Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29  

Vezetéstudomány 38. k. 2007. májusChikán Attila - Czakó Erzsébet
Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból – 2004-2006
2. – 8. oldal

A BCE Versenyképesség Kutató Központ 2006-ban egy három éves kutatási programot zárt le, amelynek részeredményeiről a Vezetéstudományban rendszeresen megjelentek tanulmányok. A mostani tematikus szám írásai olyan területeket elemeznek, amelyekről korábban nem jelentek meg beszámolók. A tematikus szám bevezetőjeként szolgáló munkájukban a szerzők egy rövid szakmai és módszertani áttekintés után a kutatási program során levont legfőbb következtetéseket és tanulságokat foglalják össze.

Bartók István
A magyar részvénytársasági irányítás az uniós csatlakozáskor
9. – 17. oldal

A szerző vizsgálata egy meglehetősen nagy mintán, 129 részvénytársaság esetén, sok szempont figyelembevételével kísérelte meg feltárni a Magyarországon működő részvénytársaságok irányítási tevékenységének főbb jellemzőit. A részvénytársaságok vállalatkormányzási gyakorlata szempontjából legfontosabb intézmény: az igazgatóság működésének és jellemzőinek vizsgálata alapján összességében pozitív kép alakult ki a magyar vállalatkormányzás minőségéről. A testületek összetétele mind létszámuk, mind pedig az igazgatók szakmai háttere tekintetében általában megfelel a nemzetközi normáknak. Az ülések száma alapján arra következtethetünk, hogy a végzett munka mennyiségileg megfelel az elvárásoknak. Az igazgatóságok törekszenek arra, hogy döntéseikhez rendelkezésre álljanak a szükséges információk, és a vállalatok menedzserei támogatják ebbéli törekvésüket. Az igazgatóságok tevékenysége szerteágazó. Betöltik szerepüket a stratégiai menedzsment területén csakúgy, mint személyzeti funkciójukban. Rendszeresen értékelik tevékenységük eredményeit és foglalkoznak a vállalatkormányzás szabályozásával.

Zoltayné Paprika Zita - Wimmer Ágnes – Szántó Richárd
Vezetői döntéshozatal és versenyképesség
18. – 28. oldal

A tanulmány a vezetői döntéshozatal három lényeges aspektusát tárja fel. A Versenyben a világgal c. kutatási program eredményei alapján arra lehet következtetni, hogy a menedzserek döntéshozatali képességei és megközelítései, a vállalati teljesítménymérés és menedzsment döntéseket támogató szerepe, valamint a vállalatok érintettekhez fűződő viszonya meghatározó lehet a hatékony vezetői döntéshozatal során. A vállalati döntéshozatal jellemzőinek bemutatása után megvizsgáljuk azt is, hogy a különböző teljesítményű cégek döntéseit mennyire támogatja a menedzserek felkészültsége, a teljesítménymérési gyakorlat és az érintettek elvárásai. A szerzők úgy találták, hogy a fenti tényezők mindegyike hozzájárul a hazai cégek versenyképességéhez, általánosságban ugyanis elmondható, hogy a döntéseket támogató vállalati környezet jobb üzleti teljesítményhez és gyorsabb reagáló képességhez vezethet. Az eredmények összegzése mellett ajánlásokkal is éltek a vállalatok számára, amelyek alkalmazásával hatékonyabb döntéseket hozhatnak.

Demeter Krisztina
A vállalati siker letéteményesei: a vállalati funkcionális területek együttes vizsgálata
29. – 41. oldal

A specializáció fokának növekedésével ma már nem extrém eset, hogy egy-egy funkcionális terület kutatói saját funkciójukról sem rendelkeznek átfogó képpel. Pedig a vállalati gyakorlatban dolgozó vezetők nem engedhetik meg maguknak, hogy egymástól elszigetelten kezeljék a vállalati funkciókat. Ezt ma már az integráció és a folyamatszemlélet gyakran hangoztatott elvei is megnehezítik. Ritkán adódik lehetőség arra, hogy a kutatók több funkcionális területet párhuzamosan vizsgáljanak. A versenyképesség-kutatás 2004-ben zajlott kérdőíves felmérése ezt a ritka lehetőséget biztosítja. A kutatás adatainak felhasználásával a szerző cikkében azt elemzi, hogy a vezetők meglátása szerint mely funkciók járulnak hozzá leginkább az üzleti eredményességhez, és milyen tényezők befolyásolják ezt a hozzájárulást. Eredményei alapján az összvállalati teljesítménnyel legszorosabb kapcsolatban a HR, valamint az információmenedzsment és a kontrolling áll, legkevésbé a pénzügy és a marketing befolyásolja azt. E kapcsolatokat a vállalatméret, a tulajdonos kiléte és a változásokhoz való viszony képes leginkább befolyásolni.

András Krisztina - Juhász Péter
Pénzügyi körkép a magyar vállalatokról 1994-2004
42. – 51. oldal

A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézete (illetve elődszervezetei) 1996, 1999 és 2004. évi vállalati versenyképességi felméréseinek adatbázisaira támaszkodva értékeljük a hazai cégek pénzügyi teljesítményének alakulását. A rendelkezésre álló pénzügyi adatok egyes területeken lehetővé teszik az 1994-2003 közötti időszak tendenciáinak leírását és elemzését. A szerzők cikkükben elemezik a jövedelmezőség alakulását, a tulajdonosi szerkezet és a pénzügyi teljesítmény egyes területeinek összefüggéseit, az adórendszer versenyképességre gyakorolt hatását, a fizetési morál, a finanszírozási megoldások és a pénzügyi mutatók alakulását. Legfőbb általános megállapításuk, hogy a pénzügyi gazdálkodás területén a fejlett piacgazdaságokban szokásos játékszabályok érvényesülnek. A tulajdonosi értéknövelés koncepciója még nem elterjedt. Eredményességben pedig azok a vállalatok emelkednek ki, ahol ez a koncepció áll a vezetés középpontjában.

Kenesei Zsófia
Kapcsolati normák jelenléte a magyarországi bankok és vállalati ügyfeleik között
52. – 59. oldal

A tranzakciós költségek elméletének Williamson által megfogalmazott piac vs. hierarchia dichotómiája mára a tudományos világban is elfogadott harmadik lehetőséggel bővült: a kapcsolati normákon keresztüli irányítás alternatívájával. A cikkben - a versenyképesség-kutatás adatbázisára támaszkodva - megvizsgáljuk, hogy a magyarországi kereskedelmi bankok mennyiben alkalmazzák a kapcsolati normákat a vállalati ügyfeleikkel fenntartott üzleti viszonyban, s hogy az elmúlt évek során van-e változás e kapcsolatok jellegét tekintve. Az eredmények bemutatásának második része magával a konstrukcióval foglalkozik: mennyiben alkalmazható az általunk használt skála a magyar bank-vállalat kapcsolatok leírására.


_________________________

Budapest Management Review Vol. 38. May, 2007

Chikán, Attila – Czakó, Erzsébet
Hungarian Competitiveness from Enterprise Perspective, 2004-2006
pp. 2 – 8.

The Competitiveness Research Center of the Corvinus University of Budapest completed a three year research program at the end of 2006. Its purpose was to give a description and depict trends on competitiveness of the Hungarian enterprise sphere in the event of the EU accession. Basic research methods were a survey, third in row since 1996, and interviews with managers in middle and large scale enterprises. The paper is a foreword of the special issue on selected findings of the research program. It provides a conceptual and methodological framework of the research program and summarizes the most eloquent findings and instructive conclusions for decision makers.

Bartók, István
Hungarian corporate governance at the EU accession
pp. 9 – 17.

The author has explored the main characteristics of the Hungarian joint stock companies in the field of corporate governance on a relatively large sample at 129 companies. He sees an overall positive picture considering the quality of the corporate governance practice of Hungarian joint stock companies based on the findings on the operation of the examined boards of directors. The composition of the boards meets the requirements of the internationally acknowledged norms concerning the size of the board and the skills of the directors. Based on the number of board meetings he may conclude that the effectiveness of the board work  satisfies the expectations. The boards try to receive satisfactory information to their decisions and senior managers try to inform directors. The boards deal with a wide array of strategic issues. They play an important role in setting strategic directions, as well as, selecting key executives. The boards evaluate their performance and their corporate governance practice regularly.

Zoltayné Paprika, Zita – Wimmer,  Ágnes – Szántó, Richárd
The managerial decision making and the competitiveness
pp. 18 – 28.

This study presents three main aspects of the managerial decision making. Based on the results of the research program In competition with the World it points to the fact that decision making abilities and approaches of the managers, the corporate performance appraisal and the management decision support role, and the corporate relations to the stakeholders will be determinant in the process of the efficient managerial decision making. After presentation of characteristics of the corporate decision making the authors examine that how the decisions of enterprises with different performances are supported by the preparedness of the managers, the performance appraisal practice and the stakeholders expectations. The authors have thought that every factor contributes to the competitiveness of the domestic enterprises, and generally the decision supporting corporate environment can lead to better business performance and faster responsive abilities. Besides the results summary the authors give useful recommendations to the corporations with which they can make more efficient decisions.

Demeter,  Krisztina
The trustees of the corporate success: joint examination of the corporate functional areas
pp.  29 – 41.

With the increasing degree of the specialization it is no more an extreme case that the researchers of functional segments have not got a general idea on the relevant function. But the managers can not afford to handle the corporate functions separately. It is already rendered more difficult by the widespread ideas of the process approach and integration.
Rarely offered possibility for the researchers to explore more functional segments parallelly. In 2004 the questionnaire survey of the competitiveness research assured this rare possibility. On the basis of the datas of the research the author analyzed in her study which functions have principally contributed to the business success and which facts have influenced this contribution according to the managers.
Based on her results the HR, the information management and the controlling have been in the closest relation with the corporate performance and the finance, and marketing have influenced it at least. The company size, the ownership and the relation to the changes can considerably influence these relations.

András, Krisztina – Juhász, Péter
Financial performance of Hungarian enterprises, 1994-2004
pp. 42 – 51.

Based on the databases of the 1996, 1999 and 2004 enterprise surveys the authors’ paper provides on overview on the financial performance of Hungarian enterprises. Since there are financial data available for 1994-2003 fiscal years they could depict a ten year long tendencies in some fields. They analyzed the profitability, the relationships between ownership structure and profitability, the impact of Hungarian taxes on competitiveness, the financial morals, the financing means and financial ratios. Their main conclusion is that financial techniques, methods and conduct of enterprises in developed market economies are usual in Hungarian financial management. Shareholder value creation approach is not common. Enterprises applying explicitly the shareholder value creation approach have outstanding performance measures in every analyzed field.

Kenesei, Zsófia
Relational governance between Hungarian banks and their client companies
pp. 52 – 59.

Originally, transaction cost theory focused on the dichotomy between market and hierarchical governance. However researchers and real life has shown that relational governance may be a viable alternative to hierarchy when market fails. The article presents - on the basis of the National Competitiveness Study - a research on how Hungarian banks apply the relational governance idea in the relationship with their client companies. The longitudinal data give the possibility of investigating the evolution of these relationships. The second part of the article studies the concept of relationalism and gives a measurement scale test. On the basis of the aouthor’s scale test the author provides direction for future research in the measurement of the concept.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.