Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hasznos információk

A  magyarországi  tudományos  utánpótlás–nevelés  rendszere  1993–ban  tért át  az  angolszász,  PhD  fokozattal  záródó  doktori  képzésre,  amely  a  Bolognai folyamathoz való csatlakozást követően – az alap– és a mesterszakok mellett – a felsőoktatás harmadik, markáns kínálati elemét képezi.

A  doktori  képzés  lényege  a  sikeres  kutatóvá  válásra  való  felkészülés,  mindazon elméleti,   módszertani   és   kommunikációs   ismeretek   elsajátítása,   amelyek hozzájárulnak  a  doktori  értekezés  elkészítéséhez,  a  fokozatszerzéshez  előírt követelmények teljesítéséhez.

A  doktori  képzés  ugyanakkor  egy  hosszabb  szocializációs  folyamat  kezdete, a    kutatói,    oktatói    létformába    történő  bevezetés    meghatározó    fázisa. A Budapesti Corvinus Egyetemen, illetve jogelőd intézményeiben eddig mintegy 1500  hallgató  szerzett  PhD  fokozatot  és  több  százan  vannak  olyanok,  akik folyamatosan dolgoznak a doktori értekezésük benyújtásának előkészítésén.

A Corvinus Doktori Iskolák (CDI): A   Budapesti   Corvinus   Egyetemen   zajló   doktori   képzéseket   összehangoló ernyőszervezet. A CDI legfontosabb feladata a szakmai–tudományos tekintetben autonóm  doktori  iskolák  eredményes  működésének  elősegítése,  a  gördülékeny kommunikáció,  az  adminisztráció  és  a  tanügy–igazgatási  feladatok  hatékony ellátása,   a   tudományos   utánpótlás–nevelés   versenyképességének   biztosítása. Vezetője a főigazgató, aki egyben a Doktori Kabinet elnöke is. 

Doktori Kabinet (DK): A  doktori  iskolák  vezetőiből,  programigazgatóiból  álló  konzultatív  testület. Ülésein elsősorban a Corvinus Doktori Iskolákat érintő szabályozási, költségvetési és  stratégiai  kérdésekben  foglal  állást.  Előkészíti  a  soron  következő  Egyetemi Doktori Tanács ülését.

Egyetemi Doktori Iroda (EDI): A doktori képzés adminisztrációját komplexen ellátó, ügyfélszolgálati és hivatali teendőket egyaránt végző szervezeti egység. Többek között bonyolítja a doktori felvételi eljárás, a beiratkozás, a tantárgyfelvétel, a komplex vizsga és a nyilvános PhD védés adminisztrációját. Hivatalos nyilvántartásokat vezet, okiratokat állít ki és igazolásokat nyújt.

Egyetemi Doktori Tanács (EDT):A  doktori  képzésért  felelős  legmagasabb  szintű  döntéshozó  testület.  Tagjait  a doktori iskolák vezetői, programigazgatói, delegált képviselői és külsős szakértők alkotják. Szemeszterenként két alkalommal ülésezik, többek között dönt a doktori iskolai felvételről, nyilvános védések bírálóbizottságának összetételéről és a PhD fokozat odaítélésről.

Doktori Iskola Tanácsa Titkárságok (DIT Titkárságok): Az   egyes   doktori   iskolák   működését   a   törzstagok   választotta   tanácsok felügyelik,  a  titkárságok  ezen  testületek,  valamint  a  doktori  iskolák  vezetőinek és   programigazgatóinak   adminisztrációs   teendőit   segítik.   Bonyolítják   az értekezéstervezet–vitát,    befogadják    a    hallgatók    pályázatait,    koordinálják a   kreditkérelmeket,   az   információnyújtás,   a   hallgatókkal,   oktatókkal   való kapcsolattartás első számú terepe.

doktori-képzés.jpg
doktori-képzés-rendszere.jpg
A Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskolái a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság folyamatos monitoringja mellett az Oktatási Hivatal engedélyével működnek.

A  képzés  nyelve  a  magyar  és  az  angol,  a  kurzusok  többsége  az  egyre  növekvő számú külföldi hallgatóra épülő nemzetköziesedési folyamat miatt angolul folyik.

A hét doktori iskolában megvalósuló képzés alapvetően a társadalomtudományokhoz kötődik, azonban a Gazdaságinformatika Doktori Iskola  a  műszaki  tudományokhoz  sorolt  ismereteket  is  közvetít.  Minél mélyebbre fúrunk egy–egy doktori iskola megismerése során, láthatjuk, hogy a gazdálkodás– és szervezéstudományoktól, az informatikai tudományokon, a közgazdaságtudományokon, a politikaitudományokon, valamint a szociológiai tudományokon   át   egészen   a   média–és   kommunikációs   tudományokig rendkívül színes a kínálat tudományági palettája.

A képzés kizárólag nappali munkarend szerint zajlik, a  doktori iskolákban állami ösztöndíjas  és  önköltséges  státuszú  hallgatók  tanulnak,  de  utóbbiak  különböző ösztöndíjakra  pályázhatnak  (például  MNB  Kiválósági  Ösztöndíj,  Stipendium Hungaricum Ösztöndíj).

A   doktori   iskolákat   nemzetközi   szinten   is   elismert   professzorok   vezetik, akik   rendelkeznek   az   MTA   doktora   címmel,   őket   programigazgatók   és specializációvezetők segítik.A doktori iskolák tudományos autonómiával rendelkeznek, a különböző egyetemi szabályzatok  biztosította  kereteken  belül  összeállítják  a  képzési  programjukat (operatív tanterv), felkérik a hallgatók témavezetőit és meghatározzák a doktori fokozat megszerzésének sajátos feltételeit.

Beiratkozás 
Az Egyetemi Doktori Iroda munkatársai a Neptun rendszerben rögzítik a személyi adatokat, ellenőrzik a korábbi tanulmányokkal, végzettségekkel kapcsolatos dokumentumokat (ezeket eredetiben be kell mutatni). 
Fontos tudnivaló: A tanulmányok során a hallgató elsősorban a Neptun rendszerben rögzített email címén keresztül kommunikál, ezért ha a hallgató email címe megváltozik, saját érdekében haladéktalanul jelezze az Egyetemi Doktori Irodán. 

Tantárgyfelvétel 
A beiratkozást/bejelentkezést követően a hallgató a Neptun rendszeren keresztül saját maga veszi fel az operatív tanterv szerint az adott szemeszterben esedékes kurzusait, a kötelező, a kötelezően választandó és a szabadon választható tárgyakat. 
Fontos tudnivaló: A doktori iskolák titkársági asszisztensei szükség esetén segítséget nyújtanak a hallgatóknak a tárgyfelvételben. 

Témavezető választás 
A témavezető a doktori képzés során kulcsfontosságú szerepet játszik a hallgató előmenetelének sikerében. A doktori iskolák többségében már a felvételi eljárás folyamatában körvonalazódik a témavezető személye (mentor témavezető), de a kapcsolat véglegesítésére csak a Doktori Iskola Tanácsának őszi ülésén kerül majd sor. 
Fontos tudnivaló: A hallgató már a képzés kezdetén törekedjen a (mentor) témavezetővel intenzív kapcsolatot kialakítani, amennyiben még nincs témavezetője, minél előbb vegye fel a kapcsolatot a doktori iskola vezetőségével, a legmegfelelőbb személy megtalálása és a munka megkezdése érdekében. 

Adatbázisokba való belépés 
A kommunikációhoz, online adatbázisokhoz (Neptun, intranet, könyvtár) való hozzáféréshez elengedhetetlen a Cusman–kód és jelszó beszerzése, a doktori hallgatók név@uni–corvinus. hu formátumú emailt is igényelhetnek. A doktori.hu adatbázisba az Egyetemi Doktori Iroda viszi fel a hallgatókat, azonban az MTMT–ben (Magyar Tudományos Művek Tára) minden hallgatónak magának KÖTELEZŐ a regisztráció 
Fontos tudnivaló: Az MTMT használatáról a könyvtárosok adnak információt.
phd-képzésikutatási.png
phd-komplex.jpg
phd-kutatásidisszertációs.jpg
phd-értekezéstervezet-vita.jpg
phd-disszertáció-védés.png
phd-szabvál.png
phd-ösztöndíjak.bmp
doktori-ügyintézés.png

Letölthető kiadvány

Corvinus Doktori Iskolák Tájékoztató
Vágólapra másolva