November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 40. kötet 2009. május

BARA Zoltán
A kartellek szerepe a verseny alakulásában (2006–2007)    
2 – 17. oldal

A dolgozat segítségével az olvasó képet kaphat a hatóságok által feltárt kartellek elemzése révén a kartellek szerepéről, illetve még közvetettebben, abból az attitűdből, illetve annak változásaiból, ahogyan a versenyhatóságok a kartellek ellen próbálnak fellépni, és ezenközben szigorúbb eszközöket vetnek be a felderítés hatékonyságának javítása érdekében, vagy éppen fordítva. A kartellekkel szembeni versenyhatósági fellépés változásából következtetni lehet a kartellek szerepére is.

SZABÓ Lajos – DANCSECZ Gabriella
A nemzetközi sportrendezvény szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai                                                          
18 – 31. oldal

A szerzők tanulmányukban a nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikerét vizsgálják Magyarországon, valamint több európai országban megrendezett világ- és Európa-bajnokságok bázisán. Az elvégzett empirikus kutatás célja, hogy a siker megítélésében szerepet játszó kritériumok, valamint a hatékony szervezést támogató módszerek, tényezők feltárásával hozzájáruljon a nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek eredményesebbé tételéhez. A vizsgálat eredményei rávilágítanak a kapcsolatorientáció, a humán terület kiemelt szerepére a világ- és Európa-bajnokságok szervezése, megvalósítása során.

KOVÁCS Kármen
A markering-költségvetés meghatározásának módszereiről   
32 – 40. oldal

A piaci verseny erősödésével a vállalatok által marketingtevékenységekre fordított összegek nagysága jelentősen emelkedik, hatékonyságuk azonban csökken. Ennek következtében a marketing-költségvetés meghatározása kritikus döntés a vállalati működésben. A szerző tanulmányában elsőként általánosságban ír a marketing-költségvetésről, kiemelve a marketing-beruházások növekedésének, illetve azok csökkenő megtérülésének paradox helyzetét, majd pedig áttekinti a marketing-költségvetés készítésének folyamatát – a szervezeti szintek döntéshozatali szerepe szempontjából – és a marketingbüdzsé meghatározásának módszereit, amelyeknek jellemzőit egy saját összeállítású táblázatban is összegzi. Végül, szűk hazai vállalati körben végzett empirikus vizsgálata eredményeit ismerteti: a vállalatok többségükben nem kifinomult, hanem szubjektív technikákat alkalmaznak a büdzsé nagyságának meghatározására, a marketing-beruházások várható és tényleges megtérülésére vonatkozólag végeznek kalkulációkat, továbbá fontos üzleti titokként kezelik a marketingre fordított összegek nagyságát, valamint azok várható és tényleges  megtérülését.

SOMOGYI Márta
Versenyképesség a szakirodalomban
A fogalmi megközelítések összegzése és elemzése (II. rész)                   
41 – 52. oldal

Kétrészes tanulmányában a szerző a szakirodalomban fellelhető főbb versenyképességi megközelítéseket, értelmezéseket mutatja be időbeli kialakulásuk, megfogalmazásuk sorrendjében. Kitér a versenyképesség közgazdaság-tudományi és gazdálkodástudományi megközelítéseire, az egyes megközelítéseken belül található nézetkülönbségekre és - azonosságokra, a versenyképesség-fogalom tartalmának időről időre történő alakulására. A szerző munkájával több célt tűzött maga elé: bemutatni a versenyképességi megközelítések és az értelmezett versenyképességi szintek sokféleségét, alátámasztani a fogalom tudományos szempontú tisztázatlanságát, valamint megfogalmazni egy saját, további kutatómunkája alapjául szolgáló definíciót. E definíció jelenti majd a kiindulópontját egy olyan modell kidolgozásának, amely a vállalati versenyképesség mérésére lesz hivatott.

NEMES Andrea
Az állam szerepe a turizmusban       
53 – 67. oldal

Az állam szerepe napjainkban átalakulóban van, ami az egyes gazdasági területeken más és más szabályozórendszer alkalmazását igényli a szakterület sajátosságainak és az iparág igényeinek, nemzetközi környezetének megfelelően. A turizmus azon gazdasági területek közé tartozik, amelynek szerepe az elmúlt időszakban dinamikusan növekedett, többek között jelentős bruttó hazai termék-előállító, munkaigényes jellegéből, valamint jelentős beruházást gerjesztő hatásából adódóan. A turizmus, mint üzleti tevékenység nem nélkülözheti az állam szerepét. Számos olyan externália társul hozzá, ami államilag koordinált esetben a fejlődést magasabb pályára állítja, és társadalmilag hatékonyabb szinten valósul meg. Napjainkban az állam szerepének újraértelmezése, feladatainak újbóli átgondolása és a megfelelő súlypontok megtalálása elengedhetetlenül szükséges annak érdekében, hogy a turizmus pozitív hatásai hosszú távon érvényesüljenek.


Budapest Management Review Vol. 40. May 2009

Bara , Zoltán
The role of cartels in competition (in Hungary 2006–2007)
pp. 2-17.

Economists think of competition as a „natural” state of the economy which drives the companies to produce and sell effectively. So, set aside the problems arising from market failures, restraining competition are usually considered moving away from that natural
state and therefore has to be avoided. Most businessmen, however, are not aware of the simple fact – although they may sign hundreds of contracts every year – that not only agreements between competitors could harm the competition but even an everyday purchasing contract between a seller and a buyer, as well, although these, so-called vertical agreements usually have pro-competitive effects as well. On the other hand, corruption is now measurable, people not only aware of corruption but they have encountered it this or other way. So, experts can make a survey about it, they can calculate different kinds of corruption indexes, by which the effect and the presence of the corruption in a society can be expressed. But there is no „cartel index”, we cannot express the presence and the effect of the cartels in numbers. We know about cartels mostly from the cases in which competition authorities succeeded to unravel a secret cartel but the numbers these cases alone does not tell much about the still hidden cartels. We don’t know or even guess how many secret cartel exists, or what proportion of the whole economy or a certain economic sector is infected by cartels. All we can do is to look at how the competition authority has been dealing with cartel cases, how it may change its policy against them, what has been done or should be done in order to increase the effectiveness of the competition policy and law enforcement. How the policy changes, how tries to improve the authority the detection of secret cartels, may reveal something about the overall cartel situation in the economy. That is the best we can do, and that is what the author if this article is trying to do in his paper. The effectiveness of the fight against cartels can always be improved. That is a cliché-like true. But the situation is very bad in this respect in Hungary. Not only the increasing competition pressure may push companies towards secret cooperations but this is just one the reasons. The other possible reason would be that companies may not be afraid of detection. The leniency policy did not seem to help that. Having realized that GVH initiated further amendments, first incorporated leniency into the law and second, introduced criminal punishment for company employees involving the actual work of a cartel. The third new legal tool in this row was to forbid managers having involved in secret cartel activities to be employed as managers for two years although this part has not come into effect yet.


Szabó , Lajos – Dancsesz , Gabriella
The success of international sport event projects and the criteria of success
pp. 18 – 31.

The authors of present study analyse the success of international sport event projects, on the basis of European and World Championships organized in Hungary and selected European countries. The purpose of collected empirical research is to define criteria on the basis of which success can be evaluated, as well as to reveal factors and methods which support the effective organization, in order to make international sport event projects more successful. The results of the study reveal that in the organization and implementation of World and European Championships relation orientation and human factors play an essential role.

Kovács , Kármen
The methods of the determination of marketing budgeting
pp. 32 – 40.

As market competition becomes stronger, companies spend more and more money on marketing activities, however, their efficiency decreases. In consequence of this the determination of marketing budget is a critical decision in the corporate operation. In this paper firstly, the author writes generally about marketing budgeting, emphasizing the paradox situation in which marketing investments increase and their returns decrease. Then she reviews the marketing budgeting process, from the viewpoint of decision-making role of organizational levels, and the determination methods of marketing budget the characteristics of which the author also summarizes in a self-compiled table. Finally, she presents the results of her empirical research that she carried out among some Hungarian companies: most of these companies use non-sophisticated, but subjective techniques for the determination of the amount of marketing budget, they make calculations for both the expected and the real eturns related to marketing investments, furthermore they handle the volume of amounts that they spend for marketing activities, and their expected and real returns as important business secrets.

Somogyi , Márta
Competitiveness in literature – Summary and analysis of conceptual approaches (Part 2)
pp. 41 – 52..

In this two-parted paper, the author presents competitiveness approaches and interpretations found in literature in chronological order. She introduces economic and management approaches of competitiveness, the differences and accordance among approaches of the experts, and the changes of the content of competitiveness from time to time. The author set several targets with her work: introducing the diversity of competitiveness approaches and the cknowledged competitiveness levels; proving the lack of the precisely and scientifically composed concept of competitiveness; and composing an own competitiveness definition that can serve as a base when constructing an own model that measures competitiveness of companies.

Nemes , Andrea
The role of government in tourism
pp. 53 - 67.

Nowadays the role of the government is changing, which needs the usage of different regulatory systems regarding the requirements of the industry and the international environment. Tourism belongs to the economics fields which importance are growing very rapidly  because of its effects such as GDP contribution effect, workforce effect and investment exciting effect. Tourism as a business activity needs the significant role of the government. Tourism is in association with a lot of externalise, therefore can secure the oordination of the state the development and the efficiency at a higher level. Nowadays the rethinking of the task of the government is needed on the field of tourism in the interest of the enforcement of its positive effects.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.