Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Doktori iskolások

A doktori képzésben résztvevő hallgatók akadémiai sikerességét az Egyetemi Könyvtár, mint az Egyetem oktatás-, kutatás-, tanulástámogató szervezeti egysége képzési tevékenységével is támogatja. A képzések kurzusok, csoportos tréningek, előadások, valamint egyéni konzultációk keretében történnek jelenléti és online formában, a Teams felületén. A témakínálat az információs írástudás támogatására, a publikációs tevékenységre, publikációs stratégiára fókuszál.
Adatbázis-használati tréning és konzultációk

Az őszi szemeszter intenzív hetében szervezett magyar és angol nyelvű kurzuson a hallgatók megismerkednek a Könyvtár nyomtatott és elektronikus állományával, a szakirodalmi, statisztikai és kutatásmódszertani adatbázisok tartalmával és használatával. Segítséget kapnak a források hatékony használatához és kezeléséhez, a hivatkozáskezelők alkalmazásához. Megismerkednek a forrásértékelés szempontjaival, a tudományos publikációk ismérveivel. A tréning bemutatja a tudományos kommunikációs trendeket és támogatja az ehhez igazodó publikációs stratégia kialakítását.

Tudományos eredmények disszeminációja tréning és konzultációk

A tavaszi szemeszter intenzív hetére időzített kurzus több témát ölel fel. Bemutatja az Open Access-t, mint kutatásszervezési és publikálási elvet és gyakorlatot. Megismerteti a hallgatókat az Egyetemi kiadványpolitikával, gyakorlati tanácsokat kapnak publikációs, pályázati lehetőségekről a kiadási folyamattal kapcsolatban. A tréning fejleszti a résztvevők íráskészségét, gyakorlatorientáltan bővíti a hallgatók absztraktírásra és konferenciaposzterre vonatkozó ismereteit.

Információs írástudás kurzus   

A tárgy az oktatói-kutatói pályára lépők számára kíván olyan, az információs írástudással és általában a tudományos kommunikáció változó formáival kapcsolatos ismereteket és készségeket átadni, amelyek nélkülözhetetlenek a sikeres pályaépítéshez. A kurzus a 2020-2021. tanév tavaszi szemeszterében indul a Gazdálkodástani Doktori Iskola hallgatói számára.

Academic Writing

A kurzus célja, hogy gyakorlatokon keresztül megismertesse a hallgatókat a tudományos szövegírás műfajaival (absztrakt, cikk, recenzió, prezentáció), és hogy kialakítsa bennünk a sikeres tudományos szövegíráshoz szükséges képességeket (érveléstechnika, szókincs, szövegelrendezés stb.) Ezen túlmenően a kurzus az általános tudományos önmenedzselési képesség fejlesztését is célozza (publikációmenedzsment, elektronikus jelenlét, hatékony együttműködési formák). A tárgyat a Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola hallgatói számára hirdetjük.


Szakirodalmi források, a szakirodalom gyűjtése és kezelése – konzultáció magyar és angol nyelven 

A konzultáció célja, hogy a jelentkező megismerje a témaspecifikus forrásokat, a keresési technikákat. Bemutatja a a naprakész kutatás eszközeit, a források kezelésének, rendezésének hatékony eszközeit, ismerteti a hivatkozási szabályokat, a hivatkozáskezelő szoftverek előnyeit. Segíti a hozzáférési módok megválasztását, támogatja a legális forráshasználatot. Képet ad a szakirodalom felhasználói igények szerinti beszerzésének lehetőségéről az egyetemen. 

Academic Writing Training and Consultations for Researchers 

Az őszi és a tavaszi szemeszterben is induló négyrészes tréning a publikációk nyelvhelyességére, stílusára és szerkezetére vonatkozó tanácsadással segíti a kutatási eredmények hatásának maximalizálását. Bemutatja a különböző szövegszerkesztési-, formázási szoftverek alkalmazását. A tréninghez konzultációs alkalmak is tartoznak, ahol a résztvevők személyes tanácsadást kapnak aktuális publikációikkal kapcsolatban. 

LaTex alapok magyar és angol nyelven 

A három részből álló képzés célja, hogy az érdeklődő hallgatók számára bevezetést nyújtson a LaTeX szövegformázó rendszer használatába. A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy cikkeiket és előadásaikat LaTeX-ben tudják megformálni. Az óra nyelve a jelentkezők körétől függően magyar vagy angol. 
 
MTMT konzultációk magyar és angol nyelven 
 
A szerzők segítséget kapnak publikációs tevékenységük dokumentálásához, a publikációs folyamat csapdáinak elkerüléséhez. A konzultációk lehetőséget biztosítanak a tudománymetriai mutatók, a szakterületi folyóiratrangsorok, a hiteles Open Access folyóiratok megismerésére. 
 
Plágium, hivatkozáskezelők, szövegegyezőségvizsgálat az Egyetemen 
időpont: 2021. május 6, 11:40
 
Az etikus kutatói, szerzői magatartás egyik alappillére a plágium elkerülését is garantáló hivatkozási szabályok ismerete. A tréning ismerteti a plágium fogalmát, a gyakorlatban előforduló példáit és a helytelen gyakorlat elkerülésének lehetőségeit, eszközeit. A Budapesti Corvinus Egyetemen 2019 tavasza óta hivatalosan is szövegegyezés vizsgálat (népszerűbb nevén a plágiumkeresés) alá esnek a szakdolgozatok és PhD értekezések. A tréning az ellenőrzés folyamatát, az eredmény értékelését is bemutatja. 
 
A tudományos kommunikáció trendjei, az Open Access alapelvei és közzététel 
időpont: 2021. május 6, 9:50

A tréning célja, hogy áttekintő képet adjon az Open Accessről, mint tudományszervezési elvről, és gyakorlatról. A hallgatókat megismerteti a Nyílt Hozzáférés alapelveivel és típusaival, a hagyományos és új publikációs gyakorlat finanszírozási kérdéseivel, kiadói politikáival. Megalapozza az egyéni publikációs stratégiák kialakítását, segíti a publikációs csapdák elkerülését. Tájékoztat az Open Access közzétetel egyetemi lehetőségeiről, a nyitott tudomány legújabb mintáiról. 
 
Bibliometriai alapok a tudományos teljesítmények értékelési eljárásaiban 
időpont: 2021. május 6, 13:10

A tréning képet ad a tudományértékelés alapelveiről, az alkalmazott tudománymetriai mutatókról. Bemutatja a referencia adatbázisokat, a folyóiratok értékelési módszereit, az egyes tudományterületek rangsorait, mérőszámait. Segíti a publikációs csatornák megválasztását, az egyéni publikációs stratégiák kialakítását.

Üzleti, pénzügyi és statisztikai adatbázisok

Az előadás célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak ahhoz, hogyan tudják optimálisan kihasználni a három talán leghasznosabb, legszélesebb körű ilyen adatbázist: a Statistát, a MarketLine-t és az EMIS-t. Az előadásokat különösen ajánljuk a G-kar hallgatóinak (ezen belül is a marketing, a pénzügy, a vállalkozásfejlesztés, számvitel és a vezetésszervezés szakos hallgatóknak), a K-kar hallgatóinak (ezen belül is a gazdaság-matematikai elemző, a közgazdálkodás és közpolitika, a közgazdasági elemző, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, valamint a pénzügy), valamint a T-kar nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakos hallgatóinak.
A hallgatók a kutatási folyamat egészére kiterjedően előre egyeztetett időpontban személyes segítséget kérhetnek a könyvtár munkatársaitól.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 11:25:57