Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Az Intézetről

A Vállalkozásfejlesztési Intézet 2005-ben alakult meg a Gazdálkodástudományi Karon. Célunk olyan szervezeti egység létrehozása volt, amely tevékenységének középpontjában – az élenjáró nemzetközi trendekhez hasonlóan – a vállalkozások alapításának, működtetésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kutatása és oktatása áll. Az Intézethez tartozó tanszékek oktatási és kutatási területei erősen kötődnek a vállalkozások működtetéséhez, azok tervezési, információs, pénzügyi és operatív tevékenységirányítási hátterét teremtik meg. Meggyőződésünk, hogy a magas színvonalú oktatás záloga a magas színvonalú kutatás. Az intézet által lefedett szakterületek megtermékenyítően hatnak egymásra. Az intézet igazgatója Virág Miklós egyetemi tanár.
Az Intézet 2020. január 1-ig az alábbi szervezeti egységeket foglalta magában:  

Tanszékünk – mint oktatási-kutatási alapegység – a vállalkozások hosszú távon sikeres és racionális működtetésének alapvető és meghatározó fejlesztési területeinek elméleti és gyakorlati kérdésköreivel foglakozik. Az oktatási-kutatási fő irányainkat is kijelölőtantárgyi csoportjaink a következő területek mentén alakultak ki:

· A vállalkozások stratégiaalkotásának,taktikai és üzleti tervezésének tárgyai (Stratégiai menedzsment, Stratégia és üzleti tervezés)

· A vállalkozások innovációs tevékenységeinek ismereteit lefedő tárgyak (Vállalkozás innováció, Innováció módszertan)

· A projektvezetés teljes keresztmetszetét leképező tárgyak (Egyedi projektek vezetése, Szervezeti projektvezetés, Projekt portfolió menedzsment)

A fő tantárgycsoportok mellett oktatóink – saját kutatási és gyakorlati tapasztalataikat is integrálva – a vállalkozásfejlesztés speciális elméleti és gyakorlati kérdésköreiben is hirdetnek tárgyakat (Vállalkozásfejlesztési politika, Projektvezetési szoftverek, Pályázati menedzsment).

A tanszék minden képzési szinten oktat: alap-, mester- és posztgraduális képzési programokban, doktori iskolákban. A tanszék munkatársai az oktatási tevékenységük mellett hangsúlyosan jelen vannak a hazai és nemzetközi tudományos életben (kutatási projektekkel, konferencia részvételekkel, publikációkkal). A tanszék –oktatási-kutatási profiljából következően – kiemelt figyelmet fordít a gyakorlati szférával való együttműködésre, a szoros vállalati kapcsolatok kiépítésére. Munkatársaink aktív szerepet vállalnak a kari és egyetemi közéletben, valamint törekednek a hallgatók szakmai és öntevékeny csoportjaival jó kapcsolatot fenntartani.  

A Vállalkozások pénzügyei tanszék 2005-ben került az újonnan megalakult Vállalkozásfejlesztési Intézetbe. A tanszék oktatásának a célja, hogy a hallgató képet kapjon a vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódóan a vállalkozások pénzügyi cél- és eszközrendszeréről, elsajátítsa a beruházási és finanszírozási döntések előkészítéséhez és meghozatalához szükséges értékelési módszereket. A tanszék által gondozott tárgyak alapvetően a következő kérdésekre adnak választ: Hogyan értékeljük a befektetési/beruházási projekteket, és milyen stratégiát kell a vállalkozásoknak e téren követnie? Honnan szerezze meg ehhez a hosszú lejáratú forrásokat? Hogyan biztosítsa a cég működéséhez szükséges likviditást? Miképpen kezelje a működése során felmerült kockázatokat? Hogyan és milyen technikákkal ítélhető meg a vállalkozások pénzügyi teljesítménye, előrejelezhetők-e a pénzügyi nehézségek?

A tanszék a Gazdálkodástudományi Karon a Vállalkozásfejlesztési intézethez tartozó társtanszékekkel olyan mesterszakot (Vállalkozásfejlesztés, Business Development) épített fel melyben a tanszékünk a képzésben történő részvétellel hozzásegíti a hallgatókat ahhoz,hogy elmélyíthessék ismereteiket a vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó pénzügyi területeken úgy, mint a pénzügyi teljesítmény-mérés, a pénzügyi modellezés, a csődelőrejelzés, a vállalatfinanszírozás, a pénzügyi stratégiák, a pénzügyi tervezés, a vezetői döntéstámogató rendszerek, illetve a projektfinanszírozás.A tanszék kutatásai alapvetően az oktatás céljait szolgálják. Az oktatott és kutatott témák elméleti és gyakorlati megközelítése érdekében a tanszék a főállású oktatóin kívül széleskörűen támaszkodik külső szakemberek elméleti és gyakorlati munkásságára is.  

Történet

Az 1989 óta egyetemünkön működött Kisvállalkozás-kutató Csoport hirdette meg 1990-től a Vállalkozási mellékszakirányt. Tekintve, hogy az itt végzettek számára szinte garantált volta jó elhelyezkedési lehetőség megfelelő fizetéssel, méltán vált az egyik legnépszerűbb szakiránnyá a hallgatók körében.

A Kisvállalkozás-kutató Csoportvállalkozói tananyagokat, és azokat felölelő tantárgyakat fejlesztett ki,amelyeket rendszeres kutatásokkal tett időről időre naprakésszé és újszerűvé.

2000 augusztusában az egyetemi reform részeként a Kisvállalkozás-kutató Csoport megszűnt, és megalakult a Kisvállalkozás-fejlesztési Központ (KFK). A Központ az eredeti célkitűzéseket mind a mai napig magas szinten valósítja meg, elsősorban a 2002/2003-as tanévsorán elindított Kisvállalkozás főszakirány, a jelenlegi Kisvállalkozásspecializáció keretében, valamint mesterképzések keretében történő oktatás és posztgraduális képzések során.

Stratégiai célok

A Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központja folyamatosan törekszik arra, hogy az Egyetem szellemi kapacitására, hazai és nemzetközi hírnevére támaszkodva

· szervezzen és koordináljon kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos kutatásokat, és önálló kutatóhelyként maga is tevékenyen bekapcsolódjon azokba;

· részt vegyen a kutatások finanszírozási forrásainak megszerzésében;

· szervezze, és aktívan végezze a vállalkozási ismeretek oktatását, valamint a vállalkozói kompetenciák fejlesztését a különböző szinteken és tagozatokon;

· hazai és nemzetközi hálózatok építésével elősegítse a tudomány és a gyakorlat, az egyetemi szféra és az üzleti világ együttműködését, a kutatási eredmények hazai és nemzetközi terjesztését.

Annak érdekében, hogy stratégiai céljait a lehető legmagasabb színvonalon valósítsa meg, három irányvonalat állított maga elé. Ezek mentén

· törekszik arra, hogy a Központ oktatókollektívája saját vállalkozásainak indítása és működtetése, vagy más mikro- és kisvállalkozások számára történő tanácsadás során személyes gyakorlati tapasztalatot szerezzen a vállalkozások működéséről;

· aktív kapcsolatot ápol a hazai vállalkozói és start-up ökoszisztéma ismert és kiemelkedő szereplőivel, akiket meghívott vendégelőadóként bevon az oktatásba és kutatásba;

· folyamatosan törekszik arra, hogy a Központoktatói megismerjék, és alkalmazzák a legkorszerűbb oktatási módszertanokat és egyéb pedagógiai eszközöket. Ennek érdekében rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi pedagógiai továbbképzéseken, valamint a vállalkozásoktatási jó gyakorlatokat bemutató hazai és nemzetközi konferenciákon. Mottójuk: Innovatív és kreatív gondolkodást csak innovatív és kreatív pedagógiai eszközökkel lehet tanítani.  
Dear Visitor, 

 Welcome to the website of the International Business Centre. IBC is a small but enthusiastic unit of Corvinus University. Our major profile is researching and teaching various areas of the international economy and international business. This covers globalisation, trends in the global economic and trading system, international logistics, the European Union, international business practices and other disciplines of the international economy and international business.Professor of IBC, full and part-time and our external experts give the backbone of the BA in International Business programme at Corvinus. 
The programme is one of the leading bachelor programmes of the university. The interest towards the programme has been great since the very first year; applications have significantly exceeded and at the present exceed capacities – that enables Corvinus University to admit only the very best students. This is one of the strengths of the programme. The major aim of the programme is to equip students with the skills to be able to maintain business operations in an international, multicultural environment.One of the major tools to reach this aim is to increase the international experience of students. 

 Dr. Laszlo KACSIREK associate professor Programme Director, BA in International Business
Vágólapra másolva