Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Kísérlettervezési és értékelési módszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 3MI09NCS05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kísérlettervezési és értékelési módszerek
A tantárgy neve (angolul): Experimental planning and evaluation
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 2
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente, a tavaszi szemeszterben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Valamely BSc vagy okleveles szakon bevezető matematika, továbbá biometria/biostatisztika tárgyból sikeres vizsga
A tantárgy típusa: kötelező/szabadon válaszható
Tantárgyfelelős tanszék: Biometria és Agrárinformatika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: 

A tantárgy szakmai tartalma: Az előkövetelménynek megfelelő alapozó tárgyak folytatásaként számítógéptermi gyakorlat keretében a matematikai statisztika egyes fejezeteinek biometriai alkalmazása gyakorlatias formában, sok szakmai példával az SPSS statisztikai programcsomag használatával. Különös figyelmet fordítunk a módszereknek és eredményeknek a diplomamunkák, illetve publikációk esetében elvárt helyes dokumentációjára.

Évközi tanulmányi követelmények: A félév végén a hallgatók személyre szabottan, önállóan, házi dolgozat formájában beadandó feladatokat kapnak. Az aláírás feltétele a házi dolgozattal szerezhető összpontszám legalább 50%-ának elérése, az órákon való aktív részvétel, a megengedettnél nem több mulasztás.

Vizsgakövetelmény: A hallgatók házi dolgozataikat beszámoló keretében védik meg, melyre megajánlott jegyet kaphatnak. Ha a beszámoló sikertelen, a kiadott tételjegyzékben szereplő elméleti és gyakorlati anyagból vizsga keretében adhatnak számot.

Az értékelés módszere: Az indexbe kerülő érdemjegy a vizsgajegy és a házi dolgozatok összpontszámának megfelelő érdemjegy számtani átlaga.

Tananyag leírása: 1. Hipotézisvizsgálatok, ismétlés: paraméteres próbák, első- és másodfajú hiba, ellenhipotézisek, próba ereje; gyakorlás: egy- és kétmintás t-próbák, leíró statisztikák, normalitásvizsgálat, adatszerkezet, kiugró adatok kezelése.
2. A kísérlettervezés alapjai és buktatói, különféle kísérleti elrendezések, mintavétel, szekvenciális mintavétel a mintaelemszám csökkentésére
3. Különféle kísérleti elrendezések és az azokhoz tartozó egy- és kéttényezős ANOVA modellek, általános lineáris modellek, kiértékelés
4. Lineáris és lineárisra visszavezethető egy- és többváltozós regressziós modellek, regressziós diagnosztika, kollinearitás kezelése, extremális értékek kezelése, vizsgálata, grafikus ábrázolás
5. Többváltozós statisztikai módszerek adatredukció és adattömörítés, valamint csoportosítás, hasonlóságelemzés céljából
6. Lineárisra nem visszavezethető regressziós modellek
7. Nemparaméteres próbák és alkalmazási lehetőségei

Órarendi beosztás: Neptun szerint, jellemzően kéthetenkénti blokkosítással (4*45 perc kéthetente).

Kompetencia leírása: A tantárgy sikeres elvégzését követően a hallgatók képesek lesznek alapvető kísérleteket matematikai elemzésre alkalmas módon beállítani és szakszerűen kiértékelni. Tudásukat szakmai cikkek publikálása során kiválóan tudják alkalmazni, mivel megállapításaikat és következtetéseiket szakmailag korrekt módon képesek alátámasztani, és a dokumentáció mikéntjéről is részletesen hallanak.

Félévközi ellenőrzések: A hallgatók által elkészített házi dolgozatokat pontszám formájában értékeljük. A kisebb házi feladatokat javítjuk, a hibákat megbeszéljük, a tanulságokat levonjuk.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A hallgatók a félév végén önállóan, házi dolgozat jelleggel feldolgozandó feladatokat kapnak. Ennek témája lefedi az oktatott anyagot és komplex (elméleti és gyakorlati) ismereteket, továbbá egyszerű kutató jellegű munkát igényel.

Szak neve: Díszkertészeti mérnök MSc
Növényorvos MSc
Kertészmérnök MSc
Mezőgazdasági biotechnológus MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Harnos Zs. – Ladányi Márta: Biometria agrártudományi alkalmazásokkal, Aula, 2005

Ajánlott irodalom:

  • Gaál M.: A biometria számítógépes alkalmazásai a környezeti- és agrártudományokban, Aula, 2004
Ajánlott irodalmak:
Gaál M.: A biometria számítógépes alkalmazásai a környezeti- és agrártudományokban, Aula, 2004
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Harnos Zs. - Ladányi Márta: Biometria agrártudományi alkalmazásokkal, Aula, 2005
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.