Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2017/2018. TANÉV II. (TAVASZI) FÉLÉV ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

I. Záróvizsga-időszak:

 

A)     Alapképzési szakokon: 2018. június 18-22.

B)     Mesterképzési szakokon: 2018. június 18-29.

C)     Szakirányú továbbképzési szakokon: 2018. június 18-29.

 

II. A Záróvizsgára jelentkezés és a Szakdolgozat leadási határideje:

 A)      Alapképzési és mesterképzési szakokon: 2018. május 02. (szerda)

B)      Szakirányú továbbképzési szakokon: 2018. május 07. (hétfő)

 

A HTJSZ Díjtételek melléklete alapján a szakdolgozat késedelmes leadására térítési díj ellenében van lehetőség,

-        alapképzési és mesterképzési szakokon legkésőbb 2018. május 03 – 09. (szerda) 16.00 óráig terjedő időszakban.

-        szakirányú továbbképzési szakokon legkésőbb 2018. május 08 - 14. (hétfő) 16.00 óráig terjedő időszakban.

A késedelmi díj: 5.500 Ft/munkanap.

Ezen időszakok után szakdolgozat semmilyen indokkal nem adható le. Az a hallgató, aki a megadott határidőig nem adja le a szakdolgozatát, nem bocsátható záróvizsgára a 2017/2018. tanév II. (tavaszi) félévi záróvizsga-időszakban.

Késedelmes leadás esetén a következő nyilatkozatot kell kitölteniük, és a szakdolgozattal együtt leadni: Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához.

A késedelmi díj NEPTUN gyűjtőszámlán kerül kiírásra 2018. május 19-ig, ha a hallgató a 2017/2018. tanév II. (tavaszi) félévében aktív. A NEPTUN-ban kiírt tételnek 2018. június 2-án teljesített státuszúnak kell lennie.

Amennyiben a 2017/2018. tanévben már nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal, úgy az alábbiak szerinti banki utalással tudja kifizetni a leadási határidőhöz tartozó késedelmes leadás díját, melyről a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumban tájékozódhat.

A díj átutalásánál az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

 

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem

Számlaszám: 10032000-00282857-00000000

Számlát vezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár

Közlemény: A1KE08003K/A10000 Minta Elemér

 

Az átutalást hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumhoz csatolva kell leadni az illetékes tanszéken.

 

II.2 A SZAKDOLGOZAT LEADÁSÁNAK MÓDJA

 Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy olvassák át a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szakdolgozat írására, záróvizsgára, valamint az oklevél kiadására vonatkozó fejezeteit (39-46. §).

 

 

A szakdolgozatot egy gépelt, bekötött (fekete keménykötéssel, klasszikus szakdolgozat-kötés) példányban és elektronikus formában az Intézet/Tanszék által meghatározott formában is le kell adni (elektronikus módon azért szükséges, mert a szakdolgozatok az egyetemi tudásvagyon részei, amelyeket elektronikus formában a Központi Könyvtár őriz).

A szakdolgozatot a szakfelelős tanszék titkárságán kell leadni Jelentkezési lap záróvizsgára c. nyomtatvánnyal együtt. (A nappali munkarendű gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók esetében a specializációnak megfelelő tanszéken, a hagyományos egyetemi képzések esetében a főszakirányért felelős tanszék titkárságán, a pénzügy és számvitel alapszakos, pénzügy szakirányos hallgatóknak a Pénzügy Tanszéken kell leadniuk a dolgozatot. Részidős alap, mester és szakirányú továbbképzések esetén a konzulens tanszékének titkárságán kell leadni a dolgozatot.).

 

Szakdolgozatba be kell köttetni, az alábbi kitöltött nyilatkozatokat:

A szakdolgozatot leadó hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozata saját munkájának eredménye (I. számú melléklet).

Amennyiben párhuzamos képzésben vesz részt a hallgató, nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a diplomamunkái közötti átfedés nem haladja meg a 10%-ot (I. számú melléklet).

A szakdolgozat leadásakor nyilatkoznia kell a hallgatónak arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a szakdolgozata a Központi Könyvtár honlapjáról korlátozott nyilvánossággal hozzáférhető legyen (II. számú melléklet).

A komplex vizsga teljesítéséről szóló nyilatkozatot a hagyományos képzésben, és gazdaságinformatikus Bsc képzésben résztvevő hallgatók számára szükséges kitölteni  (III. számú melléklet).

 

 

A ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA

 

ZÁRÓVIZSGÁRA A SZAKDOLGOZAT LEADÁSÁVAL egy időben a tanszéken
ÍRÁSBAN KELL JELENTKEZNI a Jelentkezési lap záróvizsgára c. dokumentum leadásával

(és késedelmes leadás esetén a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumot is le kell adni)!

 

RÉSZIDŐS (levelező, esti munkarendű) hallgatónak két példányban kell kitölteni a Jelentkezési lap záróvizsgára c. nyomtatványt, hiszen nekik a tanszéken ÉS a Tanulmányi Iroda 177-es irodájában is le kell adniuk ezt a dokumentumot.

 

A korábbi években szakdolgozatot leadott hallgatóknak

-          alapképzési és mesterképzési szakokon: 2018. május 02-ig (szerda)

-          Szakirányú továbbképzési szakokon: 2018. május 07-ig (hétfő)

jelezniük kell a Tanszéken, hogy védeni szándékoznak. (I. számú melléklet).

 

A záróvizsga beosztását (nap, terem) az illetékes tanszék készíti el és értesíti a hallgatókat.

 

A)       A ZÁRÓVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

 

A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha

·           az abszolutóriumot (végbizonyítványt) megszerezte,

·           szakdolgozatát (diplomamunka) benyújtotta és azt a bíráló elfogadta vagy a bírálók elfogadták,

·           nincsen tartozása az egyetem felé, és

·           a diákigazolványát a Tanulmányi Irodában ügyfélfogadási időben, tanulmányi előadójának a záróvizsga-időszak első napját megelőző munkanapig leadta.

 

Az abszolutórium teljesítése azt jelenti, hogy a szakján előírt maximális képzési idő alatt a szükséges kreditpontokat megfelelően, az operatív tantervek által előírt struktúrában teljesítse. Azon hallgatóknak, akinek van tárgya a 2017/2018. tanév II. (tavaszi) félévében, legkésőbb 2018. június 13-ig (szerda) szerepelni kell minden jegynek a NEPTUN-rendszerben, különben nem engedhetők záróvizsgára. Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatóknak: 2018. május 14 – június 08.

 

B)      Az OKLEVÉLLEL ÉS A NYELVVIZSGÁVAL KAPCSOLATBAN

 

Oklevelet az kaphat, aki:

a)      a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;

b)     az előírt nyelvi követelmény(ek) teljesítését igazolta.

 

Tájékoztatás az oklevélről és a nyelvvizsgáról:

a.    Az oklevelet a Felsőoktatási Törvény előírása szerint magyar és angol nyelven állítja ki az Egyetem.

b.    Ha az oklevél kiállítására azért nincs lehetőség, mert a hallgató nem tett eleget az előírt nyelvvizsga-kötelezettségének, akkor az Egyetem Igazolást állít ki.

c.    Az oklevelet a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított 30 napon belül kell kiállítani és kiadni.

d.   Ha a hallgató legkésőbb a záróvizsga-időszak alatt – alapképzési szakok esetében 2018. június 17-22. között; mester szakok esetében 2018. június 17-29. között – bemutatta a nyelvvizsga bizonyítványát, akkor az oklevelet 2018. július 30-tól a Tanulmányi Irodában, ügyfélfogadási időben átveheti, amennyiben nem vesz részt a Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülésen.

e.    A Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülés 2018. július 25-én és 26-án (szerda és csütörtök) lesz, szakok szerinti bontásban. (Bővebb tájékoztatás a BCE-GTK/Hallgatóknak/Diplomaátadó-ünnepség – Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülés menüpontban lesznek).

 

Tájékoztatjuk a záróvizsgázó hallgatókat, hogy az oklevél átvételének időpontjától függetlenül a hallgatói jogviszony a záróvizsga időszak utolsó napján megszűnik.

 

Budapest, 2018. március

Sikeres készülést kívánunk!

Tanulmányi Iroda

Utolsó frissítés: 2018.08.28.