Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29  

Vezetéstudomány 38. k. 2007. márciusCHIKÁN Attila – GELEI Andrea
Vállalati versenyképesség – a vevői érték és a képességalapú megközelítés összekapcsolása
2. – 11. oldal

A cikk központi kérdése a vállalati versenyképesség. Két meghatározó menedzsment-megközelítés - a vevői érték és az erőforrás-, képességalapú stratégiai menedzsment - fogalmi rendszerére, illetve koncepcióira alapozva a szerzők kialakítottak és a „Versenyben a világgal 2004-2006 – gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból” című kutatás adatbázisát használva teszteltek egy a vállalati versenyképesség belső struktúrájára rávilágító elméleti modellt. A modell empirikus tesztelésének eredménye szerint a kialakított koncepció a vállalati versenyképesség elemzésének hasznos eszköze, mely alkalmas arra, hogy a vizsgált vállalatok esetében igazolja, vagy éppen megcáfolja meghatározott ún. összehangolt kompetenciák meglétét.

HEIDRICH Éva
A vezető magányossága, avagy a coaching, mint személyre szabott vezetőfejlesztési módszer vezetéselméleti megközelítésben
12. – 27. oldal

A tanulmány, mely a coaching szolgáltatást, mint a vezetésfejlesztés új módszerét mutatja be, a tevékenység pontos meghatározására, annak más fejlesztési módszerektől való elhatárolására törekszik. Meghatározza a coaching alapvető irányultságait, és vezetési stílusként való értelmezését integrálja a vezetéselméleti irányzatok közé, ezen belül is a kontingenciaelméletek gondolatkörébe. Végezetül a hazai coaching tevékenység feltérképezésével jellemzi és rendszerezi a magyarországi coaching szolgáltatást.

MALOTA Erzsébet - BERÁCS József
A fogyasztói etnocentrizmus új koncepcionális modelljének kialakítása és verifikálása
28. – 39. oldal

A szerzők cikke az etnocentrikus érzelmek hatását mutatja be a hazai és a külföldi termékek megítélésére. Empirikus kutatásaikra és regressziós modelljeikre támaszkodva felvázolják azt a hatásmechanizmust, amely a szakirodalomba a fogyasztói etnocentrizmus néven vonult be. Megállapítják, hogy másképp hatnak a patrióta és a nacionalista érzelmek a hazai és a külföldi termékek iránti attitűdökre.
Míg a hazai termékeknél egy karakterisztikus, többdimenziós kép tárul elénk, addig a cseh, kanadai és német termékek megítéléséből általánosított, külföldi termékek esetében csak a termékkel való azonosulást tudták kiemelni.  A megkérdezettek demográfiai jellemzői közül egyedül a férfiak mutattak statisztikailag azonos irányú és erősségű kapcsolatot a hazai és a külföldi termékek megítélésénél.

Marcel HOOGENBOOM - Willem TROMMEL - Duco BANNINK
Knowledge societies - The rise of new knowledge types and their trailblazers, and the management of value chains
40. – 51. oldal

In this article, the authors argue that there is no such thing as the knowledge society. Like many others authors, they claim that the fundamental transformations of our time can be typified as the end of the national ‘industrial society’ and the move towards some kind of global society dominated by the production and use of knowledge. They argue, however, that these transformations not necessarily produce a convergence of national and regional socio-economic structures. In industrial society two types of knowledge were dominant: ‘technical knowledge’ and ‘social knowledge’. In our time, the growing diverseness of individual and group identities produced by reflexivisation, globalisation and the advancement of information technologies calls for the development and application of a new type of knowledge: ‘cultural knowledge’. They analyse the consequences of the increased significance of cultural knowledge in the economic sphere in terms of the division of labour, and subsequently conceptualise three different types of knowledge societies: ‘the techno-cultural’, ‘the socio-cultural’ and the ‘socio-technical knowledge society’. Finally, they will portray three ‘categories’ of trailblazers of the knowledge societies, new professionals that perform ‘meta business functions’. These trailblazers directly or indirectly create new value chains by linking or destroying existing ones, and breaking up others in to pieces in order to create new combinations. These professionals, in other words, actively manage value chains.


_____________________________

Budapest Management Review Vol. 38. March, 2007

Chikán, Attila – Gelei, Andrea
Competitiveness of firms –  combining the customer value and the capability based approach
pp. 2 – 11.

The main issue of this article is the competitiveness of firms. Based on conceptual system and concepts of two determinant management approaches – the customer value and the resource and capability based strategic management  - the authors have developed and tested a theoretical model of the inside structure of the competitiveness of firms using the database of Competing with the World 2004-2006 – the competitiveness of the Hungarian economy from enterprise point of view. According to the result of the empiric test of the model the developed concept has been a profitable tool of the analysis of the enterprise competitiveness and it has been suited for confirming or confuting determinated so called aligned competencies being in the case of examined firms.

Heidrich, Éva
The loneliness of CEO or the coaching as a tailor-made manager developing method in management theoretical approach
pp. 12 – 27.
The paper, which presents the coaching service as a new method of management development, aims to give the correct determination of the coaching and separation it from other developing methods. The author defines the essential characters of coaching and as a management style integrates it to among the management theories besides the contingency theories. Finally the author characterizes and systematizes the Hungarian coaching service.

Malota, Erzsébet – Berács, József
Forming and verification of a new conceptual model of the customer ethnocentrism
pp. 28 – 39.

The authors’ article presents effects of the ethnocentric emotion of the appreciation of the domestic and foreign goods. Based on their empirical and regressive models they feature that effectmechanism, which is named consumer ethnocentrism in the special literature.
They set that the patriot and the nationalist emotions acting differently on attitudes of the domestic and the foreign goods.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.