Budapesti Corvinus Egyetem ×

Témába vágó kérdések

Amennyiben a középfokú tanulmányai ideje alatt is fennállt fogyatékossága, valamint az érettséginél is részesült kedvezményekben, akkor a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolhatja sajátos nevelési igényét.
Amennyiben a középfokú tanulmányai ideje alatt nem állt fenn fogyatékossága sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság tényét a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolhatja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy, ha a hallgató a középiskolai tanulmányai alatt sajátos nevelési igényű tanulóként már elfogadott igazolással bírt, akkor ugyanez az igazolás az egyetemeken is elfogadható szinte kivétel nélkül.
Keresse fel az egyetemi fogyatékosságügyi koordinátorát, hogy segítsen Önnek a tájékoztatásban és a megfelelő szakértői hivatalhoz irányítsa. 
A regisztrációról röviden:
  • A hallgatói jogviszony létesítésekor vagy azt követően bármikor kezdeményezheti regisztrációját.
  • Érvényes és a felsőoktatásban megfelelő szakértői véleménnyel tud regisztrálni, amely igazolja a fogyatékosság tényét.
  • A személyes konzultáció során a fogyatékosságügyi koordinátor tájékoztatja a regisztráció ügymenetéről, az igénybe vehető szolgáltatásokról és támogatásokról.
  • Szintén a konzultáción egyeztetik az Ön igényeit és lehetőségeit a tanulmányai során.
A regisztráció ügymenete:
  • A regisztráció Neptunon keresztül, a honlapon közzétett és letölthető, kinyomtatott, a koordinátorhoz benyújtott adatlapon (továbbiakban: kérelem) kezdődik meg. 
  • A benyújtott kérelem melléklete a rehabilitációs szakértői szerv által kibocsátott szakértői vélemény másolata.
  • A regisztrációs kérelmet a Fogyatékosságügyi Bizottság (FoB) bírálja el őszi félév esetén október 15-ig, tavaszi félév esetén március 15-ig dönt. 
  • Az év közbeni kérelmekről a FoB a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt. 
  • Amennyiben a kérelmet június hó 15. napja és augusztus hó 31. napja között nyújtja be, úgy a FoB szeptember hó 30. napjáig hozza meg a határozatot.
  • A regisztrációs kérelem elfogadásáról készül egy határozat, amit a fogyatékosságügyi koordinátor a döntés meghozatalát követő három munkanapon belül tájékoztatja a Hallgatói Szolgáltatások Hallgatói Ügyek Csoportot, amely azt a Neptunban rögzíti. A hallgató kérelmére a döntést elektronikus, vagy papír alapú irat (regisztrációs határozat) formájában átadja.

Nem. Kizárólag a fogyatékosságügyi koordinátor illetékes személy a fogyatékosságot igazoló szakvélemények elbírálásában és döntésében.
A felsőoktatási törvény 47. § (1) szerint „Egy személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.
(2) A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb hat félév.
(4) A fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti (összesen, maximum 16 félév).

Fontos! Ez a kedvezmény nem jár automatikusan, minden esetben kérvényezni kell az egyetemi szabályzatában (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) lévő határidőig benyújtott kérvénnyel.

Az Nftv. 49. §  (8) szerint „A fogyatékossággal élő hallgatót indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga, vagy annak egy része, illetve szintje alól. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet alap- és mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve felsőoktatási szakképzésben a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.”

Kérelmét a Fogyatékosságügyi Bizottságnak címezve kell benyújtania írásban,  akik az egyetemi "A fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről" szabályzatban  meghatározott idő alatt elbírálják és határozatot hoznak az ügyben. Magát a kérelmet a fogyatékosságügyi koordinátornak szükséges leadnia.


Vágólapra másolva