Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Politikai marketing

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2MF44NDK13B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Politikai marketing
A tantárgy neve (angolul): Political marketing
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szánthó Zsuzsanna

A tantárgy szakmai tartalma: A politikai marketing elmélete, politikai kommunikáció, választói magatartás

Évközi tanulmányi követelmények: Csoportos házi feladat és annak prezentációja

Vizsgakövetelmény:  vizsga

Az értékelés módszere:  Házi feladat és prezentáció 25%, írásbeli kollokvium 75%

Tananyag leírása: 
Politikai marketing (a,k)
A tárgy rövid leírása:
A hallgatók a kurzus elvégzését követően képesek lesznek a hazai és világpolitikai jelenségek szakszerű elemzésére és értékelésére. Elsajátítják azokat a módszereket, megismerik azokat az eszközöket, melyek segítségével politikai pártok, illetőleg kormányok részére hatékony marketing stratégiát tudnak kidolgozni.
A hallgatók a félév folyamán megismerkednek a politika és a marketing viszonyával, a politikai marketing elméleti vonatkozásaival. Részletesen tanulják a politikai piac struktúráját, betekintést nyernek a politika mikro és makro környezetébe. Az oktatás folyamán hangsúlyos szerepet kap a választói magatartás elemzése, megvitatásra kerülnek a különféle választói magatartás modellek, az eltérő szakértői álláspontok. A hallgatók megismerkednek a politikai marketing eszközrendszerével, valamint a politikai pártok arculati struktúrájával. Betekintést nyernek a kampánykommunikáció és kormányzati kommunikáció összefüggéseibe, rálátnak a két terület azonosságaira és különbségeire. Elsajátítják a közvélemény kutatás fontosabb módszereit. A kurzus végén betekintést nyernek a politikai marketing legújabb eszközeibe, azok hatásmechanizmusát térképezik fel.
A tantárgy tananyaga:
Szánthó Zsuzsanna: Politikai marketing 2008, Villányi úti könyvek
A számonkérés módja:
A félév kollokviummal zárul. Az aláírás feltétele a félévközi zárthelyi dolgozat minimum 61%-os megírása, valamint a megadott témában megírt és prezentált házi dolgozat.
A kollokviumi érdemjegy a következő elemekből épül fel: házi dolgozat elkészítése és prezentációja 25%, a vizsgaidőszakban megírandó zárthelyi dolgozat 75%.

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása:  A kurzus elvégzését követően a hallgatók képesek lesznek politikai pártok kampányaiban közreműködni, elemezni a politikai piac eseményeit, a választói magatartást, a gazdaságpolitikai döntések várható választói fogadtatását.

Félévközi ellenőrzések:  folyamatosan, a hallgatókkal közösen értékeljük az órai aktivitást

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:  Minden foglalkozás első negyedében az aktuális politikai piac elemzésére kerül sor hangsúlyosan Magyarország, ill. az EU vonatkozásában.

Szak neve:  Kereskedelem és marketing/ Marketingkommunikáció és Nemzetközi marketing szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.