Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Vizsgaidőszakról

2019/2020/II. (tavaszi) VIZSGAIDŐSZAK

Nem záróvizsgázó hallgatók számára: 2020.05.18. – 06.20.

Záróvizsgázó hallgatók számára: 2020.05.18. – 06.13.

Figyelem!

A vizsga meghirdetések szabályait a veszélyhelyzet miatt a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározottakhoz és az eddigi gyakorlathoz képest módosulnak!

Az évközi és félév végi értékelések Egyetem által elfogadott felülete a Moodle és a Microsoft Teams! A félév végi vizsgákat is ezen a két felületen kell lebonyolítani!

Vizsgajelentkezés HALVEL kitöltők számára: 05. 04. (alap- és osztatlan képzés 7:45-től; mester- és szakirányú továbbképzés 13:15-től) – 05. 08. (11.59-ig)
Vizsgajelentkezés nem záróvizsgázóknak: 05. 08. (12:00-től) – 06.18. (23:59-ig)
Vizsgajelentkezés záróvizsgázóknak:05.08.(12.00-től) – 06.04.(23.59-ig)
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák át a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) VII. AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 25-31 §. c. részeket!
A VIZSGAJELENTKEZÉS HELYE: KIZÁRÓLAG A NEPTUN RENDSZER  

Egy adott vizsgára/ról a meghirdetett időpont előtt 24 órával lehet fel -.ill lejelentkezni.


Kivételt képeznek a hétfői napok. Ebben az esetben legkésőbb 72 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet fel -.ill lejelentkezni. 


Pl.: vizsga meghirdetett időpontja: 2020. 05. 25. 13.00 -> utolsó módosítás lehetséges időpontja: 2020. 05. 22. 12.59

A vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki ügyintézőket keressék meg emailen!

FIGYELEM!

Lejárt pénzügyi tartozás esetén – önköltség/költségtérítés, vagy térítési, szolgáltatási díj (beleértvea kollégiumi, testnevelési és nyelvi térítési díj) – nem tudnak vizsgárajelentkezni addig, míg a tartozásukat ki nem egyenlítik az Egyetem felé. (A gyűjtőszámlával kapcsolatos információk a NEPTUN bejelentkező felületén elérhető.)

– SZEMÉLYAZONOSSÁGOT IGAZOLÓ IRAT:

  • személyazonossági igazolvány,
  • útlevél,
  • vagymás egyéb, a személyazonosságmegállapítására alkalmas arcképes igazolvány
   Pl.: érvényes diákigazolvány, jogosítvány
   A vizsgát lebonyolító/felügyelő oktatóköteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát.


   FIGYELEM!
A vizsgán nem vehet részt az a hallgató, aki nem tudja igazolni személyazonosságát.

A vizsga eredményét a vizsgáztató oktató legkésőbb a vizsgáztatás befejezését követő 3.
munkanapig rögzíti a Neptun-rendszerben.

FIGYELEM!
A vizsgaeredmények Neptun-rendszerben történő rögzítésének helyességét a vizsgaidőszak alatt is folyamatosan figyeljék, és eltérés esetén jelezzék az illetékes tanszéknek/oktatónak.

Lásd: Vizsgaidőszak zárás/Kifogásbejelentés

A HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSOKNAK NINCS JEGYBEÍRÁSI JOGOSULTSÁGA!

Felhívjuk a figyelmét a TVSZ 30. § A sikertelen vizsgák javítása (4) és (5) pontjára a tárgyfelvételhez kapcsolódó vizsgák számával, és az adott tárgyból maximálisan tehető vizsgák számával kapcsolatban:

„A 2012/2013-as tanévben vagy azt követően tanulmányaikat első évfolyamon megkezdett hallgatók esetében, a hallgató egy tantárgyból az adott félévben összesen három alkalommal, az ismételt tárgyfelvételekkel együtt pedig összesen hat alkalommal tehet vizsgát, azonban egy adott tantárgy tantárgy felvételeinek a száma nem haladhatja meg a hármat.”

A TVSZ. fentebbi pontjainak kimerítése esetén a TVSZ.14§.(16/a) bekezdés alapján el kell bocsátani a hallgatót a képzésről.

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 4. számú melléklete (Díjtételek hallgatókra,doktori képzésben résztvevőkre vonatkozóan) rendelkezik a vizsgaidőszakkal kapcsolatos díjakról:

– ismétlővizsga díj: egy adott tárgyból csak az első két vizsga ingyenes,
az ezt követő minden egyes vizsgaalkalom– a tárgyfelvételek számától függetlenül – 2.000 Ft/vizsga

FIGYELEM!
Ismételt vizsgára történő jelentkezés esetén először ki kell írni a NEPTUN-rendszerben (Pénzügyek/Befizetés) az adott tárgyra vonatkozó vizsgadíjat, és ennek kiegyenlítését/teljesítését követően lehet csak felvenni a vizsgát.

-távolmaradási díj: vizsgáról igazolatlan távolmaradás esetén kerül kiírásra („nem jelent meg”)
Díja 3.000 Ft/alkalom
HTJSZ 58. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint.

FIGYELEM!
Amennyiben a hallgató bejelentkezett vizsgára, de azon nem jelent meg, de megfelelő módon igazolni tudja távollétét (Pl.: kórházi kezelés, baleset stb.),akkor az igazolást a vizsga napját követő 5 munkanapon belül kell bemutatni a vizsgát szervező tanszék/intézet előadójának emailben.

kreditelhagyási díj: felvett, de nem teljesített tantárgyakért az államilag támogatott/állami ösztöndíjas
képzésben részt vevő hallgatónak – a határon túli képzésben résztvevők kivételével – díjat kell fizetnie a
leckekönyv lezárása után.
Díja: – magyar nyelvű tárgyak esetében 1.500Ft/kredit,
idegen nyelvű tantárgyak esetében 3.000Ft/kredit, maximum 40.000 Ft/hallgató/félév. 

– A hallgató a vizsgaidőszak kezdetétől a vizsgaidőszak lezárását követő 14 napon belül a Neptun-rendszerből letölthető ún. KIFOGÁS BEJELENTŐN (Ügyintézésmenüpont/Kérvények) kifogással élhet a Neptun-rendszerben szereplőértékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért (vizsgáért) felelős intézetvezetőnél/tanszékvezetőnél.

A kérvény végső leadási határideje: 2020. július 04. (szombat 23.59-ig)

FIGYELEM!

Bármiféle – az adott félév alatt – bejegyzésre került eredménnyel kapcsolatban felmerült eltérést KIZÁRÓLAG a KIFOGÁS BEJELENTŐ kérvény beadása esetén tudunk orvosolni.
Kérjük, ne csak a vizsgákkal záruló tárgyak esetében ellenőrizzék a jegybeírást!
Hiányzó jegyek pótlására is CSAK a kérvény beadása/elbírálása esetén van módunk!
A VÉGSŐHATÁRIDŐ JOGVESZTŐ,
amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, később nem élhet kifogással az értékeléssel, ill. a bejegyzés, értékelés hiányával szemben.

Specializációválasztás:
2020. május 18 – június 19. között történik külön tájékoztató szerint.

Szakváltás, specializáció váltás:
A kérelmet a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben, az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtania. (Pénzügy Msc esetében kövessék a tanszéki tájékoztatóban található útmutatót).

A szakváltás feltételeit a TVSZ 36. és 37 §-a tartalmazza, kérjük, figyelmesen olvassák át.

  

A vizsgaidőszakra jó készülést éseredményes vizsgákat kívánunk!


Vágólapra másolva