Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismertetése

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Nftv.) 80.§ (1) bekezdése értelmében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési tv.) szabályait kell alkalmazni.

Ezen követelmények közül kiemelendő:

 • Az Nftv. 40.§ (2) bekezdés szerint Magyarországon alapképzésre és osztatlan képzésre történő felvétel feltétele többek között, hogy a jelentkező az érettségi vizsgát (értsd középfokú végzettség) sikeresen teljesítse.
 • Az Nftv. 40.§ (4) bekezdése szerint Magyarországon mesterképzésre történő felvétel feltétele többek között, hogy a jelentkező alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezzen.
 • Az Nftv. 40.§ (5) bekezdés szerint Magyarországon szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele többek között, hogy a jelentkező alapképzésben vagy mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezzen.
 • Az Nftv. 40.§ (6) bekezdés szerint Magyarországon doktori képzésre történő felvétel feltétele többek között, hogy a jelentkező mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezzen.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési tv.) szerint külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél akkor ismerhető el magyar érettségi bizonyítvánnyal vagy alapfokozatot, mesterfokozatot tanúsító oklevéllel egyenértékűnek, ha azt a felsőoktatási intézmény elismerési eljárásban azokkal egyenértékűnek ismerte el (a továbbiakban: elismerési eljárás).

Az elismerési eljárás az Elismerési tv. 4.§ (2) bekezdése értelmében azon oktatási intézmény hatáskörébe tartozik, amelyben a kérelmező tanulmányait folytatni szándékozik, azaz a Budapesti Corvinus Egyetemre (továbbiakban: Corvinus) történő jelentkezés esetén a Corvinus.

Az elismerési eljárásra a felvételi eljáráshoz kapcsolódóan, DE KÜLÖN ELJÁRÁS KERETÉBEN, KÜLÖN KÉRELEMRE KERÜL SOR.

ELISMERÉSI ELJÁRÁSBAN ELISMERT, A FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK SZERINT MEGFELELŐ SZINTŰ BIZONYÍTVÁNY VAGY OKLEVÉL NÉLKÜL SENKIT NEM LEHET FELVENNI A CORVINUSRA.

Az eljárás célja tehát annak megállapítása, hogy a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél magyar érettségi bizonyítvánnyal vagy alapfokozatot, mesterfokozatot tanúsító oklevéllel egyenértékű-e vagy sem.

A Corvinushoz az Elismerési tv. szerint kétféle kérelemmel lehet fordulni: vagy Ön határozza meg azt, hogy mely magyar végzettségi szintnek kéri megfeleltetni a külföldi oklevele által tanúsított végzettségi szintjét, vagy a Corvinust bízza meg azzal, hogy állapítsa meg, melyik hazai végzettségi szint az, amely azonos az oklevele által tanúsított végzettségi szinttel.
Az első esetben a Corvinus azt állapítja meg, hogy az Ön által meghatározott kérelemben foglaltak, azaz kizárólag a megjelölt végzettségi szintként történő elismerés teljesítése lehetséges-e. Ha az a jogszabályok értelmében teljesíthető, akkor a Corvinus a kérelemnek megfelelően dönt. Amennyiben megállapítható, hogy az elismerés teljesítése más formában lehetséges, akkor a Corvinus a kérelem módosításának lehetőségéről tájékoztatja Önt. A második esetben valamennyi Magyarországon megszerezhető végzettségi szint figyelembevételével dönt az elismerésről.
JAVASOLT A VASTAG BETŰVEL KIEMELT KÉRELEM BENYÚJTÁSA.

A Corvinus az elismerési eljárás során a külföldi oktatási intézmény jogállását, az oklevél jellegét, a tanulmányi idő hosszát és a tanulmányi követelményeket veszi figyelembe. Jogszabályi előírás az, hogy a bizonyítványt, oklevelet kibocsátó külföldi intézmény elismert (akkreditált) legyen, és hogy a bizonyítvány, oklevél a külföldi állam joga alapján is középfokú vagy felsőfokú végzettséget tanúsítson.

A KÉRELEM BÁRMIKOR BENYÚJTHATÓ AZONBAN A KÉRELMEZŐNEK FIGYELEMBE KELL VENNIE, HOGY A POZITÍV FELVÉTELI HATÁROZAT MEGHOZATALÁNAK FELTÉTELE AZ, HOGY AZ ELISMERÉSI ELJÁRÁSBAN A CORVINUS MEGFELELŐ SZINTŰNEK ISMERJE EL A JELENTKEZŐ BIZONYÍTVÁNYÁT, OKLEVELÉT.

A fentiekre tekintettel ahhoz, hogy a Corvinus az elismerési eljárást időben le tudja folytatni, és az elismerési határozatot időben meg tudja hozni, javasoljuk a kérelmeket mellékleteikkel együtt a vastag betűvel kiemelt ajánlott ütemezés szerint benyújtani.
FIGYELEM! Amennyiben a kérelmező a lenti időpontig nem nyújtja be a kérelmet, vállalja annak felelősségét, hogy a Corvinus azt nem tudja időben elbírálni, ezért a 2021 februárjában induló képzésekre vonatkozó keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban (2021K) benyújtott felvételi kérelem elismert bizonyítvány, oklevél hiányában elutasításra kerül.

Amennyiben a bizonyítvány, oklevél rendelkezésre áll, Önnek az elismerési eljárás lefolytatására irányuló kérelmet mellékleteivel együtt legkésőbb 2020. november 18-ig kell benyújtania. Az ezt követően megszerzett bizonyítványok, oklevelek esetében a megszerzés időpontját követően HALADÉKTALANUL, de legkésőbb 2021. január 18-ig be kell nyújtani.

A végső határidőn túl benyújtott elismerési kérelmeket is elbíráljuk, azonban előfordulhat az, hogy az elismerési eljárást nem tudjuk a végleges felvételi döntés meghozatalának határidejéig lefolytatni, és nem tudunk határidőben elismerési határozatot hozni. Ennek az lesz a következménye, hogy a későn meghozott határozatok a 2021 februárjában induló képzésekre vonatkozó (keresztféléves) felvételi során már nem lesznek felhasználhatók, így felvételi kérelmét elismert bizonyítvány, oklevél hiányában a Corvinus el fogja utasítani.

A Corvinus az elismerési eljárás megindításától számított 20 napon belül hiánypótlásra hívhatja fel Önt.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, ami a Corvinus honlapjáról tölthető le.

A kérelmet géppel kell kitölteni és a Jelentkező saját kezű aláírásával kell ellátni.

Az elismerési eljárásra irányuló kérelmet elektronikusan és egyúttal postai úton is be kell nyújtani a Corvinus által megadott elérhetőségekre, amennyiben ez nem lehetséges, legkésőbb a beiratkozáskor szükséges leadni az aláírt kérelmet.

Elektronikus úton:fjsz@uni-corvinus.hu

Postai úton:

Budapesti Corvinus Egyetem Jog, Igazgatás, Szabályozás
Magyari Laura Anna
1093 Budapest, Fővám tér 8. E. ép. II. 283.

Eljárási díj:
Az Egyetem az elismerési eljárásért díjat nem szed.

Amennyiben a Jelentkező korábban nem nyújtotta be, a kérelemhez szkennelve (színesben) mellékelni kell az alábbiakat (Megjegyzés: Semmilyen eredeti oklevelet/bizonyítványt ne küldjön postán!):

1. személyi adatok és állampolgárság igazolására szolgáló hatósági igazolvány:
 • a. a magyar állampolgár, továbbá a bevándorolt, letelepedett esetében a személyi azonosító adatokat tartalmazó hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány), útlevél vagy a jogosítvány,
 • b. valamely EU-tagállam vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső ország állampolgára esetében az adott tagállam belső joga szerint személyi azonosító adatokat tartalmazó igazolványnak minősülő okirat,
 • c. más személy esetében a tartózkodási engedély, továbbá a tartózkodási vízum másolata, amennyiben azt munkavállalási, jövedelemszerzési vagy családegyesítési céllal állították ki (FIGYELEM! Egyszerű másolat elegendő, nincs szükség semmilyen hitelesítésre.)
2. az elismertetni kívánt végzettséget, szakképzettséget igazoló eredeti oklevél, illetve bizonyítvány vagy amennyiben az oklevél, bizonyítvány nem áll rendelkezésre (pl. elveszett, megsemmisült), az eredeti oklevél, bizonyítvány helyett kiadott, azzal azonos joghatályú okirat (pl. másodlat) (FIGYELEM! OKLEVÉLIGAZOLÁS NEM FOGADHATÓ EL!) hiteles másolata, az alábbiak szerint
 • a. EGT tagállam [1] és [2] oktatási intézményében szerzett bizonyítvány vagy oklevél esetén az oktatási intézmény által az eredeti okiratról készített és oktatási intézmény bélyegzőjével és záradékával, aláírásával ellátott másolat, vagy Magyarország külképviseleti szervei által készített másolat.
 • b. A lábjegyzetben [3]  megjelölt országok oktatási intézményeiben szerzett bizonyítvány vagy oklevél esetén az adott ország és Magyarország között érvényes kétoldalú nemzetközi megállapodás alapján kell hitelesíttetni. Erről a Jelentkező országa szerinti külügyminisztériumnál vagy az illetékes magyar konzulátuson kell érdeklődni.
 • c. az a) és b) pontba nem tartozó, DE a Hágai Egyezményt aláíró országokban [4]  szerzett bizonyítvány vagy oklevél esetén hitelesítési záradék (Apostille).
 • d. az a), b) és c) pont alá nem tartozó országok oktatási intézményében szerzett bizonyítvány vagy oklevél esetén diplomáciai felülhitelesítés.
3. a külföldi intézmény által kiállított olyan okirat (pl. leckekönyv, diploma supplement) másolatát, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését, (FIGYELEM! Hiteles másolat szükséges, vagyis az okiratot az azt kiállító felsőoktatási intézmény vagy köznevelési intézmény erre jogosult képviselője aláírásával és az intézmény bélyegzőlenyomatával kell ellátni, vagy közjegyző által kell hitelesíttetni.);
4. amennyiben az 1-3. pont alapján benyújtott okiratok nem angol nyelven készültek, az eredeti okiratok vagy
 • a. magyar nyelvű hiteles fordítását (A magyar nyelvű hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készítheti. Az Iroda elérhetősége: http://www.offi.hu/hiteles-forditas.) vagy
 • b. angol nyelvű hiteles fordítását (Az angol nyelvű hiteles fordítást Magyarország külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyarországi vagy külföldi közjegyző jogosultak készíteni.)
Ha a kérelem mellékleteként benyújtott okiratok nem nyújtanak elegendő információt, a Jelentkező felhívható arra, hogy:
 • mutassa be az elismertetni kívánt oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelőzően folytatott tanulmányainak igazolására szolgáló okleveleinek, bizonyítványainak másolatát (Pl. ha „Master” végzettséget igazoló okirat elismerésére nyújtott be kérelmet a Jelentkező, akkor kérhető tőle az, hogy nyújtsa be az alapdiploma (pl. „Bachelor”) fokozatot igazoló oklevél másolatát is.) (FIGYELEM! Hiteles másolat szükséges, vagyis az okiratot az azt kiállító felsőoktatási intézmény vagy köznevelési intézmény erre jogosult képviselője aláírásával és az intézmény bélyegzőlenyomatával kell ellátni, vagy közjegyző által kell hitelesíttetni.) illetve
 • nyújtson be olyan, az oklevelet, bizonyítványt kiállító külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből az intézmény, valamint az elvégzett tanulmány (pl. szak vagy középiskolai tanulmány) tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhető (FIGYELEM! Hiteles másolat szükséges, vagyis az okiratot az azt kiállító felsőoktatási intézmény vagy köznevelési intézmény erre jogosult képviselője aláírásával és az intézmény bélyegzőlenyomatával kell ellátni, vagy közjegyző által kell hitelesíttetni.)Ha a Jelentkező által benyújtott okiratok valódisága tekintetében kétség merül fel, vagy a Jelentkező az oklevél elismeréséhez vagy honosításához szükséges okiratokkal nem rendelkezik, és azok az Egyetem megítélése szerint általa nem, vagy nehezen szerezhetők be, az Egyetem megkeresést intézhet az illetékes külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz.
Ha a Jelentkező által benyújtott okiratok valódisága tekintetében kétség merül fel, vagy a Jelentkező az oklevél elismeréséhez vagy honosításához szükséges okiratokkal nem rendelkezik, és azok az Egyetem megítélése szerint általa nem, vagy nehezen szerezhetők be, az Egyetem megkeresést intézhet az illetékes külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz.
Az elismerési eljárásban első fokon a Jog, Igazgatás, Szabályozás szervezeti egység jár el.

Az elismerési eljárás a kérelem papír alapon történő beérkezésével kezdődik, de az Egyetem már az elektronikus kérelem beérkezésekor megkezdi az oklevelek, bizonyítványok tanulmányozását.A Jog, Igazgatás, Szabályozás a kérelem beérkezését követő naptól számított 45 naptári napon belül dönt.A Jog, Igazgatás, Szabályozás az eljárás megindításától számított 20 naptári napon belül hiánypótlásra hívja fel a Jelentkezőt, ha a kérelmet nem a jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be.

A határozatot a Jelentkezővel postai úton vagy személyes átvétel útján kell közölni.

Az elsőfokú döntés ellen az oktatásért felelős miniszterhez lehet fellebbezni.

Az elismerési eljárásban hozott határozat szerinti elismerés nem teszi az oklevelet, bizonyítványt egyéb célú felhasználás szempontjából is elismertté, így a továbbtanulási céllal elismert bizonyítvány vagy oklevél munkavállalás szempontjából nem vehető figyelembe!

A végzettség elismerése nem jelenti vagy helyettesíti valamely szakképzettség elismerését vagy felsőoktatási intézmény honosító határozatát, nem mentesít továbbá valamely szakma gyakorlásához jogszabályban előírt követelmények teljesítése alól.

Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat az Elismerési törvény 4.§ (2) és 6.§ (2), továbbá a 13.§ és 14/A. §-a alapján kezeli.

[1] Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

[2] Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc

[3] Albánia, Algéria, Belorusszia, Bosnia és Hercegovina, Egyiptom, Irak, Koreai NDK, Kuba, Macedonia, Moldova, Mongólia, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Szíria, Törökország, Vietnám.

[4] Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy azon államok vonatkozásában, amelyek részesei a Hágai Egyezménynek (A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Apostille Egyezmény), oklevelük, bizonyítványuk Apostille tanúsítvánnyal történő ellátása szükséges. Ezekben az esetekben semmilyen további felülhitelesítése nem szükséges az oklevélre, bizonyítványra. Az Apostille Egyezmény részeseit, valamint azt, hogy az oklevelet, bizonyítványt kiállító országban mely hatósághoz és milyen címen kell fordulni az Apostille tanúsítvány kiállítása érdekében itt olvasható. Tapasztalatok szerint a tanúsítvány kiállítása 3-5 munkanapnál többet nem igényel.

Továbbtanulási céllal történő elismerési kérelem
Vágólapra másolva
GEN.:2021.03.02. - 02:40:37