Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Szakirányú továbbképzés
Találatok szűrése
Képzés nyelve
Telephely
Tagozat
Képzési típus
Képzési terület

Szakirányú továbbképzés

Vámlogisztika/Vámlogisztika szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vállalatgazdaságtan Intézet
Szakfelelős oktató: Gelei Andrea
Az alapképzési szak megnevezése: Vámlogisztika/Vámlogisztika szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk a képzést?

A szakot a logisztikai szolgáltatók azon közép- és felsővezető munkatársainak ajánljuk, akik a 3PL, 4PL, 5PL típusú tevékenységüket a logisztikai és vámszolgáltatások ötvözésével kívánják versenyképessé tenni. Mindazoknak, akik vállalati vámügyi, logisztikai, beszerzési, külkereskedelmi szakemberek, és ellátási-lánccal kapcsolatos stratégiai döntést hoznak.

Milyen releváns tudást ad?

A logisztika / ellátásilánc-menedzsmet és a vámszakmai ismeretek kombinálásával, komplex ismeretével lehetséges a vállalati versenyképességet növelni.

Jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), munkatapasztalatról szóló igazolás

Regisztrációs díj: 5.000,-Ft

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja:  390.000.- Ft/félév

Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

Gelei Andrea andrea.gelei@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Egyetemi Tanár, PhD / Professor, PhD
E épület, 131/a.
Telefon: +36 1 482 5557 • Mellék: 5557

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

Szórádi Anikó hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu, aniko.szoradi@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Magyar Nyelvű Képzések
Tanulmányi előadó / Student Service Clerk
E épület, 177
Telefon: +36 1 482 5041 • Mellék: 5041
A vámlogisztika szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek felkészítése a gazdaság számára, akik összefüggéseiben ismerik a vámeljárások és az egyes vámjogi eszközök nemzetközi ellátási láncokban betöltött szerepét és jelentőségét.

Időtartama: 2 félév

Tagozat: Levelező

Helyszín: Budapest

Gyakorisága: hetente, pénteken és szombaton

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: vámlogisztikai menedzser/vámlogisztika szakközgazdász

A felvétel feltétele:

Vámlogisztika képzés esetén:A képzésben bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel – kivéve a gazdaságtudományok képzési területen szerzett közgazdász oklevelet –, valamint vámigazgatás vagy vállalati vámügyi területen szerzett minimum 2 éves munkatapasztalattal rendelkezők vehetnek részt.

Vámlogisztika szakközgazdász képzés esetén:A képzésben a gazdaságtudományok képzési területén legalább alapképzésben szerzett közgazdász szakképzettséget igazoló oklevéllel, valamint vámigazgatás vagy vállalati vámügyi területen szerzett minimum 2 éves munkatapasztalattal rendelkezők vehetnek részt.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 
 
Általános alapozó ismeretek: 10 kredit
Alapvető világgazdasági összefüggések; A nemzetköziesedés jelensége, hatásai; A kereskedelempolitika alapelvei, eszközei, szabályai, trendjei; A nemzetközi vállalat gazdálkodásának alapösszefüggései, menedzsmenteszközei

Szakmai alapozó ismeretek: 18 kredit
Logisztikai menedzsment és ellátási láncok felépítése, céljai és eszközrendszere; Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek; Nemzetközi üzleti technikákkal kapcsolatos ismeretek; Teljesítménymérés és menedzsment, kontrolling ismeretek logisztikai fókusszal

Szakismeretek: 22 kredit
Vámtechnikai és vámeljárási alapismeretek; Fuvarjogi és vámjogi ismeretek; Nemzetközi vállalatok ’trade compliance’ gyakorlatának ismeretei

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 

 • Alapvető világgazdasági összefüggések
 • A nemzetköziesedés jelensége, hatásai
 • Kereskedelempolitika alapelvei, eszközei,szabályai, trendjei
 • A nemzetközi vállalat gazdálkodásánakalapösszefüggései, menedzsment eszközei
 • Logisztikai menedzsment és ellátási láncokfelépítése, céljai és eszközrendszere
 • Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek
 • Nemzetközi üzleti technikákkal kapcsolatosismeretek
 • Teljesítménymérés és menedzsment, kontrollingismeretek logisztikai fókusszal
 • Vámtechnikai és vámeljárások alapismeretek
 • Fuvarjogi és vámjogi ismeretek
 • Nemzetközi vállalatok ’trade compliance’gyakorlatának ismeretei

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • a nemzetközi gazdaság fejlődési tendenciái, kihívása, benne az egyes országok lehetőségei;
 • az Európai Unió és a kapcsolódó hazai jogi szabályozás;
 • a vámlogisztikai megoldásokhoz kapcsolódó etikai elvárások, ismeretek;
 • a vámlogisztika módszertana és az ezzel kapcsolatos legjobb gyakorlat;
 • a nemzetközi nagyvállalatok és a nemzetközisedő kis- és középvállalkozások stratégiai kihívásai és az azokra adható menedzsment válaszok;
 • az összetett ellátási láncok, kiemelten azok logisztikai folyamatainak rendszerszerű megismerése, működési logikája és kiemelt menedzsment eszközei;
 • a globalizáció és a lokalizáció gazdasági kihívásaival kapcsolatos menedzsment kihívások és azok megoldási eszközei;
 • az egyes vállalatok vagy ellátási láncok szintjén alkalmazható vámlogisztikai megoldások és azok hatása a vállalati, illetve a láncszintű teljesítményre;
 • az export és import jogszerűségét biztosító, valamint az ellátási lánc biztonságát felügyelő trade compliance szakterület, annak szerepe, eszközei.


A képzés elvégzésével a hallgatók:

 • a külkereskedelmi cégkapcsolatok menedzsmentjéhez, valamint a vállalatok egyes alrendszerei közötti együttműködéshez szükséges vám- és ellátásilánc-ismeretekre tesznek szert;
 • képesek lesznek elhelyezni a vámpolitikát a kereskedelempolitika eszközrendszerében, megismerik a vámjogi szabályozás gazdasági vetületeit és ezekkel összhangban bővítik az ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos ismereteiket.

Személyes adottságok, készségek:

A képzés jellegéből adódóan a résztvevők következő személyes adottságainak erősítése, fejlesztése kiemelt fontossággal bír:

 • a gazdálkodási folyamatok összetettsége következtében stratégiai szemléletre való képesség, az ellátási láncok mint összetett rendszerek egyes építőelemeinek felismerése, a közöttük lévő kapcsolatrendszer feltérképezésének és összehangolásának képessége;
 • a nemzetközi ellátási láncokban zajló események folyamatszemléletben történő értelmezésének és elemzésének képessége;
 • problémamegoldó képesség, elemzőképesség, illetve annak képessége, hogy a végzett hallgató képes legyen a probléma jellegéhez illeszkedő, specifikus megoldási javaslatok megfogalmazására és megvalósítására;
 • csoportmunkában való hatékony részvétel képessége, együttműködési képesség;
 • nemzetközi kooperációban való hatékony részvétel képessége;
 • a szakma etikai normái szerint való munkavégzés képessége.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A vámlogisztika szakirányú továbbképzés elvégzésével a végzettek képesek lesznek:

 • egy adott gazdasági vállalkozás vámfolyamatainak megtervezésére és irányítására oly módon, hogy az a lehető legnagyobb mértékben, költség- és időhatékony módon integrálódjon a vállalat logisztikai folyamataiba és ellátási láncába;
 • az európai és a hazai vámszabályozásnak megfelelő logisztikai gyakorlat kialakítására mind vállalati, mind ellátásilánc-szinten;
 • az összetett ellátási láncok folyamatainak vámlogisztika szempontból történő elemzésére és fejlesztési javaslatok megfogalmazására;
 • a vám kérdéskörének gazdasági szempontú értelmezésére, elemzésére;
 • a jogszabályok és az etikai normák alkotta keretek között a vállalatok, ellátási láncok versenyképességét növelő vámlogisztikai megoldások megfogalmazására, végrehajtására;
 • vállalatok vámügyi gyakorlatának fejlesztésére és új, legjobb gyakorlatnak megfelelő kialakítására;
 • az illetékes hatósági szervekkel való szakszerű kommunikációra és kapcsolattartásra

Az elsajátított tudás így mind a kis- és középvállalkozási, mind a nagyvállalati körben alkalmazható. A végzett hallgatók alapvetően logisztikai és ellátási lánc menedzsmenthez kapcsolódó munkakörökben, logisztika és ellátási lánc vezetőként, projektvezetőként, illetve a 3PL, 4PL logisztikai szolgáltatói területen vámlogisztikai tanácsadóként, vámügyi szolgáltatóként is elhelyezkedhetnek.
Vállalkozás- és gazdaságpszichológia
A képzésért felelős szervezet: Kommunikáció és Szociológia Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Bodnár Éva
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Jelentkezési információk hamarosan.
Időtartam: 4 félév

Tagozat: Levelező

Helyszín: Budapest

Gyakoriság: feltöltés alatt
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: vállalkozás- és gazdaságpszichológia tanácsadó 

A felvétel feltétele: 
 • A 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett egyetemi szintű közgazdász szakképzettség, vagy pszichológus szakképzettség. 
 • A 2006 utáni felsőoktatási rendszerben gazdaságtudományok képzési területen mesterképzésben szerzett oklevél, vagy pszichológia mesterképzési szakon szerzett oklevél 
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Gazdaságtudományok képzési területen szerzett oklevéllel rendelkezők esetén:
 • Módszertani alapozás: 15 kredit (alkalmasság-vizsgálatok és kiválasztási technikák, kvantitatív módszerek, coaching és tanácsadás) 
 • Elméleti pszichológiai ismeretek: 35 kredit (személyiség-lélektan, szociálpszichológia, pszichológia alapkérdései, szervezetszociológia, vezetéslélektan, döntéselmélet) 
 • Alkalmazott pszichológiai ismeretek és tréningtechnikák: 60 kredit (tréningmódszerek, szervezeti magatartás, szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés elmélete és gyakorlata, szervezeti igazságosság és bizalomépítés, fogyasztás lélektana, meditáció, szervezeti érzelemkezelés) 
A pszichológus szerzett oklevéllel rendelkezők esetén:
 • Módszertani alapozás: 15 kredit (kvantitatív módszerek, a marketingkutatás és a szervezetfejlesztés elmélete és gyakorlata) 
 • Elméleti pszichológiai ismeretek: 35 kredit (számvitel, közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, marketing, pénzügytan, vállalati pénzügyek) 
 • Üzleti menedzsment ismeretek és tréning módszerek: 60 kredit (tréningtechnikák, a döntéselmélet, szervezet és vezetéselmélet, szervezeti magatartás, emberi erőforrás-menedzsment, stratégiai menedzsment, környezeti menedzsment, társadalmi magatartás) 
A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A hallgatók az alapképzettségüktőlfüggően eltérő tantervet teljesítenek, amelyek részben közös elemeket istartalmaznak.

A szakirányú továbbképzés során a gazdaságtudományok képzési területenszerzett oklevéllel rendelkezők pszichológia, illetve tágabb értelembenmagatartástudományi témakörökkel, míg a pszichológusoklevéllel rendelkező hallgatók elsősorban gazdaságtudományi témakörökkelbővíthetik ismereteiket. Az oktatás eme formája a magatartási, szervezeti ésgazdasági problémák interdiszciplináris értelmezésére teszi alkalmassá ahallgatókat. A szervezeti és gazdasági folyamatok interdiszciplináris elemzésepszichológiai módszereket is felhasználó szervezeti beavatkozásokat alapozhatmeg.

A szakirányú továbbképzés keretébenmegszerezhető ismeretek a gazdaságtudományok és a pszichológia tudományhatármezsgyéjén olyan ismeretek megszerzését teszi lehetővé, amelyek birtokábanmind a gazdasági folyamatok, mind pedig a mögöttük meghúzódó pszichológiaiháttértényezők külön-külön és együttesen is értelmezhetővé válnak. Ezért aképzés mind az elméleti és alkalmazott pszichológiai ismeretekre, mind pedig azelméleti közgazdaságtani alapozásra és az üzleti tudományok ismereteire iskiterjed.

A hallgatók széles szakmai betekintéstszereznek a gazdaságtudományok, valamint az alkalmazott pszichológiaterületein. Fő cél az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, és a nagyfokúgyakorlatorientáltság. A módszertani felkészítés önálló problémafelismerési és–kezeléi készséget alapoz meg a hallgatók számára.

Gazdasági és viselkedéstudományiismeretek szerzése, probléma felismerési és megoldási készség fejlesztése,jártasság különféle tematikájú térningcsoportok vezetése terén. A képzéseredményeképpen a hallgatók olyan adottságokra tesznek szert, amelyekalkalmassá teszik őket a szervezeti élet jelenségeinek és a gazdaságifolyamatoknak az interdiszciplináris megközelítésére.

Szervezeti keretek között tanácsadókéntrészt vehet a szervezetfejlesztésben, szervezeti és vezetési tanácsadásban,HR-, PR-, vagy marketing kommunikációs tevékenységben.

Vállalati belső és vezetői coach
Szakfelelős oktató: Dr. Takács Sándor
Az alapképzési szak megnevezése: Vállalati belső és vezetői coach
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk a képzést? 

A hatékony vállalati fejlesztés kulcsai a belső, vállalati coachok és a coaching szemléletű vezetők, így a képzést ajánljuk vezetőknek, emberi-erőforrás területen tevékenykedőknek, leendő belső coachoknak. Emellett azoknak a szakembereknek is, akik külső szakértőként már coachok, vagy terveik között szerepel a coach-csá válás. 

Milyen releváns tudást ad?

Coaching alatt egyénre vagy csapatra/csoportra vonatkoztatott fejlesztő támogatást értünk. A coaching egyre elterjedtebb módja a vezetőfejlesztésnek és a csapat/csoport hatékonyság növelésének. A coaching célja a coacholt egyén, csapat/csoport személyes vagy szakmai képességeinek fejlesztése, magatartásának tudatosítása és – saját döntése szerinti – változtatása, fejlesztése egy konkrét cél elérése érdekében. A coachok költséghatékony fejlesztési megoldást nyújtanak. A coaching modulok lefedik az ICF által jóváhagyott 63 órás ACSTH programot. Így az egyéves képzés lehetőséget ad arra, hogy a résztvevő kiegészítő modulok felvételével és teljesítésével az ICF minősítésének megszerzésére is felkészülhet.

A jelentkezés lezárult.

A jelentkezés lezárásra került.

Jelentkezés feltétele:

 • bármely képzési területen szerzett, legalább alapképzési oklevél(BA/BSc/korábbi főiskolai)
 • szóbeli onlineinterjú

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

 • végzettségetigazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbikiállításra került)
Regisztrációs díj: 5000.-

A felvételidöntés eredményéről jelentkezőink elektronikus úton kapnak tájékoztatást, ezzelegyütt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshezszükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányirendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díjbefizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjánakbefizetési határidejével.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 19-e után

Jelentkezéskor kérjükmegadni, hogy mely képzési napokat preferálják a jelentkezők.

Ezt a Jelentkezési lapKépzési adatok részénél az EGYÉB INFORMÁCIÓ mezőben kell feltüntetni az alábbi módon (a betűjelzést elegendő megadni):

A)szerda egész nap 9.00-16-00

B) keddés csütörtök este 17.00-20.30

C) szombat

Kérjük az EGYÉB INFORMÁCIÓK mezőben megadni azt is, hogy érdekelné-e Önöket az Extended Program.

A képzésfinanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a képzésen: 350.000.- Ft/félév.*

* A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

“Extended Program”résztvevőinek a képzés végére 3 saját coachingfolyamat során készítetthanganyagot és átiratot kell készíteniük meghatározott ütemezés szerint.Mindhárom hangfelvételről egy-egy önreflexív visszajelzést is el kellkészíteni, amire a mentor coach személyre szabottan jelez vissza. Amennyiben ahangfelvétel megfelel az ICF coach kompetenciáknak, úgy a hallgató a képzésvégén ICF-ACSTH képzés elvégzésére vonatkozó igazolást kap.

Az “Extended Program”ára a 350.000 Ft-os tandíjon felül félévenként 100 000 Ft.

Szakmai tartalommal kapcsolatos információk:

Dr. Takács Sándor sandor.takacs@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás Tanszék
Tanszékvezető egyetemi tanár / Head of Department, Professor
E épület, 381
Telefon: +36 1 482 5382 • Mellék: 5382

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk:

Récseiné Erdélyi Anett part.time@uni-corvinus.hu, anett.erdelyi@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Part Time Képzések
Tanulmányi előadó / Student Service Clerk
E épület, 185/a
Telefon: +36 1 482 5231 • Mellék: 5231
A képzéssel célunk, hogy a Corvinus és a Business Coach Kft. a szakmai tartalmat tekintve a legnívósabb coach képzést hozza létre nemcsak a hazai, de a régiós piacon is, és garancia legyen arra, hogy a képzésen részt vevők megbízható szakmai tudás birtokosai.
A képzésben igyekeztünk olyan tartalmat létrehozni, amely mindkét fél szakmaiságának legjavát ötvözi. A majd 100 éves hagyományokra visszatekintő és egyben dinamikusan megújuló Corvinus a releváns gazdasági, szervezetfejlesztési ismereteket a Business Coach Kft. pedig a naprakész coaching elméleti és gyakorlati ismereteket, a piaci és ügyfél igényeket folyamatosan detektáló és ahhoz maximálisan igazodó rugalmas, agilis szemléletet hozza a képzésbe.

A képzés oktatói:
A coaching oktatási egységek esetében minden oktató az International Coaching Federation (ICF) által minősített szakember (Certified Coach), meghívott vendégelőadóként a képzéshez több mester coach (MCC) és professzionális coach (PCC) is csatlakozott. A coaching tárgyak oktatóinak, vendégelőadóinak névsora itt található. A szervezetfejlesztés témák oktatói a szakma elismert szaktekintélyei, gyakorló szakemberei.

A képzés egyedisége:
A coaching modulok lefedik az ICF által jóváhagyott 63 órás ACSTH programot. Így az egyéves képzés lehetőséget ad arra, hogy a résztvevő kiegészítő modulok felvételével és teljesítésével az ICF minősítésének megszerzésére is felkészülhet. Minden oktató, meghívott előadó ICF minősített coach, többségük PCC és MCC. Maximálisan gyakorlatorientált, háromszor annyi akvárium coaching lehetőség van, mint egy normál coach képzésben. Az akvárium coaching alkalmával részese lehetsz annak, milyen, amikor egy mester coach (MCC) coachol, majd az ülést vele együtt elemezheted. Az akvárium coachingon vállalati felsővezetőt coacholhatsz. 

A képzés betekintést ad:
 • a Gestalt coaching működésébe;
 • a Brief coaching módszertanába;
 • az Action Learningbe;
 • a pszichodráma coachingban való alkalmazhatóságába;
 • a coaching és a szervezetfejlesztés együttműködésébe és különbségeibe;
 • a vállalati felsővezetők álláspontjába a coachingról és a coach választásról.

Időtartama: 2félév

Tagozat: Levelező

Képzés helyszíne: A Business Coach Kft. székhelyén, Budapesten, a Hősök terétől kb 5 percnyi sétára, a VI. kerület, Városligeti fasor 32. szám alatt.  

Gyakorisága:Jelenlegi terveink szerint három lehetőség közül lehet majd választani:

 1. egyik csoport minden héten szerdán 9.00-16.00
 2. a másik csoport heti 2 alkalommal, kedd és csütörtök esténként(17.00 – 21.00)
 3. várhatóan szombati képzési nap is lesz

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vállalati és vezetői coach

A felvételfeltétele: Bármely képzésiterületen szerzett legalább alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség.

A szakképzettséghez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A szakképzettség szempontjából meghatározóismeretkörök és a főbb elemekhez rendelt kreditértékek:

 • Coachingalapismeretek: 15 kredit
 • Egyéni coachingismeretek: 10 kredit
 • Csoport és teamcoaching ismeretek: 10 kredit
 • Menedzsmentismeretek:10 kredit
 • Marketing, PR,üzletépítési és üzleti kommunikációs ismeretek: 10 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

 • Szervezeti magatartás és szervezetfejlesztés
 • Leadership és vezetői kommunikáció
 • Bevezetés a coachingba, Ön- és emberismeret
 • Tranzakcióanalízis
 • Brief coaching
 • A coaching módszertani eszközei
 • Bevezetés a Gestalt alapú coachingba
 • Akvárium coaching
 • Tippek, trükkök a coachingban
 • Csapatépítés
 • Akcióorientált eszközök és akciótanulás
 • Action Learning
 • Team coaching eszközök
 • A coaching marketingje, értékesítése és üzleti feltételei
 • ICF Coaching Etika és kompetenciák   

A szakirányútovábbképzési szakon végzettek ismerik:

 • az egyéni és acsoportos coaching tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és technikákgyakorlatban történő alkalmazását,
 • a coach marketingszabályait,
 • az „értőfigyelem”, az „én üzenet” kérdezéstechnika eszközeit,
 • a coachinghozszükséges ön- és emberismeret elemeit,
 • konfliktus,stressz, döntés – kérdéskörök részletes ismeretét,
 • a motivációalapfogalmait,
 • a karriertámogatásrendszerét és eszközeit,
 • az időgazdálkodásés felelősdelegálás rendjét,
 • az első 90 naposcoaching, vagyis az új munkakörbe kerülés folyamatát,
 • a személyesmárkaépítés és hírnév eszközeit, formáit,
 • a vezetőkcoachinggal történő támogatásának lehetőségeit,
 • a munka-magánéletegyensúlyának összefüggéseit,
 • a csoport- ésteamcoaching fogalmát, folyamatát,
 • az érzelmi ésszociális intelligencia összefüggéseit,
 • a coachinggyakorlati lehetőségeit,
 • a szupervíziósajátosságait.

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • célok kitűzésére, a szervezeti célok hosszú-, közép- és rövidtávú stratégiájának meghatározására és megvalósítására,
 • biztonságos, etikus, fenntartható gazdasági és emberi munkakörülmények létrehozására,
 • saját döntéseik alapján tartós magatartásváltozásra,
 • vezetői készségek, képességek fejlesztésére,
 • coaching stílusú visszajelzés adására,
 • munkatársakban a felelősség és tudatosság létrehozására.

Személyes adottságok, készségek:

 • bizalomépítési készség,
 • helyzetértékelő-, illetve elemzőképesség,
 • kreativitás, proaktivitás,
 • döntéshozatali képesség,
 • kommunikációs készség,
 • empátia,
 • együttműködési és feladatszervezési képesség.

A coachingban atámogatás mindvégig arra irányul, hogy a coach segítse a coacholt személyt vagycsoportot abban, hogy saját maga találja meg a megoldáshoz vezető utat és kifejlesszea motivációt és cselekvéssorozatot. Ebben az értelemben a coaching nem tanácsadás,hanem támogatás ahhoz, hogy az ügyfél kitűzze és elérjecélját. A coaching alapjaa coacholt személy vagy csoport és a coach bizalom-teli együttműködése. Ennekfeltétele a coach figyelmes és empatikus magatartása, magas szintű szakmai ésmetodikai képzettsége.

Üzleti adatelemző
A képzésért felelős szervezet: Informatikai Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Vas Réka Franciska
Az alapképzési szak megnevezése: Üzleti adatelemző
Képzési terület: Informatika
Képzési idő félévekben: 3 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Esti
Képzési típus: Hagyományos

Kiknek ajánljuk a képzést?

A szakot a marketing, CRM, pénzügy, logisztika, HR, IT-biztonság területén dolgozó szakembereknek ajánljuk, akiknek a munkájuk kapcsolódik az üzleti analitikához, adatelemzéshez.


Milyen releváns tudást ad?

A szak arra készít fel, hogyan lehet egy vállalatnál olyan környezetet kialakítani, hogy ne intuitív, hanem adatalapú döntéshozatal valósuljon meg.


A jelentkezés lezárult.

Jelentkezés feltétele:

 • legalább alapszakos (Bsc) végzettség,
 • angol nyelvtudás (angol nyelvű szakirodalom ésesettanulmányok értelmezéséhez),
 • szóbeli szakmai és motivációs beszélgetés,
Regisztrációs díj: 5.000,-Ft

Jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:
 • Végzettséget igazoló oklevél magyar és angolnyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)

A felvételi döntés eredményéről jelentkezőinkelektronikus úton kapnak tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül aFelvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyitudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj ésa regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzéselső félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 3.

Aképzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltséga képzésen: 440.000.- Ft/félév.*

* A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

Dr. Vas Réka Franciska reka.vas@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, S.223
Telefon: +36 1 482 7412 • Mellék: 7412

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

Lakati Kornélia part.time@uni-corvinus.hu, kornelia.lakati@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Part Time Képzések
Tanulmányi előadó / Student Service Clerk
E épület, 185/a
Telefon: +36 1 482 5524 • Mellék: 5524

A képzés célja az adatelemzés és-modellezés (a „data science”), illetve az üzleti intelligencia területéheztartozó szakmai ismeretek – elsősorban az elemzési kompetenciák – fejlesztésesés erősítése. A képzés keretében olyan magas szintű kompetenciákkal rendelkezőszakemberek kibocsátása a cél, akik a megfelelő adatelemzési módszerek éstechnológiák megismerésével és alkalmazásával az adatokból valós üzleti értéketképesek előállítani.

A képzés tartalmában és oktatásimódszereiben az elméleti tudás és gyakorlati tapasztalatok ötvözésre törekszik,azzal a szándékkal, hogy átfogó gondolkodásra képes, új adatelemzésikihívásokhoz is rugalmasan alkalmazkodó szakembereket képezzen.

Időtartama: 3 félév

Tagozat: Esti

Helyszín: Budapest

Gyakorisága: hetente kedden és csütörtökön (17:00-20:20) és esetenként pénteken (17:00-20.20)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: üzletiadatelemző

A felvétel feltétele: A képzésbenbármelyik képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolaiképzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Alapozó ismeretek: 30 kredit: Enterprise architecture; Gazdaságtan és szabályozás; Döntéselmélet és gépi tanulás; Adatbáziskezelés; Többváltozós statisztika; Szervezeti információrendszerek; szoftverfejlesztés alapjai

Szakmai ismeretek: 30 kredit: adatbányászati alapok; Adattárházak és üzleti analitika; Intelligens alkalmazások fejlesztése; Big data technológiák; Haladó adatbázisprogramozás; IT biztonság; Magasabb szintű szoftverfejlesztés; Szövegbányászat

Szintetizáló ismeretek: 20 kredit: IT kockázatmenedzsment és IT audit; IT vezetői képességek fejlesztése, Projekt és projekt portfolió menedzsment, Üzleti kontrolling
Szakszeminárium, projektmunka: 5 kredit

 • Többváltozós adatelemzési modellek
 • Adattárházakés üzleti analitika
 • Adatbáziskezelés
 • HaladóIT megoldások
 • Intelligensalkalmazások fejlesztése
 • Adatbányászat
 • Adatelemzésnagyvállalati megoldásokkal
 • Menedzsmentkontrolling
 • Többszempontúdöntési modellek alkalmazása a gyakorlatbanban
 • Döntéselmélet

  A végzett hallgató ismeri:

 • vállalati architektúra menedzsment;
 • üzleti intelligencia és részterületei;
 • döntéselmélet, döntéstámogató rendszerek, vezetői döntések támogatása, kontrolling;
 • adattárházak, adatminőség és menedzsmentje;
 • üzleti analitika, vizualizáció és analitika, az adatelemzés eszközei, módszerei;
 • üzleti teljesítménymenedzsment;
 • intelligens alkalmazások, big data technológiák;
 • adatbányászat folyamata, modelljei, webbányászat és szövegbányászat;
 • informatikai vezetési ismeretek, IT Projekt menedzsment területeit.

  A végzett hallgató képes:

 • az adatmenedzsment/adatéletciklushoz kötődő feladatok megoldására;
 • lefordítani az üzleti kihívásokat analitikai problémákká;
 • az üzleti analitikai problémák felismerésére és megoldására;
 • felismerni és megoldani adat-, web- és szövegbányászati problémákat;
 • az adatelemzés legújabb technológiáit megismerve képes lesz „big data”
 • menedzsment feladatok azonosítására és megoldására;
 • az üzleti intelligencia projekteket tervezni és vezetni.

  A végzett hallgató:

 • Nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, vizsgálatok vállalására.
 • Rugalmasan alkalmazkodik új helyzetekhez, változásokhoz.
 • Nyitottan fogadja az új informatikai eszközök alkalmazását, megismerését.
 • Elemzései során precizitásra törekszik.
 • Elemző munkája során igénye van önálló, hozzáadott értéket teremteni.
 • Komplex látásmódra törekszik
 • Fontosnak tartja a jogi, etikai szabályok betartását.

  A végzett hallgató:

 • Önállóan tájékozódik az adott szervezet vagy jelenség gazdasági, társadalmi és jogszabályi környezetéről
 • Önállóan végzi és szervezi az adatelemzői munkakörébe tartozó feladatokat
 • Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek vezetőjeként, illetve tagjaként a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi.

Személyes adottságok, készségek
Az üzleti intelligencia és adattudományi ismeretek megszerzése révén a képzést elvégzők problémamegoldó és -elemző készsége (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok kidolgozása, értékelése és az optimális megoldás kiválasztása) fejlődik, valamint erősödik stratégiai szemléletmódjuk és elemzési képességük. A hallgatók a képzés elvégzése után képesek lesznek az üzleti intelligencia megoldások kialakításához szükséges tervezési, felhasználási és implementációs feladatok végrehajtására.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben
A képzést elvégzők a megszerzett tudást és ismereteket alkalmazni tudják többek között a marketing, CRM, pénzügy, logisztika, HR és IT biztonság területein is, valamint adatelemzői, adatbányászati, adatvizualizációs és adatgazdálkodási munkakörökben egyaránt.  
Turisztikai fejlesztési szakközgazdász/Turisztikai fejlesztési menedzser
A képzésért felelős szervezet: Marketing Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Jászberényi Melinda
Az alapképzési szak megnevezése: Turisztikai fejlesztési szakközgazdász/Turisztikai fejlesztési menedzser
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk a képzést?

A szakot a turizmusban dolgozó olyan szakembereknek ajánljuk, akik saját vállalkozásukat menedzselnék a jövőben. Továbbá a közigazgatásban, pénzügyi intézményeknél dolgozóknak, akik turisztikai beruházással és turisztikai fejlesztési projektekkel foglalkoznak.

Milyen releváns tudást ad?

A jövőben elemző gondolkodású, a problémát komplex egészében látó turisztikai fejlesztési szakemberekre, menedzserekre lesz szükség. A szak erre készít fel.

Jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)

Regisztrációs díj: 5.000,-Ft

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges.

Az első félév tandíját 16 fő részére az MTSZ Alapítvány támogatja.

Az önköltség díja: 430.000 Ft/félév

Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

Dr. Jászberényi Melinda jaszberenyi@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Turizmus Tanszék
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
E épület, 341
Telefon: +36 1 482 5645 • Mellék: 5645

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információ

Récseiné Erdélyi Anett part.time@uni-corvinus.hu, anett.erdelyi@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Part Time Képzések
Tanulmányi előadó / Student Service Clerk
E épület, 185/a
Telefon: +36 1 482 5231 • Mellék: 5231
A képzés során a szakemberek megismerkedhetnek a turizmus modern tendenciáival, jövőbeli alakulásával, a térségi termékfejlesztés szabályaival és az új attrakciók integrálásának követelményeivel. Elsajátítják a szolgáltatásmarketing és a turizmusmarketing legkorszerűbb elveit. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény új kereteket szabott a turizmus fejlesztésének. Ez újfajta tudást, az eddigitől eltérő megközelítést követel meg, amely már a modern turizmus igényein és az e-commerce vezérelte kereskedelmen kell, hogy alapuljon.

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Helyszín: Budapest

Gyakorisága: kéthetente péntek délután és szombaton,blokkosított rendszerben

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: turisztikai fejlesztési menedzser/turisztikai fejlesztési szakközgazdász. 

A felvétel feltétele:

A turisztikai fejlesztési menedzser képzés esetén:Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A turisztikai fejlesztési szakközgazdász képzés esetén:Gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 • Turisztikai trendek: 5 kredit
 • Turizmusfejlesztés: 5 kredit
 • Desztinációmenedzsment: 5 kredit
 • Turizmusmarketing- és -menedzsment-esettanulmányok: 5 kredit
 • Szolgáltatásmarketing: 5 kredit
 • Turisztikai projektek elemzése: 5 kredit
 • Rendezvényszervezés és turizmus: 5 kredit
 • Fenntartható turizmus és CSR: 5 kredit
 • On-line marketing és közösségi média: 5 kredit
 • Önkormányzatok szerepe a turizmusban: 5 kredit
 • Választható tantárgyak (fesztiválturizmus vagy MICE turizmus): 5 kredit
 • A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit
 • Turisztikai trendek
 • Turizmusfejlesztés
 • Desztináció-menedzsment
 • Turizmus marketing és menedzsment esettanulmányok
 • Szolgáltatásmarketing
 • Turisztikai projektek elemzése
 • Rendezvényszervezés és turizmus
 • Fenntartható turizmus és CSROn-line marketing és közösségi média
 • Önkormányzatok szerepe a turizmusban
 • Fesztiválturizmus (választható tantárgy)
 • MICE turizmus (választható tantárgy) 
Kompetenciák és tudáselemek:

A turisztikai és más területekről érkezők megtanulják az online marketing és értékesítés ismereteit. Elsajátítják a turizmusfejlesztés új elveihez igazodó követelményeket.Az önkormányzatoktól, más szakmákból, illetve a turizmus középvezetői pozícióiból érkező hallgatók olyan térségimenedzsment-, fejlesztési, szervezési és marketingismereteket és tudást szereznek, amelyek képessé teszik őket a térségükben megvalósuló turisztikai fejlesztések integrálására, az attrakciók sikeres működtetésére, a mai követelményeknek megfelelő értékesítés végrehajtására.A képzés turizmuslétesítményi menedzserek, turizmustérségi menedzserek, rendezvényszervezők és a turizmus egyéb területein dolgozók, például önkormányzatok turisztikai szakemberei számára is létfontosságú modern, piacképes ismereteket ad.

A végzettek ismerik:

a turizmusfejlesztés tendenciáit, jövőbeli alakulását;
a térségi termékfejlesztés szabályait;
új attrakciók integrálásának követelményeit;
az online marketing és értékesítés ismereteit;
és elsajátítják a turizmusfejlesztés elveihez igazodó követelményeket;a térségimenedzsment-ismereteket.

Személyes adottságok, készségek:
 • problémafelismerő-képesség;
 • kreativitás;
 • döntéshozatali képesség;
 • társadalmi és szociális érzékenység és felelősség;
 • elkötelezettség a folyamatos szakmai-emberi fejlesztésre;
 • együttműködési és feladatdelegálási képesség

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A turisztikai fejlesztési menedzser képes lesz:

 • a modern turizmus követelményein alapuló önálló elemzések, piacfelmérések elkészítésére, azok gazdasági elemzésére – ezek a kompetenciák elengedhetetlenek lesznek mind azokban a pozíciókban, ahol a fejlesztési tervek készülnek, az államigazgatásban, illetve a fejlesztési ügynökségeknél;
 • fejlesztési projektek irányítására, a részletek kidolgozására – ezen képesség elengedhetetlen lesz a desztinációk komplex fejlesztésénél, a fejlesztési ügynökségek középvezetői pozícióiban, illetve a desztinációs marketingszervezeteknél;
 • államigazgatás dolgozójaként feltérképezni a fejlesztéseket hátráltató szabályozásokat, eljárásokat, és javaslatokat tud megfogalmazni ezek feloldására;
 • önkormányzatok felelőseként koordinálni a területükön tervezett turisztikai fejlesztésekhez szükséges szabályozásokat, tevékenységeket;
 • szállodaipari vezetőként új fejlesztési projektek kidolgozására, megvalósítására;
 • turisztikai szolgáltatók fejlesztési vezetőjeként a kínálat modernizálására, a fejlesztési projektek irányítására lesz nélkülözhetetlen.

A konkrét munkahelyek:
 • Magyar Turisztikai Ügynökség;
 • térségi fejlesztési ügynökségek;
 • térségi marketingszervezetek;
 • turizmusfejlesztésben érintett önkormányzatok;
 • államigazgatás;
 • turizmus, vendéglátás, szállodaipar.
Projektmenedzsment (fővállalkozás) szakközgazdász/Projektmenedzsment (fővállalkozás) specialista
A képzésért felelős szervezet: Vállalkozásfejlesztési Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Jelen Tibor
Az alapképzési szak megnevezése: Projektmenedzsment (fővállalkozás) szakközgazdász/Projektmenedzsment (fővállalkozás) specialista
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk a képzést?

A szakot olyan szakembereknek ajánljuk, akiknek legalább kétéves tapasztalatuk van projektek lebonyolításában, előkészítésében, de a jövőben szeretnének vezetőként projekteket menedzselni.

Milyen releváns tudást ad?

A szakon olyan, a jelenkor kihívásainak megfelelő szakembereket képzünk, akik a digitális térben, változó projektmódszertanok között is sikerrel képesek vezetni közepes komplexitású projekteket.

Jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)

Regisztrációs díj:  5.000,-Ft

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 420.000 Ft/félév

Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

Dr. Jelen Tibor tibor.jelen@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
E épület, 387
Telefon: +36 1 482 5206 • Mellék: 5206

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

Récseiné Erdélyi Anett part.time@uni-corvinus.hu, anett.erdelyi@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Part Time Képzések
Tanulmányi előadó / Student Service Clerk
E épület, 185/a
Telefon: +36 1 482 5231 • Mellék: 5231
A szakon folyó képzés biztosítja mindazoknak az ismeretköröknek az elsajátítását, amelyek szükségesek a projektek környezetének megértéséhez, a projektek kialakításához és azok sikeres teljesítéséhez. Olyan, módszertanilag megalapozott közelítésmódot alkalmaz, amely minden projekttípus esetén alkalmazható projektvezetési felkészültséget biztosít, nemcsak az egyes projektek vezetésére vonatkozóan, hanem az egyidejűleg több projektért felelős vezetői feladatok ellátására is. A képzés hangsúlyt fektet a projektvezetési mesterséghez szükséges humán-készségek fejlesztésére, valamint a projektek kialakítását és teljesítését elősegítő innovációs és finanszírozási ismeretek biztosítására is.
Időtartama: 4 félév

Tagozat: Levelező

Helyszín: Budapest

Gyakorisága: A tanórák hetente egyszer, péntekenként kerülnek megtartásra
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: projektmenedzsment specialista/projektmenedzsment szakközgazdász.

A felvétel feltétele:

A projektmenedzsment (fővállalkozás) specialista képzés esetén:A képzésben valamennyi alapszakon megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. 

A projektmenedzsment (fővállalkozás) szakközgazdász képzés esetén:A képzésben a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain megszerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Alapozó tantárgyak: 21 kredit(vállalatgazdaságtan, szervezeti stratégia, marketingstratégia, szervezetirányítás)

Speciális ismereteket adó szakmai tantárgyak: 52 kredit(bevezetés a projektmenedzsmentbe, döntésmódszertan, projekttervezés, csoportos alkotástechnikai módszerek, szerződésjog, projektirányítás, vezetői magatartás, tárgyalástechnika)

Kiegészítő ismereteket adó szaktárgyak: 27 kredit(nemzetközi kereskedelmi ügyletek, nemzetközi szállítmányozás és logisztika, ingatlanfejlesztési projektek vezetése, PRINCE projektvezetési eljárás, pályázatkészítés és értékelés)

A szakdolgozat kreditértéke: 20 kredit

 • Vállalatgazdaságtan
 • Szervezeti stratégia
 • Marketingstratégia
 • Szervezetirányítás
 • Egyedi projektek vezetése
 • Vezetői gazdaságtan
 • Döntésmódszertan
 • Vállalkozás-innováció
 • Projekt portfolió – menedzsment
 • Tárgyalástechnika
 • Csoportos alkotástechnikai módszerek
 • Szerződésjog
 • Szervezeti projektvezetés
 • Projektvezetési szoftverek
 • Vezetői magatartás
 • Projektfinanszírozás

A Megszerezhető adottságok és készségek:

Stratégia-orientált projektvezetési szemléletmód; a projekt érintettjeivel történő szakszerű kommunikáció és tárgyalás; csoportépítő és problémamegoldó, valamint konfliktuskezelési képesség. Készség szakmailag megalapozott és szakszerűen megfogalmazott projektek kialakítására, stratégiai célok alapján, projektötletek életképességének értékelésére; projektteljesítés tervezés és értékelésére; projektvezetési eszközök differenciált – adott projekt-kontextushoz leginkább illeszkedő – alkalmazására.

A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók képesek lesznek a projektekkel összefüggő projektvezetési tevékenység szakszerű ellátására, mind a projektet kezdeményező (projekttulajdonosi), mind a teljesítést végző (külső közreműködői) szervezetekben, függetlenül a létrehozandó projekteredmény szakmai tartalmától, de függetlenül a projektekben résztvevő szervezetek típusától (vállalatok, intézmények, önkormányzatok, stb.) is. A képzési program a nemzetközi gyakorlatban kialakult standardokkal összhangban a legmagasabb szintű nemzetközi minősítés megszerzését teszi lehetővé a sikeresen végzett hallgatók számára.


Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó
A képzésért felelős szervezet: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Gallai Sándor
Az alapképzési szak megnevezése: Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk a képzést?

A szakot azoknak a politika iránt érdeklődőknek és a politikával foglalkozó szakembereknek, vezetőknek ajánljuk, akik szeretnék tudásukat elmélyíteni és fejleszteni a politikai kommunikáció területén.

Milyen releváns tudást ad? 

A politikai kommunikáció logikájának és működésének mélyebb ismerete, a közvélemény-kutatás szakmai fogásainak elsajátítása, a politika és a kommunikáció összefüggéseinek hatékonyabb megértése, kommunikációs tervek és termékek készítése. A végzettek képesek lesznek politikai célokban, programokban és termékekben gondolkodni
Jelentkezés feltétele:
 • legalább alapszakos (BA/Bsc) végzettség,
 • szóbeli szakmai és motivációs beszélgetés
Regisztrációs díj: 5.000,-Ft

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:
 • Végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)
A felvételi döntés eredményéről jelentkezőink elektronikus úton kapnak tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.
Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 19.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a képzésen: 350.000Ft/félév*

*A képzés díját a munkáltató átvállalhatja

Szakmai tartalommal kapcsolatos információ

Dr. Gallai Sándor sandor.gallai@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
C épület, C.305
Telefon: +36 1 482 7376 • Mellék: 7376

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információ

Rentkó Erzsébet erzsebet.rentko@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Titkárságvezető / Head of Secretariat
C épület, 304.1
Telefon: +36 1 482 7379 • Mellék: 7379
Nagy Zoltán

képzési vezető
Századvég Politikai Iskola Alapítvány

1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8–10.

Telefon: +36 1 479 5280
A politikában a válságok során elkerülhetetlenek a népszerűtlen intézkedések, melyek megfelelő keretezése és kommunikálása erősítheti elfogadottságukat, míg elhibázott tálalásuk alááshatja az adott kormányok támogatottságát. A válságok ugyanakkor lehetőséget is rejtenek magukban: tudatos, adaptív és kreatív válságkezeléssel olyan politikai célok is elérhetők, melyek konszolidált időszakokban nem megvalósíthatók. A politikai marketing és a kommunikáció fontos eszköze a kormányzásnak, a politikai célok ismertetésének és elérésének. Nem pótolják a politikát, de szolgálják és segítik annak szereplőit. Ez a szak erről a kapcsolatról szól, s a politikai kommunikáció tudatos használatának feltételeiről és fortélyairól.

A politika iránt érdeklődők és a politikával foglalkozó szakemberek, vezetők e szakon tanulva megismerhetik a politikai kommunikáció logikáját, működését, egyes fortélyait. A szak deklaráltan kis létszámú, magas minőségű, a gondolkodást, a különböző problémamegoldást és a kommunikációs készségeket fejlesztését egyidejűleg támogató programot kínál. A minőségről és innovatív képzési módszereiről ismert Corvinus és a gyakorlati politikában aktív Századvég együttműködése garantálja a politikáért és a politikában dolgozók felkészítését a kommunikációs tanácsadói, szakértői, beszédírói, újságírói és politikusi szerepek ellátására.

Programunkban lehetőséget kínálunk eltérő politikai háttérrel és értékrenddel rendelkező személyek közös tanulására, saját informális hálózatuk bővítésére. Biztosítjuk a politikai kommunikációt és stratégiát meghatározó politikai logika és szempontrendszer megismerését, a közvélemény-kutatás szakmai fogásainak és kommunikációhoz kapcsolódásának bemutatását, a kommunikáció célvezéreltségének felismerését, a politika és a kommunikáció összefüggéseinek megértését, kommunikációs tervek és termékek készítéséhez szükséges képességek fejlesztését, a végzettek politikai célokban, programokban és termékekben gondolkodását, találkozók szervezését a politikai szféra releváns képviselőivel.  
Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Helyszín: Budapest
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: politikai marketing és kommunikációs tanácsadó

A felvétel feltétele: Az alábbi képzési területekvalamelyikén alapképzésben szerzett oklevél:

 • társadalomtudomány
 • bölcsészettudomány
 • gazdaságtudományok
 • orvos- és egészségtudomány
 • jogi
 • közigazgatási, rendészeti éskatonai
 • pedagógusképzés
 • informatika
 • agrár
 • természettudomány
 • művészet
 • műszaki

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A szakképzettség szempontjából meghatározóismeretkörök és a főbb elemekhez rendelt kreditértékek:

Szakmai alapozó ismeretek: 25 kredit

Alapvető közjogi ismeretek. Az alkotmányosság és ajogállam alapelvei és normatív szabályanyaga. Az alkotmányos intézményekfelépítése, hatásköre és működése.

Az EU tagállamainak, valamint a Magyarországszámára fontosabb EU-n kívüli országok politikai rendszereinek,politikai-állami berendezkedésének, parlamentjei felépítésének, apártrendszereinek, a választási rendszereinek összehasonlítása.

A politika legfontosabb alapfogalmai és területei.A politika szférájának az életvilág egyéb más területeihez – gazdasághoz,társadalomhoz, kultúrához – való viszonya. A legfontosabb politikai ideológiákés eszmeáramlatok.

A szociális megismerés, az attitűdszerveződésalakulása. A társas viselkedés indítékai, lefolyása. Az interperszonálisviszonyok szerveződése. A kommunikáció pszichológiája. A társasvéleményformálás és befolyásolás. A vezető és a csoport viszonya. A segítő ésaz agresszív viselkedés. A szociális szerep.

A politikai kommunikáció, mint sajátos, a pártok ésszemélyek hatalomhoz jutásának elősegítését célzó eszközrendszer. A politikaikommunikáció fogalmai. A politikai kommunikációs folyamatok sajátosságai. Médiaés politika összefüggései. Kampányok szervezése.

Szakspecifikus ismeretek: 25 kredit

A politikai piac strukturáltsága. A politika mikro-és makro környezete. A választói magatartás. A különféle választóimagatartás-modellek. A politikai marketing eszközrendszere. A politikai pártokarculati struktúrája.

A közvélemény-kutatások alapvető fogalmai, lépései.A leggyakrabban alkalmazott kvalitatív és kvantitatív módszerekalkalmazhatósága, főbb tulajdonságai. A közvélemény-kutatások minőségénekmegítélése, eredményeik helyes értelmezése.

A politikai kommunikáció alapvető elméletiismeretei. A politikai kampányok logikája, ok-okozati összefüggései, akampány-finanszírozás metódusai. A rendszerváltás utáni legfontosabb magyarkampányok sajátosságai.

A politikai beszéddel és beszédírással kapcsolatoslegfontosabb elméleti problémák (inventio, dispositio, elocutio, memoria,pronountiatio). A beszédírás gyakorlata. Az egyes politikai szituációkhozkötődő beszédek sajátosságai, funkciói és alapvető formái. A retorikalegfontosabb eszközei. A beszédírás konkrét folyamatai és egyes lépései.

A hírkészítés alapelemei. A siker és a kudarcmegjelenése a politikai kommunikációban. A botrány kezelése. Az oknyomozóriporteri munka célja és eszköztára.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 • Összehasonlító politikatudomány
 • Magyar politikai rendszer
 • Közvélemény-kutatás
 • Politikai újságírás
 • Politikai kampányok
 • Szervezeti kommunikáció

 • összehasonlító politológia és komparatív elemzés,készségfejlesztés;
 • politikai kommunikációs ismeretek;
 • politikai marketing – politikai PR ismeretek;
 • közvélemény-kutatás elméleti alapjainak ismerete,módszereinek gyakorlati alkalmazása;
 • kampánystratégiák tervezési és elemzési készségénekfejlesztése;
 • szövegírás, beszédírás, – kommunikációskészségfejlesztés;
 • média és politika kapcsolatának szerepe,műsorpolitikák – politikai műsorok elemzési és összeállítási készségénekfejlesztése.

 • Általános és alapozó ismeretek: az alkotmányosrendre, a politikai rendszerre vonatkozó ismeretek; a különböző politikairendszerek komparatív összehasonlítása; az alkotmányosság elvi alapjai és azalkotmány szerepe a demokratikus társadalomban; alapvető politikai értékek éselméletek ismerete; a szociálpszichológia alapvető elméleteinek, szempontjainakismerete.
 • Szakmai ismeretek: komparatív elemzési módszerek; apolitika elméleti és gyakorlati elemzése; a média szerepe a politikában; akampány szerepe a választási folyamatokban.
 • Gyakorlati ismeretek: közvélemény-kutatás;beszédírási, szövegírási technikák elsajátítása, politikai műsorokszempontrendszereinek elemzése.

 • Általános és alapozó ismeretek: kutatásmódszertan, társadalomelmélet
 • Szakmai ismeretek: összehasonlító politológia; politikai marketing, politikai PR; kampánystratégiák; politikai kommunikáció
 • Gyakorlati ismeretek: média, műsorpolitikák, politikai műsorok; retorika, szövegírás, beszédírás; közvélemény-kutatás
 • A politikai kommunikáció logikájának és működésének mélyebb ismerete
 • A közvélemény-kutatás szakmai fogásainak elsajátítása
 • A politika és a kommunikáció összefüggéseinek hatékonyabb megértése
 • Kommunikációs tervek és termékek készítése
 • A végzettek képesek lesznek politikai célokban, programokban és termékekben gondolkodni
A végzetthallgató képessé válik
 • a politikai rendszer és alrendszerei közöttikapcsolatrendszer, illetve működési mechanizmusok megértésére
 • a politikai rendszerek komparatív elemzésére és apolitika alapvető, elméleti és gyakorlati kérdéseinek tisztázására;
 • a politikai marketing és politika PReszközrendszerének használatára;
 • a közvélemény-kutatás módszereinek alkalmazására;
 • kampánystratégiák megtervezésére;
 • politikai szövegírásra, beszédírásra;
 • politikai műsorok, műsorpolitikák terén szakmaitanácsadásra.

A szak deklaráltan kis létszámú, magas minőségű, a gondolkodást, a különböző problémamegoldást és a kommunikációs készségek fejlesztését egyidejűleg támogató programot kínál. A minőségről és innovatív képzési módszereiről ismert Corvinus és a gyakorlati politikában aktív Századvég együttműködése garantálja a politikáért és a politikában dolgozók felkészítését a kommunikációs tanácsadói, szakértői, beszédírói, újságírói és politikusi szerepek ellátására. Programunkban lehetőséget kínálunk eltérő politikai háttérrel és értékrenddel rendelkező személyek közös tanulására, saját informális hálózatuk bővítésére. A képzés során a hallgató a megszerzett ismeretek birtokában könnyebben tájékozódik a politikai folyamatokban és megalapozottabb tudásra tesz szert. Képessé válik az egyes részterületek, pl. politikai műsorok, kampányelőkészítés, politikai marketing stb. elemzésére, valamint arra, hogy az e területeken szerzett ismereteket tanácsadásban is hasznosítsa.
Orvos-közgazdász
Szakfelelős oktató: Fazakas Gergely
Az alapképzési szak megnevezése: Orvos-közgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)

Regisztrációs díj: 5.000,-Ft

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 400.000 Ft/félév

Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

Fazakas Gergely gergely.fazakas@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 268
Telefon: +36 1 482 5088 • Mellék: 5088

Jelentkezéshez kapcsolódó adminisztratív információk

Csabáné Csernus Szilvia part.time@uni-corvinus.hu, szilvia.csernus@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Part Time Képzések
Tanulmányi előadó / Student Service Clerk
E épület, 185/a
Telefon: +36 1 482 5316 • Mellék: 5316
A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.

A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik:
 • a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,
 • a nagyobb szervezetek stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit,
 • a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket,
 • a gyakorlati menedzsment módszereket,
 • a szervezetek átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,
 • az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működésére vonatkozó törvényi szabályozást,
 • a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket,
 • a szervezeti teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,
 • az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,
 • a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat,
 • az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit.

Időtartama: 4 félév

Tagozat: levelező

Helyszín: Budapest

Gyakorisága: kéthetente pénteken délután, ésszombaton egész nap, blokkosított rendszerben

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: orvos-közgazdász

A felvétel feltétele: Orvos oklevéllel rendelkezők vehetnek részt a képzésben.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Módszertani alapozás: 15 kredit(kvantitatív módszerek, döntéselmélet, marketingkutatás)

Elméleti, közgazdaságtani alapozás: 35 kredit(közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, vállalati pénzügyek, környezeti menedzsment, gazdasági jog)

Üzleti és menedzsment szakmai ismeretek: 60 kredit(számvitel, szervezet- és vezetéselmélet, szervezeti magatartás, marketing, a cégvezetés pénzügyei, nemzetközi marketing, emberi erőforrás menedzsment)

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
 • Számvitel I
 • Számvitel II
 • Vállalatgazdaságtan
 • Szervezet- és vezetéselmélet
 • Marketing
 • Szervezeti magatartás
 • Pénzügytan
 • Stratégiai menedzsment
 • Vállalati pénzügyek
 • Gazdasági jog
 • Környezetei menedzsment
 • Egészségügyi pénzügyi ismeretek
Személyes adottságok, készségek:

A végzettek szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségei:

 • stratégiai gondolkodásmód,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • jó probléma-felismerő és problémamegoldó készség,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • információs feldolgozási képesség,
 • a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakképzettség birtokában a végzettek képesek munkájuk során:a közgazdasági, üzleti és a menedzsment szempontok érvényre juttatására,szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására,a stratégiai gondolkodás gyakorlatba ültetésére,a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására.
Mérnök-közgazdász egyetemi
Szakfelelős oktató: Fazakas Gergely
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező, Esti
Képzési típus: Hagyományos
A kimondottan az iparvállalati környezetre szabott képzés olyan programot ajánlj bármely ipari vállalatból érkező középvezetők részére, akik vezetővé szeretnének válni szakterületükön, vagy már meglévő vezetői pozíciójuk szakmai kompetenciáit szeretnék továbbfejleszteni. A képzés kialakítása során kimondottan Székesfehérvár vezető vállalatainak igényeit vettük figyelembe
A szakot ipari vállalatnál tevékenykedő vezetővagy vezetővé válni akaró személyeknek ajánljukelsősorban. Illetve mindenkinek, aki kritikusanviszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához,innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdaságiproblémák kezelésében, törekszik tudásánakés munkakapcsolatainak fejlesztésére és erremunkatársait és beosztottjait is ösztönzi, segíti,támogatja.
A program célja olyan ismeretek átadása, melyek képessé teszik a résztvevőket arra, hogy a meglévő vállalati tapasztalataikon, gyakorlatukon túl a vállalati igényeket szélesebb értelmezésben, a műszaki és üzleti területi tudást és képességeket együttesen is képesek legyenek vizsgálni és kezelni. A hallgatók megismerik a gazdálkodástudomány és műszaki területek közös pontjait. Elsajátítják a szervezet- és vezetéselméletet, a menedzsmentet, a pénzügyeket, jogi ismereteket, valamint általános gazdálkodási és vezetési gyakorlati tudást. Mindemellett megismerhetik a robotika, a mesterséges intelligencia, ipari diagnosztika, illetve az ERP módszereket. A képzés során a vállalati funkciók áttekintésebiztosítja az alapot, melyre az üzleti ésmenedzsmenttudományokon túlmenően a relevánsműszaki ismeretek épülnek be. A módszertaniképzésen túlmenően a vállalati vezetői készségekátadása biztosítja a megszerzett ismeretekgyakorlatba való átültetésének lehetőségét.
A szakirányú továbbképzés kimondottan az iparvállalati környezetre szabott képzés, melyben Székesfehérvár vezető vállalatainak igényeit vesszük figyelembe. A képzés során a vállalati funkciók áttekintése biztosítja az alapot, melyre az üzleti- és menedzsmenttudományokon túlmenően a releváns műszaki ismeretek épülnek be. A módszertani képzésen túlmenően a vállalati vezetői készségek átadása biztosítja a megszerzett ismeretek gyakorlatba való átültetésének lehetőségét.
A képzés finanszírozási formája önköltséges. Az önköltség díja: 400.000 Ft/félév.

További kérdés esetén:part.time@uni-corvinus.hu

Letölthető képzésleírás

Mérnök-közgazdász
Kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vállalkozásfejlesztési Intézet
Szakfelelős oktató: Deutsch Nikolett
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Manapság egyre nagyobb szerepe van a vállalkozásfejlesztésben az innovációnak, a hazai és uniós K+F+I pályázatok száma egyre nagyobb ütemben növekszik. Egyre fontosabb az új szakpolitikai trendek ismerete, amelyet Magyarországon csak a Budapesti Corvinus Egyetem (e képzés keretében), valamint Veszprém biztosít. A szak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakmai támogatásával valósul meg.

A képzés átfogó és interdiszciplináris (szakpolitikai, jogi, intézményi, innováció- és projektmenedzsment) elméleti és módszertani ismereteket nyújt az intézményi és a vállalati környezet metszéspontjában megvalósuló kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez, nagy hangsúlyt fektetve a nemzetközi környezetben, az intézményközi hálózatokban való sikeres működéshez szükséges képességek megszerzésére. 

A keresztféléves jelentkezés lezárásra került!
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: kutatási és innovációs menedzser/ kutatási és innovációs szakközgazdász

Felvételi követelmény:

 • kutatási és innovációs menedzser szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél,
 • kutatási és innovációs szakközgazdász szakon: gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és (ha van) angol nyelvű oldala
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél 
Kiknek a jelentkezését várjuk?

A szakot az államigazgatásban, felsőoktatási intézményeknél kutatás-fejlesztési és innovációs projektek menedzselésével foglalkozó munkatársaknak, valamint kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységet folytató vállalatok, kutatóközpontok, akcelerátorok dolgozóinak ajánljuk.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges. 

Az önköltség díja: 450.000 Ft/félév
(A beiratkozás regisztrációs díja: 9.000,- Ft) 

Kollégáink a jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu e-mail címen várják esetlegesen felmerülő kérdéseiket.
Kutatási innovációs szakközgazdász
Kutatási innovációs menedzser

Tájékoztató anyag

Kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász
Kulturális turisztikai menedzser/szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Marketing Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Jászberényi Melinda
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
A szakot a turizmus szektorban dolgozóknak ajánljuk, akik kiemelten kastélyok, várak, múzeumok, színházak, kiállítások, fesztiválok menedzselésére szeretnének fókuszálni, továbbá kulturális intézmények munkatársainak, akik munkájukban turisztikai és menedzsment szemléletet szeretnének megvalósítani.

A képzésben résztvevők megismerkedhetnek a turizmus alapfogalmaival, a turisztikai termékfejlesztéssel, valamint kifejezetten a kulturális turisztikai termékekkel és azok marketingjével. A hallgatók a vállalkozási és szervezési ismeretek birtokában képesek lesznek a kulturális intézmények látogatóbarát kialakítására, sikeres pályázatok megírására.

A keresztféléves jelentkezés lezárásra került!  
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: kulturális turisztikai menedzser/kulturális turisztikai szakközgazdász

Felvételi követelmény:

 • kulturális turisztikai menedzser szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél,
 • kulturális turisztikai szakközgazdász szakon: gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és (ha van) angol nyelvű oldala
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél 
Kiknek a jelentkezését várjuk?

A képzést elsősorban múzeumok, várak, kastélyok, önkormányzatok, valamint turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek munkatársainak ajánljuk.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges.

Az önköltség díja: 390.000 Ft/félév
(A beiratkozás regisztrációs díja: 9.000,- Ft)

Ez a képzés kizárólag a Budapesti Corvinus Egyetemen elérhető.

Kollégáink a jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu e-mail címen várják esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

Kapcsolódó dokumentumok

Kulturális turisztikai menedzser szakközgazdász
Kulturális turisztikai menedzser

Tájékoztató anyag

Kulturális turisztikai menedzser
 • Princzinger Péter – Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke 
 • Glázer Tamás – Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal Nonprofit Kft. vezetője
 • Kovács Balázs – turisztikai szakértő
Közbeszerzés-menedzsment/Közbeszerzés-menedzser szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vállalatgazdaságtan Intézet
Szakfelelős oktató: Tátrai Tünde
Az alapképzési szak megnevezése: Közbeszerzés-menedzsment/Közbeszerzés-menedzser szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk a képzést?

A szakot a közigazgatásban dolgozóknak ajánljuk, akik munkájuk révén közbeszerzési ajánlatkérőként lépnek fel. Emellett olyan profitorientált vállalkozások munkatársainak, akik közbeszerzések lehetséges ajánlattevői.

Milyen releváns tudást ad?

A szak kiemelt témája a közbeszerzés veszélyhelyzetben, úgy mint az elektronikus közbeszerzés, a versenyjogi szempontok érvényesülése és a közbeszerzési stratégiaalkotás.

Jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)

Regisztrációs díj: 5.000,-Ft

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 440.000 Ft/félév

Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

Tátrai Tünde tunde.tatrai@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Egyetemi Tanár, PhD / Professor, PhD
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5261 • Mellék: 5261

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

Beszédes Ildikó part.time@uni-corvinus.hu, ildiko.beszedes@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Part Time Képzések
Programkoordinátor / Program Coordinator
E épület
Telefon: +36 1 482 5471

A képzés célja olyan ajánlatkérői, ajánlattevői vagy tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalattal, vagy alapszintű közbeszerzési tudással ezen a területen, és szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyülnek és rendszereződnek a gyakorlatban megszerzett tapasztalatok, szélesítve a hallgatók tudását a közbeszerzés környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretek tárgyalásával.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közbeszerzési menedzser/szakközgazdász közbeszerzés-menedzsment szakon  
Időtartama: 2 félév

Tagozat: Levelező

Helyszín: Budapest

Gyakorisága: A foglalkozások minden héten, pénteken 12:30–19:00 óráig kerülnek megtartásra

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:közbeszerzési menedzser/szakközgazdász közbeszerzés-menedzsment szakon

A felvétel feltétele: 

A közbeszerzési-menedzsment képzés esetén:

 • A képzésben bármely képzési területen alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők részt vehetnek.

A közbeszerzési-menedzser szakközgazdász képzés esetén:
 • A képzésben alapképzésben gazdaságtudományok képzési területen szerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.     

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 • Általános gazdálkodástudományi ismeretek: 19 kredit (üzleti stratégia, gazdasági jog, döntéselmélet, pénzügyi ismeretek)
 • Közbeszerzési szakismeretek: 31 kredit (beszerzési alapismeretek, gazdasági alapismeretek, közbeszerzési jog, gazdasági szerződések joga, fenntartható beszerzés)
 • Választható ismeretek: 10 kredit (projektmenedzsment, pályázatok pénzügyei, beszerzés informatikai támogatása, pénzügyi jog, tárgyalástechnika)

A szakdolgozat kreditértéke: 0 kredit  

 • Üzleti stratégia
 • Gazdasági jog
 • Pénzügyi ismeretek
 • Vezetői pénzügyek
 • Gazdasági alapismeretek
 • Közbeszerzési jog I-II.
 • Fenntartható beszerzés
 • Projektmenedzsment
 • Pályázatok pénzügyei
 • Tárgyalástechnika
A képzés során fejlődik a hallgatók rendszerszemlélete, elemző készsége. A tárgyakhoz kapcsolódó esettanulmányokon, esetjogon keresztül fejlődik a problémamegoldó készségük.

A képzés ismeretkörei:

 • menedzsment ismeretek, vezetői szemléletmódot megalapozó és bővítő ismeretek;
 • a vállalati működés különböző üzleti, jogi, döntési aspektusainak bemutatása, valamint a beszerzéssel való összefüggéseik;
 • a speciális ismeretek: a közbeszerzés és a szorosan kapcsolódó szakterületeknek a beszerzési munka szempontjából fontos ismeretanyaga, a közbeszerzéshez kötődő jogi, stratégiai és operatív folyamatok, a beszerzések jogi és pénzügyi aspektusai, a beszerzési döntések és a fenntartható beszerzés.

Elsajátítandó tudáselemek
 • a közbeszerzési feladatok végzése során adódó stratégiai és operatív feladatokhoz kapcsolódó ismeretek és készségek fejlesztése;
 • a közvetlenül kapcsolódó tevékenységi területek alapfogalmainak elsajátítása;
 • a jogi, közgazdasági és informatikai jellegű ismeretek összhangjának megteremtése;
 • a közbeszerzés szakmai általános tudásszintjének emelése.
 • A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A képzés során a résztvevők képesek lesznek rendszerszinten átlátni a hazai és nemzetközi közbeszerzési trendeket, megtervezni és irányítani a közbeszerzési eljárásokat, elemezni a közbeszerzés teljesítményét, összehangolni az érintettek munkáját.    
Jogász-közgazdász
Szakfelelős oktató: Fazakas Gergely
Az alapképzési szak megnevezése: Jogász-közgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)

Regisztrációs díj: 5.000,-Ft

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 400.000 Ft/félév

Szakmai tartalommal kapcsolatos információ

Fazakas Gergely gergely.fazakas@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 268
Telefon: +36 1 482 5088 • Mellék: 5088

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

Csabáné Csernus Szilvia part.time@uni-corvinus.hu, szilvia.csernus@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Part Time Képzések
Tanulmányi előadó / Student Service Clerk
E épület, 185/a
Telefon: +36 1 482 5316 • Mellék: 5316
Egyetemi diplomával rendelkezők számára állítottuk össze a Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált posztgraduális képzési programjainkat, amelyek közül évek óta élénk érdeklődés van a Jogász-közgazdász képzésünk iránt.Célunk az, hogy programunk minden egyetemi végzettséggel rendelkező számára elérhető legyen, aki alapképzettsége mellé gazdasági ismereteket akar szerezni. A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok minden területén, majd az üzleti-, és a menedzsmenttudományokban képezzük hallgatóinkat.Az egyetemi oktatás szintjének megfelelő módszertani felkészítésben vesznek részt, majd az önálló probléma-felismerési és -megoldási készség fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt.A választható tárgyak keretében a hallgató érdeklődésének leginkább megfelelő specializációra nyílik lehetőség.A képzés során törekszünk az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatására és a nagyfokú gyakorlatorientációra, amely döntően megkülönbözteti programunkat a nappali tagozatos képzéstől.
Időtartama: 4 félév

Tagozat: Levelező

Helyszín: Budapest

Gyakorisága: kéthetente pénteken délután, és szombaton egész nap, blokkosított rendszerben

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: jogász-közgazdász  

A felvétel feltétele: A képzésben jogász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:  

 • Módszertani alapozás: 15 kredit (kvantitatív módszerek, döntéselmélet,marketingkutatás)

 • Elméleti, közgazdaságtani alapozás: 35kredit (közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan,pénzügytan, vállalati pénzügyek, környezeti menedzsment, gazdasági jog)

 •  Üzleti és menedzsment szakmai ismeretek:60 kredit (számvitel, szervezet- ésvezetéselmélet, szervezeti magatartás, marketing, a cégvezetés pénzügyei,nemzetközi marketing, emberi erőforrás menedzsment)

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit  

 • Számvitel I
 • Számvitel II
 • Vállalatgazdaságtan
 • Szervezet- és vezetéselmélet
 • Marketing
 • Szervezeti magatartás
 • Pénzügytan
 • Stratégiai menedzsment
 • Vállalati pénzügyek
 • Gazdasági jog
 • Környezetei menedzsment
 • Egészségügyi pénzügyi ismeretek
Személyes adottságok, készségek

A végzettek a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségei:

 • stratégiai gondolkodásmód,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • kreativitás és rugalmasság,
 • szerzői képességek, jó probléma felismerő készség,
 • kiváló problémamegoldó készség,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • információ feldolgozási képesség,
 • a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.

A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzést résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik:

 • a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,
 • a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit,
 • a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket,
 • a gyakorlati menedzsment módszereket,
 • a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,
 • a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket,
 • a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,
 • az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,
 • az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit, technikáit.

A szakképzettség birtokában a végzettek képesek munkájuk során:

 • a közgazdasági, üzleti és a menedzsment szempontok érvényre juttatására,
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására
 • a vállalati és a vállalkozó szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére,
 • a stratégiai gondolkodás gyakorlatba ültetésére,
 • a menedzsment ismeretek vállalati környezetben való alkalmazására,
 • a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,
 • a szervezetekben zajló döntéshozó, előkészítő, végrehajtó feladatokhoz szükséges menedzsment szemléletű probléma- és megoldáselemzésre,
 • irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására.

Iparvállalati műszaki menedzser/szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Székesfehérvár
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
A kimondottan az iparvállalati környezetre szabott képzés olyan programot ajánl bármely ipari vállalatból érkező középvezetők részére, akik vezetővé szeretnének válni szakterületükön, vagy már meglévő vezetői pozíciójuk szakmai kompetenciáit szeretnék továbbfejleszteni. A képzés kialakítása során kimondottan Székesfehérvár vezető vállalatainak igényeit vettük figyelembe. A képzés során a vállalati funkciók áttekintése biztosítja az alapot, melybe az üzleti- és menedzsmenttudományokon túlmenően a releváns műszaki ismeretek épülnek be. A módszertani képzésen túlmenően a vállalati vezetői készségek átadása biztosítja a megszerzett ismeretek gyakorlatba való átültetésének lehetőségét.

A keresztféléves jelentkezés lezárásra került!
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Iparvállalati műszaki menedzser/Iparvállalati műszaki szakközgazdász 

Felvételi követelmény:

 • Iparvállalati műszaki menedzser szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
 • Iparvállalati műszaki szakközgazdász szakon: gazdaságtudományi képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és (ha van) angol nyelvű oldala
Kiknek a jelentkezését várjuk?

Bármely ipari vállalatnál tevékenykedő vezető vagy vezetővé válni akaró személy jelentkezését várjuk.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges.

Az önköltség díja: 495.000 Ft/félév
(A beiratkozás regisztrációs díja: 9.000,- Ft)

A képzés 2021. februárjában (keresztfélévben) indul.

Letölthető képzésleírás

Iparvállalati műszaki közgazdász
Ingatlanmenedzser/szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vállalkozásfejlesztési Intézet
Szakfelelős oktató: Gerő Péter
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
A képzés kiemelten foglalkozik az ingatlanértékelés jelentőségével, korlátaival, módszereivel. Az ingatlanpiac sajátosságait is kiemelve bemutatja, hogyan függenek össze a hagyományos pénzpiacok az ingatlanpiaccal, különös tekintettel a jelzálog-finanszírozásra és az ingatlanalapok működésére. A hallgatók megismerik és alkalmazzák az ingatlanfejlesztésben alkalmazott legkorszerűbb tervezési modelleket, a projekt-finanszírozás gyakorlatát, valamint a fejlesztési projektek értékesítési technikáit.

A képzés a szakszerű ingatlan-gazdálkodás egymást kiegészítő, nélkülözhetetlen szakterületeit kapcsolja össze, így megfelelő mélységű építészeti és jogi ismereteket nyújt, s ezzel olyan képzettséget ad, mellyel az állami, intézményi, önkormányzati vagyongazdálkodásban, pénzügyi területen, vagy akár a magán-ingatlanfejlesztés szférájában biztonsággal helyt lehet állni. 

A keresztféléves jelentkezés lezárásra került!
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: ingatlanmenedzser/ingatlanmenedzser szakközgazdász

Felvételi követelmény:

 • ingatlanmenedzser szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél, és legalább 2 év szakmai gyakorlat ingatlangazdálkodás, ingatlanfejlesztés, ingatlanértékesítés, ingatlan kezelés, beruházásszervezés, kivitelezés, településfejlesztés, alapkezelés, portfóliókezelés területen.
 • ingatlanmenedzser szakközgazdász szakon: gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett közgazdász oklevél és legalább 2 év szakmai gyakorlat ingatlangazdálkodás, ingatlanfejlesztés, ingatlanértékesítés, ingatlan kezelés, beruházásszervezés, kivitelezés, településfejlesztés, alapkezelés, portfóliókezelés területen.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

 • felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és (ha van) angol nyelvű oldala
 • munkáltatói igazolás (vállalkozók esetében tevékenység igazolás) a szakmai gyakorlatról
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél 
Kiknek a jelentkezését várjuk?

Elsősorban középvezetők, illetve kisvállalkozások tulajdonos-ügyvezetőinek, valamint a kkv szektorban tevékenykedők jelentkezését várjuk. A szakot ingatlanfejlesztő, ingatlankezelő és ingatlantanácsadó társaságok tulajdonosainak és vezető munkatársainak ajánljuk.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges.  

A képzés finanszírozási formája önköltséget.

Az önköltség díja: 390.000 Ft/félév (A beiratkozás regisztrációs díja: 9.000,- Ft)

Kollégáink a jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu e-mail címen várják esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

Kapcsolódó dokumentumok

Ingatlanmenedzser szakközgazdász
Ingatlanmenedzser

Tájékoztató anyag

Ingatlanmenedzser
Informatikai menedzsment/Informatikai menedzsment szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Informatikai Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Klimkó Gábor
Az alapképzési szak megnevezése: Informatikai menedzsment/Informatikai menedzsment szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány, Informatika
Képzési idő félévekben: 3 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Esti
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk a képzést?

A szakot minden olyan KKV és nagyvállalat munkatársainak ajánljuk, akik az informatika vagy határterületén dolgoznak. Illetve mindazoknak, akik hasznosítani tudják a szakterületükön fellépő üzleti problémák informatikai eszközökkel történő kezelését.

Milyen releváns tudást ad?

A digitális szervezetek informatikai infrastruktúráját hatékonyan kell irányítani, működtetni és fejleszteni.

Jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)

Regisztrációs díj: 5.000,-Ft

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 3. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 400.000 Ft/félév

Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

Dr. Klimkó Gábor gabor.klimko@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
Sóház, S.223
Telefon: +36 1 482 7411 • Mellék: 7411

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

Lakati Kornélia part.time@uni-corvinus.hu, kornelia.lakati@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Part Time Képzések
Tanulmányi előadó / Student Service Clerk
E épület, 185/a
Telefon: +36 1 482 5524 • Mellék: 5524
A képzés célja, hogy fejlessze az informatika gazdasági alkalmazásával kapcsolatos vezetési és módszertani szakmai ismereteket, elsődlegesen az üzleti problémák informatikai eszközökkel való megoldásának vonatkozásában. Elsősorban azokat a munkavállalókat szólítja meg, akinek munkájukhoz korszerű ismeretekre, vezetői kompetenciákra van szükségük az üzleti informatikai alkalmazások kialakításával, fejlesztésével, működtetésével, az informatikai terület vezetésével kapcsolatban.
Időtartama: 3 félév

Tagozat: Esti

Helyszín: Budapest

Gyakorisága: hetente kétszer, kedden és csütörtökön 17 órától kezdődnek a foglalkozások
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: informatikai menedzsment/informatikai menedzsment szakközgazdász

A felvétel feltétele:

Az informatikai menedzsment képzés esetén:A képzésben bármely képzési területen legalább alapképzésben (főiskolai képzésben) szerzett oklevél, kivéve gazdaságtudományok alapképzési szakon szerzett közgazdász oklevél.

Az informatikai menedzsment szakközgazdász képzés esetén:Gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben közgazdász szakképzettséget szerzett oklevél.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

Alapozó ismeretek: 30 kredit(Enterprise architecture; gazdaságtan és szabályozás; szervezeti információrendszerek; kvantitatív technikák; nagyvállalati IT környezet/architektúra; értékteremtő folyamatok; szervezet- és vezetéselmélet; A cégvezetés pénzügyei (vállalati pénzügy); számvitel I-II.; stratégiai menedzsment) 

Szakmai ismeretek: 30 kreditIT Governance; IT biztonság; Haladó IT megoldások; döntéstámogatás; innováció menedzsment; rendszerfejlesztés; informatikai jog; E-kereskedelem; infokommunikáció Szintetizáló ismeretek: 20 kreditIT kockázatmenedzsment és IT audit; IT vezetői képességek fejlesztése; projekt és projekt portfolió menedzsment; üzleti kontrolling

Szakszeminárium projektmunka: 5 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 15 kredit


Üzleti ismeretkörök (vezetés-szervezés, számvitel, kontrolling, e-business, ellátási lánc menedzsment)

Információmenedzsment ismeretkörök (IT projektmenedzsment, IT stratégia, folyamatmenedzsment, IT audit, tudásmenedzsment, IT szolgáltatásmenedzsment) és informatikai ismeretkörök (rendszerfejlesztés, információs architektúra, IT biztonság, üzleti intelligencia, adatbányászat és adattárház, alkalmazásintegráció és ERP rendszerek).
A hallgatóképes lesz az informatikai erőforrások menedzseléséhez kötődő feladatok megoldására, üzleti informatikai problémák felismerésére és megoldására;le tudja fordítani az üzleti kihívásokat informatikai fejlesztési feladatokká, megérti és informatikai fejlesztési igényekké alakítja az üzleti igényeket;fel tud ismerni és meg tud oldani az informatikai terület vezetésével kapcsolatos problémákat (informatikai stratégia tervezés, beruházások indoklása és tervezése, teljesítményértékelés, kontrolling stb.);ismeri az üzleti informatika legújabb technológiáit, képes lesz innovációk azonosítására és megvalósítására;rendelkezik az üzleti informatikai projektek tervezéséhez, vezetéséhez szükséges kompetenciákkal.

Megszerezhető ismeretek:
 • informatikai stratégia készítése;
 • az informatikai szervezet kialakítása;
 • tudásmenedzsment kezdeményezések irányítása;
 • folyamatszervezés;
 • üzleti ismeretek;
 • informatikai igények meghatározása és az igényeket teljesítő informatikai rendszerek kiválasztása egyes szervezeti szakterületeken;
 • informatikai szervezet irányítása

Megszerezhető személyes adottságok és készségek

A képzést elvégzők problémamegoldó és –elemző készsége (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok kidolgozása, értékelése és az optimális megoldás kiválasztása) fejlődik, erősödik a stratégiai szemléletmódjuk, jobban megértik az üzleti oldal igényeit, szempontjait, és fejlődik elemzési képességük. A hallgatók a képzés elvégzése után képesek lesznek az üzleti informatikai megoldások kialakításához szüksége tervezési, felhasználási és implementációs feladatok végrehajtására, az informatikai terület vezetésével és szervezésével kapcsolatos irányítási és szakértői feladatok ellátására.

A végzettek olyan tudást szereznek, amely alkalmassá teszi őket általános informatikával kapcsolatos vezetői feladatok elvégzésére és szakértői feladatok ellátására is konkrét informatikai szakterületeken is. Miközben a program általános, bármely szervezeti területen hasznosítható ismereteket kínál, közvetlenül is hozzájárul a következő munkakörök, projektfeladatok betöltéséhez:

 • informatikai vezető (Chief Information Officer és helyettesei);
 • informatikai fejlesztések, szolgáltatások szakmai vagy informatikai oldali projektvezetője;
 • vezető tanácsadó általános üzleti, illetve informatikai tanácsadási területen;
 • vezető rendszerelemző (Business System Analyst), illetve belső tanácsadó.
HR Business Partner/HR Business Partner szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vezetéstudományi Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Takács Sándor
Az alapképzési szak megnevezése: HR Business Partner/HR Business Partner szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk a képzést?

A szakot elsősorban a közepes és nagyvállalatok, illetve a közszféra és non-profit szervezetek HR-vezetőinek, HR-tanácsadóinak ajánljuk.

Milyen releváns tudást ad?

A szak a HR-szervezet „agilisabb” működtetése (gyorsabb reakcióidők, HR-folyamatok automatizálása) és a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatásokra (vezető-támogatás, coaching, háttérelemzések, vezetői akciótervek) készít fel.


Afelvétel feltétele:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzettoklevél (a gazdaságtudományok képzési területen szerzett legalábbalapfokú közgazdász oklevéllel rendelkező érdeklődők a HR Business Partner szakközgazdász programba jelentkezzenek).

Aképzés indításának feltétele: 14 fő alatt a képzés nem indul

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

 • végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele)

A képzés magyar nyelvű, a szakirodalmak és esettanulmányok esetenként angol nyelvűek, ezért egy középszintű angol nyelvű olvasási készség elvárt.

Regisztrációs díj: 5.000,-Ft

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 25.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a képzésen: 445.000.- Ft/félév.

Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

Dr. Takács Sándor sandor.takacs@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás Tanszék
Tanszékvezető egyetemi tanár / Head of Department, Professor
E épület, 381
Telefon: +36 1 482 5382 • Mellék: 5382

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

Récseiné Erdélyi Anett part.time@uni-corvinus.hu, anett.erdelyi@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Part Time Képzések
Tanulmányi előadó / Student Service Clerk
E épület, 185/a
Telefon: +36 1 482 5231 • Mellék: 5231

A HR business partner szakirányútovábbképzési szak célja az emberierőforrás-menedzsmenttel hivatásszerűenfoglalkozó, elsősorban „HR generalista” jellegű munkakörben tevékenykedőszakemberek felkészítése egy olyan HR felsővezetői szerepkörre, amely az üzleti/vonalbelifelsővezetőkkel kialakított partnerségre épül. Meggyőződésünk, hogy ebbe astratégiai együttgondolkodásra épülő pozícióba egy jól átgondolt felsővezetőitanácsadó feladatkörön keresztül vezet az út.

A képzés során ezen az útonszeretnénk megtámogatni hallgatóinkat

 • üzleti/gazdálkodásitudásuk bővítésén,
 • szervezet-diagnosztikaiés módszertani ismereteik erősítésén, illetve
 • belsőtanácsadói és felsővezetői szemléletük és készségeik fejlesztésén keresztül.

Időtartama: 4 félév

Tagozat: Levelező

Gyakorisága: a félévek során 5 alkalommal blokkosítva péntek délután (12.20-18.50) és szombaton (8.30-17.10)

Helyszín: Budapest

Az őszi félév időpontjai a következők:

 • szeptember 25-26.
 • október 9-10.
 • október 16-17.
 • november 13-14.
 • november 27-28.

Megszerezhetőszakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: HR BusinessPartner/HR Business Partner szakközgazdász

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 • Üzleti, gazdálkodási ismeretek: 40 kredit

(Stratégiai menedzsment, Teljesítménymenedzsment, Leadership, Controlling, Üzleti Etika)

 • Szervezet-diagnosztikai szemléleti alapozó és módszertani tárgyak: 48 kredit

(Szervezeti kultúra kutatása és fejlesztése, Az EEM alternatív megközelítései, Pszichodinamikai rendszerszemlélet, Szervezetfejlesztés, Tanuló szervezet, Coaching: szervezeti szerepanalízis)

Készségfejlesztő, szakmai-önismereti tárgyak: 24 kredit

(Csapatépítés, Konfliktuskezelés, Tranzakcióanalízis, Pszichodráma)

A szakdolgozat kreditértéke: 8 kredit

 • Azüzleti, gazdálkodási ismeretek körébe tartozó tárgyak (Stratégiai menedzsment,Teljesítménymenedzsment és Controlling, Stratégiai HR esetek, Üzleti és HREtika, Változásmenedzsment) gyakorlati esettanulmányokon keresztül áttekintéstnyújtanak napjaink üzleti szervezeteinek aktuális felsővezetői kérdéseiről ésdilemmáiról.
 • Aszervezet-diagnosztikai szemléleti alapozó és HR tanácsadás módszertani tárgyak(Szervezeti kultúra és LSI, Szervezetfejlesztés, Szupervízió I. És II., Tanulószervezet, Pszichodinamikai rendszerszemlélet, Action Learning,  HRszervezeti modellek és az Együttműködés a HR szervezeten belül) célja, hogyfelkészítse a hallgatókat a belső tanácsadói és szervezetfejlesztői szerepgyakorlati kihívásaira.
 • Aszakhoz kapcsolódó készségfejlesztő, szakmai-önismereti tárgyak (Csapatépítés,A HR BP szerep kihívásai, Leadership és Partnership (Outdoor),Konfliktuskezelés, Tranzakcióanalízis, Bevezetés a pszichodrámába ill.  aGestalt-alapú coachingba, A sikeres HR BP: Értékajánlat és kompetenciák,Elismerő és feltáró vezetés) a belső tanácsadói szerephez kapcsolódó készségekfejlesztését és a hazai és nemzetközi gyakorlatban leginkább elterjedtfejlesztői megközelítések megismerését segítik elő
 • A diplomakonzultációintegráns részét képezi a programnak. A szakdolgozat elkészítése során ahallgatók tanulmányaikhoz kapcsolódó, általában saját munkahelyükön aktuálisanfelmerülő gyakorlati problémát vizsgálnak, megoldási és fejlesztésilehetőségeket tárnak fel és a megvalósíthatóság kérdéseit elemzik. Ehhez amunkához a programon tanító szakemberek aktív    

A HR business partner szakirányú továbbképzési szak célja az emberierőforrás-menedzsmenttel hivatásszerűen foglalkozó, elsősorban „HR generalista” jellegű munkakörben tevékenykedő szakemberek felkészítése egy olyan HR felsővezetői szerepkörre, amely az üzleti/vonalbeli felsővezetőkkel kialakított partnerségre épül. Mivel ebbe a stratégiai együttgondolkodásra épülő pozícióba egy tudatosan kialakított felsővezetői tanácsadó feladatkörön keresztül vezet az út, a képzés elsősorban ebben a belső tanácsadói szerepükben támogatja a hallgatókat:

 • üzleti/gazdálkodási tudásuk bővítésén,
 • szervezet-diagnosztikai és módszertani ismereteik erősítésén,
 • illetve belső tanácsadói és felsővezetői szemléletük és készségeik fejlesztésén keresztül.


A képzés során elsajátítandó tudáselemek:

 • EEM stratégia készítése,
 • az EEM szervezet kialakítása,
 • szervezetfejlesztési kezdeményezések irányítása,
 • folyamat-tanácsadás,
 • üzleti ismeretek,
 • emberi erőforrás fejlesztési igények meghatározása és az ezeket elősegítő EEM rendszerek kiválasztása egyes szervezeti szakterületeken.

A képzés során a hallgatók üzleti-gazdálkodási ismereteket nyújtó, szervezet-diagnosztikai és módszertani, valamint a belső szervezetfejlesztői tanácsadói szerephez kapcsolódó készségfejlesztő, szakmai-önismereti tárgyakat hallgatnak.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • csapatépítés,
 • változásvezetés,
 • emberi erőforrás szervezet irányítása,
 • OD tanácsadói készségek: interjúzás, megfigyelés, elemzőkészség, meggyőző prezentáció képessége, konfliktuskezelés, szervezeti diagnózis készítése, szervezetfejlesztési beavatkozások megtervezésének és kivitelezésének képessége, tudatos önirányítás.


A képzés a következő munkakörök betöltéséhez járul hozzá:

 • Emberi erőforrás menedzsment igazgató (HR director),
 • Belső HR/szervezetfejlesztési tanácsadó (Internal HR/OD consultant).
Gyógyszerész-közgazdász
Szakfelelős oktató: Fazakas Gergely
Az alapképzési szak megnevezése: Gyógyszerész-közgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos

Jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)

Regisztrációs díj: 5.000,-Ft

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 400.000 Ft/félév

Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

Fazakas Gergely gergely.fazakas@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 268
Telefon: +36 1 482 5088 • Mellék: 5088

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információ

Csabáné Csernus Szilvia part.time@uni-corvinus.hu, szilvia.csernus@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Part Time Képzések
Tanulmányi előadó / Student Service Clerk
E épület, 185/a
Telefon: +36 1 482 5316 • Mellék: 5316
A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.
Időtartama: 4 félév

Tagozat: Levelező

Helyszín: Budapest

Gyakorisága: feltöltés alatt
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: gyógyszerész-közgazdász

A felvétel feltétele: gyógyszerész oklevéllel rendelkezők vehetnek részt a képzésben.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

Módszertani alapozás: 15 kredit(kvantitatív módszerek, döntéselmélet, marketingkutatás)

Elméleti, közgazdaságtani alapozás: 38 kredit(közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, vállalati pénzügyek, környezeti menedzsment, gazdasági jog)

Üzleti és menedzsment szakmai ismeretek: 60 kredit(számvitel, szervezet- és vezetéselmélet, szervezeti magatartás, marketing, a cégvezetés pénzügyei, nemzetközi marketing, emberi erőforrás menedzsment)

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
 • Számvitel I
 • Számvitel II
 • Szervezet- és vezetéselmélet
 • Szervezeti magatartás
 • Pénzügytan
 • Marketing
 • Stratégiai menedzsment
 • Vállalati pénzügyek
 • Gazdasági jog
 • Környezeti menedzsment
 • Egészségügyi pénzügyi ismeretek
A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik:

 • a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,
 • a nagyobb szervezetek stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit,
 • a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket,
 • a gyakorlati menedzsment módszereket,
 • a szervezetek átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,
 • az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást,
 • a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, szabályozást,
 • a szervezeti teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,
 • az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,
 • a projekt indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat,
 • az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit.

A végzettek szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségei:

 • stratégiai gondolkodásmód,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • jó problémafelismerő és problémamegoldó készség,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • információ feldolgozási képesség,
 • a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

A szakképzettség birtokában a végzettek képesek munkájuk során:

 • a közgazdasági, üzleti és menedzsment szempontok érvényre juttatására,
 • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására,
 • a stratégiai gondolkodás gyakorlatba ültetésére,
 • a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,
 • irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,
 • modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására.
FINTECH menedzsment specialista/szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Informatikai Intézet
Szakfelelős oktató: Pintér Éva
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
A képzés célja olyan, magasszintű kompetenciákkal és gyakorlati tudással rendelkező vezetők és döntéshozók képzése, akiknek nyomon kell követniük a pénzügyi szektor digitális innovációit, a bankszektor szabályozási keretrendszerének folyamatos változását és bővülését. A technológiai infrastruktúra fejlődése olyan kiegészítő kompetenciák megszerzését igényli, amely minden cégvezető, menedzser, szakmai vezető számára nélkülözhetetlen.

A képzést sikeresen elvégzők alkalmasak lesznek innovatív kisvállalatoknál, közép- és nagyvállalatok innovációs és digitális szolgáltatásfejlesztési egységeinél a digitális átalakuláshoz kapcsolódó tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, illetve a feladatok ellátására konkrét szakterületeken is. A végzettek értik és alkalmazni tudják a digitális pénzügyi technikákat, képesek végig vinni fintech innovációs projekteket.  

A keresztféléves jelentkezés lezárásra került!

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: FINTECH menedzser/ FINTECH menedzsment szakközgazdász

Felvételi követelmény:

 • FINTECH menedzsment specialista szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél
 • FINTECH menedzsment szakközgazdász szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és (ha van) angol nyelvű oldala
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
A felvételt megelőzően motivációs beszélgetést is szervezünk. 
Kiknek a jelentkezését várjuk?

 • Elsősorban folyamatmenedzsment középvezetők, projektvezetők, valamint projekt-, közép- és divízióvezetők jelentkezését várjuk, főként az alábbi szektorokból:
 • bankszektor; MNB;
 • gyorsan fejlődő vagy tőkeerős cégek, ahol sok a folyamatszervezés és digitalizáció;
 • nagyvállalatok, dinamikus kkv-k;
 • oktatók, tanárok, akik digitális közegben tanítanak vagy digitalizációt oktatnak;
 • biztosítók;
 • Big4 – Deloitte Zrt., Ernst & Young Tanácsadó Kft., PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft., IFUA – HORVÁTH & PARTNERS Kft.

A képzés oktatói a szakterületen elismert szakemberek, a szakterület szakmai, szabályozási és infrastrukturális kialakításában maguk is részt vesznek. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges. 

Az önköltség díja: 425.000 Ft/félév
(A beiratkozás regisztrációs díja: 9.000,- Ft)

Kollégáink a jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu e-mail címen várják esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

Letölthető képzésleírás

FINTECH menedzsment szakközgazdász
FINTECH menedzsment specialista

Tájékoztató anyag

FinTech menedzsment szakközgazdász/specialista
Felsőoktatási, kutatási-fejlesztési és innovációs intézmények vezetése
A képzésért felelős szervezet: Vezetéstudományi Intézet
Szakfelelős oktató: Kováts Gergely
Az alapképzési szak megnevezése: Felsőoktatási, kutatási-fejlesztési és innovációs intézmények vezetése
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk a képzést?

A szakot elsősorban a felsőoktatási intézmények, illetve kutatóintézetek vezetőinek - kancellár, rektor, rektorhelyettesek, hivatalvezetők, pénzügyi vezető, főtitkár - és közvetlen munkatársaiknak ajánljuk.

Milyen releváns tudást ad?

A magyar felsőoktatási rendszer átalakulása új menedzsment és oktatási szemléletet követel, ezekre a dilemmákra ad választ a képzés.

A jelentkezés lezárult.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)

Regisztrációs díj: 5.000,- Ft

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 14.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges


Önköltség a képzésen: 380.000 Ft/félév.


Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

Kováts Gergely gergely.kovats@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Kontroll Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Központi épület – Fővám tér 8., 375
Telefon: +36 1 482 5217 • Mellék: 5217

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információ

Koltai Melinda hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu, melinda.koltai@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Magyar Nyelvű Képzések
mesterképzések
E épület, 156
Telefon: +36 1 482 5348 • Mellék: 5348
Időtartama: 2 félév

Tagozat: Levelező

Helyszín: Budapest

Gyakorisága: háromhetente
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: felsőoktatási, kutatás-fejlesztési- és innovációs intézményi menedzser

A felvétel feltétele: bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábbi rendszerű főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél; éslegalább két éves gyakorlati tapasztalat a költségvetési szférában, képzési, oktatási területen, kutatás-fejlesztési intézményben vagy ezzel kapcsolatos ágazatban.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Alapozó ismeretek: 18 kredit (stratégiai menedzsment, finanszírozás, pénzügy és számvitel, felsőoktatási és K+F+I intézmények szervezeti jellemzői).

Szakmai ismeretek a hallgatók érdeklődési területeihez igazodva: 36 kredit (akadémiai folyamatok menedzsmentje [oktatás- és tanulásmenedzsment, kutatás- és innovációmenedzsment, emberierőforrás-menedzsment, nemzetköziesedés], fenntartási és működési folyamatok menedzsmentje [létesítménygazdálkodás és térszervezés, intézmények kormányzása és szervezése, IT a felsőoktatásban, költségvetési szervek gazdálkodása, marketing], kompetencia-fejlesztés [tárgyalás és kommunikáció]).

A szakdolgozat kreditértéke: 6 kredit


 • Felsőoktatási és K+F+I intézmények stratégiai menedzsmentje
 • Felsőoktatási és K+F+I intézmények gazdálkodása és finanszírozása
 • Emberi erőforrás menedzsment a felsőoktatási és K+F+Iintézményekben
 • Felsőoktatási és K+F+I intézmények kormányzása és szervezése
 • Oktatás- és tanulásmenedzsment
 • Költségvetési szervek gazdálkodása / Közpénzügyi menedzsment
 • Marketing a felsőoktatásban
 • Gyakorlati problémák a felsőoktatásban és K+F+I szektorban 1.
 • Kutatás- és innováció-menedzsment
 • Kommunikáció és tárgyalás
 • Nemzetköziesedés a felsőoktatásban
 • Létesítménygazdálkodás és térszervezés
 • IT rendszerek a felsőoktatásban
 • Gyakorlati problémák a felsőoktatásban és K+F+I szektorban 2.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képeseka szervezeti erőforrások (humán, tárgyi és pénzügyi) hatékony és eredményes felhasználását biztosítani;részt venni felsőoktatási és K+F+I programok elemzésében, értékelésében és kidolgozásában;elemezni és értékelni a felsőoktatási és K+F+I szervezetek működését meghatározó környezeti tényezőket;hosszú-, közép- és rövidtávú célok megfogalmazására, elemzésére, erre vonatkozó projektek tervezésére és irányítására, továbbá a célok és projektek megvalósulásának folyamatos nyomon követésére;elemezni, tervezni, irányítani a felsőoktatás és K+F+I szektorban működő szervezetek struktúráját és munkafolyamatait;a szervezeti változtatások hatékony és eredményes vezetésére;definiálni saját vezetői felfogásukat, értelmezésüket;a konfliktusokat eredményesen kezelni, hitelesen kommunikálni.

Akik ismerika felsőoktatási és K+F+I rendszer ágazati sajátosságait, továbbá a hazai és a legfontosabb külföldi rendszerek jellemzőit;a felsőoktatási és K+F+I intézmények szervezeti sajátosságait;a felsőoktatás és a K+F+I i intézményrendszer hazai és nemzetközi trendjeit;a felsőoktatás-menedzsmenttel határos tudományterületek (szociológia, közgazdaságtan stb.) felsőoktatás szempontjából releváns eredményeit;a felsőoktatásban alkalmazott informatikai és technológiai megoldásokat, jó gyakorlatokat;a tervezés, a szervezés, az irányítás és a kontroll eszközeit, módszereit.

Személyes adottságok és készségek
 • reflexiós képesség;
 • etikusság;
 • másokért és a környezetért való felelősségérzet;
 • kreativitás, innovativitás, rugalmasság a feladatok megoldása során;
 • elemző és szintetizáló készség;
 • problémafelismerő és -megoldó készség;
 • másokkal való együttműködés, a csoportmunkában való részvétel;
 • intuíció és módszeresség;
 • érzelmi intelligencia;
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára;
 • az írásos és elektronikus közlés és multimédiás szemléltetés módszerei és technikái.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzést elvégzők olyan tudást szereznek, amely alkalmassá teszi őket a felsőoktatási intézmények, illetve K+F+I intézmények alsó-, közép- és felsővezetői pozícióinak ellátására, továbbá tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére. Miközben a program általános, bármely szervezeti területen hasznosítható ismereteket kínál, közvetlenül is hozzájárul a következő munkakörök betöltéséhez:

 • rektor, rektorhelyettes;
 • kancellár, kancellárhelyettes;
 • főtitkár;
 • dékán, dékánhelyettes;
 • funkcionális igazgatóság és iroda vezetője a stratégiai, oktatási, kutatásfejlesztési és innovációs, minőségbiztosítási és szervezési, jogi és adminisztratív, gazdasági, műszaki, HR-, informatikai, illetve hallgatói szolgáltatásokért, külső kapcsolatokért, marketingért, nemzetközi ügyekért stb. felelős területeken;
 • programigazgató;
 • tanszékvezető és tanszékvezető-helyettes;
 • ágazati kormányzati irányításban és felsőoktatási szakmai szervezetben betöltött pozíció.
Executive MBA Szakközgazdász/Szakirányú Menedzser
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
A Corvinus-MSM-SEED Executive MBA program a Corvinus Egyetem, a SEED Business School és a Maastrichti Vezető iskola (MSM) közös, kettős diploma programja, megújult tartalommal. 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, rendelkeznek a döntések meghozatalához szükséges készségekkel, eligazodnak a nemzetközi gazdaságban, valamint irányítani képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeit.

A képzés alapvető célja a karrier-gyorsítás, azaz a hallgatók további előmenetelének segítése a vállalati vezetői pozíciókban. 

A keresztféléves jelentkezés lezárásra került!
A jelentkezés a Maastrichti Vezető iskola online pályázati rendszerén keresztül történik.
Ezzel párhuzamosan kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az emba@uni-corvinus.hu címen, hogy segíthessünk Önnek a jelentkezés folyamatában.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Executive MBA szakirányú menedzser/Szakközgazdász Executive MBA szakon

Felvételi követelmény:

Executive MBA szakirányú menedzser szakon:
bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél, kivéve gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél, legalább 3 év szakmai gyakorlat és legalább B2 (korábban középfokú) szintű angol nyelvtudás 

Executive MBA szakközgazdász szakon:
gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél, legalább 3 év szakmai gyakorlat és legalább B2 (korábban középfokú) szintű angol nyelvtudás

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
 • felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és (ha van) angol nyelvű oldala
 • nyelvvizsga bizonyítvány
 • szakmai önéletrajz
 • munkáltatói igazolás
 • motivációs levél
 • 2 ajánlólevél
A felvétel előtt a jelentkezők motivációs beszélgetésen vesznek részt. 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges.

Az önköltség díja: 5.000 EURO/félév
(A beiratkozás regisztrációs díja: 9.000,- Ft)

A jelentkezés a Maastrichti Vezető iskola online pályázati rendszerén keresztül történik.
Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az emba@uni-corvinus.hu címen, hogy segítsünk Önnek a jelentkezés folyamatában. 
 • Váradi József / WizzAir, P&G
 • Endrődi András / Concorde MB Partners – McKinsey & Company
 • Ábrahám Zsolt / CaseSolvers, IFUA Horváth & Partners, Prímagáz Hungária Zrt.
 • Damien McLoughlin / University College Dublin, Cornell University, Indian School of Business
Energiagazdálkodási szakközgazdász/Energiagazdálkodási specialista
A képzésért felelős szervezet: Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Szakfelelős oktató: Szabó László
Az alapképzési szak megnevezése: Energiagazdálkodási szakközgazdász/Energiagazdálkodási specialista
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk a képzést?

A szakot az energiaiparban és a szabályozással foglalkozó, közigazgatásban dolgozó szakembereknek, elsősorban (leendő) felső vagy középvezetőknek ajánljuk.

Milyen releváns tudást ad?

A képzés a villamosenergia, a földgáz valamint a megújulóenergia-piacok működésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat dolgozza fel közérthető, gyakorlati formában.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)

Regisztrációs díj: 5.000,-Ft

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.  

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

Képzés kezdete: 2020. szeptember 4. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 560.000 Ft/félév

Szakmai tartalommal kapcsolatos információ

Szabó László lszabo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Kutatóközpont Vezető / Head of Research Centre
E épület, 117.1
Telefon: +36 1 482 5153 • Mellék: 5153

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információ

Récseiné Erdélyi Anett part.time@uni-corvinus.hu, anett.erdelyi@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Part Time Képzések
Tanulmányi előadó / Student Service Clerk
E épület, 185/a
Telefon: +36 1 482 5231 • Mellék: 5231

Az Energiagazdálkodási szakközgazdász képzés fő célja elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált, komplex ismeretanyag és elemzési képesség átadása a jövőjüket energetikai iparágban elképzelő szakemberek számára. A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.A szakközgazdász szakon a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain megszerzett közgazdász illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, a specialista szakon bármely képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A két féléves program résztvevőinek alkalma nyílik arra, hogy a versenyző, liberalizált villamos energia- és gázpiacok uniós és hazai jogszabályi, szabályozási környezetéről, valamint ezen piacok szerkezetéről, működési sajátosságairól átfogó, módszertanilag megalapozott ismeretekhez jussanak. A program alapozó tárgyai között a piacelemzéshez nélkülözhetetlen mikroökonómia és piacszerkezetek mellett az állami szabályozás elmélete és gyakorlata, valamint a hazai és uniós verseny- és energiajog megismerése is helyet kap. A módszertani tárgyak az energetikai vállalkozások vezetéséhez nélkülözhetetlen, szektor specifikus adatelemzési, számviteli és kontrolling, illetve befektetés elemzési ismereteket tárgyalják.

A képzés szaktárgyai a villamos energia, a földgáz valamint a megújuló energia piacok működésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat dolgozzák fel, érintve a liberalizációs modellek, az energiakereskedelmi rendszerek és energiatőzsdék, az európai üvegházgáz kereskedelmi rendszer vagy a megújuló energia támogatási rendszerek megismerését. A program részét alkotja az energia ellátásbiztonság hazai és nemzetközi vonatkozásainak elmélyült megismerése, valamint az energiaszektort terhelő szociális problémák kezelésére szolgáló szabályozási technikák áttekintése.

A program kurzusait az Egyetem gyakorlott, az üzleti életben elismert, nemzetközi tekintélyű oktatói vezetik. Az egyes kurzusokba rendszeresen bevonunk gyakorló vállalati és szabályozási szakértőket.

Időtartama: 2 félév

Tagozat: Levelező

Helyszín: Budapest

Gyakorisága: A foglalkozások hetente egyszer péntekenként. A képzés nagymértékben épít az egyéni és csoportos feladatmegoldást támogató eLearning megoldásokra.Az oklevélben szereplőszakképzettség megnevezése: Energiagazdálkodásispecialista   

Afelvétel feltétele: Legalább alapképzésben(korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. 

Aszakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

Aszakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhözrendelt kreditérték:

 • Alapozó elméleti tárgyak: 15 kredit

(azenergiaszektor mikroökonómiája, piacszerkezetek az energiaszektorban, államiszabályozás az energiaszektorban, hazai és uniós ágazati jog, versenyjog és adózásijogszabály ismeret)

 • Szakhoz kapcsolódó módszertaniismeretek: 12 kredit

(módszertaniismeretek, számvitel és controlling az energiaszektorban, befektetés-elemzés éspénzügyi elemzés az energiaszektorban)

 • Szakhoz kapcsolódó energiagazdálkodási szakismeretek:23 kredit

(avillamosenergia-szektor gazdaságtana, a földgázszektor gazdaságtana, megújulóenergiaszektor és távhő gazdaságtana, szektor-specifikus környezetvédelmiszabályozás, az energiaágazatok nemzetközi és társadalmi összefüggései, ellátásbiztonság,kereslet oldali menedzsment)

I. félév                                                                                                                                        

Az energiaszektor mikroökonómiája                                                                                                                                                    

Piacszerkezetek az energiaszektorban                                                                                                                                              

Állami szabályozás az energiaszektorban                                                                                                                                    

Módszertani ismeretek                                                                                                                                                                                     

Számvitel + controlling az energiaszektorban                                                                                                                        

A villamos energia szektor gazdaságtana I                                                                                                                                 

A földgáz szektor gazdaságtana I                                                                                                                                                                 

Hazai és Uniós ágazati jog, versenyjog és adózási jogszabály ismeret                                 

 

II. félév                                                                                                                                                                          

Állami szabályozás az energiaszektorban                                                                                 

Módszertani ismeretek II                                                                                                                                                                                 

A villamos energia szektor gazdaságtana II                                                               

A földgáz szektor gazdaságtana II                                                                                                                                                 

Megújuló energia szektor és a távhő gazdaságtana                                                                                      

Energiapolitika                                                                                                                                                                                                   

Befektetéselemzés és pénzügyi elemzés az energiaszektorban                                           

Szakszeminárium                                                                                                                                                                                                       

 • szektor-specifikus gazdálkodási és vezetési ismeretek elsajátítása;
 • közgazdasági elméleti jártasság;
 • a módszertan szilárd gyakorlati alkalmazása;
 • az energetikai vállalatok munkája során adódó stratégiai és operatív feladatokhoz kapcsolódó ismeretek és készségek fejlesztése;
 • analitikus gondolkodás;
 • proaktív gondolkodásmód;
 • az ellátási láncban a saját tevékenységen túl a közvetlenül kapcsolódó tevékenységi területek alapfogalmainak elsajátítása;
 • esettanulmányok;
 • problémaorientált döntéshozatali módszerek;
 • az egyes energiaszektorok működésének elsajátítása;
 • közgazdasági elemzés módszertanának megismerése;
 • strukturált modellek eredményeinek értelmezése.


Személyes adottságok, készségek:

 • interaktív készségek;
 • vezetési ismeretek;
 • rendszerszemlélet;
 • elemző készség;
 • problémamegoldó készség;
 • önálló döntéshozatal.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakirányú végzettség birtokában a szakemberek a vonatkozó rendeletek, gazdasági hatások és trendek, nemzetközi elvárások és európai előírások megismerésén túl az ágazati gazdasági specifikumok és eszközök felhasználásában magas fokú jártasságot, ismereteket szerezvén alkalmassá válnak rendszerszemléletű gondolkodásra, problémamegoldásra, döntéshozatalra, proaktív és eredményközpontú szemléletre, a specifikusan az energiaszektorban jelentkező vezetői és szakmai feladatok elvégzésére.
Biztosítási specialista/szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet
Szakfelelős oktató: dr. Banyár József
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
A képzés különösen ajánlott azoknak, akik előzetes biztosítási tapasztalat nélkül váltak a biztosítók, alkuszok, többes ügynökök, szakmai kisegítő területek dolgozóivá, akik munkahelyükön belül tovább akarnak lépni, vagy támogató területen (pl. informatika, kontrolling, rendszerszervezés, belső ellenőrzés) dolgozva jobban át akarják látni a cég teljes működését, valamint mindazoknak, akik szeretnének többet megtudni erről az érdekes, sokoldalú területről.

A képzést sikeresen elvégzők megismerik és képesek lesznek alkalmazni a biztosítási tevékenységeket szabályozó gazdálkodási, pénzügyi előírásokat, az adózási ismeretek birtokában képesek lesznek a pénzügyi piacokra vonatkozó pénzügyi-tervezési javaslatot készíteni, a biztosítási tevékenység elvi alapját képező ismeretek birtokában újabb biztosítási termékeket kidolgozni, biztosítási intézményeket irányítani. 

A keresztféléves jelentkezés lezárásra került!
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:  biztosítási specialista/biztosítási szakközgazdász

Felvételi követelmény: 

 • biztosítási specialista szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél, kivéve közgazdász szakképzettség.
 • biztosítási szakközgazdász szakon: gazdaságtudományi képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett közgazdász oklevél.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és (ha van) angol nyelvű oldala
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél 
Kiknek a jelentkezését várjuk? 

A szak elsősorban azoknak hasznos, akik hosszútávon a biztosítási szektorban kívánnak maradni, munkahelyükön belül tovább akarnak lépni, középvezetővé szeretnének válni, elsősorban az alábbi szektorokban: 
 
 • biztosítók, biztosításközvetítők
 • MNB felügyeleti részleg
 • bankok és Magyar Posta, mint biztosításközvetítő
 • Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 

A önköltség díja: 375.000 Ft/félév. (A beiratkozás regisztrációs díja: 9.000,- Ft)

Ez a képzés Magyarországon csak a Budapesti Corvinus Egyetemen indul. A tanárok részben az egyetem oktatói – jelentős részük komoly biztosítási gyakorlati  és oktatási tapasztalattal rendelkezik, részben pedig a magyar biztosítási szakma kiemelkedő szakemberei. 

Kollégáink a jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu e-mail címen várják esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

Letölthető képzésleírás

Biztosítási szakközgazdász
Biztosítási specialista

Tájékoztató anyag

Biztosítási specialista/szakközgazdász
 • Horváth Gyula – Aegon volt pénzügyi vezérigazgató-helyettese
 • Hanák Gábor – nemzetközi aktuárius szövetség volt elnöke
 • Juhos András – Uniqa volt vezérigazgató-helyettese
 • Borza Gábor – NN volt vezérigazgató-helyettese
Beszerzési menedzsment/szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vállalatgazdaságtan Intézet
Szakfelelős oktató: Vörösmarty Gyöngyi
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
A szakot olyan, vállalati gyakorlattal rendelkező szakembereknek ajánljuk, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalatokkal, vagy erre a területre kerülve szeretnének szaktudásra szert tenni.

A képzés során a résztvevők képesek lesznek rendszerszinten átlátni a vállalat beszerzési folyamatait, megtervezni és irányítani annak működését, elemezni és fejleszteni a beszállítói kört, összehangolni az érintettek munkáját.

Beszerzési menedzser/szakközgazdász végzettség csak a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezhető, a képzés szakmai partnere a nagy presztízsű Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság. 

A keresztféléves jelentkezés lezárásra került!
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: beszerzési menedzser/szakközgazdász beszerzési menedzsment szakon

Felvételi követelmény: 
 
 • beszerzési menedzsment szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és legalább 2 év szakmai gyakorlat
 • beszerzési menedzsment szakközgazdász szakon: gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett közgazdász oklevél és legalább 2 év szakmai gyakorlat.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és (ha van) angol nyelvű oldala
 • munkáltatói igazolás (vállalkozók esetében tevékenység igazolás) a szakmai gyakorlatról
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél (a beszerzési területen végzett feladatok bemutatásával) 
Kiknek a jelentkezését várjuk? 

Szakirányunkra az alábbi szektorokból várjuk elsősorban stratégiai beszerzők, kategória menedzserek és beszerzési vezetők jelentkezését: pénzügyi szervezetek, szolgáltatók, termelő cégek, autóipari, élelmiszeripari vállalatok.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges.

Az önköltség díja: 440.000 Ft/félév
(A beiratkozás regisztrációs díja: 9.000,- Ft)

Kollégáink a jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu e-mail címen várják esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

Letölthető képzésleírás

Beszerzési menedzsment szakközgazdász
Beszerzési menedzsment

Tájékoztató anyag

Beszerzési menedzsment/szakközgazdász
Bankmenedzsment szakreferens/szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Pénzügy Tanszék
Szakfelelős oktató: Dr. Kürthy Gábor
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 3 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
A képzés elvégzésével a hallgatók pénzügyi és bankmenedzsment szakértői, banki közép- és felsővezetői kompetenciákat szerezhetnek. A végzett hallgatók az elsajátított ismeretanyag birtokában és a vezetői képességek fejlesztése következtében megerősítik a már megszerzett pozícióikat, illetve növelik esélyeiket a vezetői pozíciók megszerzésére

A keresztféléves jelentkezés lezárásra került!

A képzés a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. együttműködésével zajlik.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Bankmenedzsment szakreferens/Bankmenedzsment szakközgazdász

Felvételi követelmény:

 • Bankmenedzsment szakreferens szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél, kivéve közgazdász szakképzettség.
 • Bankmenedzsment szakközgazdász szakon: gazdaságtudományi képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett közgazdász oklevél.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és (ha van) angol nyelvű oldala
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges.

Az önköltség díja: 375.000 Ft/félév (A beiratkozás regisztrációs díja: 9.000,- Ft)

A képzés 2021. februárjában (keresztfélévben) indul.

Kollégáink a jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu e-mail címen várják esetlegesen felmerülő kérdéseiket.   
Aktuárius szakértő/Aktuárius szakközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Kovács Erzsébet
Az alapképzési szak megnevezése: Aktuárius szakértő/Aktuárius szakközgazdász
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk a képzést?

A szakot azoknak ajánljuk, akik a biztosítási szakmában aktuáriusként dolgoznak, akik szívesen váltanának aktuáriusi munkakörre. Illetve, akik az új trendeknek megfelelően adattudós aktuáriusként képzelik el a jövőjüket.

Milyen releváns tudást ad?

A szak a big data módszerekkel kiegészülve a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását, a matematikai és statisztikai modellezést és a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését biztosítja.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került)

Regisztrációs díj: 5.000,-Ft

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

A képzés várható kezdete: 2020. szeptember 11.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges


Önköltség a képzésen: 500.000.- Ft/félév.


Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

Dr. Kovács Erzsébet erzsebet.kovacs@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kutatóközpontok / Biztosítási Oktató és Kutató Csoport (KTK)
Tanszékvezető egyetemi tanár / Head of Department, Professor
E épület, E.237
Telefon: +36 1 482 5267 • Mellék: 5267

Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információ

Récseiné Erdélyi Anett part.time@uni-corvinus.hu, anett.erdelyi@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Part Time Képzések
Tanulmányi előadó / Student Service Clerk
E épület, 185/a
Telefon: +36 1 482 5231 • Mellék: 5231

A szakirányú továbbképzés célja magas szintű statisztikai, pénzügyi és biztosítás-matematikai műveltségű, az európai és világpiacon versenyképes tudással rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén.

Időtartama: 4 félév

Tagozat: Levelező

Helyszín: Budapest

Gyakorisága: általában kéthetente
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: aktuárius szakértő/aktuárius szakközgazdász.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 • A korábban megszerzett ismereteket tovább bővítő, alapozó ismeretkörök: 14 kredit(makroökonómia, mikroökonómia, kommunikációs gyakorlat, szociológia)
 • A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 56 kredit(valószínűségszámítás és matematikai statisztika, többváltozós statisztikai modellek, általános biztosítástan, jogi alapismeretek, biztosítási és pénztári jog, biztosítási marketing, vállalati pénzügyek, befektetések, opcióárazás, számvitel és elemzés, vállalatvezetési ismeretek)
 • Differenciált szakmai ismeretek: 40 kredit(életbiztosítás, biztosítási és pénzügyi számítások, nem-életbiztosítás, viszontbiztosítás, aktuáriusi modellgyakorlat, társadalombiztosítás, nyugdíjpénztárak tervezése)

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 • Valószínűségszámítás
 • Matematikai statisztika
 • Többváltozós statisztikai modellek
 • Általános biztosítástan
 • Jogi alapismeretek, biztosítási és pénztári jog
 • Biztosítási marketing
 • Befektetések, opcióárazás
 • Számvitel és elemzés
 • Vállalatvezetési ismeretek
 • Életbiztosítás
 • Biztosítási és pénzügyi számítások
 • Nem-életbiztosítás
 • Viszontbiztosítás
 • Aktuáriusi modellgyakorlat
 • Társadalombiztosítás
 • Eredményelemzés és szolvencia

A hallgató ismeri:
 • a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését;
 • a matematikai, statisztikai modellezést;a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását;
 • a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás gyakorlatában előforduló fontosabb jelenségek működési mechanizmusait, azok jogi szabályozását.

A hallgató alkalmas:
 • az életbiztosítás és az általános (vagyon-) biztosítások gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékolási számítások elvégzésére;
 • a biztosítási termékfejlesztésre, a piaci kockázatok és hatások felmérésére;
 • magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén biztosítási folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására;
 • elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére;önálló és csoportmunka végzésére;
 • biztosítási problémák alkotó módon történő megközelítésére, eredeti megoldások adására.

Személyes adottságok és készségek
 • elemző és szintetizáló készség;probléma felismerő és megoldó készség;pontos, alapos, megbízható munkavégzés;
 • információ rendszerzési és feldolgozási képesség;érdeklődés a társadalmi kérdések (pl. nyugdíjrendszer, egészségbiztosítás) iránt;
 • kritikai elemző készség, javaslattevő, kezdeményező képesség;rugalmasság a csoportmunkában;
 • személyes felelősségvállalás és döntéshozatali képesség;a szakmai továbbképzés iránti igényesség;
 • az új tudományos eredmények alkotó módon való alkalmazása.
Agrobusiness-menedzsment
A képzésért felelős szervezet: Vállalkozásfejlesztési Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Székesfehérvár
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Az Agrobusiness-menedzsment képzést a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban és az ezekhez kapcsolódó iparágakban dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik potenciális közép- vagy felsővezetőként pénzügyi, vállalatirányítási, szakpolitikai feladatokat látnak el.

A képzésben résztvevők képesek lesznek rendszer szinten átlátni a hazai és nemzetközi trendeket, megtervezni és irányítani a vállalati folyamatokat. Jártasságot szereznek a HR, vállalatirányítás, tárgyalástechnika, digitalizáció, precíziós gazdálkodás és big data területén. 

A keresztféléves jelentkezés lezárásra került!
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: agrobusiness-menedzser

Felvételi követelmény: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és (ha van) angol nyelvű oldala
 • szakmai önéletrajz 
Kiknek a jelentkezését várjuk?

Szakirányunkra az alábbi szektorokból várjuk főleg középvezetők jelentkezését: banki finanszírozás, gépforgalmazás, mezőgazdasági nagyvállalatok, nagy élelmiszeripari cégek, tenyésztő szervezetek, államigazgatás. A szakirányú továbbképzés elvégzése után hallgatóink sokkal nagyobb eséllyel lépnek előre felsővezetői pozícióba.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges.

Az önköltség díja: 580.000 Ft/félév
(A beiratkozás regisztrációs díja: 9.000,- Ft)

Kollégáink a jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu e-mail címen várják esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

Letölthető képzésleírás

Agrobusiness menedzsment

Tájékoztató anyag

Agrobusiness-menedzsment
 • Csányi Attila, Bonafarm vezérigazgatója
 • Éder Tamás, Bonafarm stratégiai igazgatója
 • Feldman Zsolt, mezőgazdaságért felelős államtitkár
 • Farkas Sándor, parlamenti államtitkár 
 • Vida József, Takarékbank vezérigazgatója
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 11:06:58