Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

Intézetünknek fontos szerepe van az egyetemi hallgatók szemléletmódjának alakításában. Alap és mester szinten – minden szakmai profilunkban – komplex és integráló tárgyakkal vagyunk jelen.  
Az üzleti szemléletmódot megalapozó Vállalatgazdaságtanra építve az elmúlt években kialakítottunk egy tantárgyi „piramist”. A szakmai ismereteket a gyakorlati tapasztalatokat hatékonyan becsatornázó esettanulmányos módszertannal adjuk át, egyszersmind legkiválóbb hallgatóinkat hazai és nemzetközi versenyekre készítjük fel. A nemzetközi felsőoktatási intézmények körében nagy sikernek örvend esettanulmányos versenyünk (CECC). 

A reálfolyamatok kapcsán a hatékony és fenntartható szervezést, a folyamatszemléletet és a rendszerszemléletet hangsúlyozzuk. Idehaza a reálfolyamatok iránti fogékonyságot erősíti a magyar gazdaság szerkezete (pl. feldolgozóipar, logisztika jelentős súlya; globális értékláncok jelenléte). Tevékenységmenedzsment c. tárgyunkkal valamennyi üzleti képzésen tanuló hallgató találkozhat. 
 
A döntéshozatal és probléma-megoldási folyamat általában a szervezetek és kiemelten a vállalatok működtetésének is hangsúlyos dimenziói. E kapcsán kiemelten foglalkozunk az egyéni szinttel, benne a vezetővel. Az üzleti alapozó tárgyunk, a Döntési technikák keretében a problémamegoldási folyamat van előtérben. 

E szakmai alapokra építve és az aktuális gyakorlatot és tudományos eredményeket becsatornázva a Corvinus oktatási programjának minden képzési szintjén (alapszak specializáció, mesterszak, szakirányú képzések, PhD képzés) jelen vagyunk angolul és magyarul. 

Vállalatgazdaságtan BA/BSc

A Vállalatgazdaságtan tárgy felvehetõ alap szinten (Vállalatgazdaságtan, 1ea+1szem, Neptun kód: 2VL60NBK01B) és emelt szinten (Vállalatgazdaságtan és Vállalatgazdaságtan gyakorlat, 1ea+2szem, Neptun kód: 2VL60NBK01B + 2VL60NBV01B).

Az emelt szintű tárgyat két külön tantárgyként és két Neptun kóddal lehet felvenni. Az oktatás szempontjából azonban a két szemináriumi idősáv szorosan összetartozik, az összetartozó szemináriumok az órarendben egymást követik, és ugyanaz a szemináriumvezetőjük. Az összetartozó szemináriumokban csak azok maradhatnak, akik emelt szinten veszik fel a tárgyat.

Tájékoztatunk minden hallgatót, hogy a Vállalatgazdaságtan tantárgy oktatása egységes rendszerben történik, ezért a szemináriumra jelentkezés szempontjából mindegy, hogy ki milyen szakos ill. karos.

Hallgatói tudományos munka

Demonstrátorok

A Vállalatgazdaságtan Intézet demonstrátori rendszere 1993-as alapítása óta a hallgatók tehetséggondozását tekinti fő feladatának. Célja továbbá, hogy az egyes tanévekben olyan közösség jöjjön létre, melyben a demonstrátorok az Intézet oktatói és demonstrátortársaik támogatásával találják meg saját érdeklődési területüket, legyen ez akár kutatási, oktatási, és vagy szervezési feladathoz kapcsolódás, mely személyes fejlődésüket szolgálja. 

A demonstrátori program – a tanévi időbeosztáshoz hasonlóan – féléves ciklusokra tagolódik, amely egyik oldalról kapcsolódik az adott félévekben az intézetben oktatott tárgyakhoz és a folyamatban, vagy előkészületben lévő kutatásokhoz, másrészről havonta szociális és szakmai demonstrátori rendezvényekre kerül sor.
A kedves érdeklődők demonstrátoraink intézeti lehetőségeiről és munkájáról hiteles és átfogó képet kaphatnak a demonstrátorok és oktatók élményeiről készített összeállításból. 

Demonstrátori jelentkezés időszaka az őszi és tavaszi félévet záró vizsgaidőszakra esik. Demonstrátornak jelentkezni a nyomtatott formában Intézetünkben leadott pályázat leadásával lehet. 

Az intézeti demonstrátori munka felelőse: Pistrui Bence (bencelaszlo.pistrui@uni-corvinus.hu)

A demonstrátorság pillérei: 

 1. Oktatás
 2. Kutatás
 3. Közösségi és szakmai programok, események szervezése 


Az elmúlt több mint két évtized alatt kialakult gyakorlat azt mutatja, hogy a demonstrátorok számos ponton aktívan kapcsolódnak az Intézet mindennapjaiba. Évfolyamonként és meglévő tapasztalataik szerint azonban eltérő feladatokban érdemes szerepet vállalniuk. Intézeti kollégáink arra törekednek, hogy a hallgatókkal egyeztetve a diákok tudásának, ismereteinek és érdeklődési körének megfelelő, kihívást jelentő feladatokon és problémákon dolgozzanak együtt. Ezek a feladatok nagyon széles körből kerülnek ki. Dominánsan kapcsolódnak a felsőoktatási kulcstevékenységekhez, elsősorban az oktatáshoz. 
 
Fiatalabb demonstrátorainknak a kisebb órai feladatok mellett elsősorban a Vállalatgazdaságtan, Tevékenységmenedzsment, Döntési technikák és Üzleti gazdaságtan tárgy szemináriumainak hospitálását javasoljuk, órarészletek tartására készítjük fel őket. Fiatalabb demonstrátorainkra is ösztönzően hat, hogy idősebb társaiktól – akár több tárgyra kiterjedően is – elvárjuk az oktatásban való minél aktívabb részvételt. Ez egyfajta demonstrátori életpálya lehetőségeként jelenik meg előttük. 

Oktatással kapcsolatos tevékenységek: 

 • Az Intézet által oktatott tárgyak oktatásába való bekapcsolódás
 • Tananyagfejlesztés
 • Esettanulmányos tárgyak oktatásába mentorként való bekapcsolódás
 • Vállalatgazdaságtan Versenyen konzultációs feladatok ellátása 


Kutatással kapcsolatos tevékenységek: 

 • Intézeti munkatársakhoz kutatási projektekbe való bekapcsolódás, ahhoz kapcsolódóan TDK írása
 • Saját kutatási elképzelések tervek, támogatása, segítése 

Közösségi és szakmai programok, események szervezésével kapcsolatos tevékenységek: 

 • Vállalatgazdaságtan verseny asszisztencia
 • CECC szervezési feladatokban való részvétel
 • Belső workshopok szervezése
 • Vállalatlátogatások, előadások szervezése
 • Közösségi csapatépítő programok szervezése
Demonstrátori rendszerünk céljaként a Budapesti Corvinus Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak tehetséggondozását határoztuk meg. E tehetséggondozás célja a sikeres egyetemi hallgató, a sikeres egyetemi hallgatói életúthoz való hozzájárulás. Ennek keretében aktív kapcsolatot kereső és építő hallgatók dolgoznak együtt intézeti kollégákkal és diáktársaikkal. 

1. ábra. A demonstrátori rendszer alapkövei  

Az Intézethez kapcsolódó hallgatóktól azt kérjük, hogy mélyedjenek el egy-egy témakörben, annak kapcsán fejlesszék és összegezzék ismereteiket. A tudományos munka végső célja a Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel. A demonstrátorok szakmai fejlődését egyetemi oktatókhoz, kutatási programhoz kapcsolódás szolgálhatja. 

Összességében: 

 1. Hosszú távon mer és tud elkötelezettséget vállalni (tervezni) az intézetünk felé
 2. Szeretne szakmailag továbbfejlődni, a többi demonstrátorral egymást képezni, ezzel előnye származhat az egyetemi és szakmai pályafutása során
 3. Aktív közreműködést tervez az oktatással járó feladatokban, amely keretében ötleteivel segíti a felkészülést, illetve eredményesen működik közre egy-egy specifikus témakör feldolgozásában; egyik évről a másikra egyre sokrétűbben és egyre szélesebb körben kapcsolódik be
 4. Sikereket kíván elérni a kutatás során, amely TDK dolgozat megírására ösztönzi, vagy kutatásban működik közre
 5. Sikerrel tudja képviselni egyetemünket különféle hazai és nemzetközi versenyeken
 6. Olyan szakmai és baráti közösséghez szeretne tartozni, aminek a tagjai fontosnak tartják a folyamatos tanulást és szeretnek segíteni másokon

Az 1. ábra olyan alapköveket ragad meg, amelyek a demonstrátori rendszer oszlopait adják: az önkéntességet, elkötelezettséget, oktatás és kutatástámogatást, az önképzést, a fejlődést, a támogatást és a segítségnyújtást. 

A demonstrátori rendszer és az Intézet kereteiben végzett munka önkéntességre épül. A diákok tanulni szeretnének, és saját felelősségük is, hogy milyen mélységekben vesznek rész az Intézetben folyó munkában, illetve, hogy mindezt miképp építik be saját tanulási, fejlődési folyamatukba. A tapasztalatok arra utalnak, hogy a demonstrátorság ideje alatt kialakított személyes (tanárok és diákok irányába egyaránt) kapcsolat a közös és sikeres munka egyik legfontosabb „alapköveként” ragadható meg. 

Az egész tanéven végighúzódik a demonstrátori tevékenység fontos tartóelemét jelentő hallgatói önképzés és személyes szakmai fejlődés jelentősége. A munka kereteit és mérföldköveit az oktatóval és a hallgatótársakkal kialakított személyes kapcsolat adja, a legerősebb orientáló hatással az oktató bír. A közös szakmai és szociális rendezvények lehetőséget teremtenek a személyes kapcsolatteremtésre. A legszorosabb kapcsolat általában az adott oktatóhoz és az egymással egy patronáló oktató szárnyai alatt csapatban dolgozó demonstrátorok között alakul ki. 

Az alapkövek együttesen biztosítják a demonstrátoraink sikeres jövőképének elérését. Biztos alapot ad ennek, hogy a demonstrátori rendszer nagy hagyományokkal rendelkezik az Intézetben, lévén az egyik alapító intézetként itt jelent meg először ez az együttműködési forma az egyetemen. Ebből táplálkozik részben az a sokszínű tapasztalat, amely erős alapot ad a hallgatók bevonására, a hallgatókkal közösen végrehajtható feladatok meghatározására, a közös problémamegoldására. Ezen értékes közösség aktív és belsős tagjai maguk a hallgatók is. Célunkkal összhangban van, ha egy-egy hallgató rövidebb ideig kapcsolódik hozzánk. Mégis úgy gondoljuk, hogy az elérhető tanulási és fejlődési ív annál teljesebb, minél nagyobb felelősséget tud vállalni egy-egy demonstrátor, természetesen egyre több tapasztalat birtokában. További céljaink közé tartozik a volt demonstrátorainkkal is a hosszútávú kapcsolat megőrzése, melyet egy alumni klub formájában üzemeltetünk a 2020-as évtől kezdve. 

Az intézeti demonstrátori rendszer munkafelelőse

Pistrui Bence bence.pistrui@stud.uni-corvinus.hu
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5520 • Mellék: 5520

Tanulmányi verseny

Intézetünkben a Vállalatgazdaságtan c. tárgyhoz kapcsolódóan szervezünk hallgatóinknak tanulmányi versenyt. A rendszeresen több mint 100 hallgató részvételével zajló háromfordulós verseny keretében elsőéves hallgatók mérhetik össze tudásukat. A verseny folyamán nagyon nagy hangsúlyt helyezünk az írásos és az elemzési kompetenciák és az előadói képességek fejlesztésére is. 

TDK


A TDK munka arra ösztönzi a hallgatókat, hogy a tudományos kutatás alapjaival ismerkedjenek meg, és egy szűkebb téma tárgyalása kapcsán mélyedjenek el az általuk választott terület irodalmában. A TDK dolgozatok készítéséhez is hirdetünk meg témákat, azonban itt, szemben a Vállalatgazdaságtan tanulmányi versennyel, már nagyobb szerepe van a hallgatói választásnak, valamint az Intézeti kutatási programokban szerzett ismereteknek és tapasztalatoknak.

Az egyetemi TDK konferenciára való jelentkezés határideje általában február vége. A benyújtott dolgozatokat két opponens bírálja el, és véleményük alapján kerülhet sor szóbeli prezentációra, melynek ideje rendszerint május eleje. A legszínvonalasabb dolgozatok szerzői a kétévente megrendezésre kerülő országos TDK-n (OTDK) képviselik egyetemüket.

Intézetünk tanszékei külön-külön hirdetnek meg témákat, amelyek megtalálhatók a TDK hivatalos honlapján (http://tdk.uni-corvinus.hu/). A honlapon lehet megtekinteni a fontosabb tudnivalókat (pl. határidők) is az aktuális évi versennyel kapcsolatban. További kérdéseikkel, problémáikkal Kiss Jánost, Intézetünk TDK felelősét keressék meg személyesen, vagy e-mailben.

Kiss János janos.kiss@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens, PhD / Associate Professor, PhD
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5261 • Mellék: 5261
Vágólapra másolva
GEN.:2021.12.02. - 01:20:22