Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00305

Projekt címe: „ReportingPlatform”


Projekt időtartama: 2020.01.01– 2023.12.31


A támogatás összege: 415.108.800,– Ft


A támogatás mértéke: 64,73%


A CORVINUS támogatási összege: 101.520.000 Ft (támogatás mértéke 100%)Kedvezményezettek neve:
KonzorciumvezetőKonzorciumi tagok
AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁBRIS Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Budapesti Corvinus Egyetem

A Projekt tartalmának bemutatása:


Európa versenyképességének javítása, valamint a közelmúltvilágméretű gazdasági válságának hatására szükségessé vált a pénz- és tőkepiacokegységes szabályozása. A jogalkotók a megelőzésre fektetik a fő hangsúlyt,ezért biztonságos és átlátható működési feltételek megalkotására törekszenek. Apiaci folyamatok ellenőrizhetősége és a különböző Platformokon kötött ügyeletektranszparenciájának biztosítása érdekében a nemzetközi felügyeletek sokrétűjelentési kötelezettséget írnak elő a piaci szereplők számára. Rendkívülszegregált piaci és jogi környezet nehezíti az adatszolgáltatásra kötelezettektevékenységét. Valamennyi szabályozó és piaci szereplő célja a megfelelőminőségben és formában szolgáltatott adat, ezért szükségessé vált egy olyan ReportingPlatform kialakítása, amely teljes körű megoldást kínál a jelentésrekötelezettek számára. A kialakítandó Platform használatával, a felhasználóigényei szerint kerülnek összeállításra és továbbításra a hatóság által diktáltadatszolgáltatások, előírás szerinti jelentések, az általa választottadattárnak, hatóságnak. A Platform által kínált szolgáltatáspaletta valamennyitőke- és pénzpiaci szereplő számára teljes körű megoldást kínál működésükbőleredő jelentéstételi kötelezettségük során, valamint szakértői szolgáltatásoknyújtásával támogatja a felhasználók informatikai és üzleti területeinekmunkáját. A korszerű adattárolási és adatfogadási technológiák használatánakköszönhetően könnyen transzferálható, kinyerhető és ellenőrizhető valamennyikiküldött adat. A Platform működtetése további gazdasági szereplők munkáját issegítheti prediktív funkciói révén, a pénzügyi rendszer állandó monitorozásávallehetőséget biztosít arra, hogy azonnali jelzéseket küldjön az esetleg várhatópénzügyi egyensúlytalanságokról, gazdasági reakciókról, továbbá a beavatkozáslehetőségét is megteremti. A hazai és nemzetközi jogharmonizáció következményekénta Platform elérhető nemzeti és nemzetközi felhasználók számára is,használatával jelentős mértékben javul az adatminőség, konzisztencia. APlatform felhasználóbarát, könnyen kezelhető, multifunkcionális felületénekköszönhetően megoldást kínál valamennyi egyéni szükségletre. A rendszer elérésekülönböző csatornákon történhet, web alapú használata a felhasználói infrastruktúraáltal preferált megoldással könnyen működtethető. Az adatok feltöltésemennyiségüktől és tárolási módjuktól függően különböző módokon történhet,teljes automatizmussal, webszolgáltatással, sőt akár webes felületen történőkézi bevitellel, figyelembe véve a felhasználók működési sajátosságait. Ajelentések fogadása valamennyi nemzetközileg elfogadott és használt fájlformátumbantörténhet, a választott adattár vagy hatóság által támogatott formátumotrendszerünk hozza létre. Kiemelkedő és egyedülálló lehetőség rejlik onlineüzleti és informatikai szakértés igénybevételére, valós idejű ügyfélszolgálatifunkció és jogszabálykövetés szolgáltatások is elérhetőek szükség esetén. Ajogszabályi változások riportokon történő átvezetését, a használatbavételtmegelőző teszt környezet felállításával segítjük, biztosítva az ügyfelekfelkészülését a módosításokra. A független Platform közösségi onlinekommunikációs felülettel kerül kialakításra, ahol valamennyi szereplő feltehetikérdéseit, javaslattal élhet vagy publikálhat a jogszabályok,adatszolgáltatások kapcsán felmerülő kérdésekkel, témákkal kapcsolatban. Arendszer zártságának és tanúsítványkezelésének köszönhetően valamennyibiztonsági előírásnak és informatikai feltételrendszernek képes eleget tenni, minda hatóság mind a partnerek belső működési sajátosságait szem előtt tartva. Anemzetközi jogszabályoknak történő megfelelés standardizált formában történik,így a Platform lehetőséget biztosít a teljes európai tőke- és pénzpiac számárajelentéstételi kötelezettségeik teljesítéséhez, adataik hasznosításához,továbbá közösség formáló szereppel is bír, napjaink virtuális világában összekötőkapocs, online tér.


NKFIA_infoblokk_kerettel_projekt_fekvo_2019_HU.cfa.png
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.23. - 07:01:58