November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 42. kötet 2011. Május

BORBÉLY Szilvia
A nemek egyenlőségének érvényesülése a foglalkoztatáspolitikai eszköztárban, az adó- és TB-rendszerekben és hatásuk a nők foglalkoztatására
2. – 15. oldal

Az adó- és tb-rendszerek közvetlenül hatnak a jövedelem-eloszlásra és a társadalom tagjainak a jólétére, a gyermekvállalásra, oktatásban való részvételére és az élet számos más fontos vetületére is. Az állástalanok és az inaktívak visszavezetését a munkaerőpiacra pedig aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök támogatják. Messze nyúló következményei miatt hihetetlenül bonyolult feladat a nemek egyenlőségének érvényesítése e területeken, sőt vannak olyan hatásai is, amelyek előre nem ismerhetők fel, s ebben az összefüggésben utólag nehezen értelmezhetők. 2010 elején a Szociális és Munkaügyi Minisztérium számára készített kutatás során – hiánypótló jelleggel – a nemek egyenlősége és a nők munkavállalásának ösztönzése szempontjából a munkaerő-piaci eszközöket, az adórendszereket, az egészségügyi és nyugdíjrendszert, valamint a szociális ellátásokat vizsgálták. A kutatás során két horizontális vizsgálat is megvalósult: az egyik témája az egyes témaköröket, részkérdéseket illető nemzetközi tapasztalatok és elméletek, a másiké a jogi vonatkozások feldolgozása volt.

JÓNÁS Tamás – DOMBI József – TÓTH Zsuzsanna Eszter
Az intellektuális tőke mérésének és értékelésének különválasztása értékelő függvények alkalmazásával
16. – 30. oldal

A tanulmány alapgondolata az intellektuális tőke mérésének és értékelésének különválasztása értékelő és abból származtatott hasznosság függvények alkalmazásával az intellektuális tőkeelemek mutatószámrendszer alapú méréseiből kiindulva. A szerzők megközelítése lehetővé teszi, hogy a mérőrendszer által szolgáltatott mértékeket felülértékeljék a vállalat értékrendjét megtestesítő értékelő függvények segítségével. Ez utóbbi paramétereinek megfelelő kalibrálásával a vállalat intellektuális tőkeelemekre vonatkozó preferenciái jutnak kifejezésre, ezért a felülértékelés eredményeként az intellektuális tőkeelemek vállalati értékének egy jobb közelítését eredményezik.

VAJDA Beáta
Kommunikációs és kapcsolati tényezők jelentősége az egészségügyi szolgáltatások
Minőségében
31. – 44. oldal

A tanulmány célja, hogy egy szekunder kutatásra alapozva áttekintetést adjon az orvos-beteg kommunikáció elméleti hátteréről, a kommunikáció és az egészségügyi (pácienshez kapcsolódó) kimenetek közvetlen, valamint az együttműködés és az észlelt minőség által összekötött közvetett kapcsolatáról. Ez azért fontos, mert a kapcsolat a kommunikáció és az objektíven mérhető kimenetek (például egészségügyi állapot javulása) között – amelyeknek komoly gazdasági következményei is vannak – alátámasztja azt a feltételezést, hogy az orvos-beteg kommunikáció kutatására szükség van az egészségügy berkein kívül is. A felvázolt elméleti háttér segítségével pedig olyan modell kialakítása a cél, amely alapul szolgálhat egy későbbi primer kutatásnak.

SZABÓ Gyula – BAGÓ Péter
Multinacionális vállalatok globalizált ERP-modelljei, fejlődési tendenciák
45. – 56. oldal

A cikk nemzetközi cégeknél, illetve multinacionális vállalkozások hazai leányvállalatainál folytatott kutatás és szakértői megbeszélések alapján az ERP- (Enterprise Resource Planning) rendszerek globális telepítésének IT-struktúráit mutatja be, mely struktúrák a konszernszintű (centralizált) és országspecifikus (lokális) feldolgozások kapcsolatában alakulnak ki. A szerzők célja, hogy az ERP-rendszerek egyre növekvő alkalmazásainak telepítési formáit modellekbe foglalják. A gyakorlati tapasztalatok és szakirodalmi elemzés alapján az ERP globalizálódási folyamat fejlődési irányait is bemutatják.

SALAMON Melinda
A TQM alkalmazhatósága a közszférában
57. – 64. oldal

A szerző a teljes körű minőségmenedzsment közszervezetekben való adaptálhatóságát vizsgálja tanulmányában. Az új közmenedzsment-reformok hatására a minőségmenedzsment is egyre nagyobb teret kap a kormányzati szektorban. A közszektor hagyományos működési modellje, valamint a közszolgáltatások sajátosságai azonban továbbra is gátat szabnak a vállalati minőségmenedzsment megfelelő átvételének. A szerző a TQM magánvállalati kutatási tapasztalatait, valamint a közszektor jellemzőit felhasználva mutatja be a közszférában is alkalmazható TQM-technikákat.


Budapest Management Review May 2011, Vol 42.


Borbél y, Szilvia
Gender equality in the employment policy toolkit, tax-and social security systems and their impact on the female employment
pp. 2-15.

The tax and social security systems affect the income distribution and the prosperity of the society’s members directly, their willingness to have children, to take part in education and a number of other important areas of the life. Active employment tools support the re-inclusion of unemployed and inactive persons in labour market. Because of the far-reaching consequences the realisation of gender equality in this terrain is a highly complicated task. It has consequences not identifiable beforehand which subsequently can only hardy interpreted. The present research – prepared for the Ministry of Social Affairs and Labour – tries to stop a gap as concerns the examination of labour market tools, tax, and health and pension systems from the point of view of their impact on the stimulation of female employment. The research includes two horizontal surveys as well: one on the related foreign experiences and theories and other on legal aspects

JÓNÁS, Tamás – DOMBI, József – TÓTH, Zsuzsanna Eszter
The separation of intellectual capital measurement and evaluation using the evaluation functions
pp. 16-30.

The purpose of the study is to contribute to the use of evaluator and utility functions in order to increase the reliability of scorecard based intellectual capital measurement methods and to express and aggregate the utility of IC elements to the organization. The conducted field experiment integrates the results of interviews with 23 brand name customers through examining the customer satisfaction measuring practice of service provider companies. The main finding is that the adequately calibrated evaluator functions assign perceived customer satisfaction to its scorecard based measured values and mitigate the distortions of scorecard based measurements. The evaluator function interpreted as a kind of utility function reflects the utility of IC values derived from a scorecard based measurement method. Our research discusses the repertoire of aggregating the utility of IC elements as well.

Vajda , Beáta
Importance of communication and relationship factors in the quality of health services
pp. 31-44.

On the basis of international and Hungarian studies and research results, the subject of this paper is health care, moving towards a bio-psycho-social model, meanwhile struggling with financing problems. In medical attendance, an increasing attention is paid to risk communication and user satisfaction: appropriate communication and involving patients into decisions are more and more considered as factors that assist the healing process. The aim of this study is to present a theoretical model that can serve as a basis for empirical research and combines medical behavioural approaches with economic and marketing ones, to make communication research in health care matter.

Szabó , Gyula – Bagó , Péter
Globalised ERP models of multinational enterprises and development trends
pp. 45-56.

The article summarizes the authors’ research of ERP systems at international companies and domestic subsidiaries of multinational companies. Based on expert discussions, demonstrate ERP (Enterprise Resource Planning) systems for the global deployment of IT structures, what shows the structures of the group-level (centralized) and country-specific (local) processing relationship formed out. The authors look forward to increasing applications of ERP systems deployment model summarized forms. Also the practical experiences and academic analysis of the ERP globalization development trends will be issued.

SALAMON, Melinda
Adaptability of TQM in public sector
pp. 57-64.

The paper analyses the adaptability of Total Quality Management in public organizations. Under the effect of new public management reform movements quality management gathered ground in govermental institutions. Although the traditional model of public sector and the characteristics of public services prevent from applying private quality management methods entirely. The paper presents the adaptable TQM techniques based on public sector attributes and using the research outcomes from private sector experiences.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.