Ugrás a fő tartalomra

Átvételi eljárás

Felvételi iroda – elérhetőségek

Ha van olyan kérdésed, amelyre nem találtál választ honlapunkon, az alábbi elérhetőségeken tudsz kapcsolatba lépni velünk:

1. Írj tematikus email címeinkre:

2. Személyes konzultációt igénylő esetekben az alábbi időpontokban várunk a Főépület 1. emelet 191-es irodában:

hétfő:            13:00-16:00

kedd:             9:00-12:00

szerda:          13:00-16:00

csütörtök:      9:00-12:00 

 

Kérjük, folyamatosan kövesd figyelemmel az egyetemi kommunikációt, ahol naprakész tájékoztatást nyújtunk számodra.

ÁTVÉTEL ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. Átvételi kérelmet adhat be más felsőoktatási intézmény hallgatója, amennyiben a megkezdett tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen kívánja folytatni.

2. Átvétel kizárólag azonos képzési területen belül és azonos szintű képzések között kérhető.

3. Átvétel kizárólag a Budapesti Corvinus Egyetem önköltséges alap-, osztatlan vagy mesterszakjaira lehetséges.

4. Szakirányú továbbképzésre átvétel nem kérhető.

5. Duális képzésbe átvétel nem kérhető.

6. Hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményekkel együttműködésben kettős vagy többes diploma programban (double degree, multiple degree), közös oklevél kiállításához vezető közös képzésre átvétel nem kérhető.

7. Vendéghallgatói jogviszonyba, részismereti képzésre, valamint előkészítő képzésre átvétel nem kérhető, továbbá validáció átvételi eljárásban nem alkalmazható.

8. Átvételi kérelem benyújtására a hallgatónak más felsőoktatási intézményből akkor van lehetősége, ha:

 • az Egyetemre történő beiratkozásig folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az átadó felsőoktatási intézményben, továbbá
 • az alap- vagy osztatlan mesterképzésre történő átvétel esetén az átadó felsőoktatási intézményben már teljesített 60 kreditet, osztott mesterképzésre történő átvétel esetén teljesített 30 kreditet, továbbá
 • alapképzésre és osztatlan képzésre központi felvételi eljárásban felvételt nyert személy esetén ugyanezen képzésekre történő átjelentkezéskor az átadó felsőoktatási intézmény azon képzésébe történő felvételi eljárás keretében, ahol az átvétel kérelmezésének időpontjában tanulmányokat folytat, olyan felvételi pontszámot szerzett, amely eléri azon szak felvételi ponthatárát, ahova átvételét kéri, vagy
 • alapképzésre központitól eltérő felvételi eljárásban idegen nyelvű képzésre, valamint mesterképzésre felvételt nyert személy esetén ugyanezen képzésekre történő átjelentkezéskor az adott szakra vonatkozó felvételi eljárás során meghatározott valamennyi – a Felvételi szabályzatban az adott képzésre meghatározott – felvételi követelményeket teljesíti és a követelményeknek megfelel, köztük a nyelvvizsga- kritériumnak is, feltéve, ha
 • az adott képzésen rendelkezésre áll feltölthető kapacitás.

9. Az elbocsátó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokból – az előrehaladástól függetlenül

a) 180 kredites alapképzés esetén maximum 60 kreditet,b) 210 kredites alapképzés esetén maximum 70 kreditet,c) 240 kredites alapképzés esetén maximum 80 kreditet,d) osztatlan képzés esetén maximum 100 kreditet,e) 60 kredites mesterképzés esetén maximum 20 kreditet,f) 120 kredites mesterképzés esetén maximum 40 kreditet

fogad be az Egyetem.

Átjelentkezés esetén bármelyik – kapcsolódó – eljárásban hozott elutasító határozat az átvételi kérelem elutasítását eredményezi.

A KÉRELEM ÉS MELLÉKLETEI

1. Az átvételi kérelmet formanyomtatványon az alábbi mellékletek csatolásával kell benyújtani:

 • a fennálló hallgatói jogviszonyra vonatkozó hallgatói jogviszony igazolás,
 • a kérelmező hallgató vagy az átadó intézmény nyilatkozatát arról, hogy a hallgató nem áll elbocsátás vagy fegyelmi büntetésként kizárás alatt,
 • az átadó felsőoktatási intézmény által hitelesített leckekönyvmásolatot vagy törzslapkivonatot vagy kreditigazolást, vagy mikrotanúsítványt,
 • az átadó felsőoktatási intézmény által hitelesített tantárgyi tematikákat, vagy mikrotanúsítványt,
 • mesterképzésre történő átvételi kérelem esetén az átadó felsőoktatási intézmény által a felvételkor hozott kreditelismerési határozat kiállító egyetem által hitelesített másolatát abban az esetben, ha az alapképzésben szerzett oklevél nem felel meg az adott képzés képzési és kimeneti követelményeiben előírt bemeneti követelményeknek.
 • az érettségi bizonyítvány, ill. mesterképzésre történő átjelentkezés esetén az oklevél hiteles másolata,
 • a nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
 • az alap- vagy mesterképzésre történő bekerülésének évében elért felvételipontszámot igazoló felvételi határozat másolata,
 • az eljárási díj átutalásának hitelt érdemlő bizonylata,
 • a közösségi-, illetve szakmai tevékenység igazolása (ha van).

2. Külföldi vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézményből történő átvétel és/vagy külföldi érettségi bizonyítvánnyal/oklevéllel rendelkező átjelentkező hallgató esetén a kérelemhez az alábbiakat is csatolni kell:

 • alapképzésre történő átvétel esetén a középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítványt,
 • mesterképzésre történő jelentkezés esetén a felsőfokú végzettségét igazoló oklevelet, valamint az átadó felsőoktatási intézmény által kiállított olyan dokumentum átadó intézmény által hitelesített másolatát, amelyből megismerhető az adott képzés képzési területe és képzési programja (tanterve),
 • a külföldön szerzett érettségi bizonyítvány/oklevél továbbtanulási célú elismerése iránti kérelmet, amennyiben a kérelmező hallgató a középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítványát/felsőfokú végzettségét igazoló oklevelét külföldön vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi oktatási intézményben szerezte, a középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítvány/ felsőfokú végzettségét igazoló oklevél tekintetében az Elismerési törvény szerinti továbbtanulási célú elismerési eljárást le kell folytatni.

Az elismerési eljárás lefolytatását az átvételt kérő hallgatónak kell kérelmeznie. Az elismerési eljárás nem része az átvételi eljárásnak, azonban elismerési eljárás lefolytatása és pozitív elismerési határozat nélkül nem lehet senkit felvenni az Egyetemre. Az elismerési eljárás rendjét a Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésének eljárásrendje tartalmazza.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, MÓDJA

Az ünnepekre és az egyetem zárva tartására való tekintettel nem lesz lehetőség ügyintézésre (személyes és online) az alábbi időszakban:

Téli szünet és benne foglalt munkaszüneti napok (12.25-26. és 01.01.) 2023.12.23. – 2024.01.01. között

Az alábbi napokon továbbra is szünetel a személyes ügyintézés, a felmerülő kérdéseket a felvi.corvinus@uni-corvinus.hu e-mail címen várjuk: 2024.01.02. – 2024.01.05. (keddtől – péntekig)

A fent említett időszakokon kívül személyes ügyintézésre az általános ügyfélfogadási rend szerint van lehetőség.

Kérjük, szíveskedjen a tavaszi félévre vonatkozó átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumokat az alábbiak szerint benyújtani:

 1. legkésőbb 2024. január 10-ig elektronikusan a felvi.corvinus@uni-corvinus.hu email címre (szkennelve, vagy fényképezve), valamint
 2. az elektronikusan beküldött dokumentumok eredeti példányát 2024. január 8. és január 10. között személyesen a következő címre:

Budapesti Corvinus Egyetem
Hallgatói Szolgáltatások, Felvételi Iroda

1093 Budapest, Fővám tér 8. E 191.

Az átjelentkezési kérelem a papíralapú, eredeti dokumentumok benyújtásával válik érvényessé.

A kérelmet a mellékelt dokumentumokkal együtt papíralapon postai úton vagy személyesen kell benyújtani:

 • őszi félévre vonatkozóan július 1-15 között
 • tavaszi félévre vonatkozóan december 10 és január 10 között

Budapesti Corvinus Egyetem

Hallgatói Szolgáltatások

1093 Budapest, Fővám tér 8., E. épület, I. emelet, 191. szoba

AZ ÁTVÉTELI ELJÁRÁS KÖLTSÉGE

1. A kérelem díjköteles. A díj a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 8 százaléka száz forintra kerekítve/kérelem

2. Az átvételi eljárás díja átutalással a Budapesti Corvinus Egyetem számlaszámára utalva

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus EgyetemSzámlaszám:11784009-22229896-00000000Számlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.Közlemény: R2SZ00003K átvétel 2024K  Minta Elemér

3. Az átvételi eljárás díjának átutalásáról szóló banki bizonylatot a kérelemhez csatolni kell!

4. Mesterképzésre történő átvételi kérelem esetén az átvételi eljárással egy időben előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatására is szükség lehet. A kreditelismerési eljárás díja 8.000 Ft. Mesterképzésre történő átjelentkezés esetén, az érvényes átvételi kérelem benyújtását követően, az Egyetem a kérelmezőt az átvételi kérelmében megadott e-mail címére küldött e-mailben tájékoztatja arról, ha a kreditelismerési eljárás lefolytatása és a 8.000 Ft díj befizetése szükséges az adott mesterképzésre vonatkozó átvételi kérelem esetében. A 8.000 Ft kreditelismerési eljárási díj csak abban az esetben kerüljön befizetésre, ha annak szükségességéről értesítést kap a kérelmező.

AZ ELJÁRÁS IDŐTARTAMA

A beérkezett kérelmek az őszi félévre vonatkozóan szeptember 1. munkanapjáig, tavaszi félévre vonatkozóan február 1. munkanapjáig kerülnek elbírálásra.

AZ ÁTVÉTELRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS

1. A beérkezett kérelmek formai szempontból ellenőrzésre kerülnek.

2. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén a kérelmező hallgatót elektronikus úton, maximum 5 munkanap hiánypótlási határidő kitűzésével hiánypótlásra hívják fel.

3. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a kérelem a rendelkezésre álló dokumentumok, adatok alapján kerül elbírálásra.

4. Az átvételről az illetékes dékán dönt.

5. Az átvételről a Dékán határozat formájában dönt, amelyet elektronikus úton küld a kérelmező hallgató részére.

6. Az átvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak méltányossági alapon sincs helye.

AZ ÁTVÉTELRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS UTÁNI TEENDŐK

1. Az átvétel a Budapesti Corvinus Egyetem átvételről szóló döntését követően a beiratkozással jön létre.

2. Az átvételről szóló döntés kézbesítése után a Hallgatói Szolgáltatások elektronikus úton tájékoztatja a hallgatót a beiratkozás napjáról és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról. 

3. Az átvételt nyert hallgató a beiratkozáskor köteles az átjelentkezéshez benyújtott valamennyi dokumentum eredeti példányát bemutatni.

4. Átvétel esetén a Budapesti Corvinus Egyetem az átvett hallgató beiratkozása után az átvételről szóló határozatát és az átvételről szóló döntést követő beiratkozás dátumát megküldi az elbocsátó felsőoktatási intézmény részére. Kérjük, hogy az elbocsátó felsőoktatási intézményben a döntés kézhezvételét követően NE szüntesse meg hallgatói jogviszonyát!

AZ ELBOCSÁTÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TELJESÍTETT TANULMÁNYOK BEFOGADTATÁSA

1. A Budapesti Corvinus Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 53.§ (7) bekezdése értelmében: “Az illetékes kreditátviteli bizottság legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott megszerezhető kreditek maximum 1/3-át ismeri el, a fennmaradó krediteket a hallgatónak az Egyetemen kell teljesítenie.”

2. A fentiek alapján átvétel esetén a korábbi tanulmányokból

a) 180 kredites alapképzés esetén maximum 60 kreditet,
b) 210 kredites alapképzés esetén maximum 70 kreditet,
c) 240 kredites alapképzés esetén maximum 80 kreditet,
d) osztatlan képzés esetén maximum 100 kreditet,
e) 60 kredites mesterképzés esetén maximum 20 kreditet,
f) 120 kredites mesterképzés esetén maximum 40 kredit

fogadható be.

3. A hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez legalább a képzés kreditértékének 2/3-át a Budapesti Corvinus Egyetemen köteles teljesíteni.

4. Az átvételi eljárás során az átvételi kérelem 1. számú mellékletében a kérelmező által feltüntetett befogadtatni kívánt tantárgyak listájáta Kreditátviteli Bizottság a benyújtott leckekönyv másolat, törzslapkivonat, kreditigazolás, tantárgyi  tematikák alapján megvizsgálja és döntést hoz a befogadható tantárgyak összes kreditértékéről.

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS MESTERKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ ÁTVÉTEL ESETÉN

Mesterképzésre történő átvételi kérelem esetén az átvételi eljárással egy időben előzetes kreditelismerési eljárást is le kell folytatni az alábbiak szerint:

a) magyar felsőoktatási intézményből mesterképzésre történő átvételre irányuló kérelem esetén abban az esetben, ha az alapképzésben szerzett oklevél nem felel meg az adott képzés képzési és kimeneti követelményeiben előírt bemeneti követelményeknek;

b) külföldi felsőoktatási intézményből vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi oktatási intézményből mesterképzésre történő átvételre irányuló eljárás esetén minden esetben annak vizsgálata céljából, hogy a szerzett külföldi oklevél megfelel-e az átvételi kérelemben megjelölt mesterképzési szak bemeneti feltételeinek;

c) amennyiben az átvételt kérelmező a tanulmányai során még nem, vagy csak részben teljesítette az átadó felsőoktatási intézmény kreditelismerési határozatában előírt krediteket (tantárgyakat) abból a célból, hogy – határidő megjelölésével – az illetékes kreditátviteli bizottság meghatározza a bemeneti követelményeknek való megfeleléshez szükséges kreditek (tantárgyak) teljesítését a korábban teljesített tanulmányok kreditelismerése céljából.

Az előzetes kreditelismerési eljárást az átvételi eljárás keretében kell lefolytatni, arra külön kérelmet és dokumentumokat nem kell benyújtani. Az előzetes kreditelismerési eljárásért a HTJSZ-ben meghatározott térítési díjat (8.000. Ft) kell fizetni.

KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBŐL TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

Ha külföldi felsőoktatási intézményből kíván átjelentkezni, akkor a kérelemhez szükséges csatolni az adott felsőoktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből megismerhető a külföldi felsőoktatási intézmény jogállása, az adott képzés képzési területe és tanulmányi programja (tanterve).

Amennyiben külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal vagy külföldi felső oktatási intézményben szerzett oklevéllel rendelkezik, akkor minden esetben szükséges az okirat továbbtanulási célú elismerése iránti kérelmet is be kell nyújtani. Az elismerési eljárás lefolytatása és pozitív elismerési határozat nélkül nem lehet senkit felvenni az Egyetemre.

A mesterképzésre történő átjelentkezés esetén szükséges továbbá vizsgálni, hogy az alapképzésben szerzett külföldi oklevél megfelel-e az átvételi kérelemben megjelölt mesterképzési szak bemeneti feltételeinek. A bemeneti felvételi feltételeknek történő megfelelés megállapításához szükséges a kreditelismerési eljárás lefolytatása.

Az előzetes kreditelismerési eljárást az átvételi eljárás keretében kell lefolytatni, arra külön kérelmet és dokumentumokat nem kell benyújtani. Az előzetes kreditelismerési eljárásért a HTJSZ-ben meghatározott térítési díjat (8.000. Ft) kell fizetni.

Átjelentkezés esetén bármelyik – kapcsolódó – eljárásban hozott elutasító határozat az átvételi kérelem elutasítását eredményezi.

Külföldi felsőoktatási intézményből történő átvételre a meghatározott átvételi feltételek teljesítése esetén is csak abban az esetben van lehetőség, ha:

a) a középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítvány, alapfokozatot vagy mesterfokozatot igazoló oklevél magyar érettségi bizonyítvánnyal, alapfokozatot vagy mesterfokozatot tanúsító oklevéllel egyenértékű, továbbá

b) az átadó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok megfelelnek a bemeneti követelményeknek, vagyis megállapítható, hogy az érintett képzések a magyar jogszabályok szerint azonos képzési területhez tartozónak minősíthetők.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.22. - 05:24:19