Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Vizsgaidőszakról

Tisztelt Hallgatók!

Az 58/2020 (XI.13.) számú Elnöki Testületi rendelkezés 3. § értelmében a 2020/21 őszi záróvizsgák lebonyolítása kizárólag online történhet.A 2020/2021. tanév I. (őszi) VIZSGAIDŐSZAK:
2020.12.14 (hétfő) – 23. (szerda) és 2021.01.04 (hétfő) – 23. (szombat) közötti időszakban

Vizsgajelentkezés a Neptun-rendszerben:

2020. december 4. (péntek, 12:00 –től) –  2021. január 21. (csütörtök, 23:59-ig)

A HALVEL kitöltők számára a kedvezményes vizsgajelentkezési időszak:
2020. november 30. (7:45-től alapképzés, 13.45-től mester és szakirányú továbbképzés) – december 4., (11:59-ig)

A vizsgák kizárólag online szervezhetők meg a Moodle és a Microsoft Teams egyetemi felületein.

A hallgató az online felülettől függetlenül kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül jelentkezhet vizsgára. Azon hallgatók, akik nem jelentkeznek a Neptunban vizsgára, nem vizsgáztathatók le.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az önköltséggel/költségtérítéssel, vagy térítési, szolgáltatási díjjal tartozóhallgatók nem tudnak vizsgára jelentkezni addig, míg a tartozásukat ki nem egyenlítik az Egyetem felé. (A gyűjtőszámlával kapcsolatos információk a NEPTUN bejelentkező felületén elérhetők.)

A megválasztott vizsgaidőpontot legkésőbb 24 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet megváltoztatni. Kivételt képez ez alól a hétfői vizsganap, amikor is legkésőbb 72 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet csak esetlegesen módosítani az időponton.

A vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki ügyintézőket keressék meg ügyfélfogadási időben!

Az online vizsga lehet szóbeli vagy írásbeli.

Online írásbeli vizsga

  • Az online írásbeli vizsgán a személyazonosság igazolására a hallgatónak a cusman kód megadását írja elő.
  • A vizsgázón kívül más személy nem tartózkodhat abban a helyiségben, ahol a vizsgázó a vizsgát írja.
  • Az online vizsgasorán kizárólag az Egyetem által használt alkalmazáson keresztül biztosított vizsgadolgozaton lehet dolgozni.
  • Online vizsgaesetén a vizsgát a vizsgadolgozat alkalmazáson keresztül megvalósulóbeküldésével kell lezárni.

Online szóbeli vizsga

  • Az online szóbelivizsga esetén a hallgató személyi azonosságának igazolására köteles felmutatnia kamerába a személyazonosításra alkalmas arcképes, érvényes igazolványát.
  • Az online szóbelivizsga esetén a vizsgáztató bármikor kérheti, hogy a vizsgázó az általa használt eszköz kamerájával pásztázza körbe környezetét vagy közelről mutassa meg az ott található tárgyakat. A vizsgázó a kérésnek késedelem nélkül köteleseleget tenni.
Amennyiben a hallgató önhibáján kívüli ok bekövetkezése miatt a vizsgán nem jelent meg,igazolással élhet.

Az igazolást és a kérelmet az Egyetem által kiadott formanyomtatványon a Neptunon keresztül kell benyújtani.

A kérelmet a vizsga napját követő 5 munkanapon belül kell benyújtani.

Az igazolási kérelem elutasítása ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Amennyiben a hallgató nem jelenik meg a vizsgán és a távolmaradást nem igazolja a félév lezárását követően különeljárási díjat köteles fizetni. A díj mértéke a 2020. szeptember 1-én hatályba lépett Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 4. melléklete értelmében a vizsgaismétlési díj mértéke (teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 5 százaléka száz forintra kerekítve/nap) 8100 Ft.

Az igazolatlan távolmaradás csökkenti a vizsgalehetőségek számát.
A vizsgaeredményét a vizsgáztató oktató legkésőbb a vizsgáztatás befejezését követő 3. munkanapig rögzíti a Neptun-rendszerben.

A vizsgaeredmények Neptun-rendszerben történő rögzítésének helyességét a vizsgaidőszak alatt is folyamatosan figyeljék, és eltérés esetén jelezzék az illetékes tanszéknek/oktatónak. Lásd: Kifogás bejelentés.

A HALLGATÓI IRODÁNAK NINCS JEGYBEÍRÁSI JOGOSULTSÁGA. A hiányzó vagy hibás bejegyzések pótlásának, javításának egyetlen és kizárólagos és fóruma az oktató és a hallgató közötti kommunikáció. A jegyek javítása a TVSZ-ben meghatározott módon történhet meg, lásd ’Vizsgaidőszak zárása’.
Javítóvizsga ugyanabból a tantárgyból legfeljebb két alkalommal (továbbiakban: javítóvizsga és ismétlő javítóvizsga) tehető az adott vizsgaidőszakban.

A hallgató egy tantárgyból az adott félévben összesen 3 alkalommal, az ismételt tárgyfelvételekkel együtt pedig összesen 6 alkalommal tehet vizsgát, azonban egy adott tantárgy tantárgy felvételeinek a száma nem haladhatja meg a hármat. Ez alól méltányosság alapján sem adható felmentés.

Az első javítóvizsga díjmentes. Az ismétlő javítóvizsga (második vagy további javítóvizsgák) alkalmával a hallgatónak a HTJSZ-ben meghatározott térítési díjat kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az első két alkalommal milyen bejegyzést kapott.

VÁLTOZÁS

A 2020.szeptember 1-én hatályba lépett Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 4.melléklete értelmében a vizsgaismétlési díj mértéke (teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér(minimálbér) 5 százaléka száz forintra kerekítve/nap) 8100 Ft.
A sikeres vizsgajavításához nincs szükség kérelemre, ezt a hallgató a vizsgára történő jelentkezéssel jelezheti.

Amennyiben az adott tantárgyból a hallgatónak a javító vizsga a második vizsgája (az összes tantárgyfelvételt számítva).

Amennyiben a javító vizsga a hallgatónak a harmadik, vagy további vizsgája (az összes tantárgyfelvételt számítva), akkor a HTJSZ-ben meghatározott térítési díjat kell fizetnie. Ld.: sikertelen vizsgák javítása

Ha a hallgató a vizsgára bejelentkezik, az adott tantárgyból, az ott megszerzett érdemjegy lesz a végső érdemjegye, vagyis a tantárgy teljesítéseként a javító vizsga eredménye minősül akkor is, ha a hallgató számára ez a hátrányosabb.

Ha a hallgató a vizsgára bejelentkezik, de attól távol marad, akkor az adott tantárgyból a „nemjelent meg” bejegyzés szerepel majd a Neptunban a tantárgyból megszerzett utolsó érdemjegyet kell érvényesnek tekinteni.

Sikeres vizsgajavítása az adott tantárgyból tehető lehetséges vizsgák számát csökkenti.
A hallgató a vizsgaidőszak kezdetétől a vizsgaidőszak lezárását követő 14 napon belül – legkésőbb 2021. február 7. (vasárnap 23.59-ig) – a Neptun-rendszerből letölthető ún. KIFOGÁSBEJELENTŐN (Ügyintézés menüpont/Kérvények) kifogással élhet a Neptun-rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért (vizsgáért) felelős intézetvezetőnél/tanszékvezetőnél.

A kifogásolt értékelést a vizsgalap, a vizsgáztató által hitelesített kurzusteljesítési lap (ha van), ill. az írásbeli vizsga esetén a dolgozatra adott jegy alapján az intézetvezető nyolc (8) munkanapon belül, de legkésőbb 2021.február 21-ig (vasárnap 23.59-ig) köteles elbírálni, és a kifogás jogossága esetén, jegymódosítási jogosultsága felhasználásával a szükséges módosítást a NEPTUN-rendszerben rögzíteni, valamint egyidejűleg a hallgatót Neptun-rendszeren keresztülértesíteni.

A vizsgaeredmények kifogásolására rendelkezésre álló VÉGSŐ HATÁRIDŐ (2021. február 7. 23.59) JOGVESZTŐ, amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, később nem élhet kifogással az értékeléssel, ill. a bejegyzés, értékeléshiányával szemben.
Specializációválasztás 2021.01.04 – 2021.01.17. között történik külön tájékoztató szerint.

Specializációváltási kérelmet a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben, az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtania.

A specializációváltás feltételeit a TVSZ 51. és 32 §-a tartalmazza, kérjük, figyelmesen olvassák át.

A képzésváltás feltételeit, és módját a 26-27.§ tartalmazza.

2020/2021 tavaszi félévi előzetes tantárgyfelvétel,alap-és osztatlan képzések hallgatói számára (nappali)

2020.12.10. (csütörtök,7.45) – 16. (szerda, 23.59)

2020/2021 tavaszi félévi előzetes tantárgyfelvétel, mester képzések hallgatói számára (nappali)

2021.01.08.(péntek, 13.15) – 01. 14. (csütörtök, 23.59)
Budapest, 2020.november 29.

A vizsgaidőszakra jó felkészülést és eredményes vizsgákat kívánunk!

Hallgatói Szolgáltatások
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 12:13:23