Ugrás a fő tartalomra

Választáskutatási kötetek

A MAGYARORSZÁGI VÁLASZTÓI VISELKEDÉSRŐL: ADATOK ÉS ELEMZÉSEK 2003-2009

A Magyar Választáskutatási Program 2002-ben, a Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány (DKMKA) keretében jött létre, Sándor Péter kezdeményezésére. A projekt célja, hogy a politikai viselkedést, választói magatartást tágabb társadalomtudományi szemszögből vizsgálja a magyarországi kutatóhelyek széles bevonásával. Ez a CD a program keretében 2003 és 2009 között készült kutatások eredményeit és az ezeket bemutató könyvek teljes anyagát tartalmazza.

A nemzetközi empirikus társadalomtudományi kutatásokban bevett gyakorlatnak számít, hogy a kutatás alapjául szolgáló adatbázisokat is nyilvánosságra hozzák. Ez egyfelől az ellenőrizhetőség miatt fontos, így bármelyik kutató el tudja végezni a tanulmányokban szereplő számításokat. Másfelől az adatok bárki által hozzáférhetővé válnak, ez pedig számos másodelemzést tesz lehetővé. Ezáltal nemcsak a szűk kutatócsoport tagjai, hanem a tudományterület összes művelője profitálhat a felmérésekből. Ezeket a célokat szem előtt tartva most közkincsé tesszük felméréseink eredményét.

A CD tartalmazza az utóbbi években végzett kutatásaink adatbázisait, az adatok a leggyakrabban használt statisztikai programcsomagokkal (SPSS, R, és Stata) dolgozhatóak fel. Az eligazodást összefoglaló és magyarázó jellegű módszertani leírások segítik. A kutatásokat – a nagy nemzetközi projektek (ESS, WVS) gyakorlatának megfelelően – az eredeti kérdőíveket, a változókat felsoroló táblázatokat mellékelve részletesen dokumentáltuk. Reméljük, hogy az adatokat tapasztalt kutatók mellett szakdolgozatot vagy TDK-t író egyetemisták is hasznosítani tudják.

A CD tartalmazza továbbá a Magyar Választáskutatási Panel 2008-as első, és 2009-es második hulláma együttes adatait. Ez a kutatás rendkívül mélyrehatóan vizsgálja a szavazók attitűdjeit szinte minden politikailag releváns témakörben, továbbá a panel jellege miatt lehetőséget ad a véleményváltozások egyéni szinten való vizsgálatára is. A 2009-es adatbázis (amely az ún. Norvég projekt keretében készült) ingyenesen letölthető a Magyar Választáskutatási Program honlapjáról. A Norvég Alap égisze alatt indult Részvétel és Képviselet projekt panelkutatásán kívül a népszavazás-vizsgálat sorozat összes kutatása, továbbá a Magyar Választáskutatási Program indító vizsgálataként a 2003-as Politikai Tagolódás felvétel is megtalálható a kiadványunkon. Ezek mellett a CD-n megtalálható bónuszként a 2009-es EP választás adatbázisa és a Részvétel és képviselet projekt 2009-as hullámának tematikáját és módszertani részleteit bemutató kutatási jelentések szövege is.

A CD-re rákerült a Választáskutatási Program keretében 2009 végéig készült összes kötetünk A hazai és nemzetközi választáskutatás elismert szereplői által írt tanulmányok – az eredmények közérthető interpretálásával – a téma iránt érdeklődő szélesebb közönséghez szólnak. A kötetek BA és MA tananyagként is használhatók.

A könyvek a politikai viselkedés témaköreinek széles spektrumát fedik le:

 • az Angelusz Róbert és Tardos Róbert (2005) által szerkesztett „Törések, hálók, hidak” a magyar politikai tagolódást, választói viselkedést és a törésvonalakat mutatja be.
 • a szintén Angelusz Róbert és Tardos Róbert által szerkesztett „Mérésről mérésre” című könyv a választáskutatás módszertani kérdéseivel foglalkozik, a leggyakrabban alkalmazott kvantitatív adatfelvételi technikák mellett a kvalitatív módszerekre, bizonyos eljárások jellegzetes buktatóira, mintavételi és egyéb problémáira is kitérve. 
 • Tóka Gábor és Bátory Ágnes szerkesztésében készült „A 2004. évi európai parlamenti választások” című kötet nemzetközi összehasonlító viszgálatokat tartalmaz a magyar pártokról és szavazókról, de részletesen kitér az európai parlamenti választás, mint „műfaj” sajátosságaira is. A tanulmányok szerzői külön felhívják a figyelmet az egyes módszerek erősségeire és korlátaira is.Hegedűs István szerkesztésében készült „A magyarok bemenetele” című könyv az Európai Uniós csatlakozás hatásának kérdéskörét járja körül. 
 • a Karácsony Gergely által szerkesztett „Parlamenti választások 2006” című kötet elemzésének tárgya a pártok és a szavazók viselkedése az országgyűlési választásokon. 
 • Enyedi Zsolt szerkesztésében jelent meg a legfrissebb kötetünk, „A népakarat dilemmái” a népszavazásokat veszi górcső alá. A tanulmányok olyan szempontokra is kiterjednek mint a kérdéssel kapcsolatos hazai jogi-alkotmányos dilemmák, a népszavazás, mint politikai intézmény, a 2008 márciusi népszavazással kapcsolatos választói attitűdök és preferenciák.

Politikai részvételről és képviseletről szóló panelkutatásunk, illetve a népszavazás-vizsgálat eredményeit vizuálisan is szemléltethetővé kívántuk tenni, ezért a kutatásokban szereplő kérdésekre adott válaszok megoszlásait grafikusan is ábrázoltuk. Az ily módon készített ábratár rendkívül egyszerű és látványos módon mutatja be az állampolgárok attitűdjeit és preferenciáit.A kutatás a legnevesebb hazai közvélemény-kutató és akadémiai intézetek, egyetemi kutatóhelyek együttműködésével történt. A résztvevők névsorát, a Tématanács tagjainak felsorolását lásd a honlapunkon. A kutatás vezetői Angelusz Róbert (ELTE), Tardos Róbert (MTA-ELTE) és Tóka Gábor (CEU) voltak, a projektek szervezői koordinálását Sándor Péter végezte. Jelen CD létrehozásában Fábián Zoltán és Róna Dániel vett részt.

A CD-t ajánljuk a politikatudomány és a szociológia művelőinek, egyetemi hallgatóknak és a politika iránt érdeklődőknek is.  

Tartalomjegyzék

Tóka Gábor-Bátory Ágnes (2006): A 2004. évi európai parlamenti választások. Pártok és szavazói magatartás nemzetközi összehasonlításban

 • TÓKA GÁBOR–BÁTORY ÁGNES: Bevezető 
 • SIMON HIX–MICHAEL MARSH: Az európai parlamenti választások üzenetei: büntetés vagy tiltakozás? 
 • ANDRE FREIRE–EFTICHIA TEPEROGLOU: Európai választások és országos politika: tanulságok az „új” dél-európai demokráciákból 
 • DANIEL LEDERLE: A pártok és a szavazók politikai napirendje az 1999-es európai parlamenti választások idején 
 • ANDREAS M. WÜST: Pártok az európai parlamenti választásokon: politikai napirend, az EU és a kereslet-kínálat problémája 
 • MIKKO MATTILA–TAPIO RAUNIO: Mennyire egyezik a pártok és szavazóik véleménye az európai integráció kérdésében? 
 • HENRIK OSCARSSON–STEFAN DAHLBERG: Az európai pártrendszer feltérképezése: erősíti-e a pártrendszer egyszerűsége a demokratikus legitimációt? 
 • JAMES R. TILLEY–TESSA BOLD–JOHN GARRY: A gazdaságihelyzet-értékelés meghatározói és a választói döntésre gyakorolt hatása 
 • ROBERT VAN DER VEEN–LUKAS LINEK: A választási részvétel és a szavazói dilemma: egy új megközelítés 
 • HERMANN SCHMITT–JACQUES THOMASSEN: Az Európai Unió pártrendszere a keleti bővítés után 
 • OľGA GYÁRFÁŠOVÁ: A 2004-es EP-választás Szlovákiában az Európai Unió közmegítélésének kontextusában 
 • WOUTER VAN DER BRUG–MARK FRANKLIN–TÓKA GÁBOR: Egységes vagy nemzetekre tagolt választóközönség?Szavazói magatartás Európa új és régebbi demokráciáiban
Tóka Gábor és Bátory Ágnes – A 2004. évi európai parlamenti választások – TARTALOM
Tóka Gábor és Bátory Ágnes – A 2004. évi európai parlamenti választások – ELŐSZÓ

Hegedűs István (2006): A magyarok bemenetele. Tagállamként a bővülő Európai Unióban

A Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány (DKMKA) választáskutatási könyvsorozata

Európai értékek, identitás, társadalom, nyilvánosság

 • KOLLER BOGLÁRKA: Nemzeti és európai identitás
 • ÖRKÉNY ANTAL–SZÉKELYI MÁRIA: Európai identitás az unióban és Magyarországon
 • LENGYEL GYÖRGY–GÖNCZ BORBÁLA: Integráció és identitás. Hogyan ítélik meg a magyar társadalmi csoportok az európai integrációt és a szupranacionális identitást?
 • VIDRA ZSUZSANNA: Az EU reprezentációja a magyar médiában a csatlakozási folyamat alatt

Európai pártrendszer és magyar politikai törésvonalak

 • ENYEDI ZSOLT: Az európai integráció hatása a kelet-európai és a magyar pártstratégiákra
 • BÁTORY ÁGNES–HUSZ DÓRA: Az első magyarországi európai parlamenti választások
 • ILONSZKI GABRIELLA–JÁGER KRISZTINA: A magyarországi delegáció az Európai Parlamentben 2004–2006: hasonlóságok és eltérések

Állam és gazdaság, regionalizmus, eurózóna

 • ÁDÁM ZOLTÁN: Kapacitás, autonómia, beágyazottság: vázlat a kelet-közép-európai posztszocialista átmenet újraértelmezéséhez
 • ÁGH ATTILA: A fejlesztő állam és az uniós felzárkózás Magyarországon
 • CSÉFALVAY ZOLTÁN: Nyertes vagy vesztes? Az uniós csatlakozás gazdaság- és regionális politikai kihívásai Magyarországon
 • BARTHA ATTILA: Az új EU-tagországok reálgazdasági felzárkózása, belépésük a Gazdasági és Monetáris Unióba

Többszintű kormányzás – egy új tagállam és a bővülő Európai Unió

 • BÁRD PETRA: Európai alkotmányozás és az uniós polgárság
 • MIKE KÁROLY: Magyar hivatalnokok és az uniós tagság
 • DUNAY PÁL: A külpolitika esélyei a hármas prioritás megvalósulása után
 • GYÖRKÖS PÉTER: Magyarország az uniós döntéshozatalban –nemzeti érdekvédelem és koalícióalkotás a huszonötök közösségében
 • BALÁZS PÉTER: Magyarország beilleszkedése az Európai Unióba


Hegedűs István: A magyarok bemenetele – ELŐSZÓ
Hegedűs István: A magyarok bemenetele – TARTALOM

Angelusz Róbert-Tardos Róbert (2006): Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertani kérdései

A Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány (DKMKA) választáskutatási könyvsorozata

Mintavétel és adatkezelés

 • RUDAS TAMÁS: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében – a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása
 • ANGELUSZ RÓBERT–TARDOS RÓBERT: Az elérhetőség és a válaszadói készség gyenge közegei – mintalemorzsolódás és trendszerű erózió panelfelvételek példáján
 • KENDE GÁBOR: Pártpreferencia-vizsgálatok – szisztematikus eltérések és mintavételi módszerek

A választói magatartás mérésének érvényességi és megbízhatósági problémái

 • ANGELUSZ RÓBERT–TARDOS RÓBERT: „Rejtőzködő szavazatok” és a társadalmi-politikai miliő – a latenciaprobléma vizsgálatának egy megközelítése
 • MARIÁN BÉLA: A várható választási eredmények modellezése – Miről adnak hírt a pártpreferencia-kutatások
 • ANGELUSZ RÓBERT–TARDOS RÓBERT: A kérdőíves kontextushatás – a nem mintavételi hibák egy efemer, mindennapos esete
 • KARÁCSONY GERGELY–LAKATOS ZSUZSA: Választási előrejelzések Magyarországon, 1990–2006. Sikerek, tévedések és tanulságok

Új megközelítések, a survey-felvételek szélesebb eszköztára és survey-módszereken kívüli eljárások alkalmazása

 • MÉSZÁROS JÓZSEF–MOLNÁR D. LÁSZLÓ–MÉRŐ CSABA: Következtetési lehetőségek a választói magatartásra választási adatokból
 • TÓTH ISTVÁN GYÖRGY: Összetételi hatások a választói aktivitás és a politikai tagoltság elmozdulásai mögött
 • BÓDI ANIKÓ–ZÁVECZ TIBOR: A telefonos kérdezés, mint a választói viselkedés megismerésének eszköze
 • LETENYEI LÁSZLÓ–TAKÁCS KÁROLY: Az előzetes esélyek önerősítő vagy öncáfoló szerepe, elemzés kísérletek és közvélemény-kutatási adatok segítségével
 • RIGLER ANDRÁS–BARTHA ESZTER: Diffúziós modellek és szimulációs eljárások a pártok választási mozgósításának vizsgálatában

A választáskutatások szélesebb kontextusa – nyilvánosság és intézményes peremfeltételek

 • TERESTYÉNI TAMÁS: A médiakiegyensúlyozottság vizsgálatáról a választások kontextusában – egy esettanulmány módszertani tanulságai
 • KUMIN FERENC: Az SMS és a televíziós interaktivitás új útjai
 • TÓTH ZOLTÁN: A választási közvélemény-kutatások és a választópolgárok tájékoztatása – jogi és módszertani dilemmá


Angelusz Róbert – Tardos Róbert: Mérésről mérésre – TARTALOM
Angelusz Róbert – Tardos Róbert: Mérésről mérésre – ELŐSZÓ

Karácsony Gergely (2006): Parlamenti választás 2006. Elemzések és adatok

A Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány (DKMKA) választáskutatási könyvsorozata

 • TÓKA GÁBOR: Vezérek csodálói. A magyar választói magatartás nemzetközi összehasonlításban
 • KARÁCSONY GERGELY: Árkok és légvárak. A választói viselkedés stabilizálódása Magyarországon
 • LAKATOS ZSUZSA: Jobban mértek mint négy éve. A 2006-os választási előrejelzések
 • JUHÁSZ GÁBOR: Kétes kampányforintok. Kampányfinanszírozás, 2006
 • TÖRÖK GÁBOR: Pártok, stratégiák és taktikák. A 2006-os választási kampány politikai elemzése
 • TÓTH CSABA: A fundamentumok győzelme? Marketingstratégiák és -taktikák a 2006-os választási kampányban
 • ENYEDI ZSOLT: A befagyott felszín és ami alatta van. A 2006-os választás és a magyar pártrendszer
 • ILONSZKI GABRIELLA: Konszolidáció vagy bezárkózás? A 2006-ban megválasztott parlamenti képviselők jellemzői
 • KÖRÖSÉNYI ANDRÁS: Elszámoltatható-e a kormány? Képviselet, demokrácia és a 2006. évi választások
 • GALLAI SÁNDOR–LÁNCZI TAMÁS: Személyre szabott kormányzás. A második Gyurcsány-kormány anatómiája
 • RÁKOSI FERENC–SÁNDOR PÉTER: Egy politikai kormány szerkezeti terve
 • FRANK PÉTER–HUDECZ GERGELY: Reformok és választások. Gazdaságpolitikai alternatívák a visegrádi országokban, 2005–2006

Karácsony Gergely: Parlamenti választások 2006 – TARTALOM
Karácsony Gergely: Parlamenti választások 2006 – ELŐSZÓ

Enyedi Zsolt (2009): A Népakarat dilemmái. Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban

 • Enyedi Zsolt: Referendumdemokrácia
 • Körösényi András: A népszavazások és a képviseleti demokrácia viszonya
 • Kis János: A népszavazás a köztársasági alkotmányban
 • Hanspeter Kriesi: Közvetlen Demokrácia. Svájc esete
 • Lawrence LeDuc: A népszavazás demokráciája. Információ, kampányok és a szavazás
 • Tardos Róbert: Ötven: ötven. Részvétel és távolmaradás a 2008-as népszavazáson
 • Karácsony Gergely: A népszavazási döntések motivációi Magyarországon
 • Enyedi Zsolt: A választói döntés logikája az online kutatás tükrében
 • Dukay-Szabó Szilvia–Závecz Tibor: Népszavazási eszmecsere. A deliberatív közvélemény-kutatás tanulságai
 • Enyedi Zsolt: A manipuláció határai és az értelmes vita feltételei
 • Angelusz Róbert–Tardos Róbert: Demoszkópiai reprezentativitás és demokratikus reprezentáció. Módszertani problémák és tartalmi dillemmák  

Angelusz Róbert és Tardos Róbert: Törések, hálók, hidak – Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon

Angelusz Róbert és Tardos Róbert: Törések, hálók, hidak – Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon – TARTALOM
Angelusz Róbert és Tardos Róbert: Törések, hálók, hidak – Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon – ELŐSZÓ
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.21. - 23:06:04