Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Oktatás

A Corvinus DSG német nyelvű kurzusokat hirdet meg azon alapszakos hallgatóknak, akik szeretnének a német felsőoktatási végzettségnek megfelelő bizonyítványt megszerezni a hagyományos magyar gazdaságtudományi alapképzés részeként. Tíz német tantárgy elvégzése után, az alapszakos tanulmányok végén “Zeugnis” kerül kiállításra, négy tárgy után pedig “Kleinurkunde”. A Corvinus Egyetem magyar alapszakos programjainak hallgatói bármelyik kiegészítő oklevelet megszerezhetik, az angol nyelvű programok hallgatói számára dékáni döntés alapján “Kleinurkunde” megszerzésére van lehetőség.  

A Corvinus Egyetem és a Passaui Egyetem mesterképzésein résztvevő hallgatóknak kettősdiploma programot kínálunk, amelynek az egyik fontos előnye, hogy két év alatt mind a két egyetem teljesértékű diplomáját kézhez vehetik.  

A DSG minősítés abban különbözik a magyar alapképzéstől, hogy a képzések német nyelven zajlanak és az adott oktatási tartalmat elmélyítik vagy kiegészítik. A németül hallgatott tárgyak kiváltják a magyar megfelelőjüket. A tantárgyakat a DSG professzorai és docensei oktatják a Passaui Egyetem professzorainak és tudományos munkatársainak bevonásával. 

Alapszakos tárgykínálatunk  

A magyar nyelvű szakok közül az alábbiak vesznek részt a német nyelvű képzésben: 

 • Gazdálkodási és menedzsment
 • Pénzügy és számvitel
 • Gazdaságinformatikus 
 • Alkalmazott közgazdaság

Az angol nyelvű szakok közül az alábbiak vesznek részt a német nyelvű képzésben: 

 • Gazdálkodási és menedzsment
 • Nemzetközi gazdálkodás 
 • Alkalmazott közgazdaság

BSc

Alapszakos tárgyak rövid leírása  

 • Allgemeine Betriebswirtschaftslehre  

A tárgy célja, hogy átfogó képet nyújtson a vállalatok értelmezéséről, működéséről és környezeti beágyazottságáról. A vállalatgazdaságtan több tudományterület oldaláról tárgyalja a vállalatokat, és a gazdálkodástant és a közgazdaságtant hangsúlyozza. A vállalatot és annak működését a felső vezetők nézőpontjából tárgyalja. A stratégia keretébe ágyazva mutatja be a működés funkcionális területeit és a vállalati magatartássajátosságait. A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek a vállalatot, mint entitást értelmezni, és átlátják a funkcionális területek közötti kapcsolatokat. Ismerik a vállalati működés funkcionális területeinek alapjait, valamint megismerik a stratégiai gondolkodás és tervezés alapfogalmait. Értelmezni tudják a vállalatok környezeti beágyazottságát. A gyakorlati élet példáira képesek lesznek a Vállalatgazdaságtan ismeretanyagát alkalmazni, és magukat a szakmai szaknyelven szabatosan kifejezni. 

 •  Globale Herausfolderungen der Nachhaltigkeit  

A hallgatók számára olyan ismeretek és képességek nyújtása, amellyel képesek a társadalmi-gazdasági folyamatokat tágabb kontextusba helyezni, annak következményeit fenntarthatósági (társadalmi-gazdasági-ökológiai) szempontból értékelni, és az érintettek szemszögéből is vizsgálni a folyamatokat. A tárgy szemléletformáló jelleggel kívánja a hallgatókat felkészíteni arra, hogy a munka világában a gazdasági szempontok mellett figyelembe vegyék a vállalati működés ökológiai és társadalmi következményeit, és azokat képviseljék is a döntéseik során. A szemléletformálás során a hallgatók saját életmódjuk egyes elemeit is vizsgálat alá vonják, és a felelős fogyasztás aspektusait is megismerik hétköznapi életvitelük kapcsán. A hallgatók tudományos igényességgel ismerjék a gazdasági/üzleti folyamatok és a környezet állapota közötti összefüggéseket globális, regionális és lokális szinteken, a fenntartható fejlődés fogalmait és a mérésére alkalmas mutatószámokat. Cél továbbá, hogy megismerjék az emberi tevékenység által generált legfőbb ökológiai problémákat, a kiváltó okokat, valamint a megoldásukra szolgáló eszközöket egyéni, vállalati, társadalmi és nemzetközi szinten. Felismerjék, hogy a “zöld” nem feltétlenül jelent valóban fenntartható megoldást akár környezeti, akár társadalmi értelemben.  

 •  Investition und Finanzierung  

A vállalati pénzügyi alapok elsajátítása és a legfontosabb pénzügyi piaci számítások, értékelési elvek használatának megértése és begyakorlása. Mindezeken belül a tantárgy célja az általános hozam-, jelenérték- és jövőérték-számítás elsajátítása. A hallgatóknak tisztában kell lenniük a főbb értékpapír-piaci és egyéb eszközök kockázataival, illetve árazási alapelveivel. Képeseknek kell lenniük vállalatok és projektek értékelésére, megvalósíthatóságuk egyszerűbb elemzésére. Átlátják a vállalatok finanszírozási lehetőségeit, a finanszírozási szerkezet megválasztásának előnyeit és hátrányait, az osztalékpolitika főbb elveit.  

 •   Marktforschung  

 A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a marketingkutatás fogalmait, folyamatait, legfontosabb piaci szereplőit. Továbbá a tárgy célja a hallgatókban kialakítani keresési, elemzői és kutatásszervezési képességeket. Továbbá fontos szerepet kap a kritikus gondolkodás erősítése, melynek segítségével azok is értékelő módon képesek feldolgozni kutatási jelentéseket, akik a gyakorlatban nem végeznek marketingkutatást.  

 • Wirtschaftrecht und Steuerlehre  

A tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a legfontosabb jogi alapfogalmakat, és áttekintse a gazdaság és jog egymáshoz fűződő viszonyát. Ebben a körben betekintést enged egyfelől a piaci kapcsolatok mellérendeltségen alapuló jogi szabályozásába (ideértve különösen a szerződési jogi, és társasági jogi alapismereteket), másfelől pedig a piacot érintő vertikális jogi keretrendszerbe (ideértve különösen az adójogi alapismereteket). Mindezek körében a kurzus súlyponti kérdésként tekint azon jogi instrumentumok elemzésére, amelyek a piaci szereplőket gazdasági tevékenységük végzése során a fenntarthatóság követelményének való megfelelésre ösztönzik. A tárgy oktatása során hangsúlyosan jelenik meg az a megközelítés, hogy a kurzus elsősorban a jogi gondolkodás sajátosságainak megismertetésére, illetve megértése és nem a jogszabályi rendelkezések mechanikus memorizálására kívánja ösztönözni a hallgatókat.  

 •  Verhalten in Organisationen und Personal  

A tárgy a szervezetek működésével és működtetésével foglalkozik, elsősorban azok magatartási és vezetési vonatkozásaira koncentrálva. A tárgy célja, hogy a legfontosabb szervezetelméleti koncepciókat, vállalati formákat, változásvezetési helyzeteket, továbbá a szervezet-környezet kapcsolatrendszert magatartástudományi perspektívából vizsgálja meg. A kurzus arra a feltevésre épít, hogy a szervezetekben az emberek jelentik az üzleti siker és a szervezeti alkalmazkodóképesség zálogát és az a munka, amit végeznek, egyéni boldogulásuknak is meghatározó eleme. Jelentős részben építve a tárgy keretében szerzett elméleti ismeretekre, a szemináriumokon a gyakorlati kérdések kerülnek előtérbe: az emberierőforrás-menedzsment alapfogalmait, eszközrendszerét, ezek célszerű alkalmazási lehetőségeit és a jövőbeli fejlődés irányait is bemutatjuk. A tárgy mélyrehatóan foglalkozik a személyiségtípusokkal, a vállalati emberkép modellekkel, a motivációs mechanizmusokkal, a vezetési stílusokkal, a csoportdinamikával, a szervezeti kultúrával, a munkahelyi stresszel, a humán erőforrás kérdésköreivel és a változásvezetéssel. 

 •  Betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie  

A tárgy célja, hogy a diákok számára a gyakorlatban használható ismeretanyagot, eszköztárat, módszertani segítséget nyújtson a problémafeltáráshoz, a döntés-előkészítéshez és a problémamegoldáshoz. Megkülönböztetjük a biztos, a bizonytalan és a kockázatos helyzetekben történő döntéshozatal sajátosságait. A kurzus során érzékeltetni kívánjuk a rendelkezésre álló módszerek sokféleségét, valamint a megfelelő döntési technikák kiválasztásának fontosságát és nehézségeit. Hangsúlyozzuk a többszempontúság fontosságát, amely vonatkozik egyrészt a gondolkodásmódra (több szereplő, értékítélet, kontextus stb. érvényesítése); másrészt arra, hogy forrásként több diszciplínára épül a tárgy; harmadrészt pedig a módszerek alkalmazhatóságának széles skálájára. A kurzus egyéni és csoportos formában az elméleti és a tapasztalati tanulás ötvözésére épít, és reflektív gondolkodásra, asszertív kommunikációra, együttműködésre és önálló problémamegoldásra kíván ösztönözni.  

 • Grundlagen des Marketings  

A tárgy keretében a hallgató olyan ismeretekre tesz szert, amellyel mind elméleti, mind gyakorlati tudása gazdagodik. Ezen ismeretek egyrészről az egyetemen más tárgyak keretében is előkerülnek, másrészről a hallgató későbbi munkájában rendkívül jól hasznosíthatók. Az ismereteken túl a hallgatók képesek a marketing fogalmak értelmezésére, rendszerezésére és helyes azonosítására. Nyitottá válnak új információk és más megközelítések befogadására, a csoportmunka révén fejlődik felelősségvállalásuk és kooperációs készségük, képesek érvelésre, vitára és mások véleményének befogadására, illetve saját álláspontjuk kifejtésére és bemutatására.  

 •  Informationsmanagement  

A digitális technológiák – pontosabban az információtechnológia és az információrendszerek – kritikus szerepet játszanak a versenyképes üzleti folyamatok támogatásában. A tárgy célja, hogy felkészítse a hallgatókat és a gyakorlatban is jól hasznosítható tudást adjon arra vonatkozóan, hogyan és milyen módon alkalmazhatják a digitális technológiákat a legkülönbözőbb üzleti helyzetekben. Ennek megfelelően a tárgy átfogó képet ad az üzleti célú információ-technológiai alkalmazások alapvető fogalmairól, elemeiről, az információrendszerek bevezetéséről és működtetéséről. A tárgy széles körben használatos alkalmazás-kategóriákat mutat be, sok illusztrációval és jelentős teret ad az üzleti, szervezeti, stratégiai kapcsolódások, problémák feltárására is, a technikai vonatkozásokat projektmenedzsment és változtatásmenedzsment kérdésekkel ötvözi, és az üzemeltetés kérdéseire is kitér.  

 •  Kostenrechnung  

A tárgy célja, hogy alapvető áttekintést adjon a vállalati költségszámítás legfontosabb rendszereiről. A kiindulópont a kontrolling és a vállalatértékelési módszerek mélyebb megértése. Ezen a vonatkoztatási kereten belül kerül sor a költségszámítás céljainak és komponenseinek tárgyalására, a vállalati eredménnyel és nyereségességgel való kapcsolat vizsgálatára, valamint az alapvető informatikai támogató háttér megismerésére. Az oktatás előadások, valamint az előadásokba integrált szemináriumok mentén valósul meg. A hallgatók számos alkalmazási terület és példa megismerésével, valamint valós helyzeteket bemutató vállalati vendégelőadás segítségével képessé válnak az elmélet és a gyakorlat ötvözésére, az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolódási pontok megértésére. 

 • Wirtschaftsdeutsch I-II.  

Mesterszakos tárgykínálatunk 

A Corvinus DSG mesterszakon oktatott tárgyai szabadon választhatók, az Egyetem bármely mesterszakos hallgatója felveheti őket. A Budapesti Corvinus Egyetem mesterprogramjai közül a Passaui Egyetemmel közös kettősdiploma-programban az alábbiak vészt: 

Vezetés és szervezés, Marketing, Supply Chain Management  

Kettősdiploma megállapodás

Doppelmaster_SCM_Passau to Corvinus_Curriculum_2023_05_15
Doppelmaster_SCM_Corvinus to Passau_Curriculum_2023_05_15
Doppelmaster_MiML_Passau to Corvinus_Curriculum_2023_05_15
Doppelmaster_MiML_Corvinus to Passau_Curriculum_2023_05_15
Doppelmaster_Marketing_Passau to Corvinus_Curriculum_2023_05_15
Doppelmaster_Marketing_Corvinus to Passau_Curriculum_2023_05_15

MSc

 • Strategisches Denken 

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a nemzetközi üzleti stratégiai gondolkodás legfontosabb elemeivel. A kurzus elméleti alapot és gyakorlati példákat kínál arra, hogy a vállalkozásfejlesztési stratégiai tervezés hogyan működik a vállalatoknál, és hogyan támogatja nemzetközi üzleti döntéseik meghozatalát. A kurzus során törekszünk a vállalati együttműködésre, elsősorban gyárlátogatások és vendégelőadások formájában.  

 • Marketing 

A kurzus a marketingmenedzsment legfontosabb kérdéseit tárgyalja, kiemelt hangsúllyal a piackutatást. A gazdaság globalizációja miatt a marketingmenedzsment folyamatai egyre fontosabbá válnak a gyakorlatban. A kurzuson bemutatjuk a marketingmenedzsment céljait, koncepcióit, eszközeit. Külön hangsúlyt kapnak a piackutatás legfontosabb kérdéseire, módszereire. Az elméleti előadásokat az esettanulmányok illusztrálják és támasztják alá.  

A DSG egy kiváló vállalati kapcsolatokkal rendelkező inspiráló nemzetközi közösség, élénk szakmai viták és évtizedes barátságok színtere.”

Prof. Zsóka Ágnes (Corvinus Egyetem akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettese, korábbi DSG igazgató és a DSG végzett hallgatója), 2022. november – Oklevélátadó ünnepség 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.12.05. - 18:19:51