Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzéseink

Alapképzés (Politikatudományok BA)

https://youtu.be/HBHU5K0g-8A

Több mint szak, több mint tudomány!

A politika a világban és Magyarországon is egyre professzionálisabbá válik: a pártoknak, a kormányoknak, a közigazgatási intézményeknek, a különböző elemzőintézeteknek és nemzetközi szervezeteknek egyre több olyan szakértőre van szükségük, akik eligazodnak a politikai világában. A Corvinus Politikatudományi Tanszékén ilyen szakértők képzése acélunk.

A képzés – az ország egyetlen közgazdasági hátterű politológiai műhelyeként – nagy hangsúlyt fektet a társadalomtudományokban is egyre komolyabb szerepet játszó statisztikai eszközök és más kutatási módszerek megismertetésére. Oktatási programunkban az amerikai politikatudományt tekintjük mérvadónak, de erős hangsúlyt fektetünk a magyar politikatudományi hagyományokra is. A hallgatók az ország legjobb szakembereitől sajátíthatnak el olyan, jól hasznosítható gyakorlati ismereteket, mint a politikai kampányok tervezése, politikai marketing, lobbizás vagy politikai kockázat-elemzés. A nálunk képzett politológusok politikaszervezési háttérmunkáiból is ki tudják venni a részüket, miközben elméleti felkészültségük nemzetközi összehasonlításban is kimagasló.

Végzettjeink kipróbálhatják magukat állami és kormányzati intézményekben, pártoknál és hozzájuk kapcsolódó szervezetekben. Azok, akik a politikától kicsit távolabb képzelik el a jövőjüket, elhelyezkedhetnek a civilszférában, elemző-tanácsadó cégeknél vagy a médiában. Az akadémiai pályát választók pedig akár a Corvinus politikatudományi mesterképzésén és doktori iskolájában is folytathatják tanulmányaikat.

A szakon – többek között – ezeket a tárgyakat tanulhatod:

Magyar politikai rendszer, Politikai gondolkodás története,Az EU politikai rendszere, Politikai kutatás módszertana, Pártok és pártrendszerek, Önkormányzatok, Szavazói magatartás, Közkapcsolatok – lobbizás,Politikai kampány és kommunikáció, Politikai elemzés.

A képzés célja

Olyan politológusok képzése, akik az alapképzés keretében bevezető és alapozó jellegű, továbbá a későbbi Mester szintű képzéshez szükséges megalapozó ismereteket szereznek a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szervezeteire és azok működésére vonatkozóan. Megismerik a politikai értékekre és a szocializációra vonatkozó alapvető tudományos elméleteket.Az alapszakon végzettek alkalmassá válnak arra, hogy a politikai intézmények működésével kapcsolatos ismereteiket felhasználva szervező, döntés-előkészítő,kapcsolattartó/kapcsolatépítő munkát végezzenek, részt vegyenek a politikával kapcsolatos szakértői anyagok előkészítésében, segítséget nyújtsanak a politikatudományi kutatások elvégzéséhez, politikai szakértők mellett politikaelméleti részelemzéseket készítsenek, részt vegyenek a civil társadalom, az önkormányzatok, a tömegkommunikációs szervezetek, a szakmai érdekképviseleti szervezetek, a nemzetközi szervezetek és adminisztrációk munkájában.


Mit tanulhatsz a szakon?

 • általános elméleti, módszertani és összehasonlító tárgyakat
 • gyakorlati ismereteket adó kurzusokat (pl. szakpolitikai ügyek és politikai kockázatok elemzését, választási kampányokat, politikai marketinget, közvélemény-kutatást, kormányzástant és lobbizást)

  Milyen kérdésekre tudsz választ adni, ha elvégzed a szakot?  
 • Hogyan működik a magyar politikai rendszer?
 • Mi jellemző más országok politikai rendszerére?
 • Hogyan születnek a politikai döntések?
 • Hogyan kell megírni egy interpellációt?
 • Hogyan kell egy kérdőívet összeállítani?
 • Kik a politika szereplői, és hogyan válnak azzá?
 • Melyek az európai uniós tagság előnyei és árnyoldalai?

  Hol tudsz majd elhelyezkedni?  

 1. állami és kormányzati intézményekben (pl. minisztériumok, háttérintézmények), önkormányzatoknál
 2. pártoknál és hozzájuk kapcsolódó szervezetekben
 3. civil szférában és médiában
 4. hazai és nemzetközi elemző- és közvélemény-kutató cégeknél
 5. nemzetközi és európai uniós szervezeteknél
 6. akadémiai pályán (mint kutató és oktató).

Mintatanterv

Politológia BA Mintatanterv 2019-ben kezdők
Politológia BA Mintatanterv 2018-ban kezdők
Politológia BA Mintatanterv 2017-ben kezdők
Politológia BA Mintatanterv 2016-ban kezdők
Politológia BA Mintatanterv 2015-ben kezdők
Politológia BA Mintatanterv 2014-ben kezdők
×

Mesterképzés (Politikatudomány MA)

Több mint szak, több mint tudomány!

Politikai tudást ajánlunk a politika gyakorlatias megismerésétől a politikatudomány elméleti megértéséig a modern társadalomtudományi megközelítések eszközeivel. Kihasználjuk a Corvinus Egyetem teljes társadalomtudományi hátterét a közgazdaságtudománytól a szociológián át a kommunikációig. Tartalmilag nemzetközi összehasonlításokat végzünk, elméleti stúdiumokat folytatunk, probléma- és feladat orientált szemináriumokat tartunk,kvantitatív és kvalitatív megközelítéseket és eszközöket oktatunk.Specializációink egyike praktikus szemléletű, a másik elmélet oientált.

Kurzusaink magyar és (opcionális) idegen nyelvű órákat is tartalmaznak. Utóbbiakon a nemzetközi diákcsere és a CEERES Erasmus Mundus program keretében hozzánk érkező külföldi hallgatókkal együtt tanulhatnak amagyar diákjaink. A tudásbővítést nem csak tantermekben végezzük: PG Klubrendezvényeinken minden hallgatónk megismerkedhet illusztris közéleti vendégekkel,betekintést nyerhet különféle politikai és közigazgatási karrierutakba,nyitottan és közvetlenül vitázhat a legfogósabb politikai kérdésekről, s mindeközben élvezheti a társág és a közösségi élet egyéb előnyeit is.

A Politikatudományi Tanszék oktatóinak átlagéletkora 50 év alatt van. Az tanszék nyitott a tudásgyarapítás és -átadás modern módszereire,a nemzetközi és a hazai politikatudomány új irányaira. A tanszék oktatói rendszeresen részt vesznek az APSA, az ECPR, az IPSA és a CEPSA tudományos konferenciáin. BA-től az MA-n át egészen a PhD-ig vezethet azon diákok útja, akik hozzánk jelentkeznek. Akik nálunk tanulhatnak és kutathatnak, azok közösségre is találnak.

A képzés célja

A szak célja olyan politológusok képzése, akik elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a politikáról, politikai viszonyokról és rendszerekről, tájékozottak a politika főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméletekben, és rendelkeznek a gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges képességekkel és készségekkel. Felkészültségük alapján az itt végzettek képesek elemzőként vagy tanácsadóként dolgozni, hazai és nemzetközi szervezeteket támogatni, kutatási programokba bekapcsolódni, doktori tanulmányokat folytatni.

Fontosabb ismeretkörök

A politikatudomány történeti és ismeretelméleti kérdései,politikaelmélet, politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai filozófia,politikai gazdaságtan, politikai intézmények, összehasonlító politikatudomány,közkapcsolatok, közpolitika és közigazgatás, kvalitatív és kvantitatív módszerek, közgazdaságtan, politikai szociológia és pszichológia, filozófia,közjog és alkotmánytan, nemzetközi tanulmányok, kommunikációelmélet.

Specializációk: közkapcsolatok, politikaelmélet

(az egyesspecializációk a jelentkezők számának függvényében indulnak)

Az MA-képzés tanterve tükrözi azon szándékunkat, hogy a politikatudomány tudományos kritériumai (politikai kutatás módszertana, a politikatudomány ismeretelméleti előfeltételei, a politikai gondolkodásjellegzetességei stb.) és klasszikus témái mellett a közgazdasági tartalmat is hangsúlyozzuk, ezzel két célt is szeretnénk elérni:

 1. A közkapcsolati szakirány a praktikus ismereteket és kompetenciákat kíván nyújtani a hallgatónak;
 2. A politikaelméleti szakirány pedig a politikai gazdaságtan irányában bővíti az elsősorban tudományos pályára, politikai elemző munkaköre aspirálókat.

Programunkban kifejezésre kívántuk juttatni, hogy ma a politikai tudás a globalizáció következtében olyan univerzális ismeretelméleti kérdéseket tartalmaz, amelyek érintik a demokrácia, a hatalom, a kormányzás, a nemzetközi jog és a politikatudomány önképének a megváltozó szerepét.

Közkapcsolatok szakirány (Public Affairs)

A legfejlettebb országok felsőoktatási képzési kínálatában több tucat változatát találhatjuk a public affairs elnevezésű mester szakoknak, amelyek a közpolitikai, a non-profit menedzsment, a vállalati és intézményi PR, a vállalatok társadalmi szerepvállalása, a lobbizás, az intézményi és civil nemzetközi kapcsolatok, az intézményi közkommunikáció és a vállalati-civil-önkormányzati-kormányzati kapcsolatrendszer alakításának területeire fókuszálnak. A vállalatoknál és intézményeknél dolgozó vezetők között hagyományosan fontos szerepet kapnak a politikatudományi végzettséggel rendelkező szakemberek, akik magas színvonalú elméleti felkészültséggel, gyakorlati-alkalmazói ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek az alkalmazott politikatudományi szakterületeken. Ez azt jelenti, hogy a helyi, országos és nemzetközi politikai viszonyok elemzése mellett szignifikáns tudással rendelkeznek közpolitikai, közigazgatási, önkormányzati, vállalati és szervezési-vezetési (menedzsment) szakterületeken is. 

 A szakirány kihasználja az egyetemi környezet kínálta szinergiákat, és lehetővé teszi az intézmény és a kar képzési kapacitásának hatékonyabb kihasználását. A közkapcsolatok szakirány a Corvinus Egyetem gazdálkodási és társadalomtudományi szakmai tárgyainak bázisára építve, az alkalmazott politikatudományi ismereteket hasznosítva képez multidiszciplináris szakképzési irányt a politikatudományi mester szakon. 

 Az indítani kívánt szakirány magas színvonalú szakmai ismereteket nyújt a szervezés és vezetés, a szervezeti kommunikáció, PR és a szervezeti kommunikáció területein, megismerteti a lobbizás, a vállalatok és intézmények társadalmi felelősségvállalásának stratégiai kérdéseit és tervezését, a helyi társadalom legfontosabb szereplőinek kapcsolatrendszereit. A hallgatók megismerik a helyi társadalmi, intézményi, vállalati belső viszonyok és külső kapcsolatok politikumát, elemezni tudják ezek helyzetét és tervezni, irányítani ezek működését. Megértik a vállalatok és intézmények kormányzati, önkormányzati és civil társadalmi kapcsolatainak természetét és jelentőségét, képesek lesznek a kapcsolatokat tervezni és irányítani. Ismereteik birtokában értékes tagjai lehetnek a vállalatok és intézmények menedzsmentjének, és képesek lesznek menedzselni a vállalatok hatékony társadalmi jelenlétének megteremtésével-biztosításával kapcsolatos feladatokat, amelyek a hatékony piaci szereplés mellett egyre nagyobb jelentőséget kapnak.

 A közkapcsolatok szakirány a politikatudományi mester szintű képzés szakirányú kimeneteként azoknak kínál munkaerő piaci kilépési lehetőséget, akik alkalmazott politikatudományi, szervezési és vezetési, közpolitikai, közintézményi és non-profit szervezeti ismereteiket a hazai és a nemzetközi intézményi, vállalati, vagy non-profit szférában kívánják hasznosítani. A végzettek a karrier-lehetőségek széles skálájával rendelkeznek. Elhelyezkedhetnek hazai vagy nemzetközi működési körű közintézményeknél, a non-profit szférában vezetőként vagy elemző szakértőként, vállalatoknál közkapcsolati és lobbi szakértőkként, tanácsadó cégeknél, közfeladatokat ellátó magánszervezeteknél. 

 A szakirány a gyakorlati orientáció mellett az alkalmazott politikatudományi ismereteknek azon körét kínálja, amelyek nélkülözhetetlenek a közpolitikai (public policy) tanulmányok elmélyítéséhez. Ezzel hozzájárul mindazon doktori tanulmányok megalapozásához, amelyek a közpolitikai folyamatok kutatására, a közpolitikai tér szereplőinek vizsgálatára, valamint a köz- és magánszféra egyre nagyobb átfedést mutató jelenségeire irányulnak.

Politikaelméleti szakirány

A politikaelméleti szakiránynak két fő célja van. Az egyik a politikatudomány belső egységét nyújtó önreflexiós kérdések vizsgálata, azaz a politikatudomány fejlődésének, trendjeinek az értelmezése, más társadalomtudományokhoz fűződő ismeretelméleti és módszertani kapcsolódási pontjainak a tanulmányozása, másodszor a politikatudomány mai elméleti irányzatainak, kutatási kérdéseinek a bemutatása. További cél a politika változó fogalmának az értelmezése a hatalom mindenkori szerkezetének a tanulmányozásán keresztül; a politikai gondolkodás sajátosságainak a bemutatása mind történeti, mind jelenkori elméletek segítségével. A politikaelméleti szakirány híd az alapszak és a politikatudományi PhD között. A politikaelméleti szakirány van hivatva képezni a politikatudomány oktatói és kutatói utánpótlását. 

 A politikaelméleti szakirányt elvégzők előtt két tipikus továbblépési lehetőség áll. Az egyik a hagyományos kutatói, tanári pálya. Számukra fontos lehet a doktorandusz programra való jelentkezés, melyet akár az Intézetünkön belül maradva is megtehetnek. Szintén nyitva áll előttük más társadalomtudományok irányában való továbblépés lehetősége: a politológus-szociológus, politológus-közgazdász, politológus-jogász, politológus-tanár, politológus-pszichológus és más területekkel való kombináció révén minden más diplománál versenyképesebb lehet az itt végző hallgató. Ezért elsősorban azoknak ajánlott a szakirány, akik szeretnek, és hosszabb távon akarnak tanulni. 

 Az ismeretkörök egyrészt felölelik a tudományág történeti aspektusait, a politikatudomány módszertani fejlődését, a többi társadalomtudománnyal átfedő témaköröket, a politikatudomány ismeretelméleti problémáit, etika és politika kapcsolatát, a politikatudomány fogalmi készletét. Másrészt integrálja a politikai filozófia mai irányzatait, illetve az empirikus politikaelmélet kérdéseit. Harmadrészt a globalizáció és a demokráciaelmélet ismeretköreit foglalja magában. Tekintettel az intézményünk erős közgazdasági hátterére, programunkban hangsúlyozottan vannak jelen a politika és a gazdaság elméleti összefüggései. 

 A politikaelméleti szakirány elemzési, módszertani, történeti és elméletalkotási kompetenciákat nyújt. Elemzés: a hallgatónak képesnek kell lennie bármilyen hatalmi struktúra elemzésére, azaz a köz- és a magánszféra analitikus szétválasztására; módszertan: az empirikus adatkezelés, a hipotézisalkotás és az elméletalkotás szabályainak az alkalmazása; történeti: magabiztosan el kell igazodnia a különböző történeti korok és kultúrák politikatörténeti és politikai gondolkodásának világában; elméletalkotás: készségként kell alkalmaznia az elméletek elemzését és szakdolgozatában saját elméletalkotási képességét kell bemutatnia.

Jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 

 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: társadalomtudomány képzési területről a politológia, a politikatudományok, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező alapképzési szak. 

 2. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a társadalomtudomány képzési területről a kommunikáció- és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés, közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a bölcsészettudomány képzési területről a történelem, a szabad bölcsészet, az andragógia, a közösségszervezés alapképzési szak. 

 3. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 4. A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 60 kredit a politikatudomány, a politikai gondolkodás, a politikatörténet, a nemzetközi viszonyok elmélete, az Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan, a közpolitika ismeretkörökből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Az előzetes kreditelismertetés szabályai

A korábbi tanulmányok során megszerzett kreditek beszámításáról a Kreditátvételi Bizottság dönt az előzetes kreditelismerési eljárás keretében. A nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokról jelentkezőknek az eljáráshoz az alábbiakat kell a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Dékáni Hivatalába (1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.) postai úton megküldeni:

 1. kreditelismerési kérelem (letölthető: http://www.uni-corvinus.hu/tkar/felveteli)
 2. korábbi tanulmányokat igazoló dokumentumok: (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet másolata
 3. az eljárás díjának (8000 Ft) átutalását igazoló banki elismervény (elektronikus is megfelel)


Az előzetes kreditelismerési kérelmek beküldésének határideje: 2020. május

Az előzetes kreditelismerési kérelem és a kérelembenyújtásával kapcsolatos tudnivalókat az egyetem honlapján külön tesszük közzé. 

Felvételi vizsga

A szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2020. május 18.(hétfő)

A felvételi vizsga díja: 4000 Ft

A felvételi vizsga pontos helyéről és időpontjáról, a vizsgadíj befizetésének módjáról levélben kapnak értesítést a jelentkezők.

Felvételi témák

 1. A politikatudomány története, intézményesülése, alapkérdései és részterületei
 2. A politikai filozófia 20. századi iskolái és irányzatai
 3. Elméletek a politikatudományban
 4. Politikai ideológiák
 5. Politikai rendszerek típusai
 6. Állam- és kormányformák
 7. Választási rendszerek
 8. Politikai kultúra és törésvonal elméletek
 9. Pártok és pártrendszerek
 10. Média és politika
 11. Közpolitika
 12. Magyarország politikatörténete (1985-2014)
 13. Magyarország politikai intézményrendszere
 14. Az európai integráció története
 15. Az Európai Unió intézményrendszere és szakpolitikái


A felvételi vizsgához ajánlott olvasmányok

 • Gallai Sándor – Török Gábor (szerk.): Politika és politikatudomány. Aula Kiadó, 2005.
 • Lánczi András: A 20. század politikai filozófiája. 3. bővített kiadás, Helikon Könyvkiadó, 2007.
 • Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer. Osiris Kiadó, 2007.
 • Körösényi András (szerk): A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. Osiris Kiadó-MTA TK PTI, Budapest, 2015.
 • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Hetedik kiadás. HVG Orac, 2011.
 • Vernon Bogdanor (szerk.): Politikatudományi enciklopédia. Osiris Kiadó, 2001.

Információ a felvételi eljárásról

A felvételi jelentkezés határideje: 2020. február 15.

A felvételi jelentkezés módja: A jelentkezés elektronikus úton a www.felvi.hu E-felvételi felületén történik

A felvételi pontok számítása

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető a felvételieljárásban, mely tartalmazza a többletpontokat is.

 • 70 pont szerezhető a felvételi vizsgával;
 • 25 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezésbemeneti feltételeit teljesítő felsőfokú oklevél minősítése alapján úgy, hogy az egytől ötig terjedő skálán mért minősítést öttel megszorozva áll elő a pontszám;
 • a jelentkezők maximum 5 többletpontra jogosultak (országos TDK 1-3. hely: 2 pont, hátrányos helyzet: 1 pont, halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont, gyermekgondozás: 1 pont, fogyatékosság: 1 pont).

Nem számítható összpontszám annak a jelentkezőnek, aki a felvételivizsgán nem éri el a megszerezhető pontszám 50%-át, azaz 35 pontot.

Mintatantervek

Politikatudomány MA Mintatanterv 2019-ben kezdők
Politikatudomány MA Mintatanterv 2018-ban kezdők
Politikatudomány MA Mintatanterv 2017-ben kezdők
Politikatudomány MA Mintatanterv 2016-ban kezdők
Politikatudomány MA Mintatanterv 2015-ben kezdők
×

IMRCEES Double Degree Program

imceeres.png

This innovative international program offers students the unique opportunity to undertake study (in English) and research in at least three different countries at our renowned partner institutions, culminating in the award of a multiple degree according to your chosen pathway. 
If you are interested in the challenges faced by the states and societies of Central and Eastern Europe, Russia and Eurasia, and their place within the new global order, this two-year program is for you. 

Opportunities for placements at external organizations are included under each pathway. 

The program is delivered by leading experts in their specialist areas of research. Language tuition is available throughout the program. 

The Erasmus Mundus Joint Master’s Degree is awarded by a consortium comprising the University of Glasgow, Corvinus University of Budapest and other partners from the region.

Contacts

Dr. Gallai Sándor sandor.gallai@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
C épület, 302
Telefon: +36 1 482 7386 • Mellék: 7386
Dr. Farkas Bede Katalin katalin.farkas.bede@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 303
Telefon: +36 1 482 7394 • Mellék: 7394

Modules at CUB

Mandatory modules

Optional modules


Note that the two compulsory courses above as well as 7PO10NGV55M Nations, Minorities and Minority Policies in ECE are worth 5 Hungarian credits in the Neptun system, however they count for 6 ECTS credits in the IMCEERES programme. So, 6 credits will appear on your final transcript.

All course descriptions of CUB are available online or through the programme administrator or from the teacher directly. 

Descriptions available using the following URL: tantargy.uni-corvinus.hu/SUBJECT CODE

Please note that some changes may occur in the list of optional modules.

List of optional modules for IMCEERES
×

Doktori Képzés (PhD)

A Politikatudományi Doktori Iskola a MAB döntése alapján a korábbi ideiglenes akkreditáció után 2002-ben nyert végleges akkreditációt. A Ph.D. fokozat megszerzésével záruló akkreditált program a politikatudomány három területét részesíti kitüntetett figyelemben: demokráciaelméletek, közpolitika, összehasonlító politikatudomány.

Vágólapra másolva
GEN.:2022.07.01. - 17:53:44