Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Oktatás

Az NFKK tagjai több egyetemen is oktatnak felsőoktatássalkapcsolatos tárgyakat. Kérjük, a tárgyak indulásával kapcsolatban, illetve abekapcsolódás lehetőségeiről konzultáljon a tárgy oktatójával. 

Alapszakos tárgyak

  • Felsőoktatási rendszerek (Hrubos Ildikó, BCE,Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, választható tárgy): Atantárgy a nagy felsőoktatási modellekből indul ki, és azok módosulását,illetve továbbélését mutatja be a fejlett országokban a hallgatóilétszámexpanzió során. A hallgatók prezentációt tartanak és országtanulmányokatkészítenek, amelyekben bemutatják a folyamat konkrét megvalósulását. (Atantárgy, illetve előzménye a kétezres évek elejétől folyamatosan meghirdetésrekerül, a Bologna-átálláskor kapta meg jelenlegi struktúráját.)
  • Oktatási rendszer és oktatáspolitika (Veres Pál ás GolovicsJózsef, BCE Közgazdaságtudományi Kar, választható tárgy): A tárgy az oktatásirendszer alapvető céljait, intézményeit, szereplőit mutatja be. Adottintézményi kontextusban elemzi a szereplők magatartását, különös tekintettel aszakpolitika céljaira és eszközrendszerére. Tárgyalja az oktatási rendszertársadalmi beágyazódását és részletesen a felsőoktatási rendszernek, mint azoktatási rendszer alrendszerének legfontosabb intézményi jellemzőit, különöstekintettel a képzési rendszerre, az irányításra, a finanszírozásra és anemzetköziesedésre. A kurzusban kiemelt szerepet kap a hazai tények éstendenciák bemutatása, elemzése, összevetése a nemzetközi tendenciákkal. Ahallgatók általuk választott témában csoportokban dolgoznak és prezentációtkészítenek. Az órai munkával extra pontok szerzésére van lehetőség.
  • Kutatószeminárium: A finanszírozás és az irányítás kérdéseia felsőoktatásban (Veres Pál, BCE, Közgazdaságtudományi Kar, választhatótárgy): A felsőoktatási rendszer finanszírozásának és az irányításának elméletiés aktuális szakpolitikai kérdései, különös tekintettel az intézményi(koordinációs és tulajdonjogi) aspektusokra.

Mesterszakos tárgyak

  • Felsőoktatás-politika (Hrubos Ildikó, BCE, Társadalomtudományiés Nemzetközi Kapcsolatok Kar, választható tárgy): A tantárgy keretében ahallgatók megismerik a felsőoktatás-politika változásának nemzetközi trendjeita tömegoktatás szakaszába való átmenet során. Kiemelt szerepet kap az EurópaiFelsőoktatási Térség kialakításának folyamata, illetve az utóbbi évekbenmegvalósuló globalizáció felsőoktatási megjelenése. A tantárgy épít aFelsőoktatási rendszerek BA tantárgyra, de nem belépési feltétel annakelvégzése. A Bologna-átállás során került be a tantervbe, a struktúramegtartása mellett tartalma folyamatosan módosul, a legfrissebb témák ésjelenségek beépítésével.
  • Felsőoktatás-politika (Derényi András, ELTE PPK,Neveléstudomány MA szak felsőoktatási szakirány kötelező tárgya): a tantárgycélja, hogy a hallgatók megismerjék a felsőoktatás-politika meghatározónemzetközi és hazai trendjeit, elemeit, szereplőit, továbbá azokat azeszközöket és folyamatokat, amelyek a felsőoktatási intézményrendszeralakítását, illetve az intézményi szintű politika implementációt célozzák.Képessé váljanak arra, hogy munkájuk során figyelembe vegyék a különböző szintűfelsőoktatás-politikai céloknak és eszközöknek a felsőoktatás-pedagógiaifolyamatokra gyakorolt hatását.
  • Intézményirányítás (Kováts Gergely, ELTE PPK, NeveléstudományMA szak felsőoktatási szakirány kötelező tárgya): A tárgy célja, hogy ahallgatók megismerjék a pedagógiai, szervezési és vezetési folyamatokkapcsolatát; az intézmény-irányítás összefüggéseit az intézményeket körülvevőtársadalmi, gazdasági, kulturális tényezőkkel, valamint a politika általközvetített érdekekkel; az intézmény-irányítás szerepét, sajátosságait afelsőoktatási intézmények egyre inkább integrálttá vált feladatainak (oktatás,kutatás, harmadik misszió) eredményes támogatásában és képessé váljanak azintézmény-irányítás sajátosságainak diagnosztizálására, problémáinakfelfedezésére és változtatási lehetőségek megfogalmazására.

Doktori képzésben meghirdetett tárgyak

  • Felsőoktatás és karrier (a BCE doktori képzéseibenmeghirdetett szabadon választható tárgy): a doktorandusz hallgatóknak már adoktori képzés során is oktatóként és kutatóként kell bekapcsolódniuk azegyetem oktatási és kutatási tevékenységeibe. A megfelelő helytálláshoz azonbannemcsak oktatói és kutatói készségekre van szükség, hanem annak a közegnek azalapos ismeretére is, amelyben érvényesülni szeretnénk. Ez az oktatói éskutatói készségektől eltérő „helyismeretet” igényel. Ennek megszerzése nemcsaka jobb érvényesüléshez szükséges, hanem bizonyos szempontból kötelesség is: az egyetemioktatóknak és kutatóknak jelentős autonómiája van, amely éppúgy kiterjed azoktatásra és a kutatás tárgyának, módszereinek megválasztására, mint azegyetemi közélet alakítására. Ahhoz, hogy ezzel az autonómiával élni tudjunk,sőt, felelősen tudjunk élni, szükség van az alapvető „egyetemi (állam)polgáriismeretek” megszerzésére.
  • Regionális és szolgáltató egyetem (Polónyi István, DebreceniEgyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktor Program): A tárgykeretében tárgyalt főbb témakörök: Regionális és szolgáltató egyetem – afelsőoktatás szervezetszociológiai és oktatásgazdasági sajátosságai. Afelsőoktatás 19., 20. és 21. századi fejlődésének legfontosabb jelenségeinekáttekintése oktatásgazdasági és szervezetszociológiai aspektusból. Az intézményekszervezetszociológiai jellemzőinek fejlődése a humboldti és a napóleoni egyetemsajátosságaitól gazdálkodó és szolgáltató egyetem sajátosságaiig. Afelsőoktatás tömegesedésének szociológiai, és gazdasági összefüggései, éshatása a felsőoktatás szervezetére és működésére; az állam és a felsőoktatáskapcsolatának alakulás – oktatáspolitika, finanszírozás; a felsőoktatás és agazdaság kapcsolatrendszere – munkaerő-piaci és innovációs kapcsolatok; afelsőoktatás regionális kapcsolatai.
  • Diplomások foglalkoztathatósága (Polónyi István, DebreceniEgyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktor Program): A tárgykeretében tárgyalt főbb témakörök: Foglalkoztatáspolitika. Felsőoktatástömegesedése. A foglalkoztathatóság (employability) fogalma, megközelítései.     A diplomás foglalkoztathatóság legfontosabbszakirodalmának megismerése. A diplomás foglalkoztathatóság értelmezésiformáinak és az ezekkel kapcsolatos nemzetközi vizsgálatok megismerése:  a közvetlen, vagy rövidtávú foglalkoztathatóság,azaz végzés utáni elhelyezkedés, – tágabb értelmezésben átmenet a munkavilágába; a foglalkoztathatóságot befolyásoló tulajdonságok, kompetenciák, s azezekkel kapcsolatos képzési tényezők, a gazdaság elvárásai vs. az oktatáselképzelései, céljai; a hosszú távú, élethosszig tartó foglalkoztatottság, ésaz azt meghatározó, befolyásoló tényezők, (a diplomások tudásának fenntartása,megújítása, az elősegítő társadalmi rendszerek, LLL stb.). A diplomásokfoglalkoztathatóságának hazai kutatási lehetőségei, módszerei. Kutatásilehetőségek feltárása, módszerek kidolgozása. Kiemelt figyelemmel a tervezettOTKA kutatásra. Pilot kutatások a DPR 2011 alapján, ill a Debreceni Egyetemvégzettjei, oktatói és foglalkoztatói körében.
  • Felsőoktatás-politika (Polónyi István, Debreceni Egyetem,Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktor Program): A tárgy keretébentárgyalt főbb témakörök: a közpolitika és elemzése; a felsőoktatás történelmifejlődése; a felsőoktatás-politika szereplői; a felsőoktatás-politika eszközei(törvények, stratégiai tervezés, finanszírozás, felsőoktatás irányítása); ahazai felsőoktatási törvények felsőoktatás-politikai elemeinek változása; ahazai felsőoktatás finanszírozásának története; az intézményi autonómia és azintézményi vezetés változása, – nemzetközi és hazai tendenciák.

Az NFKK tagjai szívesen nyújtanak segítséget felsőoktatásitémájú szakdolgozatok és disszertációk készítésében. A konzultációvalkapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az oktatóval vagy az NFKKtitkárságával.

Vágólapra másolva