Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

TDK

Szekciók

A TDK szekciók szerint szerveződik. Ezen az oldalon találhatók meg a 2021. évre meghirdetett szekciók és azok ismertetései.
A szekciók szervezési feladatait szekciótitkárok látják el, akik általában a szekciót gondozó tanszék oktatói. A témát érintő kérdéssel kapcsolatban az itt feltüntetett elérhetőséget használva a szekciótitkárral érdemes a kapcsolatot felvenni és egyeztetni. A tanárok (szekciótitkárok, témavezetők) egyéb elérhetőségei az itt feltüntetettek mellett megtalálhatók az egyetemi telefonkönyvben is. A szekcióismertetők a szekciótitkárok által rendelkezésünkre bocsátott információkat tartalmazzák, melyek általában a következőket foglalják magukban:

 • gondozó tanszék;
 • szekciótitkár neve és elérhetősége;
 • a szekció témájának ismertetése;
 • javasolt dolgozattémák is (nem minden szekciónál).

A témát illetően nincsenek kötöttségek. Ahhoz, hogy a dolgozat a hallgató által kívánt szekcióban indulhasson, az illetékes szekciótitkár jóváhagyása szükséges, melyet a dolgozatregisztrációk lezárását követően fognak megadni. Előfordulhat az is, hogy nem fogadják be a dolgozatot. Elutasítás esetén a szekciótitkárokkal egyeztetve a TDK-koordinátorok fognak új szekciót keresni a dolgozatnak.
A dolgozatregisztráció során ugyanezen szekciók közül kell kijelölni azt, ahol a hallgató tematikusan illeszkedőnek érzi dolgozatát. Idei újdonság, hogy először a 2021. évi kiírásban az elsődleges szekció mellett az OTDK-hoz hasonlóan meg kell adni egy másodlagos és harmadlagos szekciót is. Ezektől eltérhet a végleges szekcióbeosztás, amelyet az ETDT a hallgatók mellett a szekciótitkárok ajánlásának figyelembevételével szakmai és szervezési szempontok alapján önállóan határoz meg. A végső szekciók ugyanis a jelentkezések és a beérkezett dolgozatok számának függvényében indulnak el, ebből adódóan előfordulhat, hogy egyes eredetileg meghirdetett szekciókat össze kell vonnunk vagy szét kell bontanunk.
A TDK/OTDK nyelve az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) központi felhívása értelmében  a magyar. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, a Corvinus intézményi ETDT versenykiírása értelmében – lehetővé téve az itt tanuló nem magyar anyanyelvű hallgatók indulását is a TDK-n – a magyar mellett vannak angol nyelvű szekciók.

 • Az angol nyelvű szekciókban csak angol nyelvű dolgozatok nyújthatók be, az absztraktot is angolul kell beadni, és a szóbeli konferencián is angolul kell bemutatni ezeket a dolgozatokat.
 • A magyar nyelvű szekciókban is leadhatók a magyar mellett angol nyelven dolgozatok. Ebban az esetben az absztraktot a szerző(k)nek magyarul és angolul is be kell adnia. A magyar nyelvű szekcióban a dolgozat nyelvétől függetlenül a szóbeli prezentációk magyar nyelven folynak.


A TDK-dolgozatok angol nyelven történő megírása és benyújtása előtt érdemes meggyőzödni a továbbjutás esetén a tematikailag illeszkedő OTDK-szekciók ezirányú rendelkezéséről. Az idegen nyelvű pályamunkák befogadási és bemutatási szabályairól ugyanis az OTDK-szekciók saját felhívásukban egymástól eltérő módon rendelkeznek. A Közgazdaságtudományi Szekcióban például az angol nyelven benyújtott dolgozatok esetében csak megfelelő szintű tolmácsolás biztosítása mellett tartható meg angol nyelven a szóbeli prezentáció (nem csupán a zsűrire, hanem a közönségre is tekintettel). A Fizika, Földtudományok és Matematika (FiFöMa) Szekció csak indokolt esetekben fogad be idegen nyelvű dolgozatot, ez esetben is az OTDK dolgozatnak az intézményi dolgozat magyar nyelvű fordításának kell lennie, és a magyar nyelvű verziót kell feltölteni az OTDT online rendszerébe. Abban viszont nincs eltérés az egyes OTDK-szekciók között, hogy a magyar anyanyelvű hallgatóknak idegen nyelvű pályamunka esetében is magyarul kell rezüméjüket benyújtaniuk, és előadásukat magyarul (vagy legalább részben magyarul) kell megtartaniuk.A 2020–2021. tanévben a következő szekciókba lehet a dolgozatokat nevezni:

magyar nyelvű szekciók angol nyelvű szekciók
A döntéshozatal elmélete és gyakorlata
Adózási
Agrárközgazdasági és vidékfejlesztési
Befektetések és vállalati pénzügy
Egészségügy-gazdaságtan
Európa
Felsőoktatás-menedzsment és felsőoktatás-policy
Fenntartható és társadalmilag felelős vállalatirányítás
Fenntarthatósági politikák, zöld pénzügyek
Filozófia
FinTech
Fogyasztói magatartás és fenntarthatóság
Folyamatmenedzsment, controlling és teljesítménymenedzsment
Földrajz, regionális fejlődés, geopolitika
Gazdaság- és társadalomtörténet
Gazdaságelemzés és gazdaságmodellezés
Gazdasági rendszerek, intézmények, szabályozás
Gazdaságpolitika és makroökonómia
HR és szervezetfejlesztés
Infokommunikáció
Információmenedzsment
Informatika
Intézmények és gazdasági viselkedés
Kommunikációelméleti
Közgazdálkodás és közpolitika
Közlekedés és mobilitás
Logisztika és ellátási lánc menedzsment
Marketing-, média, designkommunikáció
Marketingkutatás és fogyasztói magatartás
Marketingstratégia
Mikroökonómia, versenypolitika
Médiatudományi
Monetáris politika és pénzügyi stabilitás
Nemzetközi gazdálkodás
Nemzetközi tanulmányok
Pénzügy
Politikai gazdaságtan
Politikatudományi
Statisztika és ökonometriai
Stratégiai és nemzetközi menedzsment
Számvitel
Szociológia
Turizmus
Tőkepiac
Vállalatgazdaságtan
Vállalkozás
Vállalkozásfejlesztés
Vezetés és szervezés, változásvezetés
Világgazdasági
Viselkedési közgazdaságtan
Vízgazdaság és energiagazdálkodás kérdései
Pandémiák közgazdaságtana (hallgatói szekció)
Applied econometrics
Communication and media
Economics
Health economics, policy and financing
International relations
Public policy and management

A döntéshozatal elmélete és gyakorlata szekció

Meghirdető szervezeti egység: Döntéselmélet Tanszék
A szekcióba minden olyan dolgozatot szívesen látunk, amely a döntéselmélettel és a viselkedéstudományi megközelítéssel vagyis a döntések meghozatalának elméleti vagy gyakorlati megközelítésével kapcsolatos. A meghirdetett témakörök a vállalati döntések mellett a döntéstervezés, a társadalmi vállalkozások és civil szervezetek döntési helyzetei, és a társadalmi döntések témakörét is felölelik.

Szekciótitkár

Dr. Kiss Gabriella gabriella.kiss@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 130
Telefon: +36 1 482 5505 • Mellék: 5505
témavezetőkajánlott témák
Szántó RichárdDöntéstervezés (choice architecture) alkalmazhatósága Magyarországon
A döntéstervezés koncepcióját Richard Thaler és Cass Sunstein (2011): Nudge – Jobb döntések egészségről, pénzről és boldogságról c. könyve hozta be a köztudatba. A nudge (ösztökélés) koncepciójának lényege, hogy az emberi döntések szisztematikus torzításait, tévedéseit úgy aknázzuk ki, hogy ismerve ezeket a tévedéseket, olyan döntési környezeteket alakítsunk ki, amelyekben az emberek nagyobb eséllyel hoznak számukra kedvező döntéseket. Célunk, hogy feltárjuk, jelenleg milyen nudge-okat (rejtett ösztönzőket) alkalmaznak Magyarországon.
A COVID-19 járvány és a kockázatészlelés. A kockázatokat az emberek eltérően értékelik, de számos kutatás rávilágított, hogy az észlelt kockázat nagysága nem csak a várható negatív következményektől és azok bekövetkezési valószínűségétől függ, hanem számos szubjektív, valamint társas tényezőtől is. A koronavírus kapcsán is gyakran találkozhatunk észlelési csapdákkal, az egyéni döntéseinket pedig a kockázatról alkotott alátámasztott vagy kevésbé alátámasztott vélekedéseink alapvetően befolyásolják. A téma keretében kérdőíves felmérések elemzésére is lehetőség nyílik.
Gáspár Judit
Matolay Réka
Döntési technikák a gyakorlatban – társadalmi, szervezeti és személyes problémahelyzetekben
Hogyan alakítjuk saját és környezetünk jövőjét itt a jelenben? – reflexió egy problémafelismerési és megoldási folyamatra. Cél: egy szabadon választott – társadalmi, szervezeti, csoportos vagy egyéni szinten megfogalmazott – probléma mélyebb megértése, és a problémamegoldási folyamatban alkalmazott döntéshozatali technikák, módszerek és megközelítések bemutatása, külön reflektálva az egyéni és társadalmi (szűkebb és tágabb) környezetben értelmezhető tapasztalatokra, tanulságokra.
Kutatás a közösségért a közösséggel – civil szervezetek bevonásával valódi problémamegoldás, a Corvinus Sciences Shop támogatásával
Olyan TDK írásához adunk teret és konzultációt, amely civil/társadalmi/nonprofit szervezet aktuális és valódi kérdésére, döntési helyzetére épül. A civil szervezetek kérdéseit a Corvinus Science Shop gyűjti és kínálja a diák és a konzulense számára, azaz a témát ez a kiírás előre nem határozza meg. A választott civil kérdés feldolgozása és megválaszolása képezi a TDK elméleti és empirikus részeit. A folyamatban a szervezet, a diák és az oktató közösen dolgozik a kérdés megválaszolásán.
Matolay RékaTársadalmi vállalkozások döntési helyzetei
Milyen dilemmákkal, döntési helyzetekkel szembesülnek a társadalmi vállalkozók? Olyan empirikus munkák születésén dolgozunk, amelyek létező vagy születőben lévő, hazai vagy nemzetközi társadalmi vállalkozásokban vagy az őket támogató szereplők, azaz a társadalmi vállalkozási ökoszisztéma bizonyos tagjainál merülnek fel.
Wimmer ÁgnesInformációk a döntéshozatalban
Viselkedéstudományi megközelítés, pszichológiai tényezők az üzleti döntésekben
Heurisztikák a szállító-kiválasztásban és a vevő-szállító kapcsolatok kezelésében
Kulturális hatások az üzleti döntésekben, siker- és kudarctényezők vizsgálata
Kiss GabriellaTársadalmi részvétel online platformokon: elmélet és gyakorlat. Hogyan vehetnek részt az állampolgárok az őket érintő döntések meghozatalában helyi szinten? Milyen online platformok segíthetik ennek a kialakítását? Miben különbözhet a részvétel tartalma online illetve offline terekben? Ennek milyen elméleti vonatkozási vannak és milyen gyakorlati tapasztalatok támasztják ezt alá?
A részvételi költségvetés elmélete és gyakorlata. Hogyan vehetnek részt az állampolgárok egy város költségvetésének megtervezésében? Valóban társadalmilag jobb/elfogadhatóbb költségvetés születik ilyen módon? Elméleti áttekintés és gyakorlati megvalósítás.
Kiss Gabriella
Lazányi Orsolya
Közösségek szerepe a fenntartható életmód felé való átmenetben. Szakirodalmi áttekintés és empirikus kutatás. Hogyan segíthetik a kisközösségek a fenntarthatóság felé való átmenetet? Milyen közösségi kezdeményezések vannak Budapesten, amelyek a fenntartható életmóddal foglalkoznak?
Farkas-Kis MátéVezetői döntések az üzleti életben: a képességek és a felelősségvállalás harmóniája.
Társadalmi felelősségvállalás kontra profitmaximalizálás: döntési helyzetek és vezető döntéshozói képességek összehasonlítása a civil és az üzleti vezetői gyakorlatban.

Adózási szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdasági Jogi Tanszék
A szekcióba elsősorban adózással (magyar, összehasonlító, európai uniós és nemzetközi adózás) és transzferárazással kapcsolatos dolgozatokat várunk. A dolgozatok témája lehet aktuális adózási kérdés (esettanulmány) vagy elméleti (pl. adópolitikai) problémafelvetés is.

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Czoboly Gergely gergely.czoboly@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Gazdasági Jogi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 321/A
Telefon: +36 1 482 5486 • Mellék: 5486
Dr. Erdős Gabriella gabriella.erdos@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Gazdasági Jogi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 321/A
Telefon: +36 1 482 5486 • Mellék: 5486
ajánlott témák
Beruházások adóvonzatai
Beruházás ösztönzés
Befektetési stratégiák
Crowd funding adózási kérdései
Angyalbefektetések adózása
Bizalmi vagyonkezelés
Vállalkozási formák
Nemzetközi adósturktúrák (finanszírozási és szellemi tulajdon holdingok)
Treaty shopping
Adóelkerülés elleni irányelv
Nemzetközi kiküldetések adózási szabályai (expat szabályok)
Részvény és részvécsopciós programok külföldi példái
Digitális gazdaság adóztatása
Digitális eszközök alkalmazása az adócsalás elleni küzdelemben
Adózási compliance digitalizációja
Adóügyi információcsere
Sharing economy adózási kihívásai
Szellemi vagyon transzferárazása
Telephelynek betudható nyereség
Cash-pool adózása
Cost-sharing megállapodások

Agrárközgazdasági és vidékfejlesztési szekció

Meghirdető szervezeti egység: Agrobiznisz Tanszék
Az agrárközgazdasági szekció a széles értelemben vett agrárközgazdaságtan területeit foglalja magában. A hagyományos agrárgazdasági termékpálya-elemzésektől a vidékfejlesztésen és az agrárpolitika vizsgálatán át a bioenergia és a mezőgazdaság kapcsolatáig számos témakörrel foglalkozik. A szekcióban minden olyan hallgatót szívesen látunk, aki megfelelő tudást és elkötelezettséget érez magában az agrárközgazdaságtan egyes területeinek tudományos igényű vizsgálatához.

Szekciótitkár

Dr. Török Áron aron.torok@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 228
Telefon: +36 1 482 5414 • Mellék: 5414
témavezetőkajánlott témák
Balogh JeremiásKlímaváltozás agrárgazdasági- környezeti hatásainak az elemzése
Globális klímaegyezmények, kereskedelmi megállapodások hatásai a mezőgazdaságra
Online borkereskedelem és bormarketing
Média, közösségi média használat a borkereskedelemben és fogyasztásban
Söripar és sörkereskedelem vagy más alkoholos italok (cider, whisky, pezsgő) kereskedelme
Forgács CsabaÉlelmiszer(csoport) termékpálya elemzés
Mezőgazdasági kis -és nagyüzemek specializációja
Koncentráció a mezőgazdaságban
Kisgazdaságok szerepe
Települések stratégiai fejlesztési terve
Jámbor AttilaNemzetközi agrárkereskedelem
Globális élelmezésbiztonság
Mezőgazdaság versenyképessége
Nemzetközi agrárpolitikák
Kelet-Közép-Európa agrárgazdasága
Mezőszentgyörgyi DávidÁllati termékpályák szabályozása az Európai Unióban
Állattenyésztési ágazatok helyzete
Agrobusiness menedzsment
Jó gyakorlatok a vidékfejlesztésben
Államigazgatás szerepe a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben
Digitalizáció a vidéken és az agráriumban
Mizik TamásBorpiac
GMO
Bioüzemanyagok
Közös Agrárpolitika
Precíziós mezőgazdaság
Tóth JózsefTudás- és innováció menedzsment az élelmiszerlánc mentén
Hatékonyság- és versenyképesség vizsgálatok
Piacműködési zavarok elemzése
„Willingness to pay” vizsgálatok
Török ÁronEredetvédelem, földrajzi árujelzős termékek
Hungarikumok versenyképessége
Rövid élelmiszer ellátási láncok
Jövedelmezőség a mezőgazdasági vállalkozásoknál
Mezőgazdasági termékek, élelmiszerek versenyképessége
Az Európai Unió élelmiszer minőségrendszerei

Applied econometrics section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: MNB Intézet
Secretary of the section: Gergely, GÁNICS

 • e-mail: ganicsge@mnb.hu; gergelyakos.ganics@uni-corvinus.hu
supervisorsrecommended topics
Gergely, GÁNICSForecasting with reduced-form and structural models
VAR models: lessons from 2020
Bayesian VARs: prior specification and forecasting performance
Model selection and/or combination methods in practice
Chaoyi CHENAsymmetric exchange rate pass-through
Threshold models in applied macroeconomics
Mixed-frequency (MIDAS) regressions
Long-horizon predictive regressions
Gábor, NESZVEDAEmpirical asset pricing
Géza, SEBESTYÉNValuation of cryptocurrencies
Forecasting the crypto market
Álmos, TELEGDYEmpirical labor economics
Firm dynamics
Balázs, VONNÁKMonetary policy rules: time-variation and international comparison
The financial system at the effective lower bound

Befektetések és vállalati pénzügy szekció

Meghirdető szervezeti egység: Befektetések és Vállalati Pénzügy TanszékA következő témákban várjuk a dolgozatokat:
Empirikus pénzügyek, portfólió allokáció, játékelmélet pénzügyi alkalmazásai, gépi tanulás pénzügyi alkalmazásai, pénzügyi matematika, kockázatkezelés, piaci likviditás, vállalati pénzügy, vállalat értékelés

Szekciótitkár

Dr. Bihary Zsolt zsolt.bihary@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 277.1
Telefon: +36 1 482 5216 • Mellék: 5216
témavezetők és ajánlott témák
Lásd a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék oktatóinak honlapjain.

Communication and media section (angol nyelvű szekció)

The section invites any empirical or theoretical research on how the media reflects, represents and influences the world; and language and human communications in all kinds of environment and context – by using scientific approaches from the fields of communication and media studies, linguistics or social psychology. Accordingly, the section is open (but is not limited to) papers in the following areas: social, corporate or public communication, language and human communication, psychology of communication, education; media and new media, marketing communication, media literacy, persuasion and rhetoric, framing, verbal and visual metaphor.

Secretary of the section

Dr. Veszelszki Ágnes agnes.veszelszki@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 310
Telefon: +36 1 482 7358 • Mellék: 7358
supervisorsrecommended topics
Eszter, DELIVisual rhetoric: pictorial communication, advertising, visuality within news production, film analysis
Media rhetoric: speech analysis, political rhetoric, campaign communication, fallacies
New media communication: surveillance culture, cyber bullying, new media literacy, media convergence
Attila, FORGÁCSImage research
Andrea, KÁRPÁTIFashion communication and current social issues: an evolving synergy
Social media in exhibition communication: making the museum experience popular and relevant
Communicating culture in the 21st century: multimedia, AR, VR and beyond
Réka, BENCZESFraming, metaphor and metonymy in verbal/visual communication
Categories in language and thought
Veronika, PELLENew media and new media literacy: digital competences, generational differences, digital parenting, media-optimistic and media-pessimistic paradigms
Media education: challenges and possibilities in and outside of school
Individual choice of topic based on consultation

Economics section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Macroeconomics
We welcome papers to this track in which authors make research in theoretical and/or empirical economics. There is no further specification, any area of economics is welcome. The professors of the faculty provided some research topics below, however any other research agenda is welcome. The main criteria of this track are to have a clear research question, a sound and reasonable methodology and solid results.
This is only a short list to inspire you. Although you can choose other topics and other supervisors as well.
Please have a look on our homepage and the profiles of the colleagues.

Secretary of the section

dr. Sárvári Balázs balazs.sarvari@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 225.1
Telefon: +36 1 482 5165 • Mellék: 5165
supervisorsrecommended topics
Éva, BERDEDemographic elements of economic growth
Price discrimination in Budapest Fitness Centers
The microeconomics of the gig economy (sharing economy)
Labor market situation of those who are older than 55
The present and the future of MOOC education
László, CSATÓRanking methods in sport and other fields
Klára, MAJOREmpirics and theory of real business cycles
Investment and financial uncertainties
Exchange rates and financial globalization
Péter, MIHÁLYIUnderstanding endogenous economic growth (Nobel prize, 2018)
The role of education, knowledge and skills in economic growth
The relationship between health status and economic development levels (regional comparisons)
András Olivér, NÉMETHEconomics and economic policy of growth
Péter, TALLOSDifference and differential equations with applications in economics

Egészségügy-gazdaságtan szekció

A szekcióba olyan dolgozatokat várunk, melyek tárgya tágabban vagy szorosabban kapcsolódik az egészségügyi közgazdaságtan, gyógyszer-gazdaságtan, egészségpolitika vagy egészségbiztosítás témakörökhöz.

témavezetőkajálott témák
Brodszky ValentinBetegséggel összefüggő költségek, költségszámítás, költség-hatékonysági modellezés
Rencz FanniAz egészség értékelése időalku módszerrel, EQ-5D, kérdőívfejlesztés, betegbeszámolón alapuló mércék
Beretzky ZsuzsannaInformális ellátás krónikus megbetegedésekben, Betegségköltségek és életminőség mérés

Európa szekció

Meghirdető szervezeti egység: Világgazdasági IntézetAz Európai Unióval és az EU kívüli, de még Európán belüli elsősorban aktuális kérdésekkel foglalkozó dolgozatokat várjuk ebbe a szekcióba. Európa és az EU gazdasági integrációjának jelenét és jövőjét elemző munkáknak elsősorban összehasonlítóknak érdemes lenniük, amelyek lehetnek elméleti és gyakorlati megközelítésre épülő dolgozatok. Különös hangsúlyt érdemes fektetni Magyarország és a magyarság helyzetére gazdasági és politikai megközelítésben az európai integrációban és Európában.

Szekciótitkár

Miklós Gábor gabor.miklos2@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, C.009.
Telefon: +36 1 482 7402 • Mellék: 7402
témavezetőkajánlott témák
A témavezetésben a Világgazdasági Tanszék munkatársai szívesen állnak a hallgatók rendelkezésére. A Tanszék munkatársai és kutatási területei az önéletrajzukban itt érhetők el.Európai Unió jövője gazdasági, integrációs, jogi szempontból; Az EU tagállamok makrogazdasági változása, fejlődése; Magyarország szerepe és felelőssége az EU-ban; EU és az EU-n kívüli együttműködések és konfliktusok Európai Unió Amerika és Ázsia szorításában; Migrációs nyomás és ellene való védekezés Európán Magyar kisebbségek és autonómia törekvések Európában; Nyugat-Balkán csatlakozása az Európai Unióhoz, A Tőkepiaci Unió hatása a magyar tőkepiac fejlődésére, A kapitalizmus anomáliái Közép-Európában, Területi egyenlőtlenségek, Közép-Európa kutatási globális kontextusban

Felsőoktatás-menedzsment és felsőoktatás-policy szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja
A szekció elsősorban a felsőoktatáshoz és tudománypolitikához kapcsolódó témákkal foglalkozó dolgozatokat vár. Minden olyan dolgozat releváns a szekcióban, amelynek fő fókusza a felsőoktatási ágazat vagy a felsőoktatási intézmények működése, és a tanulságok a felsőoktatás szereplői számára fogalmazódnak meg. A szekcióban szívesen fogadunk empirikus dolgozatokat, esettanulmányokat és koncepcionális írásokat, hazai és nemzetközi összehasonlításokat.
A kutatóközpontról további információ itt érhető el: http://nfkk.uni-corvinus.hu
A megfelelő konzulens megtalálásában a szekciótitkár tud segíteni.

Szekciótitkár

Kováts Gergely gergely.kovats@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Kontroll Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Központi épület – Fővám tér 8., 375
Telefon: +36 1 482 5217 • Mellék: 5217
témavezetőkajánlott témák
Kováts Gergely
Drótos György
Golovics József
a Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központjának tagjai
Felsőoktatás-policy: finanszírozás, intézményintegrációk, hozzáférés és esélyegyenlőség
Felsőoktatási intézmények menedzsmentje: intézményirányítási modellek és értékelésük, HR, gazdálkodás, minőségmenedzsment, teljesítményértékelés, IT rendszerek a felsőoktatásban
Tanulás- és oktatásmenedzsment, pedagógiai paradigmaváltások, lemorzsolódás, expanzió, programmenedzsment,
A Bologna-folyamat
Kutatásmenedzsment, tudománymetria, tudománypolitikai elemzések
A felsőoktatás nemzetköziesedése
Nemzetközi és hazai rangsorok
Digitalizáció a felsőoktatásban, smart universities
Intézményi stratégia, intézményi üzleti modellek
Felsőoktatási innovációk
Harmadik misszió a felsőoktatásban: a felsőoktatás társadalmi szerepe
Ipar és egyetem együttműködése
A felsőoktatás története

Fenntartható és társadalmilag felelős vállalatirányítás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vállalatgazdaságtan Intézet (Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézettel együttműködve)A szekció a gazdasági és társadalmi folyamatok környezeti és társadalmi hatásaival foglalkozik, különös tekintettel a vállalatok, vállalkozások működésére. A környezeti és társadalmi problémák elemzését és megoldási javaslatokat tartalmazó dolgozatokat várunk mind elméleti, mind pedig gyakorlati vonatkozásban. Érdeklődés esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Szekciótitkár

Harangozó Gábor gabor.harangozo@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens, PhD / Associate Professor, PhD
E épület, 122
Telefon: +36 1 482 5060 • Mellék: 5060
témavezetőkajánlott témák
A szekciótitkár Harangozó Gábor szívesen ad javaslatot témavezetőkre is egy rövid beszélgetés után.Néhány ötletadó témakör:
Versenystratégia és környezetvédelem
Karbon és ökológiai lábnyom számítás
Ellátási láncokon átívelő környezeti és társadalmi hatások menedzsmentje
Fenntarthatósági kommunikáció
Vállalati környezeti menedzsment
Vállalatok társadalmi felelőssége
Új üzleti modellek a fenntarthatóság jegyében (megosztáson alapuló gazdaság, társadalmi vállalkozások stb.)
Vállalati és egyéni környezeti tudatosság
Közösségi kezdeményezések, (kis)közösségek szerepe a fenntartható életmód felé való átmenetben
Környezetirányítási rendszerek
Környezeti számvitel, kontrolling és pénzügyek
Környezeti attitűdök
A karbonpiac működése, szén-dioxid kvótakereskedelem
Ökodesign

Fenntarthatósági politikák, zöld pénzügyek szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés TanszékNapjaink fenntarthatósággal kapcsolatos, egyre égetőbben jelentkező kihívásai számos kérdést felvetnek mind a környezet védelmét szolgáló – nemzetközi, európai uniós illetve hazai – szakpolitikák egyes konkrét területei kapcsán (pl. klímapolitika, energiapolitika, hulladék, közlekedés, mezőgazdaság, biodiverzitás, stb.), mind a fenntartható fejlődés kérdését érintő alapvető összefüggések szintjén (pl. a gazdasági növekedés, az anyagi jólét, a jövedelmi egyenlőtlenségek, illetve a tágabb értelemben vett jól-lét és a környezeti fenntarthatóság kapcsolata). Az utóbbi években növekvő figyelem irányul a környezetvédelem és a pénzügyek kapcsolódási pontjaira is, legyen szó akár a klímaváltozás vagy más környezeti problémák jelentette pénzügyi kockázatokról, akár a környezeti javaknak a szakpolitikák megalapozására szolgáló pénzbeli értékeléséről, vagy a fenntarthatóság előmozdítását szolgáló pénzügyi intézmények és instrumentumok megjelenéséről, illetve a zöld befektetői stratégiák térnyeréséről. Szekciónk mindezen témakörökben várja és gondozza a tudományos igényű vizsgálatok iránt érdeklődő hallgatók munkáit.

Szekciótitkár

Dr. Széchy Anna anna.szechy@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 414
Telefon: +36 1 482 7718 • Mellék: 7718
témavezetőkajánlott témák
Kerekes SándorA jövedelmi egyenlőtlenségek és a fenntarthatóság összefüggései
Kocsis TamásAz anyagi jólét, a jól-lét és a fenntarthatóság kapcsolata
Kovács Antal FerencZöld pénzügyek
Marjainé Szerényi ZsuzsannaA környezeti javak pénzbeli értékelése
Széchy AnnaA környezetpolitika konkrét területeinek aktuális kérdései

Filozófia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Politikatudományi IntézetA szekcióba minden filozófiai tárgyú illetve filozófiai jellegű dolgozatot befogadunk.

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Toronyai Gábor toronyai@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 322
Telefon: +36 1 482 7256 • Mellék: 7256
ajánlott témák
Témavezetői szerepet tudunk vállalni az alábbi tématerületeken: filozófiatörténet, politikai filozófia, etika, vallás és teológia, tudományfilozófia, matematika és logika filozófiai kérdései, kultúraelmélet.

FinTech szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Tanszék
A Pénzügy Tanszék az MKB Bankkal együttműködve hirdeti meg a FinTech szekciót. A szekció szívesen fogad pénzügyi technológiákkal kapcsolatos dolgozatokat (pl. banki digitalizáció és új technológiák; innovatív termékek és banki üzleti modell változása stb.) A TDK témájának kiválasztásában és a témavezetői munkában a Pénzügy Tanszék és az MKB Bank munkatársai is segítenek.
A szekcióval felmerülő további kérdéseikkel keressék a szekciótitkárt.

Kapcsolódó elérhetőségek

Vaskövi Ágnes agnes.vaskovi@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Pénzügy Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 221.2, 239
Telefon: +36 1 482 5190, +36 1 482 5560 • Mellék: 5190, 5560
témavezetőkajánlott témákterület tevékenységének rövid leírásakutatási irány
Pongrácz GáborVállalati PFM Magyarországon és nemzetközi kitekintésbenA vállalati ügyfelek körében, milyen pénzügyi applikációnak lenne létjogosultságaAnnak a felkutatása, hogy az új vagy kis piaci résztvevők körében, milyen funkciókkal/tulajdonságokkal ellátott applikációk lehetnek közkedveltek
Sebők Ádám ArchibaldLakossági PFM Magyarországon és nemzetközi kitekintésbenA bizalom megszerzése az új, piacon megjelenő számlainformációs szolgáltatásokat nyújtó Fintech aggregátorok számára. Számlainformáció automatikus csoportosítása, vizualizálásaMi a kulcsa az ügyfél bizalmának megszerzéséhez? Milyen funkciókat/tartalmat várnának el ahhoz, hogy valóban napi szinten használják. Ügyféligények feltárása, hogy milyen elvárásaik vannak egy bankfüggetlen pénzügyi applikációval szemben?
Weidinger TamásDigitális fizetés lehetőségei jövőjeMobiltárca, NFC megoldások kutatásaTovábbi digitális fizetési lehetőségek keresés
Mark FloresJelzáloghitelezésJelzáloghitelezés fejlesztési lehetőségeiJelzáloghitelezés jövője Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban a fintech forradalom tükrében
Pereczes JánosBefektetésekMegtakarítás, fintech és a fiatalokHogyan növelhető a megtakarítási hajlandóság a fiatalok körében? hogyan segíthetnek a fintech cégek?
Mary CollinsPénzügyi szokásokFiatalok pénzügyi szokásaiFiatalok pénzügyi szokásai, edukáltsága és viszonyulása pénzügyi termékekhez – kitől, hogyan és milyen szolgáltatásokat fognak 10 év múlva igénybe venni?
Gaál NorbertBanki ügyfélélményBanki ügyfélélmény-elvárások a magyar társadalombanA társadalom mely szegmense milyen igényekkel rendelkezik bankjával szemben, honnan származnak elvárásai? elképzelhető-e hogy az ügyfélélmény miatt a fintech cégektől vennék-e igénybe a szolgáltatásokat?

Fogyasztói magatartás és fenntarthatóság szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás TanszékIntézetünk oktatói ebben az évben is várják azon hallgatók jelentkezését, akik elkötelezettséget éreznek a fenntarthatóság és a fogyasztói magatartás területeinek tudományos igényű vizsgálatához. A szekció minden olyan dolgozatot szívesen fogad, amely a társadalom fenntarthatóság felé történő elmozdulásának mozgatórugóit vizsgálja, különös tekintettel a viselkedésváltozás előfeltételeire, motivációira, folyamatára és eredményeire. Várjuk azokat a munkákat is, amelyek az egyes fogyasztói szegmensek viselkedésére és életmódjára fókuszálnak a fenntarthatóság szemszögéből, egyéni vagy közösségi megközelítésből vizsgálva azt. Ennek megfelelően a szekcióba a fogyasztói magatartás és fenntarthatóság bármely területének vizsgálatával foglalkozó dolgozatot befogadunk és a Marketing Intézet profiljának megfelelően konzultációs lehetőséget biztosítunk.
Kérjük, hogy azok a hallgatók, akik úgy döntenek, belevágnak a tudományos munkába, minél hamarabb keressenek témavezetőt! Ha a konzulens-választás nehézségekbe ütközik, akkor keressék a szekciótitkárt.
Javasoljuk a hallgatóknak, hogy kellőképpen leszűkített, és tudományosan megalapozott dolgozattal jelentkezzenek, amelynek feldolgozásában a konzulens nyújt segítséget.

Szekciótitkár

Dr. Ásványi Katalin katalin.asvanyi@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 341
Telefon: +36 1 482 5648 • Mellék: 5648
témavezetőkajánlott témák
Ásványi KatalinKözösségi média kampányok hatása a fenntartható fogyasztásra
A CSR és a fogyasztói lojalitás kapcsolata
Bogáromi EszterFenntarthatóság a ruhaiparban
Kasza-Kelemen KataTársas tanulás a fenntartható gyakorlatközösségekben
A spillover hatás szerepe a környezettudatos viselkedés elterjedésében: otthonon innen és túl
Keller KrisztinaFenntarthatóság a turizmusban
Neulinger ÁgnesFogyasztói mozgalmak és fenntarthatóság
Alternatív (közösségi) élelmiszerfogyasztás
Neulinger Ágnes
Kasza-Kelemen Kata
A közösségek szerepe a fenntarthatóságban
Zsóka ÁgnesFenntartható fogyasztás és szubjektív jóllét
A vállalatok szerepe a fogyasztók fenntartható magatartásának formálásban

Folyamatmenedzsment, controlling és teljesítménymenedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vezetés és Kontroll Tanszék
A szekció a Vezetés és kontroll tanszék kutatási és oktatási területéhez kapcsolódó témákban várja TDK-írók jelentkezését. Egyik központi témánk a szervezeti kontroll értelmezése és gyakorlati megvalósítása, ahol kiemelt trend a menedzsmentkontroll digitalizációja. Másik fókuszunk a digitális transzformáció, akár a folyamatok átalakulásán és menedzsmentjén, akár az erre épülő üzleti modellek kapcsán. Harmadik területünk abból adódik, hogy tanszékünk kiemelten foglalkozik az üzleti mellett a közszolgálati (egészségügy, felsőoktatás stb.) és a nonprofit szektor (teljesítmény)menedzsmentjével, az üzleti szektorból pedig a szolgáltatóközpontok vezetés-szervezési kérdéseivel.

Szekciótitkár

Dr. Móricz Péter peter.moricz@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Kontroll Tanszék
Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
E épület, E.375
Telefon: +36 1 482 5304 • Mellék: 5304
témavezetőkajánlott témák
Bodnár Viktória
Drótos György
Kiss Norbert
Kováts Gergely
Krenyácz Éva
Lázár László
Marciniak Róbert
Móricz Péter
Révész Éva
Szukits Ágnes
Tirnitz Tamás
Ha szükséges, az adott témához leginkább kapcsolódó oktatók megtalálásában bátran vegye igénybe a szekciótitkár segítségét
Controlling- és teljesítménymenedzsment-rendszerek (pl. tervezési és beszámolási rendszerek, stratégiai mutatószámok, intellektuális tőke)
Üzleti intelligencia, adatvezérelt vállalatirányítás (advanced analytics, big data)
Felelősségi és elszámolási rendszer kialakítása a szervezetben; a controller és a controllingszervezet működése
Szervezeti és informatikai projektek menedzsmentje, agilis módszerek
Információs erőforrás menedzsment, IT és versenyképesség, digitalizációra épített üzleti modellek
Folyamatszervezés, folyamatmenedzsment; folyamatok és szervezetek digitalizációja; folyamatautomatizálás (pl. RPA – robotic process automation, AI – mesterséges intelligencia)
Üzleti szolgáltatások menedzsmentje
Teljesítménymérés a közszektorban
Az egészségügyi rendszer szervezése, az egészségügyi szolgáltatók finanszírozása, egészségügyi szolgáltatók menedzsmentje
Non-profit szervezetek menedzsmentje; társadalmi hatásmérés
Oktatási intézmények menedzsmentje

Földrajz, regionális fejlődés, geopolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
A Földrajz, regionális fejlődés, geopolitika szekció a társadalmi–gazdasági jelenségek, egyes társadalmi csoportok földrajzi megjelenésének, területi egyenlőtlenségeinek és folyamatainak vizsgálataitól kezdve a települések és vállalatok fejlődésén át a fejlesztéspolitika és geopolitika valamennyi aspektusáig terjedő témában várja és gondozza a tudományos igényű vizsgálatok iránt érdeklődő hallgatók munkáit.

Szekciótitkár

Dr. Jeney László laszlo.jeney@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 410
Telefon: +36 1 482 7735 • Mellék: 7735
témavezetőkajánlott témák
Forman BalázsBudapest átalakulása ipari központból szolgáltatás alapú gazdaság felé
A magyarországi lakásépítési piac és a tőkepiacok kapcsolata
Regionális folyamatok Németországban és a skandináv országokban
Amerika társadalom- és gazdaságföldrajzi változásai
Hideg ÉvaAz integrált jövőkutatás elméleti és módszertani kérdései
Az integrált jövőkutatás művelése a gyakorlatban
Az interaktív előrejelzés-készítés folyamata különböző előrejelzési témákon bemutatva
Integrált foresight helye és szerepe az intézmények stratégiaformáló gyakorlatában
Az intézmények foresight érettségi szintjének összetett mérése egy-egy intézménycsoport esetében
Horizon scanning a gyakorlatban
Jeney LászlóEgy választott ország gazdaságföldrajzi különbségeinek vizsgálata regionális elemezési módszerekkel
Sikeres foglalkoztatási fejlesztések Dél-Abaúj hátrányos helyzetű településein
A fejlesztéspolitikai támogatások földrajzi összefüggései az Encsi járásban
Kocsis János BalázsTelepülés, közösség, identitás és irányítás
Urbanizációs folyamatok társadalmi vetülete
Tózsa IstvánTelepülésmarketing
Hungarikumok és nemzeti örökségvédelem
Területi identitás
Varga ÁgnesVidéki tereink újraértelmezése a posztmodern korban: kényszerpályák, lehetőségek, dilemmák
Településföldrajzi, településhálózati kutatások a Kárpát-medencében/ V4-es országokban
Gazdaság- és társadalomföldrajzi egyenlőtlenségek a hazai térszerkezetben

Gazdaság- és társadalomtörténet szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdaság- és Társadalomtörténeti Központ
A Gazdaság- és Társadalomtörténeti Központ ebben az évben is várja a történelem iránt érdeklődő hallgatókat. A szekció az elmúlt évszázadok gazdaság- és társadalomtörténetéről készült, tudományos igénnyel megírt, történeti forrásokat feldolgozó pályamunkákat fogad be. Egyaránt várunk magyar és egyetemes történeti kérdéseket vizsgáló dolgozatokat.

Szekciótitkár

Dr. Pogány Ágnes agnes.pogany@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 406
Telefon: +36 1 482 7324 • Mellék: 7324
témavezetőkajánlott témák
Pogány Ágnes
Szántay Antal
Társadalomtörténet a 18-20. században
Gazdaságtörténet a 18-20. században
Történeti demográfia a 18-20. században
Pénz- és banktörténet a 19-20. században
Vállalkozástörténet a 19-20. században
Fogyasztástörténet a 18-20. században

Gazdaságelemzés és gazdaságmodellezés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék; Matematika Tanszék; Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

A közgazdasági módszertan különböző területeiről várunk elméleti és empirikus dolgozatokat. A szekció témáit az alábbi tanszékek profiljából állítottuk össze:

 • Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
 • Matematika Tanszék
 • Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Szekciótitkár

Dr. Csató László laszlo.csato@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Adjunktus – részmunkaidős
Sóház, 208/A
Telefon: +36 1 482 7448 • Mellék: 7448
témavezetőkajánlott témák
Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés TanszékMatematikai közgazdaságtan és mikroökonómia (általános egyensúlyelmélet, társadalmi választások elmélete, mechanizmus- és implementációs elméletek, játékelmélet közgazdasági alkalmazásai)
Matematikai közgazdaságtan és makroökonómia (közgazdasági dinamika, dinamikus modellek, bifurkációs elméletek, kaotikus jelenségek, monetáris makrogazdaságtan)
Lineáris modellek elmélete és alkalmazásai (input-output modellek, lineáris erőforrás-allokációs modellek, újratermelési és árelméletek)
Alkalmazott ökonometriai és makrogazdasági modellek (számszerűsített általános egyensúlyelméleti modellek, energia- és környezetgazdasági modellek, makropénzügyi modellek)
Matematika TanszékPénzügyi matematika (tőzsdei árfolyamok modellezése, árfolyam-ingadozások elemzése, kockázatbecslés (VaR), lakossági és vállalati hitelkockázatok modellezése)
Konvex analízis és döntéselmélet (kereslet- és kínálatelmélet, relációelmélet)
Fogyasztói döntések elmélete (hasznosság-elmélet, keresleti függvény, termelés-elmélet)
Játékelmélet (Kooperatív játékelmélet, Algoritmikus játékelmélet, Elosztások axiomatikus vizsgálata, mandátumszámítási eljárások, választókerületek szabdalása, oligopol játékok)
Ütemezéselmélet (egy- és többgépes ütemezés, optimális és közelítő algoritmusok, heurisztikák)
Stabilitás, működőképesség és irányítás dinamikai rendszerekben (decentralizált dinamikai modellek, egyensúly és stabilitás, működőképesség és egyensúly kapcsolata, irányítási rendszerek, optimális és működőképes irányítások)
Operációkutatás és Aktuáriustudományok TanszékDöntéselmélet, többszempontú döntési problémák, (nem teljesen kitöltött) páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
Rangsorok, rangsorkészítési elvek és módszerek
Stabil párosítások és iskolai felvételi rendszerek
Kooperatív játékelmélet (implementáció alkumodellekkel: Nash-program, korrelált egyensúly, együttműködés és elosztás hálózatokban, költségelosztás játékelméleti módszerei, mérések bonyolult rendszerekben)
Osztályozás kategorizálás nélkül (klaszteranalízis)
Lineáris programozási feladatok gazdasági alkalmazásai
Kockázat és biztosítás
Többdimenziós adattömbök (pl. nyugdíj vagy hitelállomány) elemzése – Statisztikai módszerek aktuáriusi alkalmazásai (pl. mortalitási ráták előrejelzése, gépjármű-felelősségbiztosítás és bonus-malus rendszerek modellezése)

Gazdasági rendszerek, intézmények, szabályozás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tanszék szívesen fogad minden olyan TDK dolgozatot, amely gazdasági rendszerekkel, a posztszocialista átmenettel vagy szabályozási kérdésekkel foglalkozik, illetve az összehasonlító gazdaságtan, a gazdasági rendszerelmélet, a politikai gazdaságtan, az átment gazdaságtana, az oktatás-gazdaságtan vagy a piac- és versenyszabályozás diszciplínák valamely témaköréhez kapcsolódik.

Szekciótitkár

Dr. Székely-Doby András andras.szekely-doby@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 226
Telefon: +36 1 482 5379 • Mellék: 5379
témavezetőkajánlott témák
Ádám ZoltánA poszt-szocialista átalakulás összehasonlító gazdaságtana
Gedeon PéterA modern kapitalizmus modell-változatai; a posztszocialista átalakulás politikai gazdaságtana; a jóléti állam politikai gazdaságtana
Hámori BalázsVersenyképességi kérdések, értelmezésük makroszinten és a vállalkozások életében. Jóléti, és globalizációs problémák: fenntartható-e a jóléti gazdaság, milyen változások figyelgetők meg? Miként függ össze az állam gazdasági szerepvállalása az egyes nemzetgazdaságok fejlődési útjának a történeti sajátosságaival? Miért nem alakult ki elmélyült és erős gazdasági együttműködés a kelet-közép európai térség országai között?
Horváth JózsefJóléti állam és globalizáció; Kína és India gazdasági reformjai
Medve-Bálint GergőKözép-európai kapitalizmus változatok; az európai integráció hatásai a kelet-európai tagállamok politikaigazdasági intézményrendszerére
Rosta MiklósKözigazgatási reformok intézményi elemzése; önkormányzati rendszerek intézményi elemzése; puha költségvetési korlát
Székely-Doby AndrásA kelet-ázsiai fejlődés politikai gazdaságtana: különböző fejlődési stratégiák összevetése, sikeres és kevésbé sikeres felzárkózási kísérletek tapasztalatai és tanulságai; a kínai átalakulás aktuális kérdései; gazdasági fejlődés, reformok és átmenet: modellek és empirikus vizsgálatok
Veres PálA felsőoktatási rendszer finanszírozási és irányítási kérdései; a globalizáció intézményi kihívásai, különös tekintettel a nemzetgazdaságok esélyeire és kockázataira

Gazdaságpolitika és makroökonómia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdaságpolitika és Munkagazdaságtan Tanszék; Közgazdaságtan Intézet
A szekció a gazdaságpolitika és makroökonómia széles tárgykörében írt dolgozatokat várja, legyen szó akár elméleti megközelítésekről, akár a nemzetközi vagy a magyar tapasztalatok elemzéséről. Szívesen látunk minden dolgozatot az elméleti makrogazdasági kérdésektől a költségvetési vagy monetáris politikai szabályozáson át az egyes ágazati szakpolitikákig bármilyen gazdaságpolitikai és makroökonómiai témában.

Szekciótitkár

Németh András Olivér nemeth.andras@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Gazdaságpolitika és Munkagazdaságtan Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 263
Telefon: +36 1 482 5282 • Mellék: 5282
témavezetőkajánlott témák
Andor LászlóAz EU gazdaságpolitikája
Bod Péter ÁkosNemzetközi pénzügyi intézmények működése és gazdaságpolitikai szerepe
Kálecz-Simon AndrásA kultúra gazdaságtana
Mihályi PéterAz egészségügy, nyugdíjrendszer, oktatás közgazdaságtana
Misz JózsefAz innováció gazdaságtana
Németh András OlivérA költségvetési politika elméleti és gyakorlati kérdései
Szabó-Bakos EszterA monetáris politika elméleti és gyakorlati kérdései
Takács TiborA gazdaságpolitika intézményrendszere és gazdaságpolitikai döntéshozatal
Tőkés LászlóGazdasági ingadozások, gazdasági növekedés

Health economics, policy and financing section (angol nyelvű szekció)

Student papers dealing with any topic related to health economics, pharmacoeconomics, financing healthcare systems, health policy in any country are welcomed.

Secretary of the section

Beretzky Zsuzsanna zsuzsanna.beretzky@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Tanársegéd / Assistant Lecturer
supervisorsrecommended topics
Valentin, BRODSZKYPharmacoeconomic modelling. Analysis of disease related costs.
Fanni, RENCZHealth preference research, time trade-off, EQ-5D, questionnaire development and validation
Zsuzsanna, BERETZKYInformal care in chronic conditions, Cost of illness and quality of life
Peter, BALÁZSUtility assessment, willingness to pay, systematic reviews

HR és szervezetfejlesztés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szervezeti Magatartás Tanszék
A szekció a vezetés és szervezés témakörein belül a szervezetek “soft” oldalát helyezi előtérbe, vizsgálati fókusza egyrészről az emberi tényező, másrészről pedig a szervezeti valóságok különböző megközelítései. Olyan főbb témaköröket ölel át, mint az emberi erőforrás menedzsment és – fejlesztés kérdései, szervezetfejlesztés, szervezetelméletek és a szervezeti magatartást meghatározó tényezők.

Szekciótitkár

Bácsi Katalin katalin.bacsi@uni-corvinus Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 379
Telefon: +36 1 482 5121 • Mellék: 5121
témavezetőkajánlott témák
Az adott témához leginkább kapcsolódó oktatók megtalálásában bátran vegye igénybe a szekciótitkár segítségét!Emberi erőforrás menedzsment és fejlesztés
HR jövője 
Szervezetfejlesztés
Vállalati gyakorlat eltérő szervezeti paradigmák és szervezetelméletek szerint 
A szervezeti magatartást meghatározó tényezők 
Szervezetfejlesztés és szervezeti tanulás 
Interkulturális menedzsment 
Szerep – személy – szervezet 
Szervezeti szocializáció és identitás 
Employee voice
Leadership 
Társadalmi vállalkozások vezetése
Karriermenedzsment

Infokommunikáció szekció

Meghirdető szervezeti egység: Infokommunikációs Tanszék
Az Infokommunikáció szekcióba várunk minden olyan TDK-zót, akit infokom világ bármely része érdekel: üzleti modellek, social media, blog, játékipar, zeneipar, szexipar, online üzleti megoldások, e-pénzügyek, az internet társadalmi és szociológiai kérdései, média- és tartalomipari kérdések, szerzői jogok, e-business és IT projektek menedzsmentje és gazdasági kérdései, új és feltörekvő technológiák és hatásaik, stb., hogy csak egy néhányat említsünk.

Szekciótitkár

Dr. Duma László laszlo.duma@uni-corvinus.hu Informatika Intézet / Infokommunikációs Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, fszt.20.
Telefon: +36 1 482 7492 • Mellék: 7492
témavezetőkajánlott témák
Urbán ÁgnesÚj üzleti modellek a tartalomiparban
Médiapolitikai kihívások az új technológiai és piaci környezetben
Látens szabályozás: az állami beavatkozás formái a magyar médiapiacon
Duma LászlóRobotika, biometria, és egyéb feltörekvő technológiák egyedi alkalmazásai
Információrendszerek a közlekedésben (a jövő autói, repülői, közlekedési rendszerei)
Technológiai innovációk és üzleti hatásaik, intelligens technológiák
Kis GergelyInnovatív online boltok
Online marketing
Az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztések Magyarországon és a világban
Frekvencia gazdálkodás, távközlés
Pintér RóbertInformációs társadalom
Okostelefonok terjedése, társadalmi és gazdasági beágyazódása
Közösségi média és közösségi hálózatok
Online kutatás
Balogh ZsoltElektronikus kereskedelem jogi és szabályozási kérdései

Információmenedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Információrendszerek Tanszék

Szekciótitkár

Dr. Varga Krisztián varga.krisztian@uni-corvinus.hu Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, S.222
Telefon: +36 1 482 7421 • Mellék: 7421
ajánlott témák
A szekció témái elérhetőek ezen a honlapon:
http://sirius.uni-corvinus.hu/root/oktatas/Szakszemtemak.nsf
Ezen az oldalon szakdolgozat témák is találhatóak, azok közül is választhatnak az érdeklődők. Bármilyen egyéb témával keressék a szekciótitkárt!

Informatika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Számítástudományi Tanszék
A szekció az információs technológia fejlesztésének, működtetésének és alkalmazásainak kérdéseivel foglalkozik és felöleli a termelés, a szolgáltatások és közintézmények minden területét. Tematikailag az algoritmikus megoldásoktól a koncepcionális javaslatokig terjed.

Szekciótitkár

Dr. Láng Blanka blanka.lang@uni-corvinus.hu Informatika Intézet / Számítástudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, S.fszt.7
Telefon: +36 1 482 7473 • Mellék: 7473
témavezetőkajánlott témák
Barna Balázs
Fodor Szabina
Gamifikáció. A motiváció az emberi viselkedést és teljesítményt befolyásoló egyik legfontosabb tényező. A gamifikáció vagy játékosítás az elmúlt évek egyik legnépszerűbb stratégiája a motivációs módszertár megújítására. Napjainkban a gamifikáció eszközeinek használata az üzleti élet számos területén egyre népszerűbb és fontos szerephez jut az oktatás hatékonyságának növelésében is. A TDK munka során a hallgatóknak lehetőségük nyílik a gamifikáció hatásainak konkrét gazdasági környezetben vagy az egyetemi oktatásban történő vizsgálatára.
Fodor SzabinaAlkalmazott adatelemzés. Napjainkban egyre több a digitálisan elérhető adat, és ezzel együtt a velük kapcsolatos kihívások is megnőttek. Külön tudományággá vált, hogy hogyan kezeljünk nagy mennyiségű, gyakran strukturálatlan adatokat, mint ahogy az is, hogy mire és hogyan használhatjuk fel őket. A TDK munka során a hallgatók egy közösen kialakított kutató munka keretében ismerik meg az adatelemzés gyakorlati kihívásait.
Fodor Szabina
Borbásné Szabó Ildikó
Ternai Katalin
Mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei: Webes szövegbányászat
Napjainkban az Internet széleskörű elterjedésével és az ott található dokumentumok számának rohamos növekedésével kiemelt fontosságúvá vált az Internetet való keresés támogatása, az ott található adattömeg strukturált rendszerezése, hatékony tárolása. Ugyanez a probléma fellép nagyobb vállalatok, intézmények, ill. hivatalok belső dokumentumtárolási, -keresési, -rendszerezési, -archiválási feladataiban. A TDK munka keretében a hallgató feladata lesz egy kiválasztott tématerületen belül internetes oldalról szövegek, adatok kigyűjtése. A szövegekben releváns információk megkeresése mesterséges intelligencia és gépi tanulásos módszerekkel.
Láng BlankaWeboldal szemmozgás követéses vizsgálata. Eltérő felhasználói csoportok eltérő területeket, eltérő intenzitással néznek adott weboldalakon, a tervezés során ezt figyelembe véve érdemes kialakítani weboldalunkat. A szakdolgozat keretében a szakdolgozó először elkészít egy alacsony költségvetésű szemmozgás követő eszközt, majd annak segítségével 1 vagy több csoport viselkedését követi, vizsgálja az azokba tartozó emberek szemmozgását weboldal nézés közben, és következtetéseket von le a kapott eredményekből a weboldalak tervezését illetően.
Függvényoptimalizálás metaheurisztikus algoritmusokkal. A korszerű metaheurisztikus algoritmusokat különböző optimalizálási feladatok megoldására használhatjuk. Különböző közismert tesztfüggvények esetén vizsgálandó, milyen metaheurisztika alkalmazása vezet a függvény maximumának/minimumának minél hatékonyabb, gyorsabb megtalálásához. Hallgatói igény esetén a vizsgált problémán módosíthatunk, de a metaheurisztikus algoritmus alkalmazása kötött.

International relations section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of International Studies
We welcome papers that focus on contemporary international issues. Foreign relations and activities of states, IGOs, NGOs and further non-state actors (such as transnational communities, media, organised crime groups, terrorist groups, etc.) should be examined from a multi-disciplinary perspective focusing on the post-Cold War era.

Secretary of the section

dr. Lehoczki Bernadett bernadett.lehoczki@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, C.515
Telefon: +36 1 482 7221 • Mellék: 7221
recommended topics
multipolarity in the international system
emerging powers in international relations
area studies
challenges of international organisations, international law and human rights in the 21st century
global challenges (poverty, inequality, migration, climate change, diseases, etc.)

Intézmények és gazdasági viselkedés

Meghirdető szervezeti egység: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tanszék ebben a szekcióban elsősorban olyan dolgozatokat vár, amelyek betekintést engednek az intézményi közgazdaságtan és a gazdasági viselkedés különféle problémáiba. Ennek során többek között örömmel foglalkozunk a tranzakciós költségek gazdaságtanával, a szerződések kérdéseivel, a közösségi döntések elméletével, a kollektív cselekvés logikájával és a tulajdonjogok mindig aktuális problémaköreivel. A dolgozatok foglalkozhatnak például a legfontosabb gazdasági intézményekkel, és a kapcsolódó viselkedési és szabályozási kérdésekkel, a különböző tulajdonformákkal és koordinációs mechanizmusokkal és a gazdasági szereplőknek az azokra adandó racionális és érzelmi reakcióival. Ugyancsak üdvözlünk minden a piac, a vállalat és az állam intézményi elméletének és viselkedési kérdéseinek, azok empirikusan vizsgált problémáinak a bemutatására vállalkozó, továbbá az intézmények és viselkedési sajátosságok gazdasági rendszerré szerveződését tárgyaló kutatást/munkát.

Szekciótitkár

Dr. Székely-Doby András andras.szekely-doby@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 226
Telefon: +36 1 482 5379 • Mellék: 5379
témavezetőkajánlott témák
Ádám ZoltánA populizmus, az autoriter politikai rendszerek és a demokratizálódás intézményi gazdaságtana
Golovics JózsefElvándorlás Magyarországról; a képzett munkaerő Európai Unión belüli áramlása; az intézményi közgazdaságtan alkalmazási lehetőségei aktuális kérdésekre
Győrffy DóraIntézményi minőség és gazdasági teljesítmény Magyarországon és a tágabb régióban
Hámori BalázsIntézményi kérdések, intézményi átalakulás és intézményi innovációk az átmeneti gazdaságokban; a piactípusok és gazdasági szereplők kapcsolódó viselkedési sajátosságai, általában a gazdasági viselkedés sajátosságai, az érzelmek, indulatok viszonya a racionális magatartáshoz, mi számít racionálisnak és mi nem, s miért nem baj az, ha valamilyen gazdasági/üzleti magatartás nem fér bele a közgazdaságtan racionalitási elképzeléseibe?
Kertész KrisztiánPiaci és kormányzati kudarcok
Veres PálA tulajdonjogok értelmezhetősége a felsőoktatásban rendszer és szervezeti szinten. A tulajdonjogok elosztása és tulajdonformák – hazai és nemzetközi tények, viták és tendenciák

Kommunikációelméleti szekció

Meghirdető szervezeti egység: Kommunikáció és Szociológia Intézet
A Kommunikációelméleti szekció vizsgálódási körébe a társadalmi és szervezeti kommunikáció, a közvetlen emberi kommunikáció, a kommunikáció pszichológiája, továbbá az oktatás témakörei tartoznak. A szekció mind az elméleti, mind az empirikus kutatások iránt érdeklődő hallgatók munkáit fogadja.Szekciótitkár

Dr. Veszelszki Ágnes agnes.veszelszki@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 310
Telefon: +36 1 482 7358 • Mellék: 7358
témavezetőkajánlott témák
Benczes RékaKeretezés, metafora és metonímia a verbális/vizuális kommunikációban.
Nyelvi és fogalmi kategorizáció.
Bokor TamásDigitális kompetenciák egyetemisták és munkavállalók körében.
Etikai kérdések a digitalizációban
Kovács GáborA nem verbális jelzések hatása a gondolkodásra és a beszédre.
Médiaüzenetek kognitív feldolgozása
Pelle VeronikaAz újmédia nyelve: új kommunikációs mintázatok a digitális színtereken
Egyéni témaválasztás személyes konzultáció alapján
Sass JuditInformációfeldolgozási mód és világkép.
Önszabályozás és akadémiai teljesítmény.
Tehetségképek a felsőoktatásban
Veszelszki ÁgnesA digitális kommunikáció legújabb fejleményei (fake news, deep fake, AI, új közösségi oldalak, Tiktok).
Tudománykommunikáció (áltudományosság).
Marketolingvisztika (a marketing nyelvészeti kutatása; a digitális marketing nyelvi jellemzői)

Közgazdálkodás és közpolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A szekcióba olyan dolgozatokat várunk, amelyek

 • a kormányzás különböző szintjeinek (nemzeti, területi, európai) és tágabban a közszektor, illetve a nonprofit szektor szereplőit, intézményeit, folyamatait, működését, döntéshozatali mechanizmusait vizsgálják, illetve
 • valamely szakpolitika, szakpolitikai intézkedés elméleti, illetve empirikus elemzését végzik el
 • a közgazdaságtan, közpolitika, politikatudomány, szociológia, menedzsmenttudományok és más társadalomtudományi megközelítések alkalmazásával.

Az itt megadott témáktól eltérő témákkal kapcsolatban keresse a szekciótitkárt.

Szekciótitkár

Petrovics Nándor nandor.petrovics@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
Központi épület – Fővám tér 8, 275
Telefon: +36 1 482 5032 • Mellék: 5032
témavezetőkajánlott témák
Bartha AttilaJóléti reformok
Fejlesztéspolitika és jólét
Gazdaságpolitika és intézmények
Korrupció és kormányzás
Csengődi SándorHálózatos iparágak és ágazati szabályozás
Állami szerepvállalás a kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzésében
KKV támogatások és versenyképesség
Állami közfeladatok hatékony ellátása
Szakpolitikák tervezése és értékelése
Fejlesztéspolitikai tervezés és az eredmények értékelése
Hajnal GyörgyA magyar közigazgatás kulturális jellemzői és azok alakulása
Közigazgatási, kormányzati reformok Magyarországon és Europában
Közpolitikai változások, közpolitikai sikerek és kudarcok
Politikai és adminisztratív kontroll; bürokratikus autonómia és átpolitizáltság a magyar közigazgatásban
Témavezetés a kutatási területei témájából, a legújabb publikációs lista az alábbi linken érhető el:
https://scholar.google.hu/citations?hl=en&user=ozlQc4sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Ugrósdy MártonTeljesítménymenedzsment a közigazgatásban Magyarországon és külföldön

Közlekedés és mobilitás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont
Szekció célja, hogy teret adjon a közlekedés és turizmus sokrétű kapcsolódását, a közlekedés fejlesztését, annak fenntarthatóságát, aktuális tendenciáit és a közlekedés alágazati jellegzetességeit bemutató dolgozatoknak. Alábbi témák iránt érdeklődők keressék a szekciótitkárt, aki megfelelő egyetemi és külső szakmai konzulensekhez irányítja a hallgatókat.

Szekciótitkár

Dr. Jászberényi Melinda jaszberenyi@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Turizmus Tanszék
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
E épület, 341
Telefon: +36 1 482 5645 • Mellék: 5645
témavezetőkajánlott témák
Jászberényi MelindaKözlekedési és turisztikai szolgáltatások Budapesten és Európában
Közlekedésfejlesztés és a fenntarthatóság
Repülőtér fejlesztések, azok várható hatása a térség turizmusára
Légi közlekedési aktuális tendenciái
Balaton körüli közlekedés és a fenntartható közlekedésfejlesztés
Folyami- és tengerhajózás tendenciái, azok hatása a turizmusra
A nagysebességű vasúti szolgáltatás és fejlesztési stratégia
Vasúti közlekedés fejlesztése, vasúti pályaudvarok szerepe a XXI. században
Nemzetközi autóbusz közlekedés tendenciái, low-cost járatok megjelenése
Kerékpáros közlekedés és aktívturizmus
Kitekintés a jövőbe, technológia, digitalizáció, közlekedéspszichológia
Overtourism jelenség, annak okai, kezelése Európában
Jászberényi Melinda
Ásványi Katalin
Önvezető járművek

Logisztika és ellátási lánc menedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A szekció felöleli az ellátási lánc menedzsment, beszerzés, közbeszerzés, disztribúció, szállítás, termelésmenedzsment, lean menedzsment, logisztikai teljesítménymérés, innováció és a fentarthatóság a logisztikában témaköreit.

Szekciótitkár

Kiss János janos.kiss@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens, PhD / Associate Professor, PhD
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5261 • Mellék: 5261
témavezetőkajánlott témák
Demeter Krisztinaglobális termelés
termelési stratégia
termelés- és szolgáltatásmenedzsment
Ipar 4.0
Gelei AndreaLogisztikai menedzsment és stratégia, ellátásilánc-menedzsment, kapcsolatmenedzsment, ellátási hálók menedzsmentje
Kiss JánosInnováció az ellátási láncban
Az innováció hatása a versenyképességre
Innováció és fenntarthatóság
Losonci DávidVállalati versenyképesség Magyarországon – lemaradók, felzárkózók (kérdőíves adatbázis elemzése; vállalati esettanulmány készítése)
A lean menedzsment mint a versenyképesség javításának eszköze – vezetői képességek és leadership vizsgálata
Digitális vállalat – digitalizáció a vállalati gyakorlatban esettanulmány alapján (ipar 4.0, service 4.0)
Matyusz Zsolttermelés- és szolgáltatásmenedzsment
logisztikai szolgáltatások, szállítmányozás, fuvarozás
minőségmenedzsment értékteremtő folyamatok menedzsmentje
Nagy Judit (összesen maximum 5 főIpar 4.0 a logisztikában
Ipar 4.0 az élelmiszeriparban
Menedzsment problémák az élelmiszeripari ellátási láncban
Tátrai TündeKis és középvállalkozások támogatása a közbeszerzésben
Vörösmarty GyöngyiVállalati beszerzés
Beszerzési folyamat, beszállítómenedzsment és eszközei
Környezeti szempontok a beszerzésben;
Kkv-k beszerzése;
Beszerzési szerepek és feladatok a beszerzési szervezetben
Wimmer ÁgnesTeljesítménymérés, teljesítménymenedzsment az ellátási láncban
Logisztikai teljesítménymérés és kontrolling
Vevő-szállító kapcsolatok értékelése, üzleti kapcsolatok értékelése és menedzsmentje
Az emberi tényező szerepe az üzleti kapcsolatokban
Viselkedéstudományi megközelítés a termelés- és szolgáltatásmenedzsmentben

Marketing-, média, designkommunikáció szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A marketingkommunikáció a XXI. században már nem ATL és BTL eszközök kombinációjaként vizsgálandó. Minden kommunikál, megjelennek közvetlen és közvetett üzenetek. Az infokommunikációs technológiák forradalma nemcsak a média színtéren vezetett radikális szerkezeti átalakulásokhoz, hanem a vállalati kommunikáció területén is komoly változásokat idézett elő az ezredfordulót követően. A designkommunikáció nem csupán funkció és forma, hanem tartalom, üzenet, stílus és kultúra is egyben. Ez egy szemlélet, amely a designt és az életünket meghatározó gazdaságot, valamint a stratégiai kommunikációt próbálja összekötni a hozzáillő státusszal együtt. A kommunikáció ebben a formában nem egy utólagos sallang, hanem a problémakereséssel, problémamegoldással együtt születik és kódolódik a termék, szolgáltatás vagy éppen eljárás fejlődésébe.
A TDK szekció munkája során arra keressük a választ, hogy mit jelent a vállalati kommunikáció klasszikus és legújabb eszközei közötti átjárás tartalmi és technikai értelemben, az egyes eszközök szinergiái milyen feltételek között és hogyan használhatók ki, mik az üzenethordozók fogyasztói/felhasználói befogadásának tényezői, támogatói és hátráltatói. Kitérünk így a klasszikus és új generációs kommunikációs eszközökre, az olyan közvetett kommunikációs eszközökre, mint a termék, márka, csomagolás, vagy a divat, vizsgáljuk a kommunikáció gazdasági hátterét és művészi megoldásainak hatásait. TDK szekciónkba újszerű, tudományos kérdéseket felvető a technikát bátran használó, kísérletező kedvű szerzőket és szerzőcsoportokat várunk.

Szekciótitkár

Dr. Ásványi Katalin katalin.asvanyi@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 341
Telefon: +36 1 482 5648 • Mellék: 5648
témavezetőkajánlott témák
Ásványi KatalinFenntarthatóság és felelősségvállalás kommunikációja, felelős marketing
Cosovan AttilaIdentitásmenedzsment a tervezői kapcsolatteremtés kontextusában
Csordás TamásPénzintézetek reklámtevékenysége (ATL / ATL vs. online összehasonlítás / paid vs. owned media összehasonlítás)
Online közösségek vs. márkák (márkaközösségek üzleti szerepe; ellenmárkázás; online fogyasztói értékelések / panaszok)
Faludi JuliannaCobranding, Open design, Interkulturális márkázás
Horváth DóraDesingkommunikáció vs. designgondolkodás – elmélet / gyakorlat
Komár ZitaGender és reklám: nemi sztereotípiák megjelenítése és femvertising
Reklám- és médiaretorika: meggyőzési és manipulációs technikák
Énmárka: márkaépítés és kommunikációs stratégiák
Interkulturális kommunikáció
Markos-Kujbus ÉvaAz offline és online szájreklám marketingkommunikációs szerepe; Az online közösségek szerepe és működése
Simay AttilaSzemélyes adatok és a magánélet védelme (privacy); Internetes gazdaság Kínában
Varga ÁkosNeuromarketing; Online marketing; Hírek, álhírek a közösségi médiában

Marketingkutatás és fogyasztói magatartás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
Tanszékünk oktatói ebben az évben is várják azon hallgatók jelentkezését, akik elkötelezettséget éreznek a marketingkutatás, a fogyasztói magatartás és a nemzetközi marketing területeinek tudományos igényű vizsgálatához.
A szekcióban minden olyan hallgatót szívesen látunk, aki a piaci környezettel és a piac szereplőivel kapcsolatos információszerzéssel, és az információ marketing döntéshozatalban való felhasználásával kíván foglalkozni. Várjuk azokat a hallgatókat is, akik a vásárlók viselkedésének, illetve gondolkodásának megismerésére és megértésre kívánják helyezni a hangsúlyt, és dolgozatukban a vásárlási döntési folyamat külső (kultúra, társadalmi osztály, referenciacsoport, háztartás, család) vagy belső (percepció, tanulás, motiváció, attitűd) befolyásoló tényezőinek vizsgálatát tűzik ki célul.
A szekcióba a marketingkutatás, fogyasztói magatartás és nemzetközi marketing bármely területének vizsgálatával foglalkozó dolgozatot befogadunk és a Tanszék profiljának megfelelően konzultációs lehetőséget biztosítunk.
Kérjük, hogy azok a hallgatók, akik úgy döntenek, hogy elkezdik ezt a tudományos munkát, minél hamarabb keressenek témavezetőt. Ha a konzulens-választás nehézségekbe ütközik, akkor keressék a szekciótitkárt.
Javasoljuk a hallgatóknak, hogy kellőképpen leszűkített, és tudományosan megalapozott dolgozattal jelentkezzenek, amelynek feldolgozásában a konzulens nyújt segítséget.


Szekciótitkár

Dr. Ásványi Katalin katalin.asvanyi@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 341
Telefon: +36 1 482 5648 • Mellék: 5648
témavezetőkajánlott témák
Neulinger ÁgnesFogyasztói magatartás a családban/ háztartásban
Fogyasztási rítusok
Fogyasztói jól-lét
Malota ErzsébetKultúraközi kommunikáció, nemzetközi marketing
Bogáromi EszterAkkulturáció, fogyasztói akkulturáció
Hofmeister-Tóth ÁgnesSzimbólikus fogyasztás a fiatalok körébens
Kasza-Kelemen KataFogyasztói élmény (CX), Az adományozó, mint fogyasztó; Kulturális fogyasztás
Kajos AttilaNézői és részvételi sportfogyasztói magatartásvizsgálatok; Fogyasztói magatartás az online térben
Kemény IldikóOnline vásárlói magatartás
E-health helyzete, terjedése, elfogadása Magyaroszágon
Neulinger Ágnes
Bogáromi Eszter
Szemkamerás kutatás az akadémiai és üzleti kutatásokban
Hofmeister-Tóth Ágnes
Neulinger Ágnes
Értékkutatások a hazai lakosság körében Idősek a reklámokban

Marketingstratégia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketing Tanszék
A marketingstratégia szekcióban olyan dolgozatokat várunk, melyek a marketing stratégiai kérdéseit, valamint az azokhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati megfontolásokat tárgyalják,
ideértve a piaci stratégia, versenyelemzés, online-marketing, kereskedelem, szolgáltatások, valamint a non-profit területek marketingstratégiai témakörét is.
A szekció a mainstream területek mellett az alternatív megközelítésekben gondolkodókat is szívesen várja (pl. posztmodern). Bátorítjuk az olyan dolgozatokat, amelyek más tudományterület és a marketing módszereit közösen alkalmazzák.
A TDK keretében várjuk azokat a hallgatókat, akik elméletileg felkészültek, megfelelő kutatási kérdéseket képesek megfogalmazni akár egy gyakorlati területen is és azt tudományos igénnyel elemezni tudják.
A résztvevőknek a konzulensek széleskörű irodalmi és kutatási támogatást nyújtanak, magyar és idegen nyelvű irodalom ajánlásával, kutatási módszertani megoldások megvitatásával.


Szekciótitkár

Dr. Mitev Ariel Zoltán ariel.mitev@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
E épület, 355/a, 355
Telefon: +36 1 482 5523 • Mellék: 5326, 5523
témavezetőkajánlott témák
Agárdi IrmaKiskereskedelem, CRM
Bauer AndrásMarketingstratégia
Gyulavári TamásÁrképzés
Keszey TamaraMarketingtervezés
Kenesei ZsófiaSzolgáltatásmarketing
Kolos KrisztinaSzolgáltatásmarketing, Márkamenedzsment, Márka és fogyasztó kapcsolata
Mitev ArielTársadalmi marketing és alternatív megközelítések
Gáti MirkóBusiness marketing

Médiatudományi szekció

Meghirdető szervezeti egység: Kommunikáció és Szociológia Intézet
A Médiatudományi szekció a média és az újmédia kérdéseit vizsgálja, társadalomtudományi aspektusból, külön figyelemmel a közéleti kommunikáció, a marketingkommunikáció, illetve a médiatudatosság témaköreire. A szekció mind az elméleti, mind az empirikus kutatások iránt érdeklődő hallgatók munkáit fogadja.

Szekciótitkár

Dr. Veszelszki Ágnes agnes.veszelszki@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 310
Telefon: +36 1 482 7358 • Mellék: 7358
témavezetőkajánlott témák
Bodnár ÉvaGenerációs eltérések a munkaerőpiacon
Az önkéntesség személyiségháttere
Bokor TamásDigitális hálózati média mint iskolarendszeren kívüli oktató-nevelő eszköz
Újmédia-jártasság vállalkozások körében
Deli EszterVizuális retorika: képi kommunikáció, reklám, vizualitás a hírközlésben, filmelemzés
Médiaretorika: beszédelemzések, politikai retorika, kampánykommunikáció, érvelési hibák
Újmédia-kommunikáció: surveillance kultúra, online zaklatás, újmédia-tudatosság, médiakonvergencia
Forgács AttilaImagekutatás
Komár ZitaFérfi-női kommunikáció és a média: genderkérdések és nemi sztereotípiák megjelenése a reklámokban; femvertising; a femininitás és maszkulinitás változó dimenziói
Marketingkommunikáció: branding és personal branding; influencer marketing; reklámpszichológia
Retorika és (nyilvános) beszéd: érveléstechnika, manipuláció és meggyőzési stratégiák a kommunikációban
Kultúraközi kommunikáció a szervezeti és interperszonális kommunikációban
Pelle VeronikaA médiatudatosság kérdései: digitális kompetenciák, generációs különbségek, médiaoptimista és médiapesszimista paradigmák
A médiaoktatás kihívásai és lehetőségei: újmédia-tudatosságra nevelés az iskolában és azon kívül
Az újmédia jelenségköre: online platformok és sajátosságaik, használat és hatások
Székely Levente(Témafüggetlen) empirikus kvantitatív és kvalitatív kutatások: kérdőíves felmérések, fókuszcsoportok, interjús kutatások, kísérletek, marketing- és piackutatások (pl. célcsoport kialakítás, szegmentáció)
Médiafogyasztási és/vagy kommunikációs szokások, egyes társadalmi csoportok (pl. fiatalok, idősek stb.) szokásai

Mikroökonómia, versenypolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtani Intézet
A szekció elsősorban fogyasztói viselkedéssel, piacelméleti problémákkal és versenypolitikával foglalkozó dolgozatokat vár.

Szekciótitkár

Bakó Barna barna.bako@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Docens / Associate Professor
E épület, 225.1
Telefon: +36 1 482 5165 • Mellék: 5165
témavezetőkajánlott témák
Bakó BarnaJátékelméleti és piacelemzési problémák és alkalmazások
Berde ÉvaAz idősek munkaerőpiaci helyzetével összefüggő elmezések,
A megosztásos gazdaság, gig (meló) gazdasággal kapcsolatos elmezések, árdiszkriminációval kapcsolatos elemzések
Isztin PéterPiacelemzés, árelméleti alkalmazások, társadalmi jelenségek/problémák közgazdasági elemzése
Szakadát LászlóPiacelemzés, vállalatelmélet és ösztöntési problémák, járadékvadászat, szabályozás, antitröszt

Monetáris politika és pénzügyi stabilitás szekció

Meghirdető szervezeti egység: MNB Intézet

Szekciótitkár

Vonnák Balázs balazs.vonnak@uni-corvinus.hu
C épület, 214
témavezetőkajánlott témák
Vonnák BalázsMonetáris transzmisszió elmélete és becslése
Monetáris politikai reakciófüggvények, becslésük
Monetáris politikai rezsimek
Monetáris politika modellezése DSGE modellkeretben
Nemkonvencionális monetáris politika
Kolozsi PálMonetáris politikai eszköztár
Lehmann KristófNemkonvencionális monetáris politika
Monetáris politika és pénzelmélet
Digitális jegybankpénz
Nemzetközi monetáris politika, spillover-hatások
Világi BalázsMonetáris makroökonómiai modellek
Makroprudenciális politikák modellezése
Endogén pénzteremtés modellezése
Baranyai EszterMonetáris politika és pénzügyi stabilitás
Makroprudenciális politika
Árnyék-bankrendszer
Gánics GergőEmpirikus monetáris makromodellek
Monetáris transzmisszió becslése
Neszveda GáborMonetáris politika és eszközárak
Nemracionális befektetői döntések és pénzügyi stabilitás
Sebestyén GézaKriptovaluták és monetáris politika
Kriptovaluták és pénzügyi stabilitás
Makroprudenciális kockázatok felépülése a bankrendszerben

Nemzetközi gazdálkodás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Központ
A szekció a nemzetközi gazdasági és gazdálkodási folyamatok gazdasági és társadalmi hatásaival foglalkozik, különös tekintettel a globális és regionális folyamatokra, illetve a vállalatok, vállalkozások működésére. Olyan dolgozatokat várunk mind elméleti, mind pedig gyakorlati vonatkozásban, amelyek a nemzetközi, az egyes nemzeti, valamint az európai piacok jellemzőivel, a piacra lépés technikáival, elemzésével foglalkoznak. Érdeklődés esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Szekciótitkár

Dr. Jenes Barbara barbara.jenes@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 385
Telefon: +36 1 482 5589 • Mellék: 5589
témavezetőkajánlott témák
Kacsirek Lászlónemzetközi kereskedelem, kereskedelempolitika, globális gazdasági és kereskedelmi trendek, nemzetköziesedés, egyes ország és regionális szereplők, D. Trump kereskedelempolitikája
Mészáros Ádámközvetlen külföldi beruházások, beruházásösztönzés, magyar külgazdasági kapcsolatok
Meisel Sándornemzetközi gazdaság, nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika, európai integráció, EU politikák
Miskolcziné Gábriel Mónikanemzetközi szállítmányozás és logisztika, elllátási lánc menedzsment
Jenes Barbaranemzetközi marketing, nemzetközi reklám, kulturális különbségek, nemzetközi márkázás
Kiss Attilaexportfinanszírozás, exportösztönzés, nemzetközi adózás

Nemzetközi tanulmányok szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
A szekció a 20-21. század nemzetközi kapcsolatainak témakörében vár dolgozatokat. A nemzetközi rendszer aktorait, kihívásait, konfliktusait bemutató munkák hozzájárulnak a nemzetközi kapcsolatok hazai kutatásához, lehetőséget nyújtva a hallgatóknak ahhoz, hogy elmélyedjenek a nemzetközi politika, a nemzetközi jog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok aktuális trendjeinek megértésében.

Szekciótitkár

dr. Lehoczki Bernadett bernadett.lehoczki@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, C.515
Telefon: +36 1 482 7221 • Mellék: 7221
ajánlott témák
Állami és nem állami szereplők a nemzetközi rendszerben
A nemzetközi jog fejlődése, aktorai és dilemmái
A nemzetközi migráció kihívásai
A globalizáció hatásai a nemzetközi rendszerre
Politikai és gazdasági folyamatok az egyes világrégiókban
Emberi jogok és nemzetközi kapcsolatok
A nemzetközi politika elmélete és a gyakorlat találkozása
A külpolitika gazdaságiasodása, gazdaságdiplomácia
Civilizációk és kultúrák a nemzetközi rendszerben, ezek hatása az államközi kapcsolatokra
Biztonságpolitikai dilemmák a 21. században
Nemzetközi terrorizmus: kihívások és megoldási kísérletek
Aktuálpolitikai kérdések, különös tekintettel a nagyhatalmak szerepvállalására

Pandémiák közgazdaságtana szekció

Meghirdető szervezeti egység: Széchenyi István Szakkollégium
A szekció célja a jelenlegi kornavírus világjárvány kapcsán a közegészségügy közgazdaságtanának vizsgálata. Ezen belül kiemelten a következő kérdések vizsgálata: az egészség-tőke szerepe pandémiák idején, az élet értékének közgazdaságtana, racionális egyéni óvintézkedések, beruházás közegészségügyi tőkébe (pl vakcinák, kórházi kapacitás etc.), a járványügyi politika mint mobilizációs probléma, a járvány makrogazdasági hatásai, intergenerációs kapcsolatok, munkapiaci hatások, technológiai adaptáció, költség-haszon elemzés. 

Szekciótitkár

Dr. Isztin Péter peter.isztin@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 223
Telefon: +36 1 482 5363 • Mellék: 5363
témavezetőkajánlott témák
Bakó BarnaA járvány hatása a közösségi közlekedés egyes formáinak használatára
Kit oltsunk be előbb? – priorizálás a közegészségügyben
Berde ÉvaA Covid-19 hatása a generációk közötti kapcsolatokra
Elek PéterEmpirikus elemzések
Isztin PéterEgyéni és közösségi beruházás egészségbe/közegészségbe és racionális egyéni óvintézkedések járvány idején
Járványügyi intézkedések elemzése és költség-haszon vizsgálata
Változó szokások járvány idején és járvány után
Erőforrás-allokációs problémák
Mihályi PéterA Covid-19 járvány makrogazdasági vonatkozásai

Pénzügy szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Tanszék
A szekció szívesen fogad a Pénzügy Tanszék oktatási és kutatási területeihez kapcsolódó elméleti és gyakorlati megközelítésű témákat makro‐, mikro‐, banki, nemzetközi pénzügyek és a közpénzügyek területén.

Szekciótitkár

Vaskövi Ágnes agnes.vaskovi@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Pénzügy Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 221.2, 239
Telefon: +36 1 482 5190, +36 1 482 5560 • Mellék: 5190, 5560
témavezetőkajánlott témák
A tanszéki munkatársak kutatási területe, elérhetőségei és a fogadóórák megtalálhatóak a Tanszék honlapján:
http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=penzugy_oktatok
Adópolitika, adózás
Egészségügy‐ és nyugdíjfinanszírozás
Pénzelmélet, pénzügypolitika
Hitelpénzrendszer működése, pénzügyi egyensúlyhiányok és pénzügyi stabilitás
Banki kockázatok
Bankszabályozás, nemzetközi pénzügyek, FinTech
Monetáris politika, euróövezet
Adónemek és adórendszerek
Alternatív finanszírozási rendszerek
Államadósság, állampapír-piacok

Számvitel szekció

Meghirdető szervezeti egység: Számvitel Tanszék
Minden, ami kapcsolódik a számvitelhez.

Szekciótitkár

dr. Adorján Csaba adorjan.csaba@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet / Számvitel Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 315
Telefon: +36 1 482 5031 • Mellék: 5031
Dr. László Norbert norbert.laszlo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet / Számvitel Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 310
Telefon: +36 1 482 5351 • Mellék: 5351
témavezetőkajánlott témák
a Számvitel Tanszék munkatársaiA számviteli szabályozás változásának iránya itthon és külföldön
Nemzeti szabályozások számviteli összehasonlítása
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS)
Pénzügyi instrumentumok számvitele
Számviteli törvény, vagy magyar számviteli standardok
Számviteli törvény a gyakorlatban
Könyvvizsgálat elmélete és gyakorlata
Számvitel az adótörvények tükrében
Vezetői számvitel
Vezetői döntések számviteli támogatása
Költségszámítás és -gazdálkodás új irányzatai, számviteli kérdései
Felelősségi elven felépített számviteli rendszerek
Transzferárak számvitele
A cash flow-kimutatások elméleti és gyakorlati kérdései
Számviteli információkra épülő elemzések
Bankszámvitel szabályozásának dilemmái
Pénzügyi vállalkozások (biztosítók és lízingcégek) számviteli sajátosságai
A lízing magyar és nemzetközi szabályozása
Költségvetési számvitel jelene és jövője
Speciális céghelyzetek számviteli és könyvvizsgálati kérdései
Konszolidált beszámolók elméleti és módszertani kérdései

Politikai gazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Mikroökonómia Tanszék
A szekcióba olyan szerzők dolgozatait várjuk, akik a gazdasági folyamatokat politikai vonatkozásukkal együtt elemzik, legyen az akár iparág-, országspecifikus, regionális, vagy globális keretbe foglalva. A szekció befogad minden, a klasszikus és modern politikai gazdaságtan tárgykörébe tartozó, tudományos igénnyel megírt pályamunkát.

Szekciótitkár

dr. Sárvári Balázs balazs.sarvari@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 225.1
Telefon: +36 1 482 5165 • Mellék: 5165
Drabancz Áron aron.drabancz@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
PhD Hallgató / PhD Student
E épület, 223
Telefon: +36 1 482 5363 • Mellék: 5363
témavezetőkajánlott témák
Akinek még nincs konzulense, tanácsért forduljon a szekció titkárához.A szekció fókuszában kiemelt helyen szerepelnek az alábbi témák:
a világrend alakulásának hosszú távú politikai, gazdasági és kulturális aspektusai, különös tekintettel ezek elméleti hátterére
globalizáció elmélete
erkölcsi-kulturális értékek érvényesítése gazdasági eszközökkel
információs és tudásalapú gazdaság
a fejlődéssel összefüggő elméleti közgazdasági eredmények különös tekintettel az iparpolitikára

Politikatudományi szekció

Meghirdető szervezeti egység: Politikatudományi Tanszék
A szekcióba várjuk azon politikatudományi tárgyú dolgozatokat, amelyek a tágan értelmezett politikai rendszer egy vagy több elemével kívánnak foglalkozni. Az írások irányulhatnak a politikai intézmények leírására és összehasonlítására, politikai szereplők (pártok, politikusok) vizsgálatára, választások vagy választói magatartás bemutatására, egyes politikai események magyarázatára, de lehetnek közpolitikai, politikaelméleti, politikatörténeti vagy akár politikai kommunikációs tárgyúak is. A konzulensek megtalálásához segítséget nyújtó oldal:
http://old.uni-corvinus.hu/index.php?id=dipomelo

Szekciótitkár

Dr. Ványi Éva eva.vanyi@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 305
Telefon: +36 1 482 7376 • Mellék: 7376
témavezetőkajánlott témák
Balázs Zoltánmagyar és egyetemes politikai eszme/elmélettörténet
ideológiák, politikai értékek
erkölcs és politikai kapcsolata
társadalmi hatalom és bizalom viszonyai
politika és vallás/egyházak
önkormányzatok
hatalmi ágak
politika az irodalomban
Dúró Józsefeuroszkepticizmus
politikai radikalizmus, radikális/alternatív pártok
radikális jobboldal
populizmus
kelet- és közép-európai politikai rendszerek
nyugat-európai politikai rendszerek
Farkas Bede Katalinpolitikaidiskurzus-elemzés (magyar, UK, USA)
diktatúrák kommunikációja
amerikai elnöki beszédek
reprezentációk
brit radikalizmus
Gallai Sándorkelet-európai politikai rendszerek
magyar politikai rendszer
kormányzás és közpolitika
migráció
Körösényi Andráspolitika a “post-truth” vagy/és populizmus korában
liberális demokráciák dekonszolidációja (USA, Olaszország, Franciaország)
autoriter vagy/és hibrid rezsimek (pl. Oroszország, Törökország, kelet- és közép-európai államok)
demokrácia- és képviseletelméletek
pragmatikus, ideologikus vagy/és karizmatikus politikai vezetés
vezetés, manipuláció és demokrácia
az Orbán-rezsim és politikatudományi értelmezései
Kurtán Sándorparlamentarizmus Magyarországon
osztrák és német politikai rendszer
titkosszolgálatok helye a politikai rendszerben
Toronyai Gáborpolitikai filozófia
politikai eszmetörténet
Ványi ÉvaXX. századi egyetemes és magyar politikatörténet
kormányzati döntéshozatal
pártkormányzás – párt és kormány kapcsolatrendszer a demokratikus rendszerekben
politika és közigazgatás
politikai elit a rendszerváltás előtt és után
film és politika
művészet és politika
politikai szocializáció
Várnagy Rékahelyi politika
nők a politikában
politikai kampány
parlamenti politika

Public policy and management section (angol nyelvű szekció)

Meghirdető szervezeti egység: Department of Public Policy and Management
We welcome papers to the section in which authors make a research on

 • the actors, institutions, processes, mechanism and decisionmaking on different levels (national, regional, European) of governance, and in the public or nonprofit sector in a broad sense, or on
 • any public policy area, or policy measure from theoretical or practical perspective
 • by using scientific approaches from the field of economics, public policy, political science, sociology, management studies and other fields of social sciences.

Szekciótitkár

Petrovics Nándor nandor.petrovics@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
Központi épület – Fővám tér 8, 275
Telefon: +36 1 482 5032 • Mellék: 5032
témavezetőkajánlott témák
Attila BARTHAWelfare policy reforms
Development policy and well being
Economic policy and institutions
Corruption and governance
Sándor CSENGŐDINetwork industry and departmental regulation
Role of the State in encouraging research, development and innovation
Subvention of SMEs and competitiveness
Effective implementation of public functions of the State
Planning and evaluation of public policies
György HAJNALReforms, structures, and problems of government and governance on subnational and national levels
Europeanization of national administrations and policies
Policy processes and policy problems
Any of the research topics of Professor Hajnal: latest list of publications is available here:
https://scholar.google.hu/citations?hl=en&user=ozlQc4sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Márton UGRÓSDYPerformance management in public organizations

Statisztika és ökonometriai szekció

Meghirdető szervezeti egység: Statisztika Tanszék
A Statisztika Tanszék ebben a tanévben is meghirdeti TDK témajavaslatait a statisztika és ökonometria iránt érdeklődő hallgatók számára. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiket érdekel az alkalmazott statisztika, ökonometria, képesek a tananyag továbbgondolására és alkalmazására és szívesen tanulnának a tananyagon túlmutató ismereteket.
Természetesen más statisztikai vagy ökonometriai vonatkozású téma is választható, amihez igény esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Szekciótitkár

Dr. Mák Fruzsina fruzsina.mak@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Statisztika Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 111
Telefon: +36 1 482 5545 • Mellék: 5545
témavezetőkajánlott témák
Fellner ZitaHáztartások viselkedésének empírikus vizsgálata mikroszintű adatok felhasználásával
Ferenci TamásMetaanalízisek módszertana és a publikációs torzítás statisztikai alapú detektálása
Statisztikai próbák vizsgálata Monte Carlo-szimulációval
Többváltozós adatvizualizáció
Statisztikai modellek összekapcsolt tér és idő dimenzióban („spatiotemporal modeling”)
Túlélés-analízis többszörös eseményekkel
Keresztély TiborElőrejelzés és szcenárió-elemzés kalibrált makromodellel
Madari ZoltánGazdasági idősorok elemzése, kiemelten VAR és VECM modellek alkalmazása
Panel adatok elemzése
Mák FruzsinaPénzügyi és energiapiaci idősorok elemzése
Statisztikai és ökonometriai modellek és gyakorlati alkalmazásuk a pénzügyi és energiapiacokon
Ruzsa GáborStatisztikai és pszichometriai modellek alkalmazása a viselkedéselemzésben
Sugár AndrásBeruházások kvantitatív elemzése
Energiafelhasználás előrejelzése Magyarországon
A rejtett gazdaság egyes szegmenseinek elemzése, nagyságának becslése
Tipikus eloszlások a gazdaságban, társadalomban, elmélet és gyakorlat
Villamosenergia és gázfogyasztás elemzése, háztartásstatisztika, előrejelzések, hőmérsékletfüggés
Hedonikus árindex, lakásárak változásának mérése

Stratégiai és nemzetközi menedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vezetés és Stratégia Tanszék
A szekció a stratégiai és a nemzetközi menedzsment aktuális kihívásait és az arra adott megoldásokat tárgyalja.
Ajánlott témák: A szekció a stratégiai tervezési (Balaton K. et al. 2017: Stratégiai és üzleti tervezés) és stratégiai menedzsment (Balaton K. et al. 2010) törzstárgyakban tárgyalt témakörökhöz kapcsolódóan vár dolgozatokat. Megközelítésüket tekintve a dolgozatok lehetnek egy-egy témát körüljáró áttekintő munkák vagy egyes iparági illetve konkrét vállalati problémákat bemutató esetközpontú művek is. Módszertan tekintetében egyaránt üdvözöljük a kvantitatív és a kvalitatív módszerek alkalmazását.

Szekciótitkár

Felsmann Balázs balazs.felsmann@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet
Intézetigazgató, szakmai irányító, egyetemi adjunktus / Institute Director, Professional Manager, A
E épület, 367
témavezetőkajánlott témák
A konzulensek tekintetében a Vezetés és Stratégia Tanszék valamennyi munkatársa, doktorandusza örömmel áll a hallgatók rendelkezésére. A konzulens választásában a szekciótitkár segítségét is igénybe vehetik.A vállalkozások szerepének társadalmi és gazdasági vizsgálata a növekedés szempontjából;
Stratégiai kettős képesség feltárása, amely magába foglalja mind a felderítést, mind a kiaknázást;
A szervezeti tudásmegosztási folyamatok, a tanulás és a megújulás kapcsolódási pontjainak vizsgálata;
Az egyes generációk (X, Y, Z) és a vállalkozói kultúra kapcsolatának feltárása;
A digitális átalakulás kezelése (Ipar 4.0);
A vállalatközi kapcsolatrendszer új formáinak megjelenése, a hálózatosodás és a virtuális szervezetek növekvő térhódítása, ezzel párhuzamosan a vállalatok határainak elmosódása;
Vállalati integrációk, egyesülések és vállalatfelvásárlások, amelyek a szervezeti koncentráció új minőségét eredményezik;
Az üzleti tevékenység globalizációjának folytatódása;
Leányvállalati stratégiák nemzetközi vállalatcsoportokon belül;
A hazai tulajdonú vállalatok növekedési útjai;
Regionális integrációk szerepének erősödése;
A technológiai fejlődés stratégiai jelentőségének növekedése, a K+F tevékenység versenyképességet befolyásoló szerepének fokozódása;
A stratégiai menedzsment intézményi megközelítése;
A tulajdonosiérték-alapú megközelítés és ennek gyakorlati kérdései;
A társadalmi felelősség és a felelős vállalat koncepciójának erősödése és hatása a vállalati stratégiák tartalmára;
Stratégiai változások vezetése.

Szociológia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szociológia és Társadalompolitika Tanszék

Szekciótitkár

Dr. Vicsek Lilla lilla.vicsek@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 403
Telefon: +36 1 482 7332 • Mellék: 7332
ajánlott témák
Egy társadalom- vagy fejlesztéspolitikai relevanciával bíró társadalmi probléma (például szegénység, etnikai konfliktusok, deviancia, szegregáció) vizsgálata – vagy egy fontos szociológiai elmélet, megközelítés kritikai elemzése és/vagy empirikus tesztelése.

Tőkepiac szekció

Meghirdető szervezeti egység: MNB Intézet

Szekciótitkár

Neszveda Gábor gabor.neszveda@uni-corvinus.hu
C épület, 213
témavezetőkajánlott témák
Baranyai EszterÁrnyék-bankrendszer
Hitelezés és klímaváltozás
Gánics GergőEmpirikus makromodellek
Elemzői becslések
Neszveda GáborEszközárazás
Viselkedési közgazdaságtan és a tőkepiac
Sebestyén GézaKriptovaluták
Kriptovaluták és pénzügyi stabilitáss

Turizmus szekció

Meghirdető szervezeti egység: Turizmus Tanszék
A Turizmus Tanszék munkatársai sokrétű oktatási és kutatási tevékenységükhöz kapcsolódó témákban állnak a tudományos igényű kutatások iránt érdeklődő, TDK-dolgozatot írni szándékozó hallgatók rendelkezésére.
Az alábbiakban néhány olyan témakört és hozzá témafelelősöket sorolunk fel, amelyekkel kapcsolatban tanszékünk oktatói a hallgatók kutatási tevékenységét konzulensként támogathatják. A Turizmus Szekció a témavezetők által megjelölt, lehetséges kutatási témákhoz képest további, a Tanszék oktatóinak profiljába illő kutatási témák befogadására is nyitott.
Tanszékünk munkatársai minden, a tudományos igényű kutatások iránt érdeklődő, illetve amellett elkötelezett hallgató jelentkezését várják. Amennyiben a kutatási téma vagy a témavezető-választás kapcsán merül fel kérdés, kérjük, forduljanak bizalommal a szekciótitkárhoz!

Szekciótitkár

Dr. Kiss Kornélia kornelia.kiss@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Turizmus Tanszék
Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
E épület, 312
Telefon: +36 1 482 5131 • Mellék: 5131
témavezetőkajánlott témák
Ásványi KatalinFenntartható turizmus, fenntartható rendezvények, Családbarát turizmus
Hegedüs SáraFenntarthatóság és környezettudatosság a turizmusban
Irimiás AnnaDigital detox utazások az Instagramon, Érzelmi intelligencia a turizmusban
Jászberényi MelindaKulturális turizmus, Fesztiválturizmus
Keller KrisztinaInnováció és kreativitás a turizmusban, Kerékpáros turizmus, Egészségturisztikai beruházások helyi gazdaságra gyakorolt hatása
Kiss KornéliaA turisztikai élmény, Idősek foglalkoztatásának lehetőségei a turizmusban, idősek turisztikai foglalkoztatásának hatásai egyéni és közösségi szinten, Környezettudatosság a turizmusban
Michalkó GáborOverturizmus Budapesten, Turizmus és biztonság, A nemkonvencionális turisztikai mobilitás, Covid és turizmus
Pinke-Sziva IvettInnovatív marketingkommunikáció a turizmusban, Desztináció menedzsment és marketing
Szakály OrsolyaGasztroturisztikai kihívások

Vállalatgazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A szekció felöleli a vállalatgazdaságtan, stratégiai menedzsment, piacelemzés, versenyképesség, sportmenedzsment, tudásmenedzsment, vállalatértékelés témaköreit.

Szekciótitkár

Kazainé Ónodi Annamária annamaria.kazaineonodi@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 145
Telefon: +36 1 482 5174 • Mellék: 5174
Kazainé Ónodi Annamária annamaria.kazaineonodi@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 145
Telefon: +36 1 482 5174 • Mellék: 5174
Kazainé Ónodi Annamária annamaria.kazaineonodi@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 145
Telefon: +36 1 482 5174 • Mellék: 5174
témavezetőkajánlott témák
András KrisztinaA (hivatásos) sport üzleti kérdései
Czakó ErzsébetFeltörekvő országok vállalatai az Európai Unióban
Havran ZsoltA humán erőforrás menedzsment szerepe a sportban
Hivatásos labdarúgás játékospiacához kapcsolódó elemzés (kiválasztott bajnokságok, vagy klubok elemzésével
Kelet-közép-európai hivatásos labdarúgás üzleti elemzése (több aspektus lehetséges: játékospiac, nézőszámok, bevételek, szponzorok, televíziós jogdíjak, nemzetközi szereplések stb.)
Kajos AttilaSportfogyasztás mögött húzódó motivációk
1. Részvételi (aktív) sportfogyasztás motivációinak vizsgálata
2. Nézői (passzív) sportfogyasztás motivációinak vizsgálata
Gender hatás a sportmarketing területén
1. Női és férfi sportolók önábrázolása (self representation) a közösségi média kommunikációjuk során
2. Női és férfi ábrázolásmód a sporttermékek reklámjaiban
3. Nőket és férfiakat célzó sporthoz köthető termékek és szolgáltatások marketingkommunikációjának különbségei
4. Női és férfi sportolók ábrázolása közötti különbségek a sporthoz kötődő reklámokban
Márkaépítés a sportban
1. Sportegyesületek, sportcsapatok márkaépítése
2. Sportegyesültek, sportcsapatok online márkakommunikációja
3. Személyes márkázás a sport területén
4. Sportolók egyéni márkaépítése a közösségi médián keresztül
5. Munkáltatói márkaépítés a sport terültén
A kiterjesztett valóságban rejlő marketing lehetőségek
Az esport társadalmi és gazdasági kérdései
Kiss JánosVállalati innováció
Az innováció hatása a vállalati versenyképességre
Innovációs együttműködések
Innováció és fenntarthatóság. Környezeti innovációk.
Az üzleti modell innovációk jelentősége
A romboló (diszraptív) innovációk jelentősége
A magyar innovációs rendszer helyzete
Kazainé Ónodi AnnamáriaVállalati teljesítménymérés
Tulajdonosi-érték szemlélet versus érintett elmélet (etikai dilemmák)
Kihívások az emberi erőforrás menedzsment területén a 4. ipari forradalom tükrében
Hazai kis vagy középvállalatok nemzetközivé válása (Vállalati esettanulmány készítés)
Kozma MiklósMagyar cégek nemzetközi sikerei
a) Magyar startupok – miben rejlik az eddigi siker, és hogyan tovább a nemzetközi színtéren? (esettanulmány)
b) Magyar informatikai vállalatok nemzetközi sikerei – min múlik, kin múlik a siker, és mit tehetünk a fenntartható gazdasági eredményesség érdekében? (esettanulmány)
Emberierőforrás-menedzsment
a) Nemzeteken átívelő és országon belüli kulturális különbségek a vállalatvezetésben – megjelenési módja, gyökerei, hatása a teljesítményre
b) A kulturális intelligencia – és ennek mérési lehetőségei a vállalati gyakorlatban
c) A globális tudáshoz való hozzáférés vállalati megoldásai – technológia, szervezés, kihívások, stratégiai előnyök/hátrányok
d) A participatív (bevonó) munkakörnyezet hatása az egyéni és a vállalati teljesítményre
e) Az emberierőforrás-menedzsment döntések gyakorlati kihívásai – kapcsolat a vonalbeli vezetők szerepével (esettanulmány)
Szabadidősport
a) Hálózatok a szabadidősportban – a közösség motiváló, tájékoztató és megtartó ereje
b) Motiváció a szabadidősportban – kit mi mozgat meg, hogyan éli meg mozgás örömét a szabadidőben?
c) Játékosítás (gamification) a szabadidősportban – lehetőségek és korlátok, itthon és külföldön
Professzionális sport
a) Sportklubok menedzsmentje – elüzletiesedő sport és/vagy átpolitizált sport? Lehet-e a sportklub vagy sportesemény a közösség, a lakosság szolgálatában? (esettanulmány)
b) Sportklubok menedzsmentje – a klub szerepe a település és a kistérség fejlődésében – gazdasági és azon túli pozitív hatások és kihívások (esettanulmány)
c) Sportklubok menedzsmentje – hogyan legyünk sikeresek nemzetközi szinten? A nemzetközi működés céljai, gyakorlata, kihívásai (esettanulmány)
Máté TündeSportturizmus – Milliárdos üzlet a sportturizmus?
1. Sportrendezvényekre szakososodott utazási iroda (irodák) üzleti működésének bemutatása, elemzése
2. Nem specializálódott, széles kínálattal rendelkező utazási irodák kínálatának elemzése, ebben a sportrendezvények megjelenésének bemutatása, elemzése
Aktív sportolást nyújtó sportturisztikai célpontok Magyarországon
1. Példáként: Sípályák és vízisportközpontok üzleti működésének bemutatása és elemzése (Eplény, Kékestető, Mátraszentistván, Lupa WakeCentrum, Dunaharaszti)
Sportrendezvények (kiemelten szabadidős) szervezésének üzleti elemei Példaként: Futóversenyek, FittAréna
Rendezvények, a rendezvényszervezés üzleti működése
Pistrui BenceA stratégia támogatása IT eszközökkel
A stratégia átalakulása a XXI. századra születő és eltűnő üzleti modellek
Sebrek SzabolcsVállalati átalakulás kulcsmotívumai a hatékony működés érdekében
Észlelés, megragadás, átalakítás – mint dinamikus vállalati képesség és a vezető szerepe a piaci versenyben
Szervezeti tanulási folyamat a hazai KKV-k nemzetközi piacra lépése nyomán
Külső technológia keresés hatása a vállalat stratégiájára és innovációs politikájára
A siker záloga a vállalati átalakulás terén: (nyitott) innováció
Innováció hatása a szervezet fejlődésére (méret, tevékenységi kör, termékportfolió)
Szalay ZsuzsannaLokális elszámoló-rendszerek bevezetésének és működtetésének feltételei
A vetélkedő, a rivalizáló és az együttműködő magatartásformák értékelése
Szolidáris gazdaság a múltban, a jelenben és a jövőben
Lokális elszámoló-rendszerek bevezetésének és működtetésének feltételei
Helyi gazdaságfejlesztés jó gyakorlatainak összehasonlítása, bemutatása pl.: Rozsály
A spanyol Mondragon szövetkezet válsága és túlélése
Érvek és ellenérvek az EU és az USA között tervezett (megbukott? ) TTIP egyezményről
Mire tanít bennünket Ladakh, India legészakibb tartományának sorsa?
A menedzsment forradalma: a Google modell
Művészet-gazdaságtan
Stocker MiklósTudás alapú vállalatfelfogás
Sportszervezetek gazdálkodásának kérdései
Versenyképesség a sportban
Sport és innováció
Wimmer ÁgnesElektronikus és nyomtatott tartalmak versenye a könyvkiadásban vagy a lapkiadásban
E-könyv és e-tananyag itthon és külföldön – piacelemzés
Szerzői jogsértések hatása a szerzői jogvédelem alá eső termékek piacain
Piacelemzés a könyvpiacon, piaci szegmensek és/vagy piaci szereplők elemzése
Üzleti modellek és üzleti teljesítmény
A közösségi média szerepe a szolgáltatások fejlesztésében

Vállalkozás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vállalkozásfejlesztési Intézet
A vállalkozás szekció minden olyan témát felölel a vállalkozásoktatás, vállalkozásfejlesztés témakörétől a vállalkozások indításától, menedzselésétől, eladásán keresztül a vállalkozások etikai problémájáig, a fenntartható fejlődésen át a vállalkozások versenyképességéig, amelyek vagy egy mai magyar vállalkozó (vállalkozás) életében relevánsak, vagy közvetlenül kapcsolódnak az Intézet e témakörben folytatott kutatásaihoz. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik szívesen ismerkednének meg közelebbről a vállalkozások világával, konkrét vállalkozókkal, illetve szívesen elemeznék a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét, valamely problémáját vállalkozói nézőpontból.
Az alább felsorolt témajavaslatok irányadó jellegűek. A tanszék tevékenységéhez kapcsolódó más témákat is befogadunk, előzetes egyeztetés alapján.

Kapcsolódó elérhetőségek

Kerékgyártó Gábor gabor.kerekgyarto@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
Tudományos segédmunkatárs / Assistant Research Fellow
E épület, 331
Telefon: +36 1 482 5207 • Mellék: 5207
témavezetőkajánlott témák
Innováció, inkubáció, spin-off, startupBéza DánielEgyetemi spin-offok – gyakorlatban működő technológiatranszfer és tudásáramlás a kutatóhelyek és a piac szereplői között
Vecsenyi JánosVállalkozásindítás folyamata és támogató eszközei, módszerei
Petheő AttilaA lehetőség ablaka, avagy új piaci trendek, amik lehetőséget nyitnak KKV-k számára
Kállay LászlóStartup vállalkozások menedzsmentproblémái
Kerékgyártó GáborBudapest startup ökoszisztémájának vizsgálata
Hazai vagy külföldi startup esetek bemutatása, elemzése
Vállalkozások finanszírozása, pénzügyeiMihalkovné Szakács KatalinKisvállalkozások finanszírozása
Freész GergelyKockázati tőke, üzleti angyalok
Petheő AttilaKisvállalkozások alapításának és finanszírozásának problémái
Vállalkozások menedzsmentjeVecsenyi JánosInduló vállalkozások menedzsmentjeű
A növekedést választó kis-és középvállalkozások stratégiái
Petheő AttilaKkv menedzsment a gyakorlatban
Mihalkovné Szakács KatalinCsaládi vállalkozások erősségei és gyengeségei
A HR feladatai és lehetőségei a KKV-szektorban
Vállalkozás-fejlesztési politikák, KKV adózás, KKV támogatásokKállay LászlóVállalkozásfinanszírozás, vállalkozásfejlesztés
Kerékgyártó GáborKormányzati vállalkozásfejlesztési eszközök
Kormányzati vállalkozásfejlesztési politika itthon/külföldön
A gazdasági kamarák szerepe a vállalkozások életében
Vállalkozások közterhei, állami támogatásai
Vállalkozásoktatás, vállalkozó képzésVecsenyi JánosKisvállalkozók és kisvállalkozások oktatása, képzése
Mihalkovné Szakács KatalinVállalkozói személyiség
Kisvállalkozók és kisvállalkozások oktatása, képzése
Vállalkozói ismeretek, vállalkozói készségek és kompetenciák az oktatásban
A KKV-k helyzete változó környezetbeKállay LászlóKKV a válságban
Kerékgyártó GáborKisvállalkozások szerepe és működése egy-egy szektorban (Pl. borászat, édeségipar, autókereskedés, stb.)
Vállalkozói esetek elemzése
Etikusan, fenntarthatóan működő vállalkozásokBéza DánielParadigmaváltó “kék gazdaság”: A környezettudatosan működő vállalkozások versenyképessége

Vállalkozásfejlesztés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vállalkozásfejlesztési Intézet
A Vállalkozásfejlesztés szekció elsősorban a vállalkozás/vállalat alapításával, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos témakörökben várja a dolgozatokat. Ebbe éppúgy beletartozik a vállalati stratégia alkotásának folyamata és tartalmi vizsgálata, mint a pénzügyi elemzések elkészítése, az innováció, a projektmenedzsment, az üzleti tervezés vagy a döntéstámogató rendszerek. Azonban más vállalkozáshoz kapcsolódó témakörökben is szívesen várjuk hallgatók jelentkezését. Szekciónkban lehetőség van mind elméleti, mind gyakorlati téma választására és kidolgozására. Ebben nyújtanak segítséget oktatóink, akik örömmel állnak rendelkezésre akár az ötletgyűjtés fázisában, akár pedig a dolgozat megírása során.
Ajánlott témák:

 • Csődelőrejelzés
 • Energiapolitika, ellátásbiztonság
 • Értékelemzés
 • Gamification
 • Kockázati tőkefinanszírozás
 • Megújuló energia
 • Pénzügyi teljesítménymérés
 • Projektportfolió-menedzsment
 • Projektvezetés
 • Stratégiai menedzsment
 • Tudásmenedzsment
 • Üzleti tervezés
 • Vállalat-, és vállalkozás-finanszírozás
 • Vállalati döntéstámogató rendszerek
 • Vállalkozásfejlesztési politika
 • Vállalkozás innováció

A témakörökhöz kapcsolódó konzulenseket az alábbi lista tartalmazza, azonban az oktatóval való egyeztetés után ezektől el lehet térni. Kérdés esetén, vagy, ha támpont, javaslat szükséges, akár a konzulenssel, akár a témával kapcsolatban, kérjük, írjon a balint.blaskovics@uni-corvinus.hu címre.

témavezetőkajánlott témák
Aranyossy MártaGamification
Vállalati döntéstámogató rendszerek
IT-projektek értékelése
Blaskovics BálintProjektsiker
IT projektmenedzsment
Projektmenedzsment humán oldala
Csendes IstvánProjektporfólió-menedzsment
Csubák KrisztiánVállalat-, és vállalkozás-finanszírozás és -értékelés
Deutsch NikolettEnergiapolitika
Megújuló energia
Stratégiai menedzsment
Techno-innováció
Fiáth AttilaPénzügyi teljesítményérés
Vállalati döntéstámogató rendszerek
Fekete IstvánProjektmenedzsment
Kockázatmenedzsment
Felméry ZoltánVállalkozásfejlesztési politika
Filepné Nagy ÉvaVállalkozás innováció
Hoffer IlonaVállalkozás innováció
Értékelemzés
Horváth ViktóriaProjektmenedzsment
Tudásmenedzsment
Jáki ErikaKockázati tőkefinanszírozás
Üzleti tervezés
Vállalatfinanszírozás
Jelen TiborStratégiai menedzsment, projektmenedzsment
Kristóf TamásVállalat-, és vállalkozásfinanszírozás
Csődelőrejelzés
Mészáros TamásStratégiai menedzsment
Nyitrai TamásCsődelőrejelzés
Pénzügyi teljesítménymérés
Szabó LajosStratégiai projektek menedzsmentje
Pályázati projektek menedzsmentje
Projektérettség
Virág AttilaEnergiapolitika, ellátásbiztonság
Megújuló energia
Virág MiklósCsődelőrejelzés
Pénzügyi teljesítménymérés

Vezetés és szervezés, változásvezetés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szervezeti Magatartás Tanszék, Vezetés és Kontroll Tanszék, Vezetés és Stratégia Tanszék, Vezetés és Szervezés Tanszék
A szekció az általános menedzsment mellett a szervezeti magatartás, a kontroll, a stratégiai menedzsment, a szervezés-szervezettervezés és a változásvezetés témaköreit kívánja gondozni.
Szekciótitkár: Lázár László (szoba: E 361)

Témavezetőkajánlott témák
A Vezetéstudományi Intézet valamennyi munkatársa vállal konzulensi feladatokat, mindemellett a szekciótitkár szívesen ad orientációs segítséget megkeresés esetén.Stratégiai és szervezeti modellek
Szervezetközi hálózatok és vállalatcsoportok irányítása
Stratégiai emberi erőforrás menedzsment
Alternatív megközelítések az emberierőforrás-menedzsmentben
Teljesítménymérés és -értékelés
Controlling és teljesítménymenedzsment üzleti szervezetekben
Controlling és teljesítménymenedzsment nem üzleti szervezetekben
Menedzsmentkontroll-rendszerek múltja, jelene és jövője
Információs erőforrás menedzsment
Információmenedzsment a közszektorban
Üzletiintelligencia-rendszerek
Stratégiaalkotás, szervezettervezés és folyamatszervezés a közszektorban
Stratégiai vállalkozás és innováció vezetése
Multinacionális vállalatok stratégiája és szervezete
Szervezetelméletek gyakorlati vonatkozásai
A szervezeti magatartás kritikus fókuszterületei
OD és HR tanácsadói készségek
Szervezeti kultúra kutatása és fejlesztése
Tanuló szervezetek
Üzleti etika, felelős vállalat
Távol-keleti menedzsment
Változásvezetés

Világgazdasági szekció

Meghirdető szervezeti egység: Világgazdasági Tanszék
A Világgazdasági szekció minden olyan jelentkezőt szívesen fogad, aki aktuális és/vagy fontosnak tekintett világgazdasági, nemzetközi gazdasági kérdések, kapcsolatok témakörben szeretne kutatni, elmélyedni, mint például a kibontakozó kereskedelmi háború az Európai Unióval vagy annak lezárása, eredményei az Egyesült Államokkal; Kína növekvő gazdasági szerepe; BRIC országok gazdasága; Brexit hatásai; nemzetközi politikai gazdaságtan kérdései, vagy a multinacionális vállalatok nemzetköziesedése, menedzsmentje és befektetései stb.
Olyan dolgozatokat is szívesen várunk, amelyek nemzetközi fejlődési, fejlesztési kérdésekkel kapcsolatos.
Kevés induló esetén a szekció összevonásra kerülhet az Európa szekcióval!
Bármilyen kérdés, kérés esetén bátran keressék a szekció titkárát Endrődi-Kovács Viktóriát (e-mail: viktoria.kovacs3@uni-corvinus.hu). Témavezetőként a Világgazdasági Intézet minden munkatársa szívesen áll a hallgatók rendelkezésére. A munkatársaink elérhetősége és az önéletrajzukban a kutatási területei itt érhetőek el.

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Endrődi-Kovács Viktória viktoria.kovacs3@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 15
Telefon: +36 1 482 7408 • Mellék: 7408
Témavezetőkajánlott témák
Burucs JuditA fejlődő országok finanszírozáshoz való hozzáférésének fejlődése
Bankok nemzetközi terjeszkedése
Likviditási kockázatkezelés
Endrődi-Kovács ViktóriaKözvetlen külföldi beruházások hatásai, transznacionális vállalatok stratégiája és befektetései
Kkv-k nemzetköziesedése
Gál PéterMultinacionális és transznacionális vállalatok stratégiái és beruházásai
Az új technikai korszak hatásai a világgazdaságban
Kollai IstvánKözép-Európa gazdasága globális kontextusban
Területi egyenlőtlenségek Közép- és Kelet-Európában
Az örökség/kulturális diverzitás közgazdaságtana
Nyelv és közgazdaságtan: termékbranding és márkastratégiák
Magas IstvánA globalizáció változó megítélése, a pénzügyi globalizáció új folyamatai
Az USA gazdasága és a 2008–2009-es válság, válság kezelés pandémia idején, 2020-ban
Nemzetközi pénzügyek aktuális kérdései
Miklós GáborRegionalizáció a világgazdaságban, regionalizációs törekvések elemzése (pl. ASEAN, CETA, NAFTA stb.)
Nagy Sándor GyulaLatin-Amerika gazdasági, politikai és társadalmi kérdései
Ricz JuditA fejlődő országok kérdése
Fejlődésgazdaságtani kérdések
BRICS országok gazdasága, problémái, jövője
Stukovszky TamásAz innováció szerepe a válságok hatásainak enyhítésében
Paradigmaváltás a Magyarországon működő multinacionális vállalatok és a Magyar Állam hosszú távú kooperációjában
A sportgazdaság növekvő nemzetgazdasági jelentősége hazánkban és külföldön
Janus arcú Kína, avagy a kétarcú kínai gazdasági növekedési jövőkép
A járműipar kiemelt szerepe a hazai gazdaság szerkezetében – áldás vagy átok?
Az észt digitális állam gazdasági hatásai
KKV fejlesztés a 2020-as években Magyarországon és az EU-ban
Szabó KrisztinaA fejlődő országok kérdése
Fejlődésgazdaságtani kérdések
Szunomár ÁgnesKelet-Ázsia gazdaságai, ill. feltörekvő országok működőtőke-befektetései
Tétényi AndrásMigráció és menedékkérők az EU-ban
Fenntartható nemzetközi fejlesztés és együttműködés
Populista pártok és támogatottságuk
Vigvári GáborA nemzetközi kereskedelem aktuális kérdései
Munkaerő áramlásának (migráció) kérdései
Euróbevezetés
Nemzetközi politikai gazdaságtani kérdések

Viselkedési közgazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtani Intézet
A szekció célja a hagyományos közgazdasági modellekkel nem leírható helyzetek vizsgálata, a viselkedési közgazdaságtan elméleteinek továbbgondolása, empirikus tesztelése.

Témavezetőkajánlott témák
Bakó BarnaEgészséggel kapcsolatos döntések vizsgálata, bizonytalanság melletti döntések vizsgálata, a ‘hot hand fallacy’ és ‘gambler’s fallacy’ empirikus tesztelése
Neszveda GáborKilátáselmélet (prospect theory), a jövő kiszámíthatatlanságának modellezése, korlátozott figyelem hatása a pénzügyi döntésekre
Tóth LászlóÉrzelmek szerepe a gazdasági döntésekben, a döntési környezet hatása a gazdasági aktorok döntéseire és azok kimenteleire (ökológia racionalitás), mentális számlák használata a pénzügyi (megtakarítási, fogyasztási, befektetési) döntésekben

Kapcsolódó elérhetőségek

Bakó Barna barna.bako@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Docens / Associate Professor
E épület, 225.1
Telefon: +36 1 482 5165 • Mellék: 5165

Vízgazdaság és energiagazdálkodás kérdései szekció

Meghirdető szervezeti egység: Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK)
A szekció a meghirdető szervezeti egység kutatási témáinak teljes spektrumát lefedi. Magyar nyelvű dolgozatok mellett angol nyelvű írásokat is várunk, a dolgozatok nyelvtől függetlenül egy szekcióba kerülnek.
A víz és energiagazdálkodás egyaránt közszolgáltatások, sok hasonlósággal és számos eltéréssel, az alkalmazható szabályozási megoldások széles körével és sokféle kapcsolódási ponttal a környezetvédelem, fenntarthatóság, technológiai fejlődés vagy éppen az üzleti élet irányába. Ennek megfelelően a szekción belül mi is nyitottak vagyunk a víz- és energiagazdálkodáshoz kapcsolódó témák széles körére.
ENERGIAGAZDÁLKODÁS:
Az energiagazdaság szekció az energiaszektorral kapcsolatos széles tématerületet ölel fel. Szekciónkba az áram-, gáz-, olaj- vagy hőpiacok akár európai szintű, akár régiós vagy hazai aktualitásait elemző dolgozatokat várunk. A dolgozatok fókusza lehet a globális, európai vagy régiós trendek elemzése, a piacok átalakulása és a szektorvállalatok adaptációs stratégiáinak elemzése. Megfelelő témaválasztás az is, ha a dolgozat egy-egy hazai szakpolitikai döntés hátterének megvilágítását, egy iparági szegmens vagy akár egy konkrét, az energiaszektorban tevékenykedő vállalat stratégiájának elemzését állítja középpontba.
Ajánlott témák (következő témalista inkább csak kedvcsináló, az energiaszektor egyes területeihez kapcsolódóan más témakörökben is szívesen fogadunk dolgozatokat):

 • Energy transition – az európai villamosenergia-piacok átalakulása;
 • Innováció az energiaszektorban;
 • Kihívások a hazai villamosenergia- és gázszektorban;
 • Vállalati alkalmazkodási folyamatok
 • E-mobilitás;
 • Energiahatékonyság;
 • A régiós és a hazai energiaárak alakulása és azok magyarázó tényezői;
 • Energiaár és versenyképesség;
 • Megújuló energiák térnyerése és ennek gazdasági hatásai;
 • Klímapolitika.

VÍZGAZDÁLKODÁS – A csapvíztől az árvízig
A vizet a XXI. század stratégiai elemének tartják, egyre nagyobb érdeklődés fordul felé és az éghajlatváltozás kapcsán is egyre inkább előtérbe kerülnek a víz hiányából és a kiszámítható környezeti feltételek megbillenéséből fakadó társadalmi hatások. Ennek ellenére a közgazdaságtan bevett, klasszikus eszközei gyakran korlátozott szerepet játszanak a víz-kihívásokra adott policy válaszok kialakításában. Ezért szeretnénk erre a tématerületre érdeklődőket vonzani.
Olyan dolgozatokat várunk, amelyek a vízgazdaság valamely aspektusán keresztül reflektálnak a kihívásokra (mint az éghajlat változás, a tiszta ivóvízkészletek iránti növekvő igények, a készletek elszennyeződése, a demográfiai változások, az országokon belüli, vagy azokon átívelő vándorlás…). Megfelelő témaválasztás az is, ha a dolgozat egy-egy hazai szakpolitikai döntés hátterének megvilágítását, hatását dolgozza fel, vagy egy cég / fogyasztói csoport szempontjából elemez, tár fel folyamatokat. Ízelítőül felvetünk néhány témát:

 • Kívül a hálózati infrastruktúrán: a hatékony ellátás és a társadalmi kirekesztés dilemmái a gyéren lakott, vagy alacsony jövedelmű területek kiszolgálásában.
 • Piac/közszolgáltatás szabályozás monopol környezetben. Az ár- és piacszabályozó hatóságok specifikus szerepei a víziközmű szektorban.
 • Víziközművek az okosodó városok korában.
 • A korlátossá váló vízkészletek hatékony hasznosításának dilemmái.
 • A szürke, zöld és kék infrastruktúrák koordinált alkalmazásából fakadó új lehetőségek
 • A hosszútávú éghajlati és társadalmi változások megjelenése a vízgazdálkodásban (árvíz, aszály, demográfia, migráció).
 • A közgazdasági eszközök szerepe az árvizek és egyéb időjárási szélsőségek jelentette kockázatok kezelésében

További témaötletekért mindkét témakörben javasoljuk a REKK honlapjának megtekintését, ahol számos általunk készített tanulmány anyaga hozzáférhető.

Témavezetőkajánlott témák
Felsmann BalázsInnováció, vállalati alkalmazkodás, e-mobilitás, energiaár és versenyképesség
Kis AndrásVíziközmű, vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás
Mezősi AndrásEnergiaár, versenyképesség, Energy transition
Rácz ViktorEnergy transition, Energy storage, Renewable energy
Szabó LászlóMegújuló energia
Szajkó GabriellaKlímapolitika
Ungvári GáborVíziközmű, vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás

Kapcsolódó elérhetőségek

Ungvári Gábor gabor.ungvari@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Kutató / Researcher
E épület, 117.1
Telefon: +36 1 482 5153 • Mellék: 5153

Felkészítő programok

Online TDK Felkészítő Estek
Az ETDT felkészítő esteket szervez a hatékony TDK-írás segítésére. A Felkészítő Estek sorozat eseményei (a 2021. tavaszi félévben mindig 17.20-tól):

 • március 17. (szerda): Hogyan írjunk (sikeres TDK-dolgozatot)?dr. Juhász Péter
 • március 22 (hétfő): Hogyan keressünk és kezeljünk forrásokat?Könyvtári tájékozató
 • március 24. (szerda): Hogyan elemezzünk?Oroszné dr. Csesznák Anita
 • május 5. (szerda): Hogyan prezentáljunk?dr. Juhász Péter


Minden érdeklődőt szeretettel várunk! ETDT

Hogyan írjunk (sikeres TDK dolgozatot)?
Időpont: 2021. március 17. (szerda) 17:20
Online felület: teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae110e170ec6946c4b5697b14e2084369%40thread.tacv2/conversations?groupId=7e3b17c5-7a32-46f2-a8fc-8cea124a30c4&tenantId=f8dd01b8-7276-4ace-aa9d-5767f0f4a5afJuhász Péter a “Hogyan írjunk…? – 101 tanács (szak)dolgozatíróknak” c. kötet egyik szerzője ad tanácsokat a TDK-íróknak, mutat rá tipikus hibákra, s válaszol a résztvevők kérdéseire.
A tervezett témák:

 • témaválasztás és kérdésmegfogalmazás,
 • a kutatási kérdés és a módszertan megválasztása,
 • információgyűjtés,
 • a dolgozat felépítése,
 • az eredmények megfogalmazása,
 • formai követelmények,
 • hivatkozások kezelése,
 • és a résztvevők által felvetett tovább kérdések.

A részvétel regisztrációhoz kötött: https://forms.gle/F22RjSnrGTe2LfVS7

Haladó prezentációs tréning

Időpont: 2020. november 11. (szerda) 9.00–16.00
Helyszín: Teams
Szeretnél az online és offline prezentációk mesterévé válni? Közelegnek az év végi prezentációk, a TDK- vagy az OTDK-szereplés, és csiszolnál a technikádon? Ezt az eseményt abból a célból hoztuk létre, hogy egy professzionális tréning keretein belül elsajátíthasd a különböző előadói technikákat és módszereket, és hatásosabb és magabiztosabb előadóvá válhass.
A tréninget dr. Veszelszki Ágnes nyelvész, egyetemi docens, a Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék vezetője tartja.
A részvétel regisztrációhoz kötött, részvételi szándékodat jelezd a regisztrációs űrlapon!Ha nem szeretnétek lemaradni a rendezvényekről, hírekről, az eseményeket a TDK facebook-oldalán is nyomon követhetitek.
Bízunk benne, hogy minél többetekkel találkozunk a rendezvényen! Kérjük a kedves kollégákat, hogy a rendezvény hírét terjesszék a hallgatók között!

Corvinus TDK Klub

Elindult a Corvinus TDK Klub

 • Szeretnél értesülni, hogy mik a legizgalmasabb társadalmi és gazdasági kérdések jelenleg a világban?
 • Szeretnél megismerni új és könnyen használható technológiákat?
 • Szeretnéd megismerni rövid alkalmak keretében az érdeklődési területed legizgalmasabb tudományos vívmányait?
 • Szeretnéd Te is kipróbálni magad egy adott témában?
 • Szeretnéd megmérettetni a tudásod a legjobbak között? 


Akkor ajánljuk szíves figyelmetekbe a Corvinus TDK Klubot, melynek célja, hogy a Corvinus Egyetem hallgatói számára a szakmai fejlődésükhöz biztosítson egy informális közösséget, amely hozzásegíti a diákokat a saját érdeklődésüknek megfelelő témában, magas szintű szakmai tanulmányok kidolgozásához a Tudományos Diákköri Konferenciára (TDK). A klub szakmai anyagokkal és egy komoly kutatói közösséggel segíti azokat a fiatal tehetségeket, akik szeretnék kipróbálni magukat saját ötletük kapcsán, új szakmai kihívásokban vagy akár nemzetközi szinten is figyelemfelkeltő kutatásokban.
Ha nem szeretnél lemaradni ezekről az információkról, programokról és anyagokról, akkor iratkozz fel a klub hírlevelére (amelyhez már közel 500 kiváló tehetséges diák csatlakozott). Tagja lehetsz a klub facebook-csoportjának és követheted a frissen indult facebook oldalt.Üdvözlettel,
ETDT

Egyéb események

Vágólapra másolva
GEN.:2021.10.28. - 13:42:50