Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NDVF2B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A fogyasztás társadalomtörténete
A tantárgy neve (angolul):Social History of Consumption
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
heti 2 előadás
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Pogány Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A fogyasztás története az utóbbi évtizedek gazdaság- és társadalomtörténeti kutatásának egyik kiemelt témája, amely a mindennapi élet és az anyagi kultúra történetét a fogyasztó szempontjából vizsgálja. A tárgy a fogyasztást komplex társadalmi jelenségként mutatja be, amely lényeges szerepet játszott az elmúlt évszázadok történetében, jelentős hatással volt a gazdasági viszonyok, az életmód és a tágan értelmezett kultúra alakulására. Az előadások során a nemzetközi és a hazai szakirodalom alapján mutatom be a fogyasztás időbeli változásait és legfontosabb területeit, az étkezés, a lakásviszonyok, a vásárlás és a tágan
értelmezett kulturális és politikai fogyasztás történetét. Az oktatásban elemezzük a kereskedelmi formák, a reklámok szerepét, a fogyasztói magatartás változását a múltban, a vásárlói magatartás és a politikai akaratnyilvánítás (bojkott, nemzeti iparpártolás) kapcsolatát, a fogyasztóvédelem megjelenését, valamint a szabadidő (sportolás, kirándulás, utazás, nyaralás) és a tömegkultúra (bulvársajtó, ponyvaregény, népszínház, mozi, rádió és televízió) megjelenésének hatását a fogyasztásra.
A hallgatók megismerkednek a 18-20. századi fogyasztástörténet legfontosabb összefüggéseivel és korszakaival, a fogyasztás időbeni változását magyarázó gazdaság- és társadalomtörténeti elméletekkel, a hosszú távú folyamatok elemzésének módszerével.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az oktatás során nagy figyelmet fordítunk a nemek közötti egyenlőség, a befogadó, igazságos és minőségi oktatás garantálására.

Az előadások felhívják a figyelmet az éhínségek történelmi és társadalmi hátterére, az éhínség felszámolásának feltételeire és jelentőségére.
A kurzus során nagy hangsúlyt kap az tiszta ivóvíz és az egészséges életkörülmények megteremtésének jelentősége a tartós, átfogó és fenntartható fejlődésben, a társadalmon belüli egyenlőtlenségek csökkentésében.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a 19-20. századi fogyasztástörténet alapvető összefüggéseit és alapfogalmait.


Képesség:
Megfogalmazza a fogyasztástörténeti jelenségek fő tényezőit, elemzi azok társadalmi hátterét


Attitűd:
Felelősen gondolkodik arról, hogy a múlt társadalmi folyamatai és döntései hogyan alakítják a jelen alternatíváit.

Tudás:
Átlátja a fogyasztással kapcsolatos legfontosabb társadalmi folyamatok történeti hátterét.


Képesség:
Képes arra, hogy hosszú távú folyamatokban gondolkodjon.


Attitűd:
Fogékony az új információk befogadására és az új szakmai ismeretekre.

Tudás:
Megérti a nemzetközi és a hazai társadalmi folyamatok szoros kapcsolatát


Képesség:
Képes a társadalomtörténeti jelenségek, események nemzetközi összefüggéseinek bemutatására, értelmezésére.


Attitűd:
Önállóan képes összefüggéseket megállapítani, új ismeretekre vonatkozó kérdéseket feltenni, és azokra válaszokat keresni.

Tudás:
Képes arra, hogy egyes társadalomtörténeti kérdésekről önállóan, érvényes megállapításokat tegyen írásban és szóban.


Képesség:
Önállóan össze tudja gyűjteni a szükséges szakirodalmi forrásokat, és ennek felhasználásával, a szakmai feltételeknek megfelelő formában tudományos esszét tud írni.


Attitűd:
Alkotó módon, kreatívan, az új módszerekre és feladatokra nyitottan vesz részt a feladatokban.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: