Ugrás a fő tartalomra

Oktatás

A Corvinus DSG német nyelvű kurzusokat hirdet meg azon alapszakos hallgatóknak, akik szeretnének a német felsőoktatási végzettségnek megfelelő bizonyítványt megszerezni a hagyományos magyar gazdaságtudományi alapképzés részeként. Tíz német tantárgy elvégzése után, az alapszakos tanulmányok végén “Zeugnis” kerül kiállításra, négy tárgy után pedig “Kleinurkunde”. A Corvinus Egyetem magyar alapszakos programjainak hallgatói bármelyik kiegészítő oklevelet megszerezhetik, az angol nyelvű programok hallgatói számára dékáni döntés alapján “Kleinurkunde” megszerzésére van lehetőség.  

A Corvinus Egyetem és a Passaui Egyetem mesterképzésein résztvevő hallgatóknak kettősdiploma programot kínálunk, amelynek az egyik fontos előnye, hogy két év alatt mind a két egyetem teljesértékű diplomáját kézhez vehetik.  

A DSG minősítés abban különbözik a magyar alapképzéstől, hogy a képzések német nyelven zajlanak és az adott oktatási tartalmat elmélyítik vagy kiegészítik. A németül hallgatott tárgyak kiváltják a magyar megfelelőjüket. A tantárgyakat a DSG professzorai és docensei oktatják a Passaui Egyetem professzorainak és tudományos munkatársainak bevonásával. 

Alapszakos tárgykínálatunk  

A magyar nyelvű szakok közül az alábbiak vesznek részt a német nyelvű képzésben: 

 • Gazdálkodási és menedzsment
 • Pénzügy és számvitel
 • Gazdaságinformatikus 
 • Alkalmazott közgazdaság

Az angol nyelvű szakok közül az alábbiak vesznek részt a német nyelvű képzésben: 

 • Gazdálkodási és menedzsment
 • Nemzetközi gazdálkodás 
 • Alkalmazott közgazdaság

BSc

Alapszakos tárgyak rövid leírása  

 • Allgemeine Betriebswirtschaftslehre  

A tárgy célja, hogy átfogó képet nyújtson a vállalatok értelmezéséről, működéséről és környezeti beágyazottságáról. A vállalatgazdaságtan több tudományterület oldaláról tárgyalja a vállalatokat, és a gazdálkodástant és a közgazdaságtant hangsúlyozza. A vállalatot és annak működését a felső vezetők nézőpontjából tárgyalja. A stratégia keretébe ágyazva mutatja be a működés funkcionális területeit és a vállalati magatartássajátosságait. A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek a vállalatot, mint entitást értelmezni, és átlátják a funkcionális területek közötti kapcsolatokat. Ismerik a vállalati működés funkcionális területeinek alapjait, valamint megismerik a stratégiai gondolkodás és tervezés alapfogalmait. Értelmezni tudják a vállalatok környezeti beágyazottságát. A gyakorlati élet példáira képesek lesznek a Vállalatgazdaságtan ismeretanyagát alkalmazni, és magukat a szakmai szaknyelven szabatosan kifejezni. 

 •  Globale Herausfolderungen der Nachhaltigkeit  

A hallgatók számára olyan ismeretek és képességek nyújtása, amellyel képesek a társadalmi-gazdasági folyamatokat tágabb kontextusba helyezni, annak következményeit fenntarthatósági (társadalmi-gazdasági-ökológiai) szempontból értékelni, és az érintettek szemszögéből is vizsgálni a folyamatokat. A tárgy szemléletformáló jelleggel kívánja a hallgatókat felkészíteni arra, hogy a munka világában a gazdasági szempontok mellett figyelembe vegyék a vállalati működés ökológiai és társadalmi következményeit, és azokat képviseljék is a döntéseik során. A szemléletformálás során a hallgatók saját életmódjuk egyes elemeit is vizsgálat alá vonják, és a felelős fogyasztás aspektusait is megismerik hétköznapi életvitelük kapcsán. A hallgatók tudományos igényességgel ismerjék a gazdasági/üzleti folyamatok és a környezet állapota közötti összefüggéseket globális, regionális és lokális szinteken, a fenntartható fejlődés fogalmait és a mérésére alkalmas mutatószámokat. Cél továbbá, hogy megismerjék az emberi tevékenység által generált legfőbb ökológiai problémákat, a kiváltó okokat, valamint a megoldásukra szolgáló eszközöket egyéni, vállalati, társadalmi és nemzetközi szinten. Felismerjék, hogy a “zöld” nem feltétlenül jelent valóban fenntartható megoldást akár környezeti, akár társadalmi értelemben.  

 •  Investition und Finanzierung  

A vállalati pénzügyi alapok elsajátítása és a legfontosabb pénzügyi piaci számítások, értékelési elvek használatának megértése és begyakorlása. Mindezeken belül a tantárgy célja az általános hozam-, jelenérték- és jövőérték-számítás elsajátítása. A hallgatóknak tisztában kell lenniük a főbb értékpapír-piaci és egyéb eszközök kockázataival, illetve árazási alapelveivel. Képeseknek kell lenniük vállalatok és projektek értékelésére, megvalósíthatóságuk egyszerűbb elemzésére. Átlátják a vállalatok finanszírozási lehetőségeit, a finanszírozási szerkezet megválasztásának előnyeit és hátrányait, az osztalékpolitika főbb elveit.  

 •   Marktforschung  

 A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a marketingkutatás fogalmait, folyamatait, legfontosabb piaci szereplőit. Továbbá a tárgy célja a hallgatókban kialakítani keresési, elemzői és kutatásszervezési képességeket. Továbbá fontos szerepet kap a kritikus gondolkodás erősítése, melynek segítségével azok is értékelő módon képesek feldolgozni kutatási jelentéseket, akik a gyakorlatban nem végeznek marketingkutatást.  

 • Wirtschaftrecht und Steuerlehre  

A tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a legfontosabb jogi alapfogalmakat, és áttekintse a gazdaság és jog egymáshoz fűződő viszonyát. Ebben a körben betekintést enged egyfelől a piaci kapcsolatok mellérendeltségen alapuló jogi szabályozásába (ideértve különösen a szerződési jogi, és társasági jogi alapismereteket), másfelől pedig a piacot érintő vertikális jogi keretrendszerbe (ideértve különösen az adójogi alapismereteket). Mindezek körében a kurzus súlyponti kérdésként tekint azon jogi instrumentumok elemzésére, amelyek a piaci szereplőket gazdasági tevékenységük végzése során a fenntarthatóság követelményének való megfelelésre ösztönzik. A tárgy oktatása során hangsúlyosan jelenik meg az a megközelítés, hogy a kurzus elsősorban a jogi gondolkodás sajátosságainak megismertetésére, illetve megértése és nem a jogszabályi rendelkezések mechanikus memorizálására kívánja ösztönözni a hallgatókat.  

 •  Verhalten in Organisationen und Personal  

A tárgy a szervezetek működésével és működtetésével foglalkozik, elsősorban azok magatartási és vezetési vonatkozásaira koncentrálva. A tárgy célja, hogy a legfontosabb szervezetelméleti koncepciókat, vállalati formákat, változásvezetési helyzeteket, továbbá a szervezet-környezet kapcsolatrendszert magatartástudományi perspektívából vizsgálja meg. A kurzus arra a feltevésre épít, hogy a szervezetekben az emberek jelentik az üzleti siker és a szervezeti alkalmazkodóképesség zálogát és az a munka, amit végeznek, egyéni boldogulásuknak is meghatározó eleme. Jelentős részben építve a tárgy keretében szerzett elméleti ismeretekre, a szemináriumokon a gyakorlati kérdések kerülnek előtérbe: az emberierőforrás-menedzsment alapfogalmait, eszközrendszerét, ezek célszerű alkalmazási lehetőségeit és a jövőbeli fejlődés irányait is bemutatjuk. A tárgy mélyrehatóan foglalkozik a személyiségtípusokkal, a vállalati emberkép modellekkel, a motivációs mechanizmusokkal, a vezetési stílusokkal, a csoportdinamikával, a szervezeti kultúrával, a munkahelyi stresszel, a humán erőforrás kérdésköreivel és a változásvezetéssel. 

 •  Betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie  

A tárgy célja, hogy a diákok számára a gyakorlatban használható ismeretanyagot, eszköztárat, módszertani segítséget nyújtson a problémafeltáráshoz, a döntés-előkészítéshez és a problémamegoldáshoz. Megkülönböztetjük a biztos, a bizonytalan és a kockázatos helyzetekben történő döntéshozatal sajátosságait. A kurzus során érzékeltetni kívánjuk a rendelkezésre álló módszerek sokféleségét, valamint a megfelelő döntési technikák kiválasztásának fontosságát és nehézségeit. Hangsúlyozzuk a többszempontúság fontosságát, amely vonatkozik egyrészt a gondolkodásmódra (több szereplő, értékítélet, kontextus stb. érvényesítése); másrészt arra, hogy forrásként több diszciplínára épül a tárgy; harmadrészt pedig a módszerek alkalmazhatóságának széles skálájára. A kurzus egyéni és csoportos formában az elméleti és a tapasztalati tanulás ötvözésére épít, és reflektív gondolkodásra, asszertív kommunikációra, együttműködésre és önálló problémamegoldásra kíván ösztönözni.  

 • Grundlagen des Marketings  

A tárgy keretében a hallgató olyan ismeretekre tesz szert, amellyel mind elméleti, mind gyakorlati tudása gazdagodik. Ezen ismeretek egyrészről az egyetemen más tárgyak keretében is előkerülnek, másrészről a hallgató későbbi munkájában rendkívül jól hasznosíthatók. Az ismereteken túl a hallgatók képesek a marketing fogalmak értelmezésére, rendszerezésére és helyes azonosítására. Nyitottá válnak új információk és más megközelítések befogadására, a csoportmunka révén fejlődik felelősségvállalásuk és kooperációs készségük, képesek érvelésre, vitára és mások véleményének befogadására, illetve saját álláspontjuk kifejtésére és bemutatására.  

 •  Informationsmanagement  

A digitális technológiák – pontosabban az információtechnológia és az információrendszerek – kritikus szerepet játszanak a versenyképes üzleti folyamatok támogatásában. A tárgy célja, hogy felkészítse a hallgatókat és a gyakorlatban is jól hasznosítható tudást adjon arra vonatkozóan, hogyan és milyen módon alkalmazhatják a digitális technológiákat a legkülönbözőbb üzleti helyzetekben. Ennek megfelelően a tárgy átfogó képet ad az üzleti célú információ-technológiai alkalmazások alapvető fogalmairól, elemeiről, az információrendszerek bevezetéséről és működtetéséről. A tárgy széles körben használatos alkalmazás-kategóriákat mutat be, sok illusztrációval és jelentős teret ad az üzleti, szervezeti, stratégiai kapcsolódások, problémák feltárására is, a technikai vonatkozásokat projektmenedzsment és változtatásmenedzsment kérdésekkel ötvözi, és az üzemeltetés kérdéseire is kitér.  

 •  Kostenrechnung  

A tárgy célja, hogy alapvető áttekintést adjon a vállalati költségszámítás legfontosabb rendszereiről. A kiindulópont a kontrolling és a vállalatértékelési módszerek mélyebb megértése. Ezen a vonatkoztatási kereten belül kerül sor a költségszámítás céljainak és komponenseinek tárgyalására, a vállalati eredménnyel és nyereségességgel való kapcsolat vizsgálatára, valamint az alapvető informatikai támogató háttér megismerésére. Az oktatás előadások, valamint az előadásokba integrált szemináriumok mentén valósul meg. A hallgatók számos alkalmazási terület és példa megismerésével, valamint valós helyzeteket bemutató vállalati vendégelőadás segítségével képessé válnak az elmélet és a gyakorlat ötvözésére, az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolódási pontok megértésére. 

 • Wirtschaftsdeutsch I-II.  

Mesterszakos tárgykínálatunk 

A Corvinus DSG mesterszakon oktatott tárgyai szabadon választhatók, az Egyetem bármely mesterszakos hallgatója felveheti őket. A Budapesti Corvinus Egyetem mesterprogramjai közül a Passaui Egyetemmel közös kettősdiploma-programban az alábbiak vészt: 

Vezetés és szervezés, Marketing, Supply Chain Management  

Kettősdiploma megállapodás

Doppelmaster_SCM_Passau to Corvinus_Curriculum_2023_05_15
Doppelmaster_SCM_Corvinus to Passau_Curriculum_2023_05_15
Doppelmaster_MiML_Passau to Corvinus_Curriculum_2023_05_15
Doppelmaster_MiML_Corvinus to Passau_Curriculum_2023_05_15
Doppelmaster_Marketing_Passau to Corvinus_Curriculum_2023_05_15
Doppelmaster_Marketing_Corvinus to Passau_Curriculum_2023_05_15

MSc

 • Strategisches Denken 

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a nemzetközi üzleti stratégiai gondolkodás legfontosabb elemeivel. A kurzus elméleti alapot és gyakorlati példákat kínál arra, hogy a vállalkozásfejlesztési stratégiai tervezés hogyan működik a vállalatoknál, és hogyan támogatja nemzetközi üzleti döntéseik meghozatalát. A kurzus során törekszünk a vállalati együttműködésre, elsősorban gyárlátogatások és vendégelőadások formájában.  

 • Marketing 

A kurzus a marketingmenedzsment legfontosabb kérdéseit tárgyalja, kiemelt hangsúllyal a piackutatást. A gazdaság globalizációja miatt a marketingmenedzsment folyamatai egyre fontosabbá válnak a gyakorlatban. A kurzuson bemutatjuk a marketingmenedzsment céljait, koncepcióit, eszközeit. Külön hangsúlyt kapnak a piackutatás legfontosabb kérdéseire, módszereire. Az elméleti előadásokat az esettanulmányok illusztrálják és támasztják alá.  


Gyakran Ismételt Kérdések

Komoly hallgatói létszámbővüléssel zajlik a német nyelvű gazdaságtudományi képzés a Corvinuson. Úgy tűnik, egyre több hallgató ismeri fel, hogy a gyakorlati és szakmai németnyelv-tudásnak nem csak nyaraláskor van előnye, hanem ezzel a munkaerőpiacon is ki tudnak tűnni. Összegyűjtöttük a leggyakrabban feltett kérdéseket:

Melyik szakról tudnak a hallgatók jelentkezni a DSG képzésre?

2023 őszétől 7 alapszakra bővült azoknak a BSc programoknak a köre, ahonnan jelentkezhetnek a hallgatók a DSG kurzusaira. Ez a Gazdálkodási és menedzsment alapképzés magyarul és angolul, a Pénzügy-számvitel szak, az International Business szak, a Gazdaságinformatikus szak, és az Alkalmazott közgazdaságtan szak magyarul és angolul. Ez komoly bővülés az előző évekhez képest, és jövőre várhatóan új alapszakok is társulni fognak a DSG programhoz.
Mesterképzésen a Vezetés-szervezés és a Marketing szakokon vagyunk jelen, illetve a Supply Chain Management szakon is, de az idén még nem tudott elindulni.

Melyik szakon milyen tárgyakat tudnak németül végezni a hallgatók?

Nagy előrelépés, hogy 2023 szeptemberétől már az angol nyelvű alapszakok hallgatói is felvehetnek szakmai tárgyakat németül – ez korábban nem volt engedélyezett. Dr. Szántó Richárd alapszakos dékán döntése értelmében az angol alapszakok hallgatói 4 tárgy erejéig vehetnek fel és fogadtathatnak el kötelező vagy KV tárgyakat németül, és szabadon választható DSG-s tárgyakat is felvehetnek természetesen, itt nincs korlátozás. Minden alapszak vezetőjével kialakítottunk egy kurzusportfóliót, ez most van az Oktatásmenedzsment részlegen elfogadás alatt. A 2024 őszétől érvényben lévő képzési programokban már minden érintett alapszak esetében szerepelni fognak a DSG kurzusok, mint kötelező kurzusok ekvivalensei. Addig, ha adott DSG-s tárgy még nincs benne a képzési programban, akkor szabadon választható tárgyként tudják felvenni a DSG-s kurzusokat az érintett hallgatók, a regisztrációs időszakban.

Milyen külföldi tanulási lehetőséget biztosít a DSG?

A DSG oktatási tevékenysége a Passau Egyetemmel szoros együttműködésben zajlik, a legtöbb tárgyunk oktatásában részt vesznek passaui kollégák is. A DAAD támogatásával minden évben lehetősségünk van max. 6 alap-vagy mesterszakos hallgatónak egy féléves passaui cserefélévét finanszírozni. A 2023-as pályázati felhívás itt volt érhető, terveink szerint a jövő évit is hasonlóan fogjuk meghirdetni.

Természetesen a DSG azt is támogatta, ha a hallgatók más német nyelvű egyetemre mennek külföldi részképzésre, de a DAAD ösztöndíja csak a Passau Egyetemre pályázható. Emellett a DSG együttműködése igen szoros pl. a WU Béccsel, a linzi Johannes Kepler Egyetemmel, és más német, osztrák, svájci egyetemekkel is.

Mesterképzésen is működik a DSG?

Igen, van egy doubledegree programunk a Passaui Egyetemmel. Ebben 2023 óta a Vezetésszervezés mesterszak magyar nyelvű képzésének hallgatói, az angol nyelvű Marketing mesterszakosok, és ha beindul, akkor a Supply Chain Management mesterszak hallgatói vehetnek részt. A doubledegree programok lényege, hogy a képzés felét a hallgatók a partneregyetemen végzik, és a tanulmányok végén mindkét egyetem diplomáját megkapják. Idén 6 passaui hallgató tanul nálunk a program keretében és 3 corvinusos doubledegree-s hallgató van jelenleg kint Passauban.

Erasmus félév alatt is tudnak a diákok DSG tárgyakat végezni?

Igen, aki németül végez szakmai tárgyakat a külföldi részképzése során, az kérheti, hogy ezeket mi egyéni elbírálás után beszámítsuk a DSG tárgyai közé. Arra érdemes figyelni, hogy minden kurzust csak egyszer lehet elszámolni, ez a külföldi részképzés során minden szak esetében érvényes.

Későbbi félévekben is el tudják a hallgatók kezdeni felvenni a DSG tárgyakat?

Természetesen! Főleg, ha a cél „csak” 4 szakmai tárgy németül történő elvégzése, akkor akár még a 4. vagy 3. alapszakos félévben is be lehet kapcsolódni. Mesterszakon érdemes már az első félévben felvenni az aktuális német nyelvű szakmai kurzust, és kapcsolatba lépni a DSG irodával.

Cégekkel is kapcsolatban áll a DSG?

Igen, és szerencsére elég sokkal! Ősszel jártunk gyárlátogatáson a Mercedes Benz kecskeméti gyárában. A német CFO a DSG Beirat-nak is tagja – ez egyfajta szakmai irányító testület a DSG iroda mellett. De az IFUA, az SAP, a KPMG, vagy akár a Spar Magyarország is aktív partnerünk. A LeitnerLeitner adótanácsadó tavasztól még az oktatásba is bekapcsolódik a Wirtschaftsrecht und Steuerlehre kurzus keretében. De hosszan sorolhatnám még a cégeket, ahol a DSG-nél szakdolgozatot író alapszakos hallgatók a szakmai gyakorlatukat is teljesíthetik.

Szakdolgozatot is lehet a DSG keretein belül írni?

Igen, a gazdálkodási és menedzsment alapszakról örömmel várjuk a szakdolgozó diákokat, akár magyar nyelvű, akár angol nyelvű képzésre járnak. A DSG-nél írt szakdolgozat formai követelményei megegyeznek a gazd-men követelményeivel, azzal a kiegészítéssel, hogy:

 • vagy németül írja a szakdolgozó
 • vagy DACH-releváns a dolgozat, pl. osztrák-magyar gazdasági kapcsolatokkal összefüggő témák, egy német cég menedzsmenttémakörei stb.
 • vagy a tématerület ismereteit a DSG egyik kurzusán német nyelven sajátította el a hallgató.

Aki a DSG-nél írja a szakdolgozatát, annak szívesen segítünk szakmai gyakorlati helyek kiajánlásával.

Milyen szintű német nyelvtudással érdemes elkezdeni a képzést?

Erős B2, inkább már C1. Van szakmai német nyelvkurzusunk, aki bizonytalan a nyelvtudásában, az kezdje azzal a kurzussal a DSG-t!

Milyen a DSG-s közösség?

Rendkívül színes, német-magyar „vegyesvágott”. Mivel nagyon magas a felvételi ponthatár a Corvinus Egyetemre, ezért inspirálóan okosak a hallgatóink. És most már diákszervezeti keretek között is megmutathatják tehetségüket, hiszen decemberben akkreditálta az egyetem a DSG Clubot!


A DSG egy kiváló vállalati kapcsolatokkal rendelkező inspiráló nemzetközi közösség, élénk szakmai viták és évtizedes barátságok színtere.”

Prof. Zsóka Ágnes (Corvinus Egyetem akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettese, korábbi DSG igazgató és a DSG végzett hallgatója), 2022. november – Oklevélátadó ünnepség 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.23. - 12:08:44