Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Intézményi ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj a kiemelkedően teljesítő hallgatók számára folyósított juttatás. Ösztöndíjban részesülhet az a 
 • 2019/2020. őszi féléve előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgató, aki az adott félévet megelőző legutolsó aktív félévben az ösztöndíj-átlagba beszámító tantárgyakból legalább 23 kredit értékűt teljesített és tanulmányi eredménye eléri a 3,0 ösztöndíj-átlagot, 
 • 2019/2020. őszi félévében vagy azt követőn hallgatói jogviszonyt létesített hallgató, aki az adott félévet megelőző legutolsó aktív félévben az ösztöndíj-átlagba beszámító tantárgyakból legalább 23 kredit értékűt teljesített és tanulmányi eredménye eléri a 3,80 ösztöndíj-átlagot 

Tanulmányi ösztöndíjra alapképzésben és osztatlan mesterképzésben az I. évfolyam 2. félévétől, mesterképzésben az I. évfolyam 1. félévétől pályázhat a hallgató. Párhuzamos képzésben tanulmányokat folytató hallgató mindkét képzése tekintetében pályázhat, de csak az egyik képzésben folyósítható számára az ösztöndíj. 

Az ösztöndíj egy pályázati eljárásban egy félévre nyerhető el.
Rendszeres szociális ösztöndíjra az I. évfolyam 1. félévétől pályázhat a teljes idejű, nappali alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgató. 
A jogosultság bírálatát a Hallgatói Szociális Bizottság végzi, melynek során figyelembe veszi az eltartó és/vagy a pályázó családi körülményeit, lakhatási körülményeit, az egy főre jutó havi jövedelmet. 
Az ösztöndíj egy pályázati eljárásban egy félévre nyerhető el.
Rendkívüli szociális ösztöndíjra a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók pályázhatnak a szociális helyzetben bekövetkezett rendkívüli esemény okán. 

Rendkívüli eseménynek tekinthető például hosszantartó, súlyos betegség, haláleset, egyéb a szociális helyzetben bekövetkező jelentős változás. A pályázat bírálata során a körülményváltozás megítélt mértéke alapján maximum 75 000 Ft, 100 000 Ft, illetve 125 000 Ft ítélhető meg.

Egy adott körülményváltozásra tekintettel egyszer nyújtható be pályázat.
A szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatónak szociális helyzete alapján megítélhető ösztöndíj. 
Az ösztöndíj feltétele: 
 • a hallgató szakmai gyakorlatát az Egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és 
 • ezen a helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint 
 • a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke eléri vagy meghaladja az 50 km-t.
A Demonstrátori ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységként demonstrátori feladatok ellátását támogató, ösztönző pénzbeli juttatás, amelyre a félév végén egyszer az adott félévi teljesítménye alapján pályázhat a hallgató. Demonstrátori ösztöndíjban a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók részesülhetnek. 

Az ösztöndíj egyszeri juttatás, összegét a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.        
A Tudományos Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységként tudományos kutatási tevékenység végzését támogató, a tudományos aktivitást ösztönző juttatás, melyre pályáznia pályázni többek között tudományos publikációval, tanulmányi versenyen elért eredménnyel, TDK vagy OTDK helyezéssel lehet. 

Pályázat benyújtására jogosultak a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók. 

Az ösztöndíj egyszeri juttatás, melyre a félév végén, az adott félévi tudományos teljesítménnyel pályázhat a hallgató.
A Közéleti Ösztöndíj kiemelkedő egyetemi közéleti tevékenység végzését vagy jelentős kulturális eredmény elérését támogató, ösztönző juttatás, amelynek két típusa, a Közéleti ösztöndíj-I. és a Közéleti ösztöndíj-II. 

Ez utóbbi a Hallgatói Önkormányzat Elnökségének tagjai által megpályázható ösztöndíj, míg az előbbire (Közéleti ösztöndíj I.) azok a teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben tanulmányokat folytató, a pályázat benyújtásának félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók pályázhatnak, akik alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben vesznek részt. 

Az ösztöndíjra havonta egyszer az adott havi közéleti teljesítménnyel pályázhat a hallgató azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázat értékelése során a pályázati kiírás közzétételét megelőző két hónapban végzett tevékenységet lehet figyelembe venni.
A Diákszervezeti Ösztöndíj a BCE HÖK által akkreditált diákszervezetekben végzett vezetői és egyéb – diákszervezeti vezető pozícióhoz vagy tagsághoz köthető – tevékenységeket támogató egyetemi ösztöndíj. A pályázatokat az adott diákszervezet elnöke vagy társelnöke véleményezi és ad javaslatot a pályázatban szerepelő tevékenység értékelésére. 

A Közéleti ösztöndíjhoz hasonlóan a pályázat értékelése során csak a pályázati kiírás közzétételét megelőző két hónapban végzett tevékenységet lehet figyelembe venni.
A Corvinus Kiválósági Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő tanulmányi és tudományos kutatási, illetve közéleti tevékenység végzését, a hallgatói kiválóságot ösztönző, támogató juttatás, melyet alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató azon hallgatók nyerhetnek el, akik legalább két lezárt félévvel rendelkeznek és 
 • legalább két félévre bejelentkeztek és tanulmányaik alatt a két egymást követő aktív félévben, több teljesített félév esetén valamennyi esetben legalább 54 kreditet megszereztek; 
 • a képzésen előírt mintatanterv összes kreditjének időarányosan legalább 90%-át teljesítették; 
 • valamennyi lezárt, aktív félévben megszerzett érdemjegyeik kreditekkel súlyozott számtani átlaga – két félév átlagában – legalább 4,80; 
 • az Egyetemen kiemelkedő tudományos, illetve közéleti, közösségi tevékenységet végeztek/végeznek. 
Az ösztöndíj két félévre, azaz tíz hónapra szól, melyben egy tanulmányi félévben képzési szintenként legfeljebb egy hallgató részesíthető.
A külföldi részképzési ösztöndíj a hallgatók külföldi felsőoktatási intézményekben részképzés keretében folytatott tanulmányaik támogatására szolgáló pénzbeli juttatás. 
Pályázatot az Egyetem azon hallgatói nyújthatnak be, akik külföldi tanulmányokra vonatkozóan valamely pályázaton legalább három hónap időtartamra ösztöndíjat nyertek. 
Ilyen pályázat lehet például az ERASMUS, CEEPUS, illetve a Hallgatói Szolgáltatások által közzétett, bárki számára elérhető külföldi tanulmányok támogatására szóló ösztöndíj pályázat. 

Az ösztöndíj pályázat elbírálásánál szempontot jelent a hallgató tanulmányi teljesítménye, valamint szakmai tevékenysége. Az ösztöndíj a kiutazás félévére való aktív tanulmányi státuszú bejelentkezést követően kerül kifizetésre.
A Jó tanuló jó sportoló ösztöndíj jó tanulmányi és kiemelkedő sporttevékenységet ösztönző, támogató pénzbeli juttatás, amelyet olyan alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató azon hallgatók részesülhetnek, akik legalább két lezárt félévvel rendelkeznek az Egyetemen és 
 • hallgatói jogviszonya a pályázat benyújtásakor és a folyósítási időszakában nem szünetel; 
 • legalább két félévre bejelentkeztek és tanulmányaik alatt a két egymást követő aktív félévben, több teljesített félév esetén valamennyi esetben legalább 23 kreditet megszereztek;
 • bármely sportágban elsősorban országos bajnoki, Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai érmet szereztek; 
 • tanulmányi ideje az érintett képzés esetében a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresét nem haladja meg.
Az MNB ösztöndíjak a Magyar Nemzeti Bank és az Egyetem, mint stratégiai partnerek által együttműködési megállapodásban rögzített juttatások, melyek lehetnek önköltséget finanszírozó, kiemelkedő tanulmányi eredményt díjazó, szociális helyzet alapján megítélt ösztöndíjak, amelyek részleteit a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.
Vágólapra másolva