Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Tanszékek

A Szervezeti Magatartás Tanszék a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara Vezetéstudományi Intézetének új szervezeti egységeként jött létre; a tanszék állománya a korábbi Vezetési és szervezési tanszék munkatársaiból toborzódik.

A tanszék célja, misziója
A tanszék célja leadership szerep (center of excellence) a közép-kelet-európai régióban kutatásban és oktatásban egyaránt. Részvétel a felsőoktatási master- és executive, illetve a bachelor alapozó képzésben a fő profiljainkban: szervezeti magatartás, emberierőforrás-menedzsment, szervezetfejlesztés, kultúra, leadership.

Egyéb szakmai tevékenységek
A tanszék tagjai a tudományos munkán felül aktív szerepet vállalnak szakmai szervezetek munkájában (pl. Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága, Magyar Pszichodráma Egyesület, IODA – Interantional Organizational Development Association), valamint trénerként, szervezetfejlesztési- és emberi erőforrás menedzsment tanácsadóként töltik meg tevékenységüket gyakorlati tartalommal.
A Vezetés és Kontroll (angolul Management and Control) Tanszék munkájának középpontjában tartalmilag a szervezeti kontroll jelensége áll. Ennek jellemzőit, meghatározó tényezőit, folyamatát, eszközeit, formális szervezeti megnyilvánulásait, a szereplőkre gyakorolt hatásait kutatja és oktatja. Ezen belül a kollégák által képviselt kiemelt kutatási témák: közszolgálati, közigazgatási, egészségügyi szervezetek controllingja; non-profit controlling; nem tárgyiasult erőforrások mérése és értékelése, a kontroll magatartási aspektusai, controlleri szerepek, értékorientált vezetés, a szervezeti indikátorrendszerek integrációja.

A tanszék oktatási tevékenysége az alapozó képzés különböző szakjain, több mesterszakon (a nappali és esti képzésben is), illetve az MBA- és a vezetőképzésben zajlik. A nemzetközi kutatási programokba való bekapcsolódást, a szakma élenjáró konferenciáin való rendszeres részvételt továbbra is fontosnak tartjuk. Emellett azonban szeretnénk támogatni, serkenteni a megszaporodott hazai controlling-műhelyek, oktatási pontok közötti párbeszédet, közelebb hozni az egy területen dolgozókat, illetve saját tanszéki kutatásokkal erősíteni az akadémiai diskurzust. Az egyetemi-főiskolai kapcsolatok mellett lényegesnek tartjuk a fejlesztésben élenjáró tanácsadó-szervezetekkel való együttműködés tudatos formálását is.
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, az akkori Vezetési és Szervezési Tanszéken 1993-ban kezdődött el a controlling szakmaterület oktatása a Dobák Miklós tanszékvezető által önálló kutatócsoporttá szerveződött kollégák munkája révén. Az újszerű tárgy a Vezetés-Szervezés szakirányon hamar és joggal lett népszerű. A lassan kinyíló oktatáshoz és a kutatáshoz publikációs és könyvkiadási tevékenység is társult; ennek lényeges eleme volt Horváth Péter professzor Dobák Miklós társszerzőségével megjelentetett hazai alapkönyve. Az egyre bővülő kutatócsoport tudományos útjának meghatározó mérföldköveként az évezred utolsó éveiben megszületett az első magyarországi disszertáció is a témában, Bodnár Viktória tollából. Az évek múlásával az oktatás kiterjedt az alapozó, a szakirányos és a posztgraduális képzésre egyaránt. Az egyre több doktori hallgatót befogadó műhelyből hazai és nemzetközi kutatások bontakoztak ki. 2005-ben, lényeges szervezeti lépésként témáink kutatási aktivitásának összefogására megalakult a Budapesti Teljesítménymenedzsment Kutatóközpont. 2008-ban már több, mint egy tucat intézeti kolléga foglalkozott oktatási és kutatási tevékenységének főáramában a tématerülettel. Ez a szervezeti folyamat vezetett el a Vezetés és kontroll tanszék megalapításához. A megalakult tanszék első vezetője Lázár László volt, majd hosszabb ideig Drótos György állt az élén. 2018 júliusától Móricz Péter a Vezetés és Kontroll Tanszék tanszékvezetője.
A Vezetéstudományi Intézet és jogelődje, a Vezetési és Szervezési Tanszék 1992. óta oktat és kutat a stratégiai vezetés területén. Az 1997-ben megjelent, Stratégia és szervezet c. tankönyv számos kiadást élt meg, és a hazai felsőoktatásban is széles körben elfogadott tananyaggá vált. 2005. januárjában alakult meg a „Stratégiai és nemzetközi menedzsment kutató központ”, amely a stratégiával kapcsolatos kutatások szervezeti keretét képezi. A 2009-től Intézetünkön belül önálló egységként létrejött Vezetés és stratégia tanszék, amelynek vezetője 2013-ig Balaton Károly, az MTA doktora volt, aki a mai napig szoros kapcsolatot ápol a tanszék munkatársaival. A professzort követően 2018-ig Dr. habil. Hortoványi Lilla egyetemi docens vezette a tanszéket. 2018. októberétől a Gazdálkodástudományi kar dékánja Felsmann Balázst bízta meg a Vezetés és Stratégia Tanszék szakmai vezetői feladatainak ellátásával.
Magas színvonalú, nemzetközileg is elismert oktató és kutató munka végzése a stratégiai menedzsment területén.
A Vezetés és stratégia tanszék oktatási tevékenysége kiterjed a gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakra, a vezetés és szervezés mesterszakra, a mérnök-közgazdász esti és levelező tagozatra, az MBA képzésre, valamint a PhD oktatásra egyaránt. A stratégia témaköreinek oktatását a kutatások eredményeire támaszkodó saját tankönyvek és szöveggyűjtemény alapján végezzük.

2007-ben jelent meg a Stratégiai és üzleti tervezés c. tankönyv az Aula Kiadónál. A tankönyv új, jelentősen átdolgozott kiadása 2017-ben jelenik meg az Akadémia Kiadónál. Tari Ernő: Stratégiai szövetségek az üzleti világban c. könyve 1998-ban jelent meg a KJK-nál. A stratégia oktatásában résztvevő munkatársak által írt mester szintű Stratégiai menedzsment c. tankönyvének első kiadása az Aula Kiadónál jelent meg 2010-ben.
A 2004 végéig integratív módon működő Vezetés és szervezés tanszékből 2009-re három tanszék vált önállóvá. A tanszék továbbra is a Vezetéstudományi Intézet meghatározó egysége, az alapszak Vezetés és szervezés tantárgyának felelőse. A stratégiai, controlling és szervezeti magatartási témakörök önállóvá válásával a tanszék profilja az általános menedzsment témakörök és a szervezési kérdések felé tolódott. A tanszéket Dr. Csedő Zoltán vezeti.
Vágólapra másolva