November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 43. kötet 2012. május


REKETTYE Gábor
Az árak észlelése és értékelése
2. – 13. oldal

A 2008-ban kezdődött gazdasági válság a korábbiaknál is fontosabbá tette az árakat a vásárlók számára. Azt eddig is mindenki tudta, hogy az árak alapvetően befolyásolják a fogyasztók vásárlási döntését. Arra a kérdésre azonban, hogy miképpen, már nem mindig tudunk pontos választ adni. A közgazdaságtan szerint az árak csökkenése növeli a fogyasztók vásárlási hajlandóságát és fordítva, az árak emelkedése kisebbíti azt. A valóság azonban nem mindig írható le közgazdaságtani fogalmakkal vagy matematikai képletekkel.

 

MAROSSY Zita
Az extrém ármozgások statisztikai jellemzői a magyar áramtőzsdén
14. – 24. oldal

 

2010. július 20-án megkezdte működését a magyar áramtőzsde, a HUPX. 2010. augusztus 16-án az első napokban tapasztalt 45-60 euró megawattórás ár helyett egyes órákban 2999 eurós árral szembesültek a piaci szereplők. A kiemelkedően magas árak megjelenése nem szokatlan az áramtőzsdéken a nemzetközi tapasztalatok szerint, sőt a kutatások kiemelten foglalkoznak az ún. ártüskék okainak felkutatásával, valamint megjelenésük kvantitatív és kvalitatív elemzésével. A cikkben a szerző bemutatja, milyen eredmények születtek a kiugró árak statisztikai vizsgálatai során a szakirodalomban, illetve azok következtetései hogyan állják meg a helyüket a magyar árak idősorát figyelembe véve. A szerző bemutat egy modellkeretet, amely a villamosenergia-árak viselkedését a hét órái szerint periodikusan váltakozó paraméterű eloszlásokkal írja le. A magyar áramtőzsde rövid története sajnos nem teszi lehetővé, hogy a hét minden órájára külön áreloszlást illeszthessünk. A szerző ezért a hét óráit két csoportba sorolja az ár eloszlásának jellege alapján: az ártüskék megjelenése szempontjából kockázatos és kevésbé kockázatos órákba. Ezután a HUPX-árak leírására felépít egy determinisztikus, kétállapotú rezsimváltó modellt, amellyel azonosítani lehet a kockázatos és kevésbé kockázatos órákat, valamint képet kaphatunk az extrém ármozgások jellegéről.

 

BENCSIK Andrea – MAROSI Ildikó – DŐRY Tibor
Vágyott kultúra és reális értékítélet - Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének
előfeltétele egy felsőőoktatási intézményben
25. – 40. oldal

 

A tudásmenedzsment-rendszerek kiépítése és működtetése egyre népszerűbb vállalati cél. A legnagyobb igyekezet ellenére is kudarccal végződhet egy ilyen változás megvalósítása, ha a szükséges feltételek nélkül próbálkozunk ezzel a beavatkozással a szervezet életében. Az egyik legfontosabb előfeltétel a bizalomra, közös tanulásra, fejlődésre épülő, nyitott szervezeti kultúra, mely a tanulószervezeti jellemzőkkel írható le. A szerzők kutatásukban arra voltak kíváncsiak, milyen elképzeléseik, vágyaik vannak a felsőoktatásban oktató kollégáknak az ideálisnak nevezett szervezeti kultúráról. Ezeket az elképzeléseket egy külső tanácsadó cég által végzett kérdőíves felmérésen alapuló vizsgálat segítségével tudták meg, melynek kiértékelésére a circumplex-módszer szolgált. Az eredményeket összevetették a  tanulószervezeti jellemzőkkel, vizsgálva azt a hipotézist, miszerint az oktató kollégák tudat alatt is olyan ideális szervezetet képzelnek el, mely a tanulószervezeti kultúra jellemzőivel azonos.

 

KOVÁCS Kármen – KUTI Mónika
A marketingeszközök és –tevékenységek részvényesi értékre gyakorolt hatása
41. – 51. oldal

 

A vállalati marketing pénzügyi teljesítményre, különösen részvényesi értékre gyakorolt hatásának kimutatása mind fontosabbá válik a marketingráfordítások nagyságának növekedésével, valamint annak felismerésével, hogy a részvényesek számára vevői érték nélkül nem lehet hosszú távon értéket biztosítani, azonban kedvező piaci eredményekkel sem feltétlenül valósul meg a pénzügyi teljesítmény növekedése. A szerzők tanulmányukban a marketingeszközök és -tevékenységek részvényesi értékre gyakorolt hatását vizsgálják, rámutatnak arra, hogy milyen módon befolyásolhatják a részvényeseket megillető szabad pénzáramot, a tulajdonosi megtérülést, a stratégiai tervezési időhorizontot és a végértéket. A marketing néhány lehetséges negatív hatását is kiemelik. Ezt követően felvázolják a marketingjellegű beruházások reálopciós karakterisztikáit, valamint játékelméleti összefüggéseit dinamikusan változó környezetben.

 

SZIVA Ivett
Versenyző együttműködés és a turisztikai desztinációk versenyképessége - „Hol volt, hol nem volt…?”
52. - 60. oldal

 

A versenyző együttműködés (co-opetition) népszerű fogalma számos elméleti alátámasztást nyert a versenyképesség elméleti megközelítéseiben is, így a regionális versenyképesség és a klaszterek elméleti alapvetéseinek területén. Maga a fogalom pedig kifejezetten „divatossá” vált hazánk turizmusában: a közelmúltban kerültek a versenyző együttműködést és a turisztikai versenyképességet szolgáló desztináció-menedzsment szervezetek (Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek, TDMSZ a továbbiakban) a turisztikai irányításpolitika és a turisztikai szakma figyelmének középpontjába. Jelen cikkben a szerző célja a versenyző együttműködés és a turisztikai desztinációk versenyképessége közötti elméleti összefüggés feltárása. További cél az elméleti alapvetések primer kutatás során való vizsgálata: az együttműködés mintáinak feltárása a desztinációk szereplői között három (egy hazai és két ausztriai) esettanulmány keretében, a hazai és nemzetközi esetek specifikumainak, valamint a desztinációk fejlettsége miatti kritikus különbségeknek a kimutatása által.

 


Budapest Management Reveiw May, 2012. Vol. 43.

 

 

Rekettye, Gábor
Perception and Evaluation of Prices
pp.2-13.

 

Since the beginning of the global economic recession prices have become more and more important for sellers and buyers.To study the role of prices in consumer behaviour is a rather new field of marketing research. The paper starts out from the fact that prices can be regarded as a multidimensional stimulus, which influences the purchasing decision of consumers. The study describes the process how, in this multidimensional pricing environment, consumers get from the perception through the evaluation of prices to the purchasing decision. According to the model constructed by the author the perception of prices depends on the presentation of prices and on the willingness and ability of people to numerically perceive and evaluate the different presentations of prices. In the process how consumers get from the perceived prices through the excepted prices to the purchasing decision the perceived value plays the most important role. The perceived value is motivated by the internal and external reference prices and the perceived reference value. The paper comes to the conclusion that in recession and post recession times, companies are compelled to understand these processes better to be able to set their price points according to the changing buyers behaviour.

 

Marossy, Zita
The statistical characteristics of extreme price movements in the Hungarian power exchange
pp. 14-24.

 

On 20th July, 2010 the Hungarian Power Exchange, the HUPX started its operation. On 16th August in certain hours the markets participants faced € 2,999 price instead of in the first days experienced 45-60 euros/mwh. According to the international experiences the appearance of the extremely high prices hasn’t been unusual in the power exchanges, the researches have focused exploring the causes of the so-called spikes and quantitative and qualitative analysis of those appearances. In this article the author describes what results were determined on statistical studies of outstanding prices in the literature, and how their conclusions stand up into account the time series of the Hungarian prices. The author presents a model framework which describes the behavior of electricity prices in the seven hours of periodically varying parameters. Unfortunately the brief history of the Hungarian Power Exchange does not allow to suit specific prices for each hour of week. Therefore the author classifies the hours of the week in the two groups based on the nature of price dispersion: according to the appearance of spikes to risky and less risky classes. Then for describing the HUPX prices the author builds a deterministic two-state, regime-changing model, which can be identified the risky and less risky hours, and to get a picture of the nature of extreme price movements.

 

Bencsik , Andrea – Marosi , Ildikó – Dőr y, Tibor
Desired culture and real value judgement – Precondition of development a knowledge management system in a higher education institution
pp. 25-40.

 

To create and to operate a knowledge management system is becoming a more and more popular target of the companies. Realizing the changes above can result in a failure – in spite of the biggest will – if organizations lack certain prerequisites which are necessary in companies’ lives. One of the most important prerequisites is organizational culture which can be characterized by confidence, common learning, development and open atmosphere. This is called a learning organizational culture. In their research the authors would have liked to know what kind of dreams the colleagues have about their own organizational culture. They achieve these results from an investigation with questionnaires which were realized by an advisory team. To evaluating the results of this investigation circumplex method was used. These results were compared with the characteristics of learning organization to confirm our hypothesis. According to this idea colleagues have the same images about their successful organization as the characteristics of learning organizations.

 

Kovács , Kármen – Kuti , Mónika
The effect of marketing assets and activities on shareholder value
pp. 41-51.

 

Proving the effect of corporate marketing on financial performance, especially on shareholder value, becomes more and more important as marketing expenditures increase. Furthermore by the recognition that for shareholders without customer value it is not possible to provide value in the long run, however, neither good market results can assure the growth of financial performance. In this paper the authors examine the effect of marketing assets and activities on shareholder value, they point out how these can influence free cash flow to equity, hareholder return, strategic planning time period and terminal value. They emphasize also some possible negative effects of marketing. The authors outline the real optional characteristics of marketing investments and their game theoretical relations in dynamic environment.

 

Sziva , Ivett
Co-opetition and the competitiveness of touristic destinations - „Where was, where it was not..?”
pp. 52-60.

 

The popular term of co-opetition gained theoretical support even in the theoretical approaches of the area of competitiveness, particularly in the field of regional competitiveness and the clusters.The term became rather popular in Hungary: as the tools of destination management and the destination management organizations (DMOs) focusing on the development of co-opetition and competitiveness came to the focus of the Hungarian touristic practice, governmental decisions in the recent past. In this article the author’s aim is to describe the theoretical connections among co-opetition, and the competitiveness of the touristic destinations. Further aim is to analyze the theoretical baselines in primary research, to map the samples of cooperation among the actors of touristic destinations in three case studies (made in one Hungarian, and two Austrian destinations) regarding the topic with regard to Hungarian and international cases, as well as the stage of development.

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.