Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

Syllabus

A tantárgy célja:

A választható tárgy oktatási céljának és tematikájának meghatározásában abból indultunk ki, hogy tárgyunkat az ambiciózus, a vállalati gazdálkodás kérdései iránt érdeklődő hallgatók választják. Az Üzleti gazdaságtannal az a célunk, hogy a Vállalatgazdaságtan alapvető ismereteivel felvértezett elsőéves hallgatók az egyes területekhez kapcsolódó módszertani ismeretekkel gazdagodjanak, és azok alkalmazásában jártasságra is szert tegyenek. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy megszerzett ismereteiket képesek legyenek gyakorlati problémák megoldására is alkalmazni. Emellett szeretnénk hallgatóink szóbeli kommunikációs készségének fejlesztéséhez is hozzájárulni, és felvértezni őket a csoportos munkavégzésben való jártassággal.  

Az oktatás:

A tantárgyat heti 1+2 órában, azaz kéthetente egy idősáv előadás, hetente egy idősáv szeminárium megoszlásban oktatjuk. Az előadások megtartásában meghívott előadók, gyakorlati szakértők, vállalati vezetők is közreműködnek.  

A tantárgy tárgyfelelőse: Kozma Miklós

A tantárgy oktatási adminisztrációs támogatása a tanszéki titkárság részéről Gábriel Zsuzsanna feladata.

A tantárgy kötelező irodalma az Üzleti gazdaságtan tárgyhoz fejlesztett, Kopányi Tamás és szerzőtársai által készített „Üzleti esetek elemzése – Haladó Vállalatgazdaságtan” című jegyzet.

Chikán Attila Vállalatgazdaságtan, és Helmut Schmalen Általános üzleti gazdaságtan című gyakorlatorientált tankönyvét pedig kiegészítésként ajánljuk minden érdeklődő hallgató figyelmébe. A szemináriumokon az egyes témakörökhöz kapcsolódóan aktuális példákat is feldolgozunk.

fileadmin/user_upload/hu/tanszekek/gazdalkodastudomanyi/i_vallgazd/Oktatas/Bsc/uzlgazd/orarend_2009.xls


Erről az oldalról letölthetők a Vállalatgazdaságtan tárggyal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók!

A Vállalatgazdaságtan tárgy felvehetõ alap szinten (Vállalatgazdaságtan, 1ea+1szem, Neptun kód: 2VL60NBK01B) és emelt szinten (Vállalatgazdaságtan és Vállalatgazdaságtan gyakorlat, 1ea+2szem, Neptun kód: 2VL60NBK01B + 2VL60NBV01B).

Az emelt szintű tárgyat két külön tantárgyként és két Neptun kóddal lehet felvenni. Az oktatás szempontjából azonban a két szemináriumi idősáv szorosan összetartozik, az összetartozó szemináriumok az órarendben egymást követik, és ugyanaz a szemináriumvezetőjük. Az összetartozó szemináriumokban csak azok maradhatnak, akik emelt szinten veszik fel a tárgyat.

Tájékoztatunk minden hallgatót, hogy a Vállalatgazdaságtan tantárgy oktatása egységes rendszerben történik, ezért a szemináriumra jelentkezés szempontjából mindegy, hogy ki milyen szakos ill. karos.


Útmutató a plágium elkerüléséhez


Figyelem!  Az emelt szintű Vállalatgazdaságtanról és a tárgyfelvételről innen szerezhet információt!

A vállalatgazdaságtan iránt érdeklődő tanulóknak a tavaszi félévben ajánljuk Üzleti gazdaságtan című tárgyunkat.


Vállalatgazdaságtan – túl az ezüstjubileumon

A tantárgy a vállalatok nemzetközivé válásának formáival, indítékaival és magyarázataival, valamint nemzetközi működésük sajátosságaival kívánja a hallgatókat vállalatvezetői nézőpontból megismertetni. Ennek érdekében az oktatás során azok az ismeretkörök kerülnek tárgyalásra, feldolgozásra, szintetizálásra és esettanulmányokon alkalmazásra, amelyek nemzetközi piacokon ill. külföldi országokban való eredményes vállalati jelenléthez kapcsolódó problémák felismeréséhez és elemzéséhez szükségesek.

A tantárgyi program letölthető itt. További információk a Moodle rendszerben érhetők el.

A tantárgy kötelező irodalma:
Czakó Erzsébet – Reszegi László (szerk.) (2010) Nemzetközi vállalatgazdaságtan, Alinea Kiadó, Budapest.

A Vállalatgazdaságtan Intézetdemonstrátori rendszere 1993-as alapítása óta a hallgatók tehetséggondozását tekinti fő feladatának. Célja továbbá, hogy az egyes tanévekben olyan közösség jöjjön létre, melyben a demonstrátorok az Intézet oktatói és demonstrátortársaik támogatásával találják meg saját érdeklődési területüket, legyen ez akár kutatási, oktatási, és vagy szervezési feladathoz kapcsolódás, mely személyes fejlődésüket szolgálja.
A demonstrátori program – a tanévi időbeosztáshoz hasonlóan – féléves ciklusokra tagolódik, amely egyik oldalról kapcsolódik az adott félévekben az intézetben oktatott tárgyakhoz és a folyamatban, vagy előkészületben lévő kutatásokhoz, másrészről havonta szociális és szakmai demonstrátori rendezvényekre kerül sor.
A kedves érdeklődők demonstrátoraink intézeti lehetőségeiről és munkájáról hiteles és átfogó képet kaphatnak a demonstrátorok és oktatók élményeiről készített összeállításból.
Demonstrátori jelentkezésidőszaka az őszi és tavaszi félévet záró vizsgaidőszakra esik. Demonstrátornak jelentkezni a nyomtatott formában Intézetünkben leadott pályázat leadásával lehet.
Az intézeti demonstrátori munkafelelőse: Pistrui Bence (bencelaszlo.pistrui(kukac)uni-corvinus.hu)

Demonstrátori visszaemlékezések címmel kiadványt szerkesztettünk 2009-ben az akkor 18 éves intézeti demonstrátori rendszerről. A kötetben intézeti kollégák emlékeznek vissza a rendszer születésére, korábbi és mostani hallgatóink élménybeszámolókkal és interjúkon keresztül mesélnek az itt töltött évekről. A kötet közvetlenül elérhető az alábbi linken: http://edok.lib.uni-corvinus.hu/312/01/demo_visszaeml_kotet_05_04.pdf  
  A demonstrátorság pillérei

1. Oktatás

2. Kutatás

3. Közösségi és szakmai programok, események szervezése
Az elmúlt több mint két évtized alatt kialakult gyakorlat azt mutatja, hogy a demonstrátorok számos ponton aktívan kapcsolódnak az Intézet mindennapjaiba.Évfolyamonként és meglévő tapasztalataik szerint azonban eltérő feladatokban érdemes szerepet vállalniuk. Intézeti kollégáink arra törekednek, hogy a hallgatókkal egyeztetve a diákok tudásának, ismereteinek és érdeklődési körének megfelelő, kihívást jelentő feladatokon és problémákon dolgozzanak együtt. Ezek a feladatok nagyon széles körből kerülnek ki. Dominánsan kapcsolódnak a felsőoktatási kulcstevékenységekhez, elsősorban az oktatáshoz.
Fiatalabb demonstrátorainknak a kisebb órai feladatok mellett elsősorban a Vállalatgazdaságtan, Tevékenységmenedzsment, Döntési technikák és Üzleti gazdaságtan tárgy szemináriumainak hospitálását javasoljuk, órarészletek tartására készítjük fel őket. Fiatalabb demonstrátorainkra is ösztönzően hat,hogy idősebb társaiktól – akár több tárgyra kiterjedően is – elvárjuk az oktatásban való minél aktívabb részvételt. Ez egyfajta demonstrátori életpálya lehetőségeként jelenik meg előttük.
Oktatással kapcsolatos tevékenységek:

– Az Intézet általoktatott tárgyak oktatásába való bekapcsolódás

– Tananyagfejlesztés

– Esettanulmányos tárgyak oktatásába mentorként való bekapcsolódás
– Vállalatgazdaságtan Versenyen konzultációs feladatok ellátása

Kutatással kapcsolatos tevékenységek:
– Intézeti munkatársakhoz kutatási projektekbe való bekapcsolódás, ahhoz kapcsolódóan TDK írása
– Saját kutatási elképzelések tervek, támogatása, segítése


Közösségi és szakmai programok, események szervezésével kapcsolatos tevékenységek:
– Vállalatgazdaságtan verseny asszisztencia
– CECC szervezési feladatokban való részvétel
– Belső workshopok szervezése

– Vállalatlátogatások,előadások szervezése

– Közösségi csapatépítő programok szervezése

Demonstrátori rendszerünk céljaként a Budapesti Corvinus Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak tehetséggondozását határoztuk meg. E tehetséggondozás célja a sikeres egyetemi hallgató, a sikeres egyetemi hallgatói életúthoz való hozzájárulás. Ennek keretében aktív kapcsolatot kereső és építő hallgatók dolgoznak együtt intézeti kollégákkal és diáktársaikkal.

1. ábra A demonstrátori rendszer alapkövei

Budapesti Corvinus Egyetem 

Az Intézethez kapcsolódó hallgatóktól azt kérjük, hogy mélyedjenek el egy-egy témakörben, annak kapcsán fejlesszék és összegezzék ismereteiket. A tudományos munka végső célja a Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel. A demonstrátorok szakmai fejlődését egyetemi oktatókhoz, kutatási programhoz kapcsolódás szolgálhatja.
Összességében:
  1. Hosszú távon mer és tud elkötelezettséget vállalni (tervezni) az intézetünk felé
  2. Szeretne szakmailag továbbfejlődni, a többi demonstrátorral egymást képezni, ezzel előnye származhat az egyetemi és szakmai pályafutása során
  3. Aktív közreműködést tervez az oktatással járó feladatokban, amely keretében ötleteivel segíti a felkészülést, illetve eredményesen működik közre egy-egy specifikus témakör feldolgozásában; egyik évről a másikra egyre sokrétűbben és egyre szélesebb körben kapcsolódik be
  4. Sikereket kíván elérni a kutatás során, amely TDK dolgozat megírására ösztönzi, vagy kutatásban működik közre
  5. Sikerrel tudja képviselni egyetemünket különféle hazai és nemzetközi versenyeken
  1. 6. Olyan szakmai és baráti közösséghez szeretne tartozni, aminek a tagjai fontosnak tartják a folyamatos tanulást és szeretnek segíteni másokon

Az 1. ábra olyan alapköveket ragad meg, amelyek a demonstrátori rendszer oszlopait adják: az önkéntességet,elkötelezettséget, oktatás és kutatástámogatást, az önképzést, a fejlődést, a támogatást és a segítségnyújtást.
A demonstrátori rendszer és az Intézet kereteiben végzett munka önkéntességre épül. A diákok tanulni szeretnének, és saját felelősségük is, hogy milyen mélységekben vesznek rész az Intézetben folyó munkában, illetve, hogy mindezt miképp építik be saját tanulási, fejlődési folyamatukba. A tapasztalatok arra utalnak, hogy a demonstrátorság ideje alatt kialakított személyes (tanárok és diákok irányába egyaránt) kapcsolat a közös és sikeres munka egyik legfontosabb „alapköveként”ragadható meg.
Az egész tanéven végighúzódik a demonstrátori tevékenység fontos tartóelemét jelentő hallgatói önképzés és személyes szakmai fejlődés jelentősége. A munka kereteit és mérföldköveit az oktatóval és a hallgatótársakkal kialakított személyes kapcsolat adja, a legerősebb orientáló hatással az oktató bír. A közös szakmai és szociális rendezvények lehetőséget teremtenek a személyes kapcsolatteremtésre. A legszorosabb kapcsolat általában az adott oktatóhoz és az egymással egy patronáló oktatószárnyai alatt csapatban dolgozó demonstrátorok között alakul ki.
Az alapkövek együttesen biztosítják a demonstrátoraink sikeres jövőképének elérését. Biztos alapot ad ennek, hogy a demonstrátori rendszer nagy hagyományokkal rendelkezik az Intézetben, lévén az egyik alapító intézetként itt jelent meg először ez az együttműködési forma az egyetemen. Ebből táplálkozik részben az a sokszínű tapasztalat, amely erős alapot ad a hallgatók bevonására, a hallgatókkal közösen végrehajtható feladatok meghatározására, a közös problémamegoldására. Ezen értékes közösségaktív és belsős tagjai maguk a hallgatók is. Célunkkal összhangban van, ha egy-egy hallgató rövidebb ideig kapcsolódik hozzánk. Mégis úgy gondoljuk, hogy az elérhető tanulási és fejlődési ív annál teljesebb, minél nagyobb felelősséget tud vállalni egy-egy demonstrátor, természetesen egyre több tapasztalat birtokában. További céljaink közé tartozik a volt demonstrátorainkkal is a hosszútávú kapcsolat megőrzése, melyet egy alumni klub formájában üzemeltetünk a 2020-as évtől kezdve.
Alumni klub linkedin csoportja: https://www.linkedin.com/groups/8971292/

Intézetünkben több tantárgyhoz kapcsolódóan is lehetőséget biztosítunk a diákoknak, hogy a vizsgakövetelményeknél magasabb szinten is összemérhessék tudásukat, ezáltal tovább fejleszthessék képességeiket.

Tanulmányi versenyeink:

Tevékenységmenedzsment tanulmányi verseny 2013/14.

Tevékenységmenedzsment tanulmányi verseny 2010/11 és 2011/12

Vállalatgazdaságtan tanulmányi verseny

A TDK munka arra ösztönzi a hallgatókat, hogy a tudományos kutatás alapjaival ismerkedjenek meg, és egy szűkebb téma tárgyalása kapcsán mélyedjenek el az általuk választott terület irodalmában. A TDK dolgozatok készítéséhez is hirdetünk meg témákat, azonban itt, szemben a Vállalatgazdaságtan tanulmányi versennyel, már nagyobb szerepe van a hallgatói választásnak, valamint az Intézeti kutatási programokban szerzett ismereteknek és tapasztalatoknak.

A konferenciára való jelentkezés határideje általában február vége. A benyújtott dolgozatokat két opponens bírálja el, és véleményük alapján kerülhet sor szóbeli prezentációra, melynek ideje rendszerint május eleje.

2009-től Intézetünk tanszékei külön-külön hirdetnek meg témákat, amelyek megtalálhatók a TDK hivatalos honlapján (http://tdk.uni-corvinus.hu/). Itt lehet megtekinteni a fontosabb tudnivalókat (pl. határidők) is az aktuális évi versennyel kapcsolatban. További kérdéseikkel, problémáikkal Kiss Jánost, Intézetünk TDK felelősét keressék meg személyesen, vagy e-mailben (janos.kiss(kukac)uni-corvinus(pont)hu).

Előző évi eredmények:

TDK 2010.

TDK 2009.

TDK 2008.

Vágólapra másolva