Ugrás a fő tartalomra

MCC – Mathias Corvinus Collegium

A kiemelten tehetséges fiatalok támogatásának ügye alapvető fontosságú közérdek, ami meghatározó egy ország versenyképességére nézve. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) negyed évszázada foglalkozik tehetséggondozással. A Mathias Corvinus Collegium kezdetben a tehetséges középiskolás és egyetemista tanulók felkarolására összpontosított, a 2000-es évektől kezdődően azonban fokozatosan bővült képzési kínálatunk, és Magyarország határain kívül, a Kárpát-medence több pontján is megjelent az MCC. Ma már minden korosztálynak kínálunk fejlődési lehetőséget: az általános iskolában, a középiskolában, a felsőoktatásban tanuló tehetséges diákoknak, de a már diplomával rendelkező fiatal felnőtteknek is nyújtunk térítésmentes képzési lehetőséget. Az MCC az ország iránt elkötelezett, a helyi közösségekért tenni akaró, honfitársaikért és a környezetükért felelősséget érző fiatalokat támogatja abban, hogy a bennük rejlő tehetséget – anyagi, társadalmi és kulturális helyzetüktől függetlenül – kibontakoztathassák és azt saját maguk, hosszú távon pedig a magyarság javára kamatoztathassák. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok a legkitűnőbb oktatóktól tanulhassanak, nyitottak legyenek a világra, ismerjék a nemzetközi folyamatokat, ezzel egyidőben legyenek patrióták, és olyan értékeket, szemléletmódot képviseljenek, amelyek a kárpát-medencei magyarság sorsára és egész Európa jövőjére nézve előremutatóak egyben meghatározóak. 

Elérhetőségeink

Az MCC budapesti képzési központjának címe: 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.


Honlap: www.mcc.hu
Email: info@mcc.hu

Egyetemi hallgatóknak és diplomával rendelkezőknek szóló képzési programjaink

EGYETEMI PROGRAM

Az Egyetemi Program az MCC képzéseinek zászlóshajója, amely a felsőoktatásban tanuló elsőéveseknek meghirdetett, egyéves juniorképzésből, a másod- és harmadéveseknek szóló, kétéves iskolarendszeri képzésből, a mesterképzésen lévőket célzó Vezetőképző Akadémia kurzusaiból és a Posztgraduális Programokból áll. A tanítási órák döntően az egyetemi oktatás végeztével, este kezdődnek és akár éjszakába nyúlóan is tartanak, ezért az Egyetemi Programunkba bekerülteknek nem csak tehetségesnek, de szorgalmasnak és kitartónak is kell lenniük. A Programhoz bejáró és kollégiumi bentlakó diákok egyaránt csatlakozhatnak. Kolozsvári Egyetemi Program címmel a program junior és iskolarendszer szintű képzései 2018-tól tehetséges erdélyi fiatalok számára is elérhetők.

Az Egyetemi Program első állomása a juniorképzés, amelyre azok a középiskolai tanulmányaikat az adott évben befejező diákok jelentkezhetnek, akik a budapesti, debreceni, győri, miskolci, pécsi és szegedi egyetemek nappali tagozatos hallgatóiként kívánják tanulmányaikat megkezdeni. A juniorképzés célja, hogy magas színvonalú, közös nevezőre hozott alaptudást kínáljunk a diákoknak, amelyet tanulmányaik és karrierútjuk során magabiztosan használhatnak. A programban kiegyensúlyozzuk az elsőéves hallgatók társadalmi hátteréből adódó tudásbeli különbségeket. A képzés a hatékony és nyitott gondolkodásmód kialakítása, valamint az írásbeli és szóbeli készségek fejlesztésére törekszik. Az első tanév végére minden diáknak felsőfokú angol nyelvtudással kell rendelkeznie, amihez ingyenes nyelvórák által biztosítjuk a felkészülést.

Az MCC iskolarendszeri képzésének célja, hogy diákjainknak egy-egy szakterületen elmélyült és biztos szakmai alapot nyújtó elméleti és gyakorlati ismereteket, egyéni fejlesztést és sajátos szemléletmódot adjunk. Ezek együttvéve olyan összetett tudáskészletet jelentenek, amellyel a tömegképzésben nincs mód felvértezni az ifjúság tehetséges tagjait. Az MCC-ben folyó, a hagyományos felsőoktatást jól kiegészítő, kiscsoportos, azon belül is személyre szabott, interdiszciplináris képzés hiánypótló Magyarországon, de Európában is ritkaságszámba megy. Jelenleg a diákok hat ilyen Iskolába jelentkezhetnek. Ezek a Jogi Iskola, a Közgazdasági Iskola, a Nemzetközi Kapcsolatok Iskola, a Média Iskola, a Pszichológia Iskola, valamint a Társadalomtudományi Iskola, és a rövidtávon megvalósítandó terveink között szerepel a történelmi és szociológiai képzések bevezetése is. Angolszász modell alapján az Iskolák Műhelyekre tagozódnak, ahol az iskola- és műhelyvezetők, valamint a folyamatosan bővülő kutatótanári gárda előadásokat, konferenciákat szervez, tudományos kutatásokat koordinál, részt vesz az MCC könyvkiadási programjában, publikál, és a médianyilvánosságon keresztül részt vesz a világban és a Magyarországon zajló folyamatok szakértő elemzésében és közérthető értelmezésében. Az iskolákat neves magyar szakemberek, akadémikusok, valamint a felsőoktatásban nagy múlttal rendelkező oktatók vezetik. Hisszük, hogy a jövő tehetséges vezetőinek fontos ismérve a széles látókör és a multidiszciplináris megközelítés, ezért a hallgatóknak lehetőséget adunk arra, sőt arra sarkalljuk őket, hogy más Iskolák előadásain is vegyenek részt, oktatóinkat pedig arra kérjük, szervezzenek közös szakmai programokat a tanulók számára. 

Az MCC Iskoladiplomájának megszerzése mérföldkő az egyetemi és az MCC életben egyaránt. Túl a hagyományos egyetemi pályafutás felén, diákjainkat már nem a közösen megszerezhető tudás, hanem az egyedi életút megtalálása motiválja. Számukra kínálnak az MCC Posztgraduális Programok olyan lehetőségeket, amely személyes igényeikhez igazodva biztosít továbblépési lehetőséget szakmai és emberi értelemben egyaránt. Az iskolarendszer végeztével a diákjaink igényei sokkal különbözőbbek lesznek, mint a korábbi képzési szinteken. Vannak olyanok, akik diplomájukkal a zsebükben már szeretnék magukat kipróbálni a munkaerőpiacon, mások a tudományos világban szeretnének elmélyülni vagy külföldön szeretnének legalább egy fél évet tölteni. Persze vannak olyanok is, akik mindezt egymás után szeretnék csinálni. Az MCC Posztgraduális Programjai kínálatukkal a lehető legszélesebb körben, strukturált keretek között képezik le a diákok változatos igényeit. A Műhelytagság program a kutatói, elemzői életpályát választók számára nyújt ugródeszkát. Ez a pálya folytatható tovább a Junior kutató program kereténben. A Vezetőképző Akadémia mindenki számára javasolt, akik gazdasági, közéleti vagy kulturális szervezetekben szeretnének irányító, vezető szerepet betölteni, végül pedig a Janus Pannonius Programévet azoknak javasoljuk, akik szeretnének egy évig a lehető legszélesebb körben kihasználni az MCC nyújtotta lehetőségeket. A fenti képzések közül legalább kettőt kell elvégezni a Posztgraduális Diploma megszerzéséhez. A Posztgraduális Programok mindegyike a felvett diákok önmotivációjára, a kitűzött célok önálló végrehajtására és a rendszeres kapcsolattartásra épül. A diákoktól elvárt a pozitív hozzáállás és a proaktív szemlélet.

VEZETŐKÉPZŐ AKADÉMIA

A Vezetőképző Akadémia tandíjmentesen ad esélyt pályakezdőknek a fejlődésre Magyarország vezetői utánpótlásának vonzása, fejlesztése és ápolása érdekében, „gyorsítósávot” biztosítva kiválasztott fiatal tehetségek egy csoportjának, középpontban a haza szolgálatával és a tisztelettel, a vezetés mesterségének tanítása révén.

Az MCC Vezetőképző Akadémia végzőseként

 • hozz helyes döntést a megfelelő pillanatokban,
 • inspirálj másokat, és hass a közösségre,
 • alkalmazkodj a változó világhoz, légy felkészült új feladatokra, a kiszámíthatatlanságra és a mindennapos válságokra,
 • találd meg a saját vezetői utadat,
 • cselekedj felelősen magad és a közösség érdekében,
 • légy készen, hogy maradandót alkoss, és hatást gyakorolj a hazádra és a világra,
 • tanuld meg a vezetés mesterségét ma, a holnapod érdekében!

KÖZÉLETI PROGRAMOK

Az MCC Közéleti Programjait azoknak ajánlja, akik a felsőoktatásban szerzett tudásukat olyan hasznos készségekkel és további ismeretekkel gyarapítanák, amelyek elengedhetetlenek a közéleti, gazdasági vagy kulturális területen betöltött véleményformálói és döntéshozói szerep felelősségteljes gyakorlásához. Leginkább azok számára lehetnek vonzóak, akik hosszútávon saját közösségük szervezői és alakítói kívánnak lenni, valamint az MCC-nél elsajátított képességeket és tudást ennek a közösségnek a hasznára akarják fordítani. Kurzusaink különböző helyszínen megvalósított képzési hétvégéket foglalnak magukba, és a hagyományos tantermi vagy digitális oktatáson túl a gyakorlati tapasztalatszerzés lehetőségét is garantálják a fiataloknak.

Erdélyi Politikai Iskola

A Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a Magyar Ifjúsági Értekezlettel (MIÉRT) 2017-ben indítottuk el az Erdélyi Politikai Iskolát. Az erdélyieket megszólító képzésünk célja, hogy a fiatalok az anyaországon kívül is hatékonyan képviseljék a magyar közösségek értékeit és érdekeit a helyi közéleti ügyekben. A magyar és angol nyelven folyó képzéssorozat alatt a résztvevők például betekintést nyerhetnek a politikai pártok és kampányok működésébe, a közösségépítés technikáiba, a közvélemény-kutatás, beszédírás, videó készítés módszertanába, vezetői készségeiket pedig tárgyalástechnikai, retorikai és prezentációs gyakorlatokon keresztül fejleszthetik. A kis létszámú csoportmunka során a fiatalok többek között készségfejlesztő tréningen vehetnek részt, illetve neves és elismert magyar és külföldi szakértőkkel, gyakorló politikusokkal folytatnak háttérbeszélgetést. A programot a Pro Iuventute Egyesület támogatja.

Női Közéleti Vezetőképző

A Női Közéleti Vezetőképző Program 2018-as elindítását az ösztönözte, hogy miközben a nők munkaerő-piaci helyzete javult, a vezetői munkakörökben a nemek közötti esélyegyenlőség még mindig nem teljes körűen jött létre, a nők a közéleti szerepvállalásban pedig alulreprezentáltak. Az MCC megtalálja és felkarolja azokat a tehetséges fiatal nőket, akik ambíciót éreznek magukban a közéleti szerepvállalásra, tenni szeretnének szűkebb és tágabb környezetükért, és elkötelezettek közösségük jövőjének jobbra fordításában. Az oktatás hagyományos formái mellett ebben a programban is a készségfejlesztésre és a gyakorlati tapasztalatszerzésre helyezzük a hangsúlyt. A résztvevőknek projektfeladatokat kell megoldaniuk, elismert magyar és külföldi vezetőkkel, szakemberekkel és politikusokkal találkozhatnak.

Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző

A 2018-ban elstartolt Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző elsősorban azoknak a fiataloknak szól, akik tevőleges felelősséget éreznek a kárpátaljai magyarságért, és véleményformálóként, döntéshozóként kedvező irányba szeretnék alakítani az Ukrajnában élő magyar közösségek sorsát. Az Erdélyi Politikai Iskola szakmai programjához hasonlóan, a Budapestre, Brüsszelbe, Beregszászba és korábban Ungvárra is szervezett képzési hétvégék során a fiatalok többek között betekintést nyerhetnek az államigazgatási intézmények működésébe, a közösségépítés és a politikai menedzsment különböző folyamataiba, valamint vezetői készségeiket tárgyalástechnikai, retorikai és prezentációs tréningeken fejleszthetik. A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel, a KMKSZ Ifjúsági Szervezettel és Bocskor Andrea európai parlamenti képviselővel partnerségben szervezzük. A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.

ROMA TEHETSÉG PROGRAM

A roma fiatalokat támogató Roma Tehetség Programot az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával 2018 őszén indította el az MCC.

A hagyományos oktatási rendszeren túlmutató, intenzív képzés célja a középiskolás és egyetemista roma fiatalok felkarolása, pályaválasztásuk, sikeres felvételijük, eredményes diplomaszerzésük és egyéni életútjuk támogatása. A térítésmentes képzésben résztvevő diákok a lakóhelyükhöz közel eső idegen nyelvi kurzusokon tanulhatnak, és havonta egy Budapesten az MCC épületében megrendezett foglalkozásokon bővíthetik ismereteiket, fejleszthetik készségeiket. A Program további része a személyes mentorálás. Kiemelt célja, egy olyan erős közösség létrehozása, ahol a roma diákok egymást is támogatják későbbi pályájuk során. A fiatalok számára nyári tábort szervezünk, ösztöndíjat és számítástechnikai eszközt biztosítunk, amely a program első évének sikeres zárását követően a tulajdonukba kerül. Az érvényesülésükhöz szükséges hagyományos ismeretátadáson túl a diákokat a drámapedagógia és a személyiségfejlesztés művészeti módszerein keresztül is tanítjuk. Hisszük, hogy a támogató hozzáállás, a közösségi élmények, a képességfejlesztés segít a társadalmi különbségek lefaragásában. A középiskolásoknak szóló Roma Tehetség Programba a diákok a középiskola tizedik évfolyamának első félévétől csatlakozhatnak. Ezt követően az érettségiig változatos oktatásokon vesznek részt, amelyek a sikeres érettségi vizsgát és a felvételit hivatottak elősegíteni. A Roma Tehetség Program azokat a már érettségivel rendelkező, felsőoktatásban tanuló vagy diplomás fiatalokat is megszólítja, akik hazai vagy külföldi alap-, mester- vagy doktori képzésre készülnek. Így kísérve végig a tehetséges roma fiatalok teljes köz- és felsőoktatásban töltött éveit.

VITAAKADÉMIA

Az MCC több mint 25 éves pályafutása során mindig is kiemelt figyelmet fordított a logikai, érvelési és retorikai alapkészségek, valamint a vitára való képesség kialakítására és fejlesztésére komplex képzési palettájának valamennyi programjában. A racionális vita mint módszer alapvető eszközként szolgál az MCC két fő törekvésében: a tehetséggondozásban és a közösségépítésben. Az MCC 2019-ben önálló képzési programként is elindította a Vitaakadémiát, hogy az intézmény falai között felhalmozott tudást és tapasztalatot fejlessze és továbbadja. A Vitaakadémia gondozásában jöttek létre és üzemelnek az MCC Vitaklubok Kárpát-medence-szerte, mely mára hálózattá alakult és nyolc központban várja a vitázni vágyókat. A legjobb vitázók számára egyéni mentori segítséget ad, a Vitaakadémia saját Brit Parlamenti vitacsapata számára angol nyelvű versenyfelkészítőket tart és nemzetközi vitaversenyeken vesz részt. Emellett a Junior program összes résztvevője számára biztosítja az egységes, magas színvonalú logikaoktatást. A készségfejlesztő tréningeken, oktatáson és mentoráláson kívül a Vitaakadémia falai között folyamatos szakmai műhelymunka folyik: a legújabb tudományos trendek és módszertan nyomon követése, tananyagfejlesztés, vitavezetői kézikönyvírás. A Corvinák honlap Polémia blogján a vitázás világához kötődő elemző esszék jellenek meg, a Polémia podcasten különböző beszélgető- és vitaműsorokon keresztül népszerűsíti a racionális vitázást. Az elmúlt több mint két év alatt az MCC Vitaakadémia a Kárpát-medence legjelentősebb vitaoktató központjává nőtte ki magát. Legfőbb célkitűzése, hogy az MCC szervezeti és képzési lehetőségeivel élve mind horizontálisan, az egész Kárpát-medencére kiterjedően, mind pedig vertikálisan – az általános iskolásoktól a felnőtt korosztályig – a racionális vita módszerének segítségével fejlessze és terjessze a magyar nyelvű vitakultúrát.

MCC PHD PROGRAM

2021-ben és 2022-ben is többszörös túljelentkezés mellett zárult le az MCC PhD Programjának jelentkezési időszaka. A felvételi folyamat során a szakmai bizottság a jelentkezők kutatási és oktatási tapasztalatait, szakmai céljaikat, illetve személyes motivációjukat is értékelte. A 2021/2022-es tanévben 6, míg a 2022/2023-as tanévben 5 kutató nyert sikeres felvételt a Magyarországon egyedülálló programba. Az MCC mint Magyarország legnagyobb interdiszciplináris oktatási és kutatási központja kiemelt feladatának tartja, hogy elősegítse egy olyan magyar társadalomtudós nemzedék fölnövekedését, amely elkötelezett a tudományos módszerek mellett, magabiztosan kommunikálja saját kutatási eredményeit, és képes értelmezni más tudományterületek eredményeit is. Az MCC PhD Programja egyedülálló képzési lehetőséget kínál azon magyar doktoranduszok számára, akik a jövőjüket tudományos pályán képzelik el, és részt szeretnének venni az MCC pezsgő szellemi életében.  Az MCC abban szeretné segíteni a hazai doktorandusz hallgatókat, hogy az egyetemi elméleti képzés mellett gyakorlati tapasztalatokra is szert tudjanak tenni. Az akadémiai karriernek ugyanis fontos része a kutatásokban való részvétel. Az MCC azt kívánja elérhetővé tenni, hogy a doktoranduszok már a tanulmányaik során is közreműködhessenek különböző tudományos projektekben. A tudományos életben fontos a tudatosság, a rendszerszemlélet, az önálló munka és az önfegyelem – ezek elsajátításában nyújt támogatást az MCC.

Az MCC PhD Program kutatói:

 • Bekapcsolódnak az MCC valamelyik műhelyének vagy intézetének kutatói tevékenységébe.
 • Önálló kutatási tevékenységet folytatnak egy általuk választott témában, munkájukat mentor segíti.
 • Oktatási tevékenységet folytatnak az MCC egyes képzési szintjein.
 • Tudományos írásokat, valamint közérthető cikkeket publikálnak.

Jelentkezési információk

Olyan tehetséges fiatalokat szeretnénk adni Magyarországnak, akik jól ismerik a nemzetközi folyamatokat, ugyanakkor saját sorsuk mellett a magyarság, az ország és a szűkebb környezetük jövőjének alakítása kapcsán is felelősen gondolkodnak, és az MCC-től kapott elméleti és gyakorlati tudást, valamint külföldi tapasztalataikat készek a közösség szolgálatába állítani.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.18. - 09:14:38