Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GT02NBKJ5B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Társadalomtörténet
A tantárgy neve (angolul):Social History
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
heti két előadás és két szeminárium
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Pogány Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgató képessé váljon a magyar társadalom múltjának elemző áttekintésére, hangsúlyt fektetve azokra a jellemzőkre és folyamatokra, melyek hatása máig érvényesül. A tantárgy elsősorban a 19. és a 20. század magyar társadalomtörténetét mutatja be, sorra veszi a legfontosabb népesedési folyamatokat, a 19-20. századi magyar társadalom jellemző csoportjait, a településhálózat változásait és az urbanizáció jellemzőit, az életmód, az oktatás és a lakásviszonyok történeti jellemzőit, a társadalom peremére szorultak múltját.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az oktatás során nagy figyelmet fordítunk a nemek közötti egyenlőség, a befogadó, igazságos és minőségi oktatás garantálására.

A kurzus során nagy hangsúlyt kap az oktatás, az infrastruktúra kiépítésének, és az egészséges életkörülmények megteremtésének jelentősége a tartós, átfogó és fenntartható fejlődésben, az országok közötti különbségek és a társadalmon belüli egyenlőtlenségek csökkentésében.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri Magyarország 19-20. századi társadalomtörténetének alapvető összefüggéseit és alapfogalmait.


Képesség:
Megfogalmazza a társadalomtörténeti jelenségek fő tényezőit, elemzi a társadalmi jelenségek történeti hátterét


Attitűd:
Felelősen gondolkodik arról, hogy a múlt társadalmi folyamatai és döntései hogyan befolyásolják a jelen alternatíváit.

Tudás:
Átlátja a legfontosabb társadalmi folyamatok történeti hátterét.


Képesség:
Képes arra, hogy hosszú távú folyamatokban gondolkodjon.


Attitűd:
Fogékony az új információk befogadására és az új szakmai ismeretekre.

Tudás:
Megérti a nemzetközi és a hazai társadalmi folyamatok szoros kapcsolatát


Képesség:
Képes a társadalomtörténeti jelenségek, események nemzetközi összefüggéseinek bemutatására, értelmezésére.


Attitűd:
Önállóan képes összefüggéseket megállapítani, új ismeretekre vonatkozó kérdéseket feltenni, és azokra válaszokat keresni.

Tudás:
Képes arra, hogy kiválasztott társadalomtörténeti kérdésről önállóan, érvényes megállapításokat tegyen írásban és szóban.


Képesség:
Önállóan össze tudja gyűjteni a szükséges szakirodalmi forrásokat, és ennek felhasználásával, a szakmai feltételeknek megfelelő formában tudományos esszét tud írni.
Rövidebb szakirodalmakról recenziót tud írni.
Kutatásait önálló prezentcióban tudja bemutatni


Attitűd:
Alkotó módon, kreatívan,az új módszerekre és feladatokra nyitottan vesz részt az egyéni és csoportos feladatokban.

Tudás:
Ismeri a projektben, csoportban való együttműködés szabályait és etikai normáit.


Képesség:
Projektben, csoportos feladat-megoldásban vesz részt, a tevékenységet vezeti, szervezi, értékeli, ellenőrzi.


Attitűd:
Projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező. Törekszik jó minőségű munka végzésére. Kész a hibák kijavítására, csoportjának tagjait is segíti ebben.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: