Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Vizsgaidőszak

Az 58/2020 (XI.13.) számú Elnöki Testületi rendelkezés 3. § értelmében a 2020/21 tavaszi vizsgák lebonyolítása kizárólag online történhet.

A 2020/2021. tanév II. (tavaszi) VIZSGAIDŐSZAK:
2021.05.17 (hétfő) és 2021.06.26 (szombat) közötti időszakban

Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben:
2021. május 7. (péntek, 12:00 –től) – 2021. június 17. (csütörtök, 23:59-ig)

A HALVEL kitöltők számára a kedvezményes vizsgajelentkezési időszak:
2021. május 3. (7:45-től alapképzés, 13:15-től mester és szakirányú továbbképzés) – május 7. (11:59-ig)

IV. negyedes közgazdasági elemző mesterszak vizsgajelentkezés:
2021. május 25. (kedd, 13:15) – 2021. június 17. (csütörtök, 23:59)

A vizsgák kizárólag online szervezhetők meg a Moodle és a Microsoft Teams egyetemi felületein. 

Vizsga jelentkezés módja

A hallgató az online felülettől függetlenül kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül jelentkezhet vizsgára. Azon hallgatók, akik nem jelentkeznek a Neptunban vizsgára, nem vizsgáztathatók le.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az önköltséggel/költségtérítéssel, vagy térítési, szolgáltatási díjjal tartozó hallgatók nem tudnak vizsgára jelentkezni addig, míg a tartozásukat ki nem egyenlítik az Egyetem felé. (A gyűjtőszámlával kapcsolatos információk a NEPTUN bejelentkező felületén elérhetők.)

Vizsgaidőpont módosítása

A megválasztott vizsgaidőpontot legkésőbb 24 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet megváltoztatni. Kivételt képez ez alól a hétfői vizsganap, amikor is legkésőbb 72 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet csak esetlegesen módosítani az időponton. A vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki ügyintézőket keressék meg ügyfélfogadási időben!

Az online vizsgán való részvétel sajátosságai

Az online vizsga lehet szóbeli vagy írásbeli.

Online írásbeli vizsga

 • Az online írásbeli vizsgán a személyazonosság igazolására a hallgatónak a cusman kód megadását írja elő.
 • A vizsgázón kívül más személy nem tartózkodhat abban a helyiségben, ahol a vizsgázó a vizsgát írja.
 • Az online vizsga során kizárólag az Egyetem által használt alkalmazáson keresztül biztosított vizsgadolgozaton lehet dolgozni.
 • Online vizsga esetén a vizsgát a vizsgadolgozat alkalmazáson keresztül megvalósuló beküldésével kell lezárni.


Online szóbeli vizsga

 • Az online szóbeli vizsga esetén a hallgató személyi azonosságának igazolására köteles felmutatni a kamerába a személyazonosításra alkalmas arcképes, érvényes igazolványát.
 • Az online szóbeli vizsga esetén a vizsgáztató bármikor kérheti, hogy a vizsgázó az általa használt eszköz kamerájával pásztázza körbe környezetét vagy közelről mutassa meg az ott található tárgyakat. A vizsgázó a kérésnek késedelem nélkül köteles eleget tenni. Vizsgáról való távolmaradás igazolása

 • Amennyiben a hallgató önhibáján kívüli ok bekövetkezése miatt a vizsgán nem jelent meg, igazolással élhet.
 • Az igazolást és a kérelmet az Egyetem által kiadott formanyomtatványon a Neptunon keresztül kell benyújtani.
 • A kérelmet a vizsga napját követő 5 munkanapon belül kell benyújtani.
 • Az igazolási kérelem elutasítása ellen nincs helye jogorvoslatnak.
 • Amennyiben a hallgató nem jelenik meg a vizsgán és a távolmaradást nem igazolja a félév lezárását követően különeljárási díjat köteles fizetni. A díj mértéke a 2020. szeptember 1-én hatályba lépett Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 4. melléklete értelmében a vizsgaismétlési díj mértéke (teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 5 százaléka száz forintra kerekítve/nap) 8400 Ft.
 • Az igazolatlan távolmaradás csökkenti a vizsgalehetőségek számát. 

Vizsgaeredmények rögzítése

 • A vizsga eredményét a vizsgáztató oktató legkésőbb a vizsgáztatás befejezését követő 3. munkanapig rögzíti a Neptun-rendszerben.
 • A vizsgaeredmények Neptun-rendszerben történő rögzítésének helyességét a vizsgaidőszak alatt is folyamatosan figyeljék, és eltérés esetén jelezzék az illetékes tanszéknek/oktatónak. Lásd: Kifogás bejelentés.
 • A HALLGATÓI IRODÁNAK NINCS JEGYBEÍRÁSI JOGOSULTSÁGA. A hiányzó vagy hibás bejegyzések pótlásának, javításának egyetlen és kizárólagos és fóruma az oktató és a hallgató közötti kommunikáció. A jegyek javítása a TVSZ-ben meghatározott módon történhet meg, lásd ’Vizsgaidőszak zárása’. 

Sikertelen vizsga javítása

 • Javítóvizsga ugyanabból a tantárgyból legfeljebb két alkalommal (továbbiakban: javítóvizsga és ismétlő javítóvizsga) tehető az adott vizsgaidőszakban.
 • A hallgató egy tantárgyból az adott félévben összesen 3 alkalommal, az ismételt tárgyfelvételekkel együtt pedig összesen 6 alkalommal tehet vizsgát, azonban egy adott tantárgy tantárgyfelvételeinek a száma nem haladhatja meg a hármat. Ez alól méltányosság alapján sem adható felmentés.
 • Az első javítóvizsga díjmentes. Az ismétlő javítóvizsga (második vagy további javítóvizsgák) alkalmával a hallgatónak a HTJSZ-ben meghatározott térítési díjat kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az első két alkalommal milyen bejegyzést kapott. 

Sikeres vizsga javítása

A sikeres vizsga javításához nincs szükség kérelemre, ezt a hallgató a vizsgára történő jelentkezéssel jelezheti. 

 • Amennyiben az adott tantárgyból a hallgatónak a javító vizsga a második vizsgája (az összes tantárgyfelvételt számítva).
 • Amennyiben a javító vizsga a hallgatónak a harmadik, vagy további vizsgája (az összes tantárgyfelvételt számítva), akkor a HTJSZ-ben meghatározott térítési díjat kell fizetnie. Ld.: sikertelen vizsgák javítása


Ha a hallgató a vizsgára bejelentkezik, az adott tantárgyból, az ott megszerzett érdemjegy lesz a végső érdemjegye, vagyis a tantárgy teljesítéseként a javító vizsga eredménye minősül akkor is, ha a hallgató számára ez a hátrányosabb.

Ha a hallgató a vizsgára bejelentkezik, de attól távol marad, akkor az adott tantárgyból a „nem jelent meg” bejegyzés szerepel majd a Neptunban a tantárgyból megszerzett utolsó érdemjegyet kell érvényesnek tekinteni.

Sikeres vizsga javítása az adott tantárgyból tehető lehetséges vizsgák számát csökkenti. 

Megajánlott jegy

 • A megajánlott gyakorlati jegy/vizsgajegy Neptunban való rögzítésének határideje: 2021.05.25
 • A megajánlott gyakorlati jegyről/vizsgajegyről a hallgatónak nyilatkoznia kell.
 • Amennyiben a hallgató nem nyilatkozik a megajánlott jegy elfogadásáról vagy elutasításáról, vagy a megajánlott jegyet nem fogadja el, az esetben a tantárgyat megajánlott jeggyel nem teljesítette és a tantárgyat csak gyakorlati jeggyel vagy vizsgával teljesítheti.
 • A megajánlott gyakorlati jegy/vizsgajegy elfogadási/elutasítási határideje: 2021.05.28
 • Ezt követően az elfogadásra és annak visszavonására nincs lehetőség!
 • A megajánlott gyakorlati jegy/vizsgajegy a jegymegajánlás évében nem javítható, azonban a hallgató újabb tantárgyfelvétel keretében javíthatja a megajánlott jegyet.
 • A jegymegajánlás tényéről automatikus üzenetet küld a Neptun. 

Vizsgaidőszak zárása

A hallgató a vizsgaidőszak kezdetétől a vizsgaidőszak lezárását követő 14 napon belül – legkésőbb 2021. július 4. (vasárnap 23.59-ig) – a Neptun-rendszerből letölthető ún. Jogorvoslati kérelem vizsga rendje ellen kérvénnyel (Ügyintézés menüpont/Kérvények) kifogással élhet a Neptun-rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért (vizsgáért) felelős intézetvezetőnél/tanszékvezetőnél.

A kifogásolt értékelést a vizsgalap, a vizsgáztató által hitelesített kurzusteljesítési lap (ha van), ill. az írásbeli vizsga esetén a dolgozatra adott jegy alapján az intézetvezető nyolc (8) munkanapon belül, de legkésőbb 2021. július 18-ig (vasárnap 23.59-ig) köteles elbírálni, és a kifogás jogossága esetén, jegymódosítási jogosultsága felhasználásával a szükséges módosítást a NEPTUN-rendszerben rögzíteni, valamint egyidejűleg a hallgatót Neptun-rendszeren keresztül értesíteni.

A vizsgaeredmények kifogásolására rendelkezésre álló VÉGSŐ HATÁRIDŐ (2021. július 4. 23.59) JOGVESZTŐ, amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, később nem élhet kifogással az értékeléssel, ill. a bejegyzés, értékelés hiányával szemben.  

Egyéb fontos információk, határidők

Specializációválasztás 2021.05.31 – 2021.06.13. között történik külön tájékoztató szerint. Specializációváltási kérelmet a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben, az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtania. A specializációváltás feltételeit a TVSZ 51. és 32 §-a tartalmazza, kérjük, figyelmesen olvassák át.

A képzésváltás feltételeit, és módját a 26-27.§ tartalmazza.

2021/2022 őszi félévi előzetes tantárgyfelvétel, alap-és mesterképzések hallgatói számára (nappali): 2021.05.31. (hétfő, 7.45) – 2021.06.13. (vasárnap, 23.59)

A 2020/2021. tanév II. félévében végző hallgatók az oklevél átvételének rendjéről az Egyetem honlapján kapnak tájékoztatást. 

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.27. - 06:04:42