Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzéseink

Tanszékünk az ország egyik vezető tudományos műhelye a pénzügyek területén.Immár több mint egy évtizede oktatjuk hallgatóinknak a legkorszerűbb befektetés-elemzési,
kockázatkezelési és vállalatértékelési ismereteket. Munkatársaink közreműködtek számos,
nemzetközi sztenderdnek számító, rangos külföldi egyetemeken is tanított pénzügyi
tankönyv fordításában (lásd alább). Tematikáink a mértékadó nemzetközi szakmai szervezetek(CFA – Chartered Financial Analyst; EFFAS – European Federation of Financial Analysts’ Societies)
vizsgakövetelményeihez igazodnak. Célunk olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti
és gyakorlati ismeretekkel felvértezve, vállalatoknál, bankoknál, állami szerveknél, tanácsadó cégeknél elhelyezkedve egyaránt megállják helyüket; képesek önálló problémamegoldásra és alkotó,kutató munkára. Büszkék vagyunk arra, hogy az egyes évfolyamok legjobb hallgatói nagy
arányban választják szakirányainkat, és hogy ezekről a szakirányokról került és kerül ki a
hazai banki és pénzügyi szektorban dolgozók jelentős része.  
Tanszékünk oktatási tevékenysége négy fő témakörre összpontosul: 

        1. vállalati pénzügyek, vállalatértékelés
        2. befektetés-elemzés, pénzügyi piacok
        3. kockázatkezelés
        4. pénzügyi matematika

Az új képzési rendben a tanszékünkhöz kapcsolódik a Pénzügy-Számvitel alapképzési szak,továbbá a Pénzügyi mesterszakon belül a Befektetés-elemző specializáció és a Vállalati Pénzügy
specializáció, valamint az ELTE TTK-val közösen indított Biztosítási és pénzügyi matematika
mesterszakon a Kvantitatív pénzügyek szakirány. Az oktatott tárgyakról és a tanszékünkhöz tartozó szakokról, illetve szakirányokról a hallgatóknak menüpont alatt találhatóak részletes információk.  
A tanszék kutatási tevékenysége is szerteágazó.

Jellemző témák: vállalatértékelés, eszközárazás, hitelkockázat, működési kockázat,
diákhitel, strukturált termékek – terméktervezés, jóléti rendszerek finanszírozása, likviditás,energia-piacok, komplex rendszerek, a bankrendszer biztonsága, hálózatelmélet, államadósság-kezelés. 
A kutatások nagy része elméleti jellegű, de számos olyan kutatási projektünk is van, amely konkrét gyakorlati hasznosításra irányul. Partnereink többek között:
Budapesti Értéktőzsde Collegium Budapest, Diákhitel Központ, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Generali Biztosító, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Posta, Morgan Stanley, MSCI Budapest.  
Berlinger1.jpeg
Képzési idő:   4 félév
Az fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:   120

Specializációk:
 • Befektetéselemző
 • Vállalati pénzügy
 • Pénzügypolitika és közpénzügyek
Tanszékünk a Befektetéselemző és a Vállalati Pénzügy specializációt gondozza.

Specializáció-felelősök:

Dr. Váradi Kata
egyetemi docens
Befektetéselemző specializáció

Dr. Keresztúri Judit Lilla
egyetemi adjunktus
Vállalati pénzügy-specializáció

2015 februárban megalakult a Pénzügy Mesterszak Oktatási Bizottsága.
Az Oktatási bizottság részt vesz az oktatást, a hallgatókat érintő szabályzatalkotó
munkában, koordinálja a felvételi eljárásokhoz kapcsolódó tanszéki feladatokat.

Az oktatási bizottság tagja:
Berlinger Edina, Váradi Kata, Dömötör Barbara, Keresztúri Judit Lilla, Lovas Anita

Az oktatási bizottság korábbi tagjai:
Walter György, Zsembery Levente, Havran Dániel, Illés Richárd, Kerti Noémi

Az oktatási bizottság email-címe: penzugy.mester@uni-corvinus.hu

A Pénzügy mesterszakot érintő, oktatási bizottság által jóváhagyott szabályok:

Szakszemináriumi tájékoztató és szakdolgozattal szembeni követelmények
Komplex vizsga tájékoztató és tételek

Specializáció választás jelentkezési lap: Alapozó és szintrehozó
Kötelező szaktárgyak
Kötelezően választható
Kötelező specializációs, Vállalati pénzügy
Kötelező specializációs, Befektetéselemző
Kötelező specializációs, Pénzügypolitika és közpénzügyek
Szabadon választható


A pénzügy mesterszakot közvetlenül megalapozó szak a “Pénzügy és számvitel” alapszak.
A szak alaptantervét az ilyen alapképzettséggel rendelkezők feltételezett tudásszintjére
alapozva terveztük meg. A szak azonban nyitott más alapképzettségű jelentkezők számára is,
amennyiben azok igazoltan rendelkeznek a közgazdasági alapszakoknak megfelelő
tartalmú és szintű elméleti és módszertani alapozó ismeretekkel.

A hagyományos (5 éves) képzéseink munkaerő-piaci tapasztalatai igen kedvezőek.

A végzettek elhelyezkedése általában problémamentes, a munkáltatók mind a
magán-, mind a közszférában szívesen alkalmazzák őket.

A pénzügy mesterszakon végző szakembereket elsősorban a gazdálkodó szervezetek

(kis- és nagyvállalatok,, hitelintézetek, biztosítók, tanácsadó cégek, pénzügyi vállalkozások),
továbbá az államháztartás intézményei (minisztériumok, szabályozó intézmények,
az önkormányzatok, az adóhivatalok szervei) és, non profit szervezetek alkalmazhatják
a pénzügyi tevékenységük tervezésére, elemzésére és értékelésére, a gazdálkodással
kapcsolatos financiális döntések előkészítésére, valamint a gazdálkodási folyamatok
összehangolására és szervezésére.

Hallgatóink rendelkeznek az üzleti életben nélkülözhetetlen kompetenciákkal (közgazdasági,

módszertani, üzleti ismeretek, piacismeret, számítógép célirányos használata, tárgyalóképes
nyelvtudás, problémamegoldó gondolkodás, elemző készség stb.), s az általánosak mellett bizonyos specifikus szakmai tudásanyaggal (pénzügyi, számviteli, adózási ismeretekkel)
és kellő gyakorlati készséggel bírnak. Ezek az ismeretek jól kamatoztathatók itthon és külföldön egyaránt.  

A tervezett pénzügy mester szak közvetlen előzménye a Budapesti Közgazdaságtudományi
és Államigazgatási Egyetem pénzügyi szaka, mely korábban a közgazdasági és a gazdálkodási
szak pénzügy szakiránya volt. Távolabbi jogelődjének tekinthető a mai Közgazdaságtudományi
(régebben Általános) Kar pénzügy szaka. A létesítendő mesterszakhoz hasonló célú és szerkezetű
képzés jelenleg hagyományos (öt éves) egyetemi képzés keretében a Budapesti Corvinus Egyetemen
folyik; a szóban forgó mesterszaknak a Pénzügy szakon a felsőbb években folyó képzés felel meg.
Mesterszakon a tanulmányok zárásának utolsó lépcsője a komplex vizsga és a szakdolgozat védés.

A hallgató a jelentkezését a záróvizsga megkezdése előtt, legkésőbb három nappal, a záróvizsgát szervező

oktatási egységnek, vagy tanulmányi előadójának küldött elektronikus levélben vagy személyesen visszavonhatja.

Igazolatlan távolmaradás esetén a záróvizsga megismétlésére rendelkezésre álló záróvizsga alkalmak

száma eggyel csökken, valamint a megismételt záróvizsga következményeit vonja maga után.

A szakdolgozat védés az államvizsga része.

A szakdolgozat bírálatok a Neptunon elérhetők – onnan letölthetők.

Szakdolgozat leadása és záróvizsgára jelentkezés Pénzügy mester szakon. 2020.11.02.- 11.23. 16:00h
Szakdolgozat leadása és záróvizsgára jelentkezés Pénzügy mester szakon.TVSZ alapján fizetési kötelezettséggel.
2020.11.23. 16:01h – 2020.11.30. 16:00h

Záróvizsga időszak: 2021.01.18-2021.01.29.

 • Komplex írásbeli vizsga időpontja: 2021. január. 25. 08:00 -kor a moodle-ben.
 • Komplex szóbeli és Szakdolgozat védés MSC:    Beosztás megtekinthető a linkre kattintva.
 • Tanszékünk nem kér PPT-t a szakdolgozat védésre.
A szakdolgozattal szembeni formai és tartalmi követelmények megegyeznek a TVSz- ben foglaltakkal.
Pénzügy mesterszak (TVSZ 82. oldalától)
A szakdolgozat csak a saját munkát igazoló nyilatkozattal és a konzulensi hozzájárulási nyilatkozattal adható le.
Be kell köttetni a dolgozatba (gépi kitöltésnél kérjük ügyeljenek a formátumra).
Az egyetemen megvédett szakdolgozatokat az Egyetemi Könyvtár 3-5 évig megőrzi. A szakdolgozat nyilvánosságról szóló nyilatkozatot szintén be kell köttetni a dolgozatba.
A tanszék csak a teljesen nyilvános szakdolgozatok elkészítését támogatja.

Szakdolgozatot KINYOMTATVA NEM KELL leadni.

 • A szakdolgozatot elektronikusan kell leadni, a moodleben ” az arra a célra létrehozott felületre.
 • A szakdolgozat leadásánál a moodle felületén meg kell adni a szakdolgozat címét magyarul és angolul is. Ez utóbbira azért van szükség, mert a magyar és angol nyelven kiállított oklevél-mellékletben csak akkor tudják feltüntetni a szakdolgozat címét, ha annak az angol fordításával is rendelkeznek.
 • A szakdolgozat leadásánál a moodle-ben kérjük töltsék ki az adminisztrációs kérdőívet.

 •  A komplex vizsga szakonként változik:
  • Pénzügy mesterszak: a komplex vizsga az államvizsga része.

  Pénzügy Msc_komplexvizsga tételek_Befelemző_Vpü_spec
  A szakdolgozattal szembeni formai és tartalmi követelmények megegyeznek a TVSZ-ben foglaltakkal. Pénzügy mesterszak (50-60. oldal).Pénzügy számvitel alapszak (30-35.oldal.)A szakdolgozat csak a saját munkát igazoló nyilatkozattal és a konzulensi hozzájárulási nyilatkozattal adható le.A honlapról letölthető nyilatkozatokat be kell köttetni a dolgozatba (gépi kitöltésnél kérjük ügyeljenek a formátumra)Az egyetemen megvédett szakdolgozatokat az Egyetemi Könyvtár 3-5 évig megőrzi.
  A szakdolgozat nyilvánosságáról szóló szintén be kell köttetni a dolgozatba.
  A tanszék csak a teljesen nyilvános szakdolgozatok elkészítését támogatja.
  Szakdolgozatot KINYOMTATVA NEM KELL leadni.
  A szakdolgozatot elektronikusan kell adni, a moodleben ” az arra a célra létrehozott felületre.
  A szakdolgozatok leadásánál meg kell adni a dolgozatok címét magyarul és angolul is. Ez utóbbira azért van szükség, mert a magyar és angol nyelven kiállított oklevél-mellékletben
  csak akkor tudják feltüntetni a szakdolgozat címét, ha annak az angol fordításával is rendelkeznek.

  A nyomtatványok és a határidők félévenként változhatnak, ezért kövessék figyelemmel a tanszéki honlapot.

  Mesterszak tájékoztató 2020

  Specializációfelelős:
  Váradi Kata (Befektetés-elemző)
  Keresztúri Judit Lilla (Vállalati pénzügy)

  A tantárgy szakmai tartalma (tantárgyi program):
  Szakszeminárium I. (BEF), Szakszeminárium II. (BEF)
  Szakszeminárium I. (VP), Szakszeminárium II. (VP)

  Jelentkezés az alábbi linken  FIGYELEM! A beosztás közzétételét követően vegyék fel a kapcsolatot a szakszeminárium-vezetővel!

  Letölthető anyagok:

  Hogyan készüljön a MSc szakdolgozata megvédésére? – Tanszékünk ajánlása az államvizsgához

  Mielőtt leadod a szakdolgozatodat… – Tanszékünk ajánlása (követelménye) a szakdolgozatokkal szemben

  Segítség szakdolgozat íróknak! – A Központi Könyvtár összegyűjtött segédanyagai szakdolgozat íróknak

  Együttműködési és szakdolgozat konzultációs lehetőségek:

  Figyelembe ajánljuk, hogy az internet és Központi Könyvtárunk számos szakirodalmi forrást kínál. A teljesség igénye nélkül a következő teljes szövegű forrásgyűjteményekre hívjuk fel figyelmüket:

  A Központi Könyvtár linkajánlója (TDK és Szakdolgozatírók számára)

  cv_fenykep_dbarbar.jpg
  Képzési idő:     6 + 1 félév

  Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 + 30

  Specializációk és specializáció-felelősök


  cv_fenykep_mgyenge1.jpg
  LovasAnita1-1.jpg
  VigAttila1.jpg
  psz_tajek.jpg
  Tanszékünk a Pénzügy specializációt gondozza. Tájékoztató a specializáció választásról.
  Alapszakon nincs komplex vizsga, csak a szakdolgozat védés.
  A hallgató a jelentkezését a záróvizsga megkezdése előtt, legkésőbb három nappal,
  a záróvizsgát szervező oktatási egységnek, vagy tanulmányi előadójának küldött elektronikus levélben vagy személyesen visszavonhatja. Igazolatlan távolmaradás esetén a záróvizsga megismétlésére rendelkezésre álló záróvizsga alkalmak száma eggyel csökken, valamint a megismételt záróvizsga
  következményeit vonja maga után.
  A szakdolgozat védés az államvizsga része.

  A szakdolgozat bírálatok a Neptunon elérhetők – onnan letölthetők.

  Záróvizsga időszak Alapszakon
  • December 2020. 12. 07. – 12. 12.
  • Január 2021. 01. 18.- 2021. 01 22.

  A záróvizsga beosztást ITT tekinthetik meg!

  A szakdolgozattal szembeni formai és tartalmi követelmények megegyeznek a TVSz- ben foglaltakkal.
  PSZ alapszak (TVSZ 88. oldalától)

  A szakdolgozat csak a saját munkát igazoló nyilatkozattal és a konzulensi hozzájárulási nyilatkozattal adható le.

  Be kell köttetni a dolgozatba (gépi kitöltésnél kérjük ügyeljenek a formátumra).

  Az egyetemen megvédett szakdolgozatokat az Egyetemi Könyvtár 3-5 évig megőrzi.

  A szakdolgozat nyilvánosságról szóló nyilatkozatot szintén be kell köttetni a dolgozatba.

  A tanszék csak a teljesen nyilvános szakdolgozatok elkészítését támogatja.

  Szakdolgozatot KINYOMTATVA NEM KELL leadni.
  A szakdolgozatot elektronikusan kell adni, a moodleben ” az arra a célra létrehozott felületre.

  A szakdolgozat leadásánál a moodle felületén meg kell adni a szakdolgozat címét magyarul és angolul is. Ez utóbbira azért van szükség, mert a magyar és angol nyelven kiállított oklevél-mellékletben csak akkor tudják feltüntetni a szakdolgozat címét, ha annak az angol fordításával is rendelkeznek.

  A szakdolgozat leadásánál a moodle-ben kérjük töltsék ki az adminisztrációs kérdőívet.


  Vágólapra másolva
  GEN.:2021.03.09. - 11:00:29