Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Képzéseink

BA

Őszi szemeszter

 • Vállalatgazdaságtan (BSc) – Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 

A tárgy célja, hogy átfogó képet nyújtson a vállalatok értelmezéséről, működéséről és környezeti beágyazottságáról. A vállalatgazdaságtan több tudományterület oldaláról tárgyalja a vállalatokat, és a gazdálkodástant és a közgazdaságtant hangsúlyozza. A vállalatot és annak működését a felső vezetők nézőpontjából tárgyalja. A stratégia keretébe ágyazva mutatja be a működés funkcionális területeit és a vállalati magatartássajátosságait. A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek a vállalatot, mint entitást értelmezni, és átlátják a funkcionális területek közötti kapcsolatokat. Ismerik a vállalati működés funkcionális területeinek alapjait, valamint megismerik a stratégiai gondolkodás és tervezés alapfogalmait. Értelmezni tudják a vállalatok környezeti beágyazottságát. A gyakorlati élet példáira képesek lesznek a Vállalatgazdaságtan ismeretanyagát alkalmazni, és magukat a szakmai szaknyelven szabatosan kifejezni.

 • Globális fenntarthatósági kihívások (BSc) – Globale Herausfolderungen der Nachhaltigkeit 

A hallgatók számára olyan ismeretek és képességek nyújtása, amellyel képesek a társadalmi-gazdasági folyamatokat tágabb kontextusba helyezni, annak következményeit fenntarthatósági (társadalmi-gazdasági-ökológiai) szempontból értékelni, és az érintettek szemszögéből is vizsgálni a folyamatokat. A tárgy szemléletformáló jelleggel kívánja a hallgatókat felkészíteni arra, hogy a munka világában a gazdasági szempontok mellett figyelembe vegyék a vállalati működés ökológiai és társadalmi következményeit, és azokat képviseljék is a döntéseik során. A szemléletformálás során a hallgatók saját életmódjuk egyes elemeit is vizsgálat alá vonják, és a felelős fogyasztás aspektusait is megismerik hétköznapi életvitelük kapcsán. A hallgatók tudományos igényességgel ismerjék a gazdasági/üzleti folyamatok és a környezet állapota közötti összefüggéseket globális, regionális és lokális szinteken, a fenntartható fejlődés fogalmait és a mérésére alkalmas mutatószámokat. Cél továbbá, hogy megismerjék az emberi tevékenység által generált legfőbb ökológiai problémákat, a kiváltó okokat, valamint a megoldásukra szolgáló eszközöket egyéni, vállalati, társadalmi és nemzetközi szinten. Felismerjék, hogy a “zöld” nem feltétlenül jelent valóban fenntartható megoldást akár környezeti, akár társadalmi értelemben. 

 •  Vállalati pénzügyek (BSc) – Investition und Finanzierung 

A vállalati pénzügyi alapok elsajátítása és a legfontosabb pénzügyi piaci számítások, értékelési elvek használatának megértése és begyakorlása. Mindezeken belül a tantárgy célja az általános hozam-, jelenérték- és jövőérték-számítás elsajátítása. A hallgatóknak tisztában kell lenniük a főbb értékpapír-piaci és egyéb eszközök kockázataival, illetve árazási alapelveivel. Képeseknek kell lenniük vállalatok és projektek értékelésére, megvalósíthatóságuk egyszerűbb elemzésére. Átlátják a vállalatok finanszírozási lehetőségeit, a finanszírozási szerkezet megválasztásának előnyeit és hátrányait, az osztalékpolitika főbb elveit. 

 •  Piackutatás (BSc) – Marktforschung 

 A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a marketingkutatás fogalmait, folyamatait, legfontosabb piaci szereplőit. Továbbá a tárgy célja a hallgatókban kialakítani keresési, elemzői és kutatásszervezési képességeket. Továbbá fontos szerepet kap a kritikus gondolkodás erősítése, melynek segítségével azok is értékelő módon képesek feldolgozni kutatási jelentéseket, akik a gyakorlatban nem végeznek marketingkutatást. 

 • Gazdasági jog és adózástan (BSc) – Wirtschaftrecht und Steuerlehre 

A tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a legfontosabb jogi alapfogalmakat, és áttekintse a gazdaság és jog egymáshoz fűződő viszonyát. Ebben a körben betekintést enged egyfelől a piaci kapcsolatok mellérendeltségen alapuló jogi szabályozásába (ideértve különösen a szerződési jogi, és társasági jogi alapismereteket), másfelől pedig a piacot érintő vertikális jogi keretrendszerbe (ideértve különösen az adójogi alapismereteket). Mindezek körében a kurzus súlyponti kérdésként tekint azon jogi instrumentumok elemzésére, amelyek a piaci szereplőket gazdasági tevékenységük végzése során a fenntarthatóság követelményének való megfelelésre ösztönzik. A tárgy oktatása során hangsúlyosan jelenik meg az a megközelítés, hogy a kurzus elsősorban a jogi gondolkodás sajátosságainak megismertetésére, illetve megértése és nem a jogszabályi rendelkezések mechanikus memorizálására kívánja ösztönözni a hallgatókat. 

 •  Szervezeti magatartás (BSc) – Verhalten in Organisationen und Personal 

A tárgy a szervezetek működésével és működtetésével foglalkozik, elsősorban azok magatartási és vezetési vonatkozásaira koncentrálva. A tárgy célja, hogy a legfontosabb szervezetelméleti koncepciókat, vállalati formákat, változásvezetési helyzeteket, továbbá a szervezet-környezet kapcsolatrendszert magatartástudományi perspektívából vizsgálja meg. A kurzus arra a feltevésre épít, hogy a szervezetekben az emberek jelentik az üzleti siker és a szervezeti alkalmazkodóképesség zálogát és az a munka, amit végeznek, egyéni boldogulásuknak is meghatározó eleme. Jelentős részben építve a tárgy keretében szerzett elméleti ismeretekre, a szemináriumokon a gyakorlati kérdések kerülnek előtérbe: az emberierőforrás-menedzsment alapfogalmait, eszközrendszerét, ezek célszerű alkalmazási lehetőségeit és a jövőbeli fejlődés irányait is bemutatjuk. A tárgy mélyrehatóan foglalkozik a személyiségtípusokkal, a vállalati emberkép modellekkel, a motivációs mechanizmusokkal, a vezetési stílusokkal, a csoportdinamikával, a szervezeti kultúrával, a munkahelyi stresszel, a humán erőforrás kérdésköreivel és a változásvezetéssel. 

 Tavaszi szemeszter 

 •  Üzleti döntési technikák (BSc) – Betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie 

A tárgy célja, hogy a diákok számára a gyakorlatban használható ismeretanyagot, eszköztárat, módszertani segítséget nyújtson a problémafeltáráshoz, a döntés-előkészítéshez és a problémamegoldáshoz. Megkülönböztetjük a biztos, a bizonytalan és a kockázatos helyzetekben történő döntéshozatal sajátosságait. A kurzus során érzékeltetni kívánjuk a rendelkezésre álló módszerek sokféleségét, valamint a megfelelő döntési technikák kiválasztásának fontosságát és nehézségeit. Hangsúlyozzuk a többszempontúság fontosságát, amely vonatkozik egyrészt a gondolkodásmódra (több szereplő, értékítélet, kontextus stb. érvényesítése); másrészt arra, hogy forrásként több diszciplínára épül a tárgy; harmadrészt pedig a módszerek alkalmazhatóságának széles skálájára. A kurzus egyéni és csoportos formában az elméleti és a tapasztalati tanulás ötvözésére épít, és reflektív gondolkodásra, asszertív kommunikációra, együttműködésre és önálló problémamegoldásra kíván ösztönözni. 

 • A marketing alapjai (BSc) – Grundlagen des Marketing 

A tárgy keretében a hallgató olyan ismeretekre tesz szert, amellyel mind elméleti, mind gyakorlati tudása gazdagodik. Ezen ismeretek egyrészről az egyetemen más tárgyak keretében is előkerülnek, másrészről a hallgató későbbi munkájában rendkívül jól hasznosíthatók. Az ismereteken túl a hallgatók képesek a marketing fogalmak értelmezésére, rendszerezésére és helyes azonosítására. Nyitottá válnak új információk és más megközelítések befogadására, a csoportmunka révén fejlődik felelősségvállalásuk és kooperációs készségük, képesek érvelésre, vitára és mások véleményének befogadására, illetve saját álláspontjuk kifejtésére és bemutatására. 

 •  Információmenedzsment (BSc) – Informationsmanagement 

A digitális technológiák – pontosabban az információtechnológia és az információrendszerek – kritikus szerepet játszanak a versenyképes üzleti folyamatok támogatásában. A tárgy célja, hogy felkészítse a hallgatókat és a gyakorlatban is jól hasznosítható tudást adjon arra vonatkozóan, hogyan és milyen módon alkalmazhatják a digitális technológiákat a legkülönbözőbb üzleti helyzetekben. Ennek megfelelően a tárgy átfogó képet ad az üzleti célú információ-technológiai alkalmazások alapvető fogalmairól, elemeiről, az információrendszerek bevezetéséről és működtetéséről. A tárgy széles körben használatos alkalmazás-kategóriákat mutat be, sok illusztrációval és jelentős teret ad az üzleti, szervezeti, stratégiai kapcsolódások, problémák feltárására is, a technikai vonatkozásokat projektmenedzsment és változtatásmenedzsment kérdésekkel ötvözi, és az üzemeltetés kérdéseire is kitér. 

 •  Költségszámítás (BSc) – Kostenrechnung 

A tárgy célja, hogy alapvető áttekintést adjon a vállalati költségszámítás legfontosabb rendszereiről. A kiindulópont a kontrolling és a vállalatértékelési módszerek mélyebb megértése. Ezen a vonatkoztatási kereten belül kerül sor a költségszámítás céljainak és komponenseinek tárgyalására, a vállalati eredménnyel és nyereségességgel való kapcsolat vizsgálatára, valamint az alapvető informatikai támogató háttér megismerésére. Az oktatás előadások, valamint az előadásokba integrált szemináriumok mentén valósul meg. A hallgatók számos alkalmazási terület és példa megismerésével, valamint valós helyzeteket bemutató vállalati vendégelőadás segítségével képessé válnak az elmélet és a gyakorlat ötvözésére, az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolódási pontok megértésére.

MA

MA

Őszi szemeszter

 • Stratégiai gondolkodás (MSc) (A fenntartható és társadalmilag felelős vállalat) – Strategisches Denken

A tantárgy célja a hallgatók megismerése az üzleti stratégiai gondolkodás legfontosabb elemeivel. A tanfolyam elméleti alapot és gyakorlati példákat kínál arra, hogy a stratégiai gondolkodás hogyan működik a vállalatokban, és hogyan lehet a vállalatok sikere a kreatív stratégiai gondolkodás révén.

Tavaszi szemeszter

 • Multinacionális vállalatok vezetése (MSc) – Management multinationaler Unternehmen

A rendezvény célja megtanulni megvizsgálni a különféle típusú vállalatok nemzetközivé válásának lehetőségeit, és tágabban megnézni a globalizáció fogalmát.

 • Haladó befektetési és finanszírozási (MSc) – Investition und Finanzierung für Fortgeschrittene

Beruházás és finanszírozás esetén elmélyítik a Bachelor fokozatból szerzett ismereteket. Megvitatják a vállalati pénzügyek és a származékos pénzügyi eszközök témáit, és a modern tőkepiaci kutatások hátterében átfogó képet alakítanak ki a befektetési és finanszírozási elméletről.

 • Stratégiai emberi erőforrások menedzsmentje (MSc) – Strategisches Human Ressourcen Management

Ez a kurzus a stratégiai humán erőforrás menedzsmentelméleti alapjait és releváns fogalmait tanítja. A cél az, hogy megismertesse a hallgatókat a stratégiai személyzeti menedzsment gyakorlati kihívásainak megoldásának megközelítésével.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.03.26. - 06:48:43