Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Átvételi eljárás

ÁTVÉTEL ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. Átvételi kérelmet adhat be más felsőoktatási intézmény hallgatója, amennyiben a megkezdett tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen kívánja folytatni.

2. Átvétel kizárólag azonos képzési területen belül és azonos szintű képzések között kérhető.

3. Átvétel kizárólag a Budapesti Corvinus Egyetem önköltséges alap-, osztatlan vagy mesterszakjaira lehetséges.

4. Szakirányú továbbképzésre átvétel nem kérhető.

5. Duális képzésbe átvétel nem kérhető.

6. Hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményekkel együttműködésben kettős vagy többes diploma programban (double degree, multiple degree), közös oklevél kiállításához vezető közös képzésre átvétel nem kérhető.

7. Vendéghallgatói jogviszonyba, részismereti képzésre, valamint előkészítő képzésre átvétel nem kérhető.

8. Átvételi kérelem benyújtására a hallgatónak más felsőoktatási intézményből akkor van lehetősége, ha:

 • az Egyetemre történő beiratkozásig folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az átadó felsőoktatási intézményben, továbbá
 • az alap- vagy osztatlan mesterképzésre történő átvétel esetén az átadó felsőoktatási intézményben már teljesített 60 kreditet, osztott mesterképzésre történő átvétel esetén teljesített 30 kreditet, továbbá
 • az átadó felsőoktatási intézmény azon képzésébe történő felvételi eljárás keretében, ahol az átvétel kérelmezésének időpontjában tanulmányokat folytat olyan felvételi pontszámot szerzett, amely eléri azon szak felvételi ponthatárának legalább 90%-át, ahova átvételét kéri, továbbá
 • idegen nyelvű képzésre történő átjelentkezés esetén az adott szakra vonatkozó felvételi eljárás során meghatározott felvételi követelményeknek és nyelvvizsga kritériumnak is megfelel feltéve, ha az adott képzésen rendelkezésre áll feltölthető kapacitás.

9. Az elbocsátó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokból – az előrehaladástól függetlenül 

a, 180 kredites alapképzés esetén maximum 60 kreditet,
b, 210 kredites alapképzés esetén maximum 70 kreditet,
c, osztatlan képzés esetén maximum 100 kreditet,
d, mesterképzés esetén maximum 40 kreditet

fogad be az Egyetem.

A KÉRELEM ÉS MELLÉKLETEI

Átvételi kérelem

 1. Az átvételi kérelmet formanyomtatványon az alábbi mellékletek csatolásával kell benyújtani:

 • a fennálló hallgatói jogviszonyra vonatkozó hallgatói jogviszony igazolás,
 • a kérelmező hallgató vagy az átadó intézmény nyilatkozatát arról, hogy a hallgató nem áll elbocsátás vagy fegyelmi büntetésként kizárás alatt,
 • az átadó felsőoktatási intézmény által hitelesített tantárgyi tematikákat,
 • mesterképzésre történő átvételi kérelem esetén az átadó felsőoktatási intézmény által a felvételkor hozott kreditelismerési határozat kiállító egyetem által hitelesített másolatát abban az esetben, ha az alapképzésben szerzett oklevél nem felel meg az adott képzés képzési és kimeneti követelményeiben előírt bemeneti követelményeknek.
 • az érettségi bizonyítvány, ill. mesterképzésre történő átjelentkezés esetén az oklevél hiteles másolata,
 • a nyelvvizsga(k) másolata,
 • az alap- vagy mesterképzésre történő bekerülésének évében elért felvételipontszámot igazoló felvételi határozat másolata,
 • az eljárási díj átutalásának hitelt érdemlő bizonylata,
 • a közösségi-, illetve szakmai tevékenység igazolása (ha van).

2. Külföldi vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézményből történő átvétel esetén a kérelemhez csatolni kell alapképzésre történő átvétel esetén a középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítványt, mesterképzésre történő jelentkezés esetén a felsőfokú végzettségét igazoló oklevelet, valamint az átadó felsőoktatási intézmény által kiállított olyan dokumentum átadó intézmény által hitelesített másolatát, amelyből megismerhető az adott képzés képzési területe és képzési programja (tanterve).

3. Amennyiben külföldi közoktatási vagy felsőoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik, akkor minden esetben szükséges az okirat továbbtanulási célú befogadása.


A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, MÓDJA

A kérelmet a mellékelt dokumentumokkal együtt papíralapon postai úton vagy személyesen kell benyújtani:

 • őszi félévre vonatkozóan július 1-15 között
 • tavaszi félévre vonatkozóan december 10 és január 10 között


Budapesti Corvinus Egyetem

Hallgatói Szolgáltatások

1093 Budapest, Fővám tér 8., E. épület, I. emelet, 187. szoba

Ügyfélfogadási idő: minden héten szerdánként 9.00 és 12:00 óra között.

AZ ÁTVÉTELI ELJÁRÁS KÖLTSÉGE

1. A kérelem díjköteles:12.900 Ft.

2. Az átvételi eljárás díja átutalással a Budapesti Corvinus Egyetem számlaszámára utalva

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
Számlaszám:11784009-22229896-00000000
Számlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Közlemény: R2SZ00003K átvétel 2021K Minta Elemér

3. Az átvételi eljárás díjának átutalásáról szóló banki bizonylatot a kérelemhez csatolni kell!

AZ ELJÁRÁS IDŐTARTAMA

A beérkezett kérelmek az őszi félévre vonatkozóan szeptember 1. munkanapjáig, tavaszi félévre vonatkozóan február 1. munkanapjáig kerülnek elbírálásra.

AZ ÁTVÉTELRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS

1. A beérkezett kérelmek formai szempontból ellenőrzésre kerülnek.

2. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén a kérelmező hallgatót elektronikus úton, maximum 5 munkanap hiánypótlási határidő kitűzésével hiánypótlásra hívják fel.

3. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a kérelem a rendelkezésre álló dokumentumok, adatok alapján kerül elbírálásra.

4. Az illetékes Dékán az átvételi döntést elsősorban a kérelmező tanulmányi eredménye és indokai alapján hozza meg.

5. Az átvételről a Dékán határozat formájában dönt, amelyet elektronikus úton küld a kérelmező hallgató részére.

6. Az átvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak méltányossági alapon sincs helye.

AZ ÁTVÉTELRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS UTÁNI TEENDŐK

1. Az átvétel a Budapesti Corvinus Egyetem átvételről szóló döntését követően a beiratkozással jön létre.

2. Az átvételről szóló döntés kézbesítése után a Hallgatói Szolgáltatások elektronikus úton tájékoztatja a hallgatót a beiratkozás napjáról és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról. 

3. Az átvételt nyert hallgató a beiratkozáskor köteles az átjelentkezéshez benyújtott valamennyi dokumentum eredeti példányát bemutatni.

4. Átvétel esetén a Budapesti Corvinus Egyetem az átvett hallgató beiratkozása után az átvételről szóló határozatát és az átvételről szóló döntést követő beiratkozás dátumát megküldi az elbocsátó felsőoktatási intézmény részére. Kérjük, hogy az elbocsátó felsőoktatási intézményben a döntés kézhezvételét követően NE szüntesse meg hallgatói jogviszonyát!

AZ ELBOCSÁTÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TELJESÍTETT TANULMÁNYOK BEFOGADTATÁSA

1. A Budapesti Corvinus Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 54.§ (6) bekezdése értelmében: “Az illetékes kreditátviteli bizottság legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott megszerezhető kreditek maximum 1/3-át ismeri el, a fennmaradó krediteket a hallgatónak az Egyetemen kell teljesítenie.”

2. A fentiek alapján átvétel esetén a korábbi tanulmányokból

a, 180 kredites alapképzés esetén maximum 60 kredit,

b, 210 kredites alapképzés esetén maximum 70 kredit,

c, osztatlan képzés esetén maximum 100 kredit,

d, mesterképzés esetén maximum 40 kredit,

fogadható be.

3. A hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez legalább a képzés kreditértékének 2/3-át a Budapesti Corvinus Egyetemen köteles teljesíteni.

4. Az átvételi eljárás során a Kreditátviteli Bizottság a benyújtott leckekönyv másolat bejegyzései alapján előzetesen megbecsüli a befogadható tantárgyak összes kreditértékét.

A KREDITELISMERÉSI HATÁROZAT BEFOGADÁSA MESTERKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ ÁTVÉTEL ESETÉN

1. Mesterképzésre történő átvételi kérelemhez szükséges benyújtani az elbocsátó intézmény által a felvételkor hozott kreditelismerési határozat másolatát.(Amennyiben az alapképzésben szerzett oklevél nem felel meg az adott képzés képzési és kimeneti követelményeiben előírt bemeneti követelményeknek.)

2. Amennyiben a az átvételt kérelmező a tanulmányai során még nem, vagy csak részben teljesítette az átadó felsőoktatási intézmény kreditelismerési határozatban előírt krediteket (tantárgyakat), abból a célból, hogy – határidő megjelölésével – az illetékes kreditátviteli bizottság meghatározza a bemeneti követelményeknek való megfeleléséhez szükséges kreditek (tantárgyak) teljesítését a korábban teljesített tanulmányok kreditelismerése céljából.

KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBŐL TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

Ha külföldi felsőoktatási intézményből kíván átjelentkezni, akkor a kérelemhez szükséges csatolni az adott felsőoktatási intézmény által kiállított okirat másolatát,amelyből megismerhető a külföldi felsőoktatási intézmény jogállása, az adott képzés képzési területe és tanulmányi programja (tanterve).

2. Amennyiben külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal vagy külföldi felső oktatási intézményben szerzett oklevéllel rendelkezik, akkor minden esetben szükséges az okirat továbbtanulási célú elismerése iránti kérelmet is be kell nyújtani. Az elismerési eljárás lefolytatása és pozitív elismerési határozat nélkül nem lehet senkit felvenni az Egyetemre.

3. Külföldön szerzett érettségi bizonyítvány, oklevél továbbtanulási célú elismerésére vonatkozó eljárásról a Budapesti Corvinus Egyetem honlapján tájékozódhat.

4. A mesterképzésre történő átjelentkezés esetén szükséges továbbá vizsgálni, hogy az alapképzésben szerzett külföldi oklevél megfelel-e az átvételi kérelemben megjelölt mesterképzési szak bemeneti feltételeinek. A bemeneti felvételifeltételeknek történő megfelelés megállapításához szükséges a kreditelismerési eljárás lefolytatása.

5. A kreditelismerési eljárásról a Budapesti Corvinus Egyetem honlapján tud tájékozódni.

Az előzetes kreditelismerési eljárást az átvételi eljárás keretében kell lefolytatni, arra külön kérelmet és dokumentumokat nem kell benyújtani.

6. Külföldi felsőoktatási intézményből történő átvételre abban az esetben van lehetőség, ha a Felvételi Bizottság

· alapképzés esetén

o § a külföldön szerzett érettségi bizonyítványt továbbtanulási céllal befogadta és

o § az átvételi kérelem (és a csatolt dokumentumok) megfelel az általános átvételi követelményeknek;

· mesterképzés esetén

o § a külföldön szerzett oklevelet továbbtanulási céllal befogadta és

o § a kreditelismerési eljárásban hozott határozat szerint az alapképzésben folytatott tanulmányok megfelelnek a bemeneti követelményeknek és

o § az átvételi kérelem (és a csatolt dokumentumok) megfelel az általános átvételi követelményeknek.

· Mesterképzésre történő átjelentkezés esetén bármelyik – kapcsolódó – eljárásban hozott elutasító határozat az átvételi kérelem elutasítását eredményezi.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.22. - 10:33:22