Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

Szakszeminárium-választás

A szakszemináriumokra történő jelentkezés menete a 2017/18 tanév 1. félévtől átalakul. A korábbi gyakorlattól eltérően a hallgatók saját preferenciáik és tanulmányi átlaguk alapján kerülnek besorolásra az egyes oktatókhoz. Minden őszi félévben a hallgatók egy on-line felületen megjelölik, hogy melyik oktatóhoz mennyire szeretnének bekerülni, majd az első négy félév tanulmányi átlaga alapján történik a besorolás, vagyis a legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók preferenciáit veszi a Tanszék először figyelembe. A preferencia sorrend kialakításához kérjük a szakdolgozati téma listát tanulmányozni.  

Agrárközgazdasági és vidékfejlesztési szekció_2021

Szakdolgozat

A szakdolgozat elkészítése és megvédése fontos lépés a diplomaszerzéshez vezető úton. Az alábbi tájékoztató célja az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszéken leadott szakdolgozatokkal kapcsolatos információk összegzése

Tartalmi és formai követelmények

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei részletesen megtalálhatók a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mellékletében (lásd a letölthető dokumentumokat a lap alján) a megfelelő szakok megnevezése alatt. Ezek közül kiemelten fontosak az alábbiak:

1. A szakdolgozat szerkezetileg az alábbi elemekből áll: tartalomjegyzék, bevezetés, elméleti felvezetés, vizsgálati módszertan bemutatása, központi témakör kifejtése, összegzés, irodalomjegyzék. A szakdolgozat egyes tartalmi elemeinek elkészítéséhez segítséget nyújtanak a bírálati szempontok is (lásd a letölthető dokumentumokat a lap alján).

2. A szakdolgozatnak, mint tudományos munkának, kiemelten fontos része a szakirodalom bemutatása, vagyis annak ismertetése, hogy kik vizsgálták korábban a témát és mire jutottak. A szakirodalmi rész hiánya automatikusan a szakdolgozat elégtelennel való minősítését vonja maga után.

3. A szakdolgozat ideális esetben valamilyen folyó kutatásba kapcsolódik be és annak alapján íródik, biztosítva ezzel a tudományos minőséget és az újszerű eredményeket. Amennyiben a szakdolgozat nem kapcsolódik aktuális kutatáshoz, kiemelten fontos szem előtt tartani, hogy tudományos módszereket használjon és saját, új vagy újszerű eredményekkel rendelkezzen.

4. Alapesetben a szakdolgozat az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszéken íródik. Amennyiben a hallgató más tanszéken szeretné felvenni a szakszemináriumot és ott írja a szakdolgozatát, ahhoz a tanszékvezető előzetes írásbeli engedélye szükséges. A kérelemben meg kell nevezni a választani kívánt tanszéket, konzulenst és témát, valamint azt is indokolni kell, hogy miért kívánja a hallgató máshol írni a szakdolgozatát. Akárhol is írja azonban a hallgató a szakdolgozatot, az Agrár Tanszék oktatói fogják bírálni és előttük is kell megvédeni azt.

5. A konzulens feladata a hallgató irányítása a szakdolgozat írásában és nem magának a dolgozatnak a megírása. A konzulens tanácsaival, ötleteivel és véleményével segíti a hallgatót a szakdolgozat írásában, ám a szakdolgozatot a hallgatónak kell megírnia.

6. A szakdolgozat alapszak esetén 30-35 oldal terjedelmű (mellékletek nélkül), mesterszak esetén 60-80 oldal (mellékletek nélkül).

7. A szakdolgozat ideális betűtípusa Times New Roman, betűmérete 12-es, sortávolsága másfeles, ami oldalanként kb. 30-35 sort jelent. A szakdolgozat margói legfeljebb körben 2,5 cm-esek, a lap bal szélén további 1 cm-es kötésbeni margóval.

8. A dolgozatban szerepelnie kell a kötelező mellékleteknek (nyilatkozat saját munkáról, nyilatkozat szakdolgozat nyilvánosságáról, nyilatkozat párhuzamos képzésben készült szakdolgozatról), melyek a letölthető dokumentumokban elérhetőek.

Minden nyilatkozatot aláírással ellátva, „képként” (szkennelt formában) kell feltölteni!

Nyilatkozatok kezeléséről

Plágium

Minden szakdolgozat a leadás után automatikusan egy plágiumellenőrző szoftveren megy keresztül. Amennyiben a plágium ténye bebizonyosodik, a hallgató ellen a Tanszék fegyelmi eljárást indít, amelynek eljárási rendje a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat alapján történik. Az eljárás kimenetelétől függetlenül plágium esetén a hallgató új témából köteles szakdolgozatot készíteni, amelyet leghamarabb a soron következő félév szakdolgozat leadási határidejével tehet meg. Akkor is új témából kell a hallgatónak szakdolgozatot írnia, ha szakdolgozatát bármilyen okból elégtelennel minősítették és a végső bírálat(ok) átlaga nem éri el a 2,00 értéket (elégtelen minősítés esetén a bíráló mellé további két bírálót jelöl ki a tanszékvezető és az újonnan kijelölt két bíráló által adott jegyek átlaga lesz a szakdolgozat bírálati jegye).

A Dronteni képzés és a szakdolgozat

A Drontenben végzett és diplomát szerzett hallgatóknak lehetőségük van szakdolgozatukat változatlan formában, angol nyelven leadni, ám minden esetben választaniuk kell egy konzulenst az Agrár Tanszékről is, aki még a leadás előtt elolvassa és véleményezi a külföldön megírt szakdolgozatot és szükség esetén változtatásokat kér. Amennyiben a hazai konzulens nem engedélyezi a szakdolgozat leadását, az csak a soron következő félévben védhető meg.

A szakdolgozat leadása

A szakdolgozat leadási folyamata a konzulens hozzájárulásával veszi kezdetét.

A leadási határidő idén 2020. 05. 18 (hétfő) 14 óra és a Moodle-on keresztül kell feltölteni az Urkund szövegegyezés vizsgálattal együtt. Ezen határidő után szakdolgozat már nem tölthető fel. Az a hallgató, aki a megadott határidőig nem tölti fel a szakdolgozatát, nem bocsátható záróvizsgára a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévi záróvizsga-időszakban.

További, hivatalos információ erről:

Felhívjuk figyelmüket, hogy
 

  • a rendszer a „Szerveridő”-t tekinti hivatalos időnek;
  • a Szakdolgozat a Moodle rendszer „VÉGLEGES LEADÁS” fülén csak egyszer tölthető fel, módosításra nincs lehetőség;
  • a Szakdolgozat írására, leadására vonatkozó – jelen tájékoztatóban nem szereplő további – előírások a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 41. §-ban találhatók. Kérjük, olvassák át figyelmesen!


Idén kizárólag elektronikus úton kell feltölteni a szakdolgozatot, nem kell leadni bekötött példányt. Az annotációt kérjük töltsék fel külön fájlban, ha a rendszer engedi.

Záróvizsga

A szakdolgozatok bírálatát a hallgató legkésőbb 1 héttel a záróvizsga időpontja előtt kézhez kapja, amely alapján felkészül a legalább három tagból álló Záróvizsga Bizottság előtti védésre, amely egy maximum 10 perces előadásból és a szakdolgozattal kapcsolatos kérdésekre adott válaszokból áll. Az előadásnak a szakdolgozat szerkezeti felépítését, a főbb megállapításokat és a bírálatra adott válaszokat kell tartalmaznia és powerpoint (ppt) formátumban kell elkészíteni. A záróvizsgák megszervezése minden esetben a Kar által előre meghatározott záróvizsga-időszakban történik.

Kérdések

A szakdolgozatok tartalmi-formai követelményeivel kapcsolatos kérdésekkel a konzulenst, míg az általános leadási folyamattal és záróvizsgával kapcsolatos kérdésekkel a vonatkozó Tanszéki felelőst, Dr. Mizik Tamást lehet megkeresni. 

Dr. Mizik Tamás tamas.mizik@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 232
Telefon: +36 1 482 5368 • Mellék: 5368

Letölthető dokumentumok

Bírálati séma
Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat
nyilatkozat párhuzamos képzésben készült szakdolgozatról
nyilatkozat szakdolgozat nyilvánosságáról
nyilatkozat saját munkáról
Az Agrobiznisz Tanszék oktatói által ajánlott szakdolgozat témák2020

Szakmai gyakorlat

Koronavírus miatti változás az ügyintézésben

A hallgatóknak a szükséges dokumentumokat (kitöltött engedélykérő lap/ gyakorlati hely engedélyezésének e-mailes jóváhagyása, fogadóhely részéről aláírt együttműködési megállapodás, majd gyakorlat elvégzése utáni vezetői értékelést) előszőr elektronikusan kell eljuttatni a bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu e-mail címre, illetve az eredeti példányokat postai úton kell megküldeni az Szakmai Gyakorlat Iroda címére: 1093 Budapest, Fővám tér 8., 175. iroda.

Szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele és időtartama

A diploma megszerzésének egyik feltétele a szakmai gyakorlat elvégzése, amely 12 hétig tart és az Egyetem és a gazdálkodó/költségvetési szervezet közötti együttműködési megállapodás alapján teljesíthető. A szakmai gyakorlat jó alkalom arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek egy mezőgazdasági vagy ahhoz kapcsolódó vállalat/intézmény szervezeti és szakmai felépítésével, valós körülmények között készüljenek későbbi mérnöki/közgazdasági munkájukra, valamint alapvető ismereteket szerezzenek a szakirányuknak megfelelő gyakorlati mérnöki/gazdasági feladatokról. A szakmai gyakorlat segítheti a hallgatót a szakdolgozat megírásában is. Szakmai gyakorlat külföldön is végezhető.

A hallgató szakmai gyakorlatát 6 aktív félév teljesítését követően tudja csak megkezdeni. A 12 hetes szakmai gyakorlatot csak egybefüggően, megszakítás nélkül lehet teljesíteni. A szakmai gyakorlat csak egy adott intézménynél teljesíthető, több helyen nem. Fontos továbbá, hogy a fentiek alapján 6 aktív félév teljesítése után a szakmai gyakorlat csak a szorgalmi időszakon kívül végezhető (legkorábban az adott félév vizsgaidőszak első napján kezdhető meg).

A szakmai gyakorlat elvégzésének lépései

1. A szakmai gyakorlatok szervezése a Tanszéken a szakmai gyakorlat felelőséhez (Balogh Jeremiás) tartozik, akinél az Engedélykérő lap kitöltésével (lásd alább a letölthető dokumentumoknál) és aláírásával lehet a szakmai gyakorlat és a szerződéskötés elindítását kezdeményezni (a kitöltött és aláírt formanyomtatványt a szakmai gyakorlat felelősének kell e-mailben színesben szkennelve elküldeni). A jóváhagyott engedélykérő lapok (személyesen vagy e-mailben) a szakmai gyakorlat felelősének az aláírása után a 230-as irodában (Tanszéki Titkárságon) átvehetők. Az engedélykérő lap aláírásának legkésőbb a szakmai gyakorlat elkezdését 15 nappal megelőzően kell megtörténnie (külföldi szakmai gyakorlat esetén a megkezdés előtt 30 nappal).

2. Az aláírt engedélykérő lappal a hallgató felkeresi Szakmai Gyakorlat Irodát (1093 Budapest, Fővám tér 8. 175. iroda) vagy a dokumentumot az irodának postai úton megküldi, ahol kezdeményezi az együttműködési megállapodás (lásd alább a letölthető dokumentumoknál) aláírását. Az együttműködési megállapodást legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt 15 nappal (külföldi gyakorlat esetén 30 nappal) szükséges leadni/postai úton elküldeni a Szakmai Gyakorlat Irodába (1093 Budapest, Fővám tér 8. 175. iroda). Az aláírt szerződés hiányában a szakmai gyakorlat nem kezdhető el, illetve annak teljesítése nem fogadható el.

3. A hallgatónak a NEPTUN-ban ugyanúgy fel kell vennie a szakmai gyakorlatot, mint bármilyen más kurzust, a felvételnél azonban figyelembe kell venni, hogy a szakmai gyakorlat teljesíthető is legyen az adott félévben (ellenkező esetben nem megfelelt minősítés kerül a NEPTUN-ba). A szakmai gyakorlat NEPTUN-ban történő felvételéhez engedély szükséges, amelyet a hallgató külön formanyomtatványon kér a Szakmai Gyakorlat Irodában.

4. A 12 hetes szakmai gyakorlat végén minden hallgatónak két feladata van.

4.a. Először a munkahelyi vezetővel egy munkahelyi vezetői értékelést (lásd alább a letölthető dokumentumoknál) kell aláíratnia arról, hogy milyen minőségben végezte el a gyakorlatát és ezt a Szakmai Gyakorlat Iroda számára le kell adnia (1 eredeti példány aláírással és pecséttel).

4.b. Ezen felül minden hallgató a szakmai gyakorlatát követően 14 napon belül (de legkésőbb 20 nappal a záróvizsga időszak kitűzött időpontja előtt) köteles szakmai gyakorlati beszámolót (lásd alább a letölthető dokumentumoknál) készíteni és azt a szakmai gyakorlati felelősnek (Balogh Jeremiásnak) e-mailben elküldeni, aki azt értékeli. A beszámoló elfogadásáról minden esetben a szakmai gyakorlat felelőse dönt, azok tartalmi és formai követelményei alább letölthetők. A hallgató csak elfogadott szakmai gyakorlattal (szakmai gyakorlati beszámolóval) bocsátható záróvizsgára.

A kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó érvényes egyetemi szabályozás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari (TVSZ) hatályos mellékletében található.

A tanszék szakmai gyakorlati beszámoló követelményei

Tartalmi követelmények

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek egy mezőgazdasági vagy ahhoz kapcsolódó vállalat/intézmény szervezeti és szakmai felépítésével, valós körülmények között készüljenek későbbi mérnöki/közgazdasági munkájukra, valamint alapvető ismereteket szerezzenek a szakirányuknak megfelelő gyakorlati mérnöki/gazdasági feladatokról. Ennek keretében a megszerzett tapasztalatokat az alábbi szempontok szerint kell bemutatniuk.

  • Miért választotta az adott vállalatot/intézményt?
  • Mutassa be a vállalatot/intézményt röviden!
  • Az Egyetemen tanultak hogyan jelentek meg munkája során? Hogyan látja az elméleti és gyakorlati oldal kapcsolatát?
  • Hogyan érezte magát a munkahelyén, milyen tapasztalatokat szerzett?
  • Milyen problémákat látott a vállalat/intézmény működésében és azokat hogyan orvosolná?
  • Írja le egy átlagos hetének menetét a munkahelyén!
  • A végső beszámolót legkésőbb a szakmai gyakorlat befejezésétől számított 10 munkanapon belül el kell készíteni és azt a szakmai gyakorlat egyetemi felelősének elektronikusan a vezetői értékeléssel együtt megküldeni.

Formai követelmények

A dolgozatot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sortávval, A4-es lapformátumban, körben 2,5 cm-es margóval kell készíteni, legalább 10 oldal (mellékletek nélkül) terjedelemben. Az egyes fejezet illetve alcímek vastagítva legyenek kiemelve. Minden táblázatot illetve ábrát (ha van ilyen) sorszámozni kell. Külön sorszámozzuk a táblázatokat és külön az ábrákat, mindkét esetben 1-től indulva. Mind a táblázatoknál, mind pedig az ábráknál azok alatt fel kell pontosan tüntetni a forrást is.

TDK

A Corvinus Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék minden évben meghirdeti az Agrárközgazdasági Szekciót.

A szekció a széles értelemben vett agrárközgazdaságtan területeit foglalja magában. A hagyományos agrárgazdasági termékpálya-elemzésektől a vidékfejlesztésen és az agrárpolitika vizsgálatán át a bioenergia és a mezőgazdaság kapcsolatáig számos témakörrel (lásd lent) foglalkozik. A szekcióban minden olyan hallgatót szívesen látunk, aki megfelelő tudást és elkötelezettséget érez magában az agrárközgazdaságtan egyes területeinek tudományos igényű vizsgálatához.

Korábbi TDK szekcióinkon eredményes hallgatóink jelentős sikereket értek el az Országos TDK-n is, amivel nem csak saját maguknak, hanem az Egyetemnek és a Tanszéknek is jelentős hírnevet szeretek. Korábbi nyertes dolgozatokból számos tudományos publikáció is született, némelyek könyv formájában is megjelentek nemzetközi könyvkiadók gondozásában.

Minden alap- és mester-szakos hallgatót szeretettel várunk, aki szeretné tudását és eddigi eredményeit egy szakmai zsűri előtt is próbára tenni. A TDK dolgozat elkészítése számos előnnyel jár (lásd lentebb), mely jelentős segítséget nyújthat a későbbiekben elvégzendő feladatok (többek között szakdolgozat, diplomamunka, vagy akár PhD disszertáció megírása) elvégzésében is. A TDK tanszéki felelőse Dr. Török Áron, őt lehet keresni a témában.

A TDK írás előnyei

1. Érdekel egy téma, amiben jobban el szeretnék mélyedni

2. Szeretnék „tét” nélkül előzetes véleményt kapni a későbbi szakdolgozatomról/diplomamunkámról

3. Szeretném magam tudományos területen megmérettetni másokkal

4. Később mesterképzésre/PhD-ra szeretnék jelentkezni

5. Szakmai visszajelzések az általam kiválasztott témában írt dolgozattal kapcsolatban

6. Bekapcsolódás az egyetemi tudományos életbe

7. A helyezettek számára lehetőség van az OTDK-n való indulásra

8. A helyezettek számára jelentős pénzjutalom

TDK tanszéki felelőse

Dr. Török Áron aron.torok@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 228
Telefon: +36 1 482 5414 • Mellék: 5414

Demonstrátori rendszer

Mi az a demonstrátori rendszer?

Az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék a demonstrátori rendszert egyfajta tehetséggondozásnak tekinti, mely során a demonstrátorok számára személyre szabott konzultációkon és együttműködésen keresztül, a hagyományos oktató-diák kooperáción túlmutatóan kívánja bevonni az önként jelentkező hallgatókat a Tanszéken futó számos kutatásba, továbbá lehetőséget kínál az oktatási tevékenységbe való kismértékű bekapcsolódásra, illetve az egyetemi adminisztrációs és kapcsolatépítési folyamatokba való betekintésre.

Miért érdemes demonstrátornak lenni?

A demonstrátori pozíció a presztízsértékén túl előnyt jelent bizonyos ösztöndíjak megszerzésénél, továbbá az intenzív szakmai munka eredményeként lehetőséget jelent magas színvonalú TDK dolgozat elkészítésére, illetve az átlagos elvárásokon messze túlmutató színvonalú diplomamunka megírására.

Ki lehet demonstrátor?

Bárki, aki a Budapesti Corvinus Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a kumulált tanulmányi átlaga magasabb, mint 3,00; továbbá elhivatottságot érez magában, hogy a kötelező tanulmányain túl bekapcsolódjon az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék szakmai életébe. Jellemzően III. évfolyamos Vidékfejlesztési Agrármérnök BSc szakos hallgatók szokták a demonstrátori feladatokat ellátni.

Mi a felvételi eljárás menete?

A demonstrátori kinevezés egy-egy tanulmányi félére szól, amihez a jelentkezési határidő minden évben június végén, illetve december közepén van. Egy adott pozícióra való Kérdés esetén Török Áront szükséges keresni.

Várjuk az érdeklődő jelentkezőket!

Demonstrátor típusFeladatkörökTervezett létszámFelvételnél előnyt jelent
Vállalati kapcsolatokért felelős demonstrátorRendezvények szervezése, vállalati kapcsolatok erősítése1Corvinus Agribusiness diákszervezetnél betöltött vezetői pozíció
Social media felelős demonstrátorTanszéki honlap, facebook oldal és twitter frissítése1Social media gyakorlat
Klasszikus demonstrátorRészvétel a tanszéki kutatásokban, oktatásban, adminisztrációban3Magas kumulált tanulmányi átlag
„Továbbfutó” demonstrátorKorábbi tevékenységek folytatása1-2Korábbi sikeres demonstrátori tevékenység
Dr. Török Áron aron.torok@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 228
Telefon: +36 1 482 5414 • Mellék: 5414

Alumni

2006 óta működő alap- és mesterszakunkont több százan szereztek diplomát, így pár éve létrehoztunk egy Facebook oldalt, hogy kapcsolatot tarthassunk minden végzett hallgatónkkal. Az alábbi linken elérhető az Alumni oldalunk.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.16. - 18:19:04