Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Vizsgaidőszak

Vizsga jelentkezés módja

Kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet jelentkezni a vizsgákra. Azon hallgatók, akik nem jelentkeznek a Neptunban vizsgára, nem vizsgáztathatók le.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az önköltséggel/költségtérítéssel, vagy térítési, szolgáltatási díjjal tartozó hallgatók nem tudnak vizsgára jelentkezni addig, míg a tartozásukat ki nem egyenlítik az Egyetem felé. (A gyűjtőszámlával kapcsolatos információk a NEPTUN bejelentkező felületén elérhetők.)

Vizsgaidőpont módosítása

A megválasztott vizsgaidőpontot legkésőbb 24 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet megváltoztatni. Kivételt képez ez alól a hétfői vizsganap, amikor is legkésőbb 72 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet csak esetlegesen módosítani az időponton. A vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki ügyintézőket keressék meg ügyfélfogadási időben!

Vizsgáról való távolmaradás igazolása

Amennyiben a hallgató önhibáján kívüli ok bekövetkezése miatt a vizsgán nem jelent meg, igazolással élhet.

Az igazolást és a kérelmet az Egyetem által kiadott formanyomtatványon a Neptunon keresztül kell benyújtani (“Vizsgáról történő távolmaradás” VTT).

A kérelmet a vizsga napját követő 5 munkanapon belül kell benyújtani.

Az igazolási kérelem elutasítása ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Amennyiben a hallgató nem jelenik meg a vizsgán és a távolmaradást nem igazolja a félév lezárását követően különeljárási díjat köteles fizetni. A díj mértéke a 2021. szeptember 1-én hatályba lépett Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 4. melléklete értelmében a vizsgaismétlési díj mértéke (teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 5 százaléka száz forintra kerekítve/nap) 10 000 Ft.

Az igazolatlan távolmaradás csökkenti a vizsgalehetőségek számát.

Vizsgaeredmények rögzítése

A vizsga eredményét a vizsgáztató oktató legkésőbb a vizsgáztatás befejezését követő 3. munkanapig rögzíti a Neptun-rendszerben szóbeli és írásbeli vizsga esetén; esszéjellegű vizsga esetén 5. munkanapig.

A vizsgaeredmények Neptun-rendszerben történő rögzítésének helyességét a vizsgaidőszak alatt is folyamatosan figyeljék, és eltérés esetén jelezzék az illetékes tanszéknek/oktatónak. Lásd: Kifogásbejelentő kérelem.

A HALLGATÓI IRODÁNAK NINCS JEGYBEÍRÁSI JOGOSULTSÁGA. A hiányzó vagy hibás bejegyzések pótlásának, javításának egyetlen és kizárólagos és fóruma az oktató és a hallgató közötti kommunikáció. A jegyek javítása a TVSZ-ben meghatározott módon történhet meg, lásd ’Vizsgaidőszak zárása’.

Sikertelen vizsga javítása

Javítóvizsga ugyanabból a tantárgyból legfeljebb két alkalommal (továbbiakban: javítóvizsga és ismétlő javítóvizsga) tehető az adott vizsgaidőszakban.

A hallgató egy tantárgyból az adott félévben összesen 3 alkalommal, az ismételt tárgyfelvételekkel együtt pedig összesen 6 alkalommal tehet vizsgát, azonban egy adott tantárgy tantárgyfelvételeinek a száma nem haladhatja meg a hármat. Ez alól méltányosság alapján sem adható felmentés.

Az első javítóvizsga díjmentes. Az ismétlő javítóvizsga (második vagy további javítóvizsgák) alkalmával a hallgatónak a HTJSZ-ben meghatározott térítési díjat kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az első két alkalommal milyen bejegyzést kapott.

Sikeres vizsga javítása

A sikeres vizsga javításához nincs szükség kérelemre, ezt a hallgató a vizsgára történő jelentkezéssel jelezheti.

  • Amennyiben az adott tantárgyból a hallgatónak a javító vizsga a második vizsgája (az összes tantárgyfelvételt számítva).
  • Amennyiben a javító vizsga a hallgatónak a harmadik, vagy további vizsgája (az összes tantárgyfelvételt számítva), akkor a HTJSZ-ben meghatározott térítési díjat kell fizetnie. Ld.: sikertelen vizsgák javítása

Ha a hallgató a vizsgára bejelentkezik, az adott tantárgyból, az ott megszerzett érdemjegy lesz a végső érdemjegye, vagyis a tantárgy teljesítéseként a javító vizsga eredménye minősül akkor is, ha a hallgató számára ez a hátrányosabb.

Ha a hallgató a vizsgára bejelentkezik, de attól távol marad, akkor az adott tantárgyból a „nem jelent meg” bejegyzés szerepel majd a Neptunban a tantárgyból megszerzett utolsó érdemjegyet kell érvényesnek tekinteni.

Sikeres vizsga javítása az adott tantárgyból tehető lehetséges vizsgák számát csökkenti.

Vizsgaidőszak zárása

A hallgató a vizsgaidőszak kezdetétől a vizsgaidőszak lezárását követő 14 napon belül – legkésőbb 2022. július 2. (szombat 23.59-ig) – a Neptun-rendszerből benyújtható ún. Kifogás bejelentő 2021/22/2 kérelemmel (Ügyintézés menüpont/Kérvények) kifogással élhet a Neptun-rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért (vizsgáért) felelős intézetvezetőnél/tanszékvezetőnél.

A kifogásolt értékelést a vizsgalap, a vizsgáztató által hitelesített kurzusteljesítési lap (ha van), ill. az írásbeli vizsga esetén a dolgozatra adott jegy alapján az intézetvezető nyolc (8) munkanapon belül, de legkésőbb 2022. július 17-ig (vasárnap 23.59-ig) köteles elbírálni, és a kifogás jogossága esetén, jegymódosítási jogosultsága felhasználásával a szükséges módosítást a NEPTUN-rendszerben rögzíteni, valamint egyidejűleg a hallgatót Neptun-rendszeren keresztül értesíteni.

A vizsgaeredmények kifogásolására rendelkezésre álló VÉGSŐ HATÁRIDŐ (2022 július 2. 23.59) JOGVESZTŐ, amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, később nem élhet kifogással az értékeléssel, ill. a bejegyzés, értékelés hiányával szemben.

A hallgató a vizsgadolgozatot az eredményhirdetést követő két (2) munkanapon belül a tantárgyat gondozó intézet által legkésőbb a vizsga során kihirdetett, előre megjelölt időpontban és helyen megtekintheti és ahhoz észrevételt tehet. Személyes megtekintésre kizárólag az Egyetem épületében vagy az Egyetem által használt épületben van lehetőség. Megtekintésre kizárólag a vizsgázó jogosult, képviseletnek nincs helye. (További információk: TVSZ 68.§)

Jegymegajánlás

Az oktató a hallgató szorgalmi időszakban nyújtott teljesítménye alapján gyakorlati jegyet vagy vizsgajegyet ajánlhat meg. A megajánlott gyakorlati jegyet vagy vizsgajegyet a hallgató a Neptunban a vizsgaidőszak második hetének utolsó napjáig fogadhatja el. Ezt követően az elfogadásra és annak visszavonására nincs lehetőség.

Megajánlott gyakorlati jegyet vagy vizsgajegyet a jegymegajánlás évében nem lehet javítani, azonban a hallgató újabb tantárgyfelvétel keretében javíthatja a megajánlott jegyet. Amennyiben a hallgató nem nyilatkozik a megajánlott jegy elfogadásáról vagy elutasításáról, vagy a megajánlott jegyet nem fogadja el, az esetben a tantárgyat megajánlott jeggyel nem teljesítette és a tantárgyat csak gyakorlati jeggyel vagy vizsgával teljesítheti.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.09.28. - 10:59:07