Ugrás a fő tartalomra

Kreditelismerési eljárás

Jelentkeztél mesterképzésre de nem tudod, hogy számodra szükséges-e ezen folyamat? Tájékozódj a “honnan hova” táblából. Amennyiben szükséges számodra ezen folyamat, az alábbi lépéseket kell megtenned:

 • Keresd ki az általad választott mesterképzésre vonatkozó beszámítandó ismeretköröket tartalmazó táblázatot és töltsd ki.
 • Jelenlegi valamint korábbi intézményedből szerezd be az elsajátított ismeretkörök/tantárgyak teljesítéséről szóló igazolásokat.
 • Fizesd be a kreditelismerés díját. Ha jelen eljárásban több kérelmet adsz le, abban az esetben is csak egyszer kell befizetned a díjat.
 • Ha a fenti lépéseken túljutottál a kérelmedet az alábbi forms kitöltésével tudod megtenni.
 • Figyelj, hogy a becsatolandó dokumentumok nélkül nem tudod benyújtani a kérelmedet.


Kérelmedet a megjelölt határidőig be kell nyújtanod abban az esetben is, ha ebben a félévben még teljesítesz tantárgyat. A benyújtott kérelmeket a felvételi kreditátviteli bizottság fogja bírálni, melynek eredményét határozatban fogod megkapni tőlünk.

Kérjük, az eljárás teljes megismeréséhez olvasd el alábbi tájékoztatóinkat!

Kérdés esetén a felvi.corvinus@uni-corvinus.hu e-mail címen készséggel állunk rendelkezésre.

A 2024A felvételi eljáráshoz kapcsolódó kreditelismerési kérelem benyújtására várhatóan 2024. március végétől lesz lehetőség. Az oldal ekkor kerül teljeskörűen frissítésre. Kérjük, hogy figyelje az oldalunkat az eljárással kapcsolatos friss információk miatt.

Corvinus Ambassador Photos

A kreditelismerési eljárás célja

A mesterképzés a második felsőfokú végzettségi szint, amelyre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik.

Azonban legalább az alapképzésben vagy a főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség önmagában még nem feltétlenül elég arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni. Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározásra került, hogy egy adott mesterképzésbe történő belépésnél, mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) kormányrendelet 57.§ (6) bekezdése alapján:

„A felsőoktatási intézménynek kérelemre az előzetes kreditátviteli eljárást le kell folytatnia. Az előzetes kreditátviteli eljárás során a kérelmező által teljesített, valamint a kérelem benyújtásakor folyamatban levő félév végéig várhatóan teljesítendő tanulmányi követelmények (a teljesítés feltételéhez kötött) kreditelismeréséről és egyben a felvételi feltételekben szereplő kreditek (teljesítés feltételéhez kötött) meglétéről hoz döntést a kreditátviteli bizottság. A felsőoktatási intézmény a kreditátviteli bizottság által elismert krediteket a tanulmányok tényleges megkezdésekor újabb kérelem nélkül elismertnek tekinti.”

Kinek szükséges?

A mesterképzési szakra történő jelentkezésnél az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

 • Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok
 • Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok
 • Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak

I. Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok – NEM KELL lefolytatni a kreditelismertetési eljárást

Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható (I. pont), az külön vizsgálat nélkül, az oklevél és a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott egyéb dokumentumok benyújtásával jelentkezhet mesterképzésre.

Aki az II. vagy a III. pontban meghatározott bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a Jelentkező kérelmére a Kreditátviteli Bizottság előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el, és ennek alapján felvételt nyerhet-e az adott mesterképzési szakra. 

Milyen esetben kell lefolytatni?

 • Azon Jelentkező esetében, aki az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben a 4/1996. (I.18.) kormányrendelet alapján szerezett közgazdász végzettséget, valamint
 • Aki nem a gazdaságtudományi képzési területhez tartozó képzésekben szerezett alapfokozatot és szakképzettséget!

Amennyiben a Jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit, de a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra.

Amennyiben a Jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a Jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint meg kell szereznie.

Csatolandó dokumentumok

A kreditelismerési eljárás a Jelentkező által benyújtott kérelemre indul, amelyhez alábbi dokumentumokat szükségesek:

• Kreditelismerési táblázat az adott mesterképzésre vonatkozóan (Szakonként a mesterképzésre történő felvétel feltételeként előírt ismeretek teljesítését igazoló melléklet – a kiválasztott mesterképzésre vonatkozó, elismertetni kívánt ismeretkörök listája akkordion alá van feltöltve, az adott mesterképzésre vonatkozó excel dokumentum) kitöltve
• A felsőoktatásban korábban teljesített, vagy folyamatban lévő tanulmányokat igazoló hiteles dokumentumok (HITELES leckekönyv-másolat, vagy HITELES törzslapkivonat, vagy oklevélmelléklet HITELES másolata, stb.) (külföldön végzett tárgyak esetében magyar vagy angol nyelvű hitelesített tantárgyi
adatlap)
• Az eljárási díj banki átutalásáról szóló igazolás

A felsőoktatásban korábban teljesített tanulmányokat igazoló hiteles dokumentumok (kreditigazolás/leckekönyv/oklevél melléklet, stb.) – Hiteles másolat:

 • Azon felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztálya által kiállított teljesített tanulmányokat igazoló hitelesített másolat, általa kiadott eredeti aláírással és bélyegzővel ellátott dokumentum, ahol az alapvégzettségét szerezte/szerzi.
 • Magyar közjegyző által készített hiteles másolat.
 • Magyarország külképviseleti szervei által hitelesített dokumentum.

Szakonként a mesterképzésre történő felvétel feltételeként előírt ismeretek teljesítését igazoló melléklet – a kiválasztott mesterképzésre vonatkozó, elismertetni kívánt ismeretkörök listája

A 2024A felvételi eljárásra vonatkozó mellékletek hamarosan elérhetőek lesznek.

Az eljárás díja

A kreditelismerési eljárás díjköteles, az eljárás díja: 8.000,- forint.  Az eljárási díj befizetése banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számlaszámára utalva. A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: az „R2SM00003K” számot, a „kreditelismerés 2024A” megnevezést és a kérelem benyújtójának nevét! 

 • Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
 • Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
 • Számlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt
 • Közlemény: R2SM00003K kreditelismerés 2024A Minta Elemér   

A 8 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra nyújtja be a kreditelismerési kérelmet.

A benyújtás határideje

A 2024A felvételi eljárásban a kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat 2024. június 19-ig kell benyújtani. A 2024A felvételi eljáráshoz kapcsolódó kreditelismerési kérelem benyújtására várhatóan 2024. március végétől lesz lehetőség. Az oldal ekkor kerül teljeskörűen frissítésre. Kérjük, hogy figyelje az oldalunkat az eljárással kapcsolatos friss információk miatt.

A benyújtás módja

A 2024A felvételi eljáráshoz kapcsolódó kreditelismerési kérelem benyújtására várhatóan 2024. március végétől lesz lehetőség. Az oldal ekkor kerül teljeskörűen frissítésre. Kérjük, hogy figyelje az oldalunkat az eljárással kapcsolatos friss információk miatt.

Ügyintézési határidő és hiánypótlás

A kreditelismerési eljárásban az ügyintézési határidő a kérelem benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 21 nap.

A beérkezett kérelmeket a Hallgatói szolgáltatások munkatársa formai szempontból ellenőrzi.

A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén hiánypótlásra hívja fel a Jelentkezőt a kérelmében megadott elektronikus levelezési címén. Elektronikus levelezési cím hiánya esetén az ügyintéző telefonon szólítja fel a Jelentkezőt hiánypótlásra. Hiánypótlásra felszólítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A hiánypótlási felhívásnak a Jelentkező haladéktalanul köteles eleget tenni! A hiánypótlás határideje a felszólítás közlésétől, ill. kézhez vételétől számított 8. nap.

Döntés és annak közlése

A benyújtott kérelemről a Kreditátviteli Bizottság határozatot hoz.

A határozatot – azonos kreditelismerésre vonatkozóan- a jelentkező ugyan azon szakra történő felvételi jelentkezés esetében másik felvételi eljárásban is felhasználhatja a határozat keltétől számított öt (5) naptári éven belül, ez esetben nem kell új kérelmet benyújtania, de a korábban adott szakon részére megküldött kreditelismerési határozatot fel kell töltenie az Egyetem elektronikus felületére.

Amennyiben a Jelentkező kérelme az egyik felvételi eljárásban elutasításra került, a soron következő eljárásban újabb kérelemmel élhet.

A kreditelismerési eljárásban hozott határozatot az adott felvételi időszakban a Jelentkező által megadott elektronikus levelezési címére kerül kézbesítésre.

MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY KREDITELISMERÉSI HATÁROZATÁT A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEM FOGADJA EL!

Jogorvoslat

Az előzetes kreditelismerés ügyében hozott döntés ellen külön jogorvoslatnak nincs helye, azt a jelentkező a felvételi határozat elleni fellebbezésben támadhatja meg.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.18. - 06:48:45