November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NBK14M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Logisztikai modellek
A tantárgy neve (angolul):Logistics Models
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi és őszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Matyusz Zsolt

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy áttekintést adjon mindazon fontosabb elvekről, módszerekről, eljárásokról, amelyekkel a logisztikai rendszerek támogatják a tervezési, készletezési és termelési, elosztási problémák megoldását. A tárgy alapvetően módszertani jellegű. Az alapvető ismereteken túl fejleszteni kívánja a hallgatók problémafelismerő képességét és módszertani önállóságát.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a raktárelhelyezéssel kapcsolatos logisztikai fogalmakat (távolságminimalizáló modell, pontozásos módszer), szállítási feladatokkal kapcsolatos logisztikai fogalmakat (hozzárendelési, átszállítási és maximális folyam feladatok), körutazási feladatokkal kapcsolatos logisztikai fogalmakat (utazó ügynök, postás és túratervezési problémák) és el tudja helyezni a logisztikai rendszerben.
Az értékláncban, illetve ellátási láncban betöltött szerepe alapján átlátja a készletgazdálkodás jelentőségét. Megfogalmazza a készletgazdálkodási folyamat legfontosabb elemeit, fogalmait (rendelési tétel, maximális készlet, biztonsági készlet, készletciklus, újrarendelési szint, felhasználás üteme, utánpótlási idő).
Tisztában van a készlet és kereslet előrejelzési problémák feloldásával kapcsolatos fogalmakkal, azok jellemzőivel, felismeri a készletezési problémákat. Ismeri a romlandó és rövid életciklusú termékekkel foglalkozó iparágakat, ezek speciális jellemzőit.
Áttekintéssel rendelkezik a különböző termelésszervezési megközelítésekről. Azonosítani tudja az ezekhez kapcsolódó kulcsproblémákat és tisztában van azok kezelési módjával.
Ismeri a költség-haszon elemzés (Cost Benefit Analysis) céljait és módszertanát, képes összefüggéseiben értelmezni CBA modelleket és rendelkezik egyszerűbb ilyen modellek készítésének ismeretével.


Képesség:
Konkrét példán keresztül képes felírni raktárelhelyezési, szállítási és körutazási feladatok célfüggvényeit és feltételrendszereit, tud önállóan lehetséges megoldást adni, szoftver támogatással optimum megoldást számolni.
Képes adott vállalati példán keresztül a készletgazdálkodást érintő kérdések megfogalmazására és potenciális megoldások felvázolására.
Konkrét adatok alapján képes ABC és XYZ analízist készíteni, értelmezni és a készletezési, illetve keresletelőrejelzési problémák feloldására, javítására önállóan javaslatot tenni általában és iparágspecifikus környezetben is.
Képes elemezni OPT és komplex ütemezést alkalmazó rendszereket, valamint megfogalmazni javaslatokat a fennálló problémák kezelésére és a továbbfejlesztés módjára.
Képes megfogalmazni és megtervezni egy működőképes CBA modellt, modelleket elemezni és összehasonlítani, valamint feltárni a modellek mögött levő projektek kockázatait.


Attitűd:
Az elérhető tanulási eredményekhez kapcsolódóan a hallgatótól elvárt attitűdök az alábbiak:
• Munkája során igénye van a logisztikai folyamatok mélyebb feltárására és elemzésére raktárelhelyezési, szállítási, körutazási kérdések megoldása miatt.
• Munkája során igénye van a termelési folyamatok mélyebb feltárására és elemzésére termelésszervezési és ütemezési kérdések megoldása miatt.
• Belátja, hogy a készletezési és termelésszervezési kérdések rendszerben való értelmezése elengedhetetlen a vállalati gyakorlatban, igénye van annak megértésére és fejlesztésére.
• Fontosnak tartja a vállalat hosszú távú fennmaradása miatt a készletezési mechanizmusok, készletezési költségek, termelésszervezési megoldások ismeretét, elemzését.
• Kritikus a megismert vállalati gyakorlatokkal szemben.
• Felismeri a tervezés és modellezés fontosságát és törekszik ezen a területen is a magas minőségű munkavégzésre.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: