Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzéseink

Tanszékünk saját mesterképzése a Regionális és környezeti gazdaságtan MSc program. Ezt nappali képzésben Budapesten, levelező képzésben Székesfehérváron, valamint angol nyelven is elindítjuk. Az alábbi ismertetőkben a két magyar nyelvű képzési formával, angol nyelvű honlapunkon pedig angol nyelvű képzésünkkel is megismerkedhetnek leendő hallgatóink és az érdeklődők. Továbbá innen könnyen elérhetők az Egyetemi honlap más felületein található, szakunkkal kapcsolatos jelentkezési és felvételi információk.

For English speaking students: you can find information about our master programs on our english language site. Please click on the link below or go to the english language website of the University.

Letölthető szórólap

Regionális és környezeti gazdaságtan nappali képzés szórólap

Regionális és környezeti gazdaságtan MSc képzés a Budapesti Corvinus Egyetemen

Magyar nyelvű képzés, nappali munkarendben, Budapesten


A Budapesti Corvinus Egyetem felvételt hirdet az országlegnépszerűbb Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakára.

Képesítés: okleveles közgazdász, regionális és környezetigazdaságtan szakon

Megszerzendő kreditek: 120

Képzési idő: 4 félév

Képzést nyújtó tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia ésFenntartató Fejlődés Tanszék

Az első 100 között: Az Eduniversal rangsora alapján 2019-bena 36. helyen végzett a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak a világlegjobb környezeti és fenntarthatósági mesterképzései között!
 A szakunkat azoknak ajánljuk, akik olyan közgazdaságivégzettséget szeretnének, amely:

 • ismeretátadásakitér e térség településeinek és vállalatainak fenntartható és környezettudatosfejlődésére;
 • a munkakörökkifejezetten széles körére készít fel a közszférában és a céges világban: atérség- és városfejlesztéstől a vállalati környezeti menedzsmentig;
 • a közgazdaságtant izgalmasan oktatja,alternatív megközelítéseken, földrajzi és környezettani határterületekenkeresztül is;
 • mesterszintűismereteket nyújt a fejlesztéspolitika témakörében;
 • elmélyíti azelhivatottságot a környezetügy iránt;
 • bekapcsolódásilehetőséget ad a város-, a vidék- és a területfejlesztésbe;
 • korszerűinterdiszciplináris tudást ad a világgazdaságról, annak környezeti, társadalmi,földrajzi tényezőiről és átrendeződéséről;
 • a közgazdaságialapképzettséggel nem rendelkező hallgatóknak is gazdasági felsőfokúvégzettséget nyújt;
 • amestertanulmányok kifejezetten sokféle előképzettséggel (BA/BSc szintű vagyannak megfelelő végzettséggel) megkezdhetők, hallgatóink közössége valóbaninterdiszciplináris: érkezhetnek a közgazdaságtan, a geográfia, a szociológia,a nemzetközi tanulmányok valamint egyéb társadalomtudományi,környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, környezettani,illetve további természettudományi és műszaki területekről.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a legnépszerűbb és alegmagasabb szintű regionális és környezeti gazdaságtan képzést nyújtsuk azországban, amely gyakorlatorientált és hallgatóközpontú.


A szakunkat azoknak ajánljuk, akik egy olyan képzőhelyenszeretnének tanulni, amely:

 • az alternatívtársadalmi-gazdasági fejlődési utak feltárására szakosodott, és sokszínű,izgalmas, az aktualitásokat figyelemmel kísérő képzéseket nyújt;
 • a regionális és környezeti gazdaságtan szakmagasan legnépszerűbb hazai képzőhelye, és a legmagasabb színvonalú képzésretörekszik;
 • a vezető hazaiköztervezési és közfejlesztési képzőhely, az Európai Köztervezési KépzőhelyekEgyesületének (AESOP) egyetlen magyarországi társult szervezete;
 • már százéveshagyományokkal bír a gyakorlati élet (különösen a társadalmi-gazdaságitervezés-elemzés) és a felsőoktatási kutatás-oktatás közötti együttműködésben;
 • küldetésénektekinti a gyakorlatorientált képzést, a hallgatók közreműködését a tanszéken futó szakértői projektekben;
 • oktatói közötta gazdaság- és területfejlesztésben, urbanisztikában, a helyi, országos ésuniós szinten hosszú évek tapasztalatával bíró szakemberek vannak;
 • bevonja ahallgatókat a tudományos-kutatási tevékenységbe;
 • modern oktatásimódszertani megoldásokat is alkalmaz (harvardi módszertan);
 • élénk hallgatóiszakmai közéletet biztosít tehetséggondozással, önképzési lehetőségekkel(gyakori szakmai és tudományos rendezvények, tanulmányi versenyek,demonstrátori lehetőségek, doktori tanulmányi kimenet biztosítása, hazai éskülföldi terepgyakorlatok, külföldi tanulási és szakmai gyakorlati lehetőségekERASMUS-szal és tanszéki szervezésben, gyakorlati mentorprogram).

Tanszékünk az Európai Köztervezési Képzőhelyek Egyesületének(AESOP) egyetlen magyarországi társult szervezete, ahol a regionális éskörnyezeti gazdaságtan mesterszakunk regisztrált tervező szakként vannyilvántartva.

A szakról

E képzéssel tanszékünknek, mint Magyarország elsőszámúköztervező (planning) műhelyének a legfőbb küldetése az átfogó, sokoldalú ésrendszerszerű tervezési-fejlesztési ismeretek átadása, amelyek mind aközszférában, mind cégek világában jól hasznosíthatók. Elmélyülést biztosítunka nemzetközi, országos, regionális és helyi fejlesztéspolitika témakörébe – aközgazdasági és földrajzi, valamint egyéb kapcsolódó alapképesítésű hallgatókszámára. A szak ambíciói a teljes körű környezetügyi ismeretek közvetítésénkeresztül válnak teljessé. Ezáltal a hallgatók felkészültkörnyezet-gazdaságtani szakemberek is lesznek, miközben széleskörű stratégiaitervezési és menedzsmenti képzést is kapnak, különös tekintettel a közszféramegoldásaira.

A szakra jellemző a gyakorlat-orientált ismeretátadás, amelybirtokában a hallgatók alkalmasak lesznek a fejlesztési rendszerek, a területiés ökológiai folyamatok elemzésére, a fejlesztési, területi fejlesztési,valamint környezeti politikák, stratégiák és programok kidolgozására, ezekvégrehajtásában való közreműködésre, nyomon követésére és értékelésére, továbbáprojektszintű fejlesztési tevékenységek ellátására, jövőkutatásra.

A szakon eddig végzett hallgatók többsége különbözőágazatok, kormányzati, önkormányzati és európai uniós szervezetek, intézményekés vállalkozások területén jelentkező fejlesztéspolitikai vagy környezetvédelmifeladatokat lát el.

A szak elvégzésével gazdasági felsőfokú végzettségetszereznek a közgazdasági alapképzettséggel nem rendelkező hallgatók is!

A képzésünk jellemzői az interaktív és a tantermen kívüligyakorlati órák, a projektszerű csoportfeladatok, a nemzetközi dimenzió és aglobális összefüggések hangsúlyos megjelenítése, a közgazdaságtanhatárterületeinek és alternatív megközelítéseinek megismertetése.

A szakon a legújabb módszerekkel történik az oktatás. Agyakorlatban edződött oktatói csapatunkat a szakmát belülről ismerő, komolyelméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező vendégelőadók meghívásával iserősítjük. Több órát külső helyszíneken tartunk, valamint az elmélet mélyebbelsajátítása érdekében néhány tárgyat az ún. tükrözött osztálytermi módszerrel(harvardi módszer) tanítunk, amelynek során kombináljuk egymással az otthonikészülést és a tömbösített gyakorlati oktatást. A gyakorlatok során a főhangsúlyt a csoportmunkára, az esettanulmányok és egyéb gyakorlati feladatokórai megoldására helyezzük.

A hallgatók aktív és gyakorlatorientált képzése elsődlegesszámunkra. Egy és többnapos terepgyakorlatokat szervezünk Magyarországon éskülföldön, a hátrányos helyzetű vidéki térségekben és nagyvárosokban egyaránt.Mentorprogramot működtetünk, amelyen keresztül a hallgatók vezető gyakorlatiszakemberek mellett folytathatnak képzést és gyakorlatot (külföldön is). Fontos,releváns és érdekes szakmai szervezetekkel, intézményekkel, cégekkel ápolunkpartnerséget, és ezen keresztül gyakornoki lehetőségek is nyílnak (ld.tanszékünk honlapján).

A tehetséggondozásra különös figyelmet fordítunk.Hallgatóink részvételével tudományos diákkört működtetünk, saját intézetitanulmányi versenyt szervezünk és mentoráljuk hallgatónk indulását egyébkutatói versenyeken. (Sőt, egyes kurzusokon is tanulmányi verseny folyik,nyertesei európai konferenciákon vehettek részt.) Demonstrátori rendszertműködtetünk. Hallgatóink bekapcsolódnak kutatási projektjeinkbe és publikációslehetőségekhez jutnak. Hallgatónkat rendszeresen informáljuk a szakmai ésközéleti konferenciákról és egyéb megmozdulásokról, és ilyen eseményeket magunk isszervezünk. Lehetőséget biztosítunk a doktori tanulmányok folytatására azTanszékünk által gondozott Geopolitika doktori alprogram keretében.

A hallgatóknak lehetőségük van néhány hónapos külfölditanulmányúton való részvételre (Tanszékünknek kiterjedt nemzetközi kapcsolatainkeresztül az Erasmus programmal), továbbá külföldi szakmai gyakorlat végzéséreis (szintén az ERASMUS program keretében, továbbá Tanszékünk sajátszervezésében).

Tervezett specializációk

Elmélyültebben akarsz foglalkoznia gazdaság, társadalom és környezet térbeliségével és fejlesztésével? Vagy aklímaváltozás és fenntarthatóság gazdasági aspektusaival? Karrieredet is ilyenterületeken képzeled el?

Ha igen, akkor válaszd az „Urbanisztikaés térségfejlesztés” vagy a „Klíma és fenntarthatóság” specializációnkat!

A globalizáció folyamatafelerősíti a helyi, települési, regionális fejlesztések jelentőségét. Afejlesztés szemlélete, tervezése és lebonyolítása holisztikus, komplex megközelítéstés tudást követel meg, amelyben a figyelem kiterjed a gazdaság, környezet,társadalom egészére és alrendszereire. Ez a „Urbanisztika és térségfejlesztés” specializáció célja. Arésztvevők így képessé válnak globális és regionális fejlesztési politikák,stratégiák és programok tervezésében és lebonyolításában való alkotó, innovatívközreműködésre.

A klímaváltozás és a fenntarthatóság a 21. században megkerülhetetlenkérdések, áthatják életünket, akár a gazdasági folyamatokra, akár az emberekmindennapi életére gondolunk. A fenntarthatóság horizontális célnaktekinthető, így elveit mind térben (globális, regionális és lokális), mind akörnyezetünk (természet, gazdaság és társadalom) különböző szintjein értelmezniés alkalmazni kell. A „Klíma és fenntarthatóság”specializáción tanultak lehetővé teszik, a fenntarthatóság és a klímatudatosságegy másoknak is közvetíthető szakmai rendszerré és életszemléletté váljon és ahallgatók a globális környezeti, valamint gazdasági és társadalmi jelenségekelemzéséhez szükséges új elméleti perspektívákat és analitikus készségketsajátítsanak el.

Specializációinkon nagy hangsúlytfektetünk a gyakorlatorientáltságra, ezért a tervek szerint a témában kompetens intézmények segítik majd az oktatást!

A képzés struktúrája

A képzés keretében összesen 120 kredit szerezhető. Alegfontosabb szakmai tárgyak a következő területekre terjednek ki: regionálisföldrajz, regionális gazdaságtan és politika, fejlesztési és területistratégiai tervezés, programozás és értékelés, közösségi tervezés ésfejlesztés, geopolitika, földrajzi információs rendszerek (GIS), település- éstérségmarketing, fejlesztéspolitika és területfejlesztés, urbanisztika,fenntarthatóság és klímaváltozás a szakpolitikákban, környezetgazdaságtanmesterfokon, fenntartható és társadalmilag felelős vállalat. Egyes aktuálistémájú választható tárgyak angol nyelven is elérhetők!

MNB ösztöndíj lehetőség

A 2020 szeptemberében induló évfolyamot költségtérítéseshelyekkel is meghirdeti az Egyetem. Azévfolyamra felvételt nyert hallgatók pályázhatnak teljes tandíjukat fedezőösztöndíjra az Egyetem Magyar Nemzeti Bankkal létrejött megállapodásakeretében.

A kiváló tanulmányi eredményű hallgatók MNB kiválóságiösztöndíjban is részesülhetnek (az állami ösztöndíjas hallgatók is).

A felvételi eljárás

A felvételin összesen 100 pont szerezhető, amelyből 70 pontszóbeli vizsgán érhető el a jelentkezőkkel folytatott, aktuáliskörnyezetvédelmi és regionális kérdésekkel kapcsolatos beszélgetés során.

A szóbeli vizsga 70 pontja az alábbiak szerint érhető el:

Szakirodalmi felkészülés felmérése a következő forrásokból:

 • KerekesSándor: A környezetgazdaságtan alapjai (AULA, 2007) című BA tankönyv alapján azegyes fejezetek végén szereplő ellenőrző kérdések mentén (a tankönyv idekattintva letölthető).

vagyválaszthatóan

 • Magyarországtársadalom és gazdaságföldrajza alapján (pl. Perczel György (szerk.) (2003):Magyarország társadalmi gazdasági földrajza. ELTE Eötvös Kiadó.

Továbbá a jelentkezőkkel folytatott, aktuáliskörnyezetvédelmi és regionális kérdésekkel kapcsolatos kötetlen beszélgetéssorán.

További pontok szerezhetők a diplomaminősítés alapján (25pont), valamint többletpontszám (maximum 5 pont) adható az OTDK-n szerzetthelyezésekért vagy a hátrányos helyzetért.


Bármilyen további kérdés esetén keresse bizalommal a szakfelelőst, Dr. Péti Mártont!  

Dr. Péti Márton marton.peti@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 519
Telefon: +36 1 482 7744 • Mellék: 7744

Letölthető szórólap

Regionális és környezeti gazdaságtan levelező szórólap

Regionális és környezeti gazdaságtan MSc levelező képzés

A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán

 

A Budapesti Corvinus Egyetem felvételt hirdet az országlegnépszerűbb regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakára, levelezőformában, tartalmában Székesfehérvár és tágabb térségének adottságaira szabva.

Szakképzettség: okleveles közgazdász, regionális éskörnyezeti gazdaságtan szakon

Megszerzendő kreditek: 120

Képzési idő: 4 félév

Képzés helyszíne: Székesfehérvár, BCE Székesfehérvári Campus

Képzést nyújtó tanszék: BCE Gazdaságföldrajz, Geoökonómia ésFenntartató Fejlődés Tanszék

 

A 2018/19-es tanévtől indítjuk a regionális és környezetigazdaságtan mesterszakot levelező képzés formájában Székesfehérváron. Alevelező munkarenddel sokak számára könnyebbé válhat egy közgazdász diplomamegszerzése. Egyúttal a BCE küldetését teljesítve a Székesfehérváron éstérségben élők, különösen a Fejér, Veszprém és Komáron-Esztergom megyeiekszámára is elérhetővé válik egy újabb, a térség adottságaihoz igazítottmesterszintű képzés.

Az első 100 között: Az Eduniversal rangsora alapján 2019-bena 36. helyen végzett a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak a világlegjobb környezeti és fenntarthatósági mesterképzései között!

A szakunkat azoknak ajánljuk, akik olyan közgazdaságivégzettséget szeretnének, amely:

 • foglalkozikSzékesfehérvár és térsége fejlesztési lehetőségeivel és perspektíváival;
 • ismeretátadása kitér e térség településeinek és vállalatainakfenntartható és környezettudatos fejlődésére;
 • a munkakörökkifejezetten széles körére készít fel a közszférában és a céges világban: atérség- és városfejlesztéstől a vállalati környezeti menedzsmentig;
 • aközgazdaságtant izgalmasan oktatja, alternatív megközelítéseken, földrajzi éskörnyezettani határterületeken keresztül is;
 • mesterszintűismereteket nyújt a fejlesztéspolitika témakörében;
 • elmélyíti azelhivatottságot a környezetügy iránt;
 • bekapcsolódási lehetőséget ad a város-, a vidék- és aterületfejlesztésbe;
 • korszerűinterdiszciplináris tudást ad a világgazdaságról, annak környezeti, társadalmi,földrajzi tényezőiről és átrendeződéséről;
 • aközgazdasági alapképzettséggel nem rendelkező hallgatóknak is gazdaságifelsőfokú végzettséget nyújt;
 • amestertanulmányok kifejezetten sokféle előképzettséggel (BA/BSc szintű vagyannak megfelelő végzettséggel) megkezdhetők, hallgatóink közössége valóbaninterdiszciplináris: érkezhetnek a közgazdaságtan, a geográfia, a szociológia,a nemzetközi tanulmányok valamint egyéb társadalomtudományi,környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki,környezettani, illetve további természettudományi és műszaki területekről.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a legnépszerűbb és alegmagasabb szintű regionális és környezeti gazdaságtan képzést nyújtsuk azországban, amely gyakorlatorientált és hallgatóközpontú.

A szakunkat azoknak ajánljuk, akik egy olyan képzőhelyenszeretnének tanulni, amely:

 • alkalmazottkutatást és fejlesztést végez Székesfehérváron és térségében;
 • az alternatívtársadalmi-gazdasági fejlődési utak feltárására szakosodott, és sokszínű,izgalmas, az aktualitásokat figyelemmel kísérő képzéseket nyújt;
 • a regionálisés környezeti gazdaságtan szak magasan legnépszerűbb hazai képzőhelye, és alegmagasabb színvonalú képzésre törekszik;
 • a vezetőhazai köztervezési és közfejlesztési képzőhely, az Európai KöztervezésiKépzőhelyek Egyesületének (AESOP) egyetlen magyarországi társult szervezete;
 • már százéves hagyományokkal bír agyakorlati élet (különösen a társadalmi-gazdasági tervezés-elemzés) és afelsőoktatási kutatás-oktatás közötti együttműködésben;
 • küldetésénektekinti a gyakorlatorientált képzést, a hallgatók közreműködését az Tanszékenfutó szakértői projektekben;
 • oktatóiközött a gazdaság- és területfejlesztésben, urbanisztikában, a helyi, országosés uniós szinten hosszú évek tapasztalatával bíró szakemberek vannak;
 • bevonja ahallgatókat a tudományos-kutatási tevékenységbe;
 • modernoktatási módszertani megoldásokat is alkalmaz (harvardi módszertan);
 • élénkhallgatói szakmai közéletet biztosít tehetséggondozással, önképzésilehetőségekkel (gyakori szakmai és tudományos rendezvények, tanulmányiversenyek, demonstrátori lehetőségek, doktori tanulmányi kimenet biztosítása,hazai és külföldi terepgyakorlatok, külföldi tanulási és szakmai gyakorlatilehetőségek ERASMUS-szal és tanszéki szervezésben, gyakorlati mentorprogram).

Tanszékünk az Európai Köztervezési Képzőhelyek Egyesületének(AESOP) egyetlen magyarországi társult szervezete, ahol a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakunkregisztrált tervező szakként van nyilvántartva.

A szakról

Azok számára, akik izgalmasnak találják Székesfehérvár éstérsége fejlesztését és perspektíváit, valamint érdeklődnek a helyi, illetvebelső erőforrások minél hatékonyabb kiaknázási formái iránt, az új képzésszámos gyakorlati ismeretszerzési lehetőséget biztosít, a térséghez kötődőmagasan kvalifikált fejlesztési szakemberek bevonásával.

E képzéssel Tanszékünknek, mint Magyarország elsőszámúköztervező (planning) műhelyének a legfőbb küldetése az átfogó, sokoldalú ésrendszerszerű tervezési-fejlesztési ismeretek átadása, amelyek mind aközszférában, mind a cégek világában jól hasznosíthatók. Elmélyüléstbiztosítunk a nemzetközi, országos, regionális és helyi fejlesztéspolitikatémakörébe – a közgazdasági és földrajzi, valamint egyéb kapcsolódó képzésiterületről érkező hallgatók számára. A szak ambíciói a teljes körűkörnyezetügyi ismeretek közvetítésén keresztül válnak teljessé. Ezáltal ahallgatók felkészült környezet-gazdaságtani szakemberek is lesznek, miközbenszéleskörű stratégiai tervezési és menedzsment képzést is kapnak, különöstekintettel a közszféra megoldásaira.

A szakra jellemző a gyakorlatorientált ismeretátadás,melynek birtokában a hallgatók alkalmasak lesznek a fejlesztési rendszerek, aterületi és ökológiai folyamatok elemzésére, fejlesztési, területi fejlesztési,valamint környezeti politikák, stratégiák és programok kidolgozására, ezekvégrehajtásában való közreműködésre, nyomon követésére és értékelésére, továbbáprojektszintű fejlesztési tevékenységek ellátására, jövőkutatásra.

Különös fókuszt helyezünk az oktatásban a klímaváltozásra, annak gazdasági és társadalmi hatásaira és az alkalmazkodási stratégiákra.

A szakon eddig végzett hallgatók többsége különböző ágazatok,kormányzati, önkormányzati és európai uniós szervezetek, intézmények ésvállalkozások területén jelentkező fejlesztéspolitikai vagy környezetvédelmifeladatokat lát el.

A szak elvégzésével gazdasági felsőfokú végzettségetszereznek a közgazdasági alapképzettséggel nem rendelkező hallgatók is!

A képzésünk jellemzői az interaktív és a tantermen kívüligyakorlati órák, a projektszerű csoportfeladatok, a nemzetközi dimenzió és aglobális összefüggések hangsúlyos megjelenítése, a közgazdaságtan határterületeinekés alternatív megközelítéseinek megismertetése.

A szakon a legújabb módszerekkel történik az oktatás. Agyakorlatban edződött oktatói csapatunkat a szakmát belülről ismerő, komolyelméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező vendégelőadók meghívásával iserősítjük. Több órát külső helyszíneken tartunk, valamint az elmélet mélyebbelsajátítása érdekében néhány tárgyat az ún. tükrözött osztálytermi módszerrel(harvardi módszer) tanítunk, melynek során kombináljuk egymással az otthonifelkészülést és a tömbösített gyakorlati oktatást. Az oktatás során a főhangsúlyt a csoportmunkára, az esettanulmányok és egyéb gyakorlati feladatokórai megoldására helyezzük.

A hallgatók aktív és gyakorlatorientált képzése elsődlegesszámunkra. Egy és többnapos terepgyakorlatokat szervezünk Magyarországon éskülföldön, a hátrányos helyzetű vidéki térségekben és a nagyvárosokbanegyaránt. Mentorprogramot működtetünk, amelyen keresztül a hallgatók vezetőgyakorlati szakemberek irányítása mellett szerezhetnek szakmai tapasztalatotbel- és külföldi kutatásokban egyaránt. Fontos, releváns és érdekes szakmai szervezetekkel, intézményekkel,cégekkel ápolunk partneri viszonyt, és ezen keresztül gyakornoki lehetőségek isnyílnak (ld. Tanszékünk honlapján).

A tehetséggondozásra különös figyelmet fordítunk.Hallgatóink részvételével tudományos diákkört működtetünk, saját tanszékitanulmányi versenyt szervezünk és mentoráljuk hallgatónk indulását egyébkutatói versenyeken. (Sőt, egyes kurzusokon is tanulmányi verseny folyik,nyertesei európai konferenciákon vehettek részt.) Demonstrátori rendszertműködtetünk, hallgatóink bekapcsolódnak kutatási projektjeinkbe és publikációslehetőségekhez jutnak. Rendszeres információkkal szolgálunk szakmai és közéletikonferenciákról egyéb megmozdulásokról, és ilyen eseményeket magunk isszervezünk. Lehetőséget biztosítunk doktori tanulmányok folytatására az Tanszékünkáltal gondozott Geopolitika doktori alprogram keretében.

A hallgatóknak lehetőségük nyílik néhány hónapos külfölditanulmányúton való részvételre (Tanszékünk kiterjedt nemzetközi kapcsolatainkeresztül az Erasmus programmal), továbbá külföldi szakmai gyakorlatteljesítésére is (szintén az ERASMUS program keretében, továbbá Tanszékünksaját szervezésében).

A képzés struktúrája

A képzés keretében összesen 120 kredit szerezhető. Alegfontosabb szakmai tárgyak a következő területekre terjednek ki: regionálisföldrajz, regionális gazdaságtan és politika, fejlesztési és területistratégiai tervezés, programozás és értékelés, közösségi tervezés ésfejlesztés, geopolitika, földrajzi információs rendszerek (GIS), település- éstérségmarketing, fejlesztéspolitika és területfejlesztés, urbanisztika,fenntarthatóság és klímaváltozás a szakpolitikákban, környezetgazdaságtanmesterfokon, fenntartható és társadalmilag felelős vállalat. Egyes aktuálistémájú választható tárgyak angol nyelven is elérhetők!

MNB ösztöndíj lehetőség

2020 szeptemberében a levelező munkarendű évfolyamotköltségtérítéses helyekkel hirdeti meg az Egyetem. Az évfolyamra felvételt nyert hallgatók számára lehetőségnyílik a tandíjukat fedező ösztöndíjra pályázni, a Budapesti Corvinus Egyetemés a Magyar Nemzeti Bank között létrejött megállapodása keretében. A kiválótanulmányi eredményű hallgatók MNB kiválósági ösztöndíjban is részesülhetnek.

A pótfelvételi eljárás

A pótfelvételin összesen 100 pont szerezhető, amelyből 70pont szóbeli vizsgán érhető el a jelentkezőkkel folytatott, aktuáliskörnyezetvédelmi és regionális kérdésekkel kapcsolatos beszélgetés során.

A szóbeli vizsga 70 pontja az alábbiak szerint érhető el:

Szakirodalmi felkészülés felmérése a következő forrásokból:

 • KerekesSándor: A környezetgazdaságtan alapjai (AULA, 2007) című BA tankönyv alapján azegyes fejezetek végén szereplő ellenőrző kérdések mentén (a tankönyv ide kattintva letölthető).

vagyválaszthatóan

 • Magyarországtársadalom és gazdaságföldrajza alapján (pl. Perczel György (szerk.) (2003):Magyarország társadalmi gazdasági földrajza. ELTE Eötvös Kiadó.

Továbbá a jelentkezőkkel folytatott, aktuáliskörnyezetvédelmi és regionális kérdésekkel kapcsolatos kötetlen beszélgetéssorán.

További pontok szerezhetők a diplomaminősítés alapján (25pont), valamint többletpontszám (maximum 5 pont) adható az OTDK-n szerzetthelyezésekért vagy a hátrányos helyzetért.


Bármilyen további kérdés esetén keresse bizalommal a szakfelelőst, Dr. Péti Mártont!  

Dr. Péti Márton marton.peti@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 519
Telefon: +36 1 482 7744 • Mellék: 7744

További hasznos információk

Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.15. - 15:22:01