Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzéseink

Kiket várunk?
Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik nem egy adott funkcionális szakterületre vonatkozó elmélyült tudás iránt éreznek vonzalmat, hanem sokkal inkább a komplex elemzési és célmeghatározási feladatok iránt érdeklődnek, amelyhez társul a célok eléréséhez szükséges egyedi komplex feladatok teljesítése és vezetése iránti vonzalom is.  

A mesterszak célja:

 A Vállalkozásfejlesztési mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek elsősorban kis-és középvállalkozások, vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére, komplex fejlesztési feladatainak megoldására, a szervezetek reális jövőképének és fejlődési pályájának kijelölésére, és a változást lehetővé tevő akciók és projektek vezetésére. A vállalkozásfejlesztési és innovációs tudás jó alapot biztosít ahhoz, hogy a végzett szakemberek a gazdálkodó szervezetek fokozatos megújítása és fejlesztése mellett a szervezetek szükség szerinti nagy léptékű, innovatív átalakításának vezetőivé váljanak.  

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

· gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek(vállalati stratégia, pénzügyi elemzés, vállalkozás-innováció, társadalmi és gazdasági előrejelzés, vállalkozások költségvetési kapcsolatai,kutatás-módszertan);

· vállalkozásfejlesztési szakmai ismeretek(projektvezetés, innováció-módszertan, vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, vállalati döntéstámogató rendszerek, vállalkozástan, üzleti kommunikáció, innováció-és vállalkozásfejlesztési politika, vállalkozás és globalizáció, piaci stratégiák);

· a választható specializációkat is figyelembe véve a vezetői gazdaságtan, a kontrolling, az üzleti tanácsadás, az értékelemzési módszertan szakterületein szerezhető speciális ismeret.

Elhelyezkedési lehetőségek:

A szervezetek jövőjének tervezésével, a szervezetfejlesztési pályák kijelölésével, az innováció és a projektek menedzselésével kapcsolatosan megszerzett tudás jól kamatoztatható:

· hazai és nemzetközi gazdasági élet különböző szervezeteinek közép- és felső vezetőjeként,

· vezetői tanácsadó vállalatoknál,

· regionális szervezetek vagy az államirányítás vállalkozás-fejlesztéssel foglalkozórészlegeinél,

· saját vállalkozások indításánál és fejlesztésénél.

Az elméleti és módszertani tudás birtokában pedig a végzett hallgatók a doktori képzésbe is bekapcsolódhatnak.

Szakfelelős: Deutsch Nikolett, egyetemi docens


A Nemzetközi gazdálkodási alapképzési szak célja, hogy legalább két idegen nyelven tárgyalóképes gazdasági szakembereket képezzen,akik szakirányú tudásuk és ismereteik birtokában képesek sikeres nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére, irányítására és szervezésére. A szakhallgatói szakértőivé válnak a határon átívelő gazdálkodási tevékenységeknek.Ennek részeként ismerik a nemzetközi és az egyes nemzeti, de különösképpen az európai piacok jellemzőit, a piacra lépés fortélyait és technikáit. A képzés nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelven való magas fokú kommunikációs képességre. A szakon végzett hallgatók kellő felkészültséget szereznek mesterszakon való továbbtanuláshoz.


A szak egyik fontos képzési célja, hogy a mesterképzésen való továbbtanulásra is felkészítsen. A mesterképzésre való felkészítés több szinten és módon történik. Az erős alapozó képzés elméleti alapját képezi a mesterkurzusoknak is. Nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók elemző, problémafeltáró- és megoldókészségeire. A hallgatóknak lehetőségük nyílik emelt szintű tárgyak választására, amelyek lehetőséget adnak egyes témákban és szakterületeken valóelmélyüléshez és kutatásokhoz. Kiemelkedő képességű és ambiciózus hallgatóinkat Tudományos Diákköri dolgozatokra való felkészítéssel, külön konzultációs lehetőségekkel, tanszéki kutatásban való részvétel lehetőségével támogatjuk.Kiemelkedő hallgatóink részt vehetnek az egyetem hagyományosan igényes szakkollégiumainak munkájában.

Nemzetközi gazdálkodási szakon alapvetően elvárt, hogy a végzett szakember két idegen nyelven tárgyalóképes legyen. Ennek egyik eszközét az idegen nyelven kínált és opcionálisan vagy választhatóan felvehető tárgyak jelentik. Másik eszköze az angol nyelven meghirdetett képzés, amelyben a hallgató minden tárgyát angol nyelven tanulhatja, és ezt kiegészítheti más nyelvi órákkal és más idegen nyelven hallgatható tantárgyakkal.

Bachelor ofArts in International Business at Corvinus University

The major aim of the programme is to provide students with an understanding of and develop their skills in business issues in an international context. The Bachelor of Arts in International Business at Corvinus University will equip students with an adequate knowledge in economics, social sciences, business, communication skills, foreign languages and specific business skills for them to be able to organise and manage enterprises and business in an international environment.
The programme also prepares students for their master studies. The strong foundation modules lay down the the oretical basis of later MA studies. Tutors lay an emphasis on the development of students’ analytical and problem solving skills. The students have the opportunity to choose from specialization subjects, which will make them be able to emerge in and make research on specific topics. We support our outstanding and ambitious students by preparing them to write scientific research papers, providing them with the opportunity for individual consultations, and getting involved in our researches at departments. The most accomplished students will be ale to take part in the work of the traditionally reputed, special scientific student organisations, which we in Hungarian call “szakkollégium”.
As future businessmen and businesswomen our students are required to be fluent in at least two foreign languages. Students have the opportunity to choose from a variety of foreign languages. They also have a choice of courses delivered in a foreign language – besides English some courses are offered in German and French.


A Kisvállalkozásspecializáció a Budapesti Corvinus Egyetem alapképzésének Gazdálkodási és menedzsment szakán fut. Az elmúlt évek nagymértékű hallgatói érdeklődésére valótekintettel már nem csupán 40, hanem közel 60 hallgatóval indul.

A képzés célja

Szemben a nagyvállalatokkal, ahol igen részletes és szofisztikált belső munkamegosztásnak lehetünk tanúi, és számos közgazdasági szakma képviselője segíti a minél eredményesebb működést, egy átlagos kisvállalkozásnál kettő fő vonalat találunk. Az egyik az úgynevezett szakmai vállalkozói szerep, amelynek keretében a termelés vagy szolgáltatás irányítása, szervezése, a fizikai és szellemi munka összehangolása jelenti a legfőbb feladatokat.
A másik a menedzseri,vagy vezetői vállalkozói szerep, amely lényegében a vállalkozáson belüli összes gazdasági folyamatot egy kézbe szervezi, legyen szó üzleti tervezésről,pénzügyekről, számvitelről, társadalombiztosítási és adózási kérdésekről,marketingről és értékesítésről, stratégia készítésről, vagy PR feladatokról.
A Kisvállalkozásspecializáció célja e vállalkozói mindenes képzése. A kisvállalkozói szakirány olyan felsőfokú végzettségű szakembereket képez, akik nem egy-egy feladatra specializálódnak, hanem képesek átlátni és irányítani a kis- és közép-vállalkozások gazdasági folyamatainak egészét. Hallgatóink tudása nemcsak azt teszi lehetővé, hogy egy kisvállalkozást indítsanak, vagy kisvállalkozásnál helyezkedjenek el, hanem a szakirány keretében megszerzett széleskörű gyakorlati ismereteknek köszönhetően más kisvállalkozásokkal foglalkozó munkakörök betöltésére is alkalmasak, mint például bankoknál és kockázati tőkéseknél finanszírozási elemzőként, döntés előkészítőként vagy döntéshozóként, valamint az államigazgatásban elemzőként, jogalkotóként,programfejlesztőként. A hallgatók üzleti kommunikációs ismereteket is szereznek, illetve vállalkozói kompetenciájuk fejlesztésével arra tanítjuk őket, hogy kezdeményezőként, vállalkozóként lépjenek fel az élet minden területén. A specializáció teljesítése során elsajátítandó kompetenciák teljes listája a letölthető dokumentumoknál, Kisvállalkozásspecializáció képzési és kimeneti követelmények címen található.

A képzés tantárgyi struktúrája és tartalmi felépítése
A Kisvállalkozásspecializáció keretében alapképzésben, Gazdálkodási és menedzsment szakon a következő tárgyakat hallgatják a diákok:

· Kisvállalkozások indítása és működtetése;

· Kisvállalkozások finanszírozása és pénzügyei;

· Kisvállalkozások közterhei;

· Induló vállalkozások üzleti tervezése és menedzsmentje.
Tárgyaink többsége 2+2-es bontásban, elméleti és gyakorlati órák együtteseként került kialakításra, mivel hisszük, hogy a sikeres vállalkozói léthez nem csupán vállalkozási ismeretek elsajátítására, de egyidejűleg a vállalkozási kompetenciák kialakítására, és ideális esetben egyfajta tapasztalat megszerzésére is szükség van. Ezek biztosítására óráinkon vendég vállalkozókat hívunk, valós vállalkozások példáin alapuló esettanulmányokat dolgozunk fel, és oktató videókat tekintünk meg,illetve egyes kurzusaink bizonyos tartalmait önállóan, digitális eszközök használatával kell a hallgatóknak elsajátítaniuk.

Specializáció felelős(Budapesti Campus): Dr. Petheő Attila, egyetemi docens

Specializáció felelős(Székesfehérvári Campus): Mihalkovné Dr. Szakács Katalin, egyetemi adjunktus


Szemben a nagyvállalatokkal, ahol igen részletes és szofisztikált belső munkamegosztásnak lehetünk tanúi, és számos közgazdasági szakma képviselője segíti a minél eredményesebb működést, egy átlagos kisvállalkozásnál kettő fő vonalat találunk. Az egyik az úgynevezett szakmai vállalkozói szerep, amelynek keretében a termelés vagy szolgáltatás irányítása, szervezése, a fizikai és szellemi munka összehangolása jelenti a legfőbb feladatokat.

A másik a menedzseri,vagy vezetői vállalkozói szerep, amely lényegében a vállalkozáson belüli összes gazdasági folyamatot egy kézbe szervezi, legyen szó üzleti tervezésről,pénzügyekről, számvitelről, társadalombiztosítási és adózási kérdésekről,marketingről és értékesítésről, stratégia készítésről, vagy PR feladatokról.
A Gazdálkodás és menedzsment szak második és harmadik évfolyamán futó tárgyaink oktatása során célunk e vállalkozói mindenes képzése, aki nem egy-egy feladatra specializálódik,hanem képes átlátni és irányítani a kis- és középvállalkozások gazdasági folyamatainak egészét, legyen szó induló, vagy már működő vállalkozásról.Hallgatóink tudása nem csak azt teszi lehetővé, hogy egy kisvállalkozást indítsanak, vagy kisvállalkozásnál helyezkedjenek el, hanem a tárgyaink keretében megszerzett széleskörű gyakorlati ismereteknek köszönhetően más kisvállalkozásokkal foglalkozó munkakörök betöltésére is alkalmasak, mint például bankoknál és kockázati tőkéseknél finanszírozási elemzőként, döntés előkészítőként vagy döntéshozóként, valamint az államigazgatásban elemzőként, jogalkotóként, programfejlesztőként, vagy éppen önfoglalkoztatóként KKV tanácsadói szerepkörben. A hallgatók üzleti kommunikációs ismereteket is szereznek, illetve vállalkozói kompetenciájuk fejlesztésével arra tanítjuk őket, hogy kezdeményezőként, vállalkozóként lépjenek fel az élet minden területén.

Az utóbbi egy-két évtized társadalmi és gazdasági változásai szükségessé tették, hogy a fiatalok akár már általános iskolai tanulmányaik alatt, de legkésőbb a középiskolai képzéskeretében megismerkedjenek a vállalkozások világával, a vállalkozói lét szépségével és kihívásaival, és lehetőség szerint akár maguk is vállalkozóvá váljanak.

Ez a jelenség érthető módon a középiskolai tanároktól is új tudáselemek elsajátítását várja el,valamint olyan új pedagógiai módszerek oktatásba történő átültetését, amelyek a vállalkozói kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, személyiség) fejlesztését a lehető leghatékonyabban tudják szolgálni a tantermi keretek között.

A vállalkozás oktató tanárképzésben folyó tárgyaink többségét a fentiek miatt a blended learning,valamint a learning by doing megközelítés szellemében dolgoztuk ki és oktatjuk,így a kurzusainkon részt vevő, gyakorló pedagógusok az aktív órai részvételkeretében, „hallgatói bőrbe bújva” próbálhatják ki egy-egy újszerű módszer működését, hatékonyságát és pedagógiai eredményességét.

Entrepreneurial ecosystems are receiving increased attention from research scholars and corporate practitioners. Development of start-ups in Budapest has gathered pace in the past decade. In recent years Budapest has become a prominent start-up city in Europe and presents itself as a suitable location for founders and is considered to be a premier European start-up centre (Trajkovska, 2019). It is also acknowledged as a prime attraction for start-ups, investors and incubators in the CEE region. (Coleman, 2015) In recent years at least 500 start-ups have been established and operate privately or within recently formed incubators in Budapest. (Tölgyes, 2018)

Startup Navigator course within the CEMS program is for existing and potential entrepreneurs, advisors and future policy makers, who are looking for knowledge and tools to understand the start-up journey, identify key stages and to help develop a start-up from “idea to business”.


A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel és készségekkel, képesek az innovációs területen működő szervezetek fejlesztési projektjeinek magas színvonalú tervezésére, előkészítésére, megvalósítására, valamint az eredmények fenntartásához szükséges tevékenységek ellátására, képesek tudományos kutatómunkára és felkészültek a doktori képzésben való részvételre. A képzés célul tűzi ki továbbá, hogy az intézményi és a vállalati környezet metszéspontjában megvalósuló kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges átfogó és interdiszciplináris (szakpolitikai, jogi, intézményi, innováció- és projektmenedzsment) elméleti és módszertani ismereteket nyújtson, nagy hangsúlyt fektetve a nemzetközi környezetben, az intézményközi hálózatokban való sikeres működéshez szükséges képességek megszerzésére is. Modern, piacképes és globálisan használható tudást biztosítunk. Ezen célkitűzések megvalósítását segíti továbbá az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakembereivel történő együttműködés.

A Kutatási és innovációs menedzser szakon végzettek ismerik:

· a projekttervezés és a projektmenedzsment, a közbeszerzés, a pénzügyek és a kutatásfejlesztés területének általános és speciális kérdéseit.

· a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek sajátosságait, a K+F stratégiai környezetét.

· a K+F+I nemzetközi és hazai stratégiai és szakpolitikai környezetét, az innovációs ökoszisztéma rendszerét, annak működési elveit, folyamatait.

· a kutatásfejlesztési és innovációs projektek egyedi pénzügyi tervezési módszereinek, eszközeit és elveit, valamint nemzeti és az uniós támogatások rendszerének speciális tartalmi és eljárási szabályait.

· a tudás- és információ-megosztás, a szabadalmakkal kapcsolatos alapvető jogi környezet, továbbá az intézményközi kommunikáció területének összefüggéseit, azok használatához szükséges eszközöket, terminológiát, nemzetközi kontextusban is.

· a kutatási és innovációs projektek tervezésének, menedzselésének, mérésének, kommunikációjának és után-követésének elméletét, módszereit és modelljeit,

· a hálózatépítés, információ-menedzsment alapjait és speciális kérdéseit nemzetközi kutatási környezetben.

· a szakterületre vonatkozó pályázati rendszereket és a pályázatírás technikáit, és

· rendelkeznek a hazai és nemzetközi környezetben, hálózatokban megvalósuló kutatási és innovációs projektekben résztvevő szereplők koordinálásához szükséges vezetési és szervezési ismeretekkel.

A kutatási és innovációs menedzser szakon végzettek alkalmasak:

A képzés a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket folytató magán és közszféra szereplőinél tevékenykedő szakemberek számára nyújt olyan létfontosságú modern, piacképes ismereteket az elmélet és gyakorlat terén, melyek iránt a hazai és nemzetközi kutatásfejlesztési és innovációs projektekben, nemzetközi hálózatokban tevékenykedő, a magán- és közszférához tartozó egyre növekvő számú szervezet erőteljesebb igényt támaszt.

Elhelyezkedési lehetőségek

· Versenyszféra szereplői

· Felsőoktatási intézmények

· Területfejlesztési szervezetek

· Közigazgatás

· Térségi fejlesztési ügynökségek

· Államigazgatás

· Kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységek folytató vállalatok

· Technológiai transzferrel foglalkozó vállalatok

Szakfelelős: Dr. Deutsch Nikolett, egyetemi docens

Kapcsolattartó: Csabáné Csernus Szilvia (1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.; Telefon/fax: 482-5316; E-mail: szilvia.csernus@uni-corvinus.hu; Honlap: www.uni-corvinus.hu/gkar/szakiranyukepzesek)


A képzés céljaA képzés célja olyan ingatlan-szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek az ingatlan-iparág szakterületein a gazdálkodás elemzésére, ingatlangazdálkodási és komplex fejlesztési feladatok megoldására. A képzésben végzettek alkalmasak az ingatlan-gazdálkodás hazai és a nemzetközi területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is, a magas szintű elméleti és módszertani ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában. 

Szakfelelős: Gerő Péter (Tel/fax: 06704543060, 790-1019, E-mail: gero.peter@gestor.hu) 
Kapcsolattartó: Szilágyi Nóra (1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.; Telefon/fax: 482-5471;E-mail: nora.szilagyi@uni-corvinus.hu;


Képzés célja 

 A szakon folyó képzés biztosítja mindazoknak az ismeretköröknek az elsajátítását, amelyek szükségesek a projektek környezetének megértéséhez, a projektek kialakításához és azok sikeres teljesítéséhez. Olyan, módszertanilag megalapozott közelítésmódot alkalmaz, amely minden projekttípus esetén alkalmazható projektvezetési felkészültséget biztosít, nemcsak az egyes projektek vezetésére vonatkozóan, hanem az egyidejűleg több projektért felelős vezetői feladatok ellátására is. A képzés hangsúlyt fektet a projektvezetési mesterséghez szükséges humán-készségek fejlesztésére, valamint a projektek kialakítását és teljesítését elősegítő innovációs és finanszírozási ismeretek biztosítására is. 

 Szakfelelős: Jelen Tibor, tibor.jelen@uni-corvinus.hu   
 Kapcsolattartó: Récseiné Erdélyi Anett, +36 1 482 5342, anett.erdelyi@uni-corvinus.hu

Vágólapra másolva