Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hasznos információk

A magyarországi tudományos utánpótlás–nevelés rendszere 1993–ban tért át az angolszász, PhD fokozattal záródó doktori képzésre, amely a Bolognai folyamathoz való csatlakozást követően – az alap– és a mesterszakok mellett – a felsőoktatás harmadik,markáns kínálati elemét képezi.

A doktori képzés lényege a sikeres kutatóvá válásra való felkészülés, mindazon elméleti, módszertani és kommunikációs ismeretek elsajátítása, amelyek hozzájárulnak a doktori értekezés elkészítéséhez, a fokozatszerzéshez előírt követelmények teljesítéséhez.

A doktori képzés ugyanakkor egy hosszabb szocializációs folyamat kezdete, a kutatói, oktatói létformába történő bevezetés meghatározó fázisa. A Budapesti Corvinus Egyetemen, illetve jogelőd intézményeiben eddig mintegy 1500 hallgató szerzett PhD fokozatot és több százan vannak olyanok, akik folyamatosan dolgoznak a doktori értekezésük benyújtásának előkészítésén.

A Corvinus Doktori Iskolák (CDI): A Budapesti Corvinus Egyetemen zajló doktori képzéseket összehangoló ernyőszervezet. A CDI legfontosabb feladata a szakmai–tudományos tekintetben autonóm doktori iskolák eredményes működésének elősegítése, a gördülékeny kommunikáció, az adminisztráció és a tanügy–igazgatási feladatok hatékony ellátása, a tudományos utánpótlás–nevelés versenyképességének biztosítása.Vezetője a főigazgató, aki egyben a Doktori Kabinet elnöke is.

Doktori Kabinet(DK): A doktori iskolák vezetőiből, programigazgatóiból álló konzultatív testület. Ülésein elsősorban a Corvinus Doktori Iskolákat érintő szabályozási, költségvetési és stratégiai kérdésekben foglal állást. Előkészíti a soron következő Egyetemi Doktori Tanácsülését.

Egyetemi Doktori Iroda (EDI): A doktori képzés adminisztrációját komplexen ellátó, ügyfélszolgálati és hivatali teendőket egyaránt végző szervezeti egység. Többek között bonyolítja a doktori felvételi eljárás, a beiratkozás, a tantárgyfelvétel, a komplex vizsga és a nyilvános PhD védésadminisztrációját. Hivatalos nyilvántartásokat vezet, okiratokat állít ki és igazolásokat nyújt.

Egyetemi Doktori Tanács (EDT):A doktori képzésért felelős legmagasabb szintű döntéshozó testület. Tagjait a doktori iskolák vezetői, programigazgatói, delegált képviselői és külsős szakértők alkotják.Szemeszterenként két alkalommal ülésezik, többek között dönt a doktori iskolai felvételről, nyilvános védések bírálóbizottságának összetételéről és a PhD fokozat odaítélésről.

Doktori Iskola Tanácsa Titkárságok (DIT Titkárságok): Az egyes doktori iskolák működését a törzstagok választotta tanácsok felügyelik, a titkárságok ezen testületek, valamint a doktori iskolák vezetőinek és programigazgatóinak adminisztrációs teendőit segítik. Bonyolítják az értekezéstervezet–vitát, befogadják a hallgatók pályázatait, koordinálják a kreditkérelmeket, az információnyújtás, a hallgatókkal, oktatókkal való kapcsolattartás első számú terepe.


doktori-képzés-rendszere.jpg
  A Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskolái a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság folyamatos monitoringja mellett az Oktatási Hivatal engedélyével működnek.

A képzés nyelve a magyar és az angol, a kurzusok többsége az egyre növekvő számú külföldi hallgatóra épülő nemzetköziesedési folyamat miatt angolul folyik.

A négy doktori iskolában megvalósuló képzés alapvetően a társadalomtudományokhoz kötődik, azonban a Gazdaságinformatika Doktori Iskola a műszaki tudományokhoz sorolt ismereteket is közvetít. Minél mélyebbre fúrunk egy–egy doktori iskola megismerése során, láthatjuk, hogy a gazdálkodás– és szervezéstudományoktól, az informatikai tudományokon, a közgazdaságtudományokon, a politikaitudományokon, valamint a szociológiai tudományokon át egészen a média–és kommunikációs tudományokig rendkívül színes a kínálat tudományági palettája.

A képzés kizárólag nappali munkarend szerint zajlik, a doktori iskolákban állami ösztöndíjas és önköltséges státuszú hallgatók tanulnak, de utóbbiak különböző ösztöndíjakra pályázhatnak (például MNB Kiválósági Ösztöndíj, Stipendium Hungaricum Ösztöndíj).

A doktori iskolákat nemzetközi szinten is elismert professzorok vezetik, akik rendelkeznek az MTA doktora címmel, őket programigazgatók és specializációvezetők segítik.A doktori iskolák tudományos autonómiával rendelkeznek, a különböző egyetemi szabályzatok biztosította kereteken belül összeállítják a képzési programjukat (operatív tanterv), felkérik a hallgatók témavezetőit és meghatározzák a doktori fokozat megszerzésének sajátos feltételeit.

Beiratkozás 
Az Egyetemi Doktori Iroda munkatársai a Neptun rendszerben rögzítik a személyi adatokat, ellenőrzik a korábbi tanulmányokkal,végzettségekkel kapcsolatos dokumentumokat (ezeket eredetiben be kell mutatni). 
Fontos tudnivaló: A tanulmányok során a hallgató elsősorban a Neptun rendszerben rögzített email címén keresztülkommunikál, ezért ha a hallgató emailcíme megváltozik, saját érdekében haladéktalanul jelezze az Egyetemi Doktori Irodán.

Tantárgyfelvétel
 A beiratkozást/bejelentkezést követően a hallgató a Neptun rendszeren keresztül saját maga veszi fel az operatív tanterv szerint az adott szemeszterben esedékes kurzusait, a kötelező, a kötelezően választandó és a szabadon választható tárgyakat. 
Fontos tudnivaló: A doktori iskolák titkársági asszisztensei szükség esetén segítséget nyújtanak a hallgatóknak a tárgyfelvételben.

Témavezető választás
 A témavezető a doktori képzés során kulcsfontosságú szerepet játszik a hallgató előmenetelének sikerében. A doktori iskolák többségében már a felvételieljárás folyamatában körvonalazódik a témavezető személye (mentor témavezető),de a kapcsolat véglegesítésére csak a Doktori Iskola Tanácsának őszi ülésén kerül majd sor. Fontos tudnivaló: A hallgató már a képzés kezdetén törekedjen a (mentor)témavezetővel intenzív kapcsolatot kialakítani, amennyiben még nincs témavezetője, minél előbb vegye fel a kapcsolatot a doktori iskola vezetőségével,a legmegfelelőbb személymegtalálása és a munka megkezdése érdekében.

Adatbázisokba való belépés A kommunikációhoz, online adatbázisokhoz (Neptun, intranet, könyvtár)való hozzáféréshez elengedhetetlen a Cusman–kód és jelszó beszerzése,a doktori hallgatók név@uni–corvinus.hu formátumú emailt is igényelhetnek.A doktori.hu adatbázisba az Egyetemi Doktori Iroda viszi fel a hallgatókat,azonban az MTMT–ben (Magyar Tudományos Művek Tára) minden hallgatónak magának KÖTELEZŐ a regisztráció 
Fontos tudnivaló: Az MTMT használatáróla könyvtárosok adnak információt.  
phd-képzésikutatási.png
phd-komplex.jpg
phd-kutatásidisszertációs.jpg
phd-értekezéstervezet-vita.jpg
phd-disszertáció-védés.png
phd-ösztöndíjak.bmp
doktori-ügyintézés.png

Letölthető kiadvány

Corvinus Doktori Iskolák Tájékoztató
Vágólapra másolva