Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzéseink

Több mint szak, több mint tudomány!

A politika a világban és Magyarországon is egyreprofesszionálisabbá válik: a pártoknak, a kormányoknak, a közigazgatásiintézményeknek, a különböző elemzőintézeteknek és nemzetközi szervezeteknekegyre több olyan szakértőre van szükségük, akik eligazodnak a politikaivilágában. A Corvinus Politikatudományi Tanszékén ilyen szakértők képzése acélunk.

A képzés – az ország egyetlen közgazdasági hátterűpolitológiai műhelyeként – nagy hangsúlyt fektet a társadalomtudományokban isegyre komolyabb szerepet játszó statisztikai eszközök és más kutatási módszerekmegismertetésére. Oktatási programunkban az amerikai politikatudományttekintjük mérvadónak, de erős hangsúlyt fektetünk a magyar politikatudományihagyományokra is. A hallgatók az ország legjobb szakembereitől sajátíthatnak elolyan, jól hasznosítható gyakorlati ismereteket, mint a politikai kampányoktervezése, politikai marketing, lobbizás vagy politikaikockázat-elemzés. Análunk képzett politológusok politikaszervezési háttérmunkáiból is ki tudják vennia részüket, miközben elméleti felkészültségük nemzetközi összehasonlításban iskimagasló.

Végzettjeink kipróbálhatják magukat állami és kormányzatiintézményekben, pártoknál és hozzájuk kapcsolódó szervezetekben. Azok, akik apolitikától kicsit távolabb képzelik el a jövőjüket, elhelyezkedhetnek a civilszférában, elemző-tanácsadó cégeknél vagy a médiában. Az akadémiai pályátválasztók pedig akár a Corvinus politikatudományi mesterképzésén és doktoriiskolájában is folytathatják tanulmányaikat.

A szakon – többek között – ezeket a tárgyakat tanulhatod:

Magyar politikai rendszer, Politikai gondolkodás története,Az EU politikai rendszere, Politikai kutatás módszertana, Pártok éspártrendszerek, Önkormányzatok, Szavazói magatartás, Közkapcsolatok – lobbizás,Politikai kampány és kommunikáció, Politikai elemzés.

A képzés célja

Olyan politológusok képzése, akik az alapképzés keretébenbevezető és alapozó jellegű, továbbá a későbbi Mester szintű képzéshezszükséges megalapozó ismereteket szereznek a társadalom politikai rendszeréreés viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, apolitikai hatalom szervezeteire és azok működésére vonatkozóan. Megismerik apolitikai értékekre és a szocializációra vonatkozó alapvető tudományos elméleteket.Az alapszakon végzettek alkalmassá válnak arra, hogy a politikai intézményekműködésével kapcsolatos ismereteiket felhasználva szervező, döntés-előkészítő,kapcsolattartó/kapcsolatépítő munkát végezzenek, részt vegyenek a politikávalkapcsolatos szakértői anyagok előkészítésében, segítséget nyújtsanak apolitikatudományi kutatások elvégzéséhez, politikai szakértők mellettpolitikaelméleti részelemzéseket készítsenek, részt vegyenek a civiltársadalom, az önkormányzatok, a tömegkommunikációs szervezetek, a szakmaiérdekképviseleti szervezetek, a nemzetközi szervezetek és adminisztrációkmunkájában.


Mit tanulhatsz a szakon?

 • általános elméleti, módszertani és összehasonlító tárgyakat
 • gyakorlati ismereteket adó kurzusokat (pl. szakpolitikai ügyek és politikai kockázatok elemzését, választási kampányokat, politikai marketinget, közvélemény-kutatást, kormányzástant és lobbizást)

  Milyen kérdésekre tudsz választ adni, ha elvégzed a szakot?  
 • Hogyan működik a magyar politikai rendszer?
 • Mi jellemző más országok politikai rendszerére?
 • Hogyan születnek a politikai döntések?
 • Hogyan kell megírni egy interpellációt?
 • Hogyan kell egy kérdőívet összeállítani?
 • Kik a politika szereplői, és hogyan válnak azzá?
 • Melyek az európai uniós tagság előnyei és árnyoldalai?

  Hol tudsz majd elhelyezkedni?  
 1. állami és kormányzati intézményekben (pl. minisztériumok, háttérintézmények), önkormányzatoknál
 2. pártoknál és hozzájuk kapcsolódó szervezetekben
 3. civil szférában és médiában
 4. hazai és nemzetközi elemző- és közvélemény-kutató cégeknél
 5. nemzetközi és európai uniós szervezeteknél
 6. akadémiai pályán (mint kutató és oktató).

Mintatanterv

Politológia BA Mintatanterv 2019-ben kezdők
Politológia BA Mintatanterv 2018-ban kezdők
Politológia BA Mintatanterv 2017-ben kezdők
Politológia BA Mintatanterv 2016-ban kezdők
Politológia BA Mintatanterv 2015-ben kezdők
Politológia BA Mintatanterv 2014-ben kezdők

Több mint szak, több mint tudomány!

Politikai tudást ajánlunk a politika gyakorlatiasmegismerésétől a politikatudomány elméleti megértéséig a moderntársadalomtudományi megközelítések eszközeivel. Kihasználjuk a Corvinus Egyetemteljes társadalomtudományi hátterét a közgazdaságtudománytól a szociológián áta kommunikációig. Tartalmilag nemzetközi összehasonlításokat végzünk, elméletistúdiumokat folytatunk, probléma- és feladatorientált szemináriumokat tartunk,kvantitatív és kvalitatív megközelítéseket és eszközöket oktatunk.Specializációink egyike praktikus szemléletű, a másik elméletorientált.

Kurzusaink magyar és (opcionális) idegen nyelvű órákat istartalmaznak. Utóbbiakon a nemzetközi diákcsere és a CEERES Erasmus Mundusprogram keretében hozzánk érkező külföldi hallgatókkal együtt tanulhatnak amagyar diákjaink. A tudásbővítést nem csak tantermekben végezzük: PG Klubrendezvényeinken minden hallgatónk megismerkedhet illusztris közéleti vendégekkel,betekintést nyerhet különféle politikai és közigazgatási karrierutakba,nyitottan és közvetlenül vitázhat a legfogósabb politikai kérdésekről, smindeközben élvezheti a táraság és a közösségi élet egyéb előnyeit is.

A Politikatudományi Tanszék oktatóinak átlagéletkora 50 évalatt van. Az tanszék nyitott a tudásgyarapítás és -átadás modern módszereire,a nemzetközi és a hazai politikatudomány új irányaira. A tanszék oktatóirendszeresen részt vesznek az APSA, az ECPR, az IPSA és a CEPSA tudományos konferenciáin.BA-től az MA-n át egészen a PhD-ig vezethet azon diákok útja, akik hozzánkjelentkeznek. Akik nálunk tanulhatnak és kutathatnak, azok közösségre istalálnak.

A képzés célja

A szak célja olyan politológusok képzése, akik elmélyültismeretekkel rendelkeznek a politikáról, politikai viszonyokról ésrendszerekről, tájékozottak a politika főbb törvényszerűségeire, a politikaiintézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálásáravonatkozó tudományos elméletekben, és rendelkeznek a gyakorlati alkalmazásukhozszükséges képességekkel és készségekkel. Felkészültségük alapján az ittvégzettek képesek elemzőként vagy tanácsadóként dolgozni, hazai és nemzetköziszervezeteket támogatni, kutatási programokba bekapcsolódni, doktoritanulmányokat folytatni.

Fontosabb ismeretkörök

A politikatudomány történeti és ismeretelméleti kérdései,politikaelmélet, politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai filozófia,politikai gazdaságtan, politikai intézmények, összehasonlító politikatudomány,közkapcsolatok, közpolitika és közigazgatás, kvalitatív és kvantitatívmódszerek, közgazdaságtan, politikai szociológia és pszichológia, filozófia,közjog és alkotmánytan, nemzetközi tanulmányok, kommunikációelmélet. 

Specializációk: közkapcsolatok, politikaelmélet 

(az egyesspecializációk a jelentkezők számának függvényében indulnak)

Az MA-képzés tanterve tükrözi azon szándékunkat, hogy apolitikatudomány tudományos kritériumai (politikai kutatás módszertana, apolitikatudomány ismeretelméleti előfeltételei, a politikai gondolkodásjellegzetességei stb.) és klasszikus témái mellett a közgazdasági tartalmat ishangsúlyozzuk, ezzel két célt is szeretnénk elérni: 

 1. A közkapcsolatiszakirány a praktikus ismereteket és kompetenciákat kíván nyújtani a hallgatónak; 
 2. A politikaelméleti szakirány pedig a politikai gazdaságtan irányában bővítiaz elsősorban tudományos pályára, politikai elemző munkaköre aspirálókat. 

Programunkban kifejezésre kívántuk juttatni, hogy ma a politikai tudás aglobalizáció következtében olyan univerzális ismeretelméleti kérdésekettartalmaz, amelyek érintik a demokrácia, a hatalom, a kormányzás, a nemzetközijog és a politikatudomány önképének a megváltozó szerepét.

Alegfejlettebb országok felsőoktatási képzési kínálatában több tucat változatáttalálhatjuk a public affairs elnevezésű mester szakoknak, amelyek aközpolitikai, a non-profit menedzsment, a vállalati és intézményi PR, avállalatok társadalmi szerepvállalása, a lobbizás, az intézményi és civilnemzetközi kapcsolatok, az intézményi közkommunikáció és avállalati-civil-önkormányzati-kormányzati kapcsolatrendszer alakításánakterületeire fókuszálnak. A vállalatoknál és intézményeknél dolgozó vezetőkközött hagyományosan fontos szerepet kapnak a politikatudományi végzettséggelrendelkező szakemberek, akik magas színvonalú elméleti felkészültséggel,gyakorlati-alkalmazói ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek az alkalmazottpolitikatudományi szakterületeken. Ez azt jelenti, hogy a helyi, országos ésnemzetközi politikai viszonyok elemzése mellett szignifikáns tudássalrendelkeznek közpolitikai, közigazgatási, önkormányzati, vállalati ésszervezési-vezetési (menedzsment) szakterületeken is.

Aszakirány kihasználja az egyetemi környezet kínálta szinergiákat, és lehetővéteszi az intézmény és a kar képzési kapacitásának hatékonyabb kihasználását. Aközkapcsolatok szakirány a Corvinus Egyetem gazdálkodási és társadalomtudományiszakmai tárgyainak bázisára építve, az alkalmazott politikatudományiismereteket hasznosítva képez multidiszciplináris szakképzési irányt apolitikatudományi mester szakon.

Azindítani kívánt szakirány magas színvonalú szakmai ismereteket nyújt aszervezés és vezetés, a szervezeti kommunikáció, PR és a szervezetikommunikáció területein, megismerteti a lobbizás, a vállalatok és intézményektársadalmi felelősségvállalásának stratégiai kérdéseit és tervezését, a helyitársadalom legfontosabb szereplőinek kapcsolatrendszereit. A hallgatók megismerika helyi társadalmi, intézményi, vállalati belső viszonyok és külső kapcsolatokpolitikumát, elemezni tudják ezek helyzetét és tervezni, irányítani ezekműködését. Megértik a vállalatok és intézmények kormányzati, önkormányzati éscivil társadalmi kapcsolatainak természetét és jelentőségét, képesek lesznek akapcsolatokat tervezni és irányítani. Ismereteik birtokában értékes tagjailehetnek a vállalatok és intézmények menedzsmentjének, és képesek lesznekmenedzselni a vállalatok hatékony társadalmi jelenléténekmegteremtésével-biztosításával kapcsolatos feladatokat, amelyek a hatékonypiaci szereplés mellett egyre nagyobb jelentőséget kapnak.

Aközkapcsolatok szakirány a politikatudományi mester szintű képzés szakirányúkimeneteként azoknak kínál munkaerő piaci kilépési lehetőséget, akikalkalmazott politikatudományi, szervezési és vezetési, közpolitikai,közintézményi és non-profit szervezeti ismereteiket a hazai és a nemzetköziintézményi, vállalati, vagy non-profit szférában kívánják hasznosítani. Avégzettek a karrier-lehetőségek széles skálájával rendelkeznek.Elhelyezkedhetnek hazai vagy nemzetközi működési körű közintézményeknél, anon-profit szférában vezetőként vagy elemző szakértőként, vállalatoknálközkapcsolati és lobbi szakértőkként, tanácsadó cégeknél, közfeladatokat ellátómagánszervezeteknél.

Aszakirány a gyakorlati orientáció mellett az alkalmazott politikatudományiismereteknek azon körét kínálja, amelyek nélkülözhetetlenek a közpolitikai(public policy) tanulmányok elmélyítéséhez. Ezzel hozzájárul mindazon doktoritanulmányok megalapozásához, amelyek a közpolitikai folyamatok kutatására, aközpolitikai tér szereplőinek vizsgálatára, valamint a köz- és magánszféraegyre nagyobb átfedést mutató jelenségeire irányulnak.

Apolitikaelméleti szakiránynak két fő célja van. Az egyik a politikatudománybelső egységét nyújtó önreflexiós kérdések vizsgálata, azaz a politikatudományfejlődésének, trendjeinek az értelmezése, más társadalomtudományokhoz fűződőismeretelméleti és módszertani kapcsolódási pontjainak a tanulmányozása,másodszor a politikatudomány mai elméleti irányzatainak, kutatási kérdéseinek abemutatása. További cél a politika változó fogalmának az értelmezése a hatalommindenkori szerkezetének a tanulmányozásán keresztül; a politikai gondolkodássajátosságainak a bemutatása mind történeti, mind jelenkori elméleteksegítségével. A politikaelméleti szakirány híd az alapszak és apolitikatudományi PhD között. A politikaelméleti szakirány van hivatva képeznia politikatudomány oktatói és kutatói utánpótlását.

Apolitikaelméleti szakirányt elvégzők előtt két tipikus továbblépési lehetőségáll. Az egyik a hagyományos kutatói, tanári pálya. Számukra fontos lehet a doktoranduszprogramra való jelentkezés, melyet akár az Intézetünkön belül maradva ismegtehetnek. Szintén nyitva áll előttük más társadalomtudományok irányában valótovábblépés lehetősége: a politológus-szociológus, politológus-közgazdász,politológus-jogász, politológus-tanár, politológus-pszichológus és másterületekkel való kombináció révén minden más diplománál versenyképesebb lehetaz itt végző hallgató. Ezért elsősorban azoknak ajánlott a szakirány, akikszeretnek, és hosszabb távon akarnak tanulni.

Azismeretkörök egyrészt felölelik a tudományág történeti aspektusait, apolitikatudomány módszertani fejlődését, a többi társadalomtudománnyal átfedőtémaköröket, a politikatudomány ismeretelméleti problémáit, etika és politikakapcsolatát, a politikatudomány fogalmi készletét. Másrészt integrálja apolitikai filozófia mai irányzatait, illetve az empirikus politikaelméletkérdéseit. Harmadrészt a globalizáció és a demokráciaelmélet ismeretköreitfoglalja magában. Tekintettel az intézményünk erős közgazdasági hátterére,programunkban hangsúlyozottan vannak jelen a politika és a gazdaság elméletiösszefüggései.

Apolitikaelméleti szakirány elemzési, módszertani, történeti és elméletalkotásikompetenciákat nyújt. Elemzés: ahallgatónak képesnek kell lennie bármilyen hatalmi struktúra elemzésére, azaz aköz- és a magánszféra analitikus szétválasztására; módszertan: az empirikus adatkezelés, a hipotézisalkotás és azelméletalkotás szabályainak az alkalmazása; történeti:magabiztosan el kell igazodnia a különböző történeti korok és kultúrákpolitikatörténeti és politikai gondolkodásának világában; elméletalkotás: készségként kell alkalmaznia az elméletek elemzésétés szakdolgozatában saját elméletalkotási képességét kell bemutatnia.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadottszakok

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:társadalomtudomány képzési területről a politológia, a politikatudományok, anemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, az államtudományi képzésiterületről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező alapképzési szak.

2. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésévelvehetők figyelembe továbbá a társadalomtudomány képzési területről akommunikáció- és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, agazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, agazdaság- és pénzügymatematikai elemzés, közszolgálati, az emberi erőforrások,a nemzetközi gazdálkodás, a bölcsészettudomány képzési területről a történelem,a szabad bölcsészet, az andragógia, a közösségszervezés alapképzési szak.

3. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésévelvehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetvea felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket akredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján afelsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

4. A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokalapján szükséges minimális kreditek száma 60 kredit a politikatudomány, apolitikai gondolkodás, a politikatörténet, a nemzetközi viszonyok elmélete, azEurópa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan, a közpolitikaismeretkörökből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató akorábbi tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzókrediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatábanmeghatározottak szerint kell megszerezni.

A korábbi tanulmányok során megszerzett kreditekbeszámításáról a Kreditátvételi Bizottság dönt az előzeteskreditelismerési eljárás keretében. A nem teljes kreditérték beszámításávalfigyelembe vehető szakokról jelentkezőknek az eljáráshoz az alábbiakat kell aTársadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Dékáni Hivatalába (1093Budapest, Közraktár u. 4-6.) postai úton megküldeni:

 1. kreditelismerési kérelem (letölthető:http://www.uni-corvinus.hu/tkar/felveteli)
 2. korábbi tanulmányokat igazoló dokumentumok: (elektronikus)leckekönyv vagy oklevélmelléklet másolata
 3. az eljárás díjának (8000 Ft) átutalását igazoló bankielismervény (elektronikus is megfelel)


Az előzetes kreditelismerési kérelmek beküldésénekhatárideje: 2020. május

 

Az előzetes kreditelismerési kérelem és a kérelembenyújtásával kapcsolatos tudnivalókat az egyetem honlapján külön tesszükközzé. 

A szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2020. május 18.(hétfő)

A felvételi vizsga díja: 4000 Ft

A felvételi vizsga pontos helyéről és időpontjáról, avizsgadíj befizetésének módjáról levélben kapnak értesítést a jelentkezők.

 

Felvételi témák

 1. A politikatudomány története, intézményesülése, alapkérdéseiés részterületei
 2. A politikai filozófia 20. századi iskolái és irányzatai
 3. Elméletek a politikatudományban
 4. Politikai ideológiák
 5. Politikai rendszerek típusai
 6. Állam- és kormányformák
 7. Választási rendszerek
 8. Politikai kultúra és törésvonal elméletek
 9.  Pártok és pártrendszerek
 10.  Média és politika
 11.  Közpolitika
 12.  Magyarország politikatörténete (1985-2014)
 13.  Magyarország politikai intézményrendszere
 14.  Az európai integráció története
 15.  Az Európai Unió intézményrendszere és szakpolitikái

A felvételi vizsgához ajánlott olvasmányok

 • Gallai Sándor – Török Gábor (szerk.): Politika és politikatudomány. Aula Kiadó, 2005.
 • Lánczi András: A 20. század politikai filozófiája. 3. bővített kiadás, Helikon Könyvkiadó, 2007.
 • Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer. Osiris Kiadó, 2007.
 • Körösényi András (szerk): A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. Osiris Kiadó-MTA TK PTI, Budapest, 2015.
 • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Hetedik kiadás. HVG Orac, 2011.
 • Vernon Bogdanor (szerk.): Politikatudományi enciklopédia. Osiris Kiadó, 2001.

A felvételi jelentkezés határideje: 2020. február 15.

A felvételi jelentkezés módja: A jelentkezés elektronikusúton a www.felvi.hu E-felvételi felületén történik

A felvételi pontok számítása

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető a felvételieljárásban, mely tartalmazza a többletpontokat is.

 • 70 pont szerezhető a felvételi vizsgával;
 • 25 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezésbemeneti feltételeit teljesítő felsőfokú oklevél minősítése alapján úgy, hogyaz egytől ötig terjedő skálán mért minősítést öttel megszorozva áll elő apontszám;
 • a jelentkezők maximum 5 többletpontra jogosultak (országosTDK 1-3. hely: 2 pont, hátrányos helyzet: 1 pont, halmozottan hátrányoshelyzet: 1 pont, gyermekgondozás: 1 pont, fogyatékosság: 1 pont).

Nem számítható összpontszám annak a jelentkezőnek, aki a felvételivizsgán nem éri el a megszerezhető pontszám 50%-át, azaz 35 pontot.

Mintatantervek

Politikatudomány MA Mintatanterv 2019-ben kezdők
Politikatudomány MA Mintatanterv 2018-ban kezdők
Politikatudomány MA Mintatanterv 2017-ben kezdők
Politikatudomány MA Mintatanterv 2016-ban kezdők
Politikatudomány MA Mintatanterv 2015-ben kezdők
imceeres.png
This innovative international program offers students the unique opportunity to undertake study (in English) and research in at least three different countries at our renowned partner institutions, culminating in the award of a multiple degree according to your chosen pathway. 

If you are interested in the challenges faced by the states and societies of Central and Eastern Europe, Russia and Eurasia, and their place within the new global order, this two-year program is for you. 

Opportunities for placements at external organizations are included under each pathway. 

The program is delivered by leading experts in their specialist areas of research. Language tuition is available throughout the program. 

The Erasmus Mundus Joint Master’s Degree is awarded by a consortium comprising the University of Glasgow, Corvinus University of Budapest and other partners from the region.

Contacts

Dr. Gallai Sándor sandor.gallai@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
C épület, C.305
Telefon: +36 1 482 7376 • Mellék: 7376
Dr. Farkas Bede Katalin katalin.farkas.bede@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, C.303
Telefon: +36 1 482 7394 • Mellék: 7394

Mandatory modules

Optional modules

Note that the two compulsory courses above as well as 7PO10NGV55M Nations, Minorities and Minority Policies in ECE are worth 5 Hungarian credits in the Neptun system, however they count for 6 ECTS credits in the IMCEERES programme. So, 6 credits will appear on your final transcript.

All course descriptions of CUB are available online or through the programme administrator or from the teacher directly. 

Descriptions available using the following URL: tantargy.uni-corvinus.hu/SUBJECT CODE

Please note that some changes may occur in the list of optional modules.
List of optional modules for IMCEERES

A Politikatudományi Doktori Iskola a MAB döntése alapján akorábbi ideiglenes akkreditáció után 2002-ben nyert végleges akkreditációt. APh.D. fokozat megszerzésével záruló akkreditált program a politikatudományhárom területét részesíti kitüntetett figyelemben: demokráciaelméletek,közpolitika, összehasonlító politikatudomány.

Vágólapra másolva