Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kollégiumok


Rendkívüli ösztöndíjat biztosít a kollégiumból kiköltöző hallgatónak a Corvinus pénzügyi kompenzációként. A 20 ezer forintos támogatás nyilvános pályázattal érhető el, amit a Neptunon keresztül, „Rendkívüli kollégiumi COVID ösztöndíj pályázat” címen adhatnak be a hallgatók.

A pályázatok december 2-ig nyújthatók be, az egyetem legkésőbb december 15-ig utalja az ösztöndíjat. A pályázatok ellenőrzését a Hallgatói Szociális Bizottság végzi. A támogatásra minden olyan hallgató jogosult, akik november 9-én érvényes kollégiumi bentlakási szerződéssel rendelkeztek. 

Az egyetem eltekint emellett a hallgatói jogviszony megszűnését követő szakdolgozatírás, szakdolgozat aktualizálás, szakdolgozatjavítás esetére előírt kötelező szakdolgozat-konzultáció és az azért fizetendő térítési díj alkalmazásától, mind a 2020-21-es tanév őszi, mind a tavaszi félévében szakdolgozatot benyújtó volt hallgatók esetén.

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Campusának irányítása alatt az alábbi kollégiumai működnek.

Földes Ferenc Kollégium,
Kinizsi Kollégium,
Tarkaréti Kollégium,

A Kollégiumok megközelítőleg 1100 fő részére tudnak férőhelyet biztosítani, 2-3, esetenként 4 és 5 ágyas szobákban. A kollégiumi férőhelyek feltöltése felvételi eljárás keretében történik, bővebben a Kollégiumi felvételi eljárás rendjének részleteiről az aktuális pályázati kiíráson keresztül, valamint a II.III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat vonatkozó melléklete alapján nyújtunk tájékoztatást.

Földes Ferenc Kollégium épületfelelős

Tamás Eszter eszter.tamas@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális Szolgáltatások / Közgáz Campus / Földes Ferenc Kollégium
Bérleményfelelős
Földes Ferenc Kollégium, Fszt. 5
Telefon: +36 1 482 7585 • Mellék: 7585

Kinizsi Kollégium épületfelelős

Fodor Katerina katerina.fodor@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális Szolgáltatások / Közgáz Campus / Kinizsi Kollégium
Épületfelelős / Buildings Manager
Kinizsi Kollégium, L/2
Telefon: +36 1 482 7588 • Mellék: 7588

Tarkaréti Kollégium épületfelelős

Bakos Sándor sandor.bakos@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális Szolgáltatások / Közgáz Campus / Tarkaréti Kollégium
Épületfelelős / Buildings Manager
Tarkarét út 6.
Telefon: +36 1 262 4511

Közgáz Campus kollégiumok koordinátora

Mikó Valéria valeria.miko@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális Szolgáltatások / Közgáz Campus / Kinizsi Kollégium
Kollégiumok koordinátora / Dormitories Coordinator
Kinizsi Kollégium, fszt. L
Telefon: +36 1 482 7587 • Mellék: 7587

Közgáz Campus kollégiumok igazgatója

Tiringer Ákos akos.tiringer@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Közgáz Campus
Campus Igazgató / Campus Director
E épület, E.77/a
Telefon: +36 1 482 5334 • Mellék: 5334
SENIOR SEGÍTŐ PÁLYÁZAT 2020/21
Pályázati kiírás

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Campus Kollégiumainak (Földes Ferenc Kollégium, Kinizsi Kollégium, Tarkaréti Kollégium) senior segítő (korábbi elnevezéssel nevelőtanári) státuszaira

A BCE Közgáz Campus Kollégiumaiban pályázatot hirdetünk a 2020/2021-es tanévre az alábbi kollégiumi senior segítő státuszokra:

–        Földes Ferenc Kollégium: 4 fő senior segítő: 2 fő külföldi hallgatók ügyeinek intézése (angol nyelven), 1 fő szakkollégiumokkal való kapcsolattartás, adminisztráció, 1 fő Kollégiumi Bizottság munkájának és a kollégiumi kommunikációnak segítése és 1 fő internethálózat üzemeltetés és rendszergazdai funkciók ellátása (a kollégiumi számítógépes hálózat üzemeltetése, belépőkártyák kezelése, help desk feladatok ellátása a kollégisták körében, együttműködésben az Informatikai és Szolgáltató Központ szakembereivel) Általános feladatok: ügyeleti feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, szobabeosztás elkészítésének, az évközi szoba monitoring segítsége, aktív részvétel a ki- és beköltöztetésekben, valamint a kollégiumi rendezvények felügyeletében.

–        Tarkaréti Kollégium: 1 fő számítógépes rendszer üzemeltetése, rendszergazdai funkciók (a kollégiumi számítógépes hálózat üzemeltetése, help desk feladatok ellátása a kollégisták körében, együttműködésben az Informatikai és Szolgáltató Központ szakembereivel), 3 fő senior segítő (belépőkártyák kezelése, szobabeosztás készítése, olvasó- és szabadidős helyiség üzemeltetése, (könyvtárosi) feladatok ellátása, ügyeleti feladatok ellátása, külföldi hallgatók ügyeinek kezelése, szobamonitoring segítése), 1 fő SH senior segítő (fő feladatok: Stipendium Hungaricum ösztöndíj pályázat keretében érkező kollégisták mindennapi ügyeinek, egyetemi és kollégiumi életének segítése (angol nyelven))

–        Kinizsi Kollégium: 1 fő számítógépes rendszer üzemeltetése, rendszergazdai funkciók (a kollégiumi számítógépes hálózat üzemeltetése, help desk feladatok ellátása a kollégisták körében, együttműködésben az Informatikai és Szolgáltató Központ szakembereivel), 3 fő senior segítő (Neptun rendszer kezelése, szobabeosztás készítése, külföldi hallgatók ügyeinek kezelése, ügyeleti feladatok, KB munkájának segítés és koordinációja, kollégiumi kommunikáció és szobamonitoring segítése), 1 fő SH senior segítő (fő feladatok: Stipendium Hungaricum ösztöndíj pályázat keretében érkező kollégisták mindennapi ügyeinek, egyetemi és kollégiumi életének segítése (angol nyelven))

– a Földes Ferenc Kollégiumban 12 hónapra szól, 2020. július 1-től 2021. június 30-ig,
– a Kinizsi Kollégiumban 12 hónapra szól, 2020. július 1-től 2021. június 30-ig.
– a Tarkaréti Kollégiumban 12 hónapra szól, 2020. július 1-től 2021. június 30-ig.

A pályázatokat az adott épület Kollégiumi Bizottsága véleményezi, majd személyükről a campus igazgató dönt az épületfelelősök egyetértésével, aki írásban, külön megbízással határozza meg a konkrét, személyre szóló feladatokat. A senior segítők számára a campus igazgató saját hatáskörben a kollégiumban férőhelyet biztosít külön bérleti szerződés szerint.

A pályázók több kollégiumot és státuszt is megjelölhetnek (rangsort felállítva).

A BCE Kollégiumaira vonatkozó Keretszabályzat (BCE Kollégiumokra vonatkozó SZMR) szerint:

– ellátni a kollégium vezetője által rájuk bízott feladatokat,
– együttműködni a kollégium épületfelelősével és az üzemeltetési koordinátorral,
– Kollégiumi Bizottság munkájának segítése,
– segíteni és felügyelni a kollégiumi Házirend és egyéb szabályzatok rendelkezéseinek, valamint az együttélés normáinak betartását,
– segíteni a kollégisták beilleszkedését, problémáik megoldását,
– előre meghatározott beosztás alapján ügyelet lát el, az épületben biztosított 0-24 órás ügyelet részeként;
– feladataik teljesítéséről havonta beszámol az Épületfelelősnek.

Továbbá a megbízási szerződésükben és a II.III.2.5. A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendjében foglaltak szerint.

– Külön megbízási szerződés szerint  
– Akik a BCE végzett hallgatói, vagy akik legalább a 4. aktív félévüket töltik a 2019/20/2. szemeszterben,
– Akik a megpályázott BCE kollégiumaiban laktak (laknak),
– Akik rendelkeznek Egyetemünkön szerzett kollégiumi közéleti, érdekképviseleti tapasztalatokkal.
– Külsős személy (akinek minimum egy alapszakos diplomája van más felsőoktatási intézményből, illetve van legalább 2 év kollégiumi tapasztalata)  
– A pályázó személyes adatait, elérhetőségeit, fénykép (telefon, email),
– Az eddigi kollégiumban és egyetemen végzett közéleti, közösségi és érdekképviseleti tevékenységeit,
– Pályázatának motivációit, elképzeléseit a feladat ellátására,
– Melyik kollégiumba/kollégiumokba szól a pályázata (prioritás szerinti sorrendben) és melyik státuszra.  

2020. május 11. 12 óra elektronikusan elküldve: valeria.miko@uni-corvinus.hu email címre, az email tárgyában: Senior segítői pályázat 2020/21.

A beérkezett pályázatról visszaigazolást küldünk 1-2 munkanapon belül.

2020. május 11- május 22. közötti időszakban.

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, a kollégiumok a pályázóknak a meghallgatási időszakban egy elektronikus kérdőívet küldenek el, melyet kitöltve kérnek visszaküldeni, a határidő végéig.

– Földes Ferenc Kollégiumban: Tamás Eszter

eszter.tamas@uni-corvinus.hu

– Kinizsi Kollégiumban: Fodor Katerina

katerina.fodor@uni-corvinus.hu

– Tarkaréti Kollégiumban: Bakos Sándor

sandor.bakos@uni-corvinus.hu

A beérkezett pályázatokat erre a célra létrehozott bizottság véleményezi.

Az elbírálást követően a jelentkezőket emailben értesítjük.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.18. - 14:28:13