G. et al.

A 2020-ban világméretűvé terebélyesedett koronavírus-járvány a világ nemzeteinek mindennapi
életét meghatározó jelenséggé vált. Tanulmányunkban egy olyan terméket – karkötőt – alkottunk
meg teoretikusan, amely két meghatározó turisztikai szegmens, a konferencia- és az ifjúsági
turizmus, valamint azok résztvevőinek szemszögéből mutatja be az egészségbiztonság és az
érintésmentesség fontosságát a jövőbeli utazások során. Az új termék ötletéhez a B-bridge
emléktárgy tervezői koncepcióját vettük alapul, ami egy olyan eszköz, ami aktív és inaktív állapotban
is segítheti a turistákat. Aktív állapotában turisztikai szolgáltatásokat vehet igénybe a Budapestre
érkező turista a terméken keresztül, míg inaktív állapotában emléktárgyként szolgál az utazási
emlékek előhívására. Jelen kutatásunk eredménye a 3S (Safe, Secure és Smart szavak kezdőbetűiből
álló) koncepció, ami a designkommunikáció módszerén alapul, és ami a poszt-Covid19 érában a
turisták egészségbiztonságát helyezi előtérbe. A 3S koncepció kulcsfontosságú szerepet játszik a
jövő utazásai során, mivel az utazók Budapesthez fűződő bizalmát erősíti.

Title: 3S Traveling – Tourism in the post-Covid19 era

The global Coronavirus pandemic in 2020 became a common feature determining the nations’
everyday life. In our paper, we theoretically created a device, a bracelet that presents the importance
of health security and touch-free contacts during travel in the future from the perspective of two
determining segments – business and youth tourism – and their participants. The basic idea of the
new device is taken from the design concept of B-bridge souvenir which is an object that can help
tourists both in active and inactive modes. In its active mode, it provides several services to tourists
arriving in Budapest, while in its inactive mode it serves as a souvenir recalling good memories. The
result of our research is the 3S (standing for Safe, Secure, and Smart) concept, based on the method
of design communication and emphasizes the health security of tourists in the post-Covid19 era.
The 3S concept has a significant role in terms of future traveling since it can strengthen the trust of
travelers to Budapest in the destination.

Szerzők: Megyeri Gábor – Boros Kitti – Fekete Balázs

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n4.6

3S Traveling – Turizmus a poszt-Covid19 érában – Megyeri G. et al.

3S Traveling – Turizmus a poszt-Covid19 érában – Megyeri G. et al.
×

A Turizmus Bulletin 2021. évi számaiban megjelent tanulmányok lektorai voltak

A Turizmus Bulletin 2021. évi számaiban megjelent tanulmányok lektorai voltak

A Turizmus Bulletin 2021. évi számaiban megjelent tanulmányok lektorai voltak
×
Turizmus Bulletin borító – 2021. 4. szám – Marketing és turizmus különszám

2021. 3. szám

A teljes 2021. 3. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2021/3. szám
×

Vendégszerkesztői előszó a Turizmus Bulletin
„Utazás a tudományban” különszámához – Jászberényi Melinda – Munkácsy András

A Budapesti Corvinus Egyetem Mobilitás és Turizmus Központja 2021-ben immár negyedik
alkalommal szervezte meg az „Utazás a tudományban” elnevezésű konferenciát. A rendezvénysorozat
első három évében az előadások szerkesztett szövegét vagy bővített kivonatát önálló kiadványban tettük
közzé. Ez az előadói igényekre válaszolva 2021-ben megváltozott, az előadásokból készülő tanulmányok
a szekcióelnökök rangsorolása és a szerzők döntése alapján – témától függően – a Turizmus Bulletinben
vagy a megjelenés előtt álló, lektorált tanulmánykötetben kaphattak helyet. A konferencián elhangzott
előadásokban a közlekedés-gazdaságtani, a közlekedéspolitikai, valamint a közlekedés társadalmi és térségi
viszonyait feltáró témák mellett hangsúlyos volt a közlekedés és a turizmus viszonyrendszerének
vizsgálata is. Jelen tematikus összeállításunkba az utóbbi gondolatkör előadásaihoz kötődő írásokat válogattuk
be. Valamennyi kézirat átesett a folyóirat szigorú lektorálási folyamatán.

Vendégszerkesztői előszó a Turizmus Bulletin „Utazás a tudományban” különszámához – Jászberényi Melinda – Munkácsy András

Vendégszerkesztői előszó a Turizmus Bulletin „Utazás a tudományban” különszámához
×

Túrázók a Pilis és a Visegrádi-hegység területén: a megközelítés problémája – Benkhard Borbála

A természetjárás növekvő népszerűségét a Covid19-járvány világszerte felerősítette. Legnagyobb
mértékben az úgynevezett egynapos, zömében a nagyvárosokhoz közeli desztinációk
látogatottsága és így terhelése nőtt meg, illetve megemelkedett a személygépkocsival megtett
utazások aránya is. A Pilisi Bioszféra Rezervátum területén végzett, látogatószámlálással
egybekötött kérdőíves felmérés eredményei alapján kimutatható többek között, hogy az ismertebb
helyszínek esetében nem számít a jó tömegközlekedési összeköttetés, sokan választják az autót. A
saját gépkocsival érkezők növekvő aránya egyrészt a természeti értékek károsodásához, másrészt
a helybeliekkel kapcsolatos konfliktusokhoz vezet. A felerősödő problémák szükségessé teszik
a látogatómenedzsment-eszközök átgondolását, a desztináció megközelíthetőségének és belső
közlekedési rendszerének a felülvizsgálatát, valamint a természeti értékek és helyi közösségek
érdekeit előtérbe helyező mobilitástervezést.

The growing popularity of hiking has been boosted by the Covid19 epidemic worldwide. The largest
increases in visitor numbers and thus pollution have been in the so-called one-day destinations,
mostly in the peri-urban areas, and travel by car has also increased. The results of a questionnaire
survey in the Pilis Biosphere Reserve, which included a visitor census, show, among other things,
that good public transport connections are not an important factor for the more well-known
sites, and that many people choose to travel by car. The increasing proportion of visitors arriving
by private car leads to both damage to natural assets and conflicts with locals. These growing
problems call for a rethink of visitor management tools, a review of the destination’s accessibility
and internal transport system, comprising overall mobility planning which prioritises the interests
of natural assets and local communities.

Túrázók a Pilis és a Visegrádi-hegység területén: a megközelítés problémája – Benkhard Borbála

Túrázók a Pilis és a Visegrádi-hegység területén: a megközelítés problémája – Benkhard B.
×

Fogyasztói magatartás vizsgálata egy új típusú turisztikai szolgáltatáson keresztül – Kökény Levente – Kökény László

A Covid19-világjárvány miatti szigorú korlátozások új, alternatív programok kialakítására
kényszerítették rá az egyes turisztikai szolgáltatásokat. Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy milyen,
a fogyasztókra gyakorolt hatásokat lehet megfigyelni egy újfajta szolgáltatás esetében. Ez a
szolgáltatás a „Flight to nowhere” nevet viselte, amely Magyarország határain belüli, utasszállító
repülőgéppel történő légi közlekedést jelentett. Kutatásunkban a programon részt vett 130 fő
kérdőíves megkérdezésével készítettünk elemzést arra vonatkozóan, hogy a résztvevők milyen
élményeket éltek át a fogyasztás során, illetve hogyan értékelték a szolgáltatás teljesítményét és
ajánlanák-e a programot. Vizsgáltuk még a Covid19-pandémia okozta bezártsággal kapcsolatos
mentális problémák kapcsolódási pontjait is. Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók
jellemzően esztétikai és eszképista jellegű élményeket éltek át. Az élmény átélésének mértéke növelte
a szolgáltatás teljesítményének magasabb színvonalú megítélését és a továbbajánlási szándékot. A
negatív irányú érzelmek esetében, amelyek az élet folytonosságának érzetét mérték, az eszképizmus
jellegű élmények megélése kismértékben enyhíteni tudta a bezártság okozta hátrányokat.

Tight restrictions due to the Covid19 pandemic have forced some tourist services to new, alternative
programmes. In our research, we examined what effects on consumers can be observed in respect
of a new type of service. The service was named ”Flight to nowhere”, which meant air travel within the
borders of Hungary. In our research we carried out an analysis of the experiences of the participants
during the event by means of a questionnaire (completed by the 130 people who participated in
the programme) on their evaluation of the performance of the service and on whether they would
recommend the programme. We also examined the effects of the mental stress problems related to
confinement caused by the Covid19 pandemic. The results that respondents typically experienced
are esthetic and escapist ones. A higher level of experience increased the perception of high
performance and the intention to recommend. In the case of negative emotions, which measured
the sense of continuity of life, living escapist-type experiences could alleviate the disadvantages
caused by confinement only to a limited extent.

Fogyasztói magatartás vizsgálata egy új típusú turisztikai szolgáltatáson keresztül – Kökény Levente – Kökény László

Fogyasztói magatartás vizsgálata egy új típusú turisztikai szolgáltatáson keresztül – Kökény L. et al.
×

Mobilitási szokások változásai a Covid19-világjárvány idején – Miskolczi Márk et al.

A Covid19-világjárvány jelentős recessziót eredményezett a turizmus szektorban. A korlátozó
intézkedések enyhítése mellett a lakosság hozzáállása is nagyban befolyásolja a válságból való a
kilábalást, ezért kutatócsoportunk az egyes közlekedési módokkal kapcsolatos társadalmi attitűdök,
a világjárvány alatti turisztikai szokások, valamint a járvány enyhülését, megszűnését követő utazási
motiváció feltárását tűzte ki célul. A kutatási célok megvalósításához kvalitatív (6 fókuszcsoportos
interjú) és kvantitatív adatfelvételi módszereken alapuló, utóbbi esetében a felnőtt magyarországi
lakosságra vonatkozóan reprezentatív (n=3025), kutatás készült. A kutatásba bevont alanyok szerint
a járvány teljes leküzdéséig legfeljebb a belföldi turizmus iránti kereslet erősödhet, azt követően
azonban a nemzetközi turizmus hirtelen fellendülése valószínűsíthető. A kérdőíves, reprezentatív
megkérdezés alapján a lakosság körében óvatos, kockázatkerülő magatartás mutatkozik. A
válaszadók jelentős része arról számolt be, hogy jövőbeni utazásai során, a Covid19-világjárványt
követő időszakban is körültekintőbb lesz a higiéniai szabályok betartásával kapcsolatban. A
szigorúbb egészségvédelmi intézkedések iránti erősödő igény tudatában érdemes újragondolni
a közlekedési és turisztikai szolgáltatások konstrukcióját (pl. repülőgépek férőhelye, egészségügyi
ellenőrzések, szálláshelyek és egyéb szolgáltatók hosszú távú járványügyi védekezése), ami nagyban
befolyásolhatja a szektor fellendülését.

The Covid19 outbreak has led to a significant recession in the tourism sector. The recovery from the
crisis, in addition to the restrictive measures, is also heavily influenced by the attitudes of society.
Based on this, our research team aimed to explore changes in social attitudes towards different
modes of transport and tourism-related consumption. To achieve this, data collection in two
phases: qualitative (6 focus group interviews) and quantitative representative (n=3025) surveys were
conducted. Focus group interviews indicated that domestic tourism will be stronger until the Covid19
pandemic is over, but a quick recovery of international tourism is expected afterwards. The survey
revealed cautious, risk-averse attitude among the respondents. A significant proportion of subjects
reported that they would be more careful about hygiene during travel, even when the pandemic is
over. With this mind, transport and tourism services may need to rethink (e.g., empty middle seats
on flights, health checks, epidemic prevention by different tourism service providers) to ensure the
recovery of the sector.

Mobilitási szokások változásai a Covid19-világjárvány idején – Miskolczi Márk et al.

Mobilitási szokások változásai a Covid19-világjárvány idején – Miskolczi M. et al.
×

Repülőtér mint vonzerő – az élményközpontú szolgáltatás a repülőtereken – Tóth Dávid – Pfening Ágota

Jelen tanulmány napjaink közlekedésének egyik aktuális, jelentős hazai és nemzetközi szakirodalmi
háttérrel rendelkező témájával, a repülőterek üzemeltetésével foglalkozik. Azokat egy tág fogalmi
rendszerbe ágyazva vizsgálja, miközben kissé szakít a repülőterek klasszikus értelmezésének
sémájával. A vizsgálat fókuszába a repülőterek élményalapú szolgáltatásainak kínálatában rejlő
lehetőségek kerülnek, miközben a versenyképes repülőterek nem utazási célú felkeresésének opciói
és azok piaci sajátosságainak elemzése is górcső alá kerül. Az aktuális és előremutató trendeken
kívül hangsúlyt kapnak a repülőterek önálló turisztikai vonzerejének aspektusai, miközben az
irodalmi áttekintés és a szerzők által lefolytatott kvantitatív kutatás eredményei rávilágítanak
napjaink repülőtér-fejlesztési kihívásaira. A tanulmány következtetései a repülőterek jobb társadalmi
elfogadottságát szolgáló eszközöket összegzik.

This study deals with one of the current topics of today’s transport with a significant domestic and
international literature background, the operation of airports. It examines those embedded in a more
courageous conceptual system, while slightly breaking with the scheme of classical interpretation of
airports. The potential of the experience-based offer of airport services will be the focus of the study,
while the options of visiting competitive airports for non-travel purposes and the analysis of their
market characteristics will be examined. In addition to current and forward-looking trends, emphasis
will be placed on aspects of airports’ autonomous tourist attractiveness, while the literature review
and the results of quantitative research conducted by the authors will highlight today’s airport
development challenges. Conclusions summarize the means for better social acceptance of airports.

Repülőtér mint vonzerő – az élményközpontú szolgáltatás a repülőtereken – Tóth Dávid – Pfening Ágota

Repülőtér mint vonzerő – az élményközpontú szolgáltatás a repülőtereken – Tóth D. et al.
×

Reziliencia a szállodahajó-turizmusban – Pókó Nikolett

Jelen tanulmány a korábbi évtizedek gazdasági fejlődésén és a turisztikai ágazatot érintő világméretű
gazdasági problémák példáin keresztül mutatja be a rezilienciaalapú megoldásokat a szállodahajóturizmusban.
A reziliencia magában foglalja a rugalmas alkalmazkodás, a találékonyság képességét,
amely az elmúlt két évtizedben is erőteljesen jellemezte ezt az ágazatot. A 2020-ban megjelent
pandémiát követő próbálkozásokra tekintettel, amelyekkel a hajótársaságok a csődhelyzetet
igyekeztek elkerülni, a tanulmány a tudományos elméleteket figyelembe véve mutatja be a
szállodahajó-turizmus lehetőségeit. Arra keresi a választ, hogy milyen lehetőséget látnak az ágazat
újraindításához, milyen eszközökkel próbálják és lehet visszacsábítani az utasokat, lesz-e még olyan
aranykor a szállodahajó-turizmusban, mint a pandémia előtt volt?

This study presents resilience-based solutions in cruise tourism through the economic development
of previous decades and examples of global economic problems affecting the tourism industry.
Resilience includes the ability to adapt flexibly and the ingenuity that has strongly characterized
this sector over the past two decades. The study presents the potential of cruise tourism, taking
into account scientific theories and view of the post-pandemic attempts made in 2020 by cruise
companies to avoid bankruptcy. It looks for whatever opportunity can help to restart the industry,
the means they are trying to use and how to lure passengers back. Will there still be a “golden age”
in cruise tourism as before the pandemic?

Reziliencia a szállodahajó-turizmusban – Pókó Nikolett

Reziliencia a szállodahajó-turizmusban – Pokó Nikolett
×

2021. 2. szám

A teljes 2021. 2. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2021/2. szám
×

Környezettudatosak-e a hazai turisták? – Gonda T. et al.

A turizmus alig néhány évtized alatt igazi tömegjelenséggé vált. Dinamikus fejlődése bár számos társadalmi-gazdasági előnnyel jár, a mai tömegturizmust vizsgálva nem tekinthetünk el a nyilvánvaló társadalmi és környezeti mellékhatásaitól: egyes desztinációkban már rontja az ott élők életminőségét, és veszélyezteti a természeti környezetet. Fenntartható fejlődésének érdekében változásra van szükség a kínálatban éppúgy, mint a fogyasztók keresletében. Tanulmányunk egy friss reprezentatív kutatás eredményeire is építve azt vizsgálja, vajon a hazai lakosság hajlandó-e utazásai során környezettudatos és felelősségteljes fogyasztói magatartás tanúsítására, ökoturistákra jellemző viselkedésre. A turizmus esetében kevésbé kutatott terület a különböző generációkhoz tartozó személyek szemléletmódjának, fogyasztói magatartásának kutatása, amely elengedhetetlen feltétele a sikeres piaci működésnek és a turisztikai ágazaton belüli sikeres innovációnak, ezért a tanulmány kitér a korosztályok közti eltérések bemutatására is.


Title: Are Hungarian tourists environmentally conscious?

By becoming in itself a real mass phenomenon, tourism has generated several positive phenomena. However, if we consider the impacts of today’s mass tourism, its unwanted side-effects from social and environmental perspectives are also to be seen. In some destinations today the living conditions of the residents have deteriorated and the natural environment has suffered. For tourism to be sustainable, changes are needed, both in the supply of tourism and the demand of consumers. This paper, using the findings of a recent representative survey, looks at how open the Hungarian population is to adopting environmentally conscious and responsible behaviour during their travels. The survey of attitudes and consumer behaviour of different generations, a less intensively researched area in the field of tourism, is vital for a successful market operation and for successful innovation within the tourism sector, and so the paper also deals with the presentation of the reasons for the differences among generations.

Szerzők: Gonda Tibor – Raffay Zoltán

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n2.1

Környezettudatosak-e a hazai turisták? – Gonda T. et al.

Környezettudatosak-e a hazai turisták?
×

A Magyarországon tanuló külföldi egyetemi hallgatók turisztikai fogyasztási szokásainak elsődleges elemzése – Csapó J. et al.

Jelen tanulmány felméri és összegzi azon kutatási eredményeket, amelyek a Magyarországon tanuló nemzetközi diákok és az őket meglátogatók turisztikai fogyasztási szokásaira vonatkoznak. A kérdőíves megkeresésekkel kivitelezett kutatással, a hazánkban tanuló nemzetközi hallgatók magyarországi turisztikai szokásaira vonatkozó kérdéseken keresztül azt kívántuk feltárni, hogy ez a szegmens milyen mértékben jelenik meg a hazai turisztikai folyamatokban, és milyen gazdasági hatással bír. A tanulmány eredményeinek közlése tekintetében kijelenthető, hogy hazánkban hasonló jellegű kutatás még nem zajlott le, így a nemzetközi hallgatókhoz köthető turizmus társadalmi-gazdasági és turisztikai folyamatokban betöltött szerepének vizsgálata tudományos nóvum Magyarországon. Elsődleges eredményeink igazolják, hogy a szegmens aktívan részt vesz a hazai turisztikai folyamatokban, így, mivel ezen fogyasztói csoport pontos megismerése még csak most kezdődött el, javasoljuk egy vonatkozó országos, illetve az egyes kiemelt egyetemi városokat célzó turizmusmarketing stratégia kidolgozását.

Title: The primary analysis of the tourism consumption habits of the international students studying in Hungary
This study surveys and summarizes the research results related to the tourism consumption habits of international students studying in Hungary together with their visitors. With questions focusing on the travel habits of the international students, the research, carried out by questionnaire survey, was intended to show the scale of this segment in Hungarian tourism and the economic impact also. In relation to the publication of the results, we can confirm that no similar research has been carried out yet in Hungary, and so the analysis of the role of international students in the social-economic and touristic processes is a scientific novelty in Hungary. Our primary results show that the segment plays an active part in domestic tourism, and so, since a clear recognition of this significant target group has recently emerged. The authors recommend the elaboration of a related tourism marketing strategy on national and university city levels.

Szerzők: Csapó János – M. Császár Zsuzsa

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n2.2

A Magyarországon tanuló külföldi egyetemi hallgatók turisztikai fogyasztási szokásainak elsődleges elemzése – Csapó J. et al.

A Magyarországon tanuló külföldi egyetemi hallgatók – Turizmus Bulletin 2021/2.
×

Naptej, fürdőruha… + helyi termék? A helyi termékek iránti kereslet a Balatont turisztikai céllal felkeresők körében – Madarász E. et al.

Napjainkban egyre több figyelmet kap az egészség, az egészséges életmód, melynek szerves része az egészséges, helyi alapanyagokra épülő étkezés. A nem élelmiszer jellegű termékek esetében is reneszánszát éljük a helyben, kis mennyiségben készült produktumoknak. Mindezen tendenciák éreztetik hatásukat a Balaton térségében: az elmúlt években zajlott fejlesztések kedveznek a helyi termékek iránti kereslet növekedésének – az igényeket a vendéglátóhelyek, a piacok és a fesztiválok autentikus termékekkel, szolgáltatásokkal, jó minőségű ajándéktárgyakkal igyekeznek kielégíteni. A helyi termékek autentikusan reprezentálhatják a célterületet, támogatják a fenntartható termelést és fogyasztást, és a turisztikai élménynek is van egy kézzelfogható eleme. Kutatásunk fókuszában a Balatont turisztikai céllal felkeresők állnak. A kvantitatív megkérdezés azt vizsgálta, hogy az utazók számára a helyi termékek mennyire vonzóak, vásárolnak-e és ha igen, hol az utazás során. Az utazók háromnegyede 2-3 helyi terméket vásárolt a Balatonnál, a termék típusától függően eltérő helyszíneken. A vásárlás helyszínét megvizsgálva arra teszünk javaslatokat, hogy a helyi termékek esetében az értékesítési csatornák közül milyen kombinációk alkalmazhatóak leghatékonyabban a nyári időszakban pihenési, kikapcsolódási céllal a Balatonhoz utazó látogatók körében.

Title: Suntan lotion, swimwear… + local products? The demand for local products among leisure travellers to Lake Balaton

Health and healthy life-style are gaining importance in today’s world, and eating habits, including local ingredients and products, are often in focus. Non-food and local (not mass-produced) products are also enjoying a ’renaissance’, with their low-volume items. All of these trends influence tourism around Lake Balaton: recent developments support the increased demand for local products – catering establishments, markets and festivals aim to meet the demands with authentic products, services and good quality souvenir items. Local products are an authentic representation of the destination, support sustainable production and consumption. At the same time, tourist experience includes ‘tangible’ factors. Our research focuses on the leisure travellers to Lake Balaton. The quantitative survey’s main objective is to map what kind of local products are bought and where do travellers buy them when visiting the lake and surroundings. Results show that three-quarters of the travellers buy 2-3 local products in various places (depending on the type of the product) during their trip to Lake Balaton. Mapping the places for buying local products (differentiating food and non-food items) may help in the selection of successful distribution channels in order to reach summer holiday tourists – who are still the dominant segment – during their vacation.

Szerzők: Madarász Eszter – Sulyok Judit – Szmulai Éva

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n2.3

Naptej, fürdőruha… + helyi termék? A helyi termékek iránti kereslet a Balatont turisztikai céllal felkeresők körében – Madarász E. et al.

Naptej, fürdőruha… + helyi termék? A helyi termékek iránti kereslet a Balatont turisztikai céllal felkeresők körében – Turizmus Bulletin 2021/2.
×

Okos turizmus és okos rendezvények vizsgálata a Székesfehérvári Királyi Napok tükrében – Pinke-Sziva I. et al.

A digitalizáció hatása a turisztikai iparágra elvitathatlan mind a keresleti, mind a kínálati oldalt tekintve. Jellemzően a szolgáltatások foglalása, az attrakciók interpretációja kerül az online és digitális megoldások középpontjába, ugyanakkor a rendezvények esetében mindezen megoldások éppúgy szerepet kaphatnak. Az is látható, hogy a nagyvárosok életében népszerűek az okos turisztikai applikációk, de vajon mi a helyzet a kisebb hazai városokkal, a vidéki desztinációkkal? Mindezen témák vizsgálata áll jelen cikkünk középpontjában, az alábbi kutatási kérdésben összegezve: Mit jelenthet az okos turizmus Székesfehérvár esetében, és hogyan jellemezhető az okos rendezvény iránti kereslet a Királyi Napok tekintetében? A kérdések vizsgálatához egyrészt 13 szolgáltatóval készítettünk kvalitatív szakértői mélyinterjút, másrészt keresleti oldali kutatást végeztünk a helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet (TDMSZ) segítségével, mely során kérdőíves megkérdezésünkre 414 értékelhető választ kaptunk a 2019. évi Királyi Napok látogatóinak köréből.


Title: Smart tourism and smart events reflected by the Székesfehérvár Royal Days

The impact of digitalisation on the tourism industry is indisputable on both the demand and the supply side. Typically, the booking of services and the interpretation of attractions have become the focus of online and digital solutions, but in the case of events, all of these solutions can play a role. It can also be seen that, in the life of larger cities, smart tourism applications are popular, but does this apply to smaller domestic cities and countryside destinations? The examination of all these topics is the focus of our present article, addressing the following research question: What can smart tourism mean in the case of Székesfehérvár and how can the demand for a smart event be characterized in terms of the Royal Days? To examine the questions, we conducted qualitative in-depth expert interviews with 13 key service providers, as well as demand-side research using a questionnaire with the help of the local Destination Management Organization (DMO), reaching 414 meaningful answers among visitors at the 2019 Royal Days.


Szerzők: Pinke-Sziva Ivett – Keller Krisztina

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n2.4

Okos turizmus és okos rendezvények vizsgálata a Székesfehérvári Királyi Napok tükrében – Pinke-Sziva I. et al.

Okos turizmus és okos rendezvények vizsgálata a Székesfehérvári Királyi Napok tükrében – Turizmus Bulletin 2021/2.
×

Kispadra ültetett desztinációmenedzsment a pandémia félidejében(?) – Nod G. et al.

A COVID-19 turisztikai hatásait vizsgáló kutatások sora jelent meg az elmúlt időszakban, melyek leginkább az átalakuló utazói preferenciákat vizsgálják (Güliz Uğur–Akbiyik 2020, VARGAS 2020, Li–Ito 2021, UKPABI et al. 2021), ugyanakkor a frissen megjelent publikációk nem foglalkoznak a jó gyakorlatokkal, a válságkezelésre vonatkozó stratégiák megosztásával és a közös gondolkodással a turizmus nyitást követő újraélesztése kapcsán. Ezért szeretnénk az elsők között megosztani a magyar turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) szervezetek körében végzett felmérésünk eredményeit, melyek segíthetik az egyes szervezetek közti tapasztalat- és információcserét, valamint értékes gondolatokkal járulhatnak hozzá a stratégiai tervezéshez is. A világjárvány okozta válság több gazdasági ágazatot is jelentősen érintett, a turizmusra gyakorolt negatív hatásaira számos példát látunk már most. Az egyes turisztikai szereplőkre nagy nyomás nehezedik a kialakult helyzetben, így többek között a TDM szervezetek munkáját is a járvány határozza meg. Tanulmányunk rávilágít arra, hogy a járvány hatására hozott intézkedések hogyan hatottak a TDM szervezetek működésére, milyen új feladatok jelentek meg a tevékenységükben, hogyan tudnak segíteni tagjaiknak a korlátozások ideje alatt, és hogy egyáltalán hogyan tekintenek a jövőbe.


Title: „Kept on the bench” – Destination Management at “half-time” in the pandemic(?)

Several studies examining the impact of COVID-19 on tourism have already been published, mostly examining changing traveler preferences (Güliz Uğur–Akbiyik 2020, VARGAS 2020, Li– Ito 2021, UKPABI et al. 2021). At the same time, however, most recent publications lack ”best practice” – sharing crisis management strategies and common thinking on reviving tourism after re-opening. We would, therefore, like to be among the first to share the results of our survey among Hungarian tourism destination management organizations (DMO), which may help in the exchange of experience and information between individual organizations, as well as contribute to strategic planning. The crisis caused by the pandemic has significantly affected several economic sectors, and we are already seeing many examples of its negative effects on tourism. The individual tourist actors are under great pressure in the current situation, and so the work of DMOs is also determined by the epidemic. Our study highlights how the measures taken as a result of the epidemic have affected the operation of DMOs, what new tasks have emerged in their activities, how they can help their members during the curent constraints and how they visualise the future.

Szerzők: Nod Gabriella – Mókusné Pálfi Andrea – Aubert Antal

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n2.5

Kispadra ültetett desztinációmenedzsment a pandémia félidejében(?) – Nod G. et al.

Kispadra ültetett desztinációmenedzsment a pandémia félidejében(?) – Turizmus Bulletin 2021/2.
×

A Magyarország és Szerbia közti határ menti turisztikai projektek hatása a Vajdaság turisztikai fejlődésére – Tőzsér A.

Jelen kutatás célja, hogy megvizsgálja azoknak a határ menti turisztikai projekteknek az eredményeit és hatásait, amelyek szerb–magyar viszonylatban valósultak meg a 2014 és 2020 közötti európai uniós támogatási időszakban. A vizsgálatokat részben szakirodalmi kutatással, részben pedig azoknak az interjúknak a segítségével végeztük el, amelyeket a térségre jellemző turisztikai termékekhez kapcsolódó jelentősebb projektek vezetőivel készítettünk. A vizsgálatok során azt tártuk fel, hogy a fenti projektek által kitűzött célok és eredmények hogyan és milyen mértékben segítik a Vajdaság turisztikai fejlődését. A kutatás megmutatta, hogy a projektek által érintett településeken kiugró fejlődés ugyan nem történt, azonban az uniós források nélkül ez a fejlődés kisebb mértékű lenne. Elmondható, hogy a turisztikai források mindenképpen fejlődési alternatívát jelentettek a kisebb méretű települések számára, és hogy a támogatott projektek jelentős hatást gyakoroltak egy-egy település mikroközösségének életére, a szorosabb együttműködések kialakítására.

Title: The impact of border tourism projects between Hungary and Serbia on the tourism development of Vojvodina

The aim of the present research is to examine the results and impacts of the cross-border tourism projects that were implemented under the Serbian-Hungarian relationship within the period of the European Union support between 2014 and 2020. Our research was carried out partly with the help of literature research and partly with that of interviews with the managers of major projects related to the tourism products of the region. The research revealed how and to what extent the goals and results set by these projects help the tourism development of Vojvodina. The research showed that although there was no outstanding development in the settlements affected by the projects, without EU funds development would have been smaller. For smaller settlements, tourism resources were definitely an alternative for development, and the supported projects had a significant impact on the life of the micro-community of each settlement, on the establishment of closer cooperation.


Szerző: Tőzsér Anett

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n2.6

A Magyarország és Szerbia közti határ menti turisztikai projektek hatása a Vajdaság turisztikai fejlődésére – Tőzsér A.

A Magyarország és Szerbia közti határ menti turisztikai projektek hatása a Vajdaság turisztikai fejlődésére – Turizmus Bulletin 2021/2.
×
Turizmus bulletin 2021/2. szám - Borító

2021. 1. szám

A teljes 2021. 1. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2021/1.szám
×

A 2021. 1. szám cikkei

Fesztivállátogatók véleményeinek számítógéppel támogatott tematikus modellezése – egy kísérlet eredményei – Hinek M

Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy egy számítógépes algoritmus, a rejtett Dirichlet eloszlást alkalmazó strukturált témamodell (stm) segítségével meghatározzuk a Sziget Fesztivál látogatói által a Facebookon írt vélemények jellemző témáit, és ezeket összevessük egy korábbi kutatásunkban körvonalazott témákkal. A Sziget Fesztivál látogatóinak az elmúlt hét évben angol nyelven írt szöveges véleményei alapján az algoritmus segítségével kilenc témát modelleztünk, melyek tartalma és köre csak részben egyezett meg a korábbi, kvalitatív kutatásunkban azonosított témákkal. Vizsgálatunk legfontosabb eredménye, hogy számítógépes eszközökkel eredményesen vizsgálhatók a látogatói vélemények, ugyanakkor az eredmények minőségét meghatározza a korpusz nagysága, vagyis az elemzett hozzászólások száma és terjedelme.Title: Computer-aided topic modelling based on festival-goers’ opinions – results of an experiment

In our study, we attempt to determine the typical topics of opinions written by Sziget Festival visitors on Facebook using structured topic model (stm) computer algorithm and latent Dirichlet allocation, and compare the results with our previous research. Based on written opinions of the visitors of the Sziget Festival in the last seven years, we modelled nine topics. Their content and scope partly matched the topics identified in our previous qualitative research. The most important result of our study is that visitor opinions can be successfully examined with computer tools, but the quality of the results is determined by the size of the corpus, i.e. the number and scope of the analysed posts.

Szerző: Hinek Mátyás

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n1.1

A teljes cikket letöltheti innen

Fesztivállátogatók véleményeinek számítógéppel támogatott tematikus modellezése
×

Szállodahajó-turizmus a Dunán – trendek és termékfejlesztési lehetőségek – Miskolczi M. et al

Napjaink gyorsan változó fogyasztói trendjei folyamatos megújulásra ösztönzik a turizmuságazat szereplőit. A dunai szállodahajó-turizmus a szabadidős célú turisztikai utazások feltörekvő részterülete, ugyanakkor a hosszú távon is kiemelkedő gazdasági teljesítmény fenntartásához szükség van a termékkonstrukció időszakos megújítására. Jelen tanulmány a dunai szállodahajóturizmus alapismérveit, piaci (keresleti-kínálati) jellemzőit foglalja össze a témakörben publikált folyóiratcikkek elemzésén keresztül. Bemutatja továbbá a piacvezető vállalatok (Tauck, Avalon Waterways, Crystal Cruises, Uniworld River Cruises, Viking River Cruises, Scenic River Cruises) aktuális (2020-2022-re szóló) termékkínálatát. A kvalitatív kutatás során 326 utazási csomag áttekintésére került sor, mely rámutatott a kulturális turisztikai attrakciók termékkínálatban betöltött kiemelkedő szerepére. Az eredmények alátámasztják, hogy számos turisztikai termék (például: természeti vonzerők, egészség- és gyógyturizmus) hiányzik a jelenlegi termékkonstrukcióból, melyeknek a kínálatba történő beépítése elősegítheti a célcsoport bővítését, ami a recesszió utáni időszakban hozzájárulhat a dunai szállodahajózás gazdasági teljesítményének javulásához.

Title: Cruise tourism on the Danube – trends and product development opportunities

Tourism is shaped by rapidly changing consumer trends. Cruise tourism on the Danube is an emerging part of leisure tourism, but at the same time, to maintain outstanding economic performance in the long run, it is necessary to periodically renew the product portfolio. The following study summarizes the basic characteristics and market (supply-demand) features of Danube cruise tourism by a systematic literature review. The study presents the current (2020-2022) supply of market-leading companies (Tauck, Avalon Waterways, Crystal Cruises, Uniworld River Cruises, Viking River Cruises, Scenic River Cruises) by content analysis. Using qualitative research, 326 travel packages were reviewed, in which the dominant role of cultural tourist attractions was clear. The results confirm that many tourism products (e.g., natural attractions, medical tourism) are missing from the product range. Their addition could improve the economic performance of Danube cruise tourism in the post-recession period by expanding the target group
Szerzők: Miskolczi Márk – Jászberényi Melinda

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n1.2

A teljes cikket letöltheti innen

Szállodahajó-turizmus a Dunán – trendek és termékfejlesztési lehetőségek
×

Vendégvélemények a zöld szállodai eszközök használatáról – Nagy-Keglovich J. et al.

Napjainkban, a fenntartható fejlődési célokat (Sustainable Development Goals3) előtérbe helyező világban, egyre nagyobb figyelmet kap környezetünk védelme. Az egyes iparágakban működő cégek különböző súllyal érintettek ebben a témában, de az biztosan elmondható, hogy minden vállalkozásnak, így a turisztikai vállalkozások tevékenységének is van környezetkárosító hatása. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a szállodákban a vendégek mennyire tolerálják a különböző zöld, környezettudatos eszközök használatát, illetve a használat során mennyire sérül a vendégélmény. A kutatás kitér arra is, hogy a vendégélmény sérülése árán is támogatók-e a vendégek a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében. A szekunder kutatás segítségével feltérképezésre kerül az elméleti háttér, kiegészítve a téma korábbi kutatási eredményeinek bemutatásával. A primer kutatási szakaszban egy 204 fős minta elemzésének eredményei kerülnek bemutatásra.

Title: Guests’ perception of green hotel practices

Today, as the world is increasingly focused on sustainable development goals, the protection of the environment is also receiving an increased attention. Companies in different industries are involved to different degrees in this topic, but it can be said that, to some extent, every business activity – tourism also – has negative environmental impact. The aim of this study is to examine the extent to which guests in hotels tolerate the use of various green, environmentally conscious devices and the extent to which the guest experience is damaged during such use. Our research also looks at whether guests are supportive of achieving the sustainable development goals at the cost of damage to the guest experience. Secondary research is used to map the theoretical background of the study, supplemented by the presentation of previous research results on the topic. In the primary research phase the results of our analysis of a sample of 204 people are presented.

Szerzők: Nagy-Keglovich Júlia – Happ Éva

DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n1.3

A teljes cikket letöltheti innen

Vendégvélemények a zöld szállodai eszközök használatáról
×

A geoparkok szerepe a geoturizmusban, különös tekintettel a hazai helyzetre – Pappné Vancsó J. et al.

A geoturizmus mind hazánkban, mind világviszonylatban dinamikusan fejlődő jelenség, amely gyakran a tematikus bemutatóhelyekhez, geoparkokhoz köthető. A már meglévő turizmusformákhoz képest a geoturizmus újdonságértéke a földtudományos bázison nyugvó, azonban mégis komplex, a geológia és az arra épülő élő-, valamint épített környezet összefüggéseit egyaránt vizsgáló szemlélet, ahol földtudományi értékeink védelme kap elsődleges fontosságot. Hazánk két UNESCO Globális Geoparkjának közel tíz éve tartó működése mérhető pozitív változásokat eredményezett az érintett területek látogatottságában. Félő azonban, hogy az UNESCO rangot elérni nem, vagy csak nehezen tudó, de megismerésre és védelemre méltó értékekkel rendelkező tájaink földtudományi és kultúrtörténeti kincsei – a védettségüket garantáló kategória nélkül – rejtve maradnak. A Magyar Geopark Bizottság által kidolgozott Nemzeti Geopark Koncepció a fenti problémát hivatott orvosolni.

Title: The role of geoparks in geotourism and with special regard to the domestic situation

Today, as the world is increasingly focused on sustainable development goals, the protection of the environment is also receiving an increased attention. Companies in different industries are involved to different degrees in this topic, but it can be said that, to some extent, every business activity – tourism also – has negative environmental impact. The aim of this study is to examine the extent to which guests in hotels tolerate the use of various green, environmentally conscious devices and the extent to which the guest experience is damaged during such use. Our research also looks at whether guests are supportive of achieving the sustainable development goals at the cost of damage to the guest experience. Secondary research is used to map the theoretical background of the study, supplemented by the presentation of previous research results on the topic. In the primary research phase the results of our analysis of a sample of 204 people are presented.

Szerzők: Pappné Vancsó Judit – Nagy Mónika – Bazsó Tamás

A tanulmány megírását az EFOP-3.6.1-16-2016-00018 „A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című projekt támogatta. Köszönettel tartozunk Losonczi Máté régésznek, a Bakony-Balaton- és Novohrad-Nógrád Globális Geoparknak, valamint a Magyar Geopark Bizottságnak támogató együttműködésükért.DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n1.4

A teljes cikket letöltheti innen

A geoparkok szerepe a geoturizmusban, különös tekintettel a hazai helyzetre
×

Hogyan utazzunk a COVID járvány után? – Felkai P.

A COVID-19 járvány lecsengésével egyidejűleg a nemzetközi utazások is elkezdődnek majd. Azonban sem az utazás megszokott formái, sem az utazók utazással kapcsolatos attitűdjei nem lesznek ugyanazok, mint járvány előtt. Mivel mindenkinek a biztonságos utazás az érdeke, a járványos megbetegedések prevenciója elsődleges fontosságúvá válik. Ennek egyetlen módja az utazás előtti egészségügyi felkészítés. Az orvosi tanácsadással az utazással összefüggő betegségek nagy része megelőzhető. A tanácsadás a COVID járvány után ki kell, hogy terjedjen a vírusfertőzés megelőzésének módjaira, illetve a biztonsági rendszabályok ismertetésére is. Azonban a biztonságos utazás és utaztatás biztosítása nem csak orvosi feladat. A megelőző intézkedések az utazási iparág minden szereplőjének ismeretanyagát kell, hogy képezzék. Ezeket az új ismereteket foglalja össze a tanulmány.

Title: How can we travel after the COVID-19 pandemic?

International travel will resume in parallel to the decline of COVID-19 pandemic. However, neither travel practices nor travellers’ attitudes will be the same as before. Travel safety is in the common interest of both travellers and of the actors in the travel business, and so the prevention of travelrelated illnesses and communicable diseases is of fundamental importance. The only way to manage this is appropriate pre-travel advice for travellers. Withh the help of pre-travel counselling, the majority of medical problems could be prevented. The post-covid way of pre-travel advice must include the prevention of COVID infection, as well as other safety measures. At the same time, the task of ensuring safe travel is not exclusively medical business. All safety and preventive measures must be known and must be implemented by all participants in the travel business. This article offers a brief summary of these issues.


Szerző: Felkai Péter


DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n1.5

A teljes cikket letöltheti innen

Hogyan utazzunk a COVID járvány után?
×
TB-2021-01-borito-page-001.jpg

2020. 4. szám

A teljes 2020. 4. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2020/4. szám
×

A 2020. 4. szám cikkei

Kerékpáros turizmus újragondolva – a kerékpáros túraútvonalak és -szolgáltatások iránti kereslet felmérése a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben – Lőrincz K. et al.

A tanulmány célja a kerékpáros turizmusháttérterületeken való fejlesztésének megalapozása a Balaton turisztikaitérségben; továbbá ennek kapcsán a kerékpározás iránti kereslet, a kerékpárosmotivációk és attitűdök feltérképezése. A 2019 novembere és 2020 januárja közöttlezajlott felmérés részeként – online kérdőív segítségével – 1 087 fős értékelhetőminta állt elő a rendszeresen kerékpározók, illetve aktív életmódot folytatók köréből.Ezen felül a célcsoportban érintettekkel, illetve kerékpáros szolgáltatókkal ésdöntéshozókkal 6 fókuszcsoportos, valamint 23 strukturált interjúra került sor.Az eredmények iránymutatásként szolgálhatnak nemcsak a már létező kerékpárosutak fejlesztéséhez (Balatoni Bringakör), hanem a „Balatoni kerékpárosturisztikai szolgáltatás fejlesztése” megnevezésű projekt keretében kijelölésrekerülő, a parttól távolabb eső, összesen mintegy 600 km hosszú kerékpárostúraútvonalak és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások kialakításához is. Afejlesztés alapvetően a térség turizmusának területi és időbeli koncentrációjátcsökkenti, valamint hozzájárul a balatoni turizmus fenntartható fejlesztéséhez.


Szerzők: Lőrincz Katalin – Banász Zsuzsanna – Vizi István György – Princzinger Péter


DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n5.1

A teljes cikket letöltheti innen

Kerékpáros turizmus újragondolva – a kerékpáros túraútvonalak és -szolgáltatások iránti kereslet felmérése a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben
×

Hévízi nyugalom – életkori sztereotípiák a turizmusban – Michalkó G. et al.

A turizmussal összefüggő sztereotípiák, különösen azok életkori sajátosságainak feltárására a nemzetközi és a hazai kutatóműhelyek mindeddig kevesebb hangsúlyt helyeztek. A probléma elsősorban a fejlett társadalmakat sújtó idősödés miatt érdemel komolyabb figyelmet, mivel a turizmus egyrészt gerjesztője, másrészt feloldója az egymástól – részben a digitalizáció miatt – távolodó fiatal és idős korosztály sztereotípiaalkotási mechanizmusának. Annak érdekében, hogy megismerjük, mit gondolnak a magyarországi fiatalok az idősek utazásának legfontosabb célterületeiről és motivációiról, online kérdőíves felmérést végeztünk (n=600), mellyel párhuzamosan az időseket is megkérdeztük, ők hogyan látják a vizsgált problémakört (n=317). Az eredmény meglepetéssel szolgált, egyrészt a fiatalok és az idősek válaszai nagyon közel álltak egymáshoz, másrészt több évtizedes berögződéseket tükröztek. Az, hogy az idősek magyarországi utazásai a velük kapcsolatos hetero- és autosztereotípia alapján egyaránt a nyugalmat biztosító, gyógyturisztikai kínálattal rendelkező településekhez (kitüntetetten Hévízhez) kötődnek – a turizmus nemzetközi trendjeinek fényében –, feltétlenül a tárgyaltak átgondolására készteti a tervezésben, a fejlesztésben és a menedzsmentben érintett turisztikai szakembereket.


Szerzők: Michalkó Gábor – Kenesei Zsófia – Kiss Kornélia – Kolos Krisztina – Kovács Edina – Pinke-Sziva Ivett


DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n5.2

A teljes cikket letöltheti innen

Hévízi nyugalom – életkori sztereotípiák a turizmusban
×

Melegszik a helyzet? A klímaváltozás hatásai három hazai turisztikai desztináció példáján – Németh K. et al.

A napjaink időjárásában tapasztalható változások érezhető hatással vannak nemcsak a környezetre, hanem az emberi szervezetre, a társadalmi és gazdasági folyamatokra is. Bár a koronavírus járvány okozta helyzet időlegesen felülírta a klímakérdés turizmusra gyakorolt hatásainak tárgyalását, azért a téma egyáltalán nem veszített aktualitásából. A szektor érintettsége vitathatatlan e kérdéskörben, hiszen működésének alapját a földrajzi helyekhez kötött vonzerők adják, melyek zömének látogathatósága bizonyos időjárási körülményhez kötődik. Jelen tanulmányban a hazai turizmus szektor egyes kínálat oldali szereplőinek bevonásával vesszük górcső alá a klímaváltozás érzékelhető és változásokat generáló hatásait, valamint a helyi, térségi szintű klímaalkalmazkodás kérdéskörét. Ahogy vizsgálataink is alátámasztják, a folyamatok vesztesei és nyertesei nehezen határolhatók le, azonban a desztinációs szintű klímaalkalmazkodási kérdések széleskörű elemzése egyre inkább időszerű és elkerülhetetlen a turizmus szektorban is.


Szerzők: Németh Kornél – Czira Tamás – Sütő Attila – Domjánné Nyizsalovszki Rita – Péter Erzsébet


DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n5.3

A teljes cikket letöltheti innen

Melegszik a helyzet? A klímaváltozás hatásai három hazai turisztikai desztináció példáján
×

A Virágos Magyarország mozgalom szerepe a falufejlesztésben – Bérczi Sz. et al.

A Virágos Magyarország mozgalom hazánkban növekvő népszerűséggel bír. Az évente megrendezett versenynek egyre nagyobb a presztízse, a jelentkezők száma évről évre nő. A környezet szépítése mellett legtöbb esetben a turisztikai attrakciók bővítését jelenti a mozgalom a résztvevő települések számára. A pályázók rendszerint komplex környezetmegőrzési és turisztikai programot állítanak össze, melytől a település vonzerejének növekedését várják. Összességében tehát falu- és vidékfejlesztési eszközként tekintenek a Virágos Magyarország mozgalomra. Cikkünkben a falusi települések által benyújtott pályázatokat elemeztük, vizsgálva, hogy az egyes falvak településhálózatban betöltött szerepe mennyiben határozza meg a zöldinfrastruktúra fejlesztésének főbb programpontjait és irányait, illetve mik az összefüggések a hálózati szerepkör és a falvak fejlesztési stratégiája között.


Szerzők: Bérczi Szabolcs – Csemez Attila – Sallay Ágnes


DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n5.4

A teljes cikket letöltheti innen

A Virágos Magyarország mozgalom szerepe a falufejlesztésben
×

A magyar turizmus Kárpát-medence szintű kiterjesztésének lehetőségei – Tőzsér A.

A turizmus a gazdaságnak egy olyan ágazata, amely képes a kormány nemzetegyesítő céljait komplexen támogatni és megvalósításukat elősegíteni. Ezt elsősorban a térség szellemi-kulturális öröksége és kultúrnemzeti kapcsolódásának összefüggései támasztják alá, illetve a Magyarország számára rendelkezésre álló történelmi lehetőség, hogy már nem kényszerülünk izolált gondolkodásra és cselekvésre (DOBOS 2011, SZÁSZ 2015). Napjainkban az Európai Unió nemzetek közti együttműködésért tett törekvései lehetővé teszik, hogy egységes nemzetben és a sokszínű Kárpát-medencei magyar értékekben gondolkodjunk a turizmus területén is. Jelen kutatás a Kárpát-medence turisztikai termékeinek feltárására irányul, és szakmailag indokolja meg, hogy Magyarország turisztikai vonzerői és desztinációi sok esetben miért csak a határon túli elemekkel válhatnak teljessé, s miért csak általuk valósulhat meg igazán hatékony turisztikai hasznosításuk. Ezen kívül javaslatot fogalmaz meg a Kárpát-medencei turisztikai összefogás és hasznosítás stratégiai irányaira és lehetőségeire is.


Szerző: Tőzsér Anett


DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n5.5

A teljes cikket letöltheti innen

A magyar turizmus Kárpát-medence szintű kiterjesztésének lehetőségei
×

Jane Austen, Shakespeare és Harry Potter nyomában – turisztikai interakciók és élmények az örökség-, képernyős-, és irodalmi turizmus területén – Tóth T. Zs.

Recenzió Sheela Agarwal és Gareth Shaw Heritage, Screen and Literary Tourism c. könyvéről (Channel View Publications, 2017)  


Szerző: Tóth Tímea Zsófia 


DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n5.6A teljes cikket letöltheti innen

Jane Austen, Shakespeare és Harry Potter nyomában – turisztikai interakciók és élmények az örökség-, képernyős-, és irodalmi turizmus területén
×

Turizmus Bulletin 2020. 4. számának lektorai voltak

Turizmus Bulletin 2020. 4. számának lektorai voltak

Turizmus Bulletin 2020/4. szám lektorai voltak
×
Turizmus Bulletin 2020. 4. szám

 

2020. Különszám

A teljes 2020. Különszám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2020. Különszám teljes
×

A 2020. Különszám cikkei

A nemkonvencionális turisztikai mobilitás magyarországi sajátosságai, különös tekintettel a turizmusból származó bevételek növelésének lehetőségére – Michalkó G. et al.

A turizmus természetében az ezredfordulót követően kikristályosodó változások szükségszerűvé tették értelmezésének és mérésének újragondolását. A politikai szféra a turisztikai szervezetekkel, statisztikai intézetekkel, akadémiai kutatóhelyekkel együttműködve törekszik az utazással összefüggő új jelenségek gazdasági, társadalmi és környezeti hatásmechanizmusainak korszerű interpretálására. A turizmus hagyományos, a szálláshelyek igénybevételén alapuló értelmezése mára már a múlté. A szakpolitikának a stratégiaalkotás, a jogszabály-előkészítés, a fejlesztési irányok meghatározása és a támogatási rendszerek működtetése során a nemkonvencionális turisztikai mobilitásban rejlő lehetőségek kiaknázását is célszerű szem előtt tartania. Jelen tanulmány az elmélet és a gyakorlat határmezsgyéjén haladva (a hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozására, valamint az UNWTO és a KSH adatbázisainak másodelemzésére építve) arra törekszik, hogy rávilágítson a statisztikai számbavételezésen kívül eső, úgynevezett láthatatlan turizmus hordozta potenciálra, amelynek felismerése helyi (térségi) és nemzetgazdasági szinten egyaránt jelentősen hozzájárulhat a turizmussal összefüggő bevételek növekedéséhez.
Szerzők: Michalkó Gábor – Ilyés Noémi

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n4.1

A teljes cikket letöltheti innen

A nemkonvencionális turisztikai mobilitás magyarországi sajátosságai, különös tekintettel a turizmusból származó bevételek növelésének lehetőségére – Turizmus Bulletin
×

Az egynapos látogatóforgalom elemzése mobilcella adatok alapján: esettanulmány Szentendre példáján – Kondor A. Cs. et al.

A tanulmány célja az egynapos látogatóforgalom (szatellit turizmus) nagyságának és speciális jellemzőinek elemzése a budapesti agglomerációhoz tartozó attraktív kisváros, Szentendre, példáján a Magyar Telekom mobiltelefon-hálózatának adatforgalma alapján. Elsőként meghatároztuk azokat a paramétereket, amelyek alkalmasak lehetnek a napi ingázás, ezen belül a külföldi és belföldi szatellit turisták azonosítására, majd ezeket egy saját fejlesztésű szoftver segítségével bizonyos időszakokra vonatkozóan lekérdeztük a cella-adatbázisból. A napi ingázási adathalmazból különböző validációs lépések segítségével elkülönítettük a turistákat a munkavállalási, a tanulási és a tranzit célú ingázóktól. Az adatbázisunk alapján 2019-ben kb. 510.000 főre becsültük a napi látogatóforgalom volumenét Szentendrén, amelynek 75%-a belföldi látogató. A hagyományos turizmushoz képest a szatellit turizmust kevésbé érinti a szezonalitás, de erőteljes hétköznap-hétvége dichotómia figyelhető meg, főleg a belföldi látogatók esetében.
Szerzők: Kondor Attila Csaba – Szabó Tünde – Prorok Márton

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n4.2

A teljes cikket letöltheti innen

Az egynapos látogatóforgalom elemzése mobilcella adatok alapján: esettanulmány Szentendre példáján – Turizmus Bulletin
×

Egynapos desztinációk követése a közösségi médiában közvetített fényképeken keresztül – a Balaton-felvidék és a Dunakanyar elemzése és összehasonlítása – Kádár B. et al.

A tanulmány célja, hogy bemutassa két turisztikai régió – a Balaton-felvidék és a Dunakanyar – kiránduló turizmusának közösségi médiában közzétett fényképes lenyomatait, és az azokból leszűrhető statisztikailag is releváns szabadidőhasználati mintázatokat. A más módszerekkel nehezen mérhető, így eddig rejtve maradt láthatatlan turizmus feltérképezésére ajánlott elemzési módszer módot nyújt a regisztrált szálláshelyeket igénybe nem vevő, hétvégi 1-2 napos látogatások, kirándulások, illetve a saját hétvégi házakban töltött vakációk során történő turisztikai fogyasztás felmérésére is. A látogatók közösségi médiában közreadott fényképei képesek feltárni a turisztikai viselkedés legrejtettebb motivációit, illetve egy régió legkisebb léptékű desztinációit, ezáltal a keresleti oldalról mérhető teljes turisztikai térhálózatot, hiszen a digitális fényképek legtöbbje egy geotag révén már a készítés pontos helyének koordinátáit is tartalmazza. A tanulmány módszereinek segítségével kimutattuk, hogy a két régióban mekkora a budapesti látogatók valós aránya, miben térnek el a budapestiek és a nyaralótulajdonosok kirándulási szokásai a külföldiekétől, és hogy a régiók különböző településein milyen szabadidős és fotózási lehetőségeket találnak a látogatók.
Szerzők: Kádár Bálint – Gede Mátyás

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n4.3

A teljes cikket letöltheti innen

Egynapos desztinációk követése a közösségi médiában közvetített fényképeken keresztül – a Balaton-felvidék és a Dunakanyar elemzése és összehasonlítása – Turizmus Bulletin
×

A turizmus közvetlen hozzájárulása a magyar gazdaság teljesítményéhez: a Turizmus Szatellit Számlák fejlesztésének alternatívái – Hinek M.

Mivel a turizmus nem önálló gazdasági ágazatként szerepel a nemzetgazdasági statisztikákban, teljesítményének mérése problémás. A turizmus gazdasági hozzájárulását mutató Turizmus Szatellit Számlák (Tourism Satellite Accounts, TSA) összeállításának az a célja, hogy megmutassa, hogyan alakul, illetve mekkora a turizmus közvetlen hozzájárulása a gazdasági teljesítményhez. Magyarország már a kezdetektől összeállítja a TSA statisztikákat, azonban ezek a kimutatások nem tartalmaznak két fontos aggregált mutatót, a turizmus közvetlen bruttó hozzáadott értékét (TDGVA), valamint a turizmusra jellemző iparágak közvetlen hozzájárulását a bruttó hazai termékhez (TDGDP). Tanulmányunkban kísérletet teszünk arra, hogy bemutassuk a Turizmus Szatellit Számlák legfontosabb anomáliáit.
Szerző: Hinek Mátyás

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n4.4

A teljes cikket letöltheti innen

A turizmus közvetlen hozzájárulása a magyar gazdaság teljesítményéhez: a Turizmus Szatellit Számlák fejlesztésének alternatívái – Turizmus Bulletin
×

A hazai turizmus néhány feltáratlan területe – Tóth T. et al.

Létezika turizmusnak néhány kevésbé feltérképezett területe: egyrészt az egynapos,határok mentén zajló nemzetközi kiránduló forgalom, másrészt a nemzetköziátutazó forgalom, és harmadrészt a teljes (tehát belföldi és nemzetközi),regisztrált szálláshely igénybevétele nélküli forgalom. Jelen tanulmány elsőrésze bemutatja a Turizmus Szatellit Számlák (TSzSz) módszertani változásait,valamint az alábbi három területet: 

  • egynapos kirándulóforgalom, 
  • külföldi átutazóforgalom, 
  • belföldi szálláshelyforgalom. 

Tanulmányunkmásodik felében a KSH által publikált 2010–2017 közötti Turizmus Szatellit Számlák(KSH 2019) adatait használtuk fel a regionális turisztikai GDP becsléséhez.Célunk az volt, hogy a vizsgált időszak adataiból kiszámítsuk a regionálisturisztikai GDP-t, illetve megvizsgáljuk a magyarországi megyék turizmusbanbetöltött helyzetét és az ebből adódó területi egyenlőtlenségeket.


Szerzők: Tóth Tímea – Tóth Géza


DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n4.5

A teljes cikket letöltheti innen

A hazai turizmus néhány feltáratlan területe – Turizmus Bulletin
×

Vendégszerkesztői előszó a 2020. Különszámhoz

A vendégszerkesztői előszót innen töltheti le

Vendégszerkesztői előszó a Különszámhoz
×
Turizmus Bulletin 2020. Különszám

2020. 3. szám

A teljes 2020. 3. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2020/3. szám
×

A 2020. 3. szám cikkei

Hidakból teremtett emlékek, avagy kísérlet egy innovatív tárgy megalkotására a B-bridge koncepción keresztül – Megyeri G. et al.

A tanulmány a turizmus és a tárgy kapcsolatával foglalkozik, amelyben nem a turizmus és a tárgy viszonyának alapvető kérdéseit boncolgatjuk, hanem azt mutatjuk meg, hogyan lehet egy innovatív tárgyat megalkotni három különböző tudományág közös jellemzőinek megtalálásán, erősségeinek ötvözésén és végül egy tervezői koncepció felállításán keresztül. A B-bridge koncepció lényege egy olyan eszköz megteremtése, amely aktív és inaktív módon is segíti a Budapestre érkező turisták élményszerzését. Aktív állapotban a tárgy hozzájárul a turista aktív és passzív időeltöltéséhez, míg a hazatérés után inaktívan, emléktárgyként szolgál az utazási élmények elraktározására, később pedig felidézésére. Munkánk nem lenne teljes a tárgy gazdasági hasznosságának ismertetése nélkül, hiszen mai világunkban elengedhetetlen, hogy egy jó ötlet pénzügyileg is releváns megalapozottsággal rendelkezzen. Kutatásunk záróakkordjaként bemutatjuk a javasolt tárgy megalkotásában rejlő kihívásokat és a jövőbeli lehetőségeket.

Szerzők: Megyeri Gábor – Boros Kitti – Fekete Balázs

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n3.1

A teljes cikket letöltheti innen

Hidakból teremtett emlékek, avagy kísérlet egy innovatív tárgy megalkotására a B-bridge koncepción keresztül – Megyeri G. et al.
×

Játékosítási megoldásokra való nyitottság zenei fesztiválokon – Iványi T.

Az úgynevezett játékosítási (gamification) megoldások a turizmus területén is egyre nagyobb mértékben terjednek. Számos város és esemény próbálkozik játékosítási megoldások bevezetésével. A tanulmány a játékosítás turisztikai, azon belül is a könnyűzenei fesztiválokhoz köthető megvalósításaival foglalkozik. Az irodalmi áttekintés és a feltáró kvantitatív kutatás eredményei rámutatnak, hogy intenzív élményekkel teli környezetben is létezik olyan csoportja a fogyasztóknak, akik nyitottak a játékosítási megoldásokra, és jelentős élménynövelő tényezőnek tartják ezeket. Közöttük sokan vannak, akik élményeiket minőségi online tartalmakban osztják meg. Számos olyan kitöltő is található a kérdőív mintájában, akik számára a történetmesélés, a komolyabb kihívások jelentik azt a pluszt, ami miatt a játékosított megoldásokat választják, különösen azok, akik kevésbé elkötelezett fesztiválozók. Sokan vannak közöttük azonban olyanok is, akik az élményeikről maguknak készítenek emlékeket, és ritkábban osztják meg a közösségi médiában.  

Szerző: Iványi Tamás

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n3.2

A teljes cikket letöltheti innen

Játékosítási megoldásokra való nyitottság zenei fesztiválokon – Iványi T.
×

A falusi gasztrofesztiválok iránti kereslet és kínálat vizsgálata dél-alföldi példák alapján – Tóth B. et al.

A gasztrofesztiválok jelentősége világszerte és Magyarországon is növekszik. Település- és turizmusfejlesztési szerepük ellenére tudományos vizsgálatuk kevésbé elterjedt, ami a falusi gasztrofesztiválokra különösen jellemző. Kutatásunkban a Dél-Alföld tervezési-statisztikai régióban vizsgáljuk a gasztrofesztiválok jellemzőit, az ilyen fesztiválok iránti keresletet és ezek kínálatát esettanulmányi megközelítésben. A különböző stakeholderek (szervezők, helyi látogatók és turisták) turisztikai keresletet és kínálatot alakító szerepét és hatását kvalitatív módszerrel kutatjuk. Az eredmények azt mutatják, hogy a fesztiválok nagy kínálata és célcsoportjaik változó igényei hatására a szervezők megújítási válsággal néznek szembe. Emiatt indokolt a közösség nagyobb arányú bevonása a stratégiai tervezésbe, ami nélkül a falusi gasztrofesztiválok megrendezése várhatóan konfliktusokba fog ütközni.  

Szerzők: Tóth Bettina – Hegedűs Gábor – Pusztai Bertalan

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n3.3

A teljes cikket letöltheti innen

A falusi gasztrofesztiválok iránti kereslet és kínálat vizsgálata dél-alföldi példák alapján – Tóth B. et al.
×

Jorcájtok és Sábátok, avagy a zsidó vallási turizmus térhódítása és társadalmi hatása Tokaj-Hegyalján – Drotár N.

A XVIII. századtól a XX. század közepéig Tokaj-Hegyalján élő zsidóság emlékei napjainkig megmaradtak. A temetők, a csodarabbi sírok, valamint a zsinagógák meghatározóak. Az 1970-es évektől kezdődően a térségbe érkező amerikai és izraeli vallási turisták újra élesztették a csodarabbi mítoszt. A statisztikák évente emelkedő számot mutattak, ami napjainkra átlagosan húszezer zsidó vallási turistaérkezést jelent évente a csodarabbik halálévfordulója alkalmából. A zsidó vallási turizmus működtetését amerikai és izraeli zsidó szervezők végzik, budapesti koordinációval. A szálláshelyek hiánya miatt a szervezők részéről elindult egy ingatlanvásárlási hullám, amely társadalmi feszültséget generált az indokolatlanul magas ingatlanárak következtében. A megvásárolt házakban szálláshelyet biztosítanak a turistáknak, valamint a helyi lakosok és vállalkozók részére munkalehetőséget biztosítanak. További lehetőség a turisztikai infrastruktúra javítása, illetve az étkezés helyben termesztett és készített kóser termékekkel való megoldása. A szervezők hatékony marketingmunkájának köszönhetően Tokaj-Hegyalja bekapcsolódott a nemzetközi zsidó vallási turizmusba.  

Szerző: Drotár Nikolett 

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n3.4

A teljes cikket letöltheti innen

Jorcájtok és Sábátok, avagy a zsidó vallási turizmus térhódítása és társadalmi hatása Tokaj-Hegyalján – Drotár N.
×

A hazai borfesztiválok közönségének vizsgálata – Gál Zs.

Jelen tanulmány a borfesztiválok közönségének összetételét, motivációit, attitűdjét vizsgálja Magyarországon egy budapesti és három vidéki rendezvényen keresztül. A borturizmus egyes vonatkozó fogalmainak ismertetését követően a tanulmány feltárja a hazai borfesztiválok látogatóinak demográfiai jellemzőit, fesztivállátogatási szokásait, pénzköltésük összetételét, a rendezvényekkel és azok kínálatával való elégedettségüket, valamint bemutatja azok klasztercsoportjait. A tanulmány célja, hogy pontosabb képet adjon a borfesztiválok látogatóiról a borászati, valamint a turisztikai szektor számára.  

Szerző: Gál Zsombor

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n3.5

A teljes cikket letöltheti innen

A hazai borfesztiválok közönségének vizsgálata – Gál Zs.
×

Etnoárucikk, domesztikált idegen és a hulladék politikai gazdaságtana – Hübner A.

Recenzió Régi Tamás “Hogyan gondolkodnak a „bennszülöttek”…például a turistákról” c. könyvéről (MTA BTK Néprajztudományi intézet, L’Harmattan, 2019)  

Szerző: Hübner Andrea

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n3.6

A teljes cikket letöltheti innen

Etnoárucikk, domesztikált idegen és a hulladék politikai gazdaságtana – Hübner A.
×

2020. 2. szám

A teljes 2020. 2. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2020. 2. szám
×

A 2020. 2. szám cikkei

Digitális eszközök és módszerek használatának marketingszempontú feltáró elemzése a magyar turisták körében – Happ É. et al.

A digitalizáció ma már a turizmusban is kikerülhetetlen tényezőnek számít. A digitálisgazdaság egyre gyorsabb ütemű fejlődése, újításai, az internet, az okostelefonok egyreinkább átformálják a turizmus iparágát is. A digitális turizmushoz szükséges eszközök ésmódszerek gyorsan teret hódítanak a hazai turisták körében is. A tanulmány azt vizsgálja,mennyire terjedtek el Magyarországon ezek a lehetőségek, hogyan, mikor és milyen módonvesznek részt a magyar turisták a digitális turizmusban. A kutatás szekunder forrásokelemzésével, illetve primer kutatás segítségével vizsgálja Magyarországon a digitális turizmusjelenlegi helyzetét, elfogadottságát és a magyar turisták fogyasztói magatartását a digitáliseszközökre, módszerekre vonatkozólag. A kutatás 2018 októbere és 2019 márciusa közöttzajlott több mint 500 fő online megkérdezésével. A kitöltött kérdőívek elemzése választ adarra, hogyan viszonyulnak a magyarok a digitális fejlődéshez a turizmusban.  

Szerzők: Happ Éva – Ivancsóné Horváth Zsuzsanna – Kupi Marcell

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n2.1

A teljes cikket letöltheti innen

Digitális eszközök és módszerek használatának marketingszempontú feltáró elemzése a magyar turisták körében – Happ É. et al.
×

Eszképizmustól az ajánlásig – Élményfokozatok és hatásai a romkocsmákban – Kelemen-Erdős A. et al.

Az egyedülálló hazai turisztikai kínálat, kulturális élet meghatározó jelenségei a rom- és artkocsmák.Tanulmányunk az egyedi turisztikai attrakciót egy újabb perspektívából közelíti meg. Holisztikusélménymegközelítést alkalmazva az egyénre fókuszálunk. A turisztikai élmény fontos összetevőjeaz egyéni elkötelezettség, átélés, mely kiválthat emlékezetes élményeket, így befolyásolva aszolgáltatás további fogyasztását. Egyéni szinten az eszképizmus egyfajta aktivitást, bevonódástjelent az élmény során. Ez az átélés vezethet egy mélyebb kapcsolathoz, mely egyéni átalakulásteredményezhet. A szolgáltató részéről megfogalmazódhat a kérdés, hogy az élmény mennyibenbefolyásolja a fogyasztók elégedettségét és a szolgáltatás további ajánlását. A kutatás célja azélményfokozatok: az eszképizmus, a transzformáció és az emlékezetes élmények vizsgálata egyéniszinten. További cél az élményhatások, az elégedettség és az ajánlás összefüggéseinek elemzése.Eredményeinket tematikus turisztikai attrakciók és vendéglátóegységek menedzsmentjénekajánljuk.  

Szerzők: Kelemen-Erdős Anikó – Mitev Ariel Zoltán

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n2.2

A teljes cikket letöltheti innen

Eszképizmustól az ajánlásig – Élményfokozatok és hatásai a romkocsmákban – Kelemen-Erdős A. et al.
×

A 2017. évi hazai rendezésű nemzetközi sporteseményekre érkező külföldi turisták fogyasztásának nemzetgazdasági hatásai – Laczkó T. et al.

Az elmúlt néhány évben a sportcélú turizmus lényeges mértékben fejlődött Magyarországon,és az elkövetkező évtized tekintetében további szignifikáns erősödés várható. A kormányzatitámogatás miatt létrejövő nagyszámú, jelentős sportesemény komoly turisztikai vonzerővelrendelkezik, amelynek hatására a sporthoz kötődő beutazások száma lényegesen növekedettaz elmúlt években. 2017-ben 496 ezer külföldi utazó érkezett hazánkba sportrendezvényekmegtekintése céljából, akik összesen 2,197 millió napot töltöttek Magyarországon, amelyből 1,7millió vendégéjszaka keletkezett. A beutazó passzív sportturisták 4,4 napos átlagos tartózkodássalés 22 758 forintos napi átlagköltéssel jellemezhetők, amelyek lényegesen meghaladják azátlagos külföldi turisták tartózkodási idejét és napi költését, ráadásul lényegesen többet költenekkultúrára és szórakozásra is. A sportszektor egyéb nemzetgazdasági ágakkal való kapcsolatátis figyelembe véve a 2017. évi külföldi passzív sportturizmus 21,3 milliárd forint GDP-t termelt,illetve 17 milliárd forint költségvetési bevételt eredményezett, ami vendégéjszakánként 12 530forint átlagos GDP termelést és 10 ezer forint átlagos költségvetési bevételt jelent, hosszabbtartózkodás és magas visszatérési hajlandóság mellett.  

Szerzők: Laczkó Tamás – Stocker Miklós

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n2.3

A teljes cikket letöltheti innen

A 2017. évi hazai rendezésű nemzetközi sporteseményekre érkező külföldi turisták fogyasztásának nemzetgazdasági hatásai – Laczkó T. et al.
×

Területileg kiegyensúlyozott vagy kiegyensúlyozatlan turisztikai fejlesztések? – Turisztikai forrásallokációs vizsgálatok a Balatonnál – Horváth Z. et al.

Jelen tanulmány egy nagyobb kutatási témakör kiválasztott szelete, amelynek célja azeurópai uniós forrásokból megvalósult fejlesztések köréből a dedikáltan turizmusfejlesztésrefordítható források allokációjának prioritásonkénti, területi és időbeli változásainak feltárásaés értékelése a desztinációfejlesztés folyamatában, fejlesztéspolitikai dokumentumokbankitűzött célokkal összevetve. A kutatás mintaterületéül a Balaton térségét jelöltük ki. A vizsgáltterületi egységben 285 turisztikai pályázat adatait tartalmazó adattáblát hoztunk létre apalyazat.gov.hu, valamint a terkepter.nfu.hu oldalak projektkeresőjének felhasználásával.Az elemzés során varianciaanalízissel vizsgáltuk a megvalósult és a támogatói döntésselrendelkező turisztikai tárgyú projektek területi vonatkozásait. Az elnyert támogatásokterületi eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy azok súlypontja a vizsgált időszakban apart menti települések irányába tolódott el.  

Szerzők: Horváth Zoltán – Alpek B. Levente

DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n2.4

A teljes cikket letöltheti innen

Területileg kiegyensúlyozott vagy kiegyensúlyozatlan turisztikai fejlesztések? – Turisztikai forrásallokációs vizsgálatok a Balatonnál – Horváth Z. et al.
×

A magyar lakosság utazási szokásai 2018 májusa és 2019 júniusa között – Rácz A.

A Magyar Turisztikai Ügynökség és jogelődje folyamatosan, 2000 és 2006 között évente, 2006és 2016 között kétévente, vizsgálta a magyar lakosság utazási szokásait egy-egy nagymintásreprezentatív kérdőíves adatfelvétellel. A kutatás célja, hogy feltárja a magyar háztartásokutazásokkal kapcsolatos szokásait, attitűdjeit, valamint feltérképezze az egyes utazásokkalkapcsolatosan felmerülő igényeket és az utazási tapasztalatok kapcsán regisztrált elégedettséget.Elemzésünk során a 2019-ben készült adatfelvétel főbb eredményeit mutatjuk be.  

Szerző: Rácz AttilaDOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n2.5

A teljes cikket letöltheti innen

A magyar lakosság utazási szokásai 2018 májusa és 2019 júniusa között – Rácz A.
×

2020. 1. szám

A teljes 2020. 1. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2020. 1. szám
×

A 2020. 1. szám cikkei

„Szép szavak, jó tettek?” A párizsi top zöld szállodák CSR értékeinek és tevékenységének vizsgálata – Ásványi K. et al.

A tanulmány célja, hogy összevessük a szállodák weblapjain és vendégértékeléseiben megjelenő CSR4 tartalmakat. Kutatási eredményeink körvonalazzák a szállodák CSR tevékenysége és a valós fogyasztói tapasztalatok közötti különbséget, vagyis az úgynevezett value-action gap-et (VAG). A vizsgálatot a TripAdvisor listája szerinti párizsi top 10 zöld szálloda körében végeztük. Tartalomelemzéssel értékeltük a szállodák weblapjain elérhető CSR információkat, valamint megvizsgáltunk a TripAdvisoron összesen 8974 db szállodai vendégvéleményt, melyből 156 db vendégértékelés volt CSR tevékenységet minősítő visszajelzés. A kutatás eredménye rámutatott arra, hogy a szállodák eltérő részletességgel tájékoztatják honlapjaikon a vendégeket a CSR tevékenységeikről. A kommentek túlnyomórészt pozitív véleményt alkottak az egyes CSR kategóriákban, azonban nem minden témakör jelent meg. A kutatás eredményei nagymértékben hozzájárulhatnak a hotelek CSR stratégiájának kiépítéséhez.


Szerzők: Ásványi Katalin – Chaker Hager – Varga ÁkosDOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n1.1

A teljes cikket letöltheti innen

„Szép szavak, jó tettek?” A párizsi top zöld szállodák CSR értékeinek és tevékenységének vizsgálata – Ásványi K. et al.
×

A világörökségi helyszínek kapcsolata a turisztikai versenyképességgel – Bacsi Zs. et al.

Jelen kutatás keretében azt vizsgáltuk, hogy a világörökségként elismert turisztikai vonzerők és a turisztikai versenyképesség közt kimutatható-e összefüggés. A vizsgálatot 129 ország adatait felhasználva végeztük el a 2014-2015 és a 2016-2017 időszakokra vonatkozóan, többváltozós regresszióanalízissel. Vizsgálataink határozott pozitív kapcsolatot mutattak ki az Utazási és Turisztikai Versenyképességi Index (TTCI) értékei és a természeti, valamint kulturális világörökségi helyszínek száma között. A versenyképességet emellett jelentősen befolyásolta a vizsgált országok 1 főre jutó GDP értéke, amely egyúttal bizonyos mértékig tükrözni képes az ország infrastruktúráját, üzleti környezetét, egészségi és biztonsági állapotát is. Eredményeink szerint az eszmei kulturális örökség, szemben a fizikai örökségekkel, nem képes kimutathatóan befolyásolni a turisztikai versenyképességet. Hasonló eredmények ismertek a turistaérkezések és a turistabevételek tekintetében, azonban a TTCI és a világörökségi helyszínek többtényezős elemzésére vonatkozóan korábbi eredmények nem állnak rendelkezésre.


Szerzők: Bacsi Zsuzsanna – Tóth ÉvaDOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n1.2

A teljes cikket letöltheti innen

A világörökségi helyszínek kapcsolata a turisztikai versenyképességgel – Bacsi Zs. et al.
×

Az idősek turizmusban való részvétele Magyarországon: motivációk és turisztikai élmények vizsgálata – Kolos et al

Az idős fogyasztók teljes népességen belüli arányának növekedése kihívás elé állít számosiparágat. Ez alól a turizmus sem kivétel. Az idősek turizmusban való részvételének elősegítésea piaci lehetőségeken túlmenően tágabb kontextusban értelmezendő. Az aktív életmódösszefüggésben áll a társadalmi jólléttel és az élettel való elégedettséggel. Kutatásunkban az időskorosztály utazási motivációit és élményeit vizsgáljuk, és arra keressük a választ, hogy az idősebbturisták milyen motivációs tényezők hatására utaznak leginkább, illetve milyen nehézségeket,kockázatokat észlelnek utazásaik során. Mélyinterjúink megerősítik azt a vélekedést, hogy azidősek összetett társadalmi csoportnak tekinthetők, és utazásaik során nemcsak anyagi, hanemsok más, érzelmi és intellektuális tényező is érvényesül, mint például a szocializáció, a tudásvágyvagy akár a nosztalgia.


Szerzők: Kolos Krisztina – Kövesdi JúliaDOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n1.3

Az idősek turizmusban való részvétele Magyarországon: motivációk és turisztikai élmények vizsgálata – Kolos et al
×

A külföldi cserehallgatók egyetemi támogatásának lehetőségei az oktatásturizmus és a nemzetköziesedés tükrében – Bifkovics et al

Kutatásunk célja annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy a felsőoktatási intézmények hogyan, mimódon segíthetik a csereprogramok keretében hozzájuk érkező külföldi hallgatókat. Áttekintjüka nemzetköziesedés témáját a felsőoktatásra vonatkoztatva, miközben ismertetjük különbözőországok egyetemeinek nemzetköziesedési modelljeit. Tartalomelemzés és mélyinterjúksegítségével bemutatjuk a csereprogramokban részt vevő hallgatók támogatásának lehetségesterületeit, példákat és jó gyakorlatokat felvonultatva e területeket illetően. Kutatásunkban egyhazai és kilenc külföldi egyetem honlapját térképeztük fel 26 szempont alapján. Emellett a témaátfogóbb vizsgálatához mélyinterjút készítettünk egy hazai felsőoktatási intézmény Erasmusprogram koordinátorával és egy egyetemi diákszervezet (ESN) vezetőjével.


Szerzők: Bifkovics Bettina – Malota Erzsébet – Mucsi AttilaDOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n1.4

A külföldi cserehallgatók egyetemi támogatásának lehetőségei az oktatásturizmus és a nemzetköziesedés tükrében – Bifkovics et al.
×

A Virágos Magyarország és az Entente Florale Europe verseny szerepe a desztinációmarketingben – Veszprém esettanulmánya – Lőrincz et al.

2017-ben a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny jubileumi, 25. évfordulóján többmint 300 résztvevő közül, az 50 ezer lakos feletti település kategóriában Veszprém nyerte el afődíjat, így a királynék városa 2018-ban megmérethette magát a nívósnak számító nemzetköziEntente Florale Europe versenyen. 2018 szeptemberében az írországi eredményhirdetésenVeszprém „Entente Florale Europe” arany minősítést és „Közterület megújításáért járó elnökikülöndíjat” kapott. Jelen kutatás a hazai és nemzetközi szakirodalom elemzésével, valaminta veszprémi verseny témafelelőseivel készített strukturált interjúkon keresztül vizsgálja aVirágos Magyarország és az Entente Florale Europe versenyre való felkészülés, és az azon valórészvétel desztinációmarketingre és városimázsra gyakorolt hatását. A kutatási eredményekismertetik Veszprém jövőbe mutató elképzeléseit, és best practice tanácsokkal látják el azokat atelepüléseket, amelyek e környezetszépítő versenyen való részvételt fontolgatják.


Szerzők: Lőrincz Katalin – Kruppa-Jakab Éva – Szabó RenátaDOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n1.5

A Virágos Magyarország és az Entente Florale Europe verseny szerepe a desztinációmarketingben – Veszprém esettanulmánya – Lőrincz et al.
×

2019. 4. szám

A teljes 2019. 4. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2019. 4. szám
×

A 2019. 4. szám cikkei

Barát vagy ellenség? Negatív online fogyasztói értékelések szerepe az Airbnb oldalon – Féki Zs. et al.

Az e-WOM (eletronic word-of-mouth, online szájreklám) értelmezhető valamely szolgáltatásról alkotott pozitív vagy negatív állításként. A negatív töltetű e-WOM háttérbe szorul a kutatásokban, így ennek befolyásoló hatása került kutatásunk középpontjába. Az online szállásfoglalásnál a fogyasztók nem tudnak előzetesen meggyőződni a minőségről, így kénytelenek társaik véleményére hagyatkozni, tehát az e-WOMnak kiemelt szerep jut. Az egyik legnépszerűbb szállásfoglaló oldal, az Airbnb, működésének alapja a közösség és a tagok által al¬kotott fogyasztói értékelések, amelyek segítenek másoknak az észlelt kockázat csökkentésében és a döntés meghozatalában. A fentiek alapján kutatásunk arra fókuszált, hogyan jelenik meg a negatív e-WOM a fogyasztók szálláskeresési folyamatában. Kutatásunk eredménye alapján elmondható, hogy elsősorban azon hozzászólások a hasznosak, melyek extra információt szolgáltatnak, valamint hogy a szélsőségesen negatív e-WOM háttérbe szorul az objektivitás hiánya miatt. Láthatóvá vált továbbá, hogy bár a negatív e-WOM képes elrettentő hatást gyakorolni, releváns tartalom esetén azonban felkészít a szállás hiányosságaira.
 
Szerzők: Féki Zsuzsanna és Markos-Kujbus Éva

A teljes cikket letöltheti innen

Barát vagy ellenség? Negatív online fogyasztói értékelések szerepe az Airbnb oldalon – Féki Zs. et al.
×

Utazás az akadálymentesség, a fogyatékosság és a fenntarthatóság multidiszciplináris és bölcseleti dimenzióiba – Farkas J. et al.

A fenntarthatóság elvei egyre inkább teret nyernek a turizmus tudományának gondolatkörében és gya-korlatában. Ennek egyik dimenziója az akadálymentesítés, amit az EU által megfogalmazott keretrendsze-rekben és a hozzájuk kapcsolódó konkrét ajánlásokban is megtalálunk. Ha akadálymentesítésről beszélünk azt tapasztaljuk, hogy a fogalmat a többség a közösségi élettérben létrejövő helyváltoztatás fizikai korlátainak felszámolásaként értelmezi. Véleményünk szerint azonban az akadálymentesség gondolatkörében nem kizárólagosan annak fizikai megvalósulása jelenti az egyetlen hasznosítható értelmezési keretet. Mint látni fogjuk, az életfilozófia olvasatában az ember alapvető tulaj¬donságai között tartjuk számon az akadálymentesítő és az egzisztenciálisan fogyatékos mivoltot is. Tehát sem az akadálymentesség, sem a fogyatékosság meghatározásunk nem eredeztethető – kizárólag – a je¬lenkori kulturális és társadalmi kiteljesedésünkből, sokkal inkább az emberségünket adó alaptulajdonságok közé kell sorolnunk mindkettőt. Jelen tanulmányunk célja rávilágítani arra, hogy az akadálymentesítés fogalomköre messze túlmutat a fizikai élettér elérhetővé tételén, ahogyan a fenntarthatóság keretei is jelentősen átértelmeződnek, kitágul¬nak az életfilozófiai megközelítéseknek a turizmus tudományterületére történő beemelésével.
 
Szerzők: Farkas Jácint – Petykó Csilla

A teljes cikket letöltheti innen

Utazás az akadálymentesség, a fogyatékosság és a fenntarthatóság multidiszciplináris és bölcseleti dimenzióiba – Farkas J. et al.
×

A narancsborok nyújtotta lehetőségek a szlovén, a horvát és az olasz gasztronómiai turizmusban – Bene Zs. et al.

Az UNESCO definiálásában a mediterrán étrend, mint világörökség, a növénytermesztést, a betakarítást, a halászatot, az állattenyésztést, a tartósítást, a feldolgozást, az elkészítést és kiemelten az ételek elkészí¬tését magába foglaló készségek, tudás, valamint hagyományok összessége. Hívószavai az egészség, a helyi termékek, a tradíció, az élet élvezete. A narancsborok olyan naturalista természetes fehérborok, melyeket héjon erjesztenek több ezer éves hagyományokon alapuló eljárással. Ezek a borok kedvező élettani hatású vegyületeket (polifenolok, katechinek, antioxidánsok) tartalmaznak, készítésükhöz legtöbbször ökológiai gazdálkodásból származó alapanyagot használnak, illetve mellőznek minden kémiai segédanyag haszná¬latot és kén-dioxidot egyáltalán nem vagy csak kismértékben alkalmaznak. Számos országban készítenek ilyen borokat, de leginkább a mediterrán térség borászataiban, kiemelten Szlovéniában, Horvátországban és Olaszországban lehet találkozni velük. Munkánk során egyrészt azt vizsgáltuk, hogy ez a bortípus önmagában mennyire képes turisztikai vonzerőként funkcionálni, így mozdítva elő a gasztronómiai tu¬rizmust ezekben az országokban, másrészt azt, hogy milyen helyet foglal el a mediterrán gasztronómiában, illetve lehet-e és érdemes-e a narancsborra turizmust építeni.
 
Szerzők: Bene Zsuzsanna – Piskóti István

A teljes cikket letöltheti innen

A narancsborok nyújtotta lehetőségek a szlovén, a horvát és az olasz gasztronómiai turizmusban – Bene Zs. et al.
×

„Ki fizeti a masszázst?” Fürdőgyógyászati szolgáltatások közfinanszírozása Európa egyes országaiban és Magyarországon – Hinek M. et al.

Jelen tanulmány a fürdőgyógyászati szolgáltatások közfinanszírozásának rendszerét vizsgálja Európa öt országában és Magyarországon. Ismertetjük és összehasonlítjuk a fürdőgyógyászati kezelések igénybevételének főbb szabályait az egyes országokban, illetve áttekintjük, hogy a biztosítók milyen jellegű ellátásokat, milyen szabályok alapján, milyen mértékben finanszíroznak. A nyugat-európai rendszerekkel összevetve részleteiben tekintjük át a magyar finanszírozási szabályokat. Legfontosabb konklúziónk, hogy jól működő közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszer nélkül nincs versenyképes egészségturisztikai kínálat.
 
Szerzők: Hinek Mátyás – Dózsa Csaba – Mató-Juhász Annamária – Juhász Szabolcs


A tanulmány a „Fürdőgyógyászati szolgáltatások finanszírozási kérdéseinek vizsgálata a hazai gyógyfürdőkben” című, a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából készült elemzés és javaslattevő tanulmány alapján készült.

A teljes cikket letöltheti innen

„Ki fizeti a masszázst?” Fürdőgyógyászati szolgáltatások közfinanszírozása Európa egyes országaiban és Magyarországon – Hinek M. et al.
×

Magyarország országképe és a turizmusbiztonsággal kapcsolatos attitűdök empirikus vizsgálata 2018-ban – Rácz A.

A turizmus alapvetően bizalmi iparág, komplex rendszerének egyik legfontosabb alapja a biztonság. A biztonság problematikája rendkívül sokrétű, a természeti katasztrófáktól a pénzügyi folyamatokon és a terrorizmuson át egészen a szálláshely-szolgáltatás, a környezet, az élelmiszerek, az egészség vagy a közlekedés biztonságáig terjed. A turizmus rendszerében minden biztonságot befolyásoló tényező hat az utazási döntésre is, így egy-egy desztináció meghatározó elemei a prekoncepció és a tapasztalat. Jelen tanulmány célja annak bemutatása, hogy a biztonságérzettel kapcsolatos prekoncepciók és tapasztalatok miként alakultak Magyarországgal kapcsolatban a hazai rendezvények résztvevőinek körében.
 
Szerző: Rácz Attila

A teljes cikket letöltheti innen

Magyarország országképe és a turizmusbiztonsággal kapcsolatos attitűdök empirikus vizsgálata 2018-ban – Rácz A.
×

2019. 3. szám

A teljes 2019. 3. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2019. 3. szám
×

A 2019. 3. szám cikkei

A fesztiválélmény megjelenése a közösségi médiában: a Sziget Fesztivál példája – Hinek M. et al.

A tanulmány célja, hogy bemutassa egy nagy hazai fesztivál által generált fogyasztói élmény dimenzióit. Az áttekintő fesztiválkörkép és a fesztiválok szerepének elméleti bemutatása után, affektív és kognitív értékdimenziók mentén megvizsgálja a Sziget Fesztivál, mint vezető kulturális turisztikai termék látogatói számára élményt generáló tényezőket, különös tekintettel az affektív és a kognitív értékdimenziókra, amelyeket tanulmányunkban az élményteremtés pilléreinek nevezünk. A vizsgálatot a 2016-os Sziget Fesztiválon részt vett külföldi és hazai látogatók által a Facebookon elhelyezett vélemények kvalitatív tartalomelemzése alapján hajtottuk végre.
 
Szerzők: Hinek Mátyás – Kulcsár Noémi

A teljes cikket letöltheti innen

A fesztiválélmény megjelenése a közösségi médiában: a Sziget Fesztivál példája – Hinek M. et al.
×

Turizmus és biztonság: a magyar lakosság utazási szokásaihoz köthető, biztonsággal kapcsolatos attitűdök reprezentatív vizsgálata – Csapó J. et al.

Tudjuk, hogy a fogyasztói döntések szempontjai, illetve meghozataluk módjai időről időre változnak, ezért a döntéshozóknak és a kutatóknak is újabb és újabb kérdéseket kell megvizsgálniuk, hogy releváns megállapításokat tehessenek. Bár mindig is jelen volt a desztinációválasztásban, a biztonság kérdésköre nem túl régen jelent meg fokozottabb jelentőséggel a döntési szempontok között. Azért nyert ma más jelentőséget ez a kérdéskör, mert napjainkban a turizmussal egyre több olyan térség érhető el a szélesebb célközönség számára is, amelyek esetében relevánssá válik a biztonság vizsgálata, akár elsődleges szempontként kezelve azt. A tömegturizmus kedvelői nem vágynak kockázatra, sokkal inkább a kiszámíthatóságot preferálják, így számukra alapvető a biztonság. Tudjuk, hogy a vásárlási döntések komplexek, és nem csupán egyetlen tényező határozza meg a kimenetet, mégis célszerű időnként egy összetevőre koncentrálva feltenni az arra vonatkozó kérdéseket. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, mennyiben határozzák meg a magyar lakosság döntéseit a biztonság különböző területei, milyen szegmensek esetében játszanak kiemelt szerepet, és milyen arányú csoportok számára válnak sokadlagos kérdéssé. Munkánk alapja egy 2018-ban végzett országos, a felnőtt 15-74 éves lakosságra reprezentatív online megkérdezés adatbázisa. Ennek elemzésével jutunk eredményekhez.
 
Szerzők: Csapó János – Törőcsik Mária

A teljes cikket letöltheti innen

Turizmus és biztonság: a magyar lakosság utazási szokásaihoz köthető, biztonsággal kapcsolatos attitűdök reprezentatív vizsgálata – Csapó J. et al.
×

Hogyan befolyásolja a vendégek személyisége a magyar wellness-szállodákkal kapcsolatos elégedettséget? – Kökény L. et al.

Kutatási tanulmányok szerint egyre nagyobb teret kap a vállalatok marketingtevékenységében az a felfogás, hogy a fogyasztók egyediek, saját, személyiségükből következő értékrenddel bírnak. Erre a felfogásra a vállalatok is egyre inkább nyitottak, mivel a céljuk a minél hatékonyabb kiszolgálás és ezáltal a minél nagyobb profit. A személyiségtípusok azonosításával lehetőség nyílik a fogyasztók személyiségalapú csoportosítására. Kutatásunk célja azt megvizsgálni, hogy a fogyasztói személyiségtípusok hogyan, és milyen mértékben befolyásolják a szállodai szolgáltatással kapcsolatos elégedettséget. Az elégedettség területét a szállodai szolgáltatás tényezőire fókuszáljuk, és a szakirodalom alapján különböző részterületeket alakítunk ki, mint például a fizikai környezettel és a személyzettel kapcsolatos elégedettség. A személyiségtípus elemzéshez a Big Five Faktor tesztet használjuk. Összességében megállapítható, hogy a személyiségtípusok közül a barátságosság és a tudatosság szignifikánsan befolyásolja, a vártnak megfelelő irányba, a személyzetre és a fizikai környezetre vonatkozó elégedettség faktort. Ezzel ellentétben a neuroticitás, az extraverzió és a nyitottság egyáltalán nem befolyásolja szignifikánsan egyik elégedettség faktort sem.
   

 
Szerzők: Kökény László – Kenesei Zsófia
 
A publikáció az Európai Unió (Európai Szociális Alap) és Magyarország társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosítószámú „Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” című projekt keretében jött létre.


A teljes cikket letöltheti innen

Hogyan befolyásolja a vendégek személyisége a magyar wellness-szállodákkal kapcsolatos elégedettséget? – Kökény L. et al
×

Családok fesztiválélménye – két családbarát fesztivál elemzése – Ásványi K. et al.

A fesztiválokat sok esetben a családbarát szabadidős tevékenységek közé sorolják, ugyanakkor kifejezetten erre a célcsoportra vonatkozóan a korábbiakban még nem végeztek kutatást a fesztivállátogatások tekintetében. Tanulmányunkban bemutatjuk, hogy a szakirodalom alapján milyen dimenziói vannak az élménynek, és értelmezzük azt a fesztiválokra vonatkozóan. Primer kutatást végeztünk és azt vizsgáltuk, hogy ezek a dimenziók milyen mértékben jelennek meg két magyarországi családi fesztiválnál, illetve hatással vannak-e a fesztivál emlékezetességére. A kutatás alapján megállapítható, hogy mindkét fesztivál esetében a szórakozás élménye hat legerősebben az emlékezetességre.

Szerzők: Ásványi Katalin – Mitev Ariel – Jászberényi Melinda – Mert Mentes

 

A teljes cikket letöltheti innen

Családok fesztiválélménye – két családbarát fesztivál elemzése – Ásványi K. et al.
×

Múzeumi látogatói élmény – Bodnár D.

Jelen cikk részletes szakirodalmi áttekintést nyújt az új muzeológia paradigmájához vezető trendekről, a múzeumi látogatói élményről, valamint az interpretációt segítő módszerekről. A szerző az interpretációt segítő módszereket beilleszti PINE és GILMORE (1998) élménymodelljének múzeumi kontextusban továbbfejlesztett verziójába. Az eszképizmus dimenziójának részletes vizsgálata ugyancsak megtörténik annak változatos értelmezései alapján, valamint az edutainment gyakorlata is beillesztésre kerül a modellbe. A cikk előkészítésül szolgál a témában megvalósítandó primer kutatáshoz.


Szerző: Bodnár Dorottya
 

A teljes cikket letöltheti innen

Múzeumi látogatói élmény – Bodnár D.
×

2019. 2. szám

A teljes 2019. 2. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2019. 2. szám
×

A 2019. 2. szám cikkei

Az Airbnb szerepe a Balatoni Turisztikai Régióban – Dudás G. et al.

Naponta emberek tízezrei döntenek úgy, hogy nem a hagyományos, hanem a peer-to-peer (P2P) elven működő online szállásmegosztó platformokon – ilyen például az Airbnb – ismeretlenek által meghirdetett szálláshelyeken szállnak meg. Ez a folyamat napjainkban még döntően nagyvárosi jelenség, azonban egyre inkább teret nyer a jelentős turisztikai potenciállal rendelkező térségekben, komoly kihívások és verseny elé állítva a hagyományos piaci szereplőket. A tanulmány célja, hogy a korábbi, elsősorban nagyvárosokra fókuszáló Airbnb kutatásokkal szemben egy turisztikai régióban (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) vizsgálja meg az Airbnb kínálatát és területi jellemzőit. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a balatoni Airbnb kínálat illeszkedik a hazai és nemzetközi trendekhez, azonban a szálláskínálat volumene jelentősen elmarad a fővárosétól. A vizsgálat rávilágított továbbá arra, hogy az Airbnb-n keresztül történő professzionális lakáskiadás fokozottan van jelen a térségben, így a balatoni régióban az Airbnb nem tekinthető pusztán a felesleges ingatlankapacitások magánjellegű megosztására és hasznosítására használt platformnak (ahogyan maga a vállalat értelmezi saját szerepét a nyilvánosság felé), hanem bizonyos esetekben sokkal inkább egy üzleti motiváció által vezérelt lakáskiadó oldal.
 
Szerzők: Dudás Gábor – Nagy Gyula – Boros Lajos

A teljes cikket letöltheti innen

Az Airbnb szerepe a Balatoni Turisztikai Régióban – Dudás G. et al.
×

A minőség–elégedettség–lojalitás mérésének módszerei és tapasztalatai egy hazai gyógyfürdőben – Lőke Zs.

A hazai 98 gyógyfürdő-szolgáltató jól példázza, hogy egy szektorban minél nagyobb a verseny, annál inkább fókuszba kerül a vendégelégedettség. A 100%-ban állami tulajdonban lévő Hévízgyógyfürdő is vendégközpontúan működik, tudva, hogy újravásárlással, kedvező továbbajánlással a nagyon elégedett lojális fogyasztó egy igen hatékony marketingeszköz. A Hévízgyógyfürdőben 300 magyar vendéget kérdeztünk meg a szolgáltatásminőség, az elégedettség és a lojalitás dimenziókban. A minőség-elégedettség, valamint az elégedettség és a visszatérési hajlandóság, pozitív szájreklám lojalitásdimenziók között szignifikáns pozitív kapcsolat igazolódott. A regresszióanalízis az örömteli hévízi tartózkodás elégedettség dimenzió kulcsszerepére hívja fel a figyelmet. A kutatás alapján az is megállapítható, hogy nem elegendő csak a vendégelégedettséget mérni, hanem fel kell tárni a fürdővendégek lojalitására ható további tényezőket, valamint hogy a negatív szájreklám elkerülése érdekében kulcsfontosságú a szolgáltatási hiba megelőzése.
 
Szerző: Lőke Zsuzsanna

A teljes cikket letöltheti innen

A minőség–elégedettség–lojalitás mérésének módszerei és tapasztalatai egy hazai gyógyfürdőben – Lőke Zs.
×

Egy nagyszabású rendezvény hatása a rossz városimázsra: Ferenc pápa látogatásának befolyása Juarez város megítélésére – I. C. Omar et al.

A tanulmány célja, hogy egy negatív megítélésű város példáján keresztül mutassa be a városimázs javításának lehetőségeit. Ehhez a pápalátogatás nagyszabású rendezvényének lehetséges imázsjavító hatásait elemeztük a mexikói Juarez város példáján keresztül. Az elméleti áttekintés részeként bemutatjuk a városmarketing és városmárkázás fogalmait, majd az Anholt-féle városmárka hatszög segítségével értelmezzük Juarez helyzetét. A pápalátogatás szerepét online turisztikai oldalak és online médiatartalmak segítségével elemeztük és megállapítottuk, hogy az esemény médiafigyelme és pozitív üzenete megadta a lehetőséget a város megítélésének javítására, azonban a külső adottságok, a mélyben rejlő strukturális problémák nem tették lehetővé ennek kiaknázását.
 
Szerzők: Irigoyen Carlos Omar – Neulinger Ágnes – Molnár-Csomós Ilona

A teljes cikket letöltheti innen

Egy nagyszabású rendezvény hatása a rossz városimázsra: Ferenc pápa látogatásának befolyása Juarez város megítélésére – I. C. Omar et al.
×

A magyarországi wellness-szállodák marketingkommunikációjának új trendjei – Dunai T. et al.

“Pihenni bárhol tud! Nálunk újjászületik!” – szól a Caramell Premium Resort szálloda hívószava, amely a hotel minden megjelenésekor felbukkan, s amely a turisztikai szolgáltató vendégekért való küzdelmének egyik eszköze. De mégis hol, milyen új eszközökön keresztül juttathatók el ezen szlogenek a potenciális látogatókhoz? A tanulmány a magyarországi wellness-szállodák marketingkommunikációjában megjelenő online eszközök rendszerezésére vállalkozik. A központi vonatkoztatási keret ellenére azonban e technikák használhatósága minden bizonnyal más, akár nem turisztikai jellegű termékekre is kiterjed.


Szerzők: Dunai Tamás – Lengyel Nikolett Lilla

 

A teljes cikket letöltheti innen

A magyarországi wellness-szállodák marketingkommunikációjának új trendjei – Dunai T. et al.
×

Az egészségturizmus értelmezése a turizmus változó rendszerében – Ruszinkó Á. et al.

A totális turizmus időszakában egyre szélesedik a termékpaletta, és az egyes termékeken belül egyre sokszínűbbé és specializáltabbá válnak a szolgáltatások. Olyan új vagy eddig csak részben érintett szakterületek is markánsabb szerepet kapnak, amelyeknek eredendően csekély kapcsolódásuk volt a turizmushoz. Egyúttal felértékelődött az egészség, az utazási motivációk között hangsúlyosabb szerepet kap annak megőrzése, vagy a visszaszerzésére való törekvés. Ezáltal folyamatosan nő az egészségturisztikai szolgáltatásokat igénybe vevők száma. Mindez azzal jár, hogy olyan területeken is megjelent a turizmus, amelyek kívül esnek a korábban elfogadott fogalmi rendszeren. A cikk igyekszik tisztázni a fogalomrendszer pontatlanságait, illetve korrigálni a vonatkozó definíciókat.
 
Szerzők: Ruszinkó Ádám – Donka Attila

A teljes cikket letöltheti innen

Az egészségturizmus értelmezése a turizmus változó rendszerében – Ruszinkó Á. et al.
×

2019. 1. szám

A teljes 2019. 1. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2019. 1. szám
×

A 2019. 1. szám cikkei

Nyaralás alatti munkavégzés: a workcation turizmus elméleti és gyakorlati kérdései – Pécsek B.

Munka, szabadidő és alvás a három fő tevékenység, melyek ciklikus váltakozásai mentén éli életét a modern ember. A három alaptevékenység a múltban egyértelműen elkülönült egymástól. A határok elmosódása a későmodernitás trendje, melynek következményeképpen napjainkban két, egymással ellentétes, utazási forma terjedésének lehetünk tanúi: a staycation (turizmus az otthon elhagyása nélkül) és a workcation (nyaralás alatti munkavégzés). A tanulmány ez utóbbi jelenséget vizsgálja meg elméleti és gyakorlati oldalról: a szerző először egy saját workcation koncepciót fogalmaz meg, majd a szakirodalom és az online kérdőíves megkérdezés elemzésének eredményeként hat különböző workcation turista típust különít el és jellemez. Ezek alapján meghatározza azt a szegmenst, mely igények figyelembevételével egy adott település fenntartható turisztikai fejlesztéseket vihet végbe. A szerző zárásként egy külföldi példát is bemutat, ahol ezek a fejlesztések már megvalósultak, és sikeresen működnek. 
 
Szerző: Pécsek Brigitta

A teljes cikket letöltheti innen

Nyaralás alatti munkavégzés: a workcation turizmus elméleti és gyakorlati kérdései – Pécsek B.
×

A mindfulness és liminalitás felértékelődése: spirituális elvonulási központok, a fenntartható jövő desztinációi? – Lengyel A.

A globális szocio-ökológiai válság mélyülésével párhuzamosan felértékelődik a desztinációk belső transzformációt katalizáló liminális jellege. A liminális potenciál aktualizálódásának és így az ennek nyomán megvalósuló belső transzformációnak is alapfeltétele az éber, nyitott jelenlét, a tudatosság és a figyelem, amit mindfulness néven ismer a szakirodalom. A belső transzformáció igénye a fenntarthatóság kontextusában nagy jelentőségű, mivel a jelenkori válság nem elsődlegesen tudományos-technikai kihívás, hanem alapvetően egzisztenciális problematika. A spirituális elvonulási központok fókuszáltan jelenítik meg a desztinációs térre generálisan jellemző liminális potenciált, vagy heideggeri terminológiával élve, Spielraum jelleget. A spirituális elvonulási központ transzformációt fokozottan katalizálni képes jellege kiemeli a desztinációt a turizmust ma még dominánsan jellemző, hedonista motivációkra és eszkapizmusra épülő, fogyasztást kiszolgáló szerepkörből és helyette annak spirituális jellegét, transzformatív potenciálját emeli a középpontba. Turizmusszociológiai szempontból az elvonulási központok témaköre eddig szinte érintetlen terület a magyar nyelvű szakirodalomban. A cikk célja a döntéshozók figyelmének felhívása a téma fontosságára.
 
Szerző: Lengyel Attila

A teljes cikket letöltheti innen

A mindfulness és liminalitás felértékelődése: spirituális elvonulási központok, a fenntartható jövő desztinációi? – Lengyel A.
×

Felelős turizmus, felelős döntéshozók, avagy CSR, ahogy a balatoni turizmusban érintett szereplők látják – Hajmásy

A klímaváltozásnak, valamint az egyre inkább kimerülőben levő természeti erőforrásoknak köszönhetően növekvő trendet mutat mind a társadalmilag, környezetileg és gazdaságilag felelős turisztikai termékek terjedése, mind az irántuk mutatkozó kereslet. Mivel a turizmus erőteljesen a desztinációk természeti vonzerején alapszik, a környezetvédelem és a környezet megőrzése kiemelten fontos. Ugyanakkor a turisztikai vállalkozások felelősek az adott közösségért is, amelyben működnek. Ennek jegyében megfelelően kell kezelniük a turizmus természeti környezetre, valamint közösségre gyakorolt hatását. Ez a tanulmánya Balaton régió turizmusában érintett szereplők aktuális CSR-ral kapcsolatos nézőpontját vizsgálja.
 
Szerző: Hajmásy Gyöngyi

A teljes cikket letöltheti innen

Felelős turizmus, felelős döntéshozók, avagy CSR, ahogy a balatoni turizmusban érintett szereplők látják – Hajmásy
×

Az egészségturizmus folyamatainak terminológiai változásai – Zsarnóczky M.

Az egészségturizmus térhódítása és iparági növekedése évről évre elég dinamikusan fejlődik ahhoz, hogy az elmúlt évtizedek hazai tapasztalatait összegyűjtve kiértékelésre kerülhessenek a fejlődési folyamatok. A korábbi periódusban a természeti tényezők nyújtotta lehetőségeken túlmenően a kiegészítő szolgáltatások is népszerűbbé váltak. A folyamatokat vizsgálva mára megfigyelhető, például a gyógyturizmuson belül, hogy a gyógyfürdők legnagyobb profitú bevételi forrásai nem az önálló fürdőbelépő jegyek, hanem a hozzájuk kapcsolódó, de külön, helyben is igénybe vehető, magas megtérülést hozó orvosi szolgáltatások, mint a plasztikai sebészet, a keringési betegségek gyógyászata, a szemészet, a meddőségi kezelések, illetve a professzionális fogászat. A külföldi vendégek számára megtévesztő lehet, ha egy szolgáltató a klasszikus szállodai wellness használatot (szauna, konditerem, medence) szolgáltatásként, orvosi jelenlétet is feltételező egészségturisztikai csomagban értékesíti vagy kínálja eladásra. Tekintettel a kedvező nemzetközi pozíció fenntartására, időszerűvé vált, hogy a hazai egészségturizmusban érdekeltek közös terminológiai szabványosítást végezzenek, amelynek keretében a szolgáltatási csomagok helyes elnevezése további sikereket indukálhat a kiélezett versenyben.


Szerzők: Zsarnóczky Martin
 

A teljes cikket letöltheti innen

Az egészségturizmus folyamatainak terminológiai változásai – Zsarnóczky M.
×

Valóban aktív a magyar lakosság? Aktív és ökoturisztikai keresletet és motivációt felmérő kutatás – Mártonné Máthé K. et al.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (továbbiakban MTÜ) mint a hazai turizmus fejlesztéséért és a turisztikai szakmai információk biztosításáért felelős állami szervezet fel kívánta mérni a magyarországi aktív és ökoturisztikai kereslet jellemzőit és befolyásoló tényezőit, különös tekintettel a célcsoport aktivitására, motivációjára és az utazással kapcsolatos információkra. Az MTÜ megbízásából az Universitas-Győr Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. november-decemberben egy általános és öt tematikus kérdőív segítségével több, mint 2500 válaszadótól gyűjtött információkat az aktív és ökoturizmussal kapcsolatos üdülési szokásokról. A kérdőívek információi alapján készített anyag részletesen bemutatja az aktív és ökoturizmus altermékeivel kapcsolatos társadalmi attitűdöket, különös tekintettel az azokban már megvalósult vagy tervezett részvételre és a korábbi tapasztalatokra. Jelen tanulmány a kutatás legfontosabb eredményeit összefoglalva mutatja be, és választ ad arra a kérdésre: vajon valóban aktív-e a magyar lakosság.
 
Szerzők: Mártonné Máthé Kinga – Császár Zsuzsa

A teljes cikket letöltheti innen

Valóban aktív a magyar lakosság? Aktív és ökoturisztikai keresletet és motivációt felmérő kutatás – Mártonné Máthé K. et al.
×

2018. 4. szám

A teljes 2018. 4. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2018. 4. szám
×

A 2018. 4. szám cikkei

Városmárka-hűség: melyek a Budapesti márkahűséget befolyásoló legfőbb tényezők? – Namaz Lachin et al.

Az utóbbi időkben a városok megsokszorozták erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy igazán hatékony márkázási stratégiát alakítsanak ki, ezért a városi márkahűség kutatása az egyik legjelentősebb kutatási iránnyá vált a desztináció marketing és menedzsment területén. Annak érdekében, hogy a közép-európai kontextus is jelen legyen, a tanulmány kifejezetten a Budapesten élő külföldiek szempontjából vizsgálja a budapesti városmárkát és elemzi a márkahűségüket. A szerzők azt vallják, hogy a városban élő külföldiek látásmódjának megértése hozzájárulhat a már meglévő tudáshoz a turisták városi desztinációk iránt mu¬tatott hűségével kapcsolatban. A helyi külföldiek véleményének alapos elemzése és a szakirodalom áttekin¬tése után arra a következtetésre jutottunk, hogy a városi márkahűséget az elégedettség és az érzelmi érték alakítja. A szerzők által javasolt hűségmodell kiemeli az érzelmi érték/kreativitás fontosságát, és a városok kulturális eszközeit, illetve a programjaikba való bevonódást a városi márkák iránt érzett hűség előfelté¬teleinek tekinti. A tanulmány bemutatja továbbá a budapesti márka gyengeségeit és erősségeit, valamint megállapítja, hogy eléggé erősnek és sikeresnek számít a gyengeségei és problémái ellenére is, továbbá erős érzelmi és észlelt értékkel rendelkezik.
 
Szerzők: Namaz Lachin – Horváth Dóra – Cosovan Attila – Tvergyák Klaudia Klára

A teljes cikket letöltheti innen

Városmárka-hűség: melyek a Budapesti márkahűséget befolyásoló legfőbb tényezők? – Namaz Lachin et al.
×

Az észlelt kockázat utazási szándékra gyakorolt hatása konfliktusövezetekben: elméleti keretmodell – Bayramov Elimdar et al.

A politikai instabilitás okozta konfliktusok száma világszerte növekszik, ami negatív hatást gyakorol a turizmusra és növeli az utazással kapcsolatos észlelt kockázatot. A turizmus-szakirodalomban kevés olyan kutatást végeztek, amelyek a konfliktusövezetekben található desztinációkkal kapcsolatos utazási szándék befolyásoló tényezőit vizsgálták. A tanulmány célja, hogy egy olyan elméleti keretmodellt alakítson ki, amely az észlelt kockázat és a turisták látogatási szándékának összefüggését vizsgálja konfliktusövezetekben található desztinációkban. A keretmodellt a tervezett magatartás elméletét alapul véve alakítottuk ki, amely figyelembe veszi az észlelt kockázat és észlelt bizonytalanság hatását az utazási szándékot és tényleges magatartást meghatározó tényezőkre: a tényleges magatartásra vonatkozó attitűdökre, a szubjektív normákra és az észlelt magatartás-irányításra. Új elemként jelenik meg a modellben, hogy a desztinációval kapcsolatos korábbi tapasztalat és a desztinációimázs szintén befolyásolja az utazási szándékot. Az elméleti keretmodell egy jövőbeni empirikus kutatás kiindulópontja.
 
Szerzők: Bayramov Elimdar – Agárdi Irma

A teljes cikket letöltheti innen

Az észlelt kockázat utazási szándékra gyakorolt hatása konfliktusövezetekben: elméleti keretmodell – Bayramov Elimdar et al.
×

Repülőjegyek dinamikus árazásának hatása a fogyasztók által észlelt méltányosságra – Omarli Sevinj et al.

Jelen kutatás célja az volt, hogy megvizsgálja, milyen hatást gyakorol a légitársaságok dinamikus árazási gyakorlata a fogyasztók által észlelt méltányosságra, illetve az észlelt méltánytalanság mennyiben függ össze a vásárlási hajlandósággal. Mindezek mellett megvizsgáltuk az árpozíció moderáló hatását is, azaz mennyire erősíti, illetve gyengíti a dinamikus árazási gyakorlat és az észlelt méltányosság közötti öszszefüggést, ha az előbbi hatására megváltozik az adott ár elhelyezkedése a piaci kínálatok megoszlásában. Az irodalmi áttekintés alapján egy kutatási modellt fejlesztettünk ki, amelyet egyetemi hallgatók körében teszteltünk. Az eredmények azt mutatják, hogy a dinamikus árazásnak negatív hatása van a fogyasztók termékvásárlási hajlandóságára és ebben közvetítő szerepet játszik az észlelt méltányosság. Mindemellett kimutatható volt, hogy amennyiben a dinamikus árazás következtében az adott ár egy drágább kategóriába kerül a piacon meglévő kínálat rangsorában, jóval erősebb lesz a fogyasztókban az árazási gyakorlattal szembeni ellenérzés. Mindez visszahat az adott szolgáltató iránti keresletre is.


Szerzők: Omarli Sevinj – Claro Dániel – Gyulavári Tamás

 

A teljes cikket letöltheti innen

Repülőjegyek dinamikus árazásának hatása a fogyasztók által észlelt méltányosságra – Omarli Sevinj et al.
×

Kreatív turizmus Budapesten – Szabadulószobák az innovatív turisztikai piacon – Nagy A. et al.

Az elmúlt évtizedben a városi turizmus kínálatában a hagyományos elemek mellett új, innovatív termé¬kek jelentek meg. A kreatív turizmus különösen olyan desztinációk esetében fejlődik gyorsan, amelyek az élményszerzés és aktivitás új, alternatív formáit keresik és alkalmazzák. A kreatív turizmus egyik új fej¬lődési iránya a gamifikáció, amikor egy játék áll a turisztikai aktivitás középpontjában, és új vonzerőként ez szolgáltat emlékezetes élményeket a turisták számára. Napjainkban a kreatív turizmus és gamifikáció egyik nemzetközi szinten is legnépszerűbb szolgáltatása a szabadulószoba, amelynek európai meghono¬sításában a magyar szolgáltatók úttörő szerepet játszottak. Tanulmányunkban longitudinális internetes weboldalelemzés, tartalomelemzés, terepbejárás és empirikus megfigyelések eredményein keresztül először rendszerezzük és kategorizáljuk Budapest kreatív turisztikai kínálatát, majd részletesen bemutatjuk a szabadulószoba szolgáltatások kínálati piacát és a szabadulójátékok legfontosabb jellemzőit. A nemzetközi összehasonlítás és konkurenciaelemzés segítségével a budapesti szabadulószoba-piac nemzetközi verseny¬képességét és pozícióját elemezzük.


Szerzők: Nagy Adrienne – Petykó Csilla – Kiss Diána Dóra – Egedy Tamás
 

A teljes cikket letöltheti innen

Kreatív turizmus Budapesten – Szabadulószobák az innovatív turisztikai piacon – Nagy A. et al.
×

Az elvonulásturizmus keresleti és kínálati tényezői, üzleti modelljei és turisztikai potenciálja – Mártonné Máthé et al.

A 2010-es években egyre inkább használatossá és kiemelten fontossá vált a személyiséget átalakító (transzformatív), vagy építő (konstruktív) turizmus fogalma, mint utazási motiváció illetve utazás során végzett tevékenység és élményfókusz. A transzformáció és a személyi építkezés mind a keresleti, mind a kínálati oldal jellemzőit, jellegzetességeit megváltoztatta, megváltoztatja. Keresleti oldali változás az egyén belső élmény általi önfejlődéséről, az élmény készen kapása helyetti, az egyéni részvétellel való létrehozásáról, személyiség építéséről szól. A szuvenírgyűjtő, látványosságot habzsoló fogyasztóval szemben áll az utazáson spirituálisan, tevékenyen részt vevő utazó. A turizmusnak e formája feltételezi az utazó magas szintű elmélyülését a helyi kultúrában és igényét az átlényegülésre. A kínálati oldal átalakulása első sorban a spirituális/vallási turizmus, egészségturizmus, falusi turizmus, extrém sportok stb. kínálatát érinti. A turizmuson kívül a természeti táj, az identitás, a terek, az örökség és a szolgáltatások is pozitív transzformáción/változásokon mehetnek így át. A turizmus trendszerű és koncentrálatlan növekedése egyre több embernek biztosítja a távoli, turizmus szempontból egzotikus desztinációk elérését. Ezek a térségek több esetben gazdaságilag elmaradottak, sokszor nincsenek felkészülve a turizmus igényeire. A transzformáció ez esetben a helyiek segítésével, együtt dolgozással, tanítással, tulajdonképpen együttéléssel egészül ki (jelenleg azonban még a transzformáció elsősorban a vallási indíttatású utazásokat jellemzi, melynek egy speciális ága az elvonulásturizmus).
 
Szerzők: Mártonné Máthé Kinga – Simonyi Norbert

A teljes cikket letöltheti innen

Az elvonulásturizmus keresleti és kínálati tényezői, üzleti modelljei és turisztikai potenciálja – Mártonné Máthé et al.
×

2018. 3. szám

A teljes 2018. 3. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2018. 3. szám
×

A 2018. 3. szám cikkei

Mit várunk a szállodáktól? – avagy a legmeghatározóbb fogyasztói szegmens számára értéket jelentő tényezők a szállodákban – Kulcsár et al.

Napjainkban a turisztikai és szállodai szolgáltatások iránti kereslet és legfőképpen az élmények tartalma átalakult, és szegmensenként más-más elvárásokkal és értéket jelentő tényezőkkel párosult. Ez a fogyasztói szokásokban végbemenő változás nagy mértékben határozza meg a turisztikai szolgáltatók, ezen belül is a szállodák menedzsment és marketing tevékenységét itthon és külföldön egyaránt. Jelen tanulmány a legmeghatározóbb fogyasztói szegmens, az Y és Z generáció, esetében vizsgálja kérdőíves felmérés segítségével a szállodai tartózkodásuk során számukra értéket jelentő tényezőket. A vizsgálat a fogyasztói értéknek a szakirodalomban elterjedt kognitív – affektív értékdimenziós lehatárolása alapján történt. Az elemzés során meghatároztuk a szegmens számára értéket és a szállodai szolgáltatások közül élményt jelentő tényezőket, valamint azonosítottuk utazásuk alatti viselkedésük jellemzőit. Ezt követően generációs bontást végeztünk, és nem parametrikus varianciaanalízis segítségével megvizsgáltuk az Y és a Z generáció számára értéket jelentő tényezők közötti különbséget.
 
Szerzők: Kulcsár Noémi – Grotte Judit

A teljes cikket letöltheti innen

Mit várunk a szállodáktól? – avagy a legmeghatározóbb fogyasztói szegmens számára értéket jelentő tényezők a szállodákban – Kulcsár et al.
×

A hazai kisvasutak forgalmának turisztikai potenciál alapú vizsgálata – Princz-Jakovics et al.

A turisztikai attrakciók közül a kisvasutak jelentősége erősödött az elmúlt években, melynek megfelelően a turisztikai tényezők hatása kiemelten kezelendő a kínálati oldalon. Tekintettel az egyes kisvasúti vonalak elkülönülő, szigetüzem jellegére, a várható utasforgalmi jelenségeket (például forgalmi igény nagysága) az eszközválasztás korridor-modelljével írtuk le. E modell alkalmazása esetén az adott vonalon tapasztalható utazási szokások és várható trendek a környező nagyobb (városi, regionális stb.) hálózatrészek figyelembevétele nélkül becsülhetőek meg. A turisztikai és vegyes személyforgalmi igény – fejlesztések hatására történő – megváltozásának becslése több szempont felhasználásával valósult meg. A forgalmi kategóriákra differenciált csoport (cluster) elemzést alkalmaztunk a diverzitás melletti kis mintaszám miatt. A turisztikai forgalmat a kisvasút, illetve környezetének fejlesztésével lehet javítani, amiben fontos szerepet kap nemcsak a vonzó elemek megléte, hanem azok értéke is. A hivatás és turisztikai funkció párhuzamos fenntartása a potenciális felhasználók számát növelheti egy-egy kisvasút esetén, így ezekre jó gyakorlatokat kerestünk (például hibrid menetrend kialakításával).
 
Szerzők: Princz-Jakovics Tibor, Vasvári Gergely

A teljes cikket letöltheti innen

A hazai kisvasutak forgalmának turisztikai potenciál alapú vizsgálata – Princz-Jakovics et al.
×

Nyugat-Dunántúl Termálút” – egészségturisztikai termékek termékfejlesztési vizsgálata – Juhász et al.

A Magyar Turisztikai Ügynökség a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet Turizmus Tanszékével együttműködve elemzést készített a „Nyugat-Dunántúl Termálút” egészségturisztikai termékeinek márkapozícionálási folyamatáról. Az elemzést megalapozó 2017. évi kutatás során szolgáltatói workshopok és kérdőíves felmérés keretében helyzetelemzésre és a kínálati oldali pozícionálásra került sor, továbbá a keresleti oldali márkaértékek feltárására vonatkozó további vizsgálatok tervezése történt meg. Jelen műhelytanulmányban az eredmények összegző bemutatását adjuk közre.
 
Szerzők: Juhász Szabolcs – Kiss Kornélia – Kovács Edina – Michalkó Gábor – Sziva Ivett

A teljes cikket letöltheti innen

Nyugat-Dunántúl Termálút” – egészségturisztikai termékek termékfejlesztési vizsgálata – Juhász et al.
×

A kerékpáros turizmus lehetőségei Magyarországon a vasúti kerékpárszállítás adottságainak függvényében – Somogyi

A turistaérkezések elmúlt évekbeli folyamatos növekedése azt eredményezte, hogy előtérbe kerültek olyan alternatív, az egyén fizikai, szellemi és mentális állapotán, illetve azok minél teljesebb igényű kielégítésén nyugvó turisztikai termékek, mint a környezetkímélő közlekedési, rekreációs és turisztikai lehetőséget nyújtó kerékpáros turizmus. A kerékpározás divatossá válásának eredményeként bővült a kerékpárral együtt utazók számára nyújtott szolgáltatáshalmaz, amely magában foglalja a kerékpárral együtt történő közlekedési lehetőségeket. Magyarországon kerékpár szállítása kizárólag helyközi kötött pályás közlekedési eszközön (vasút) szállítható, ami a kerékpározási szokások térbeli expanzióját mindenképpen korlátozza. Emellett a vasúti szolgáltatók kerékpárszállítási lehetőségeit is figyelembe kell venni a kerékpáros turizmus közlekedéssel és szállítással szembeni követelményeinek érdemi vizsgálatához. A tanulmány célja, hogy bemutassa a vasúton történő kerékpárszállítás keresleti és kínálati oldalát, valamint a turisztikai szempontú lehetőségeinek bővítését.
 
Szerző: Somogyi Bence

A teljes cikket letöltheti innen

A kerékpáros turizmus lehetőségei Magyarországon a vasúti kerékpárszállítás adottságainak függvényében – Somogyi
×

A Tripadvisor kiemelt turisztikai fejlesztési térségekre vonatkozó vendégelégedettségi adatainak elemzése – Mártonné Máthé et al.

Az elsősorban amerikai és európai utazók által használt, több mint 500 millió értékelést tartalmazó Tripadvisor vendégelégedettségi és visszajelzési adataiból nyert mutatószámok több esetben egybecsengenek mind a KSH turisztikai vendégforgalmi számaival, mind a Magyar Turisztikai Ügynökség saját kutatásaival és adataival. Általánosságban elmondható, hogy szoros összefüggés van az értékelések minősítése és a vendégszám alakulása között, azaz a több és jobb értékelést kapott desztinációkban magasabb a turistaforgalom, ami fordítva is igaz. A tanulmány arra is rávilágít, hogy a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) térségi lehatárolása, célrendszere, pillérei és horizontális célkitűzései döntően megfeleltethetők a Tripadvisor használók szubjektív elvárásainak, problémafelvetéseinek és a bejegyzések területi eloszlásának. Mindezekből következően a már kijelölt, illetve a továbbiakban kiemelni tervezett turisztikai fejlesztési térségek esetében fontos adatokhoz és visszajelzésekhez jutottunk a szükséges beavatkozások mélységét és irányát tekintve.
 
Szerzők: Mártonné Máthé Kinga – Simonyi Norbert

A teljes cikket letöltheti innen

A Tripadvisor kiemelt turisztikai fejlesztési térségekre vonatkozó vendégelégedettségi adatainak elemzése – Mártonné Máthé et al.
×

2018. 2. szám

A teljes 2018. 2. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2018. 2. szám
×

A 2018. 2. szám cikkei

A magyar kultúraszemélyiség észlelésének különbségei a magyarok és a külföldiek között – Malota et al.

Kutatásunk célja a magyar kultúráról, a magyarokról alkotott percepciók feltérképezése. Azt tanulmányoztuk egy 1566 fős online minta felmérése során, hogy a nálunk tanuló külföldi hallgatók hogyan látják a magyarokat és Magyarországot, milyen spontán negatív és pozitív szavakat társítanak hozzánk. Emellett szemantikus differenciálskála használatával vizsgáltuk az észlelt magyar kultúraszemélyiséget, mely során 11 különböző országból származó hallgatók percepcióit vetettük össze arra fókuszálva, hogy milyen eltérések mutathatók ki a hallgatók származási országát figyelembe véve. A külföldiek észleléséről kapott eredményeket összevetettük a magyarokban önmagukról élő képpel. A leggyakrabban elhangzó pozitív kifejezések rólunk a „szépség”, „kedvesség” és a „barátságosság”, a negatív szavakra rákérdezve pedig legtöbbször azt a választ kaptuk, hogy „nincs negatívum”. Eredményeink azt mutatják, hogy a kultúra személyiségére vonatkozóan minden jellemzőt illetően a külföldiek által adott átlagok a magasabbak, csak két személyiségjegyben értékeljük önmagunkat kedvezőbben: humorosabbnak és különlegesebbnek ítéljük meg magunkat, mint a külföldiek. A válaszok alapján eltérések mutathatók ki a külföldiek származási országát tekintve: a fejlettebb országok válaszadói (például a németek és a japánok) kedvezőtlenebb, a kevésbé fejlett országokból származók (például az indiaiak, algériaiak és a nigériaiak) pedig jóval pozitívabb színben látnak bennünket.
 
Szerzők: Malota Erzsébet – Gyulavári Tamás

A teljes cikket letöltheti innen

A magyar kultúraszemélyiség észlelésének különbségei a magyarok és a külföldiek között – Malota et al.
×

A turizmusbiztonságban rejlő marketing és menedzsment implikációk – Marton et al.

A globális turizmust fenyegető biztonsági kockázatok negatív hatásai, az iparágra jellemző multiplikátorhatásból adódóan, a gazdaság egészére továbbgyűrűznek. Azonosításuk mind fogyasztói, mind szolgáltatói oldalról szükségszerű, minimalizálásuk és kiküszöbölésük az értékteremtés feltétele. A turisztikai desztinációkat sújtó katasztrófákra, krízishelyzetekre történő felkészülésben, és az azokat követő válságkezelésben a megfelelő menedzsment- és marketingszemlélet alkalmazása a szektor további „sérülésének” megakadályozását, illetve mielőbbi helyreállítását célozza. A válságkezelési gyakorlat szemléltetése egy angliai száj- és körömfájás járvány, valamint egy ausztrál bozóttűz esetein keresztül történik.
 
Szerzők: Marton Zsuzsanna – Birkner Zoltán – Keller Krisztina – Berkesné Rodek Nóra

A teljes cikket letöltheti innen

A turizmusbiztonságban rejlő marketing és menedzsment implikációk – Marton et al.
×

„Fény és árnyék” nemzetközi kitekintésben: A turizmus két oldala – nemcsak a turista lehet áldozat… – Ernszt

A vágyak iparágában, azaz a turizmusban mindenki megpróbálja a saját álmait valóra váltani. Ez azonban nemcsak idegen kultúrák, emberek, a földi tájak szépségének a megtapasztalását jelenti sokak számára, hanem mások kihasználását, mások szenvedéséből való gazdagodást, vagy egyszerűen a helyi közösségek érdekeinek a semmibe vételét. A cikkben annak a vizsgálatára kerül sor, hogy melyek azok a negatív jelenségek, amelyek a turistákkal együtt megjelennek a desztinációkban, és a helyi lakosság biztonságát veszélyeztetik. Ugyanis az iparág érthető okokból rendkívül „turista-, azaz vendégcentrikus”, és hajlamos teljes mértékben elfelejtkezni a másik oldalról: a vendéglátókról. Holott a turisták sok esetben rossz vendég módjára „lerohanják” a desztinációkat, törnek-zúznak, randalíroznak, és nemcsak a pénztárcájukat hozzák a „bőröndjeikben”, hanem a sötét vágyaikat is. Olyanok pedig mindig voltak, és lesznek is, akik ezeket az ördögi szenvedélyeket – természetesen jó pénzért – kielégítik. Az úti célok lakosságának leginkább veszélyeztetett csoportjai közé a gyermekek, nők, idősek tartoznak, akik a sérülékenységüknek köszönhetően még könnyebben áldozattá válhatnak. A cikk a teljesség igénye nélkül említ meg néhány, a desztinációkban élő lakosság biztonságát veszélyeztető jelenséget, bűncselekményt: a szexturizmust, ezzel kapcsolatban külön kiemelve a gyermekprostitúciót, illetve a gyermekmunka és gyermekkereskedelem bűntettét. Végezetül javaslatok tételére is sor kerül a vendéglátók védelme érdekében, hiszen ennek elmulasztása esetén nagy árat kell fizetnünk.
 
Szerző: Ernszt Ildikó

A teljes cikket letöltheti innen

„Fény és árnyék” nemzetközi kitekintésben: A turizmus két oldala – nemcsak a turista lehet áldozat… – Ernszt
×

Turizmusbiztonság, mint újonnan felmerülő fogyasztói igény – Péter et al.

A turizmusban az elmúlt években rendkívül jelentős változások történtek. A világban zajló események nemcsak a turisztikai szakembereket és az utazni vágyókat, hanem a rendfenntartó erőket is új kihívások elé állítják. Az általános rendőri feladatok mellett napjaink új rendészeti kihívásai közé tartozik a terrorveszély elhárítása turisztikai desztinációkban és kiemelt rendezvényeken. A szakmai nehézségek közé sorolható a vezényelt állomány helyismeretének hiánya, a helyszínre történő érkezés ideje, illetve a nagy tömegben történő megfigyelés, kommunikáció korlátai. A desztinációk biztonságáról kialakult kép meghatározza az utazási döntést, ugyanakkor a megváltozott utazási szokások mellett mégis egyre több az utazás. A tanulmány többek között arra keresi a választ, hogy a közelmúlt eseményei mennyire befolyásolják a pihenési szokásokat a turisztikai desztinációkban, illetve hogy egy-egy rendezvény helyszínen, valamint a médiában közölt hírek biztonságot vagy bizalmatlanságot ébresztenek-e az emberekben. A XXI. század emberének nagyon fontos a folyamatos újítások megléte az élet minden területén. A turisták számának és tartózkodásának növeléséhez „komplex élménycsomagot” kell kínálni, amely más típusú vállalkozásokkal való együttműködést feltételez. Minden térségnek törekednie kell arra, hogy márkává váljon és a vendég olyan élményekkel távozzon, amikre jó visszaemlékezni, amik miatt szeretne visszatérni egy biztonságos környezetbe. A fogyasztókban felmerülő igény alapján az utazások és a helyszínválasztás meghatározó eleme lett napjainkban a biztonság.
 
Szerzők: Péter Erzsébet – Németh Kornél – Lelkóné Tollár Ildikó

A teljes cikket letöltheti innen

Turizmusbiztonság, mint újonnan felmerülő fogyasztói igény – Péter et al.
×

Biztonsági kérdések a turizmusban, egy határ menti térség példáján keresztül – Ernszt et al.

Amennyiben túllépünk a biztonság klasszikus értelmezésén, ami a jogellenes cselekményektől való mentességet – jelen esetben elsősorban a terrortámadásoktól való biztonságot – jelenti, meg kell említenünk a technikai értelemben vett biztonság számos elemét. A tágabb értelemben felfogott biztonsághoz tartozik többek között a környezet (épített és természeti), a fogyasztás, az egészség biztonsága is. De más oldalról is megközelíthetjük a kérdést. Nemcsak a turisták biztonságát kell hangsúlyozni, amit folyamatosan szem előtt tartunk, amikor ez a téma előtérbe kerül, hanem az is fontos, hogy a turizmus a turisztikai desztináció lakosai számára is biztonságos legyen. Mivel a biztonság sarkalatos kérdéssé vált, a biztonságos úti célok egyre népszerűbbé válnak. Emellett erősödik egy olyan trend is, ami a természetközeliséget, a nyugalmat preferálja a nyüzsgő nagyvárosok, a turistáktól hemzsegő nyaralóhelyek nyújtotta kínálattal szemben. A biztonság egyes vetületeivel foglalkozó vizsgálatunk fókuszában a Letenyei járás áll. Ezen vizsgálatban egy kérdőíves kutatás keretében mértük fel, hogy a gazdasági válság és a terrorfenyegetettség hatásai mennyire érezhetőek országosan, illetve a vizsgált járás vonatkozásában. Továbbá feltártuk azt is, hogy a megkérdezettek mennyire érzik biztonságosnak az online fizetést a turisztikai jellegű foglalásaiknál, kifizetéseiknél, illetve hogy szükségesnek érzik-e a külföldre utazók, hogy utasbiztosítást kössenek, és ha igen, mindezt hány nappal korábban teszik.
 
Szerzők: Ernszt Ildikó – Péter Erzsébet – Keller Krisztina – Tóth-Kaszás Nikoletta

A teljes cikket letöltheti innen

Biztonsági kérdések a turizmusban, egy határ menti térség példáján keresztül – Ernszt et al.
×

A magyarországi zarándokutak turisztikai kapcsolódásai és üzemeltetési modelljei – Mártonné Máthé et al.

Az elmúlt 30 évben jelentős növekedés ment végbe a nemzetközi zarándokturisztikai piacon. Ennek két mozgatórugója van: egyrészt nő a keresztény és muszlim vallást gyakorlók száma, másrészt nő azok száma is, akik utazásuk során vallási elemeket építenek be az útitervükbe. Ez a nemzetközi tendencia Magyarországon nem figyelhető meg, a tanulmány többek között ennek a kérdésnek a megválaszolására tett kísérletet. E mellett teljes körűen feltérképezte a turisztikai szolgáltatásokkal kiegészített hazai zarándokút hálózatot, definiálta a zarándoklatok turisztikai szerepét, valamint lehatárolta a zarándok és a turista közös jellemzőit. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára „A magyarországi zarándokutak turisztikai kapcsolódásai és üzemeltetési modelljei” kutatást a Századvég Alapítvány 2017 decemberében készítette el szoros együttműködésben az Aktív és Kulturális Turizmusért Felelős Igazgatóság kollégáival.
 
Szerzők: Mártonné Máthé Kinga – Simonyi Norbert

A teljes cikket letöltheti innen

A magyarországi zarándokutak turisztikai kapcsolódásai és üzemeltetési modelljei – Mártonné Máthé et al.
×

2018. 1. szám

A teljes 2018. 1. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2018. 1. szám
×

A 2018. 1. szám cikkei

A borturizmus múltja, jelene és jövője az Etyek-Budai borvidéken – Mikházi et al.

A turizmus és a táj kapcsolatának vizsgálata tapasztalataink szerint nem gyakori kutatási téma, pedig a turisztikai kínálat kialakítása során alapvetően fontos lenne. A táj és a benne élő emberek történelmi, társadalmi, gazdasági változásainak lenyomatai mára turisztikai attrakciókká váltak. Így kialakulásuk, fejlődésük megismerése a turisztikai tervezés-fejlesztés során szükségszerű. Az Etyek-Budai borvidék története mind turisztikai, mind tájtörténeti szempontból különleges. Egy olyan történeti borvidékről van szó, amely már a középkorban is létezett, szerepel a XIX. századi első és a filoxéra vészt követő második borvidék-összeírásban is, és amely a XX. század elejére szinte teljesen megszűnt, mivel a szőlőbirtokok eltűntek. Most mégis virágzik a borturizmus a termőhelyi sajátosságoknak és a kiemelkedő pincészeteknek köszönhetően. Bár a felmérések szerint kedveltsége és ismertsége még jelentősen elmarad a „nagyoktól”, helyzeti energiái (jó megközelíthetőség, a főváros közelsége) és a táji/történeti gyökerekre építő fejlesztések és marketing eredményeként mégis kiemelkedő sikereket ért el az elmúlt 15 évben.


Szerzők: Mikházi Zsuzsanna – Sallay Ágnes – Máté Klaudia – Csemez Attila

A teljes cikket letöltheti innen

A borturizmus múltja, jelene és jövője az Etyek-Budai borvidéken – Mikházi et al.
×

„A gyerekeim imádják, ezért én is imádom” – Családbarát hotelek fogyasztói percepciói online értékelések alapján – Csordás et al.

Ahogy a családbarát szállások egyre népszerűbbé válnak, úgy állítja egyre több intézmény magáról, hogy családbarát. Ennek ellenére a családbarátság fogalmának nem létezik egy közösen elfogadott definíciója. Kutatásunk fő célja, hogy online felhasználói értékelések elemzésével megalkossa ezt a definíciót. Ennek érdekében három értékelőportálról (Tripadvisor, Facebook, Szállás.hu) 13 hotelhez kapcsolódóan 614 fogyasztói vélemény került elemzésre a netnográfia/kvalitatív tartalomelemzés módszerével. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a családbarátság komplex konstruktum. Kutatásunk a családbarátság három fő dimenzióját azonosítja: (1) homofília, mint külső pszichológiai tényező, (2) gyermekbarátság, mint komplex aldimenzió több saját aldimenzióval, valamint (3) pihenés, mint gyakran látens kimeneti tényező. A kutatás alapján az a szálláshely családbarát, amely már teljesített más, hasonló helyzetű fogyasztóknál, specifikusan gyermek- és/vagy bababarát fizikai környezetet, kiegészítő szolgáltatásokat és üzleti/emberi hozzáállást biztosít annak érdekében, hogy lehetővé tegye az oda látogató specifikus célcsoport minden tagja számára a valódi kikapcsolódást.
 
Szerzők: Csordás Tamás – Markos-Kujbus Éva – Ásványi Katalin

A teljes cikket letöltheti innen

„A gyerekeim imádják, ezért én is imádom” – Családbarát hotelek fogyasztói percepciói online értékelések alapján – Csordás et al.
×

Látogatómenedzsment a hazai védett természeti területeken – Benkhard et al.

A védett természeti területeken folyó turizmus tervezésekor, szervezésekor az értékek védelme érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a látogatómenedzsment-technikák tudatos és széles körű alkalmazására. Míg külföldön ennek a kérdéskörnek a kutatottsága, szakirodalma és gyakorlati alkalmazása egyaránt jelentős, addig hazánkban az egyes eszközök előnyei kevésbé ismertek, illetve korántsem aknázzuk ki a bennük rejlő lehetőségeket. Az egyes védett területeken bevezetett intézkedések, technikák között tapasztalható különbségek többnyire az eltérő területi adottságokra vezethetőek vissza. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a nemzetipark-igazgatóságok ökoturisztikai szakemberei eltérően vélekednek azok hatékonyságáról és elfogadottságáról, aminek oka a látogatók körének különbözősége mellett az alkalmazható, illetve alkalmazott módszerek előnyeinek alacsony kihasználtsága.
 
Szerzők: Benkhard Borbála – Martonné Erdős Katalin

A teljes cikket letöltheti innen

Látogatómenedzsment a hazai védett természeti területeken – Benkhard et al.
×

Megújuló energiaforrások szerepe és jelentősége a hazai turisztikai szektorban – az energia mint „helyi termék” – Németh et al.

Az energetikai szemléletváltás igénye a turisztikai ágazatban a minél gazdaságosabb üzemeltetésére való törekvésben, valamint a környezeti, társadalmi szempontok és növekvő elvárások érvényesítésében, gyakorlatban való alkalmazásában jelentkezik. A folyamatos fejlődést mutató megújuló energia-ipar technikai megoldásainak, az egyes rendszerek kombinációinak, az egyedi igényekre szabott alkalmazásoknak ma már szinte csak a mérnöki, tervezői fantázia és az adott beruházásra szánt összegek szabnak határt. A helyi értékeket és érdekeket szem előtt tartó, környezetbarát energiatermelési módok egyre szélesedő perspektívái a turisztikai ágazatban is komoly lehetőségeket kínálnak. A kutatás a helyi, térségi adottságokat és a turisztikai ágazat sajátosságait figyelembe véve ezen megoldásokat veszi górcső alá, szem előtt tartva a témakör multidiszciplinaritását. A szerzők megújuló energiaforrások témakörben végzett széleskörű vizsgálatai és az ezek során alkalmazott gazdag módszertani eszköztár elősegítik a témakör tudományos igényű elemzését, az egyes elméleti megközelítések mindennapi gyakorlatba való átültetését.
 
Szerzők: Németh Kornél – Péter Erzsébet – Pintér Gábor

A teljes cikket letöltheti innen

Megújuló energiaforrások szerepe és jelentősége a hazai turisztikai szektorban – az energia mint „helyi termék” – Németh et al.
×

Társadalmi innováció a turizmus kontextusában – Michalkó et al.

Az állam a szabadidőipar kínálta szolgáltatások közül különösen a turizmushoz való hozzáférés legkülönbözőbb eszközökkel történő biztosításával igyekszik a társadalom életminőségét kedvezően befolyásolni. Annak ellenére, hogy a turisztikai kínálat fogyasztásában érintettek köre egyre tágul, továbbra is tekintélyes a nem utazó háztartásokban élők száma. Mivel a turizmusból való kimaradás hátterében gyakran nem anyagi természetű tényezők húzódnak meg, magának a társadalomnak kell a szabadidő utazással való eltöltését gátló tényezőkkel szembenéznie, megoldást találnia a turizmus depriváltjainak felkarolására. Természetesen a turizmusipar nem csak az utazó, hanem a szolgáltató szerepkörében is képes az életminőséget növelő aktivitások biztosítására, melyhez elsősorban az érintett közösség – empátiára, kreativitásra és összefogásra épülő – innovációjára van szükség. A jelen tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy a turizmus és a társadalmi innováció szimbiózisával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalmi előzmények mennyiben képesek megalapozni, illetve elősegíteni egy jövőbeli, nagyszabású vizsgálat lefolytatását. Az elvégzett irodalomelemzés eredményei egyrészt igazolták, hogy sikerült egy nemzetközi kitekintésben is fehér foltnak számító problémára fókuszálni, másrészt előre vetítik, hogy a témában az öregedés, a szegénység és az akadálymentesség képezi a legfontosabb kontextuális pilléreket.
 
Szerzők: Michalkó Gábor – Kenesei Zsófia – Kiss Kornélia – Kolos Krisztina – Kovács Edina – Pinke-Sziva Ivett

A teljes cikket letöltheti innen

Társadalmi innováció a turizmus kontextusában – Michalkó et al.
×

2017. 3-4. szám

A teljes 2017. 3-4. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2017. 3. – 4. szám
×

A 2017. 3-4. szám cikkei

A turizmuskutatás perifériáján – A hazai városnéző kisvonatok turisztikai szerepének és desztinációnkénti jellegzetességeinek vizsgálata térinformatikai (GIS) módszerekkel – Horváth et al.

Kutatásunk az aktuális turizmusföldrajzi vizsgálatok köréből kiszoruló, ugyanakkor a frekventáltabb városi desztinációk kínálatában szinte mindenhol fellelhető és népszerű attrakció, a városnéző kisvonat turisztikai térben betöltött szerepét vizsgálja. Jelen tanulmány egy nagyobb kutatási témakör része, amelyben a hagyományos, hosszú évtizedek óta a turisztikai kínálat részét képező, de a jelenkori, modern kutatási témák által kevésbé érintett és divatos területeket (városnéző kisvonatok, szuvenírek, utcai performance-ok – ’busking’) vizsgáljuk jelenlegi turisztikai súlyuk, megújulási lehetőségeik és a legújabb trendek függvényében. Áttekintjük a városnéző kisvonatok általános turisztikai jellemzőit, a termékcsoportok szerinti eltérő sajátosságaikat és komplex térinformatikai elemzéseket végzünk a kisvonatok útvonalai, megállóhelyei, a látnivalók és a szálláshelyek elhelyezkedésének összefüggésében. A turizmuskutatásban is egyre jelentősebb szerepet kapó GIS eszközkészlet segítségével olyan összetett eredményeket kaphatunk, amelyek a különböző rétegek és eredménysorok komplex értelmezését és megjelenítését teszik lehetővé. Esettanulmányként három speciális és a hazai turisztikai piacon domináns termékcsoport egy-egy meghatározó turisztikai kereslettel rendelkező települését választottuk ki. A legtöbb turistát vonzó, magas minőségű hazai egészségturizmus példájaként Sárváron; a balatoni, szezonálisan kiemelkedő vízparti turizmus esetében Keszthelyen; és a kulturális- és természeti értékekre épülő városi turizmus képviselőjeként Tata városában elemezzük a kisvonatok szerepét és a turisztikai kínálatra gyakorolt hatásait.
 
Szerzők: Horváth Zoltán – Köbli Ádám – Morva Tamás

A teljes cikket letöltheti innen

A turizmuskutatás perifériáján – A hazai városnéző kisvonatok turisztikai szerepének és desztinációnkénti jellegzetességeinek vizsgálata térinformatikai (GIS) módszerekkel – Horvát (…)
×

A turisztikai kereslet fejlesztésének lehetséges irányai egy innovatív városban – Albert Tóth et al.

A szabadidős turizmus fejlesztésével kapcsolatos kérdések egyre inkább a figyelem középpontjába kerülnek egy olyan városban, ahol a turizmus hazai viszonylatban már jelentősnek mondható, de alapvetően a hivatásturizmus a meghatározó. Győrben a hivatásturizmuson belül elsősorban a külföldi üzleti utazók által generált vendégéjszakák és az ezek kapcsán jelentkező bevételek jelentősek, amelyek nagymértékben függnek a városban működő cégek aktuális beruházásaitól, ezek periodikus hatásaitól. A Győrben üzemelő szállodáknak, vendéglátóhelyeknek, és minden turisztikai szolgáltatónak érdeke és egyben fontos célja is, hogy növelje a szabadidős turizmus részarányát, mellyel szoros összefüggésben csökkenteni tudja függőségét az üzleti turizmus váltakozó intenzitásától. Kutatásunk a győri turizmus egyik fontos fejlesztendő szegmensének, a szabadidős turizmusnak az értékeléséről szól, szekunder és primer források elemzésével, kérdőíves és mélyinterjús kutatással.


Szerzők: Albert Tóth Attila – Happ Éva
 

A teljes cikket letöltheti innen

A turisztikai kereslet fejlesztésének lehetséges irányai egy innovatív városban – Albert Tóth et al.
×

A közösségi média szerepe a fesztiválturizmusban – a Szegedi Ifjúsági Napok és a Green Future példáján – Süli et al.

A technológia fejlődése és az internet térnyerése új trendeket indított el a turizmusban is. A közösségi média használatának terjedésével az élmények online megosztása, keresése egyre népszerűbbé válik, mely egyrészt befolyásolhatja az utazási döntések meghozatalát, másrészt hozzájárulhat az adott desztináció imázsának javításához, ismertségének növeléséhez. A fesztiválok, különösen a zenei fesztiválok évek óta egyre több – elsősorban fiatal – turistát vonzanak, akik túlnyomó többsége a közösségi hálózatokat használja élményei megosztására. Kutatásunk során a Szegedi Ifjúsági Napok és a Green Future fesztiválozói körében végeztünk kérdőíves felmérést, melyben a közösségi média fesztiválturizmusra gyakorolt hatása mellett vizsgáltuk, hogy a megkérdezettek hogyan ítélik meg a fesztiválok desztinációra gyakorolt hatásait. Ezek közül az imázserősítő hatás megjelenését több módszerrel is vizsgáltuk. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a megkérdezett fesztiválozók nagy jelentőséget tulajdonítanak élményeik megosztásának és jelentős arányban használják a közösségi médiát információk keresésére. Megállapítható az is, hogy a két könnyűzenei fesztivál hozzájárul a települések imázsának alakításához, hiszen mind a vizsgált bejegyzésekben, mind a válaszadók asszociációiban többször együtt jelentek meg.
 
Szerzők: Süli Dorottya – Martyin-Csamangó ZitaA kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-17-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

A teljes cikket letöltheti innen

A közösségi média szerepe a fesztiválturizmusban – a Szegedi Ifjúsági Napok és a Green Future példáján – Süli et al.
×

A turizmus láthatatlanságának paradoxona: kommunikációs kihívások – Bódis

A terület komplexitásából adódóan már a turizmus fogalmának meghatározása, modellezése is akkor járhat sikerrel, ha azt több nézőpontból közelítjük meg. Különösen igaz ez a láthatatlan, vagy rejtett, kevéssé mérhető jelenségekre, amelyek egy-egy turisztikai desztinációban tapasztalhatók. Jelen kutatás célja annak megértése, hogy mennyiben képes egy turisztikai fogadóterület a kommunikáció eszközeit használva felfedni ezeket. A turizmus téma-specifikus leszűkítésétől indulva, egy egyszerűbb és egy kiterjesztett szálon, párhuzamosan építkezik a tanulmány. Számos módszer tesz kísérletet a láthatatlan turizmus ha nem is teljes körű, de legalább részleges mérésére, ahogyan többek között az itt közölt esettanulmány.


Szerző: Bódis Gábor

A teljes cikket letöltheti innen

A turizmus láthatatlanságának paradoxona: kommunikációs kihívások – Bódis
×

A Felvidék magyarlakta területén működő turisztikai szervezeti rendszer vizsgálata – Tőzsér et al.

A Kárpát-medence magyarlakta térségei megannyi ismert vagy kevésbé ismert vonzerővel rendelkező turisztikai fogadóterületek, amelyek versenyképességét meghatározza a turizmus szereplőinek együttműködése is. Ezért a Nemzetstratégiai Kutatóintézet egy kutatássorozatot indított el, hogy ezen szervezetek működéséről egy átfogó képet adjon. Ennek első, pilot projektjét a 2015 második felében elvégzett ’Székelyföld turisztikai szervezeti rendszerének vizsgálata’ című kutatás jelentette. Az ott kialakított módszertani gyakorlat alapján a kutatás helyszíne 2017-ben a Felvidék magyarlakta területe. A kutatás várható eredménye, illetve az ez alapján megfogalmazott ajánlások a következő években hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Felvidék magyarlakta vidékein a turizmus a szervezeti háttér fejlesztésének köszönhetően versenyképesebbé váljon, ezáltal újabb gazdasági lehetőségeket kínáljon a helyi magyar közösségek számára, elősegítve a szülőföldön történő megmaradásukat, társadalmi-gazdasági megerősödésüket. A kutatás eredményeivel a Felvidék magyarlakta területén, majd pedig a Kárpát-medencében készítjük elő és erősítjük a turisztikai együttműködéseket.


Szerzők: Tőzsér Anett – Bánhidai Csilla – Fogarasi Noémi Blanka – Csonka Ákos

A teljes cikket letöltheti innen

A Felvidék magyarlakta területén működő turisztikai szervezeti rendszer vizsgálata – Tőzsér et al.
×

2017 . 1-2. szám

A teljes 2017. 1-2. szám (ISSN 1587-0928)

Turizmus Bulletin 2017. 1. – 2. szám
×

A 2017. 1-2. szám cikkei

A push és a pull motivációk szerepe a magyarok szabadidős utazásai során – Hinek

A nemzetközi turizmuskutatás prosperáló területe az utazási motivációk vizsgálata. Jelen kutatás a magyar lakosság szabadidős utazásainak motivációit vizsgálja kérdőíves felmérés segítségével. A vizsgálat a szakirodalomban széles körben alkalmazott push (ösztönző) és pull (húzó) motivációs elmélet alapján történt. Az elemzés során faktoranalízis segítségével hat push és hat pull motivációt azonosítottunk. A válaszadók egyes demográfiai jellemzői alapján (nem, kor, legmagasabb végzettség, egy főre jutó jövedelem) válaszadói csoportokat képeztünk, majd varianciaanalízis segítségével vizsgáltuk a motivációs különbségeket. A különféle válaszadói csoportok motivációs eltéréseinek komplex vizsgálatával négy szabadidős turisztikai szegmenst azonosítottunk, amelyek létét gyakorlati tapasztalatok, illetve a termék- és szolgáltatásmarketing egyéb példái igazolják. 

Szerző: Hinek Mátyás

A teljes cikket letöltheti innen

A push és a pull motivációk szerepe a magyarok szabadidős utazásai során – Hinek
×

Paradigmaváltás(ok) a magyarországi turisztikai desztinációk fejlesztésében és menedzselésében – Aubert et al.

Tanulmányunkban a hazai turizmus irányítás változó rendszerével foglalkozunk, amelynek elmúlt csaknem tíz évében desztinációs szinten tagadhatatlanul meghatározó szereplői voltak a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek. Munkánk során áttekintettük a TDM szervezetek létrehozására, működésük finanszírozására kiírt pályázatokat, hiszen ezekből kirajzolódtak a hazai TDM rendszer sajátosságai. Egy kérdőíves felmérés keretein belül a TDM rendszer nehézségeire és a rendszerben rejlő veszélyekre kívánunk rávilágítani. 2016-ban, a Magyar Turisztikai Ügynökség megalakulásával új fejezete kezdődött a hazai turizmus tervezésnek és menedzselésnek, amelynek alapjait a Nemzeti turizmusfejlesztési Stratégia 2030 c. dokumentum alapján tekintettünk át. A kijelölt kiemelt turisztikai fejlesztési térségek, mint új térkategóriák, meghatározó egységei lesznek az elkövetkezendő tervezési és megvalósítási időszaknak, amely alapjaiban határozza meg az egyes turisztikai célterületek jövőjét. Tanulmányunk célja, hogy a témában átfogó képet nyújtsunk a turisztikai szektor gyakorlati és elméleti szakemberei számára az elmúlt időszakot áttekintve, illetve az elkövetkezendő időszak terveit vázolva, amelyek természetesen nemcsak a turizmus gazdaságra hatnak, hanem éppúgy meghatározóak a desztinációk területi megjelenése és tervezése nyomán, hovatovább a későbbi területi márkázás és márka identitás kialakításának vonatkozásában.


Szerzők: Aubert Antal – Barcza Attilla – Gonda Tibor – Horváth Zoltán – Pálfi Andrea

A teljes cikket letöltheti innen

Paradigmaváltás(ok) a magyarországi turisztikai desztinációk fejlesztésében és menedzselésében – Aubert et al.
×

Romkocsma mint bricolage: Élményközpontú szolgáltatásérték-teremtés a romkocsmákban – Mitev et al.

A romkocsma-jelenség jól leírható a bricolage fogalmával, melynek középpontjában a fogyasztói élmények megteremtése (fabrikálása) áll. A szolgáltatás folyamatainak kulcsa ugyanis a service-dominant logic (szolgáltatás-központú elmélet), melynek keretében a közös értékteremtést, az elkötelezettséget, valamint az élmények rendszerét elemezzük. Célunk annak vizsgálata, hogy a fogyasztói és vállalati kölcsönös értékteremtés és az elkötelezettség, miként értelmezhető és hogyan van jelen a romkocsmáknál, valamint ezek miként hatnak az élmény-értékre és a vásárlási szándékra. Varianciaalapú SEM modellezés segítségével bemutatjuk az értékteremtési folyamat meghatározó észlelt elemeit, valamint a köztük lévő összefüggéseket.


Szerzők: Mitev Ariel – Kelemen-Erdős Anikó

A teljes cikket letöltheti innen

Romkocsma mint bricolage: Élményközpontú szolgáltatásérték-teremtés a romkocsmákban – Mitev et al.
×

A megújuló energia szerepe a falusi turizmus és a magyarországi falvak modernizációjában – Michalkó et al.

A korszerű energiaellátás biztosítása a vidéki térségek modernizációjának letéteményese. A villamosenergia-hálózat XX. század folyamán megvalósított kiépítése, a „falvak villamosítása”, Magyarországon is alapvető változásokat hozott a vidéki társadalom életében. A modernizáció akkoriban is együtt járt a településkép átalakulásával, a villanypóznák, a légvezetékek és a transzformátorházak a falusi miliő szerves részévé váltak. A fenntartható fejlődés égisze alatt napjainkban észlelhető energiatakarékossági törekvések újabb színfoltokkal gazdagítják a rurális látképet. A falvak környezeti és településmorfológiai sajátosságai kedvező feltételeket kínálnak a megújuló energia hasznosításához. A korszerűséget tükröző napelemek, napkollektorok, kisebb szélturbinák fokozatosan a falusi udvarok megszokott kellékei lesznek. A megújuló energiát előállító objektumok elterjedésében az átlagosnál nagyobb energia-igényű falusi szálláshelyeknek élenjáró szerep jut. A falusi szállásadók, a szolgáltatást nyújtó vállalkozók egy része felismerte a megújuló energiában rejlő, és a társadalmi felelősségvállalásban testet öltő üzleti lehetőségeket. A komplex, a marketingkommunikációban és a vendégelégedettségben is tükröződő hasznosítás azonban még várat magára. Az Európai Unió által Magyarország számára 2020-ra előirányzott 13%-os megújuló energiafelhasználás teljesítéséhez a falusi turizmus is érdemben hozzájárulhat.


Szerzők: Michalkó Gábor – Lontai-Szilágyi Zsuzsanna – Kiss Kornélia – Martonné Erdős Katalin

A teljes cikket letöltheti innen

A megújuló energia szerepe a falusi turizmus és a magyarországi falvak modernizációjában – Michalkó et al.
×

Az új muzeológia megjelenése a budapesti múzeumokban – Bodnár et al.

A tanulmány egy 2016-os kutatás eredményeit foglalja össze, ami 15 különböző méretű budapesti múzeum és kiállítóhely bevonásával készült. A kutatás többek között a múzeumok vezetőivel lefolytatott mélyinterjúkat és az intézmények kiállításainak megfigyelését foglalja magában. A kutatás aspektusai közé tartoznak a célcsoportok, az interpretációs módszerek, az interaktivitás, a marketing, az önkéntesek bevonása stb. Az eredmények alapján feltételezhető, hogy a látogatókat befolyásoló négy legfontosabb faktor a következő: központi elhelyezkedés, a múzeum történelmi épülete, a bemutatott téma általános jellege, valamint az interaktivitás szintje. Az eredmények elemzése az új muzeológia keretrendszerét vette alapul, egy olyan új paradigmáét, aminek a szempontjait a múzeumok üzemeltetése és fejlesztése kapcsán minden vezetőnek figyelembe kellene vennie. A múzeumok felelősek a társadalom érzékenyítéséért a falaik között tárgyalt jelentőségteljes témák és az ott tárolt örökség értékét illetően. Amennyiben nem fogadják el a fiatal generációk igényeihez és a XXI. század felgyorsult élettempójához igazodó szemléletmódot, úgy nem lesznek képesek a fenntartható működéshez és a céljaik eléréséhez megfelelő számú (bevételt generáló) látogatót vonzani.
 
Szerzők: Bodnár Dorottya – Jászberényi Melinda – Ásványi Katalin

A teljes cikket letöltheti innen

Az új muzeológia megjelenése a budapesti múzeumokban – Bodnár et al.
×

Kéziratok befogadása

A KÉZIRATOK BEFOGADÁSÁNAK, SZERKESZTÉSÉNEK ALAPELVEI
  1. Minden kéziratot elektronikus formátumban Word doc. docx. fájlként kell a szerkesztőség részére eljuttatni a turizmusbulletin@uni-corvinus.hu email címre. Az illusztrációkat – a táblázatok kivételével – külön jpg. vagy tif. fájlban is el kell küldeni, a fájl címe tegye egyértelművé az azonosíthatóságukat. A beküldésre kerülő fájlok mérete egyenként ne haladja meg az 1-2 MB-ot, a csomag ne legyen nagyobb 8 MB-nál.
  2. Minden kéziratnak maradéktalanul meg kell felelnie a honlapon elérhető vagy a szerkesztőségtől megkérhető szerzői útmutatóban leírt tartalmi és formai követelményeknek. 
  3. A kéziratok terjedelme szóközökkel együtt ne haladja meg a 35 ezer karaktert, amennyiben illusztrációkat tartalmaz, azok szerző által tervezett helyét a szövegben jelölni kell és szövegközi utalást is szükséges alkalmazni (1. ábra). Az illusztrációk elsősorban a mondanivaló alátámasztását szolgálják, számuk, méretűk arányossága, esztétikussága elvárt követelmény (az ábrák, táblázatok, fényképfelvételek együttes száma lehetőség szerint 3-5 darab között legyen). Csak nyomdai minőségű (legalább 300 dpi felbontású), szürkeárnyalatos illusztráció kerüljön beküldésre, a szerző kötelessége, hogy az eredetileg esetleg színes ábrákat, fényképeket szürkeárnyalatossá formálja. Az illusztrációk ne tartalmazzanak sorszámozást, címet és forrásmegjelölést, azokat a szövegben kell kialakítani, azonban az ábrák feltétlenül tartalmazzák az értelmezésükhöz szükséges jelmagyarázatot.
  4. A „Lektorált tanulmányok” rovatba szánt kéziratokat kettő, a szerkesztőbizottság által felkért szakértő lektorálja, amelyhez az erre a célra rendszeresített, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő űrlap kerül alkalmazásra. A lektorok számára a szerző, a szerző számára a lektorok anonimitásáról a szerkesztő-ség gondoskodik. A lektorok véleményének kialakítására 3 hét áll rendelkezésre, amelyet követően – az elvégzendő revízió nagyságától függően – a szerzők 3-6 hét alatt véglegesíthetik a kéziratukat. Amenynyiben a lektorok nagyobb revíziót javasoltak, akkor csak újabb lektori kör és jóváhagyás után születik döntés a kézirat megjelentetéséről. Ezt követően kerül sor a kézirat szerkesztésére, olvasószerkesztésére, nyomdai előkészítésére, amelynek során a szükséges mértékben tartjuk a kapcsolatot a szerzővel. Amennyiben a szerző igényli, számára a főszerkesztő igazolást állít ki a kézirat befogadásáról.
  5. A szerkesztőség az első szerzővel (levelező szerző) tartja a kapcsolatot, az első szerző kötelessége a szerzői nyilatkozatot kitöltve, aláírva szkennelt formában a kézirat beküldésével egyidejűleg megküldeni, amelyben többek között garantálja, hogy a tanulmány, illetve annak részletei korábban nem jelentek meg más kiadványban, nem állnak megjelenés alatt, a publikálás harmadik fél engedélyéhez nem kötött, az illusztrációk közlési jogaival rendelkezik.
  6. Amennyiben a tanulmány alapját képező kutatást bármilyen szervezet, vagy vállalat támogatta, annak tényét a „Felhasznált irodalom” előtt elhelyezendő külön „Köszönetnyilvánításban” lehet szerepeltetni
 
A Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai és tudományos folyóirata. Megjelenik negyedévente a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet Mobilitás és Turizmus Központ gondozásában.


A Turizmus Bulletin a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya folyóiratlistáján „hazai C” minősítéssel rendelkezik.


A Turizmus Bulletin „Lektorált tanulmányok” rovatában megjelent publikációk kettős, kölcsönösen anonim lektorálási folyamaton mentek keresztül.

Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.08.17. - 17:26:13