Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
BA/BSc
Találatok szűrése
Képzés nyelve
Telephely
Tagozat
Képzési típus
Képzési terület

BA/BSc

Vidékfejlesztési agrármérnöki
A képzésért felelős szervezet: Vállalkozásfejlesztési Intézet
Szakfelelős oktató: dr. Török Áron
Az alapképzési szak megnevezése: Vidékfejlesztési agrármérnöki (Rural Development Engineering)
Képzési terület: Agrár
Képzési idő félévekben: 7 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk?
A szakot azoknak ajánljuk, akik természetközeliek, speciálisan állattenyésztéssel,növénytermesztéssel foglalkozó vállalatnál képzelik a jövőjüket.

Mi lehetsz?
Végzett hallgatóink az agráriparban működő vállalatoknál termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatokat látnak el.

 • végzettségiszint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
 • szakképzettség:vidékfejlesztési agrármérnök
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Rural Development Engineer

 • a szakorientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • aszakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • intézményenkívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

A képzés célja olyanvidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel,szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási,adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Azelsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási,agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségiismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaságkapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknakmegfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniósnormák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez,lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaikmesterképzésben való folytatására.

 • Ismeri amezőgazdasági termelés és az agrárgazdaság egészére vonatkozó vidékfejlesztésitérbeli alapfogalmakat, tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket, areleváns agrárgazdasági szereplőket, funkciókat és folyamatokat hazai ésnemzetközi szinten.
 • Ismeri azélelmiszerlánc-biztonság alapvető összefüggéseit.
 • Rendelkezika vidékfejlesztés és mezőgazdaság szakterületén az alapvető jogi és etikaiszabályok ismeretével.
 • Ismeri azagrárgazdaságot és vidékfejlesztést működtető intézményhálózatot, valamint ahozzá kapcsolódó hazai és nemzetközi jogszabályi hátteret.
 • Ismeri avidékfejlesztésben és az agráriumban végbemenő folyamatok közgazdasági,pénzügyi összefüggéseit, kölcsönhatásait.
 • Tájékozottaz agrár- és vidékfejlesztési politika hazai és nemzetközi funkcióiban ésösszefüggéseiben.
 • Ismeri avidékfejlesztésben alkalmazható menedzsmentismereteket a gazdálkodó egységméretétől függetlenül.
 • Ismeri avidékfejlesztési és mezőgazdasági problémák azonosításához szükségesstatisztikai módszereket, a releváns információgyűjtési, elemzési ésprobléma-megoldási metódusokat, marketing folyamatokat.
 • Ismeri azagrárgazdaság tervezési, termelésprogramozási, kereskedelmi és logisztikaimódszerei, ismeri az élelmiszerlánc folyamatait és szereplőit.
 • Ismeri avidékfejlesztés szakmai szókincsét, annak sajátosságait, a hatékonykommunikáció formáit, módszereit és eszközeit.
 • Ismeri avidékfejlesztési problémák megoldásához szükséges fenntarthatóagrárgazdálkodási termelési feladatok egészségszempontú meghatározómegoldásait.
 • Ismeri amezőgazdasági (növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti) ágazatoktereléséhez kapcsolódó természeti és műszaki összefüggéseket.
 • Ismeri avidéki társadalmi változásokat, azok összefüggéseit és a vidék-társadalom-mezőgazdaságegymásra hatásának aspektusait.
 • Ismeri akorszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási irányokat, a munkaszervezetekhatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében.

 • Képes avidékfejlesztés és az agrárium területén önálló szakmailag megalapozottálláspont kialakítására és annak átadására.
 • Képes avidékfejlesztés, az agrárium és a a környezetvédelem területén komplexenátlátni a szakmai előrelépéshez szükséges feltételrendszert.
 • Képesvidékfejlesztési programok megtervezésére, lebonyolítására, erőforrásokelosztására, szakmai döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában valórészvételre, következtetések levonására, nemcsak operatív szinten.
 • Ismeri, értiés alkalmazza a környezet és természet megóvásának alapelveit, azokvidékfejlesztéssel kapcsolatos előírásait.
 • Képes avidékfejlesztéssel kapcsolatos idegen nyelvű információk megértésére, ésspeciális szakkifejezéseinek aktív alkalmazására.
 • Képes azírásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközök hatékony alkalmazására,felismeri az IT nyújtotta lehetőségek használatának előnyeit és hátrányait, haszükséges, képes ezek tudatos és szakszerű használatára.
 • Képes avidékfejlesztéshez kapcsolatos agrármérnöki feladatok ellátására és az ehhezszükséges informatikai (adatbázis kezelés, programalkalmazás) ismeretekalkalmazására.
 • Képes azemberi egészséget, az élelmiszerlánc-biztonságot támogató, környezetbarátmegoldások előnyben részesítésére.

 • Nyitott avidékfejlesztés és a kapcsolódó tudományterületek társadalmi szerepénekképviseletére.
 • Vidékfejlesztésikérdésekben kezdeményező, fogékony az újdonságokra.
 • Befogadómások véleménye, a vidékfejlesztés ágazati, regionális, nemzeti és európaiértékei iránt.
 • Fogékony akörnyezettudatosság és az emberi egészség iránt, és érzékeny a vidékgazdasággalkapcsolatosan felmerülő problémákra.
 • Együttműködésiszándékkal közeledik a felmerülő vidékfejlesztési, minőségbiztosítási problémákmegoldásához.
 • Nyitott atértudományok alapvető eredményeinek és jellemzőinek hiteles közvetítéséreszakmai és nem szakmai célcsoportok számára egyaránt.
 • Nyitott a(családi) gazdaságok menedzsmentjére.

 • Felelősségtudataa magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai, egészségszempontú normákat,szabályokat illetően is megnyilvánul.
 • Önállóantervezi meg saját szakmai előmenetelét.
 • Atermelés-szervezeti egységek középszintjén önállóan gyakorolja a menedzsmentfunkciókat, döntéseiért felelősséget vállal.
 • Felelősségetvállal a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért.
 • Felelősséggelvállalja nyilatkozatainak, véleményének következményeit.
 • Vidékfejlesztésrevonatkozó ismeretek és módszerek alapján részletes önálló elemzést, alapvetőösszefüggések feltárását végzi, önálló következtetéseket von le.
 • Szakmaiirányítás mellett képes vidékfejlesztési kutatási projektben a projektrészfeladatainak operatív szinten történő, közvetlen irányítására.
 • Önállóanképes a gazdálkodásirányítási folyamatok tervezésére, beszerzési, értékesítésifolyamatok irányítására.
 • Felelősségetvállal a szakvéleményében közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, azáltala, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

gazdaságtudományialapismeretek (gazdaságtudományi, jogi és közigazgatási ismeretkörök agazdasági folyamatok megértéséhez, elsajátításához) 25-35 kredit, amelyből

 • gazdaságmatematikai,informatikai ismeretek 5-15 kredit,
 • közgazdaságtani,statisztikai ismeretek 10-15 kredit,
 • agrár- ésgazdasági jogi ismeretek, közigazgatási alapismeretek 5-15 kredit;

agrártechnológiaiés agrár-természettudományi alapismeretek (az egyes mezőgazdasági ágazatoktermelési folyamataihoz szükséges agrár-természettudományi és mezőgazdaságialapismeretek) 35-45 kredit, amelyből

 • növénytermesztési,kertészeti, állattenyésztési, élelmiszerlánc-biztonsági alapismeretek 15-25kredit,
 • mezőgazdaságiműszaki alapismeretek 4-10 kredit,
 • talajvédelmi,vízgazdálkodási, környezetgazdálkodási ismeretek 4-15 kredit,
 • agrártermeléstermészettudományi alapismeretek 4-15 kredit;

agrárgazdaságiés vállalkozási alapismeretek (a gazdasági, agrárpolitikai,vállalkozástervezési folyamatok megértéséhez szükséges agrárgazdasági ésvállalkozásfejlesztési ismeretek) 35-45 kredit, amelyből

 • földhasználat,integrációs, agrár- és birtokpolitikai ismeretek 4-10 kredit,
 • természetierőforrások, fenntarható vidékfejlesztés, gazdaságtani ismeretek 4-10 kredit,
 • pénzügy ésszámviteli, pályázati, támogatási ismeretek 5-15 kredit,
 • mezőgazdaságiüzemtani ismeretek 5-15 kredit,
 • szaktanácsadásiés agrárkereskedelmi ismeretek 5-10 kredit,
 • marketing,logisztikai ismeretek 5-10 kredit;

regionálisés vidékfejlesztési alapismeretek (a vidéki tér gazdasági összefüggéseinekmegértéséhez szükséges regionális és vidékfejlesztési ismeretkörök) 35-45kredit, amelyből

 • regionálisgazdaságtani és vidékpolitikai ismeretek 5-15 kredit,
 • regionáliselemzési módszerek ismeretei 4-10 kredit,
 • vidékfejlesztésiismeretek 4-15 kredit,
 • területi ésprojekttervezési ismeretek 4-10 kredit,
 • menedzsmentés emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek 5-10 kredit.

Avidékgazdaság működésének, annak gazdasági-, társadalmi összefüggéseinekelméleti és gyakorlati kérdéseihez kapcsolódó, választható speciális ismeretek25-35 kredit, amelyből

 • speciálistérinformatikai ismeretek 5-8 kredit,
 • vállalatirányításiés szervezési ismeretek 5-8 kredit,
 • vidék- éscivilbiztonsági ismeretek 5-8 kredit,
 • környezetvédelmiés politikai ismeretek 5-8 kredit,
 • közösségfejlesztési,szociológiai ismeretek 5-8 kredit,
 • versenyképességfejlesztési ismeretek 5-8 kredit.

Az alapfokozatmegszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2),komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagyoklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat két részbőltevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalábbhárom hét gyakorlati képzésből, valamint egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig)tartó szakmai gyakorlatból áll, amely külső gyakorlati helyen ismegszervezhető.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 621/0811

Turizmus-vendéglátás
A képzésért felelős szervezet: Marketing Intézet
Szakfelelős oktató: Pinke-Sziva Ivett
Az alapképzési szak megnevezése: Turizmus-vendéglátás (Tourism and Catering)
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 8 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest, Székesfehérvár
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos, Duális
Kiknek ajánljuk?
A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnek nyelveket tanulni, emberközpontúak, türelmesek, és érdeklődnek a turizmus világa iránt.

Mi lehetsz?
Végzett hallgatóink turisztikai vállalkozásoknál, így szállodáknál, utazási irodáknál helyezkednek el mint turisztikai/ vendéglátóipari menedzser, rendezvényszervező, utazásszervező.

 • végzettségiszint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
 • szakképzettség:közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and Catering

 • a szakorientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
 • intézményenkívüli gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 60 kredit, amelyből aszakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit.

A képzés célja a turizmus ésvendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberekképzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertaniismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és avendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják akapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásolótényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik éselvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Felkészültek tanulmányaikmesterképzésben történő folytatására.

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető,átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetköziösszefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra ésfolyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátítottaa gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit,birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikaielemzési módszereknek.
 • Ismeri aprojektben, csapatban, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetésszabályait és etikai normáit.
 • Ismeri aturisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, ismeri aturizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságaités kapcsolódásaikat.
 • Ismeri akülönböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek,szabadidős létesítmények) típusait, valamint azok működtetésére és piacitevékenységeinek irányítására vonatkozó elveket és menedzsment módszereket.
 • Ismeri aturizmus alágazatainak és tevékenységeinek (például szállás- ésvendéglátóhelyek, utazásszervezés és közvetítés, térség-menedzsmentszervezetei, egyéb szolgáltatók stb.) működését, értékelését, döntésikritériumait, szakmai részterületeit és ágazati kapcsolódási pontjait.
 • Ismeri aturizmushoz és a vendéglátáshoz kapcsolódó más szak- és tudományterületekalapvető tényeit és összefüggéseit (földrajz, művelődéstörténet,környezetvédelem, jog, egészségtudomány, gasztronómia, élelmezéstudomány).
 • Képeslegalább két idegen nyelven kommunikálni.
 • Képes önállószakirodalmi feldolgozásra.

 • Képesgazdasági tevékenységet, projektet tervezni, szervezni, kisebb vállalkozást,gazdálkodó szervezetet irányítani és ellenőrizni.
 • A tanultelméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseketképes feltárni, rendszerezni és elemezni, önálló következtetéseket, kritikaiészrevételeket megfogalmazni, döntés-előkészítő javaslatokat készíteni,döntéseket hozni rutin- és részben ismeretlen környezetben is.
 • Képeskövetkeztetései, valamint az őket megalapozó tudás és érvelés világos ésegyértelmű kommunikálására, szakmai és laikus közönség felé egyaránt.
 • Képes aturisztikai vállalkozások piaci tevékenységének szervezésére és irányítására.
 • Képes aszakterülethez tartozó informatikai ismeretek alkalmazására.
 • Képeskidolgozott szakmai javaslatok, vezetői beszámolók, marketingajánlatok (példáulprogramfüzetek, étlapok) készítésére.
 • Képes a szolgáltatásokkalés az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák felismerésére éshatékony kezelésére.
 • Alkotó,kreatív önállósággal épít ki és kezdeményez új gyakorlati megoldásokat.
 • Képes aturisztikai és vendéglátó vállalkozások tevékenységének részleges vagy teljeskörű tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére.
 • Képes aturizmus és a vendéglátás különféle területein jelentkező gazdasági problémákkezelésére és megoldására.
 • Képesszakszerű és hatékony kommunikációra írásban és szóban is.

 • A minőségimunkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít,projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő,kezdeményező.
 • Fogékony azúj információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra,nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségekvállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebbenmunkatársaival való együttműködésre.
 • Követi és értelmezia világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és aszakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályokváltozásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai,döntései során.
 • Nyitott a gazdaságtudományokátfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hitelesközvetítésére.
 • Környezetérzékeny,gyakorlatorientált szemléletmódú.
 • Avendégelégedettséget előtérbe helyező minőségi szemléletmódot követ és közvetíta munkatársak felé is.
 • Nyitott aturizmust és vendéglátást, illetve az adott gazdálkodó szervezetet érintőváltozások megismerésére, ezek hatásainak megértésére, az új szakmai ismeretekés módszertanok alkalmazására.
 • Törekszik aszakmai eredmények, javaslatok megosztására a turizmus és vendéglátásfejlesztése iránt érdeklődők körében.
 • Azéletpálya-tervezés fontosságát elismeri, az életen át tartó tanulásratörekszik.

 • Általánosszakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásbanmeghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatokelemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését.
 • Azelemzéseiért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóanvezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet,munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet,felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Tudatosanvállalja és közvetíti szakmája etikai normáit.
 • Kész aturizmus társadalmi, gazdasági, technológiai és jogi környezetében bekövetkezőváltozások önálló megfigyelésére, a vonatkozó szakpolitikák követésére, akövetkeztetések felelősségteljes levonására.

A szakképzettséghezvezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • közgazdaságtani,módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro-és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan,gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció,szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök) 80-90 kredit;
 • társadalomtudományialapismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek,gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) 10-20 kredit;
 • turizmus ésvendéglátás szakmai ismeretei (turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás,utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus közigazgatási,szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikaitermékek, turisztikai vállalkozások, vendéglátás szervezés, vezetés, nemzetközigazdasági kapcsolatok, továbbá választható specializációk) 70-90 kredit.

A turizmusés vendéglátás szakmai igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciálisismeret kredit aránya a képzés egészén belül legfeljebb 30 kredit.

Az alapfokozatmegszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplextípusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkelegyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, amelyek közül azegyik nyelvvizsga államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általánosnyelvvizsgával kiváltható.

A szakmai gyakorlat – afelsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint – két félévturizmus, illetve vendéglátás tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnélvagy a felsőoktatási intézmény tanéttermében vagy tanszállodájában végezhetőgyakorlat, amelyből egy félév lehet a magyar és külföldi felsőoktatásiintézmény közötti megállapodás keretében szervezett gyakorlatorientált külföldirészképzés.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 812/1015

Szociológia
A képzésért felelős szervezet: Kommunikáció és Szociológia Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Bartus Tamás
Az alapképzési szak megnevezése: Szociológia (Sociology)
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő félévekben: 6 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk?
A szakot azoknak ajánljuk, akik elmélyülnek a társadalmi folyamatokban,de nem riadnak meg a statisztikától és módszertanoktól.

Mi lehetsz?
Végzett hallgatóink piackutató cégeknél, kutatóintézeteknél, szervezetfejlesztéssel foglalkozó vállalatoknál helyezkednek el szociológusként közvélemény-kutatóként.

 • végzettségiszint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség:szociológia alapszakos szakelőadó
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sociologist

 • a szakorientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék:)
 • aszakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

A képzés célja olyan szociológiaalapszakos szakelőadók képzése, akik a megszerzett szociológiai alapismereteikbirtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, azéletminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a társadalmidemokrácia kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését.Megszerzett elméleti alapismereteik birtokában képesek felismerni a fontosabbtársadalmi problémákat, azok alapvető strukturális összefüggéseit, továbbábirtokában vannak azoknak a gyakorlati és módszertani alapismereteknek, amelyekmindezek feltárására, elemzésére és megértésére szolgálnak. Felkészültektanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 • Ismeri atársadalomtudomány, a társadalom alrendszereivel, szerkezetével,rétegződésével,
 • a társadalminormákkal és értékekkel, a társadalmi cselekvéssel és interakciókkal, atársadalmi folyamatokkal kapcsolatos fogalomkészlet fontosabb elemeit.
 • Ismeri ésérti azokat az összefüggéseket, amelyek a társadalom szaktudományos értelmezéseihezaz általános alapokat képezik.
 • Jártas aszociológia fontosabb történeti, elméleti és gyakorlati ismereteiben, aközgondolkodásnál mélyebben érti a társadalmi összefüggéseket.
 • Ismeri ésérti a szociológia által vizsgált társadalmi jelenségek fontosabb működésimechanizmusait és normatív rendszereit, a társadalmi alrendszerek kapcsolódásiviszonyait.
 • Birtokábanvan a társadalom strukturális, gazdasági és politikai folyamataival kapcsolatoslegfontosabb ismereteknek, ismeri és érti a társadalmi problémákat előidézőtársadalomszerkezeti és kulturális okok működését.
 • A gyakorlatielemzés szintjén átlátja a szociológiai kutatás folyamatát.
 • Ismeri atársadalomkutatás módszertanának alapelveit, a legfontosabb kutatásimódszereket és az alapvető adatelemzési eljárásokat.
 • Ismeri akutatáshoz szükséges legfontosabb társadalomtudományi adatbázisokat, éselektronikus forrásokat.
 • Ismeri atársadalmi integráció erősítését, a hátrányos helyzetűek integrációját és atársadalmi demokrácia megvalósulását célzó legfontosabb programokat.
 • Ismeri atársadalomtudományi kutatásra vonatkozó etikai követelményeket.
 • Megfelelőszintű nyelvismerettel rendelkezik ahhoz, hogy legalább egy idegen nyelvenkommunikáljon, szakmai anyagokat olvasson és megértsen.

 • A mindennapiszakmai szóhasználatában precízen használja a szociológia alapfogalmait és arájuk épülő speciális szakszókészlet elemeit.
 • Összegyűjtiés feldolgozza a szociológiailag releváns információkat, alapszinten használja akorszerű informatikai eljárásokat.
 • Kezeli éshasználja a társadalomtudományi adatbázisokat, a hagyományos és az elektronikusszakirodalmi forrásokat.
 • Közreműködika kutatási problémához illő kutatási módszerek kiválasztásában ésalkalmazásában.
 • Közreműködikaz egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését, a társadalmi integrációerősítését, a hátrányos helyzetűek integrációját és a társadalmi demokráciamegvalósulását szolgáló komplex programok kidolgozásában és megvalósításában.

 • Nyitott atársadalmi változásokra, fogékony az előítéletek ellen küzdő szemléleti alapokadaptálására.
 • Következetesenelfogadja a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségét, és hitelesenképviseli szűkebb és tágabb környezetében ennek szemléleti alapjait.
 • Érzékeny ésnyitott a társadalmi problémákra, szemléletét áthatja a hátrányos helyzetűcsoportok iránti szolidaritás, az interkulturális tudatosság és tolerancia.
 • Elkötelezetta társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, továbbá a demokratikus értékek, ajogállamiság és az európai értékközösség mellett.
 • Nyitott ésegyben kritikus a szociológia elméleti, gyakorlati és módszertani újításaivalkapcsolatban.
 • Nyitott akritikus önértékelésre és a szakmai továbbképzés különböző formáira.
 • Munkájátkapcsolatteremtés és -fenntartás, konfliktusmegoldási készség, lokális ésglobális problémák iránti érzékenység és megoldási készség, empátia,kooperáció, segítő attitűd és fejlett kommunikációs készség jellemzi.
 • Elméleti ésgyakorlati tudásának folyamatos fejlesztésére törekszik.
 • Elfogadja ésa gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.

 • A szervezetistruktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggelszervezi munkáját.
 • Önálló éskonstruktív az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban.
 • Aktívan ésfelelősen vesz részt szociológiai kutatásokban vagy társadalmi problémákmegoldására létrehozott csoportok munkájában, együttműködésre törekszik mástudományok, szakmák, intézmények képviselőivel és a felhasználókkal.
 • Felelősenáll ki a jogi, etikai és szakmai normák következetes érvényesítése és védelmeérdekében.
 • Szakmaimunkáját állampolgári tudatosság és aktivitás, szolidaritás, közéletirészvétel, az esélyegyenlőség támogatása, a társadalompolitikai kérdések irántifelelősség jellemzi.
 • Felelősenbetartja a kutatásetikai és publikációs normákat.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • szociológiatörténetés -elmélet alapjai, társadalomtörténet 18-54 kredit;
 • szakszociológiák18-54 kredit;
 • kapcsolódótársadalomtudományi diszciplínák alapjai 18-54 kredit;
 • kutatásmódszertanalapjai (kvalitatív és kvantitatív módszerek, statisztika és számítógépesadatelemzés, terepkutatás) 36-90-kredit.

A képzőintézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhetőkreditérték legfeljebb 30 kredit.

Az alapfokozatmegszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványvagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 312/0314.

Politikatudományok
A képzésért felelős szervezet: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Szakfelelős oktató: Lánczi András
Az alapképzési szak megnevezése: Politikatudományok (Political Science)
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő félévekben: 6 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk?
A szakot azoknak ajánljuk, akik nyitottak a világ politikai történéseire, analitikus gondolkodásúak és jó vitakultúrával rendelkeznek.

Mi lehetsz?
Végzett hallgatóink állami és kormányzati intézményekben, önkormányzatoknál, pártoknál, médiában, elemzőcégeknél helyezkednek el politikai elemzőként, tanácsadóként vagy újságíróként.

 • végzettségiszint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség:politológus
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Political Scientist

 • a szakorientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • aszakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • intézményenkívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 5 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

A képzés célja politológusokképzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerét és viszonyait, azalapvető politikai intézményeket és azok szellemi alapjait, a hatalomszervezetét és működését. Alkalmasak a politikával kapcsolatos szakértőitevékenységre, politikai elemzésre és kutatásra, szervezői és tanácsadóimunkára. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 • Ismeri atársadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történetiismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztosmódszertani tudással rendelkezik.
 • Átfogóanismeri a politika alapvető törvényszerűségeit, a társadalompolitikairendszerét, a politikai intézményeket, szervezeteket és mozgalmakat.
 • Ismereteibirtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok ésérdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikaidöntéshozatali folyamatokat.
 • Alaposanismeri az adott ország kormányzati rendszerét, hatalmi berendezkedését, azországos és helyi politika fő ágenseit és működésüket.
 • Tisztábanvan a döntéshozatali folyamatok komplexitásával és a közpolitikaialternatívákkal.
 • Tájékozott apolitikai kultúra és tradíciók szerepéről, érti és elemezni képes a politikaikommunikáció folyamatait.
 • Rendszereselméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabbösszetevőiről, ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikaielméleteket és ideológiákat.
 • Elsajátítottaa politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományosmódszereit.
 • Ismeri anemzetközi politika fő folyamatait, a főbb nemzetközi szervezeteket és a sajátország helyét a nemzetközi kapcsolatrendszerben.
 • Ismeri azEurópai Unió fő intézményeit és döntéshozatali folyamatait.
 • Ismeri apolitikai ismeretszerzés forrásait és az információfeldolgozás főbb módszereit.

 • Képes apolitikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikaiinformációk értékelésére.
 • Képes apolitikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére,ennek alapján szakértői tevékenység folytatására.
 • Rendelkezikolyan kommunikatív kompetenciával, melynek révén hozzájárulhat szervezési ésigazgatási problémák megoldásához a közigazgatás és a politikai tevékenységkülönböző szervezetei szintjein.
 • Képes tudásafelhasználásával a humán erőforrások feltárására és mozgósítására is egyesproblémák megoldásában.
 • Képespolitikai szakértői, elemzői feladatok ellátására, humánpolitikai feladatokelvégzésére.
 • Képespolitikai intézmények működésével kapcsolatos ismeretek birtokában szervező,döntés-előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munka végzésére.
 • Képesszervező és menedzseri feladatok ellátására a központi, regionális, valamintnemzetközi szervezetekben.
 • Képes apolitikai igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képességbirtokában alapszintű problémák megoldására.
 • Képesösszehasonlító elemzések, szakértői anyagok készítésére szakterületén.
 • Rendelkezikegyüttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel,idegennyelv-tudással.
 • Apolitológus érti és használni képes szakterületének jellemző online ésnyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven.

 • Apolitológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politikakonfliktusos folyamataiban kellőképp eligazodjon, és szakmai tudását felhasználvaképes legyen közérdekű megoldásokat előmozdítani.
 • Nyitottarra, hogy a politikáról szerzett ismereteit hitelesen közvetítse.
 • Követiszakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományoskövetkeztetéseket megosztja környezetével.
 • Elkötelezetta jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt.
 • Törekszikarra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
 • Nyitott aszakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus azelméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben.
 • Nyitott akritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, azértelmiségi világlátás önfejlesztő módszereire.
 • Elfogadja ésa gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.

 • Képes önmagatovábbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek és tudás megszerzésére.
 • Nyitottszakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvetőjellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 • Törekszikarra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
 • A politikaitudás felelősséget is jelent: a politológus nehéz helyzetekben is ajogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza megszuverén döntését.
 • Törekszikarra is, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
 • Szakmai éstársadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit, felelősenképviseli szervezeti egységét és szakmai csoportját.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • társadalomtudományialapismeretek (szociológia, társadalomfilozófia, társadalomelmélet,közgazdaságtan, a kommunikációelmélet alapjai) 20-30 kredit;
 • apolitológia szakmai ismeretei (politikatudomány alapjai, egyetemes és magyarpolitikai gondolkodás története, XX. századi társadalom és politikatörténet,magyar politikai rendszer, jogi ismeretek, nemzetközi viszonyok elmélete,módszertani ismeretek) 110-160 kredit.

Az alapfokozatmegszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2)komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagyoklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat a képzéstantervében meghatározott, négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 313/0312

Pénzügy és számvitel
A képzésért felelős szervezet: Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Dömötör Barbara
Az alapképzési szak megnevezése: Pénzügy és számvitel (Finance and Accounting)
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 7 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest, Székesfehérvár
Tagozat: Nappali, Levelező
Képzési típus: Hagyományos, Duális
Kiknek ajánljuk?
Azoknak ajánljuk, akik szeretik a szellemi kihívásokat, szívesen mélyülnek el a számok világában, kedvenc tárgyaik közé sorolható a matematika.

Mi lehetsz?
Végzett hallgatóink a pénzügyi és vállalati szektorban helyezkednek el könyvelő, kontroller, számviteli asszisztens pozícióban.

 • végzettségiszint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
 • szakképzettség:közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance and Accounting

 • a szakorientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
 • intézményenkívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit, amelybőla szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit,
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

A képzési célja pénzügyi ésszámviteli szakemberek képzése, akik korszerű, nemzetközi követelményeknekmegfelelő közgazdasági műveltséggel, pénzügyi és számviteli alkalmazásokhozelméleti ténybeli és módszertani ismeretekkel rendelkeznek, képesek az adatokvalósághű előállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyongyarapítására, a pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére,fejlesztésére, stratégiai döntések meghozatalára, korszerű tervezési,gazdálkodási, elszámolási, kontrolling eljárások és módszerek alkalmazására, azintézményi feltételek formálására, nemzetközi, országos és regionálisvállalkozások információs rendszerének áttekintésére, működtetésére,fejlesztési céljainak megvalósítását szolgáló helyzetfelmérésre ésjavaslattételre, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Felkészültektanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 • Rendelkezika gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek,nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a relevánsgazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátítottaa gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit ésjellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai ésstatisztikai elemzési módszereknek. Ismeri a projektben, teamben,munkaszervezetben való együttműködés, a projektvezetés szabályait és etikainormáit.
 • Ismeri apénzügy és a számvitel alapfogalmait, a pénzügyi termékeket és piacokat, aszámviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az aztalátámasztó könyvelési folyamatokat.
 • Ismeri apénzügyi és számviteli összefüggéseket, áttekintése van a legfontosabb elméletimegközelítésekről, elsajátította a pénzügyi és a számviteli gondolkodásalapjait.
 • Érti avállalati gazdálkodás céljait, alapvető törvényszerűségeit.
 • Ismeri avállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli-adózási alrendszerét, avállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozásformáit.
 • Elsajátítottaa pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának,ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát, az értékelés technikáit.
 • Ismeri ahazai és nemzetközi adózási, számviteli szabályokat, a vállalkozásokműködésének (alapítás, működés, átalakulás, megszüntetés) számviteli, pénzügyimegjelenítését.
 • Ismeri apénzintézeti rendszer felépítését, az egyes pénzintézeti típusok sajátosságait,a hitelezési folyamatot, az értékpapír-piac működésének fontosabb elemeit.
 • Ismeri azállamháztartás feladatait és felépítését, a költségvetési gazdálkodás alapvetőtörvényszerűségeit, a költségvetési finanszírozás alapelveit és lehetségestechnikáit, valamint a magyar ellenőrzési és felügyeleti rendszert.

 • Gazdaságitevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodószervezetet, irányít és ellenőriz. A tanult elméletek és módszerekalkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez éselemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg,döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen– hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.
 • Követi ésértelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitikaés a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályokváltozásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai,döntései során.
 • Képes apénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, ahitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére.
 • Képes apénzügyi és a számviteli nyilvántartási rendszerek használatára.
 • Számvitelibeszámolókat, pénzügyi kimutatások készít és elemez.
 • Meg tudjahatározni az adó-, illeték-, vám-, jövedék- és társadalombiztosításikötelezettségeket, valamint el tudja készíteni az ezekhez kapcsolódóbevallásokat.
 • Számvitelipolitika, számviteli szabályzatok készítésére képes.
 • Gazdaságimutatók kiszámítására és azokból következtetések levonására képes.
 • Képes idegennyelven kommunikálni.
 • Képes önállószakirodalmi feldolgozásra.

 • A minőségimunkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít,projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő,kezdeményező.
 • Fogékony azúj információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra,nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségekvállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebbenmunkatársaival való együttműködésre.
 • Nyitott apénzügyeket és számvitelt érintő jelenségek, problémák iránt, elkötelezettek amegoldásukat illetően.
 • Folyamatosantörekszik az önképzésre, tudása, ismeretei aktualizálására.
 • Érdeklődikaz innovációk iránt.

 • Általánosszakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásbanmeghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatokelemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését. Az elemzésekért,következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóanvezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet,munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet,felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Alkalmasönálló munkavégzésre (módszertan, technika kiválasztása; a munka szervezése,tervezése, irányítása; az adatok gyűjtése, rendszerezése, elemzése, értékelése;általános és szakmai fejlődése).
 • Felelősségetvállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normákés szabályok betartásáért, tevékenysége következményeiért, javaslataiért,döntéseiért.
 • Munkáját aminőségi munkavégzés jellemzi.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • közgazdaságtani,módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro-és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan,gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció,szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek) 80-90 kredit;
 • társadalomtudományiismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek,gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) 10-20 kredit;
 • pénzügyi ésszámviteli szakmai ismeretek (pénzügyek, jog, pénzügyi számítások és pénzügyipiacok, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi számvitel, vezetőiszámvitel alapjai, elemzés-ellenőrzés módszertana, üzleti tervezés, a pénzügyiés számviteli informatika, sajátos számviteli esetek, elszámolására vonatkozóismeretek továbbá választható specializációk) 70-90 kredit.
A pénzügyiés számviteli szakterület szakma igényeinek megfelelő szakterületekenszerezhető speciális ismeret kredit aránya a képzés egészén belül legfeljebb 30kredit.

Az alapfokozatmegszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplextípusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert,felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékűérettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat egy félév,minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlat a felsőoktatási intézménytantervében meghatározottak szerint.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 343/0412

Nemzetközi tanulmányok
A képzésért felelős szervezet: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Szakfelelős oktató: dr. Gálik Zoltán
Az alapképzési szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok (International Relations)
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő félévekben: 6 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk?
Azoknak ajánljuk, akik magas szinten beszélnek angolul, és érdekli a külügyi karrier, diplomácia, politika és külgazdaság.

Mi lehetsz?
Végzett hallgatóink az államigazgatásban, külügyi területen, hazai vagy nemzetközi szervezeteknél vállalatoknál helyezkednek el, ahol képesek nemzetközi kapcsolattartásra, kreatív problémakezelésre.

 • végzettségiszint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség:nemzetközi kapcsolatok szakértő
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert

 • szakorientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • aszakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

A nemzetközi tanulmányokalapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, anemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globálisproblémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívásokkezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieketképezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nemkormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatívproblémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbáfelkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 • Tájékozott amagyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosanelfogadott tendenciái, jellemzői, adatai körében.
 • Összefüggéseibenértelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai ésregionális, politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket éseseményeket.
 • Tisztábanvan a társadalomtudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezésimódszereivel.
 • Ismeri aszak egyes területeinek alapvető szakkifejezéseit, fogalomkészletének mindenfontosabb elemét, érti az összefüggéseket.
 • Ismeri anemzetközi kapcsolattartás formáit, eszközeit és technikáit.
 • Ismeri azEurópai Unió intézményrendszerének működését, hatásköreit, szakpolitikáit.


 • Képestörténelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretekönálló elsajátítására és rendszerezésére.
 • Legalább kétidegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel aszakterminológiára.
 • Képes anemzetközi összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változásokkövetésére, megértésére, feldolgozására, mindezek hatékony és eredményesmegosztására, és a gyakorlatban történő alkalmazására.
 • Képeslegalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a nemzetközikapcsolatok jelenségeit értelmezni.
 • Képes aprojekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülőegyüttműködési képességgel, látja a közös sikerhez való egyénihozzájárulásokat.
 • Képesönállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmaiközönség előtti bemutatására szóban és írásban.
 • Képes ésalkalmas a kis és közepes vállalkozásokban a nemzetközi együttműködésekben valómegjelenés elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint amultinacionális és nagyvállalati szektorban nemzetközi együttműködésekbőlszármazó feladatok ellátására.
 • Képes az EUáltal támogatott projektek tervezésével és végrehajtásával kapcsolatosfeladatok ellátására.
 • Képes anemzetközi, európai és regionális együttműködésekben megjelenő feladatokellátására a magánszférában, a nem kormányzati szerveknél, az önkormányzatoknálés a kormányzati szerveknél, valamint az állami intézményekben.

 • Érti éselfogadja, hogy a gazdasági, politikai és kulturális jelenségek történetileg éstársadalmilag meghatározottak és változóak.
 • Képviseli amagyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkorisokszínűségét.
 • Igénye vanaz európai nemzeti kultúrák befogadására és az Európán kívüli kultúrákmegismerésére.
 • Mérlegeli aproblémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét.
 • Törekszikpolitológiai, jogi, társadalomtudományi, nemzetközi gazdasági, történetitudásának folyamatos fejlesztésére.
 • Igényességetfejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására.
 • Nyitott a szakmaiinnováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti,gyakorlati és módszertani újításokkal szemben.
 • Szakmaihivatástudat kialakítására és önképzésre törekszik.
 • Elfogadja ésa gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.

 • Felelősségetvállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azoklehetséges következményeinek.
 • Aszakterületén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
 • Tudatosanképviseli azon módszereket, amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadjamás tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
 • Hatékonyanegyüttműködik a szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai éstudományos közösségekkel.
 • A szakmaikérdések megválaszolása, a problémák megoldása önállóan vagy másokkal valókooperációban történik a felelősség egyéni vállalásával, és a szakma etikainormáinak betartásával.
 • Önálló,konstruktív és erős érdekérvényesítő az intézményen belüli és kívüliegyüttműködési formákban.
 • Adottmunkahely szakmai elvárásainak megfelelően összetett feladatokat is elvégez.
 • Ismeriszakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatokellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képesbetartani.
 • Feladatokhozkapcsolódóan folyamatosan fejleszti szövegalkotási készségét.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • általánostársadalomtudományi ismeretek és kompetenciák [közgazdaságtan, jogialapismeretek, filozófia, politológia, szociológia, történelem (modern magyarés egyetemes történelem) informatika] 20-60 kredit;
 • módszertaniés készségfejlesztő ismeretek (statisztika, társadalomstatisztika, kvalitatív,kvantitatív módszertan, szaknyelvi gyakorlatok) 20-30 kredit;
 • a nemzetközitanulmányokhoz kapcsolódó szakmai ismeretek 50-100 kredit a szakdolgozatkreditértékével együtt az alábbiak szerint:
 • nemzetközikapcsolatok története [nemzetközi kapcsolatok története 1815-1989-ig, magyarkülpolitika története, diplomáciatörténet, nemzetközi kapcsolatok az újvilágrendben (1989-től)] 5-40 kredit;
 • nemzetközipolitika elmélete és gyakorlata (a nemzetközi politikaelmélet főbb iskolái,elméletei, a diplomácia elmélete és gyakorlata) 5-40 kredit;
 • nemzetközijog (nemzetközi közjog, nemzetközi magánjog, nemzetközi szerződések, nemzetköziintézmények és szervezetek) 5-40 kredit;
 • nemzetközigazdaságtan (nemzetközi gazdaságtan, külgazdaságpolitika, nemzetközi pénzügyek,világgazdaságtan, nemzetközi vállalatok gazdaságtana) 5-40 kredit;
 • regionális-civilizációstanulmányok (civilizációtörténet, európai civilizáció története, regionálistanulmányok) 5-40 kredit;
 • Európai Unió(az Európai Unió fejlődéstörténete, az EU intézményrendszere és döntéshozatala,az EU joga, az EU hatáskörei, szakpolitikái, Magyarország az Európai Unióban,európai uniós pályázatok készítése és projektek menedzsmentje) 5-40 kredit;
 • a nemzetközikapcsolatok gyakorlata (nemzetközi kapcsolattartás technikái, nemzetközi rendezvények,diplomáciai protokoll, tárgyalási technikák) 5-40 kredit.

A képzőintézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, aszemélyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátoskompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A szakmaspecifikusismeretek a képzés egészén belül 30-35 kredit.

Az alapfokozatmegszerzéséhez legalább két élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú(B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik atársadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzésiterület megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodásimenedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi ésközigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti)nyelvvizsgája, a másik általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékűérettségi bizonyítvány vagy oklevél.

A szakmai gyakorlat a képzéstantervében meghatározott legalább négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 313/0312

Nemzetközi gazdálkodás
A képzésért felelős szervezet: Vállalkozásfejlesztési Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Kacsirek László
Az alapképzési szak megnevezése: Nemzetközi gazdálkodás (International Business Economics)
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 8 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk?
Azoknak ajánljuk, akik legalább egy nyelven magas szinten beszélnek, és beletanulnának a külkereskedelmi üzlet fortélyaiba.

Mi lehetsz?
Végzett hallgatóink nemzetközi vállalatoknál helyezkednek el beszerző, logisztikai menedzser, pénzügyi ügyintéző, külkereskedő pozícióban.

 • végzettségiszint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
 • szakképzettség:közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Business

 • a szakorientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
 • intézményenkívüli gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 60 kredit, amelyből aszakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

A képzés célja idegen nyelven ismagas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági,alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációkkeretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozóitevékenység végzésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaikmesterképzésben történő folytatására.

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek,tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, areleváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvetőelméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési,matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, aprojekt vezetés szabályait és etikai normáit.
 • Ismeri és érti a nemzetközi szállítmányozás, a nemzetközi pénzügyifolyamatok beazonosítására alkalmas szakértői tudás alapjait, a szakterületszerint releváns információgyűjtési, elemzési és probléma megoldásimódszereket, ezek alkalmazási feltételeit és korlátait.
 • Ismeri az nemzetközi vállalkozásokhoz kapcsolódó más (jogi,területfejlesztési, oktatási) szakterületek alapjait.
 • Ismeri és érti a gazdaságpolitika, a külkereskedelmi folyamatok, akülgazdasági politika alapvető funkcióit, determinációit és céljait. A hatékonymunkavégzéshez szükséges ismeretekkel rendelkezik az Európai Unió működésévelkapcsolatban.
 • Tisztában van a szervezetek működését, a gazdálkodási folyamatokat támogatóinformatikai és irodatechnikai eszközökkel.
 • Elsajátította a szakszerű és hatékony kommunikáció írásbeli és szóbeliformáit, az adatok bemutatásának táblázatos és grafikus módjait.
 • Birtokábanvan a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsének anyanyelvén és legalábbkét idegen nyelven.

 • Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást,gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz.
 • A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvetőösszefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket,kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít,döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi –környezetben is.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, agazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák,jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései,javaslatai, döntései során.
 • Képes a szállítmányozási és külkereskedelmi folyamatok komplexkövetkezményeinek meghatározására.
 • Gazdálkodó szervezetben, gazdasági munkakörben a szállítmányozáshoz,külkereskedelmi folyamatokhoz gazdasági tevékenységet tervez, szervez.
 • A fogalmi és elméleti szempontból szakszerűen megfogalmazott szakmaijavaslatot, álláspontot szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, a szakmaikommunikáció szabályai szerint prezentálja. Megérti és használjaszakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegennyelven.
 • Projektben, csoportos feladatmegoldásban vesz részt, a gyakorlati tudás,tapasztalatok megszerzését követően azokban vezetőként a tevékenységet vezeti,szervezi, értékeli, ellenőrzi. Képes együttműködni más szakterületekképviselőivel (mérnökökkel, külkereskedőkkel).
 • Tisztában van a nemzetközi, multikulturális környezetben végzettmunkavégzés sajátosságaival.
 • Képes a gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően kis ésközepes vállalkozást, illetve gazdálkodó szervezetben szervezeti egységetvezetni.
 • Képesközépszintű szakmai idegennyelvtudása használatára.

 • A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartásttanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő,kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre ésmódszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok,felelősségek vállalására.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebbenmunkatársaival való együttműködésre.
 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak tudásához, munkájához ésmagatartásához. Kész a hibák kijavítására, munkatársait is segíti ebben.
 • Nyitott az adott munkakör, munkaszervezet, vállalkozás tágabb gazdasági,társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére ésmegértésére.
 • Törekszik mások véleményét, az ágazati, regionális, nemzeti és európaiértékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatóságiszempontokat is) a döntések során felelősen figyelembe venni.
 • Törekszik azéleten át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is.

 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi amunkaköri leírásban meghatározott feladatokat.
 • Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatokgyűjtését, rendszerezését, értékelését.
 • Az elemzéseiért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi,etikai normák és szabályok betartása terén.
 • Önállóan kíséri figyelemmel a társadalmi-gazdasági-jogi környezetszakterületét érintő változásait.
 • A kapcsolódó szakpolitikák követését és alkalmazását részben önállóanvégzi.
 • Előadásokat tart, vitavezetést önállóan végez.
 • Önállóan ésfelelősséggel vesz részt a gazdálkodó szervezeten belüli és azon kívüli szakmaifórumok munkájában.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika,informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan,vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzletikommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek)80-90 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogiismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia, szervezet-és vezetéselmélet) 10-20 kredit;
 • nemzetközigazdálkodási szakmai ismeretek (nemzetközi kereskedelemi és gazdaságiintézmények, világgazdasági folyamatok és régiók, külgazdasági politika,elemzés és piacfejlesztés, nemzetközi pénzügyek, nemzetközi ügyletek,nemzetközi marketing, interkulturális menedzsment, az Európai Unió közösségipolitikái, nemzetközi tárgyalási technikák, nemzetközi etikett, protokoll,továbbá választható specializációk) 70-90 kredit.

Anemzetközi gazdálkodási szakterület szakma igényeinek megfelelő szakterületekenszerezhető speciális ismeret kredit aránya a képzés egészén belül legfeljebb 30kredit.

Az alapfokozatmegszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplextípusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkelegyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, amelyek közül azegyik nyelvvizsga államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általánosnyelvvizsgával kiváltható.

A szakmai gyakorlat egy félév,minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlat a felsőoktatási intézménytantervében meghatározottak szerint.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 313/0312

Kommunikáció- és médiatudomány
A képzésért felelős szervezet: Kommunikáció és Szociológia Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Veszelszki Ágnes
Az alapképzési szak megnevezése: Kommunikáció- és médiatudomány (Communication and Media Science)
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő félévekben: 6 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk?
A szakot azoknak ajánljuk, akik nyitott, kreatív emberek, naprakészek a világ történéseiben. Érteni szeretnék, hogyan működik az új média, vagy hogyan kommunikál egy szervezet.

Mi lehetsz?
Végzett hallgatóink kommunikációs ügynökségeknél, sajtóosztályokon, nyomtatott és online médiumoknál helyezkednek el, mint újságíró, szerkesztő-riporter, PR-menedzser, sajtóreferens

 • végzettségiszint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség:kommunikátor
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert inCommunication

 • szakorientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • aszakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • intézményenkívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:10 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

A szak célja kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik akommunikáció különböző színterein működő intézményeket, intézményrendszereket.Ismerik a társadalmi kommunikáció színtereit, az itt működő intézményekstruktúráját, a kommunikáció és média fontosabb intézményeit, a kommunikáció ésmédia működését. Megszerzett tudásuk, képességeik és attitűdjeik birtokábanteljes mértékig alkalmasak a kommunikáció színterein lévő intézményekbenkommunikációs munka végzésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésbentörténő folytatására.

 • Ismeri atársadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, érti azösszefüggéseket, amelyek a társadalom és a társadalmi kommunikációszaktudományos értelmezésének az alapját képezik.
 • Ismeri atársadalom működésével kapcsolatos összefüggéseket, az ezekre vonatkozószaktudományos kontextusokat.
 • Ismeri ésérti a kommunikáció és médiatudomány által vizsgált társadalmi jelenségek ésalrendszereik működési mechanizmusait.
 • Áttekintésselrendelkezik a szakterülethez tartozó társadalmi létszférák, azaz az intézményekmint a gazdaság, politika, tudomány, művészet, moralitás, vallás, nyelv, jognormatív rendszereiről és működési gyakorlatáról.
 • Ismeri akommunikáció és média területét meghatározó társadalmi, strukturális, gazdaságiés politikai folyamatok legfontosabb tényezőit,
 • Magabiztosmódszertani tudással rendelkezik, érti és átlátja a módszertani innovációlehetőségeit és perspektíváit.

 • Képeseligazodni szakterületének mélyebb összefüggései és a gyakorlat által felvetettkonkrét társadalmi, kommunikációs és médiatudományi problémák, valamint azoklehetséges megoldási módszerei között.
 • Képesszakterületének új ismereteit hatékonyan feldolgozni. Magabiztosan kezeli anyomtatott és a digitális szakirodalmi forrásokat, a társadalomtudományi ésmédiakutatási adatbázisokat és a működtetésükre szolgáló eszközöket.
 • Képes atársadalmi kommunikáció alapvető elméleteinek és koncepcióinak szintetizálóösszevetésére, racionális érvek kifejtésére, vagyis a kommunikáció különbözőszínterein zajló viták során véleménye megformálására és véleményénekmegvédésére.
 • Alapfokúelméleti felkészültségére építve képes kidolgozni a társadalmi kommunikációszínterein zajló folyamatok valóságos viszonyait feltáró, a tények vizsgálatárairányuló munkahipotézisét, az ennek vizsgálatára szolgáló legalkalmasabbempirikus módszert és a feldolgozás folyamatának koncepcióját.
 • Képes azelméleti és a gyakorlati munkája során megismert kommunikációs szinteken ésszíntereken feltárt tények alapos és részletes elemzésére és az eredményekbőlkibontható összefüggések feltárására.
 • Akommunikáció és médiakutatás területén képes a feldolgozott információk alapjánreális értékítéletet hozni, és az ezekből levonható következtetésekre építveönálló javaslatokat megfogalmazni.
 • Szakmaiszóhasználata során magabiztosan használja a szakma szókincsét, a szakmaszaktudományos alapfogalmait, és a rájuk épülő speciális szakszókészletelemeit.
 • A gyakorlatialkalmazhatóság szintjén képes szakterületére vonatkozó (személyközi,csoportos, nyilvános, szervezeti, kultúraközi és tömegkommunikáció)döntéshozatali folyamatokban döntéseket hozni.

 • Nyitott atársadalmi változások dinamikus és értékalapú befogadására, fogékony azelőítéletek ellen küzdő szemléleti alapok adaptálására.
 • Elfogadja,hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak ésváltozóak.
 • Elfogadja amagyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkorisokszínűségét, és felvállalja ezen értékeket képviseletét.
 • Igénye vanaz Európán kívüli kultúrák megismerésére, nyitottan és elfogadóan viszonyul ekultúrákhoz.
 • Elfogadja éskövetkezetesen vállalja a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségét, éshitelesen képviseli szűkebb és tágabb környezetében ennek szemléleti alapjait.
 • Érzékeny ésnyitott a legsúlyosabb társadalmi problémákra, szemléletét áthatja azelesettekkel és a kiszolgáltatokkal szembeni szakmai és emberi szolidaritás.
 • Elkötelezetta társadalmi egyenlőség, az élet minden területén érvényes demokratikusértékek, a jogállamiság és az európai értékközösség mellett és véleményét amegfelelő formában meg is tudja fogalmazni.
 • Nyitott aszakmai innováció minden formája iránt, befogadó, de nem gondolkodás nélkülelfogadó az elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben.
 • Nyitott akritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, azértelmiségi világlátás önfejlesztő módszereire és törekszik önmagafejlesztésére e területeken.
 • Képeskommunikációs készségek elsajátítására és ezek folyamatos fejlesztésére,önreflexióra e területen mutatott képességeivel kapcsolatban.
 • Öntudatosanés felelősen áll ki minden kooperációs formában a társadalom, szűkebb szakmaiterülete és munkahelye jogi, etikai és szakmai normáinak következetesvégrehajtása és védelme érdekében.
 • Tudatosanképviseli azon módszereket, amelyekkel saját szakmájában dolgozik, és elfogadjamás tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
 • Elfogadja ésa gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.

 • Akommunikáció és médiatudomány szakmai közegeiben önálló és kezdeményezőszerepet vállal az általa elfogadott társadalomfelfogás érvényesítésében.
 • Sajátszakmai közegében olyan történetileg és politikailag koherens egyéniálláspontot alakít ki, amely segíti önmaga és környezete fejlődését,tudatosodását.
 • Egy szakmaimunkaközösségbe kerülve képes az ottani szakmai elvárásoknak megfelelőenösszetett feladatok elvégzésére, illetve irányítására.
 • A szervezetistruktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggelszervezi munkáját és az irányítása alatt dolgozó munkatársak tevékenységét.
 • Szakmai éstársadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit, felelősenképviseli szakmáját, szervezetét és szakmai csoportját.
 • Önálló,konstruktív és asszertív az intézményen belüli és kívüli együttműködésiformákban.
 • Felelősségetvállal az általa készített anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegekért,tudatában van azok lehetséges következményeinek.

A szakképzettséghez vezetőtudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: A jelzettkompetenciák a szakmai szocializációra vonatkozó tudás és képességekelsajátítása révén, illetve a képzésbe épített elméleti és gyakorlati ismeretekelsajátítása útján szerezhetők meg:

 • kommunikációsés társadalomtudományi alapismeretek 40-55 kredit
 • [ember éstársadalom, társadalmi kommunikáció, társadalomtudományi alapismeretek,szociálpszichológiai alapismeretek; alapozó gyakorlatok modul, kommunikációsszakmai kompetencia-fejlesztés (írásos és mediális gyakorlati kommunikációsismeretek, kommunikációs kutatásmódszertani ismeretek)];
 • kommunikációselméleti és gyakorlati stúdiumok 101-116 kredit (kommunikációs színterek, akommunikáció elméletei és modelljei, kommunikációs intézmények működése ésintézmények kommunikatív működése, a kommunikáció mediális aspektusai, kultúraés kommunikáció, vizuális kommunikáció, szakmai gyakorlati ismeretek).

A képzőintézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, aszemélyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátoskompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A választhatóismeretek kreditértéke a kommunikációs elméleti és gyakorlati stúdiumokon belül40-44 kredit.

Az alapfokozatmegszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2),komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványmegszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat akommunikáció különböző színterein lévő intézményekben eltöltött legalább 80órás gyakorlat.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 321/0321

Kereskedelem és marketing
A képzésért felelős szervezet: Marketing Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Varga Ákos
Az alapképzési szak megnevezése: Kereskedelem és marketing (Commerce and Marketing)
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 7 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali, Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk?
A szakot azoknak ajánljuk, akik kreatívak, követik az üzleti trendeket, érdeklődnek a kommunikáció iránt és szeretnek csapatban dolgozni.

Mi lehetsz?
Végzett hallgatóink kis- és középvállalatoknál helyezkednek el többek között marketingmenedzserként, kereskedelmi menedzserként, értékesítőként.

 • végzettségiszint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
 • szakképzettség:közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing

 • a szakorientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
 • intézményenkívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit, amelybőla szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit,
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

A képzés célja kereskedelmi ésmarketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkelrendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékekés szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- ésközépvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására.Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 • Rendelkezika gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek,nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a relevánsgazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátítottaa gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit ésjellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai ésstatisztikai elemzési módszereknek.
 • Ismeri aprojektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetésszabályait és etikai normáit.
 • Átfogóanismeri a kereskedelem és marketing szakterület tárgykörének alapvető tényeit,irányait és határait, gazdasági, szakterületi szervezetek struktúráját,működését és kapcsolat-rendszerét, a szereplők viselkedését, az azt meghatározókülső és belső környezeti, viselkedési, döntési információs és motivációstényezőket.
 • Ismeri akereskedelem és marketing szakterülethez kötődő legfontosabb összefüggéseket,elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert.
 • Ismeri amarketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti ésnonprofit szférában. Ismeri a marketing szerepét a vállalat, intézményműködésében, a marketing kapcsolatát a szervezet más folyamataival,funkcióival.
 • Ismeri afogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét.
 • Ismeri azértékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit.Ismeri a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmitevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit. Ismeri a logisztikaifolyamatokat.
 • Ismeri aze-üzlet módszereit és hátterét.
 • Birtokábanvan a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsének anyanyelvén és legalábbegy idegen nyelven.

 • Gazdaságitevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodószervezetet, irányít és ellenőriz. A tanult elméletek és módszerekalkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez éselemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg,döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részbenismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.
 • Követi ésértelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitikaés a szakterület szerint releváns kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályokváltozásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai,döntései során.
 • Elvégzi akereskedelem és marketing szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelésekalapfokú analízisét, az összefüggéseket szintetizálja, és adekvát értékelőtevékenységet folytat.
 • Képes amarketing és értékesítés rövid és középtávú döntési folyamataiban valóeligazodásra, a gyors piaci változások felismerésére, azokhoz valóalkalmazkodásra.
 •  Képesmarketing és kereskedelmi döntéseket előkészítő marketingkutatási feladatokelőkészítésére, a kutatási terv megfogalmazására, és a kutatás lebonyolítására,az alapvető összefüggések elemzésére.
 • Képes avállalati kereskedelmi és marketing adatbázisok kezelésére, a szekundermarketingkutatási információk és adatok elemzésére, a szükséges specifikusszoftverek használatára.
 • Képeshatékony munkára gazdasági, marketing és kereskedelmi projektekben, gazdálkodószervezetekben,
 • Képesmarketing és kereskedelmi szervezeti egységek, vállalkozások vezetésére.
 • Megérti éshasználja a kereskedelem és marketing szakterület jellemző online és nyomtatottszakirodalmát magyar és idegen nyelven.
 • Képes afogalmi és elméleti szempontból szakszerűen megfogalmazott szakmai javaslatot,álláspontot szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, a szakmai kommunikációszabályai szerint prezentálni.
 • Képesfelismerni a gazdasági, marketing és kereskedelmi problémákat, megoldásukatmegtervezi, megvalósítja.
 • Képes mástudásterületekkel és társadalmi-gazdasági alrendszerekkel való együttműködésre.
 • Írásban,szóban és modern infókommunikációs eszközökkel, idegen nyelven is képeskommunikálni.

 • A minőségimunkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít,projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő,kezdeményező.
 • Fogékony azúj információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra,nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségekvállalására.
 • Töreksziktudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival valóegyüttműködésre.
 • Törekszikarra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
 • Komplexmegközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is törekszik ajogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével meghoznidöntését.
 • Befogadómások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).

 • Általánosszakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásbanmeghatározott feladatokat.
 • Azelemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóanvezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet,munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet,felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Szakmaiútmutatás alapján végzi átfogó és speciális kereskedelem és marketing szakmaikérdések végiggondolását, és rendelkezésére álló források alapján történőkidolgozását.
 • Felelősséggelrészt vállal kereskedelmi és marketing szakmai nézetek kialakításában,indoklásában.
 • Felelősségetvállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák ésszabályok betartása terén.
 • Előadásokattart, vitavezetést önállóan végez. Önállóan és felelősséggel vesz részt agazdálkodó szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • közgazdaságtani,módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro-és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan,gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció,szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök) 80-90 kredit;
 • társadalomtudományiismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet,szociológia, politológia, filozófia) 10-20 kredit;
 • kereskedelmiés marketing szakmai ismeretek (vállalatirányítás, a kereskedelem gazdaságtana,marketing menedzsment, szervezeti magatartás, vállalati pénzügyek,marketingkutatás, külkereskedelmi technikák, marketingkommunikáció, logisztika,média gazdaságtana, továbbá választható specializációk) 70-90 kredit.

Akereskedelmi és marketing üzleti szakma igényeinek megfelelő szakterületekenszerezhető speciális ismeret kredit aránya a képzés egészén belül legfeljebb 30kredit.

Az alapfokozatmegszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplextípusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert,felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékűérettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat egy félév,minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlat a felsőoktatási intézménytantervében meghatározottak szerint.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 341/0416

Gazdaságinformatikus
A képzésért felelős szervezet: Informatikai Intézet
Szakfelelős oktató: dr. Szabó Zoltán
Az alapképzési szak megnevezése: Gazdaságinformatikus (Business Informatics)
Képzési terület: Informatika
Képzési idő félévekben: 7 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest, Székesfehérvár
Tagozat: Nappali, Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk?
A szakot olyanoknak ajánljuk, akik az informatikai rendszerek fejlesztése mellett a gazdasági folyamatok iránt is érdeklődnek.

Mi lehetsz?
Végzett hallgatóink vállalatoknál és az államigazgatásban, üzleti és informatikai támogatás, rendszertervezés, ügyfélmenedzsment megteremtésén dolgoznak.

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor;rövidítve: BSc-) fokozat
 • szakképzettség: gazdaságinformatikus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BusinessInformatics Engineer

 • a szak orientációja:kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimáliskreditérték: 10kredit

A képzés céljagazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalomfeltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlőproblémák megértésére és megoldására; az értékteremtő folyamatokat támogatóinformatikai feladatok menedzselésére; az információtechnológia korszerűlehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzletiintelligenciájának növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiákegyüttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására éstervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazásokfejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelőfelügyeletére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 • Az angolnyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, aszakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel elláthatószakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmaiönképzéshez szükséges szintet.
 • Ismeri ésérti az analízis, valószínűségszámítás, lineáris algebra, operációkutatás,statisztika, illetve a számítástudomány alapvető fogalmait és összefüggéseit,valamint az alkalmazási területekhez kapcsolódó rutinszerű problémák formálismodelljeit.
 • Ismeri ésérti az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat és összefüggéseket,értelmezni tudja a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatók adatait, és aköztük lévő összefüggéseket.
 • Ismeri ésérti a vállalat tevékenységi rendszerét, az értéklánc, az ellátási láncalapvető fogalmait, a folyamatszemléletű vállalati működés alapelveit, avállalati stratégia fogalmát és összetevőit.
 • Ismeri ésérti a vállalat funkcionális tagozódását, valamint az értékteremtőfolyamatokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat és eljárásokat.
 • Rendelkezikaz információrendszerekkel kapcsolatos alapvető ismeretekkel, érti azarchitektúra szervezési elveket, és összefüggéseiben képes értelmezni aszámítástechnikai és információ architektúra összetevőit.
 • Ismeri aszámítástechnikai infrastruktúra elvi komponenseit, a hardver komponensek elvifelépítését, a kommunikációt és a rendszerszoftvereket, az adatmenedzsmentterületeit, beleértve az adatbázisok, adatfeldolgozás, reprezentáció ésvizualizáció alapvető fogalmait is.
 • Ismeri azinformáció architektúra különböző rétegeinek (tranzakció-feldolgozás, operatívműködés támogatása, döntéstámogatás, csoportmunka, munkafolyamat) alapvetőjellemzőit és a közöttük levő összefüggéseket.
 • Ismeri aprogramozással összefüggésben az alapvető programozási struktúrákat, aszoftverfejlesztés módszertanát és a fontosabb programozási környezeteket.
 • Általánosismeretekkel rendelkezik az információs társadalom szabályozási kérdéseiről,problémáiról.
 • Alapvetőismeretekkel rendelkezik az információmenedzsment valamennyi területéről,beleértve az informatikai stratégia, folyamatmenedzsment, rendszerfejlesztés,tudásmenedzsment, IT szolgáltatásmenedzsment, projektmenedzsment,kockázatmenedzsment, teljesítménymenedzsment, az informatikai vagyonnal valógazdálkodás, informatikai biztonság és az IT audit fogalmi rendszerét ésösszefüggéseit.

 • Azelsajátított informatikai eljárások és módszerek segítségével képes valósüzleti, szervezeti körülmények között az alkalmazások működési feltételeinekfeltárására, előnyök, veszélyek, kockázatok mérlegelésére és kommunikációjára.
 • Képes üzletifolyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazásokkövetelmény-specifikációjának elkészítésére, elvégzésére, egyszerűbbprogramozási feladatok végrehajtására.
 • Képes azüzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, a leghatékonyabbIT-megoldások felhasználásával gazdasági problémák megoldási változatainakelkészítésére, informatikai támogatás, fejlesztés kezdeményezésére,végrehajtására.
 • Képesadatbázisok menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására, egyszerűadatmigrációs feladatok megoldására.
 • Képes agazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhezszükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban azegyüttműködésére.
 • Képesrendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzletimodellezés, illetve számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára.
 • Rendelkezika gazdaságinformatikára sajátosan jellemző problémák feltárásához, kutatásához,valamint a megoldásukhoz, kezelésükhöz szükséges erőforrások felkutatásának ésösszegyűjtésének képességével.
 • Menedzseli aszervezet informatikai részlegét, szolgáltatási folyamatokat üzemeltet.
 • Feltárja ésazonosítja a működési és működtetési kockázatokat.
 • Kisebb fejlesztésiprojekteket tervez és irányít.
 • Együttműködikaz informatikai audit kapcsán felmerülő feladatok ellátásában.
 • Képesgazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására.
 • Képes agazdasági környezetben felmerülő informatikai konfliktushelyzetek feloldására.

 • Vállalja éshitelesen képviseli az informatikai és alkalmazási szakterülete (vállalat,közigazgatási vagy közszolgálati szervezet) szakmai alapelveit.
 • Nyitott azinformatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiaifejlesztés és innováció megismerésére és befogadására.
 • Fontosnaktartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését szakmai és azalkalmazási területe egyéb képviselői számára.
 • Elfogadja ésalkalmazkodik a környezete munka- és szervezeti kultúrájához, betartja a szakmaetikai elveit.
 • Reflektívmódon tekint saját szakmai kompetenciáira és tevékenységére.
 • Törekszik afolyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre.
 • Törekszikarra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
 • Fontosnaktartja a környezettudatos magatartás közvetítését és megvalósítását.
 • Felemeliszavát az általánosan elfogadott emberi joggal szemben álló, hátrányosmegkülönböztetésre alkalmas, a társadalmi és környezeti normákkal ellenkezőtechnológiák, eljárások, módszerek és fejlesztések szervezeten belülimegjelenése, vagy kidolgozásuk előkészítése ellen.

 • Felelősönálló és csoportban végzett szakmai tevékenységéért.
 • Vezetőitevékenységében felelősséget vállal az irányítása alá tartozók szakmaimunkájáért.
 • Feladatvégzéskorszakmai szempontok érvényesítése mellett önálló véleménye van az informatikairendszerek gazdasági, társadalmi, és biztonsági hatásaival, vonzataivalkapcsolatosan.
 • Feladataitszakmai szempontok érvényesítése mellett az informatikai rendszerek működésénekkörnyezettel és fenntarthatósággal kapcsolatos hatásairól és vonzatairólalkotott önálló véleménye mindenkori figyelembevételével végzi.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • természettudományiismeretek (analízis, valószínűségszámítás, lineáris algebra, statisztika,operációkutatás, számítástudomány) 20-40 kredit;
 • gazdasági éshumán ismeretek (közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, vezetés és szervezés,jog, számvitel, kontrolling) 30-40 kredit;
 • gazdaságinformatikaiszakmai ismeretek (vállalati architektúra, szoftvertechnológia, adatbázisok,programozás, rendszerfejlesztés, informatikai biztonság, információmenedzsment,infrastruktúra-menedzsment, üzleti intelligencia, minőség, audit) 65-110kredit.

Aválasztható specializációkat is figyelembe véve az informatikai szakmaigényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret. A képzőintézmény által ajánlott specializáció kreditértéke további legalább 40 kredit.

Az alapfokozatmegszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2),komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagyoklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat egyéni vagycsoportmunkában erre alkalmas szervezetnél vagy a felsőoktatási intézményigyakorlóhelyen teljesítendő legalább nyolc hétig tartó, 320 igazolt munkaóráttartalmazó projekt-struktúrájú gyakorlat.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 481/0613

Gazdálkodási és menedzsment
A képzésért felelős szervezet: Vállalkozásfejlesztési Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Aranyossy Márta
Az alapképzési szak megnevezése: Gazdálkodási és menedzsment (Business Administration and Management)
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 7 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest, Székesfehérvár
Tagozat: Nappali, Levelező
Képzési típus: Hagyományos, Duális
Kiknek ajánljuk?
Azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a cégvezetés, a gazdasági folyamatok megismerése, tervezése, elemzése iránt, és akik mernek felelősséget vállalni.

Mi lehetsz?
Végzett hallgatóink vállalatoknál, állami intézményeknél helyezkednek el többek között projektmenedzser-vezetőként, kontrollerként, gazdasági menedzserként.

 • végzettségiszint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
 • szakképzettség:közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Administrationand Management

 • a szakorientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
 • intézményenkívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit, amelybőla szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit,
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

A képzés célja olyan gazdaságiszakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi ésmódszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásukbirtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működésifolyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére,elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedigképesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására,szervezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 • Rendelkezika gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek,nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a relevánsgazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátítottaa gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit ésjellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai ésstatisztikai elemzési módszereknek.
 • Ismeri aprojektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetésszabályait és etikai normáit.
 • Tisztábanvan a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezetimagatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelvekkel ésmódszerekkel.
 • Ismeri ésérti a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésénekalapelveit és módszereit, a gazdálkodási folyamatok elemzésének módszertanát, adöntés-előkészítés, döntéstámogatás módszertani alapjait.
 • Ismeri aszakterületéhez kapcsolódó más (műszaki, jogi, környezetvédelmi,minőségbiztosítási stb.) szakterületek alapjait.
 • Rendelkezikalapvető vezetési és szervezési, valamint projekt, illetve kis- és közepesvállalkozások indításának előkészítésére, indítására és vezetésére vonatkozóismeretekkel.
 • Tisztábanvan a szervezetek működését, a gazdálkodási folyamatokat támogató informatikaiés irodatechnikai eszközök használatával.
 • Elsajátítottaa szakszerű és hatékony kommunikáció írásbeli és szóbeli formáit, az adatokbemutatásának táblázatos és grafikus módjait.
 • Birtokábanvan a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsének anyanyelvén és legalábbegy idegen nyelven.

 • Gazdaságitevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodószervezetet, irányít és ellenőriz.
 • A tanultelméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tárfel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeketfogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- ésrészben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.
 • Követi ésértelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitikaés a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályokváltozásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai,döntései során.
 • Képes agazdasági folyamatok, szervezeti események komplex következményeinekmeghatározására.
 • Alkalmaznitudja a gazdasági problémák megoldásának technikáit, a probléma megoldásimódszereket, ezek alkalmazási feltételeire és korlátaira tekintettel.
 • Képesegyüttműködni más szakterületek képviselőivel.
 • Projektben,csoportos feladatmegoldásban vesz részt, a gyakorlati tudás, tapasztalatokmegszerzését követően azokban vezetőként a tevékenységet vezeti, szervezi,értékeli, ellenőrzi.
 • Képes agyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően kis- és közepesvállalkozást, illetve gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet vezetni.
 • A fogalmi éselméleti szempontból szakszerűen megfogalmazott szakmai javaslatot, álláspontotszóban és írásban, magyar és idegen nyelven, a szakmai kommunikáció szabályaiszerint prezentálja.
 • Középszintenszakmai idegen nyelv használatára képes.

 • A minőségimunkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít,projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő,kezdeményező.
 • Fogékony azúj információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra,nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségekvállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebbenmunkatársaival való együttműködésre.
 • Nyitott azadott munkakör, munkaszervezet, vállalkozás tágabb gazdasági, társadalmikörnyezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére ésmegértésére.
 • Befogadómások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 • Elfogadja éselismeri az életpálya-tervezés fontosságát.
 • Törekszik azéleten át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is.

 • Általánosszakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásbanmeghatározott feladatokat.
 • Azelemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóanvezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet,munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet,felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Gazdálkodószervezetben, gazdasági munkakörben képesítése szerinti gazdasági tevékenységetszervez, irányít és ellenőriz.
 • Felelősségetvállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák ésszabályok betartása terén.
 • Projektek,csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat önállóan,felelősséggel végzi.
 • Előadásokattart, vitavezetést önállóan végez. Önállóan és felelősséggel vesz részt agazdálkodó szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • közgazdaságtani,módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro-és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan,gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció,szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek) 80-90 kredit;
 • társadalomtudományiismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek,gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) 10-20 kredit;
 • gazdálkodásiés menedzsment szakmai ismeretek (vállalati pénzügyek, számvitelelemzés, emberierőforrás gazdálkodás, marketing menedzsment, vezetés és szervezés,értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, kontrolling,üzleti etika, stratégiai tervezés, termelésmenedzsment, folyamat- ésminőségmenedzsment, humánerőforrás-menedzsment, team-menedzsment,közmenedzsment, szervezésmódszertan, információgazdálkodás, továbbá választhatóspecializációk) 70-90 kredit.

A gazdálkodási és menedzsment ismeretekkelrendelkező közgazdász szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhetőspeciális ismeret kredit aránya a képzés egészén belül legfeljebb 30 kredit.

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozatmegszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplextípusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert,felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékűérettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat egy félév,minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlat a felsőoktatási intézménytantervében meghatározottak szerint.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 345/0413

Emberi erőforrások
A képzésért felelős szervezet: Vezetéstudományi Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Takács Sándor
Az alapképzési szak megnevezése: Emberi erőforrások (Human Resources)
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 7 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali, Levelező
Képzési típus: Hagyományos
Kiknek ajánljuk?
Azoknak ajánljuk, akik szeretnek emberekkel foglalkozni, kommunikálni, analitikus gondolkodásúak, a vállalatok működése mellett a pszichológia iránt is érdeklődnek.

Mi lehetsz?
Az emberierőforrás-gazdálkodás valamennyi területére biztos kezdet lehet: HR-munkatárs, személyzeti vezető vagy tréner.

 • végzettségiszint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
 • szakképzettség:közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Human Resource Management

 • a szakorientációja: kiegyensúlyozott(40-60 százalék)
 • intézményenkívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit, amelybőla szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

A képzés célja a gazdaságtudományokbanjártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggelrendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik társadalomtudományi,közgazdasági, üzleti és menedzsment ismereteikre támaszkodva képesek azemberierőforrás-gazdálkodás funkcionális területeinek ellátására, a munkaerőpiacok elemzésére, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Képesek azérintett területeken tervezési, szervezési, elemzési, döntés-előkészítési ésszolgáltatási feladatok megoldására, kisebb gazdálkodó szervezetekemberierőforrás-gazdálkodásának irányítására, illetve nagyobb szervezetekesetében egy-egy részterület önálló ellátására, irányítására, valamintprojektekben való hatékony közreműködésre. Felkészültek tanulmányaikmesterképzésben történő folytatására.

 • Rendelkezika gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek,nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a relevánsgazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátítottaa gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit ésjellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai ésstatisztikai elemzési módszereknek. Ismeri a projektben, teamben,munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikainormáit.
 • Ismeri azerőforrásokkal, ezen belül az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás fogalmait,összefüggéseit, korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelésimódszereit.
 • Ismeri azemberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerét, azokműködését, döntés-előkészítésben játszott szerepét, és kapcsolódását a többifunkcionális területhez.
 • Ismeri akompetenciák fejlesztésének az egyéni és szervezeti képességekre gyakorolthatását, az emberi tőkebefektetések és hozamok vizsgálatát.
 • Ismeri ésérti a gazdaságpolitika és az emberierőforrás-gazdálkodáshoz kapcsolódószakpolitikák alapvető céljait, funkcióit és összefüggéseit.
 • Ismeri amunkaerő-piaci, érdekegyeztetési és emberierőforrás-fejlesztési folyamatokelemzését és koordinálását, az ezzel kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokmegoldását a gazdaság minden területén.
 • Ismeri azemberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos jogszabályokat, azok változásait,ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.

 • Gazdaságitevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodószervezetet, irányít és ellenőriz. A tanult elméletek és módszerekalkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez éselemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg,döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részbenismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.
 • Követi ésértelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitikaés a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályokváltozásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai,döntései során.
 • Képes azemberierőforrás-gazdálkodás legújabb szakmai ismereteit önállóan megérteni ésmunkája során alkalmazni.
 • Képes agazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetve vállalkozásokbanaz emberi erőforrások alkalmazásával és fejlesztésével kapcsolatos tervezési,szervezési, irányítási és ellenőrizési feladatok ellátására.
 • Képes arra,hogy szakmailag adekvát módon szóban és írásban anyanyelven és idegen nyelvenkommunikáljon, prezentáljon.

 • A minőségimunkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít,projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő,kezdeményező.
 • Fogékony azúj információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra,nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségekvállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebbenmunkatársaival való együttműködésre.
 • Nyitott ésbefogadó az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos új ismeretek ésváltozások iránt.
 • Döntéseinél– a jogszabályi előírások betartásán túl – figyelembe veszi ez etikai normákat,empatikusan jár el, és szem előtt tarja a társadalmi felelősségvállalásszempontjait.
 • Elkötelezettmultikulturális környezetben történő megbízható, minőségi munkavégzés iránt.
 • Törekszik aszakmai és személyes kompetenciáinak fejlődését szolgáló önképzésre.

 • Általánosszakmai felügyelet mellett önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásbanmeghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatokelemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését. Az elemzésekért,következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóanvezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet,munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet,felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Szakmaifeladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a megfelelőmódszereket.
 • Kapcsolatátszakterületének képzett szakembereivel és a többi szervezeti egység vezetőivel,tagjaival az együttműködés és felelősség jellemzi.
 • Önállóan azonosítjaképzési, fejlődési igényeit, szervezi szakmai és általános fejlődését.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • közgazdaságtani,módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro-és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan,gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció,szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek) 80-90 kredit;
 • társadalomtudományiismeretek (filozófia, szociológia, pszichológia, politológia, jog,gazdaságtörténet, demográfia, gazdaságpolitika, európai uniós ismeretek, egyébszakmai és társadalomtudományi ismeretek) 10-20 kredit;
 • emberierőforrás-gazdálkodásszakmai ismeretei (munkaerő-piaci ismeretek, szervezet- és munkaszociológia,munkahelyi és munkaerő-piaci képzés, munkaügyi kapcsolatok rendszere, munkajog,kompetencia- és ösztönzésmenedzsment, üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika,személyügyi tevékenység, személyügyi informatika, személyügyi kontrolling,szervezeti magatartás, szociálpszichológia, szervezeti kommunikáció,területfejlesztés, oktatáspolitika, emberierőforrás-gazdálkodásiesettanulmányok, munkavédelem és ergonómia, regionális munkaerő-gazdálkodás, projektvezetés,továbbá választható specializációk) 70-90 kredit.

Azemberierőforrás-gazdálkodás szakma igényeinek megfelelő szakterületekenszerezhető speciális ismeret kredit aránya a képzés egészén belül legfeljebb 30kredit.

Az alapfokozatmegszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplextípusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert,felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékűérettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat egy félév,minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlat a felsőoktatási intézménytantervében meghatározottak szerint.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 345/0413

Alkalmazott közgazdaságtan
Szakfelelős oktató: Szabó-Bakos Eszter
Az alapképzési szak megnevezése: Alkalmazott közgazdaságtan (Applied Economics)
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 6 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos

 • végzettségiszint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
 • szakképzettség:közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Applied Economics

 • a szakorientációja: elméletorientált(60-70 százalék)
 • aszakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimáliskreditérték: 9kredit

A képzés célja olyan közgazdászszakemberek képzése, akik stabil közgazdasági fogalomrendszerrel, valamintmegfelelő módszertani háttérrel rendelkezzenek, az elsajátított ismeretek és amegszerzett képességek felhasználásával releváns gazdasági kérdéseket tudnakazonosítani, képesek az azonosított probléma megoldására, valamint gazdaságiesemények és gazdaságpolitikai beavatkozások hatásának alapszintű elemzésére.Tudásuk és képességük alapján részt vehetnek alapszintű elemzési,döntés-előkészítési feladatok elvégzésében. Felkészültek tanulmányaikmesterképzésben történő folytatására.

 • Rendelkezika gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek,nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a relevánsgazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátítottaa gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit ésjellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai ésstatisztikai elemzési módszereknek.
 • Ismeriazokat az eszközöket, amelyek segítségével a releváns gazdasági kérdésekbeazonosíthatók.
 • Ismeri ésértő módon használja a közgazdaságtani elemzések fogalomrendszerét.
 • Ismeriazokat a modellépítési, információ-gyűjtési, információ-feldolgozási, valamintelemzési módszereket, amelyek segítségével a releváns gazdasági kérdésekmegválaszolhatók.
 • Elsajátítottaa gazdasági szereplők döntéseit befolyásoló tényezőkre vonatkozó tudnivalókat,illetve azokat az összefüggéseket, amelyek révén a döntésekből és a piacifolyamatokból kialakul a gazdasági esemény.
 • Ismeriazokat a kapcsolódási pontokat, amelyeken keresztül a piaci, ésgazdaságpolitikai intézményrendszer képes befolyásolni a gazdasági eseményeket.
 • Ismeri agazdaságpolitikai beavatkozások transzmissziós mechanizmusát.
 • Elsajátítottaés értő módon használja a szakmai eredmények közlésének tartalmi és formaikövetelményeit.

 • A tanultelméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tárfel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeketfogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat tesz, döntéseket hoz ismert, ésrészben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.
 • Követi ésértelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitikaés a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályokváltozásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai,döntései során.
 • Képesreleváns gazdasági kérdések helyes beazonosítására, azok elemzésen és előrejelzésenalapuló, szakmailag elfogadható szintű megválaszolására.
 • A relevánsgazdasági probléma megoldásához képes megválasztani az adekvát fogalmi ésmódszertani elemeket.
 • Átlátja agazdasági összefüggéseket, képes a gazdasági folyamatok alakulása mögött meghúzódótényezők azonosítására, valamint a gazdasági események és a gazdaságpolitikaibeavatkozások várható hatásainak felmérésére.
 • Képes arra,hogy eredményeit az elvárt szakmai színvonalon, érthetően és világosanprezentálja.

 • A minőségimunkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít,projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő,kezdeményező.
 • Fogékony azúj információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra,nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségekvállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebbenmunkatársaival való együttműködésre.
 • Elkötelezetta minőségi munkavégzés iránt.
 • Betartja atudományos élet és munkavégzés szakmai, etikai normáit.
 • Fogékony újismeretek befogadására.
 • Elkötelezettismeretei, szaktudása élethosszig tartó fejlesztése mellett.
 • Önálló munkaesetén betartja a szakmai tevékenységre jellemező etikai normákat, csoportmunkaesetén nyitott és konstruktív.
 • Amegszerzett matematikai ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhetőjelenségek minél alaposabb s átfogóbb megismerésére, törvényszerűségeinekleírására, megmagyarázására.

 • Általánosszakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásbanmeghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatokelemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését. Az elemzésekért,következtetéseiért felelősséget vállal.
 • Felelősségetvállal döntéseiért, tevékenységéért és magatartásáért.
 • Felelősségetvállal az oktatási intézmény által megfogalmazott normák, etikai irányelvek,illetve a szakmai normák betartása területén.
 • Felelősségetvállal saját szakmai fejlődéséért.

A képzés astabil közgazdasági fogalomrendszer és az alapszintű gazdasági kérdésekmegoldásához szükséges módszertani eszköztár kiépítését biztosítja, valamint aproblémák felfedéséhez, megoldásához, és az eredmények prezentálásához fűződőképességeket fejleszti, valamint a hallgató attitűdjét, felelősségét ésautonómiáját erősíti.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • közgazdaságiés módszertani ismeretek [matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan(mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan), vállalat-gazdaságtan,pénzügy, számvitel gazdaságelméleti, gazdaságstatisztikai, pénzügyi,elmélettörténeti, gazdaság modellezési, játékelméleti, gazdaságpolitikai,ágazati és funkcionális gazdaságtani, közösségi gazdaságtani, világ- ésEurópa-gazdaságtani, környezet gazdaságtani, közpolitikai, regionálisgazdaságtani ismeretek, továbbá differenciált szakmai ismeretek] 155-165kredit;
 • társadalomtudományialapismeretek (Európai Uniós ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek,gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, politológia, szociálpszichológia,filozófia, szervezet- és vezetéselmélet) 15-25 kredit.

Az alapfokozatmegszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplextípusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert,felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékűérettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 314/0311
Vágólapra másolva