Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Gazdaságinformatika Doktori Program

Számos olyan üzleti és gazdasági kutatási kihívással találkozunk, amelynek vizsgálata informatikai eszköztárral valósul meg. A gazdaságinformatika nagyobb részterületei a vállalati architektúra szemléletében érintik az IT valamennyi értékalkotó tevékenységét. Ide tartozik az üzleti logika leképezése, az informatikai rendszerek tervezése, implementálása, az információrendszerek menedzsmentje, benne az adat- és tudásvagyon menedzsmentje, az információs társadalom szabályozási kérdései, az alkalmazási területekhez kapcsolódó intelligens megoldások kutatása és fejlesztése. Ennek megfelelően alakítottuk ki a doktori program oktatási és kutatási területeit. Kiemelt kutatási területünk az innovatív infokommunikációs technológiák lehetséges alkalmazásainak területe, valamint az adatmenedzsment kutatási kihívásai. 

Budapesti Corvinus Egyetem

Kő Andrea

A Doktori Program Vezetője​

Budapesti Corvinus Egyetem

Csóka Péter

A Doktori Iskola Vezetője​

„A lényeg az, hogy szeresd, amit csinálsz”

Nwabisa Florence Ndzama PhD-története

„A kutatás és az oktatás kéz a kézben jár”

Meleg Ágnes PhD-története

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Miért a Gazdaságinformatika Doktori Program?

A gazdaságinformatikus szakember az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok megértését, az ezekben fellépő problémák informatikai eszközökkel történő megoldását és az ezekhez kapcsolódó modellezési és alkalmazási feladatokat végzi el. A gazdaságinformatikus képzés eredményes megkoronázása egy olyan doktori iskola, amely a benne résztvevőknek készségévé teszi a folyamatos tanulást, az eddig elsajátított tudásanyag alkotó továbbfejlesztését és ezzel önálló tudományos kutatásra alkalmas szakembereket nevel ki. Az oktatás a korszerű informatikai-számítástechnikai szemlélet és módszertan elsajátításával képessé teszi a doktori iskolát elvégzőket komplex gazdasági elemzések és előrejelzések készítésére, ezeken a területeken az oktatásra és a kutatásra.

A doktori iskola elsősorban a gazdaságinformatika MSc képzésre épít, de máshonnan is várható hallgatók jelentkezése. A gazdaságinformatika MSc szakon kívül a 2007-ben akkreditált, az ELTE TTK és a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködésében közösen létrehozott „Biztosítási és pénzügyi matematika” MSc szak, a Corvinuson alapított „Vállalkozásfejlesztés”, valamint „Regionális és környezetgazdaságtan” MSc szak hallgatóin kívül a műszaki informatikai és programtervező MSc szakokról is várhatók doktorandusz hallgatók.Felvételi információk

A felvételi eljárás általános szabályait az EDSZ 15. paragrafusa tartalmazza, ami ide kattintva érhető el.

Az általános felvételi információk ide kattintva érhetőek el.

A felvételi döntés a beadott jelentkezési anyagok előzetes véleményezésén és a szóbeli meghallgatás eredményén alapul. 

A beadott anyagok elbírálásának szempontjai: a tudományág körébe eső tantárgyak vizsgajegyei, a diplomamunka témája és minősítése, a tudományos (pl. TDK) tevékenység, a kutatási elképzelés kidolgozottsága. 

A kutatási tervvel szembeni elvárások: 

• Tartalom: 

– Cím 

– Kérdésfelvetés és a várható eredmények. 

– A téma relevanciája, a kacsolódó szakirodalom áttekintése 

– A tervezett kutatás felvázolása: kutatási probléma, megközelítés és módszertan, ütemterv és megvalósíthatóság 
– Irodalomjegyzék. 

• Terjedelem: 10-15 oldal (irodalomjegyzékkel) 

A szóbeli meghallgatás a jelentkező tudományos munkára való alkalmasságát és szakmai motivációját ellenőrzi. Ezen kívül, amennyiben a jelentkező nem rendelkezik angol nyelvvizsgával, a szóbeli meghallgatás során a bizottság a jelentkező angol nyelvtudását is ellenőrzi. 

A 2023-as felvételi időszakban a szóbeli meghallgatás Microsoft Teams platformon történik. 

A felvételi pontszámok összetétele: 

• Előzetes szakmai eredmények, korábbi kutatások, egyéni teljesítmények, végzettség: max. 40 pont

• Írásos kutatási terv és motivációs levél: max. 20 pont

• Szóbeli: max. 40 pont.

A Felvételi Bizottság áttekinti a listákat, és kialakítja a felvételi javaslatát az EDT számára, abban minden program számára biztosítva a megfelelő létszámú utánpótlást. 

A Gazdaságinformatikai Doktori Programba évente 8-15 fő felvételét tervezzük. 

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

A komplex vizsga zárja a képzésiés kutatási szakaszt, (továbbá ennek letételével léphet be az egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánó jelölt a fokozatszerzési folyamatba). A vizsga elméleti-módszertani és disszertációs részből áll. A komplex vizsga főbb szabályait az EDSZ tartalmazza.

A DI ezeket a rendelkezéseket a következők szerint részletezi.

• A programigazgatók előterjesztése alapján a DIT a vizsgára jelentkezők létszáma alapján minden program részére legalább három fős vizsgabizottságokat javasol az EDT-nek. A bizottságok legalább egyik tagja külsős. Témavezető nem lehet a bizottság tagja. A programigazgatók abszolutóriumot szerzett, de doktori fokozattal még nem rendelkező doktorjelölteket is felkérhetnek a titkári feladat ellátására (esetükben szavazatijog nélkül).

• Törekedni kell arra, hogy egy bizottság nyolc főnél több doktoranduszt ne vizsgáztasson.

• A programigazgatók a témavezetők bevonásával az elméleti-módszertani vizsgarészhez minden vizsgázó számára legalább két témakört állítanak össze. Ennek határideje március 31.

• A vizsga disszertációs részéhez szükséges kutatási terv leadásának határideje május 31.

• Az MTMT-ben rögzített adatokat a vizsga előtt jóvá kell hagyatni a Corvinus illetékes könyvtárosával. A jelentkező a listát hitelesíti és aláírja. A vizsgán a publikációs listát kinyomtatva a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

• A komplex vizsga elméleti részében írásban és/vagy szóban a doktorandusz-hallgató a kutatási témájához tartozó elméleti és módszertani felkészültségéről ad számot. Az „elméleti részben” egyrészt a készülő disszertáció módszertani hátterének ismeretét, másrészt a saját kutatási téma szaktudományi kontextusában való jártasságot kell a jelöltnek meggyőzően igazolni.

• A disszertációs vizsgarész során a vizsgázó előadás formájában ismerteti addigi munkáját, eredményeit, a hátralévő szakaszban elvégzendő feladatait, várható eredményeit. A vizsgának ez a része nyilvános, de kérdéseket csak a bizottságok tagjai tehetnek föl. A témavezetők részvétele a disszertációs szakaszban elvárt.

• Az EDSZ-ben rögzített szabályok szerint a vizsgabizottságok értékelik a két vizsgarészt, és azt haladéktalanul közlik a vizsgázókkal.

A Doktori Iskola támogatja hallgatóinak részvételét:

a) kompetitív külföldi konferencián (csak előadás, korreferátum esetén, a fedezhető költségek: utazás, szállás, regisztrációs díj, elsősorban Európán belül);

b) külföldi nyári/téli egyetemen;

c) hazai konferencián (előadás, korreferátum esetén, a fedezhető költségek: utazás, szállás, regisztrációs díj);

A konferencia-részvétel támogatásának szabályai

A Doktori Iskola támogatásával megvalósuló kiküldetésekhez a hallgatóknak pályázatot kell beadniuk.

A kitöltött pályázati űrlapot és a kötelező mellékleteket a hallgatók a témavezető aláírása után nyújtják be (a koronavírus járvány alatt a pályázatokat e-mailen keresztül kell megküldeni a DI asszisztensének).

Kötelező mellékletek:
• az egyetemi közbeszerzési irodától előzetesen megkért árajánlat
• konferencia felhívás (program)
• absztrakt és annak befogadó nyilatkozata

A pályázatokat legalább két tagú (doktori iskola vezető és programigazgató) bírálóbizottságnak kell előzetesen értékelni, és a támogatásról, illetve annak mértékéről a doktori iskola erre a célra felhasználható költségvetési forrásainak ismeretében dönteni.

A pályázatot a konferencia előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.

Dokumentumok

Kapcsolat

Iroda: Sóház 121.

E-mail: kgidi_phd@uni-corvinus.hu

Kérjük emailben egyeztess időpontot személyes konzultáció előtt!

Budapesti Corvinus Egyetem

Kő Andrea

A Doktori Program Igazgatója ​​​​

Budapesti Corvinus Egyetem

Arany Zsuzsanna

A Doktori Iskola Asszisztense​

Budapesti Corvinus Egyetem

Csóka Péter

A Doktori Iskola Vezetője​

Budapesti Corvinus Egyetem

Herman Mónika

A Doktori Iskola Referense​​

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.06.01. - 15:51:33