Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kreditelismerési eljárás

Jelentkeztél mesterképzésre de nem tudod, hogy számodra szükséges-e ezen folyamat? Tájékozódj a “honnan hova” táblából. Amennyiben szükséges számodra ezen folyamat, az alábbi lépéseket kell megtenned:

 • Keresd ki az általad választott mesterképzésre vonatkozó beszámítandó ismeretköröket tartalmazó táblázatot és töltsd ki.
 • Jelenlegi valamint korábbi intézményedből szerezd be az elsajátított ismeretkörök/tantárgyak teljesítéséről szóló igazolásokat.
 • Fizesd be a kreditelismerés díját. Ha jelen eljárásban több kérelmet adsz le, abban az esetben is csak egyszer kell befizetned a díjat.
 • Ha a fenti lépéseken túljutottál a kérelmedet az alábbi forms kitöltésével tudod megtenni.
 • Figyelj, hogy a becsatolandó dokumentumok nélkül nem tudod benyújtani a kérelmedet.


Kérelmedet a megjelölt határidőig be kell nyújtanod abban az esetben is, ha ebben a félévben még teljesítesz tantárgyat. A benyújtott kérelmeket a felvételi kreditátviteli bizottság fogja bírálni, melynek eredményét határozatban fogod megkapni tőlünk.

Kérjük, az eljárás teljes megismeréséhez olvasd el alábbi tájékoztatóinkat!

Corvinus Ambassador Photos

A kreditelismerési eljárás célja

A mesterképzés a második felsőfokú végzettségi szint, amelyre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik.

Azonban legalább az alapképzésben vagy a főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség önmagában még nem feltétlenül elég arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni. Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározásra került, hogy egy adott mesterképzésbe történő belépésnél, mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) kormányrendelet 57.§ (6) bekezdése alapján:

„A felsőoktatási intézménynek kérelemre az előzetes kreditátviteli eljárást le kell folytatnia. Az előzetes kreditátviteli eljárás során a kérelmező által teljesített, valamint a kérelem benyújtásakor folyamatban levő félév végéig várhatóan teljesítendő tanulmányi követelmények (a teljesítés feltételéhez kötött) kreditelismeréséről és egyben a felvételi feltételekben szereplő kreditek (teljesítés feltételéhez kötött) meglétéről hoz döntést a kreditátviteli bizottság. A felsőoktatási intézmény a kreditátviteli bizottság által elismert krediteket a tanulmányok tényleges megkezdésekor újabb kérelem nélkül elismertnek tekinti.”

Kinek szükséges?

A mesterképzési szakra történő jelentkezésnél az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

 • Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok
 • Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok
 • Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak


I. Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok – NEM KELL lefolytatni a kreditelismertetési eljárást

Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható (I. pont), az külön vizsgálat nélkül, az oklevél és a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott egyéb dokumentumok benyújtásával jelentkezhet mesterképzésre.

Aki az II. vagy a III. pontban meghatározott bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a Jelentkező kérelmére a Kar Kreditátviteli Bizottsága előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el, és ennek alapján felvételt nyerhet-e az adott mesterképzési szakra. 

Milyen esetben kell lefolytatni?

 • Azon Jelentkező esetében, aki az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben a 4/1996. (I.18.) kormányrendelet alapján szerezett közgazdász végzettséget, valamint
 • Aki nem a gazdaságtudományi képzési területhez tartozó képzésekben szerezett alapfokozatot és szakképzettséget!


Amennyiben a Jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit, de a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra.

Amennyiben a Jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a Jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint meg kell szereznie.

Csatolandó dokumentumok

A kreditelismerési eljárás a Jelentkező által benyújtott kérelemre indul, amelyhez alábbi dokumentumokat szükségesek:

 • Kreditelismerési kérelem
 • A mesterképzésre történő felvétel feltételeként előírt ismeretek teljesítését igazoló melléklet (szakonkénti táblázatok),
 • A felsőoktatásban korábban teljesített, vagy folyamatban lévő tanulmányokat igazoló hiteles dokumentumok (HITELES leckekönyv-másolat, vagy HITELES törzslapkivonat, vagy oklevélmelléklet HITELES másolata, stb.)
 • Az eljárási díj banki átutalásáról szóló igazolás


Kreditelismerési kérelem (kitöltve, és jelölve az összes szakot, amire felvételiző jelentkezik a 2021. évi általános felvételi eljárás során a BCE szakjaira.

A felsőoktatásban korábban teljesített tanulmányokat igazoló hiteles dokumentumok (kreditigazolás/leckekönyv/oklevél melléklet, stb.) – Hiteles másolat:

 • Azon felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztálya által kiállított teljesített tanulmányokat igazoló hitelesített másolat, általa kiadott eredeti aláírással és bélyegzővel ellátott dokumentum, ahol az alapvégzettségét szerezte/szerzi.
 • Magyar közjegyző által készített hiteles másolat.
 • Magyarország külképviseleti szervei által hitelesített dokumentum.

Szakonként a mesterképzésre történő felvétel feltételeként előírt ismeretek teljesítését igazoló melléklet – a kiválasztott mesterképzésre vonatkozó, elismertetni kívánt ismeretkörök listája

Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak kreditelismertetési táblázat
Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana (angol nyelven) kreditelismertetési táblázat
Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven) kreditelismertetési táblázat
Ellátásilánc-menedzsment kreditelismertetési táblázat
Gazdaságinformatikus (magyar/angol nyelven) kreditelismertetési táblázat
Közgazdálkodás és közpolitika (magyar/angol nyelven) kreditelismertetési táblázat
Közgazdasági elemző (magyar/angol nyelven) kreditelismertetési táblázat
Kommunikáció- és médiatudomány (magyar/angol nyelven) kreditelismertetési táblázat
Master of business administration (angol nyelven) kreditelismertetési táblázat
Marketing (magyar/angol nyelven) kreditelismertetési táblázat
Nemzetközi adózás (angol nyelven) kreditelismertetési táblázat
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) kreditelismertetési táblázat
Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) kreditelismertetési táblázat
Pénzügy (magyar/angol nyelven) kreditelismertetési táblázat
Politikatudomány kreditelismertetési táblázat
Regionális és környezeti gazdaságtan kreditelismertetési táblázat
Sportközgazdász kreditelismertetési táblázat
Számvitel kreditelismertetési táblázat
Szociológia (angol nyelven) kreditelismertetési táblázat
Tanár (közgazdásztanár) kreditelismertetési táblázat
Vállalkozásfejlesztés kreditelismertetési táblázat
Vezetés és szervezés kreditelismertetési táblázat

Az eljárás díja

A kreditelismerési eljárás díjköteles, az eljárás díja: 8.000,- forint.  Az eljárási díj befizetése banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számlaszámára utalva. A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: a R2SZ00003K számot, a „Kreditelismerési eljárás 2021P” megnevezést és a kérelem benyújtójának nevét! 

 • Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
 • Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
 • Számlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt
 • Közlemény: R2SZ00003K Kreditelismerési eljárás 2021P Minta Elemér

A benyújtás határideje

A 2021. évi általános felvételi eljárásban a kreditelismerési eljáráshoz lefolytatásához szükséges dokumentumokat 2021. május 14-ig kell benyújtani. mondat helyett szeretném kérni, hogy a következő mondat legyen: A 2021. évi  pótfelvételi eljárásban a kreditelismerési eljáráshoz lefolytatásához szükséges dokumentumokat 2021. augusztus 8-ig kell benyújtani.

A benyújtás módja

A kérelmet elektronikusan lehet benyújtani az alábbiak szerint:

A nyomtatványhoz elektronikusan kell csatolni a mesterszakhoz tartozó kreditelismerési táblázatot kitöltve, valamint a felsőoktatásban korábban teljesített, vagy folyamatban lévő tanulmányokat igazoló hiteles dokumentumokat (HITELES leckekönyv-másolat, vagy HITELES törzslapkivonat, vagy oklevélmelléklet HITELES másolata, stb.), és az eljárási díj banki átutalásáról szóló igazolást.

Ügyintézési határidő és hiánypótlás

A kreditelismerési eljárásban az ügyintézési határidő a kérelem benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 21 nap.

A beérkezett kérelmeket a Hallgatói szolgáltatások munkatársa formai szempontból ellenőrzi.

A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén hiánypótlásra hívja fel a Jelentkezőt a kérelmében megadott elektronikus levelezési címén. Elektronikus levelezési cím hiánya esetén az ügyintéző telefonon, ennek sikertelensége esetén postai úton szólítja fel a Jelentkezőt hiánypótlásra. Hiánypótlásra felszólítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A hiánypótlási felhívásnak a Jelentkező haladéktalanul köteles eleget tenni! A hiánypótlás határideje a felszólítás közlésétől, ill. kézhez vételétől számított 8. nap.

Döntés és annak közlése

A benyújtott kérelemről a Felvételi Kreditátviteli Bizottsága határozatot hoz. A Felvételi Kreditátviteli Bizottság döntése az adott év felvételi eljárásaira (keresztféléves és általános felvételi eljárás) érvényes. Amennyiben a Jelentkező kérelme az egyik felvételi eljárásban elutasításra került, a soron következő eljárásban újabb kérelemmel élhet.

A kreditelismerési eljárásban hozott határozatot a Hallgatói Szolgáltatások az adott felvételi időszakban a Jelentkező által megadott elektronikus- vagy postai címére kézbesíti.

MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY KREDITELISMERÉSI HATÁROZATÁT A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEM FOGADJA EL!

Jogorvoslat

Az előzetes kreditelismerés ügyében hozott döntés ellen külön jogorvoslatnak nincs helye, azt a jelentkező a felvételi határozat elleni fellebbezésben támadhatja meg.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.22. - 11:53:29