Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

A Gazdaságinformatika Doktori Iskola hatályos képzési terve

A doktori képzés: képzési és kutatási, valamint kutatási ésdisszertációs szakaszból áll. A képzési és kutatási szakasz legfeljebb négyféléves, amelynek végén a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésénekfeltételeként a doktorandusz-hallgató komplex vizsgát teljesít. A kutatási ésdisszertációs szakasz – azaz a fokozatszerzési eljárás szintén négy féléves.Célja a doktori fokozat megszerzése.

A négyféléves képzési és kutatási szakaszban a doktorandusz-hallgató tantárgyakathallgat, kutatómunkát végez, publikál, és komplex vizsgát tesz, ezalattösszesen 120 kreditet kell összegyűjtenie.

Adoktorandusz-hallgató a tanulmányi krediteket tárgyak teljesítésével, kurzusoklátogatásával, egyéni tanulással és vizsgával (érdemjeggyel lezárva) szerzi. Adoktorandusz-hallgatók a tantárgyakat elsősorban a doktori iskola Neptunonfélévente közzétett tantervében rögzített kreditszámmal minősített tantárgyakközül választhatják. A doktorandusz-hallgató a DI programigazgatójávalelőzetesen egyeztetve bármely további DI-ban meghirdetett tárgyat felvehet.

AGazdaságinformatikai Doktori Iskolában összesen 6 kötelező tárgy (36 kredit), kétspecializációs tárgy (12 kredit), valamint két választható tárgy (12 kredit) hallgatásaés ezekből való vizsgázás szükséges. A tárgyakat a hallgatók az első két évben(első 4 szemeszter) teljesítik. A kötelező tárgyak három nagyobb területetfednek le, az informatikai alapokat, a gazdálkodástani és közgazdasági alapokatés a módszertani alapokat. A specializációk mindegyikében 2 tárgyat kötelezőelvégezni. A tárgyak 6 kreditesek.

Így a képzéssorán megszerezhető képzési kreditek száma: 60:

a)   kötelező tárgyak: 6*6 kredit = 36 kredit

b)   specializációs tárgyak: 2*6 kredit = 12 kredit

c)   választható tárgyak: 2*6 kredit = 12 kredit.

A doktorandusz-hallgatóknak a különböző tárgyakbantanúsított teljesítménye minden esetben értékelés tárgya, függetlenül az adotttárgyban alkalmazott képzési formától. Az értékelés feltétele a tárgyaknak ésaz alkalmazott képzési formáknak megfelelően változó lehet. Az egyeskurzusokban nyújtott teljesítmény értékelése ötfokozatú skálán (kiválóanmegfelelt-5, jól megfelelt-4, megfelelt-2 és 3, nem felelt meg-1) történik.

Az egyes évek végén a doktorandusz-hallgató addigiösszesített eredménye alapján (kétség esetén a Doktori Iskola Tanácsánakvéleményét kikérve) a specializáció-vezető dönt arról, hogy adoktorandusz-hallgató  folytathatja-etovább tanulmányait, esetleg milyen sajátos megkötésekkel (tantárgyismétlési,görgetési engedély).

A tanterv megjelöli a kötelező tantárgyak teljesítésénekjavasolt félévét, és ez oly módon áll össze, hogy egy teljes idősdoktorandusz-hallgató  két év alattteljesítheti tanulmányi kötelezettségeit. Egy megkezdett, de sikertelenül lezártkurzus görgetésére csak egyszer, kivételes méltányosságból adható engedély. Adoktorandusz-hallgatók a számukra kijelölt tanácsadó tanárhoz (aki rendszerintmaga a kutatási témavezető) fordulhatnak segítségért az egyéni képzésre ésegyéni tanrendre irányuló kérdéseikkel.

A szervezett képzésben résztvevők már a képzési és kutatásiszakaszban megkezdik kutatómunkájukat a témavezetőjük segítségével. A jelölt éstémavezetője nagyfokú szabadsággal rendelkeznek a kutatási témamegválasztásában és konkretizálásában.

A témavezetők feladatait, a doktorandusz-hallgatók és atémavezetők kapcsolatát a BCE Doktori Szabályzata részletesen rögzíti. Atémavezető feladata, hogy irányítsa, felügyelje, segítse adoktorandusz-hallgató kutatómunkáját, kezdve a kutatási terv kialakításával, ésközösen megállapított menetrend szerint munkakapcsolatot tartson vele,rendszeresen beszámoltassa őt a kutatómunkája alakulásáról, a felmerültproblémákról, nehézségekről, illetve azok kezelési módjáról.

Doktorandusz-hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy aképzés folyamán egy vagy két félévet külföldi tanulmányúton töltsenek, aholtovább folytatják tanulmányaikat illetve kutatómunkájukat.

Támogatjuk, hogy doktorandusz-hallgatóink bekapcsolódjanak ahazai és nemzetközi tudományos közéletbe. Ennek egyik eleme a hazai és nemzetközikonferenciákon való részvétel, és ott előadások tartása.

Vállalatgazdaságtan 2020. február 29.
Többváltozós statisztikai módszerek 2020. február 29.
Az optimális irányítás alkalmazása 2020. február 29.
Optimális irányítás 2020. február 29.
Nem strukturált adatok elemzése és menedzsmentje 2020. február 29.
Mikroökonómia (Lineáris modellek és egyensúlyelemzés) 2020. február 29.
Kutatási fórum 2020. február 29.
Jövőkutatás 2020. február 29.
Információmenedzsment 2020. február 29.
Adattárházépítési és adatbányászati módszerek 2020. február 29.

A kreditrendszer szabályozása a szervezett képzésben 2016 előtt
A kreditrendszer szabályozása a szervezett képzésben 2016 után

Komplex vizsga ügyrend 2020
Komplex vizsga jelentekezesi lap 2020

Publikációs szabályzat 2019 előtt
A BCE Szenátusa által 2019.03.26-án elfogadott új publikációs szabályzata
MTA Gazdaság- és jogtudományok Osztály Listás folyóiratok letölthető innen vagy pedig erről a linkről.

A doktori szigorlat 2016. előtt felvett hallgatók számára

A szigorlat a DI által képviselt tudományszakban megszerzettismeretek áttekintő jellegű számonkérési formája. A doktori szigorlatot afokozatszerzési szakaszba lépéstől számított egy éven belül sikeresenteljesíteni kell a doktori fokozat megszerzéséhez.

A szigorlat összetevői és ismeretkörei függetlenek attól,hogy a jelölt szervezett vagy egyéni felkészülés alapján került afokozatszerzési folyamatba. Az egyes DI-k határozzák meg a szigorlati tárgyakkörét, a szigorlati követelmények részeit és azt, hogy a szigorlatikövetelményeket részenként (tárgyanként) vagy összevontan kell teljesíteni.

A szigorlattartalma és formája

a)       A doktoriszigorlat írásbeli és szóbeli részből áll, de a szóbeli vizsga mindig része aszigorlatnak.

b)       A szigorlatfő- és melléktárgy letételéből, tehát legalább két, egyenként osztályozottrészből áll. A főtárgy komplex tudományági vizsgát jelent, amelyben a doktoriiskola legfontosabb alapstúdiumai szerepelnek. Amennyiben a szigorlatot tevődoktorjelölt egy lehetséges tárgy egyetemi előadója legalább három éven át,akkor a melléktárgyi vizsgakötelezettség alól jeles érdemjeggyel felmentendő.

c)       A doktoriszigorlat szóbeli része nyilvános, azon előzetes bejelentkezés alapján bármelyérdeklődő megjelenhet. A szigorlat meghirdetéséről és a szóbeli vizsganyilvánosságának biztosításáról a doktori iskola gondoskodik.

 

A doktori szigorlatot szigorlati vizsgabizottság előtt kelltenni. A szigorlati vizsgabizottság legalább három tagból áll. A szigorlativizsgabizottság tagjainak tudományos fokozattal kell rendelkezniük. Aszigorlati vizsgabizottság összeállításánál biztosítani kell, hogy legyenlegalább egy olyan tagja, aki nem áll foglalkoztatási jogviszonyban az érintettfelsőoktatási intézménnyel. Ha négy vagy több tagú a szigorlati bizottság,akkor biztosítani kell, hogy legalább kettő külső tagja legyen. A szigorlatibizottság elnöke csak egyetemi tanár, Professor Emeritus vagy habilitáltegyetemi docens lehet.

A doktori szigorlaton a jelöltek teljesítményét ötfokozatúskálán kell mérni. A doktori szigorlat végső minősítése a szigorlatotösszetevő, külön-külön osztályozott teljesítményekért kapott érdemjegyek kéttizedesre kerekített átlaga alapján történik. Ha valamelyik tárgy érdemjegye elégtelenvagy a kapott érdemjegyek átlaga nem éri el a 3,00-t, akkor a szigorlatsikertelen. Egyébként:

 • a) 4,67 és 5,00között – summa cum laude (kitűnő),
 • b) 3,67 és 4,66között – cum laude (dicséretes),
 • c) 3,00 és 3,66között – rite (elégséges),
 • d) 3,00 alatt –insufficiente (elégtelen).

A doktori szigorlat (ill. a részvizsgák) eredményétközvetlenül a szóbeli vizsga után ki kell hirdetni, és az eredményt aszigorlati bizottság tagjainak nevét és a szigorlat idejét tartalmazó, abizottság elnöke által aláírt jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Az érvénytelen szigorlat egészének vagy egyes részeinekmegismétlésére a DI vezetője – a jelölt írásbeli kérésére – egy alkalommaladhat lehetőséget. Másodszor is érvénytelen doktori szigorlat még kivételesméltányosságból sem ismételhető meg, a doktori eljárást a jelölt esetében megkell szüntetni.

Szervezett képzésben részt vevő hallgatók a doktoriszigorlatot a DI által előírt módon tehetik le.

A Gazdaságinformatika programban a szigorlat háromtárgykörből áll:

 • egy kötelező tárgy
 • egy specializációs tárgy
 • egy választható tárgy.

A szigorlat tárgyait minden doktorandusz esetében a DoktoriTanács határozza meg a témavezető javaslata alapján. A tárgyak az érdemjegymegállapításakor egyenlő súllyal számítanak.

A szigorlat menete: mindhárom tárgy vizsgájára egy napon,egymás után kerül sor egy 3 tagú bizottság (lehetőleg vezető oktatók) előtt. Abizottság tagjait a Doktori Tanács választja ki. A doktorandusz témavezetőjemeghívást kap a szigorlatra, de nem lehet a bizottság tagja. Doktoriszigorlatra évente kétszer van lehetőség, februárban és júniusban. A szigorlatmindhárom összetevőjét ötfokozatú skálán osztályozza a szigorlati bizottság.

Az egyetemi doktori szabályzat – a disszertáció elfogadhatószínvonalának biztosítása érdekében – a végleges doktori értekezés benyújtásaelőtt kb. fél évvel egy értekezés-tervezet szakmai megvitatását írja elő. AGazdaságinformatikai Ph.D program csak a jelölt és témavezetője megítéléseszerint védésre alkalmas teljes dolgozatot fogad el értekezés-tervezetként. Azértekezés-tervezet műhelyvitájának a célja elsősorban az, hogy az abbanrésztvevők kérdéseikkel, segítő szándékú kritikai észrevételeikkel éstanácsaikkal segítsék a jelöltet abban, hogy végső dolgozata minél teljesebb ésszínvonalasabb módon tegyen eleget a szakmai elvárásoknak.

Az értekezés-tervezetet egy legalább három, de legfeljebbhattagú, erre a célra felkért (tervezet-) bizottság értékeli. Atervezet-bizottság tagjai közül legalább egy fő külső szakember (nem főállásúBCE munkatárs). A bizottságnak minden esetben tagjai a hivatalos előopponensekés a jelölt témavezetője (aki természetesen nem lehet sem vitavezető elnök, semopponens).

A tervezet-bizottságnak az a feladata, hogy a vitát isfigyelembe véve megítélje, hogy az értekezés-tervezetben foglalt eredmények ésa jelölt felmutatott kutatói kvalitásai garantálják-e egy sikeresen védhetőértekezés határidőre történő elkészítését és benyújtását, illetve az, hogytanácsaival segítse a jelöltet a végső értekezés elkészítésében.

Az értekezés-tervezet benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • a Program vezetőjének címzett kérelem (egyéni úton felkészülő jelölt saját maga, szervezettformában felkészülő jelölt témavezetője által írt)
 • nyilatkozat az önálló szellemi alkotásról,
 • közös munkák eredményeinek közlése esetén lemondónyilatkozat a szerzőtársaktól,
 • az értekezés-tervezet öt összefűzött példányban,
 • rövid ismertető („fülszöveg”, max. 1,5 oldal terjedelmű),
 • az értekezés-tervezet és az ismertető *.pdf file formátumban
 • írásos nyilatkozat a fentiek közölhetőségéről,

(csak szervezett formában felkészülő jelöltek esetén!!):megjelent publikációik egy-egy másolata (több esetén a legjobb 4 és publikációsjegyzékük).

Az értekezéssel szemben támasztott tartalmi követelményekelőírják, hogy az értekezésnek meggyőzően bizonyítania kell, hogy a jelölt

 • képes releváns és időszerű gazdaságinformatikai problémafelismerésére, kiválasztására és megfogalmazására, és rendelkezik az elemzéshezszükséges fogalmi apparátus ismeretével,
 • ismeri a témakör szakirodalmát, elméleti és kutatási előzményeit,a felhasználható módszereket, és képes azokat alkotó módon továbbfejleszteni ésalkalmazni, és ez által a témát új eredményekkel gazdagítani,
 • rendelkezik a publikációhoz szükséges interpretációs éskifejtési készséggel.
 • az adott témakör mértékadó hazai és nemzetköziszakirodalmának áttekintését és értékelését.
 • ennek során a jelölt egyértelműen fogalmazza meg, hogy azismert tényanyagokhoz képest miben ért el új tudományos eredményeket;a kutatásmódszereinek bemutatását;
 • az elvégzett kutatás pontos és követhető leírását, avizsgálódás területének a jelölt által elért eredményekben való abemutatását. 

A doktori értekezések a BCE doktori iskoláira egységesenkidolgozott formai követelményei letölthető formában megtalálhatók az EgyetemiDoktori Tanács honlapján. Az értekezés elvárt terjedelme a Gazdaságinformatikaiprogramban – függelékek nélkül – általában 120-150 oldal. 150 oldal felettiértekezés csak a programvezető előzetes engedélye esetén adható be.

A Gazdaságinformatika Doktori Iskolában elvárás, hogy magyarállampolgárok az értekezést magyarul nyújtsák be. A doktori iskola vezetőjeazonban engedélyezheti, hogy az értekezést más világnyelven nyújtsák be. A csakmagyar nyelven megírt értekezés angol nyelvű téziseit olyan részletezettséggelkell összeállítani, amely alapján egyértelműen elbírálhatóak az értekezésfontosnak tartott eredményei. Az értekezéshez csatolni kell a témájából írt, azeredményeket részletező angol nyelvű cikkeket és tanulmányokat, ha vannak ilyenek.

A doktori értekezés védésének megszervezése

A jelentkezéseket a EDT irodájához kell eljuttatni, amelygondoskodik azok nyilvántartásba vételéről és a Doktori Iskolához valóeljuttatásáról. A végső disszertációt – az előírt kellékekkel együtt – a doktorjelöltekfolyamatosan adhatják le az Irodán.

A disszertáció értékelésére – a Doktori Iskolaelőterjesztése alapján – a EDT két hivatalos bírálót és további, maximum ötBíráló Bizottsági tagot kér fel. Az értekezést csak két támogató javaslatesetén lehet nyilvános vitára bocsátani. Egy igen és egy nem javaslat esetén aEDT egy további bírálót jelöl ki. Két nemleges javaslat esetén a doktorieljárást sikertelennek kell minősíteni, és meg kell szüntetni.

Az opponensek előzetesen írásbeli véleményt készítenek adisszertációról, és a jelölt a védést megelőzően írásban válaszol az opponensivéleményekre. A fenti dokumentumokat a bíráló bizottság tagjai a védéstmegelőzően megkapják. A szóbeli védés során a jelölt ismerteti munkájának főbbmegállapításait, válaszol az opponensek, a bíráló bizottság és a nyilvánosvitában résztvevők kérdéseire. A disszertáció elfogadásáról és minősítéséről abizottság titkos szavazással dönt. A védésről jegyzőkönyv készül, amelynekelkészítése a bizottság titkárának feladata.

Külföldi opponensek a disszertációk bírálatában

Doktori Iskola színvonalának nemzetközi megmérettetéseszempontjából fontos, hogy a disszertációk részletes kivonatát angol nyelven iselkészítik doktorjelöltjeink, s így lehetőség nyílik arra, hogy esetenkéntkülföldi professzorokat kérjünk fel bírálónak. A disszertációk külföldiegyetemekre való kiküldése tájékoztatás és visszacsatolás arra, hogy milyenszínvonalú a doktori képzés egyetemünkön. Feltétlenül indokoltnak tartjukbővíteni a külföldi opponensek bevonását, amelyet a minőségbiztosítás fontoselemének tekintünk.

A védés kellékei- a doktori értekezés benyújtásához szükséges dokumentumok
Publikációs lista formai követelmények

a)   a fokozatszerzésikérelem előzetes elfogadása (EDT határozat);

b)   egy idegennyelvből legalább középfokú „B2” típusú komplex állami nyelvvizsga vagy ezzelegyenértékű más bizonyítvány; a második idegen nyelvvizsga, illetve azzalegyenértékű igazolás elfogadása a doktori iskola hatáskörébe tartozik. Az egyiknyelvnek angolnak kell lenni. Az egyes doktori iskolák ezen általánosszabályozásnál szigorúbb nyelvi követelményeket is előírhatnak;

c)   a doktori iskolaáltal előírt szigorlat/komplex vizsga sikeres letétele;

d)   a doktoriértekezés sikeres megvédése;

e)   fizetésikötelezettségek teljesítésének igazolása (szigorlat/komplex vizsga, védési díj stb.);

f)    tudományospublikációs követelmények teljesítése.

A sikeres védés jegyzőkönyve és a doktori fokozatmegszerzéséhez előírt publikációs tevékenység igazolása alapján a DoktoriIskola előterjeszti a fokozat odaítélésére és értékelésére vonatkozó javaslatáta EDT-nek. Az EDT a Bíráló Bizottság és a Doktori Iskola javaslata alapjánszavaz a doktori fokozat odaítéléséről. A Bíráló Bizottság értekezéselutasítását javasoló döntését sem a Doktori Iskola Tanácsa, sem az EDT nembírálhatja felül. A diploma végső minősítése a doktori szigorlat és a védésminősítésétől függ (lásd az Egyetem Doktori Szabályzatot). A döntésről az EDTIrodavezetője igazolást ad ki a jelöltnek, s gondoskodik a diplomakiállíttatásáról, amelyek évente kétszer kerülnek kiadásra.

Plágium-vizsgálati tájékoztató
Vágólapra másolva