Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Szakirányú továbbképzés
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Szakirányú továbbképzés
Találatok szűrése
Képzés nyelve
Telephely
Tagozat
Képzési típus
Képzési terület

Szakirányú továbbképzés

Agrobusiness-menedzsment
A képzésért felelős szervezet: Vállalkozásfejlesztési Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
Az alapképzési szak megnevezése: Agrobusiness-menedzsment
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Székesfehérvár
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kinek ajánljuk a képzést?

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik széleskörű és modern ismereteket kívánnak elsajátítani a mezőgazdasághoz, élelmiszeriparhoz és vidékfejlesztéshez kapcsolódó ágazati területeken. Céljaik között szerepel, hogy vállalati környezetben vezetővé váljanak, magasabb pozícióba kerüljenek vagy saját gazdaságot vezessenek. Emellett külföldi vezető vállalatoknál is gyakorlatot kívánnak szerezni.    

A képzés célja olyan magas szintű kompetenciákkal és gyakorlati tudással rendelkező elit felső- és középvezetők kibocsátása, akik ismerik és értik a vállalatvezetési folyamatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó közgazdasági, pénzügyi, támogatási, szakpolitikai és humánpolitikai aktuális feladatmegoldó módszereket és tudáselemeket. A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve tudásukat az agrobusiness környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretek tárgyalásával. A képzés szakmai tartalmában és oktatási hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást külföldi tapasztalatszerzéssel ötvözve, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti, nemzetközi és hazai alapokra építsen.


Időtartama: 4 félév (A 2. és 4. félévet követően 4 hetes külföldi gyakorlattal)

Tagozat: Levelező

Gyakorisága: Az oktatás blokkosított rendszerben kéthetente pénteki és szombati napokon. Minden második szemeszter végén 4 hetes külföldi gyakorlat, melyből az első egyéni, a második pedig közös európai szakmai körút.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével

A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a képzésen 580.000 Ft/félév.*

* A képzés díját a munkáltató átvállalhatja, illetve csökkenthető a külföldi gyakorlat saját (vállalati) szervezésével!

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
 • E-mail:  david.mezoszentgyorgyi@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:  +36 30 171 3812  

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Csabáné Csernus Szilvia
 • E-mail:  szilvia.csernus@uni-corvinus.hu
 • Telefon:  (1) 482-5316  

 • Mezőgazdasági szakismeretek,
 • Agrárgazdaságtan,
 • Élelmiszeripari szakismeretek,
 • Élelmezésbiztonság,
 • Üzleti stratégia,
 • Döntéselmélet,
 • Üzleti-gazdasági elemzések,
 • Gazdasági szerződések joga,
 • Agrárgazdasági esettanulmányok,
 • Pénzügyi ismeretek,
 • Számviteli ismeretek,
 • Emberierőforrás-menedzsment,
 • Élelmiszerlánc menedzsment,
 • EU pályázati ismeretek,
 • Élelmiszer marketing,
 • Környezeti menedzsment,
 • Projektmenedzsment,
 • Tárgyalástechnika,
 • Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás,
 • Üzleti etika,
 • Külföldi tanulmányút

Az agrobusiness-menedzsment szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: Felső- és középvezetői pozíciók betöltésére, mivel magas szintű kompetenciákkal és gyakorlati tudással rendelkeznek. Ismerik és értik az agrobusiness területén működő vállalatvezetési folyamatokat, valamint az ehhez kapcsolódó közgazdasági, pénzügyi, támogatási, szakpolitikai és humánpolitikai aktuális feladatmegoldó módszereket és tudáselemeket.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: agrobusiness-menedzser

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit


A képzés során elsajátítandó komptenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

             1. Tudáselemek:

             A végzett hallgató

            Elsajátítja

 • a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket;
 • a képzésnek megfelelő területeken az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit.

           Érti

 • a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését, a hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre;
 • a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket.

          Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.

         Ismeri

 • a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit;
 • az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit;
 • a vezetés- és szervezéstudomány és -gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit;
 • a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és szervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását;

        2. Képességek:

        A végzett hallgató képes

 • önálló eredeti gondolatokat felvetni, a szükséges megoldási módokat alkalmazni és új következtetéseket megfogalmazni;
 • változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, a kapcsolódó döntések meghozatalára, valamint a feladatokhoz szükséges igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására;

 • vállalkozások és komplex szervezeti egységek vezetésére, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkció ellátására, összetett gazdálkodási folyamatok tervezésére és irányítására, illetve az erőforrásokkal történő hatékony gazdálkodásra;
 • komplex problémák önálló feltárására, a megoldás megtervezésére, a vonatkozó döntések meghozatalára, valamint a gazdasági szereplők számára szakmai tanácsadásra; az elemzés és a gyakorlati problémamegoldás során, ha szükséges, interdiszciplináris megközelítést alkalmaz;
 • vezetőként a gazdálkodási folyamatokban, projektekben, csoportos feladatmegoldásokban a tevékenységek tervezésére, irányítására, szervezésére, koordinálására és értékelésre;
 • szóban és írásban egyaránt a csoportos munkához szükséges hatékony kommunikációra, a csapat orientálására, a munkában részt vevők eredményes motiválására és kreativitásuk fejlesztésére.

        3. Attitűdök:

        A végzett hallgató

 • kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében;
 • nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt;
 • kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékre (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is);
 • törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottjait is ösztönzi, segíti, támogatja;
 • elkötelezett a szakmája iránt, ismeri és vállalja annak alapvető értékeit és normáit, törekszik azok kritikai értelmezésére és fejlesztésére;
 • szakmai munkája során a kíváncsiság, a tények és összefüggések megismerésének vágya hajtja.

         4. Autonómia és felelősség:

         A végzett hallgató

 • szervezet-politikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns probléma-megoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntéselőkészítő, tanácsadói feladatokat;
 • önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet;
 • önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottjai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel;
 • vizsgálja, vállalja és kezeli annak felelősségét, hogy az elemzések és gyakorlatibb eljárások során kapott eredmények a választott módszertől is függnek;
 • munkájára jellemző a szakmai kérdések megfogalmazásakor a gazdasági és gazdaságon kívüli következmények önálló és felelős végiggondolása és figyelembe vétele.

 Személyes adottságok, készségek:

 • nagyfokú önállóságra való törekvés és a rendszerben való látásmód;
 • érdeklődés és elhivatottság az élelmiszertermelési, feldolgozási és értékesítési ágazatok iránt;
 • együttműködési képesség, megfelelő tolerancia és rugalmasság.

A képzés során erősödnek azon készségek, melyek alkalmassá teszik a hallgatókat a sikerorientált közép- és felsőszintű vállalatvezetésre, különös tekintettel a vezetői kompetenciák fejlesztésére, a minőség iránti elkötelezettségre, a stratégiai szintű gondolkodásra, mindezt humánus és etikus környezetet teremtve.

 A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A megszerzett szakképzettséggel a végzettek alkalmassá válnak

 •  hazai és a nemzetközi agrobusinessben jelentős szereppel bíró nagyvállalati résztvevők, konzorciumok, illetve modern holdingszervezetek (esetleg államigazgatási szervek) közép- és felsővezető pozícióinak betöltésére;
 • a hazai, európai uniós és tágabb nemzetközi környezetben az élelmiszerbiztonság és
 • -minőség szakterület belső összefüggéseit és társadalmi, jogi, közgazdasági és kereskedelmi beágyazottságát ismerve az agrobussines bármely területén vezető szerep betöltésére;
 • mind a mezőgazdasági, mind az élelmiszergazdasági igények kielégítésére, kifejezetten e cégek irányítására;
 • elsősorban a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályainak ismerete birtokában e feladatok önálló ellátására, a szakmai és etikai normák maximális betartása mellett.

  

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Általános gazdálkodástudományi ismeretek: 38 kredit

Agrobusiness szakismeretek: 40 kredit

Választható tárgyak: 16 kredit

Kötelező kétszer 4 hetes tanulmányút: 20 kredit

 

A szakdolgozat kreditértéke: 6 kredit

Aktuárius szakértő/Aktuárius szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Kovács Erzsébet
Az alapképzési szak megnevezése: Aktuárius szakértő/Aktuárius szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 25.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

A képzés várható kezdete: 2020. szeptember 11.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a képzésen:  500.000.- Ft/félév.


1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Dr. Kovács Erzsébet
 • E-mail:  erzsebet.kovacs@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:  +36 1 482 5267  

2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Récseiné Erdélyi Anett
 • E-mail:  anett.erdelyi@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:  +36 1 482 5231  

Aktuárius szakértő képzés esetén:
 • matematika vagy fizika alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél;
 • egyéb alapképzési szakon szerzett oklevél esetében további feltétel mesterképzésben (korábban egyetemi képzésben) szerzett okleveles matematikus, okleveles fizikus, okleveles programtervező informatikus vagy matematika-fizika szakos középiskolai tanár szakképzettség.
Aktuárius szakközgazdász képzés esetén:

 • alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság- és pénzügy matematikai elemzés vagy pénzügy és számvitel alapképzési szakok valamelyikén szerzett közgazdász szakképzettség;
 • egyéb alapképzési szakon szerzett oklevél esetében további feltétel gazdaságtudományi képzési terület valamely mesterképzési szakján szerzett okleveles közgazdász szakképzettség.

Időtartama: 4 félév

Tagozat: Levelező

Gyakorisága: általában kéthetente

A szakirányú továbbképzés célja magas szintű statisztikai, pénzügyi és biztosítás-matematikai műveltségű, az európai és világpiacon versenyképes tudással rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén.

 • a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését;
 • a matematikai, statisztikai modellezést;
 • a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását;
 • a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás gyakorlatában előforduló fontosabb jelenségek működési mechanizmusait, azok jogi szabályozását.

 • az életbiztosítás és az általános (vagyon-) biztosítások gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékolási számítások elvégzésére;
 • a biztosítási termékfejlesztésre, a piaci kockázatok és hatások felmérésére;
 • magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén biztosítási folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására;
 • elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére;
 • önálló és csoportmunka végzésére;
 • biztosítási problémák alkotó módon történő megközelítésére, eredeti megoldások adására.

 • elemző és szintetizáló készség;
 • probléma felismerő és megoldó készség;
 • pontos, alapos, megbízható munkavégzés;
 • információ rendszerzési és feldolgozási képesség;
 • érdeklődés a társadalmi kérdések (pl. nyugdíjrendszer, egészségbiztosítás) iránt;
 • kritikai elemző készség, javaslattevő, kezdeményező képesség;
 • rugalmasság a csoportmunkában;
 • személyes felelősségvállalás és döntéshozatali képesség;
 • a szakmai továbbképzés iránti igényesség;
 • az új tudományos eredmények alkotó módon való alkalmazása.

A korábban megszerzett ismereteket tovább bővítő, alapozó ismeretkörök: 14 kredit

(makroökonómia, mikroökonómia, kommunikációs gyakorlat, szociológia)

 

A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 56 kredit

(valószínűségszámítás és matematikai statisztika, többváltozós statisztikai modellek, általános biztosítástan, jogi alapismeretek, biztosítási és pénztári jog, biztosítási marketing, vállalati pénzügyek, befektetések, opcióárazás, számvitel és elemzés, vállalatvezetési ismeretek)

 

Differenciált szakmai ismeretek: 40 kredit

(életbiztosítás, biztosítási és pénzügyi számítások, nem-életbiztosítás, viszontbiztosítás, aktuáriusi modellgyakorlat, társadalombiztosítás, nyugdíjpénztárak tervezése)

Beszerzési menedzsment/Beszerzési menedzsment szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vállalatgazdaságtan Intézet
Szakfelelős oktató: Vörösmarty Gyöngyi
Az alapképzési szak megnevezése: Beszerzési menedzsment/Beszerzési menedzsment szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

A hazai vállalati gyakorlatban az ellátási lánc szemléletének erősödésével egyre jelentősebb szerepet töltenek be a modern beszerzési szervezetek. A vállalati igények kielégítésére fontos tehát a magas szintű menedzsment szemlélettel, képességekkel rendelkező szakembergárda képzése.

A beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzés célja tehát olyan vállalati gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalatokkal, vagy újonnan erre a területre kerülve szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve tudásukat a beszerzés környezetére (igénylők, beszállítók, vállalati folyamatok) vonatkozó ismeretek tárgyalásával. A képzés szakmai tartalmában és oktatói hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti alapokra építsen, és a nemzetközileg elfogadott ismeretanyagról is átfogó tudást adjon.

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: péntekenként (esetenként szombaton) 

Képzés óraszáma: 242 óra


Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

18 fő alatt a képzés nem indul.

A Budapesti Corvinus Egyetem a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társasággal együttműködve indítja.  

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél és legalább 2 év beszerzési területen szerzett igazolt szakmai gyakorlat.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, motivációs levél, igazolás a két év beszerzési pozícióról, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 460.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Vörösmarty Gyöngyi
 • E-mail:   gyongyi.vorosmarty@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:   +36 1 482 5278  

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Csepely Krisztina
 • E-mail:  krisztina.csepely@logisztika.hu
 • Telefon: + 36 1 267-8740  

 1. Döntéselmélet
 2. Vállalati stratégia
 3. Beszerzési alapismeretek
 4. Beszerzés stratégiai kérdései
 5. Üzleti teljesítménymenedzsment
 6. Termelés és szolgáltatás menedzsment
 7. Beszerzés informatikai támogatása
 8. Teljesítménymérés a beszerzésben
 9. Beszerzési folyamat eszközei
 10. Beszerzési esettanumányok
 11. Logisztikai menedzsment
 12. Beszerzési jog

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: beszerzési menedzser/beszerzési menedzser szakközgazdász 

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél és legalább 2 év szakmai gyakorlat (beszerzési területen).

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit   


A képzés során elsajátítandó komptenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja olyan vállalati gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalatokkal, vagy újonnan erre a területre kerülve szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítésre és rendszerezésre kerülnek a gyakorlatban megszerzett tapasztalatok, szélesítve a hallgatók tudását a beszerzés környezetére (igénylők, beszállítók, vállalati folyamatok) vonatkozó ismeretek tárgyalásával.

A hazai vállalati gyakorlatban az ellátási lánc szemléletének erősödésével a vállalati működésben egyre jelentősebb szerepet töltenek be a modern beszerzési szervezetek. A vállalati igények kielégítésére fontos tehát magas szintű menedzsment szemlélettel, képességekkel rendelkező szakembergárda képzése.

 

Megszerezhető tudáselemek, ismeretek:

 • menedzsment ismeretek;
 • vezetői szemléletmód;
 • a vállalati működés különböző üzleti, jogi, döntési aspektusai és rávilágítanak azok beszerzéssel való összefüggései;
 • a beszerzési munka szempontjából fontos alapfogalmak;
 • a beszerzésben alkalmazott módszerek és eszközök;
 • a beszerzés folyamatai és eszközrendszere;
 • a beszerzések jogi aspektusai;
 • a teljesítménymenedzsment kérdések;
 • a beszerzéssel szorosan együttműködő menedzsment területek;
 • a logisztika és az értékteremtő folyamatok menedzsmentje;
 • a beszerzési munka során adódó stratégiai és taktikai szintű feladatokhoz kapcsolódó ismeretek és készségek;
 • a közvetlenül kapcsolódó tevékenységi területek alapfogalmainak elsajátítása.

 

A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:

 • rendszerszemlélet;
 • elemző készség;
 • problémamegoldás készsége.

 

A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során a résztvevők képesek lesznek rendszerszinten átlátni a vállalat beszerzési folyamatait, megtervezni és irányítani annak működését, elemezni és fejleszteni a beszállítói kört, összehangolni az érintettek munkáját.


A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 • Általános gazdálkodástudományi tárgyak: 16 kredit

(vállalati stratégia; döntéselmélet; gazdasági jog; üzleti teljesítménymenedzsment)

 • Beszerzési szakismereti tárgyak: 29 kredit

(beszerzési alapismeretek; beszerzési stratégia; beszerzési folyamat eszközei; beszerzési jog; beszerzési informatikai támogatása; teljesítménymérés a beszerzésben)

 • Kiegészítő szakismereti tárgyak: 10 kredit

(logisztikai menedzsment; termelés és szolgáltatásmenedzsment)


A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit


 

Energiagazdálkodási szakközgazdász/Energiagazdálkodási specialista
A képzésért felelős szervezet: Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Szakfelelős oktató: Szabó László
Az alapképzési szak megnevezése: Energiagazdálkodási szakközgazdász/Energiagazdálkodási specialista
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/  


Kinek ajánljuk a képzést?

A képzés elsősorban az energiaszektorban tevékenykedő vállalatok (engedélyesek) munkatársainak, közép-, illetve más iparágakból érkező felsővezetőinek nyújt korszerű és a mindennapi munkában hasznosítható ismereteket. A szabályozott iparágak sajátosságainak megismerése a gyakorlat nyelvére lefordítva a vállalat stratégiájának jobb megértését, a napi döntéshozatal egyszerűsödését hozza magával. A gazdasági és szabályozói folyamatok hatását a vállalati működésre elemezhetővé, a környezetet kiszámíthatóvá, a kockázatokat jobban kezelhetővé teszi.

A képzés hasznos ismeretekhez juttatja a nem engedélyköteles vállalatok azon munkatársait, akik az energia beszerzéssel vagy felhasználással kapcsolatos munkaköröket töltik be. Az energiaszektor szabályozásával foglalkozó, közigazgatásban dolgozó szakemberek vagy a tanácsadói szféra  elemző és döntéselőkészítő szakemberei is a napi munkában használható eszközrendszerre tehetnek szert e képzettség megszerzésével.

Az Energiagazdálkodási szakközgazdász képzés fő célja elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált, komplex ismeretanyag és elemzési képesség átadása a jövőjüket energetikai iparágban elképzelő szakemberek számára. A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.A szakközgazdász szakon a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain megszerzett közgazdász illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, a specialista szakon bármely képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A két féléves program résztvevőinek alkalma nyílik arra, hogy a versenyző, liberalizált villamos energia- és gázpiacok uniós és hazai jogszabályi, szabályozási környezetéről, valamint ezen piacok szerkezetéről, működési sajátosságairól átfogó, módszertanilag megalapozott ismeretekhez jussanak. A program alapozó tárgyai között a piacelemzéshez nélkülözhetetlen mikroökonómia és piacszerkezetek mellett az állami szabályozás elmélete és gyakorlata, valamint a hazai és uniós verseny- és energiajog megismerése is helyet kap. A módszertani tárgyak az energetikai vállalkozások vezetéséhez nélkülözhetetlen, szektor specifikus adatelemzési, számviteli és kontrolling, illetve befektetés elemzési ismereteket tárgyalják. A képzés szaktárgyai a villamos energia, a földgáz valamint a megújuló energia piacok működésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat dolgozzák fel, érintve a liberalizációs modellek, az energiakereskedelmi rendszerek és energiatőzsdék, az európai üvegházgáz kereskedelmi rendszer vagy a megújuló energia támogatási rendszerek megismerését. A program részét alkotja az energia ellátásbiztonság hazai és nemzetközi vonatkozásainak elmélyült megismerése, valamint az energiaszektort terhelő szociális problémák kezelésére szolgáló szabályozási technikák áttekintése.

A program kurzusait az Egyetem gyakorlott, az üzleti életben elismert, nemzetközi tekintélyű oktatói vezetik. Az egyes kurzusokba rendszeresen bevonunk gyakorló vállalati és szabályozási szakértőket.

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: A foglalkozások hetente egyszer péntekenként. A képzés nagymértékben épít az egyéni és csoportos feladatmegoldást támogató eLearning megoldásokra.Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

20 fő alatt a képzés nem indul  

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.  

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 


A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 560.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Szabó László
 • E-mail:   lszabo@uni-corvinus.hu   
 • Telefon:    +36 1 482 5153  

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó:  Récseiné Erdélyi Anett
 • E-mail:   anett.erdelyi@uni-corvinus.hu    
 • Telefon:  +36 1 482 5231  

I. félév                                                                                                                                        Kreditek

Az energiaszektor mikroökonómiája                                                                                     4                                                                 

Piacszerkezetek az energiaszektorban                                                                                 3                                                             

Állami szabályozás az energiaszektorban                                                                            3                                                        

Módszertani ismeretek                                                                                                             3                                                                        

Számvitel + controlling az energiaszektorban                                                                      3                                                  

A villamos energia szektor gazdaságtana I                                                                           4                                                      

A földgáz szektor gazdaságtana I                                                                                           3                                                                      

Hazai és Uniós ágazati jog, versenyjog és adózási jogszabály ismeret                           3      

 

II. félév                                                                                                                             Kreditek                                                    

Állami szabályozás az energiaszektorban                                                                  3                        

Módszertani ismeretek II                                                                                               3                                                                                   

A villamos energia szektor gazdaságtana II                                                               4

A földgáz szektor gazdaságtana II                                                                               4                                                                   

Megújuló energia szektor és a távhő gazdaságtana                                                 4                                     

Energiapolitika                                                                                                                 3                                                                                  

Befektetéselemzés és pénzügyi elemzés az energiaszektorban                            3                

Szakszeminárium                                                                                                            10                                                                                              

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  Energiagazdálkodási specialista   

A felvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 


A képzés során elsajátítandó komptenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • szektor-specifikus gazdálkodási és vezetési ismeretek elsajátítása;
 • közgazdasági elméleti jártasság;
 • a módszertan szilárd gyakorlati alkalmazása;
 • az energetikai vállalatok munkája során adódó stratégiai és operatív feladatokhoz kapcsolódó ismeretek és készségek fejlesztése;
 • analitikus gondolkodás;
 • proaktív gondolkodásmód;
 • az ellátási láncban a saját tevékenységen túl a közvetlenül kapcsolódó tevékenységi területek alapfogalmainak elsajátítása;
 • esettanulmányok;
 • problémaorientált döntéshozatali módszerek;
 • az egyes energiaszektorok működésének elsajátítása;
 • közgazdasági elemzés módszertanának megismerése;
 • strukturált modellek eredményeinek értelmezése.

 

Személyes adottságok, készségek:

 • interaktív készségek;
 • vezetési ismeretek;
 • rendszerszemlélet;
 • elemző készség;
 • problémamegoldó készség;
 • önálló döntéshozatal.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakirányú végzettség birtokában a szakemberek a vonatkozó rendeletek, gazdasági hatások és trendek, nemzetközi elvárások és európai előírások megismerésén túl az ágazati gazdasági specifikumok és eszközök felhasználásában magas fokú jártasságot, ismereteket szerezvén alkalmassá válnak rendszerszemléletű gondolkodásra, problémamegoldásra, döntéshozatalra, proaktív és eredményközpontú szemléletre, a specifikusan az energiaszektorban jelentkező vezetői és szakmai feladatok elvégzésére.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 • Alapozó elméleti tárgyak: 15 kredit

(az energiaszektor mikroökonómiája, piacszerkezetek az energiaszektorban, állami szabályozás az energiaszektorban, hazai és uniós ágazati jog, versenyjog és adózási jogszabály ismeret)


 • Szakhoz kapcsolódó módszertani ismeretek: 12 kredit

(módszertani ismeretek, számvitel és controlling az energiaszektorban, befektetés-elemzés és pénzügyi elemzés az energiaszektorban)

 • Szakhoz kapcsolódó energiagazdálkodási szakismeretek: 23 kredit

(a villamosenergia-szektor gazdaságtana, a földgázszektor gazdaságtana, megújuló energiaszektor és távhő gazdaságtana, szektor-specifikus környezetvédelmi szabályozás, az energiaágazatok nemzetközi és társadalmi összefüggései, ellátásbiztonság, kereslet oldali menedzsment)

 

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Felsőoktatási, kutatási-fejlesztési és innovációs intézmények vezetése
A képzésért felelős szervezet: Vezetéstudományi Intézet
Szakfelelős oktató: Kováts Gergely
Az alapképzési szak megnevezése: Felsőoktatási, kutatási-fejlesztési és innovációs intézmények vezetése
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele).

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 14.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a képzésen: 380.000 Ft/félév.


1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Kováts Gergely
 • E-mail:   gergely.kovats@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:    (1) 482-5217 

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Koltai Melinda
 • E-mail:  melinda.koltai@uni-corvinus.hu
 • Telefon:  (1) 482-5348 

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: háromhetente

 • bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábbi rendszerű főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél; és
 • legalább két éves gyakorlati tapasztalat a költségvetési szférában, képzési, oktatási területen, kutatás-fejlesztési intézményben vagy ezzel kapcsolatos ágazatban

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek

 • a szervezeti erőforrások (humán, tárgyi és pénzügyi) hatékony és eredményes felhasználását biztosítani;
 • részt venni felsőoktatási és K+F+I programok elemzésében, értékelésében és kidolgozásában;
 • elemezni és értékelni a felsőoktatási és K+F+I szervezetek működését meghatározó környezeti tényezőket;
 • hosszú-, közép- és rövidtávú célok megfogalmazására, elemzésére, erre vonatkozó projektek tervezésére és irányítására, továbbá a célok és projektek megvalósulásának folyamatos nyomon követésére;
 • elemezni, tervezni, irányítani a felsőoktatás és K+F+I szektorban működő szervezetek struktúráját és munkafolyamatait;
 • a szervezeti változtatások hatékony és eredményes vezetésére;
 • definiálni saját vezetői felfogásukat, értelmezésüket;
 • a konfliktusokat eredményesen kezelni, hitelesen kommunikálni;

 

Akik ismerik

 • a felsőoktatási és K+F+I rendszer ágazati sajátosságait, továbbá a hazai és a legfontosabb külföldi rendszerek jellemzőit;
 • a felsőoktatási és K+F+I intézmények szervezeti sajátosságait;
 • a felsőoktatás és a K+F+I i intézményrendszer hazai és nemzetközi trendjeit;
 • a felsőoktatás-menedzsmenttel határos tudományterületek (szociológia, közgazdaságtan stb.) felsőoktatás szempontjából releváns eredményeit;
 • a felsőoktatásban alkalmazott informatikai és technológiai megoldásokat, jó gyakorlatokat;
 • a tervezés, a szervezés, az irányítás és a kontroll eszközeit, módszereit.

 • reflexiós képesség;
 • etikusság;
 • másokért és a környezetért való felelősségérzet;
 • kreativitás, innovativitás, rugalmasság a feladatok megoldása során;
 • elemző és szintetizáló készség;
 • problémafelismerő és -megoldó készség;
 • másokkal való együttműködés, a csoportmunkában való részvétel;
 • intuíció és módszeresség;
 • érzelmi intelligencia;
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára;
 • az írásos és elektronikus közlés és multimédiás szemléltetés módszerei és technikái.

A képzést elvégzők olyan tudást szereznek, amely alkalmassá teszi őket a felsőoktatási intézmények, illetve K+F+I intézmények alsó-, közép- és felsővezetői pozícióinak ellátására, továbbá tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére. Miközben a program általános, bármely szervezeti területen hasznosítható ismereteket kínál, közvetlenül is hozzájárul a következő munkakörök betöltéséhez:

 • rektor, rektorhelyettes;
 • kancellár, kancellárhelyettes;
 • főtitkár;
 • dékán, dékánhelyettes;
 • funkcionális igazgatóság és iroda vezetője a stratégiai, oktatási, kutatásfejlesztési és innovációs, minőségbiztosítási és szervezési, jogi és adminisztratív, gazdasági, műszaki, HR-, informatikai, illetve hallgatói szolgáltatásokért, külső kapcsolatokért, marketingért, nemzetközi ügyekért stb. felelős területeken;
 • programigazgató;
 • tanszékvezető és tanszékvezető-helyettes;
 • ágazati kormányzati irányításban és felsőoktatási szakmai szervezetben betöltött pozíció.

Alapozó ismeretek: 18 kredit

Stratégiai menedzsment, finanszírozás, pénzügy és számvitel, felsőoktatási és K+F+I intézmények szervezeti jellemzői.

 

Szakmai ismeretek a hallgatók érdeklődési területeihez igazodva: 36 kredit

Akadémiai folyamatok menedzsmentje (oktatás- és tanulásmenedzsment, kutatás- és innovációmenedzsment, emberierőforrás-menedzsment, nemzetköziesedés); Fenntartási és működési folyamatok menedzsmentje (létesítménygazdálkodás és térszervezés, intézmények kormányzása és szervezése, IT a felsőoktatásban, költségvetési szervek gazdálkodása, marketing); Kompetencia-fejlesztés (tárgyalás és kommunikáció).

Gyógyszerész-közgazdász
A képzésért felelős szervezet: Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet
Szakfelelős oktató: Fazakas Gergely
Az alapképzési szak megnevezése: Gyógyszerész-közgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

A képzésben gyógyszerész oklevéllel rendelkező hallgatók vehetnek részt.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 400.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Fazakas Gergely
 • E-mail:    gergely.fazakas@uni-corvinus.hu   
 • Telefon:     +36 1 482 5088  

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó:  Csabáné Csernus Szilvia
 • E-mail:   szilvia.csernus@uni-corvinus.hu    
 • Telefon:  +36 1 482 5316

Gyógyszerész oklevéllel rendelkezők vehetnek részt a képzésben.   

A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.

A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik:

 • a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,
 • a nagyobb szervezetek stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit,
 • a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket,
 • a gyakorlati menedzsment módszereket,
 • a szervezetek átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,
 • az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást,
 • a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, szabályozást,
 • a szervezeti teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,
 • az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,
 • a projekt indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat,
 • az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit.

A végzettek szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségei:

 • stratégiai gondolkodásmód,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • jó problémafelismerő és problémamegoldó készség,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • információ feldolgozási képesség,
 • a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

A szakképzettség birtokában a végzettek képesek munkájuk során:

 • a közgazdasági, üzleti és menedzsment szempontok érvényre juttatására,
 • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására,
 • a stratégiai gondolkodás gyakorlatba ültetésére,
 • a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,
 • irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,
 • modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására.

Módszertani alapozás: 15 kredit

(kvantitatív módszerek, döntéselmélet, marketingkutatás)

 

Elméleti, közgazdaságtani alapozás: 38 kredit

(közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, vállalati pénzügyek, környezeti menedzsment, gazdasági jog)

 

Üzleti és menedzsment szakmai ismeretek: 60 kredit

(számvitel, szervezet- és vezetéselmélet, szervezeti magatartás, marketing, a cégvezetés pénzügyei, nemzetközi marketing, emberi erőforrás menedzsment)

HR Business Partner/HR Business Partner szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vezetéstudományi Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Takács Sándor
Az alapképzési szak megnevezése: HR Business Partner/HR Business Partner szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos


Kinek ajánljuk a képzést?

A HR Business Partner programra olyan 3-5 év emberierőforrás-menedzsment és/vagy vezetői tapasztalattal rendelkező jelentkezőket várunk, akik megfelelő rálátással bírnak az alapvető HR rendszerek működésére és mélyebben érdeklődnek önmaguk és mások irányításának kérdései iránt, nyitottak és készek arra, hogy egy lelkes csapattal együtt dolgozva részt vegyenek a társas tanulásban.

A HR business partner szakirányú továbbképzési szak célja az emberierőforrás-menedzsmenttel hivatásszerűen foglalkozó, elsősorban „HR generalista” jellegű munkakörben tevékenykedő szakemberek felkészítése egy olyan HR felsővezetői szerepkörre, amely az üzleti/vonalbeli felsővezetőkkel kialakított partnerségre épül. Meggyőződésünk, hogy ebbe a stratégiai együttgondolkodásra épülő pozícióba egy jól átgondolt felsővezetői tanácsadó feladatkörön keresztül vezet az út.

A képzés során ezen az úton szeretnénk megtámogatni hallgatóinkat

 • üzleti/gazdálkodási tudásuk bővítésén,
 • szervezet-diagnosztikai és módszertani ismereteik erősítésén, illetve
 • belső tanácsadói és felsővezetői szemléletük és készségeik fejlesztésén keresztül.

Időtartama: 4 félév

Tagozat: Levelező

Gyakorisága: hetente szombaton (egész nap)

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.  

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A felvétel feltétele:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél (a gazdaságtudományok képzési területen szerzett legalább alapfokú közgazdász oklevéllel rendelkező érdeklődők a HR Business Partner szakközgazdász programba jelentkezzenek).

A képzés indításának feltétele: 14 fő alatt a képzés nem indul

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, motivációs levél, regisztrációs díj befizetési igazolása. 

Egyéb: A képzés magyar nyelvű, a szakirodalmak és esettanulmányok esetenként angol nyelvűek, ezért egy középszintű angol nyelvű olvasási készség elvárt.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 5.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a képzésen: 445.000.- Ft/félév.

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Dr. Takács Sándor
 • E-mail:    sandor.takacs@uni-corvinus.hu    
 • Telefon:    +36 1 482 5382    

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Récseiné Erdélyi Anett
 • E-mail:    anett.erdelyi@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:    +36 1 482 5231  

 • Az üzleti, gazdálkodási ismeretek körébe tartozó tárgyak (Stratégiai menedzsment, Teljesítménymenedzsment és Controlling, Stratégiai HR esetek, Üzleti és HR Etika, Változásmenedzsment) gyakorlati esettanulmányokon keresztül áttekintést nyújtanak napjaink üzleti szervezeteinek aktuális felsővezetői kérdéseiről és dilemmáiról.
 • A szervezet-diagnosztikai szemléleti alapozó és HR tanácsadás módszertani tárgyak (Szervezeti kultúra és LSI, Szervezetfejlesztés, Szupervízió I. És II., Tanuló szervezet, Pszichodinamikai rendszerszemlélet, Action Learning,  HR szervezeti modellek és az Együttműködés a HR szervezeten belül) célja, hogy felkészítse a hallgatókat a belső tanácsadói és szervezetfejlesztői szerep gyakorlati kihívásaira.
 • A szakhoz kapcsolódó készségfejlesztő, szakmai-önismereti tárgyak (Csapatépítés, A HR BP szerep kihívásai, Leadership és Partnership (Outdoor), Konfliktuskezelés, Tranzakcióanalízis, Bevezetés a pszichodrámába ill.  a Gestalt-alapú coachingba, A sikeres HR BP: Értékajánlat és kompetenciák, Elismerő és feltáró vezetés) a belső tanácsadói szerephez kapcsolódó készségek fejlesztését és a hazai és nemzetközi gyakorlatban leginkább elterjedt fejlesztői megközelítések megismerését segítik elő
 • A diplomakonzultáció integráns részét képezi a programnak. A szakdolgozat elkészítése során a hallgatók tanulmányaikhoz kapcsolódó, általában saját munkahelyükön aktuálisan felmerülő gyakorlati problémát vizsgálnak, megoldási és fejlesztési lehetőségeket tárnak fel és a megvalósíthatóság kérdéseit elemzik. Ehhez a munkához a programon tanító szakemberek aktív    

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: HR Business Partner/HR Business Partner szakközgazdász

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A HR business partner szakirányú továbbképzési szak célja az emberierőforrás-menedzsmenttel hivatásszerűen foglalkozó, elsősorban

„HR generalista” jellegű munkakörben tevékenykedő szakemberek felkészítése egy olyan HR felsővezetői szerepkörre, amely az üzleti/vonalbeli felsővezetőkkel kialakított partnerségre épül. Mivel ebbe a stratégiai együttgondolkodásra épülő pozícióba egy tudatosan kialakított felsővezetői tanácsadó feladatkörön keresztül vezet az út, a képzés elsősorban ebben a belső tanácsadói szerepükben támogatja a hallgatókat 

 • üzleti/gazdálkodási tudásuk bővítésén,
 • szervezet-diagnosztikai és módszertani ismereteik erősítésén,
 • illetve belső tanácsadói és felsővezetői szemléletük és készségeik fejlesztésén keresztül.

A képzés során elsajátítandó tudáselemek:

 • EEM stratégia készítése,
 • az EEM szervezet kialakítása,
 • szervezetfejlesztési kezdeményezések irányítása,
 • folyamat-tanácsadás,
 • üzleti ismeretek,
 • emberi erőforrás fejlesztési igények meghatározása és az ezeket elősegítő EEM rendszerek kiválasztása egyes szervezeti szakterületeken.

A képzés során a hallgatók üzleti-gazdálkodási ismereteket nyújtó, szervezet-diagnosztikai és módszertani, valamint a belső szervezetfejlesztői tanácsadói szerephez kapcsolódó készségfejlesztő, szakmai-önismereti tárgyakat hallgatnak.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • csapatépítés,
 • változásvezetés,
 • emberi erőforrás szervezet irányítása,
 • OD tanácsadói készségek: interjúzás, megfigyelés, elemzőkészség, meggyőző prezentáció képessége, konfliktuskezelés, szervezeti diagnózis készítése, szervezetfejlesztési beavatkozások megtervezésének és kivitelezésének képessége, tudatos önirányítás.

A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A képzés a következő munkakörök betöltéséhez járul hozzá:

 • Emberi erőforrás menedzsment igazgató (HR director),
 • Belső HR/szervezetfejlesztési tanácsadó (Internal HR/OD consultant).

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 • Üzleti, gazdálkodási ismeretek: 40 kredit

(Stratégiai menedzsment, Teljesítménymenedzsment, Leadership, Controlling, Üzleti Etika)

 • Szervezet-diagnosztikai szemléleti alapozó és módszertani tárgyak: 48 kredit

(Szervezeti kultúra kutatása és fejlesztése, Az EEM alternatív megközelítései, Pszichodinamikai rendszerszemlélet, Szervezetfejlesztés, Tanuló szervezet, Coaching: szervezeti szerepanalízis)

Készségfejlesztő, szakmai-önismereti tárgyak: 24 kredit

(Csapatépítés, Konfliktuskezelés, Tranzakcióanalízis, Pszichodráma)

A szakdolgozat kreditértéke: 8 kredit

Informatikai menedzsment/Informatikai menedzsment szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Informatikai Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Klimkó Gábor
Az alapképzési szak megnevezése: Informatikai menedzsment/Informatikai menedzsment szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány, Informatika
Képzési idő félévekben: 3 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Esti
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 3. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 400.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Dr. Klimkó Gábor
 • E-mail:    gabor.klimko@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:      +36 1 482 7411  

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó:  Lakati Kornélia
 • E-mail:    kornelia.lakati@uni-corvinus.hu     
 • Telefon:   +36 1 482 5524  
Az informatikai menedzsment képzés esetén:

A képzésben bármely képzési területen legalább alapképzésben (főiskolai képzésben) szerzett oklevél, kivéve gazdaságtudományok alapképzési szakon szerzett közgazdász oklevél. 

Az informatikai menedzsment szakközgazdász képzés esetén:

Gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben közgazdász szakképzettséget szerzett oklevél.   

A képzés célja, hogy fejlessze az informatika gazdasági alkalmazásával kapcsolatos vezetési és módszertani szakmai ismereteket, elsődlegesen az üzleti problémák informatikai eszközökkel való megoldásának vonatkozásában. Elsősorban azokat a munkavállalókat szólítja meg, akinek munkájukhoz korszerű ismeretekre, vezetői kompetenciákra van szükségük az üzleti informatikai alkalmazások kialakításával, fejlesztésével, működtetésével, az informatikai terület vezetésével kapcsolatban.

A hallgató

 • képes lesz az informatikai erőforrások menedzseléséhez kötődő feladatok megoldására, üzleti informatikai problémák felismerésére és megoldására;
 • le tudja fordítani az üzleti kihívásokat informatikai fejlesztési feladatokká, megérti és informatikai fejlesztési igényekké alakítja az üzleti igényeket;
 • fel tud ismerni és meg tud oldani az informatikai terület vezetésével kapcsolatos problémákat (informatikai stratégia tervezés, beruházások indoklása és tervezése, teljesítményértékelés, kontrolling stb.);
 • ismeri az üzleti informatika legújabb technológiáit, képes lesz innovációk azonosítására és megvalósítására;
 • rendelkezik az üzleti informatikai projektek tervezéséhez, vezetéséhez szükséges kompetenciákkal.

 • informatikai stratégia készítése;
 • az informatikai szervezet kialakítása;
 • tudásmenedzsment kezdeményezések irányítása;
 • folyamatszervezés;
 • üzleti ismeretek;
 • informatikai igények meghatározása és az igényeket teljesítő informatikai rendszerek kiválasztása egyes szervezeti szakterületeken;
 • informatikai szervezet irányítása

A képzést elvégzők problémamegoldó és –elemző készsége (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok kidolgozása, értékelése és az optimális megoldás kiválasztása) fejlődik, erősödik a stratégiai szemléletmódjuk, jobban megértik az üzleti oldal igényeit, szempontjait, és fejlődik elemzési képességük. A hallgatók a képzés elvégzése után képesek lesznek az üzleti informatikai megoldások kialakításához szüksége tervezési, felhasználási és implementációs feladatok végrehajtására, az informatikai terület vezetésével és szervezésével kapcsolatos irányítási és szakértői feladatok ellátására.

A végzettek olyan tudást szereznek, amely alkalmassá teszi őket általános informatikával kapcsolatos vezetői feladatok elvégzésére és szakértői feladatok ellátására is konkrét informatikai szakterületeken is. Miközben a program általános, bármely szervezeti területen hasznosítható ismereteket kínál, közvetlenül is hozzájárul a következő munkakörök, projektfeladatok betöltéséhez:

 • informatikai vezető (Chief Information Officer és helyettesei);
 • informatikai fejlesztések, szolgáltatások szakmai vagy informatikai oldali projektvezetője;
 • vezető tanácsadó általános üzleti, illetve informatikai tanácsadási területen;
 • vezető rendszerelemző (Business System Analyst), illetve belső tanácsadó.

Alapozó ismeretek: 30 kredit

(Enterprise architecture; gazdaságtan és szabályozás; szervezeti információrendszerek; kvantitatív technikák; nagyvállalati IT környezet/architektúra; értékteremtő folyamatok; szervezet- és vezetéselmélet; A cégvezetés pénzügyei (vállalati pénzügy); számvitel I-II.; stratégiai menedzsment)

 

Szakmai ismeretek: 30 kredit

IT Governance; IT biztonság; Haladó IT megoldások; döntéstámogatás; innováció menedzsment; rendszerfejlesztés; informatikai jog; E-kereskedelem; infokommunikáció

 

Szintetizáló ismeretek: 20 kredit

IT kockázatmenedzsment és IT audit; IT vezetői képességek fejlesztése; projekt és projekt portfolió menedzsment; üzleti kontrolling

 

Szakszeminárium projektmunka: 5 kredit

Ingatlanmenedzser/Ingatlanmenedzser szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vállalkozásfejlesztési Intézet
Az alapképzési szak megnevezése: Ingatlanmenedzser/Ingatlanmenedzser szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
 A képzés várhatóan 2021 tavaszán indul!  

A képzés várhatóan 2021 tavaszán indul!


A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: FELTÖLTÉS ALATT

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével

A képzés finanszírozási formája: önköltséges
A képzés önköltsége: FELTÖLTÉS ALATT  

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős:  Gerő Péter
 • E-mail: gero.peter@gestor.hu
 • Telefon:   + 36 70 454 3060, +36 1 790-1019  

2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Szilágyi Nóra
 • E-mail: nora.szilagyi@uni-corvinus.hu
 • Telefon: + 36 1 482 5471

Időtartama: 2 félév

Tagozat: Levelező

Gyakorisága: 

Ingatlanmenedzser képzés esetén:
 • gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél és
 • legalább 2 év szakmai gyakorlat ingatlangazdálkodás, ingatlanfejlesztés, ingatlanértékesítés, ingatlan kezelés, beruházásszervezés, kivitelezés, településfejlesztés, alapkezelés, portfóliókezelés területen
Ingatlanmenedzser szakközgazdász képzés esetén:
 • gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél és
 • legalább 2 év szakmai gyakorlat ingatlangazdálkodás, ingatlanfejlesztés, ingatlanértékesítés, ingatlan kezelés, beruházásszervezés, kivitelezés, településfejlesztés, alapkezelés, portfóliókezelés területen.

Olyan ingatlanszakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek az ingatlaniparág szakterületein a gazdálkodás elemzésére, ingatlangazdálkodási és komplex fejlesztési feladatok megoldására.

A képzés kiemelten foglalkozik az ingatlanértékelés jelentőségével, korlátaival, módszereivel, bemutatva a különböző ingatlantípusokra jellemző eltérő módszereket. Az ingatlanpiac sajátosságait is kiemelve bemutatja, hogyan függenek össze a hagyományos pénzpiacok az ingatlanpiaccal, különös tekintettel a jelzálog-finanszírozásra és az ingatlanalapok működésére. A hallgatók megismerik és alkalmazzák az ingatlanfejlesztésben alkalmazott legmodernebb tervezési modelleket, a projekt-finanszírozás gyakorlatát, valamint a fejlesztési projektek értékesítési technikáit.

 • az ingatlangazdálkodás keretébe tartozó vállalkozások aktuális pozíciójának szakmailag megalapozott elemzéseken nyugvó értékelési módszereit, a belső adottságok és külső környezeti sajátosságok figyelembevételével;
 • az ingatlanfejlesztő vállalkozások reális (piaci, pénzügyi, technikai-innovációs) versenyelőnyön nyugvó fejlődési (változási) pályájának meghatározását;
 • a fejlesztés (változás) megvalósításához szükséges finanszírozási források értékelését és a pénzügyi megtérülési elemzések elkészítési módjait;
 • a fejlesztés (változás) megvalósítása érdekében szükséges projektvezetési ismeretanyagot;
 • a fejlesztésben (változásban) érintettekkel történő szakszerű kommunikációs technikákat

 • az ingatlangazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére;
 • a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére;
 • a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszerek differenciált alkalmazására;
 • a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk mellett is megbízható eligazodásra;
 • a megismert innovatív fejlesztési módszerek kreatív módon történő alkalmazására;
 • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára;
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására

 • problémafelismerő-képesség;
 • kreativitás;
 • döntéshozatali képesség;
 • társadalmi és szociális érzékenység és felelősség;
 • elkötelezettség a folyamatos szakmai-emberi fejlesztésre;
 • együttműködési és feladatdelegálási képesség

A képzésben végzettek alkalmasak az ingatlangazdálkodás hazai és nemzetközi területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is, a magas szintű elméleti és módszertani ismeretanyag, a mesterszintű üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában.

A képzés a szakszerű ingatlan-gazdálkodás egymást kiegészítő, nélkülözhetetlen szakterületeit kapcsolja össze, így a megfelelő mélységű építészeti és jogi ismereteket nyújt, s ezzel olyan képzettséget ad, mellyel az állami, intézményi, önkormányzati, vagyongazdálkodásban, a pénzügyi területen, vagy akár a magán-ingatlanfejlesztés szférájában biztonsággal helyt lehet állni.

Ingatlanpiac és szegmenseinek mérése: 10 kredit

Ingatlanjogi ismeretek: 5 kredit

Építészeti és kivitelezés-menedzsment ismeretek: 5 kredit

Ingatlanértékbecslés: 5 kredit

Ingatlanbefektetési számítások: 5 kredit

Ingatlanfejlesztés tervezése, finanszírozása, lebonyolítása: 5 kredit

Ingtlanértékesítés-menedzsment: 5 kredit

Facility management: 5 kredit

Kommunikációs és prezentációs technikák: 5 kredit

Jogász-közgazdász
A képzésért felelős szervezet: Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet
Szakfelelős oktató: Fazakas Gergely
Az alapképzési szak megnevezése: Jogász-közgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

A képzésben jogász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 400.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős:  Fazakas Gergely
 • E-mail:   gergely.fazakas@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:   +36 1 482 5088  

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Csabáné Csernus Szilvia
 • E-mail:  szilvia.csernus@uni-corvinus.hu
 • Telefon:  (1) 482-5316  

Jogász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt a képzésben.

A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.

A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzést résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik:

 • a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,
 • a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit,
 • a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket,
 • a gyakorlati menedzsment módszereket,
 • a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,
 • a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket,
 • a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,
 • az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,
 • az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit, technikáit.

A végzettek a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségei:

 • startégiai gondolkodásmód,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • kreativitás és rugalmasság,
 • szerzői képességek, jó probléma felismerő készség,
 • kiváló problémamegoldó készség,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • információ feldolgozási képesség,
 • a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

A szakképzettség birtokában a végzettek képesek munkájuk során:

 • a közgazdasági, üzleti és a menedzsment szempontok érvényre juttatására,
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására
 • a vállalati és a vállalkozó szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére,
 • a stratégiai gondolkodás gyakorlatba ültetésére,
 • a menedzsment ismeretek vállalati környezetben való alkalmazására,
 • a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,
 • a szervezetekben zajló döntéshozó, előkészítő, végrehajtó feladatokhoz szükséges menedzsment szemléletű probléma- és megoldáselemzésre,
 • irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására.

Módszertani alapozás: 15 kredit

(kvantitatív módszerek, döntéselmélet, marketingkutatás)

 

Elméleti, közgazdaságtani alapozás: 35 kredit

(közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, vállalati pénzügyek, környezeti menedzsment, gazdasági jog)

 

Üzleti és menedzsment szakmai ismeretek: 60 kredit

(számvitel, szervezet- és vezetéselmélet, szervezeti magatartás, marketing, a cégvezetés pénzügyei, nemzetközi marketing, emberi erőforrás menedzsment)

Közbeszerzés-menedzsment/Közbeszerzés-menedzser szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vállalatgazdaságtan Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Tátrai Tünde
Az alapképzési szak megnevezése: Közbeszerzés-menedzsment/Közbeszerzés-menedzser szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), motivációs levéle, önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 440.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Dr. Tátrai Tünde
 • E-mail:    tunde.tatrai@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:    +36 1 482 5261  

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Beszédes Ildikó
 • E-mail:   ildiko.beszedes@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:  +36 1 482-5471
A közbeszerzési-menedzsment képzés esetén:

A képzésben bármely képzési területen alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők részt vehetnek.

A közbeszerzési-menedzser szakközgazdász képzés esetén:

A képzésben alapképzésben gazdaságtudományok képzési területen szerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.   

A képzés célja olyan ajánlatkérői, ajánlattevői vagy tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalattal, vagy alapszintű közbeszerzési tudással ezen a területen, és szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyülnek és rendszereződnek a gyakorlatban megszerzett tapasztalatok, szélesítve a hallgatók tudását a közbeszerzés környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretek tárgyalásával.

A képzés során fejlődik a hallgatók rendszerszemlélete, elemző készsége. A tárgyakhoz kapcsolódó esettanulmányokon, esetjogon keresztül fejlődik a problémamegoldó készségük.

A képzés ismeretkörei:

 • menedzsment ismeretek, vezetői szemléletmódot megalapozó és bővítő ismeretek;
 • a vállalati működés különböző üzleti, jogi, döntési aspektusainak bemutatása, valamint a beszerzéssel való összefüggéseik;
 • a speciális ismeretek: a közbeszerzés és a szorosan kapcsolódó szakterületeknek a beszerzési munka szempontjából fontos ismeretanyaga, a közbeszerzéshez kötődő jogi, stratégiai és operatív folyamatok, a beszerzések jogi és pénzügyi aspektusai, a beszerzési döntések és a fenntartható beszerzés.

 • a közbeszerzési feladatok végzése során adódó stratégiai és operatív feladatokhoz kapcsolódó ismeretek és készségek fejlesztése;
 • a közvetlenül kapcsolódó tevékenységi területek alapfogalmainak elsajátítása;
 • a jogi, közgazdasági és informatikai jellegű ismeretek összhangjának megteremtése;
 • a közbeszerzés szakmai általános tudásszintjének emelése.
 • A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A képzés során a résztvevők képesek lesznek rendszerszinten átlátni a hazai és nemzetközi közbeszerzési trendeket, megtervezni és irányítani a közbeszerzési eljárásokat, elemezni a közbeszerzés teljesítményét, összehangolni az érintettek munkáját.

Általános gazdálkodástudományi ismeretek: 19 kredit

(üzleti stratégia, gazdasági jog, döntéselmélet, pénzügyi ismeretek)

 

Közbeszerzési szakismeretek: 31 kredit

(beszerzési alapismeretek, gazdasági alapismeretek, közbeszerzési jog, gazdasági szerződések joga, fenntartható beszerzés)

 

Választható ismeretek: 10 kredit

(projektmenedzsment, pályázatok pénzügyei, beszerzés informatikai támogatása, pénzügyi jog, tárgyalástechnika)

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
A képzésért felelős szervezet: Kommunikáció és Szociológia Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Bodnár Éva
Az alapképzési szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
Képzési terület: Pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezés feltételei:

 1. alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

vagy

          2. egyetemi/főiskola szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 24.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), munkáltató igazolás.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével

A képzés várható kezdete: 2020. szeptember 11.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a képzésen: 190.000 Ft/félév.


1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Dr. Bodnár Éva
 • E-mail:  eva.bodnar@uni-corvinus.hu    
 • Telefon:  +36 1 482 7371  

2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Feltöltés alatt!
 • E-mail: 
 • Telefon: 

Időtartama: 4 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: félévente 7 hétvége

 • alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

vagy

 • egyetemi/főiskola szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

A képzés felkészítés nyújt:

 • az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok ismereteinek elsajátításához,
 • az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezetői, illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához,
 • a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre,
 • az oktatás tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatás-irányításában bekövetkező változásokat követni, s úgy végrehajtani, hogy az a nevelő-oktató intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.

 • vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése,
 • kooperatív szervező készség,
 • döntés-előkészítés, információ-gyűjtés,
 • csapatépítés, koordináció,
 • szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése,
 • kommunikáció és tárgyalási képesség és készség,
 • szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása,
 • képzések gazdasági tervezése szervezése,
 • szervezeti egységek irányítása,
 • mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése,
 • szakértési, szaktanácsadói tevékenység,
 • minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszer működtetése

 • az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői munkakörei,
 • a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok,
 • a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai,
 • továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során

Kötelező ismeretekörök: 55 kredit

 • Közigazgatási vezetési ismeretek: 5 kredit

(a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai az oktatásügyben, európai uniós alapismeretek)

 • A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: 23 kredit

(a közoktatási intézmény működés és annak jogi szabályozása, hazai fejlesztési és EU-s prioritások; szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatok alakítása; az intézményvezetés gyakorlata)

 • Az intézmény és környezete: 11 kredit

(fenntartói jogok és kötelezettségek, kistérségi együttműködés keretei, egyeztetési mechanizmusok és fórumok, a családdal való kapcsolattartás és intézményes formái; az együttműködések gyakorlata, az intézmény természeti és épített környezete)

 • A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 10 kredit

(a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülői szerveződések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a teljesítménnyel, a mérés, értékelés gyakorlata)

 • Az integráció és szegregáció kérdései: 1 kredit

(hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés)

 • A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: 2 kredit

(a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folymat tervezése, osztályozás, értéklés)

 • Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: 3 kredit

(a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók köre, a pszichés fejlődés zavarai miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás)

 

Választható ismeretkörök: 55 kredit

Nevelési-oktatási intézmény-vezetői ismeretek

 • Iskolaigazgatás: 4 kredit

(a közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása, a működés külső és belső szabályozása, tanügyigazgatási alapfogalmak, az óvodai, a tanulói és a kollégiumi jogviszony létesítése, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos intézmény tanügy-igazgatási feladatok, az óvodai és a tanulói tagsági jogviszony megszűnése, a közoktatási rendjét veszélyeztető szabálysértések)

 • Alkalmazott vezetéselmélet: 9 kredit

(a vezetés lényege, vezetői feladatcsoportok, vezető és manager, vezetési szintek, vezetői készségek és szerepek, szervezetek megjelenési formái, projekt, projekt-szervezeti formák, változtatás, változás, menedzselés, innováció, döntéselméleti alapok, feladat, hatáskör, felelősség, vezetői időgazdálkodás, vezetői stílusok, a szervezeti struktúrából eredő konfliktusok)

 • Tréning I-II: 24 kredit

(szervezeti kommunikáció, iskolamarketing, szakérték/szaktanácsadás, kistérségi működés, intézményi integráció; intézményvezetés módszertana, vizsgaszervezés/értékelés módszertana, tanügyigazgatás a gyakorlatban, munkajog a gyakorlatban)

 • Oktatásirányítási gyakorlat: 13 kredit

(az önkormányzat tanügyigazgatási gyakorlata, az eljárások menete, jóváhagyási folyamatok megismerése, a pedagógiai intézet kötelező és vállalt feladatainak rendszere, az intézmények szakmai segítésének módszerei, a szaktanácsadói hálózat működtetése, a szakértői munka elemzése – szituációs gyakorlatok végzése, a mérési módszerek gyakorlatának megismerése, a mérőeszközök vizsgálata; az Oktatási Hivatal jogállása, szervezeti felépítése, az OH működési rendje, hatósági eljárások, a kompetencia mérések eredményei, közoktatási vizsgarendszerének működési tapasztalatai, az érettségi vizsgák szervezése, az érettségi vizsgaelnökökre vonatkozó szabályok, az érettségi vizsgák tapasztalatai)

 • Választható tárgy (a felsőoktatási törvény előírásai szerint 1 tárgy választása kötelező): 5 kredit

Oktatásirányítás:

(az oktatásirányítás rendszerének megismerése, ágazati irányítás, a jogalkotók szabályozási felelőssége, a közoktatás feladatai, a közoktatás intézményei)

Szakképzés-igazgatás:

(az oktatásirányítás rendszerének megismerése – a szakképzés helye a közoktatás rendszerében, a jogalkotók szabályozási felelőssége a szakoktatás területén, ágazati szabályozás – OKJ, a szakképzés intézményrendszere, a szakoktatást támogató központi programok)

Minőségirányítás, minőségfejlesztés:

(Nemzeti Minőségfejlesztő politika és Minőségfejlesztési program, minőségfejlesztés jogszabályi kötelezettsége, minőség és személyiség, a teljesítménytől az ideális szintig, a személyes minőség és az intézményi minőség, minőség és szakmai munka)

Értékelési és mérési módszerek:

(a közoktatás központi értékelési rendszere, a központi mérésekkel kapcsolatos intézményi szervezési, szakmai feladatok, a mérési eredmények beépítése a pedagógia programba, az intézményi értékelési rendszer kialakítás, megjelenítése a pedagógiai programban, a mérési módszerek kiválasztása, az intézmény értékelési rendszerét támogató mérése módszerek kiválasztása)

Felnőttképzési akkreditáció:

(a felnőttképzést folytató intézmények működését meghatározó tényezők, jogszabályok a felnőttképzés központi intézményrendszere, regisztráció, akkreditáció, a felnőttképzők törvényes működésének folyamata)

Szervezési technikák:

(az intézményvezetés munkáját támogató szervezési technikák – folyamattervezés, kulcsesemény-terv, mérföldkőterv, hálóterv – időoptimalizálás)

Tantervi alapismeretek:

(NAT, kerettanterv, minta-tanterv, a pedagógiai program helyi tantervének elkészítését, módosítását támogató módszertani ismeretek, tantervek adaptációja)

Érdekvédelem a közoktatásban:

(a szakszervezetek jogállását, jogkörét meghatározó jogszabályok, reprezentativitás, munkahelyi szakszervezetek jogosítványai, vezetői együttműködés a szakszervezetekkel)

Kutatási és innovációs menedzser/Kutatási és innovációs szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vállalkozásfejlesztési Intézet
Szakfelelős oktató: Deutsch Nikolett
Az alapképzési szak megnevezése: Kutatási és innovációs menedzser/Kutatási és innovációs szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 450.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Deutsch Nikolett
 • E-mail:   nikolett.deutsch@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:     +36 1 482-5206,  +36 1 482 5092  

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó:  Csabáné Csernus Szilvia
 • E-mail:    szilvia.csernus@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:   +36 1 482 5316  

Időtartama: 2 félév

Tagozat: Levelező

Gyakorisága: kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben

Kutatási és innovációs menedzser képzés esetén:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Kutatási és innovációs szakközgazdász képzés esetén:

Gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség.   

Olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel és készségekkel, képesek a kutatási és innovációs területen működő szervezetek fejlesztési projektjeinek magas színvonalú tervezésére, előkészítésére, megvalósítására, valamint az eredmények fenntartásához szükséges tevékenységek ellátására, képesek tudományos kutatómunkára és felkészültek a doktori képzésben való részvételre. A képzés célul tűzi ki továbbá, hogy az intézményi és a vállalati környezet metszéspontjában megvalósuló kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges átfogó és interdiszciplináris (szakpolitikai, jogi, intézményi, innováció- és projektmenedzsment) elméleti és módszertani ismereteket nyújtson, nagy hangsúly fektetve a nemzetközi környezetben, az intézményközi hálózatokban való sikeres működéshez szükséges képességek megszerzésére.

 • elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket;
 • érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre;
 • birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is;
 • ismeri a projekttervezés és a projektmenedzsment, a közbeszerzés, a pénzügyek és a kutatásfejlesztés területének általános és speciális kérdéseit;
 • ismeri és érti a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek sajátosságait;
 • ismeri és érti a K+F+I nemzetközi és hazai stratégiai és szakpolitikai környezetét, az innovációs ökoszisztéma rendszerét, annak működési elveit, folyamatait;
 • rendelkezik a kutatásfejlesztési és innovációs projektek egyedi pénzügyi tervezési módszereinek, eszközeinek és elveinek ismereteivel, ismeri a nemzeti és az uniós támogatások rendszerének speciális tartalmi és eljárási szabályait;
 • ismeri a tudás- és információmegosztás, a szabadalmakkal kapcsolatos alapvető jogi környezet, továbbá az intézményközi kommunikáció területének összefüggéseit, azok használatához szükséges eszközöket, terminológiát, nemzetközi kontextusban is;
 • birtokában van a kutatási és innovációs projektek tervezése, menedzselése, eredményeinek mérése, kommunikációja, utánkövetése során használandó ismereteknek, módszereknek és modelleknek;
 • ismeri a hálózatépítés, információ-menedzsment alapjait és speciális kérdéseit nemzetközi kutatási környezetben;
 • rendelkezik a hazai és nemzetközi környezetben, hálózatokban megvalósuló kutatási és innovációs projektekben részt vevő szereplők koordinálásához szükséges vezetési és szervezési ismeretekkel;
 • ismeri a szakterületre vonatkozó pályázati rendszereket és a pályázatírás technikáit

Képes

 • a kutatás- és innovációmenedzsment speciális szakmai problémáit azonosítani, továbbá feltárni és megfogalmazni az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret, ha szükséges, interdiszciplináris megközelítést alkalmazni;
 • szakterületén szakmai összefoglalókat, elemzéseket készíteni, előadásokat tartani, szakmai vitákban aktívan részt venni az infokommunikációs és a prezentációs eszközrendszer korszerű módszereinek felhasználásával idegen nyelven is;
 • a kutatásfejlesztési és innovációs projektek hazai és európai uniós finanszírozási forrásainak feltérképezésére, a nemzeti költségvetési és az európai uniós támogatási szabályok alkalmazására;
 • a szakterületén releváns gazdasági problémák feltárására, elemzésére, a megoldás során figyelembe veszi azok komplex társadalmi, gazdasági, jogi, szakpolitikai és intézményi összefüggésrendszerét;
 • feladatai ellátása során együttműködni a kapcsolódó szakterületek képviselőivel, nemzetközi és multikulturális környezetben, intézményközi hálózatokban a hatékony munkavégzésre;
 • nagyméretű és összetett fejlesztési projektekben, csoportos problémamegoldásban részt venni, elemző, döntés-előkészítő és döntéshozatali tevékenységeket támogatni és ellátni, vezetőként a tevékenységet vezetni, szervezni, értékelni;
 • a gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően a hazai és nemzetközi hálózatokban, partnerségekben megvalósuló fejlesztési projektek tervezésével, előkészítésével, koordinálásával, megvalósításával, valamint eredményeinek fenntartásával összefüggő tevékenységek ellátására, összetett folyamatok menedzselésére és az erőforrásokkal történő gazdálkodásra.

 • követi és értelmezi a kutatás- és innovációmenedzsment szakterülete szerinti releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során;
 • elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt;
 • nyitott a gazdaságtudományok átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére;
 • nyitott a kutatás- és innovációmenedzsment szakterületét, valamint az adott gazdálkodó szervezetet érintő új információk befogadására, a változások megismerésére, ezek hatásainak megértésére, az új szakmai ismeretek és módszertanok alkalmazására;
 • befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is);
 • projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező;
 • az életpálya-tervezés fontosságát elismeri, az életen át tartó tanulásra törekszik

 • önállóan vezet, szervez, irányít kutatási és innovációs tevékenységet folytató szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért;
 • projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi; vezetőként felelősséggel irányítja a projekt résztvevőit, a munkát értékeli;
 • kész a kutatás- és innovációmenedzsment társadalmi, gazdasági, technológiai és jogi környezetében bekövetkező változások önálló megfigyelésére, a vonatkozó szakpolitikák követésére, a következtetések felelősségteljes levonására;
 • felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák tekintetében is;
 • önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi és – szükség szerint – szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben

Kötelező gazdasági alapozó ismeretek: 5-10 kredit

Vállalatgazdaságtan, üzleti tervezés, stratégiai tervezés, vállalati pénzügyi tervezés, számviteli alapismeretek

Gazdaságtani, társadalomtudományi és üzleti ismeretek: 15-30 kredit

Pénzügyi és vállalatfinanszírozási ismeretek, szervezetek és vállalkozások gazdálkodása és vezetése, szervezetfejlesztés, emberierőforrás-menedzsment, folyamatmenedzsment, innovációmenedzsment és intézményi keretei, minőségmenedzsment, vállalati döntéstámogatási rendszerek, jogi ismeretek, stratégiai menedzsment, projekttervezés, projektdokumentáció, európai uniós és hazai pályázati rendszerek és finanszírozási források, EU szakpolitikák

Kutatási és innovációmenedzsment szakmai ismeretek: 15-30 kredit

Közpénzügyek, közbeszerzés, innovációs módszertan, projektmenedzsment, pályázatírás, pályázatmenedzsment, szellemitulajdon- és eszközmenedzsment, stratégiai technológiai menedzsment, üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika

Szabadon választható tantárgy: 3 kredit

Mérnök-közgazdász egyetemi
A képzésért felelős szervezet: Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet
Szakfelelős oktató: Fazakas Gergely
Az alapképzési szak megnevezése: Mérnök-közgazdász egyetemi
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező, Esti
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

A képzésben műszaki, agrár vagy természettudomány képzési területek valamelyikén mesterképzésben (vagy a korábbi  képzési rendszerben egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete esti munkarendben tanulók számára: 2020. szeptember 3. 

Képzés kezdete levelező munkarendben tanulók számára: 2020. szeptember 4.   

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 400.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Fazakas Gergely
 • E-mail:    gergely.fazakas@uni-corvinus.hu   
 • Telefon:     +36 1 482 5088  

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó:  Csabáné Csernus Szilvia
 • E-mail:   szilvia.csernus@uni-corvinus.hu    
 • Telefon:  +36 1 482 5316
Műszaki, agrár vagy természettudomány képzési területek valamelyikén mesterképzésben vagy a korábbi képzési rendszerben egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.   

A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.

A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik:

 • a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,
 • a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit,
 • a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket,
 • a gyakorlati menedzsment módszereket,
 • a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,
 • az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működésére vonatkozó törvényi szabályozást,
 • a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket,
 • a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,
 • az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,
 • a projekt indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat,
 • az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit.

A végzettek szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségek:

 • önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • kreativitás és rugalmasság,
 • szervezői képességek, jó probléma felismerő készség,
 • kiváló problémamegoldó készség,
 • magas szintű stratégiai gondolkodás, valamint ahhoz kapcsolódó logikai és gondolkodási képességek,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • információ feldolgozási képesség,
 • a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

A szakképzettség birtokában a végzettek képesek munkájuk során:

 • a közgazdasági, üzleti és a menedzsment szempontok érvényre juttatására,
 • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására,
 • a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére,
 • a menedzsment ismeretek vállalati környezetben való alkalmazására,
 • a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,
 • irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,
 • modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására.

Módszertani alapozás: 15 kredit

(kvantitatív módszerek, döntéselmélet, marketingkutatás)

 

Elméleti, közgazdaságtani alapozás: 35 kredit

(közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, vállalati pénzügyek, környezeti menedzsment, gazdasági jog)

 

Üzleti és menedzsment szakmai ismeretek: 60 kredit

(számvitel, szervezet- és vezetéselmélet, szervezeti magatartás, marketing, a cégvezetés pénzügyei, nemzetközi marketing, emberi erőforrás menedzsment)

Nemzetközi disztribúció/Nemzetközi disztribúció szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vállalatgazdaságtan Intézet
Szakfelelős oktató: Gelei Andrea
Az alapképzési szak megnevezése: Nemzetközi disztribúció/Nemzetközi disztribúció szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 460.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Gelei Andrea
 • E-mail:   andrea.gelei@uni-corvinus.hu
 • Telefon:   +36 1 482 5557

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Csepely Krisztina
 • E-mail:  krisztina.csepely@logisztika.hu
 • Telefon: + 36 1 267-8740  
A nemzetközi disztribúció képzés esetén:

A képzésben bármely alapképzési szakon megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, akik legalább kétéves munkaviszonnyal rendelkeznek logisztikai területen.

A nemzetközi disztribúció szakközgazdász képzés esetén:

A képzésben a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjain szerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.   

Felkészítse a résztvevőket azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyek az integrált logisztikai, ellátási lánc folyamatok egy szűkebb, de még mindig igen összetett, kompakt részének, a disztribúciós logisztikának a hatékony és gazdaságos lebonyolításához szükségesek.

A képzés során a hallgatók menedzsment ismereteiket szélesítő tantárgyakat hallgatnak. A vállalat disztribúciós logisztikához szoros szálakkal kapcsolódó tevékenységi területeit, döntési problémáit a vállalat átfogó menedzsment problémáiba ágyazva mutatják be. A nemzetközi stratégia, a vállalati pénzügyek, döntéselemzés a -támogatás változtatásmenedzsment, szakmai jogi ismeretek kérdéseivel és eszköztárával önálló tárgyak ismertetik meg a hallgatót.

A szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek keretében a disztribúciós logisztika a nemzetközi ellátási láncok összefüggésrendszerébe helyezve kerül bemutatásra. Külön tárgyak keretében ismerik meg a hallgatók az ellátási lánc menedzsmenttel, készletgazdálkodással, raktárgazdálkodással, disztribúcióval, szállítmányozással és globális logisztikával, a logisztikai informatikai kontrollinggal kapcsolatos ismereteket. A kereset-előrejelzés, a folyamatfejlesztés (benne folyamatábrázolás és -elemzés), a disztribúció és értékesítés kapcsolata, az aktuális vám- és szállítmánybiztosítási ismeretek, közlekedéspolitikai és logisztikai infrastruktúrával kapcsolatos prioritások, vállalaton belül és nemzetközi környezetben szintén szerves részét képezik a szakmai törzsanyagnak.

A hallgatók megismerkednek

 • az integrált vállalati logisztikai rendszer disztribúciós alrendszerének mind stratégiai, mind a megvalósítás során felmerülő taktikai és operatív problémáival, döntéseivel és a döntés-előkészítést támogató elemzési módszereivel, eljárásaival;
 • a disztribúciós logisztika mint vállalaton belüli tevékenységi terület összefüggéseivel más vállalati tevékenységekkel, illetve az ellátási lánc folyamataival.

A képzés során fejlődik a hallgatók

 • rendszerszemlélete, folyamatszemlélete, problémafelismerő és elemző készsége, valamint a menedzsment feladatok ellátásához szükséges kompetenciák;
 • a tárgyakhoz kapcsolódó esettanulmányokon és prezentációs feladatokon keresztül a problémamegoldás készsége.

A program kiemelten fontosnak tartja a nemzetközi üzletkötés és menedzsment során a siker egyik legfontosabb tényezőjének, a vállalaton belül és nemzetközi környezetben együttműködő partnerekkel szembeni érdekérvényesítés képességének erősítését a hazai logisztikai szakembergárdában.

A képzés eredményeként a résztvevők képesek lesznek rendszer szinten átlátni a vállalat disztribúciós logisztikájának tevékenységeit, megtervezni és irányítani, valamint fejleszteni annak működését, és összehangolni azt a vállalat más tevékenységeivel, valamint az ellátási láncban együttműködő partnerek kapcsolódó folyamataival.

Általános menedzsment ismeretek: 18 kredit

A vállalat disztribúciós logisztikai menedzsmentjével kapcsolatos szakmai ismeretek: 39 kredit

Orvos-közgazdász
A képzésért felelős szervezet: Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet
Szakfelelős oktató: Fazakas Gergely
Az alapképzési szak megnevezése: Orvos-közgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

A képzésben orvos oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 400.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős:  Fazakas Gergely
 • E-mail:   gergely.fazakas@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:   +36 1 482 5088  

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Csabáné Csernus Szilvia
 • E-mail:  szilvia.csernus@uni-corvinus.hu
 • Telefon:  (1) 482-5316  

Orvos oklevéllel rendelkezők vehetnek részt a képzésben.

A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.

A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik:

 • a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,
 • a nagyobb szervezetek stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit,
 • a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket,
 • a gyakorlati menedzsment módszereket,
 • a szervezetek átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,
 • az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működésére vonatkozó törvényi szabályozást,

 • a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket,
 • a szervezeti teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,
 • az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,
 • a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat,
 • az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit.

A végzettek szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségei:

 • stratégiai gondolkodásmód,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • jó probléma-felismerő és problémamegoldó készség,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • információs feldolgozási képesség,
 • a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

A szakképzettség birtokában a végzettek képesek munkájuk során:

 • a közgazdasági, üzleti és a menedzsment szempontok érvényre juttatására,
 • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására,
 • a stratégiai gondolkodás gyakorlatba ültetésére,
 • a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,
 • irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,
 • modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására.

Módszertani alapozás: 15 kredit

(kvantitatív módszerek, döntéselmélet, marketingkutatás)

 

Elméleti, közgazdaságtani alapozás: 35 kredit

(közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, vállalati pénzügyek, környezeti menedzsment, gazdasági jog)

 

Üzleti és menedzsment szakmai ismeretek: 60 kredit

(számvitel, szervezet- és vezetéselmélet, szervezeti magatartás, marketing, a cégvezetés pénzügyei, nemzetközi marketing, emberi erőforrás menedzsment)

Projektmenedzsment (fővállalkozás) szakközgazdász/Projektmenedzsment (fővállalkozás) specialista
A képzésért felelős szervezet: Vállalkozásfejlesztési Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Jelen Tibor
Az alapképzési szak megnevezése: Projektmenedzsment (fővállalkozás) szakközgazdász/Projektmenedzsment (fővállalkozás) specialista
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 420.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Dr. Jelen Tibor
 • E-mail:   tibor.jelen@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:    +36 1 482 5206

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó:  Récseiné Erdélyi Anett
 • E-mail:   anett.erdelyi@uni-corvinus.hu    
 • Telefon:  +36 1 482 5231  

A projektmenedzsment (fővállalkozás) specialista képzés esetén:

A képzésben valamennyi alapszakon megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A projektmenedzsment (fővállalkozás) szakközgazdász képzés esetén:

 A képzésben a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain megszerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.   

Készség szakmailag megalapozott és szakszerűen megfogalmazott projektek kialakítására, stratégiai célok alapján, projektötletek életképességének értékelésére; projektteljesítés tervezés és értékelésére; projektvezetési eszközök differenciált – adott projekt-kontextushoz leginkább illeszkedő – alkalmazására.

Stratégia-orientált projektvezetési szemléletmód; a projekt érintettjeivel történő szakszerű kommunikáció és tárgyalás; csoportépítő és problémamegoldó, valamint konfliktuskezelési képesség.

A végzett hallgatók képesek lesznek a projektekkel összefüggő projektvezetési tevékenység szakszerű ellátására, mind a projektet kezdeményező (projekttulajdonosi), mind a teljesítést végző (külső közreműködői) szervezetekben, függetlenül a létrehozandó projekteredmény szakmai tartalmától, de függetlenül a projektekben résztvevő szervezetek típusától (vállalatok, intézmények, önkormányzatok, stb.) is. A képzési program a nemzetközi gyakorlatban kialakult standardokkal összhangban a legmagasabb szintű nemzetközi minősítés megszerzését teszi lehetővé a sikeresen végzett hallgatók számára.

Alapozó tantárgyak: 21 kredit

(vállalatgazdaságtan, szervezeti stratégia, marketingstratégia, szervezetirányítás)

 

Speciális ismereteket adó szakmai tantárgyak: 52 kredit

(bevezetés a projektmenedzsmentbe, döntésmódszertan, projekttervezés, csoportos alkotástechnikai módszerek, szerződésjog, projektirányítás, vezetői magatartás, tárgyalástechnika)

 

Kiegészítő ismereteket adó szaktárgyak: 27 kredit

(nemzetközi kereskedelmi ügyletek, nemzetközi szállítmányozás és logisztika, ingatlanfejlesztési projektek vezetése, PRINCE projektvezetési eljárás, pályázatkészítés és értékelés)

Turisztikai fejlesztési szakközgazdász/Turisztikai fejlesztési menedzser
A képzésért felelős szervezet: Marketing Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Jászberényi Melinda
Az alapképzési szak megnevezése: Turisztikai fejlesztési szakközgazdász/Turisztikai fejlesztési menedzser
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 430.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Dr. Jászberényi Melinda
 • E-mail: jaszberenyi@uni-corvinus.hu
 • Telefon:   +36 1 482 5645  

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Récseiné Erdélyi Anett
 • E-mail:    anett.erdelyi@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:   +36 1 482 5231  
A turisztikai fejlesztési menedzser képzés esetén:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A turisztikai fejlesztési szakközgazdász képzés esetén:

Gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség.

A képzés során a szakemberek megismerkedhetnek a turizmus modern tendenciáival, jövőbeli alakulásával, a térségi termékfejlesztés szabályaival és az új attrakciók integrálásának követelményeivel. Elsajátítják a szolgáltatásmarketing és a turizmusmarketing legkorszerűbb elveit. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény új kereteket szabott a turizmus fejlesztésének. Ez újfajta tudást, az eddigitől eltérő megközelítést követel meg, amely már a modern turizmus igényein és az e-commerce vezérelte kereskedelmen kell, hogy alapuljon.

A turisztikai és más területekről érkezők megtanulják az online marketing és értékesítés ismereteit. Elsajátítják a turizmusfejlesztés új elveihez igazodó követelményeket.

Az önkormányzatoktól, más szakmákból, illetve a turizmus középvezetői pozícióiból érkező hallgatók olyan térségimenedzsment-, fejlesztési, szervezési és marketingismereteket és tudást szereznek, amelyek képessé teszik őket a térségükben megvalósuló turisztikai fejlesztések integrálására, az attrakciók sikeres működtetésére, a mai követelményeknek megfelelő értékesítés végrehajtására.

A képzés turizmuslétesítményi menedzserek, turizmustérségi menedzserek, rendezvényszervezők és a turizmus egyéb területein dolgozók, például önkormányzatok turisztikai szakemberei számára is létfontosságú modern, piacképes ismereteket ad.

 • a turizmusfejlesztés tendenciáit, jövőbeli alakulását;
 • a térségi termékfejlesztés szabályait;
 • új attrakciók integrálásának követelményeit;
 • az online marketing és értékesítés ismereteit;
 • és elsajátítják a turizmusfejlesztés elveihez igazodó követelményeket;
 • a térségimenedzsment-ismereteket.

 • problémafelismerő-képesség;
 • kreativitás;
 • döntéshozatali képesség;
 • társadalmi és szociális érzékenység és felelősség;
 • elkötelezettség a folyamatos szakmai-emberi fejlesztésre;
 • együttműködési és feladatdelegálási képesség

A turisztikai fejlesztési menedzser képes lesz:

 • a modern turizmus követelményein alapuló önálló elemzések, piacfelmérések elkészítésére, azok gazdasági elemzésére – ezek a kompetenciák elengedhetetlenek lesznek mind azokban a pozíciókban, ahol a fejlesztési tervek készülnek, az államigazgatásban, illetve a fejlesztési ügynökségeknél;
 • fejlesztési projektek irányítására, a részletek kidolgozására – ezen képesség elengedhetetlen lesz a desztinációk komplex fejlesztésénél, a fejlesztési ügynökségek középvezetői pozícióiban, illetve a desztinációs marketingszervezeteknél;
 • államigazgatás dolgozójaként feltérképezni a fejlesztéseket hátráltató szabályozásokat, eljárásokat, és javaslatokat tud megfogalmazni ezek feloldására;
 • önkormányzatok felelőseként koordinálni a területükön tervezett turisztikai fejlesztésekhez szükséges szabályozásokat, tevékenységeket;
 • szállodaipari vezetőként új fejlesztési projektek kidolgozására, megvalósítására;
 • turisztikai szolgáltatók fejlesztési vezetőjeként a kínálat modernizálására, a fejlesztési projektek irányítására lesz nélkülözhetetlen.

 • Magyar Turisztikai Ügynökség;
 • térségi fejlesztési ügynökségek;
 • térségi marketingszervezetek;
 • turizmusfejlesztésben érintett önkormányzatok;
 • államigazgatás;
 • turizmus, vendéglátás, szállodaipar

Turisztikai trendek: 5 kredit

Turizmusfejlesztés: 5 kredit

Desztinációmenedzsment: 5 kredit

Turizmusmarketing- és -menedzsment-esettanulmányok: 5 kredit

Szolgáltatásmarketing: 5 kredit

Turisztikai projektek elemzése: 5 kredit

Rendezvényszervezés és turizmus: 5 kredit

Fenntartható turizmus és CSR: 5 kredit

On-line marketing és közösségi média: 5 kredit

Önkormányzatok szerepe a turizmusban: 5 kredit

Választható tantárgyak (fesztiválturizmus vagy MICE turizmus): 5 kredit

Üzleti adatelemző
A képzésért felelős szervezet: Informatikai Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Vas Réka Franciska
Az alapképzési szak megnevezése: Üzleti adatelemző
Képzési terület: Informatika
Képzési idő félévekben: 3 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Esti
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/ 


Kinek ajánljuk a képzést?

A vállalatok működése során egyre több adat keletkezik, ugyanakkor ezen adatok felhasználása a legtöbb esetben esetleges, részben történik meg, és kevéssé támogatja az üzleti döntéshozatalt. Az adatok feldolgozásához, üzleti hasznosításához ugyanakkor tudatos megközelítés szükséges. Még fontosabb, hogy a kihívást jelentő gazdasági környezetben is gyorsabban és jobban tudjon vállalatunk reagálni.

A képzésre mindazokat várjuk, akiknek munkaköre kapcsolódik az adatelemzés, az üzleti analitika vagy az adatvagyon kezelésének területeihez. A képzés kiemelten hasznos a marketing, CRM, pénzügy, logisztika, HR, telekommunikáció és IT biztonság területein dolgozó szakembereknek, adatelemzői, adatbányászati, adatvizualizációs és adatgazdálkodási munkakörökben.

A képzés végzettejei megalapozott és gyors döntéseket tudnak biztosítani vállalatuknak. Emiatt elsősorban azokat a munkavállalókat szólítja meg képzésünk, akiknek munkájukhoz szükségük van az adattudomány által nyújtott elméleti és gyakorlati támogatásra, valamint üzleti intelligencia rendszerek kialakításához, fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges technológiai ismeretekre. Továbbá képzésünk versenyelőnyt nyújthat azoknak a szakembereknek is, akik most kezdik az ismerkedést a vállalati adatvagyon kiaknázási lehetőségeivel, üzleti analitikai területhez kötődő vállalkozást indítanának vagy működtetnek. 

A képzés célja az adatelemzés és -modellezés (a „data science”), illetve az üzleti intelligencia területéhez tartozó szakmai ismeretek – elsősorban az elemzési kompetenciák – fejlesztéses és erősítése. A képzés keretében olyan magas szintű kompetenciákkal rendelkező szakemberek kibocsátása a cél, akik a megfelelő adatelemzési módszerek és technológiák megismerésével és alkalmazásával az adatokból valós üzleti értéket képesek előállítani.

A képzés tartalmában és oktatási módszereiben az elméleti tudás és gyakorlati tapasztalatok ötvözésre törekszik, azzal a szándékkal, hogy átfogó gondolkodásra képes, új adatelemzési kihívásokhoz is rugalmasan alkalmazkodó szakembereket képezzen.

Időtartama: 3 félév

Tagozat: Esti

Gyakorisága:  hetente kedden és csütörtökön (17:00-20:20) és esetenként pénteken (17:00-20.20)

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.  

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

Jelentkezés feltétele:

 • legalább alapszakos (Bsc) végzettség,
 • angol nyelvtudás (angol nyelvű szakirodalom és esettanulmányok értelmezéséhez),
 • szóbeli szakmai és motivációs beszélgetés,
 • regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)
 • Nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele)
 • Regisztrációs díj befizetési igazolása.

A felvételi döntés eredményéről jelentkezőink elektronikus úton kapnak tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 3.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a képzésen: 440.000.- Ft/félév.*

* A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Dr. Vas Réka Franciska
 • E-mail:   reka.vas@uni-corvinus.hu     
 • Telefon:   +36 1 482 7412  

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Lakati Kornélia
 • E-mail:   kornelia.lakati@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:   +36 1 482 5524   

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: üzleti adatelemző

A felvétel feltétele: A képzésben bármelyik képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

1.       Tudáselemek

A végzett hallgató ismeri:

 • vállalati architektúra menedzsment;
 • üzleti intelligencia és részterületei;
 • döntéselmélet, döntéstámogató rendszerek, vezetői döntések támogatása, kontrolling;
 • adattárházak, adatminőség és menedzsmentje;
 • üzleti analitika, vizualizáció és analitika, az adatelemzés eszközei, módszerei;
 • üzleti teljesítménymenedzsment;
 • intelligens alkalmazások, big data technológiák;
 • adatbányászat folyamata, modelljei, webbányászat és szövegbányászat;
 • informatikai vezetési ismeretek, IT Projekt menedzsment területeit.

 

2.       Képességek

A végzett hallgató képes:

 • az adatmenedzsment/adatéletciklushoz kötődő feladatok megoldására;
 • lefordítani az üzleti kihívásokat analitikai problémákká;
 • az üzleti analitikai problémák felismerésére és megoldására;
 • felismerni és megoldani adat-, web- és szövegbányászati problémákat;
 • az adatelemzés legújabb technológiáit megismerve képes lesz „big data”
 • menedzsment feladatok azonosítására és megoldására;
 • az üzleti intelligencia projekteket tervezni és vezetni.

 

3.       Attitűd

A végzett hallgató:

 • Nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, vizsgálatok vállalására.
 • Rugalmasan alkalmazkodik új helyzetekhez, változásokhoz.
 • Nyitottan fogadja az új informatikai eszközök alkalmazását, megismerését.
 • Elemzései során precizitásra törekszik.
 • Elemző munkája során igénye van önálló, hozzáadott értéket teremteni.
 • Komplex látásmódra törekszik
 • Fontosnak tartja a jogi, etikai szabályok betartását.

 

4.       Autonómia és felelősség

A végzett hallgató:

 • Önállóan tájékozódik az adott szervezet vagy jelenség gazdasági, társadalmi és jogszabályi környezetéről
 • Önállóan végzi és szervezi az adatelemzői munkakörébe tartozó feladatokat
 • Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek vezetőjeként, illetve tagjaként a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi.

 

Személyes adottságok, készségek

Az üzleti intelligencia és adattudományi ismeretek megszerzése révén a képzést elvégzők problémamegoldó és -elemző készsége (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok kidolgozása, értékelése és az optimális megoldás kiválasztása) fejlődik, valamint erősödik stratégiai szemléletmódjuk és elemzési képességük.

A hallgatók a képzés elvégzése után képesek lesznek az üzleti intelligencia megoldások kialakításához szükséges tervezési, felhasználási és implementációs feladatok végrehajtására.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben

A képzést elvégzők a megszerzett tudást és ismereteket alkalmazni tudják többek között a marketing, CRM, pénzügy, logisztika, HR és IT biztonság területein is, valamint adatelemzői, adatbányászati, adatvizualizációs és adatgazdálkodási munkakörökben egyaránt.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Alapozó ismeretek: 30 kredit

Enterprise architecture; Gazdaságtan és szabályozás; Döntéselmélet és gépi tanulás; Adatbáziskezelés; Többváltozós statisztika; Szervezeti információrendszerek; Szoftverfejlesztés alapjai

Szakmai ismeretek: 30 kredit

Adatbányászati alapok; Adattárházak és üzleti analitika; Intelligens alkalmazások fejlesztése; Big data technológiák; Haladó adatbázisprogramozás; IT biztonság; Magasabb szintű szoftverfejlesztés; Szövegbányászat

Szintetizáló ismeretek: 20 kredit

IT kockázatmenedzsment és IT audit; IT vezetői képességek fejlesztése, Projekt és projekt portfolió menedzsment, Üzleti kontrolling

Szakszeminárium, projektmunka: 5 kredit

Üzleti szaknyelvi tréner
A képzésért felelős szervezet: Idegennyelvi Oktató és Kutatóközpont
Szakfelelős oktató: Dr. Dobos Ágota
Az alapképzési szak megnevezése: Üzleti szaknyelvi tréner
Képzési terület: Pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 3. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 250.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Dr. Dobos Ágota
 • E-mail:     agota.dobos@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:      +36 1 482 7266  

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó:  Lakati Kornélia
 • E-mail:    kornelia.lakati@uni-corvinus.hu     
 • Telefon:   +36 1 482 5524  
Pedagógusképzés, társadalomtudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben szerzett oklevél. Angol- vagy némettanár oklevéllel nem rendelkezők számára további feltétel: legalább B2 szintű, egy vagy kétnyelvű komplex angol vagy német nyelvvizsga bizonyítvány (ilyen szintű aktív nyelvtudás) vagy azzal egyenértékű okirat.   

A végzettek ismerik:

 • a gazdasági és üzleti kommunikáció sajátosságait, az adekvát szaknyelvi terminológiát, lexikai, grammatikai, mondattani specifikumait;
 • a kultúra és a nyelvhasználat közötti kapcsolat megjelenési formáit az üzleti kommunikációban, az egyes kultúrák közötti különbségeket;
 • az interkulturális kommunikáció és menedzsment tudományágainak főbb kutatási eredményeit;
 • a gazdasági és üzleti szaknyelvtanítás hatékony módszereit különös tekintettel a kommunikatív tanuló-központú, interaktív, kompetenciafejlesztésre irányuló tréning megközelítésre;
 • a korszerű andragógiai elveket és módszertani implikációit a felnőtt célcsoportok, gazdasági vezetők képzésében;
 • a tréneri, facilitátori és coach szerep és működés elméleti és gyakorlati beágyazását;
 • a csoportdinamikai folyamatok sajátosságait és kezelését;
 • a multimédia és a web2.0 tanítást és tanulást támogató lehetőségeit;
 • a közgazdaságtudomány elméleti és gyakorlati kérdésköreit;
 • a célnyelvű országok civilizációját, aktuális gazdasági, társadalmi, politikai viszonyait;
 • a nyelvoktatásra vonatkozó Közös Európai Referenciakeret irányelveit;
 • a szaknyelvtanításra, a szaknyelvtudás mérésére, standardizált értékelésére, valamint a feladatfejlesztésre vonatkozó elméleti ismeretanyagot;
 • a lineáris és digitális tananyag, vizsgaanyag szervezési modelljeit;
 • a multimédia elemeinek tudatos felhasználását a szaknyelvi tananyagok, vizsgaanyagok szerkesztésében;
 • a tudományos írásművekkel szemben támasztott nyelvi kifejezőeszközök adekvát használatát, a forráskezelés szabályait és az etikai elvárásokat.

 

A végzettek képesek:

 • a gazdasági és üzleti szaknyelv magas szintű használatára;
 • saját gyakorlatukhoz reflektíven viszonyulni, ezáltal fejlődik önismeretük, önértékelési képességük;
 • saját gyakorlatuk folyamatos fejlesztésére és javítására;
 • a hagyományos tanárszerep átértékelésére, a facilitátor, mentor és coach szerepekben szükséges viselkedésmódok és attitűdök alkalmazására;
 • az eltérő kulturális hátterű tanulócsoportokban felmerülő problémák hatékony kezelésére;
 • a tanulási célnak és a célcsoportnak leginkább megfelelő tanulásszervezési módok és módszertani eljárások kiválasztására;
 • objektív tudásmérésre alkalmas eszközök önálló kidolgozására.

 

Fejlődik

 • interkulturális érzékenységük, a sokszínűségben rejlő előnyök és hozadékok kiaknázása iránti elkötelezettségük a szaknyelvoktatásban;
 • fogékonyságuk a felnőtt hallgatók igényeinek megismerése iránt, elfogadóbbá, empatikusabbá válnak a sajátos egyéni szükségletek iránt, felismerik a tanulási nehézségekkel küzdők problémáit, és módszertani segítséget tudnak számukra nyújtani;
 • elkötelezettségük a formatív értékelés iránt;
 • kreativitásuk az autentikus forrásanyagok oktatási célú alkalmazásában, az infokommunikációs eszközök alkalmazásában;
 • a minőségbiztosítás és képzési szolgáltatások nyújtása iránti elkötelezettségük;
 • érdeklődésük a gazdasági, társadalmi és kulturális élettel összefüggő aktuális kérdések iránt, amelyeket képesek a szaknyelvi órákon kamatoztatni.

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • az angol/vagy német gazdasági és üzleti szaknyelv magas szintű oktatására – a mindenkori jogszabályi előírások szerint – a formális és informális képzésben, szakképzésben, felsőoktatásban, valamint az üzleti szférában;
 • az angol/vagy német kommunikációs kompetenciafejlesztő szaknyelvi tréningek megtervezésére, a célcsoportok igényeinek felmérésére, tréningek tartására, értékelésére;
 • facilitátor szerepkör (pl. értekezletvezetés, vitavezetés) betöltésére az üzleti és a közszférában.

Szaknyelvi kommunikáció: 10-18 kredit

Gazdasági szaknyelv; Üzleti és interkulturális kommunikáció; A szaknyelvi kommunikáció nyelvi és kulturális aspektusai

 

Módszertan: 25 kredit

A gazdasági szaknyelvoktatás módszertana; Felnőttképzési módszerek és technikák; Az információs és kommunikációs technológia eszközei és alkalmazási lehetőségeik a szaknyelvoktatásban; Szaknyelvi tananyagok és vizsgaanyagok készítése; A Közös Európai Referenciakeret irányelveinek gyakorlati alkalmazása képzésben és vizsgáztatásban

 

Gazdaság és társadalom: 5-8 kredit

Közgazdasági alapfogalmak, terminológia, trendek; Az EU intézményrendszere és politikái; A célnyelvű országok civilizációja, kultúrája, története, gazdasága

 

Gyakorlati képzési blokk: 8-12 kredit

Hospitálás, tanítási gyakorlat, mentorálás, coaching, vizsgáztatóképzés

 

Szakdolgozati szeminárium: 4 kredit

Vállalati belső és vezetői coach
Szakfelelős oktató: Dr. Takács Sándor
Az alapképzési szak megnevezése: Vállalati belső és vezetői coach
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Várjuk előzetes jelentkezését!

A képzés részleteiről folyamatosan bővítjük a tájékoztatást!

A világ legnagyobb nemzetközi coaching szervezete (ICF) által jóváhagyott coach képzésen, elismert oktatóink vezetésével, exkluzív gyakorlási lehetőséggel, inspiráló közösségben várhatóan 2020 őszén indul a Vállalati belső és vezetői coach (Corporate Internal and Executive Coach) kétféléves képzés!

Budapesti Corvinus Egyetem Magyarország vezető oktatási intézménye a gazdaság- és társadalomtudományok területén. A Corvinus a minőséget és a lehetőségeket jelenti: aktuális és hasznos tudást, széles körű kapcsolati tőkét, közösséget.

A Business Coach Kft. a hazai coach közösség meghatározó szakmai műhelye. Több mint 10 éve elkötelezett híve a coaching szemlélet oktatásának és népszerűsítésének. A képzésein végzett szakemberek 500+ fős aktív alumnit, szakmai közösséget alkotnak.


A képzéssel célunk, hogy a Corvinus és a Business Coach Kft. a szakmai tartalmat tekintve a legnívósabb coach képzést hozza létre nemcsak a hazai, de a régiós piacon is, és garancia legyen arra, hogy a képzésen részt vevők megbízható szakmai tudás birtokosai.

A képzésben igyekeztünk olyan tartalmat létrehozni, amely mindkét fél szakmaiságának legjavát ötvözi.

 • A majd 100 éves hagyományokra visszatekintő és egyben dinamikusan megújuló Corvinus a releváns gazdasági, szervezetfejlesztési ismereteket,
 • a Business Coach Kft. pedig a naprakész coaching elméleti és gyakorlati ismereteket, a piaci és ügyfél igényeket folyamatosan detektáló és ahhoz maximálisan igazodó rugalmas, agilis szemléletet hozza a képzésbe.

A képzés oktatói:

 • A coaching oktatási egységek esetében minden oktató az International Coaching Federation (ICF) által minősített szakember (Certified Coach), meghívott vendégelőadóként a képzéshez több mester coach (MCC) és professzionális coach (PCC) is csatlakozott.

 • A coaching tárgyak oktatóinak, vendégelőadóinak névsora itt található. (a képzés részleteiről folyamatosan bővítjük a tájékoztatást)
 • A szervezetfejlesztés témák oktatói a szakma elismert szaktekintélyei, gyakorló szakemberei. 

A képzés egyedisége:

 • A coaching modulok lefedik az ICF által jóváhagyott 63 órás ACSTH programot. Így az egyéves képzés lehetőséget ad arra, hogy a résztvevő kiegészítő modulok felvételével és teljesítésével az ICF minősítésének megszerzésére is felkészülhet.
 • Minden oktató, meghívott előadó ICF minősített coach, többségük PCC és MCC.

 • Maximálisan gyakorlatorientált, háromszor annyi akvárium coaching lehetőség van, mint egy normál coach képzésben.
 • Az akvárium coaching alkalmával részese lehetsz annak, milyen, amikor egy mester coach (MCC) coachol, majd az ülést vele együtt elemezheted.
 • Az akvárium coachingon vállalati felsővezetőt coacholhatsz.
 • Megismerheted:
               - a Gestalt coaching működését
               - a Brief coaching módszertanát
               - az Action Learninget
                - a pszichodráma coachingban való alkalmazhatóságát
                - hogyan támogatja egymást a coaching és a szervezetfejlesztés ugyanakkor miben más a kettő
                - a vállalati felsővezetők álláspontját a coachingról és a coach választásról.

Időtartama: 2 félév

Tagozat: Levelező

A képzés elvégzéshez összegyűjtendő kredit száma: 60 kredit

A képzésben bármely alapképzési szakon megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Előzetes jelentkezését az alábbi elérhetőségre küldheti:
 • Kapcsolattartó: Horváth Tímea
 • E-mail: timea.horvath2@uni-corvinus.hu
Levelében kérem adja meg nevét, elérhetőségét (telefon/e-mail), felsőoktatási intézményben szerzett oklevelének végzettségi szintjét (BA,MA,főiskolai/egyetemi).

Képzés várható kezdete: 2020. őszi félév

Oldal feltöltés alatt!

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk:

 • Szakfelelős: Dr. Takács Sándor
 • E-mail:    sandor.takacs@uni-corvinus.hu    
 • Telefon:    +36 1 482 5382    

 2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk:

 • Kapcsolattartó: Horváth Tímea
 • E-mail: timea.horvath2@uni-corvinus.hu
Vámlogisztika/Vámlogisztika szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vállalatgazdaságtan Intézet
Szakfelelős oktató: Gelei Andrea
Az alapképzési szak megnevezése: Vámlogisztika/Vámlogisztika szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.  

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, munkatapasztalatról szóló igazolás, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

A képzés várható indulása: 2020 szeptembere


A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja:  390.000.- Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Gelei Andrea
 • E-mail:  andrea.gelei@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:  +36 1 482 5557   

2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Szórádi Anikó
 • E-mail:  aniko.szoradi@uni-corvinus.hu  
 • Telefon:  +36 1 482 5041   

Időtartama: 2 félév

Tagozat: Levelező

Gyakorisága: hetente, pénteken és szombaton

Vámlogisztika képzés esetén:
A képzésben bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel – kivéve a gazdaságtudományok képzési területen szerzett közgazdász oklevelet –, valamint vámigazgatás vagy vállalati vámügyi területen szerzett minimum 2 éves munkatapasztalattal rendelkezők vehetnek részt.

Vámlogisztika szakközgazdász képzés esetén:
A képzésben a gazdaságtudományok képzési területén legalább alapképzésben szerzett közgazdász szakképzettséget igazoló oklevéllel, valamint vámigazgatás vagy vállalati vámügyi területen szerzett minimum 2 éves munkatapasztalattal rendelkezők vehetnek részt.   

A vámlogisztika szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek felkészítése a gazdaság számára, akik összefüggéseiben ismerik a vámeljárások és az egyes vámjogi eszközök nemzetközi ellátási láncokban betöltött szerepét és jelentőségét.

 • a nemzetközi gazdaság fejlődési tendenciái, kihívása, benne az egyes országok lehetőségei;
 • az Európai Unió és a kapcsolódó hazai jogi szabályozás;
 • a vámlogisztikai megoldásokhoz kapcsolódó etikai elvárások, ismeretek;
 • a vámlogisztika módszertana és az ezzel kapcsolatos legjobb gyakorlat;
 • a nemzetközi nagyvállalatok és a nemzetközisedő kis- és középvállalkozások stratégiai kihívásai és az azokra adható menedzsment válaszok;
 • az összetett ellátási láncok, kiemelten azok logisztikai folyamatainak rendszerszerű megismerése, működési logikája és kiemelt menedzsment eszközei;
 • a globalizáció és a lokalizáció gazdasági kihívásaival kapcsolatos menedzsment kihívások és azok megoldási eszközei;
 • az egyes vállalatok vagy ellátási láncok szintjén alkalmazható vámlogisztikai megoldások és azok hatása a vállalati, illetve a láncszintű teljesítményre;
 • az export és import jogszerűségét biztosító, valamint az ellátási lánc biztonságát felügyelő trade compliance szakterület, annak szerepe, eszközei.

A képzés elvégzésével a hallgatók

 • a külkereskedelmi cégkapcsolatok menedzsmentjéhez, valamint a vállalatok egyes alrendszerei közötti együttműködéshez szükséges vám- és ellátásilánc-ismeretekre tesznek szert;
 • képesek lesznek elhelyezni a vámpolitikát a kereskedelempolitika eszközrendszerében, megismerik a vámjogi szabályozás gazdasági vetületeit és ezekkel összhangban bővítik az ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos ismereteiket.

A képzés jellegéből adódóan a résztvevők következő személyes adottságainak erősítése, fejlesztése kiemelt fontossággal bír:

 • a gazdálkodási folyamatok összetettsége következtében stratégiai szemléletre való képesség, az ellátási láncok mint összetett rendszerek egyes építőelemeinek felismerése, a közöttük lévő kapcsolatrendszer feltérképezésének és összehangolásának képessége;
 • a nemzetközi ellátási láncokban zajló események folyamatszemléletben történő értelmezésének és elemzésének képessége;
 • problémamegoldó képesség, elemzőképesség, illetve annak képessége, hogy a végzett hallgató képes legyen a probléma jellegéhez illeszkedő, specifikus megoldási javaslatok megfogalmazására és megvalósítására;
 • csoportmunkában való hatékony részvétel képessége, együttműködési képesség;
 • nemzetközi kooperációban való hatékony részvétel képessége;
 • a szakma etikai normái szerint való munkavégzés képessége.

A vámlogisztika szakirányú továbbképzés elvégzésével a végzettek képesek lesznek:

 • egy adott gazdasági vállalkozás vámfolyamatainak megtervezésére és irányítására oly módon, hogy az a lehető legnagyobb mértékben, költség- és időhatékony módon integrálódjon a vállalat logisztikai folyamataiba és ellátási láncába;
 • az európai és a hazai vámszabályozásnak megfelelő logisztikai gyakorlat kialakítására mind vállalati, mind ellátásilánc-szinten;
 • az összetett ellátási láncok folyamatainak vámlogisztika szempontból történő elemzésére és fejlesztési javaslatok megfogalmazására;
 •  a vám kérdéskörének gazdasági szempontú értelmezésére, elemzésére;
 • a jogszabályok és az etikai normák alkotta keretek között a vállalatok, ellátási láncok versenyképességét növelő vámlogisztikai megoldások megfogalmazására, végrehajtására;
 • vállalatok vámügyi gyakorlatának fejlesztésére és új, legjobb gyakorlatnak megfelelő kialakítására;
 • az illetékes hatósági szervekkel való szakszerű kommunikációra és kapcsolattartásra

Az elsajátított tudás így mind a kis- és középvállalkozási, mind a nagyvállalati körben alkalmazható. A végzett hallgatók alapvetően logisztikai és ellátási lánc menedzsmenthez kapcsolódó munkakörökben, logisztika és ellátási lánc vezetőként, projektvezetőként, illetve a 3PL, 4PL logisztikai szolgáltatói területen vámlogisztikai tanácsadóként, vámügyi szolgáltatóként is elhelyezkedhetnek.

Általános alapozó ismeretek: 10 kredit

Alapvető világgazdasági összefüggések; A nemzetköziesedés jelensége, hatásai; A kereskedelempolitika alapelvei, eszközei, szabályai, trendjei; A nemzetközi vállalat gazdálkodásának alapösszefüggései, menedzsmenteszközei

 

Szakmai alapozó ismeretek: 18 kredit

Logisztikai menedzsment és ellátási láncok felépítése, céljai és eszközrendszere; Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek; Nemzetközi üzleti technikákkal kapcsolatos ismeretek; Teljesítménymérés és menedzsment, kontrolling ismeretek logisztikai fókusszal

 

Szakismeretek: 22 kredit

Vámtechnikai és vámeljárási alapismeretek; Fuvarjogi és vámjogi ismeretek; Nemzetközi vállalatok ’trade compliance’ gyakorlatának ismeretei

Vágólapra másolva