Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

Kutatási Fórum

Komplex vizsga

(1) A komplex vizsgára történő jelentkezés feltételei:

 • a) az idegennyelvi kötelezettségek teljesítése: Az Egyetemi Doktori Szabályzatban (EDSZ) előírtaknakmegfelelően. A komplex vizsga nyelvi követelménye az elfogadott világnyelvekegyikéből (angol, német, francia, olasz, spanyol, arab, orosz, kínai) legalább„B2” szintű komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.Külföldi hallgatók esetében az anyanyelvén kívüli világnyelvből kell legalább„B2” szintű komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgávalrendelkezni. A szükséges dokumentumokat, igazolásokat, illetve azok másolataita komplex vizsgára történő jelentkezési laphoz kell csatolni (annak mellékletétképezi).

 • b) a doktoriképzés képzési és kutatási szakaszában legalább 120 kredit megszerzése (kivévea doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő hallgató esetében, akinek ahallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annakelfogadásával jön létre). A 120 kredit megszerzéséről szóló igazolást az EgyetemiDoktori Iroda állítja ki, a dokumentumot a komplex vizsgára történőjelentkezési laphoz kell csatolni.

 • c) a hallgatópublikációinak az MTMT Adatbázisban való rögzítése és jóváhagyása. Az MTMT-ből letöltött Általános táblázatot és az MTMT-benrögzített közlemények bibliográfiai adatait (jóváhagyó záradékkal ellátva) akomplex vizsgára történő jelentkezési laphoz kell csatolni (annak mellékletétképezi).

(2) A komplex vizsga két fő részből áll: az első részben adoktorandusz-hallgató tudományos előrehaladásáról ad számot („disszertációsrész”), a második részben a doktorandusz-hallgató elméleti-módszertanifelkészültségét mérik fel („elméleti rész”) .

(3) A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kellletenni. A vizsgabizottság legalább öt, legfeljebb hat tagból áll, a tagoklegalább egyharmada nem áll foglalkoztatási jogviszonyban a doktori iskolátműködtető intézménnyel.

A komplex vizsgabizottságot a doktori iskola vezetőjének előterjesztésealapján a Doktori Iskola Tanácsa véglegesíti és az Egyetemi Doktori Tanácshagyja jóvá. A vizsgabizottság tagjaival az Egyetemi Doktori Iroda előzetesenkoordinál, majd hivatalosan értesíti a tagokat a vizsga napjáról.

(4) A vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár, habilitáltegyetemi docens vagy professor emeritus vagy az MTA doktora címmel rendelkezőoktató, kutató. Külföldi szakértő nem lehet a vizsgabizottság elnöke.

(5) A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattalrendelkezik. A vizsgabizottságnak külföldi szakértő tagja is lehet. Avizsgabizottságnak nem lehet tagja a doktorandusz-hallgató témavezetője.

A vizsgabizottságot úgy kell összeállítani, hogy habármelyik szakmai tag egyben a jelölt témavezetője lenne, akkor vagy két bizottságfelállítása szükséges vagy az érintett szakmai tagot az adott feleletiszakaszban egy másik szakmai tag váltja fel. 

(6) A vizsgabizottság szakmai összetétele a GDI-ben:

Elnök, kvalitatív módszertan képviselője, kvantitatívmódszertan képviselője, specializációs ismeretek képviselője, prezentációstechnikában, tudományos kommunikációban jártas szakember, titkár.

Ahhoz, hogy a komplex vizsgát szabályozó kormányrendeletbenelőírt külső részvétel arányát biztosíthassuk az Elnök (külsős), kvalitatívmódszertan képviselője (belsős), kvantitatív módszertan képviselője (belsős),specializációs ismeretek képviselője (belsős, szükség esetén külsős),prezentációs technikában, tudományos kommunikációban jártas szakember (külsős),a titkár PhD fokozattal rendelkező, nem szavazati jogú jegyzőkönyvvezető.

(7) A témavezető ugyan nem tagja a vizsgabizottságnak, deköteles előzetesen írásban és a komplex vizsga disszertációs részénekmegkezdésekor szóban is értékelni a doktorandusz-hallgató munkáját.

A témavezetői értékelés egyrészt bemutatja a doktoranduszaddig végzett munkáját, legfontosabb tudományos eredményeit, a témavezetővelvaló együttműködés milyenségét, másrészt röviden kitér a vizsgára benyújtottbeadandó előnyeire, hátrányaira. Nyilatkozik, hogy javasolja-e a hallgatódoktori képzésben való részvételének folytatását. A témavezetői értékelésminimum 0,5, maximum 1 A/4 oldal. A témavezetői értékelés beszerzéséről ésleadásáról a hallgató gondoskodik.

(8) A komplex vizsga „elméleti részében” egyrészt a készülődisszertáció módszertani hátterének ismeretét, másrészt a saját kutatási témaszaktudományi kontextusában való jártasságot kell a jelöltnek meggyőzőenigazolni. A jelölt a képzés negyedik félévében egy beadandó formájábanösszeállítja a készülő disszertáció kutatási tervét (research design), melybenmegfogalmazza a témaválasztás személyes indokát, aktualitását, társadalmi,gazdasági, környezeti kontextusát, a kutatási célokat és a kutatási kérdéseket.Továbbá közreadja kutatásmódszertani alapvetéseit, szakirodalommal alátámasztvamegindokolja a módszertan választását, törekszik teljes körűen bemutatni azt amódszertani arzenált, amelyet a későbbiekben hasznosítani kíván (kvalitatív,kvantitatív vagy hibrid módszerekhez igazodóan, adatfelvételi és adatelemzésieszközök stb.), elkészíti kutatási témájának kritikai szakirodalmi elemzését(literature review). A 20-30 oldal terjedelmű beadandót 1 példányban nyomtatvaés elektronikusan is legkésőbb május 11-ig eljuttatja az Egyetemi DoktoriIrodába (írásbeli modul). A vizsgabizottság az írásbeli beadandó alapján avizsga „elméleti részének” szóbeli moduljában kérdéseket fogalmaz meg, vitára,szakmai konzultációra inspirálja a jelöltet, melynek során meggyőződik a jelöltszéleskörű módszertani és szaktudományos ismeretkörökben való jártasságáról.

A beadandó egy úgynevezett értekezéstervezetet megalapozódokumentum. Ennek tartalmi része minimum 25 oldal (+címlap, tartalomjegyzék,irodalom, mellékletek), A/4 méretű, 2,5 cm-es margóval, 1-es sorközzel, 12 TNRbetűvel, a bekezdéseket tabulátorral elkülönítve, egy lap egy oldal, azoldalakat jobb alsó sarokban számozva. A beadandóban a módszertani résznekminimum 10 oldalasnak kell lennie. A beadandó kifejezetten legyen alkalmasarra, hogy annak alapján a komplex vizsga keretében érdemi vitát lehessenlefolytatni a készülő disszertáció módszertani megfelelőségéről. A vitán akészülő disszertációban alkalmazásra kerülő kvalitatív és/vagy kvantitatívmódszertani kurzusokon elsajátított ismeretekről meggyőző tudással kellrendelkezni és azokat tudni kell adaptálni a specializáció területére is.

A dokumentum elkészíthető úgy is, hogy egy, a jelölt általegyedül vagy társszerzőségben (utóbbi esetben elvárás az első szerzőség vagylevelező szerzői – corresponding author –  státusz), MTA listás, A-D kategóriájú folyóiratban írt, már megjelentvagy befogadó nyilatkozattal rendelkező cikk kerül bedolgozásra a beadandóba. Acikk beledolgozása a beadandóba úgy történik, hogy az a kötelező tartalmielemeket (témaválasztás indoklása, a téma aktualitásának, társadalmi,gazdasági, környezeti kontextusának bemutatása, a kutatási célok és a kutatásikérdések megfogalmazása, elméleti keret tisztázása, módszertan minimum 7oldalon történő bemutatása) mintegy alátámasztja, és alkalmas arra, hogy abeadandóról módszertan-orientált szakmai párbeszédet lehessen folytatni akomplex vizsga keretében.

A jelentkező a beadandót 2020. április 1-ig köteleseljuttatni a komplex vizsga módszertani képviselőihez (pdf formátumban emailmellékletben), akik 2020. április 30-ig előzetesen véleményezik a dokumentumot,amelyet a jelentkezőnek a javításokat elvégezve 2020. május 11-ig véglegesformátumban, 1 példányban kell az Egyetemi Doktori Irodában leadnia.

A komplex vizsgára történő jelentkezéskor, a jelöltnek ajelentkezési lapon nyilatkoznia kell arról, hogy a beadandó dokumentumban akvalitatív vagy a kvantitatív, esetleg a kettőt ötvöző, vegyes (hibrid)módszertant kíván alkalmazni.

(9) A komplex vizsga „disszertációs” részében a vizsgázó15-20 perces előadás formájában beszámol addigi kutatási tevékenységéről,eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatásiütemtervét, valamint a doktori értekezés elkészítésének és az eredményekpublikálásának ütemezését.

Az előadást követően a témavezető legfeljebb 5 percidőtartamban értékeli a vizsgázó által addig elvégzett munkát és nyilatkozik,hogy alkalmasnak találja-e a jelöltet a doktori képzés eredményes befejezésére,reálisnak érzi-e az ütemtervet, a publikációs tervet. A bizottság kérdéseketfogalmaz meg az előadáson elhangzottakkal kapcsolatban.

 (10) A DI komplexvizsgát évente egyszer, a tavaszi félév végén szervez. A komplex vizsgát úgykell megszervezni, hogy annak „elméleti” és „disszertációs” része is a lehetőlegszélesebb szakmai nyilvánosság előtt kerüljön lebonyolításra, azonban anyilvánosság ne zavarja a vizsgázó eredményes teljesítését. A komplex vizsgárajelentkezők számától függően lehet ugyanazon vagy egymástól eltérő napokon,illetve egymást közvetlenül követően vagy egy napon belül nagyobb szünettelbonyolítani az „elméleti” és a „disszertációs” vizsgarészeket. Avizsgabizottság minden tagjának a vizsga bonyolításától függetlenül mindkétvizsgarészen folyamatosan jelen kell lennie.

A komplex vizsgára minden év júniusában kerül sor. A vizsgaegy napon, egymást követő két etapban kerül lebonyolításra. Az első etap adisszertációs rész, ahol a vizsgázó szabad előadásban, prezentáció keretébentartja meg előadását és tanácskozás jellegűen folyik a vita, a második amódszertani etap, melyben a vizsgázó formálisan a vizsgabizottság előttkérdésekre válaszol. A két etap között rövid, legfeljebb 1 órás szünettervezhető. A vizsgázók egymást közvetlenül követően felelnek, illetve tartanakelőadást, teljesítményük értékelésére az egyes etapokat követően, anyilvánosság kizárásával kerül sor.   

(11) A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsgadisszertációs és elméleti részét, a komplex vizsgáról részletes, a doktorandusz-hallgatómunkáját tudományos szempontból minősítő szöveges értékelést is tartalmazó, atagok aláírásával ellátott jegyzőkönyvet készít. A vizsga eredményét a szóbelivizsga napján ki kell hirdetni.

A második etapot követően a vizsgabizottság visszavonul,egyenként minősíti a vizsgázók összteljesítményét és kihirdeti az eredményt.

(12) A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottságtagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg.

(13) A komplex vizsga mindkét részének értékelése szövegesminősítéssel (megfelelt, nem felelt meg) történik:

sikeres, ha mindkét rész értékelése megfelelt;

sikertelen, ha bármelyik vizsgarész értékelése nem feleltmeg.

 (14) Sikertelen„elméleti” vizsgarész esetén a doktorandusz-hallgató az adott vizsgaidőszakbantovábbi egy alkalommal megismételheti a vizsgát.

Tekintettel arra, hogy az elméleti vizsgarész alapja egybeadandó, amelynek elkészítése időigényes, ezért az elméleti vizsgamegismétlésére a mintatanterv szerinti 5. félévre történő beiratkozástmegelőzően kerül sor, vélhetően az őszi szemeszter első hetében. Megismételtelméleti vizsga esetén a módosított beadandót a vizsgára jelentkező legkésőbbaugusztus 21-ig eljuttatja az Egyetemi Doktori Irodába, ennek elmulasztása adoktori képzésből való kizárással jár.

(15) Sikertelen „disszertációs” vizsgarész esetén adoktorandusz-hallgató nem ismételheti meg az adott vizsgaidőszakban a vizsgát,de két passzív félévet igénybe vehet. Ha a doktorandusz-hallgató egy éven belülsikeresen teljesíti a komplex vizsga „disszertációs” részét, akkor folytathatjadoktori tanulmányait. Az állami ösztöndíjas doktorandusz-hallgató ebben azesetben kizárólag önköltséges képzésben folytathatja doktori tanulmányait.

Aki nem felel meg a disszertációs részen, az egy évreelhalasztja a doktori tanulmányait és a következő év február 15-ig ismételtenjelentkezik a komplex vizsgára. Ennek elmulasztása a doktori képzésből valókizárással jár.  

(16) A komplex vizsgát magyar vagy angol nyelven kellteljesíteni. Ha a vizsgára jelentkező magyar anyanyelvű doktorandusz-hallgatóangol nyelven készíti el a „disszertációs” rész benyújtandó tanulmányát, avizsga ebben az esetben is magyar nyelven zajlik. Amennyiben nem magyaranyanyelvű hallgató jelentkezik a komplex vizsgára, akkor a vizsga minden elemeangol nyelven is teljesíthető (az erre vonatkozó igényt a jelölt a komplexvizsgára jelentkezéskor közli).


Feladat Határidő Felelős
A komplex vizsga lebonyolításának kihirdetése, tájékoztatás, hallgatók, témavezetők felkészítés doktori iskolai szinten 2020. január 31. Doktori iskolák
Komplex vizsga bizottságainak összeállítása doktori iskolai szinten 2020. február 28. Doktori iskolák
Komplex vizsgára jelentkezési lap benyújtása 2020. február 20. Doktori iskolák
Komplex vizsga bizottságainak EDT általi jóváhagyása 2020. március 31. EDT
Beadandó (értekezéstervezetet megalapozó dokumentum) benyújtása előzetes bírálatra a módszertan képviselőjéhez 2020. április 1. Módszertan képviselője
Beadandó visszajuttatása a jelentkezőhöz 2020. április 30. Módszertan képviselője
A vizsga napjának kitűzése, a bizottság tagjaival egyeztetés 2020. április. 15. Doktori iskolák
Beadandó (értekezéstervezetet megalapozó dokumentum) végleges benyújtása 2020. május 11. Doktori iskolák
Témavezetői értékelés és a további szükséges mellékletek benyújtása 2020. május 4. Doktori iskolák
A vizsga lebonyolításának befejezése 2020. június 23. Doktori iskolák
Megismételt vizsga lebonyolításának befejezése 2020. szeptember 11. Doktori iskolák

Jelentkezés Értekezéstervezet vitára

(1) A doktorandusz-hallgató értekezéstervezete kutatóifelkészültségének és alkalmasságának előzetes dokumentálása.

(2) Az értekezéstervezet vitájára kizárólag a komplex vizsgasikeres letétele és a hallgató publikációinak az MTMT Adatbázisban valórögzítése és jóváhagyása után van lehetőség.

(3) A doktorandusz-hallgató köteles nyilatkozni arról, hogyértekezéstervezetét meg nem engedett segítség nélkül, saját maga készítette, ésabban csak a megadott forrásokat használta fel. Egyértelműen, a forrásmegadásával megjelölt minden olyan részt – beleértve saját korábbi munkáját is–, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásbólvett át.

(4) Az értekezéstervezetet magyar vagy angol nyelven kellbenyújtani. A specializációk előírhatják, hogy az értekezéstervezetet magyar ésangol nyelven is benyújtsa a doktorandusz-hallgató. A tervezetet hat,nyomtatott, bekötött példányban és pdf file-formátumban elektronikusan is lekell adni a GDI programkoordinátoránál. Az értekezéstervezet folyamatosanleadható a GDI programkoordinátorának. Az értekezéstervezetben be kell mutatnia témaválasztás aktualitását, gazdasági, társadalmi, környezeti relevanciáját;kutatási kérdéseket, illetve hipotéziseket kell megfogalmazni; fel kell tárniés elemezni kell a szakirodalmi hátteret, be kell mutatni és szakirodalmihivatkozásokkal indokolni kell a választott módszertant (complex researchdesign). A 70-100 oldal terjedelmű értekezéstervezetet 2,5 cm-es margóval, 1-essorközzel kell elkészíteni, az illusztrációkat lehetőleg a szövegen belül kellelhelyezni.   

(5) Az értekezéstervezet vitája az értekezéstervezetnyelvéhez illeszkedően magyar vagy angol nyelven zajlik. Amennyiben az adottspecializáción az értekezéstervezetet angol és magyar nyelven is be kellnyújtani, akkor a vitára jelentkező doktorandusz-hallgató a témavezetővel valókonzultációt követőn a specializáció vezetővel egyeztet a vita lebonyolításánaknyelvéről, és a döntésről a specializáció vezetője tájékoztatja a GDIprogramkoordinátorát.

 (6) Azértekezéstervezetet legalább négy, de legfeljebb hattagú, erre a célra felkértÉrtekezéstervezet Értékelő Bizottság (a továbbiakban: ÉTÉB) értékeli, amelynekminden tagja tudományos fokozattal rendelkezik. Az ÉTÉB elnöke egyetemi tanár,Professor Emeritus, illetve habilitált egyetemi docens lehet. Tagjai közüllegalább egy fő külső szakember (nem teljes állású BCE munkatárs). Az ÉTÉB-nekminden esetben tagjai a hivatalos opponensek és a doktorandusz-hallgatótémavezetője (aki nem lehet sem vitavezető elnök, sem opponens).

(7) Az Értekezéstervezet Értékelő Bizottságára (ÉTÉB) – atémavezetővel előzetesen egyeztetve – a specializáció vezető tesz javaslatot azerre rendszeresített űrlapon, amelyen a vita lebonyolításának nyelvét ismeghatározza (3. számú melléklet). Az ÉTÉB összetételéről a Doktori IskolaTanácsa dönt. Az ÉTÉB tagjaként két opponens kerül felkérésre, akik közül azegyik az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakember. Azopponenseknek a megküldéstől/kézhezvételtől számítva 60 nap áll rendelkezésére,hogy elkészítsék és a DI programkoordinátorához eljuttassák írásosvéleményüket. A 60 nap leteltével a programkoordinátor szükség eseténemlékeztetőt küld az opponensnek, s amennyiben az opponens a 90. napon semküldi meg véleményét, a DI vezetője automatikusan a DIT által jóváhagyotttartalékopponenst kéri fel az értekezéstervezet értékelésére.

(8) Az értekezéstervezetet – az adott szakterületentudományos fokozattal rendelkező szakértők jelenlétében – nyilvános ülésen kellmegvitatni. A vita után az értekezéstervezet szakmai színvonalát és készültségifokát az ÉTÉB értékeli.

(9) Az ÉTÉB feladata, hogy a vitát is figyelembe vévemegítélje, hogy az értekezéstervezetben foglalt eredmények és a jelöltfelmutatott kutatói kvalitásai garantálják-e egy sikeresen védhető doktoriértekezés határidőre történő elkészítését és benyújtását, illetve az, hogy tanácsaivalsegítse a doktorandusz-hallgatót a végső értekezés elkészítésében.

(10) Az ÉTÉB értékelést (jegyzőkönyvet) készít és állástfoglal abban a kérdésben, hogy a bizottság a doktorandusz-hallgatóértekezéstervezetét

 • a) változtatásnélkül elfogadásra ajánlja;
 • b1) a felsoroltkisebb változtatásokkal elfogadásra ajánlja; 
 • b2) a felsoroltjelentősebb változtatásokkal elfogadásra ajánlja;
 • c) a felsoroltindokok miatt nem javasolja elfogadásra, és újabb értekezéstervezet összeállításátjavasolja.

(11) Amennyiben az ÉTÉB nem javasolja az értekezéstervezetelfogadását, akkor a jelölt leghamarabb 6 hónap múlva nyújthat be újértekezéstervezetet. Ha az újonnan benyújtott értekezéstervezet vitája issikertelenül zárul vagy egyik opponens sem javasolja a vitára bocsátást, akkora DIT javasolhatja az EDT számára a jelölt doktori képzésből történő kizárását.

(12)     Ajegyzőkönyvet az ÉTÉB elnöke és titkára aláírásával hitelesíti, s azt megküldia DI programkoordinátorának. A DI programkoordinátora az eredeti jegyzőkönyvettovábbítja az Egyetemi Doktori Irodának.

Cikk alapú disszertáció követelményei

A nemzetközi trendekhez igazodva a Gazdálkodástani DoktoriIskola 2013 szeptembere óta lehetőséget biztosít a doktorjelölt hallgatóknakdisszertációtervezetük és végső disszertációjuk saját tudományos publikációkonalapuló formában történő beadására. Ennek gyakorlata a nemzetközi gyakorlatmintájára doktori iskolánkban elindult, szabályainak a DI SZMSZ-ében történőpontos rögzítésére jelen előterjesztésben teszünk javaslatot.

A cikk alapú disszertáció formai követelményei megfelelnekaz Egyetemi Doktori Szabályzatban és annak TTDT általi Kiegészítő Mellékletébenfoglaltaknak (a terjedelem is).

A cikk alapú disszertáció tartalmi követelményei:

 • Adisszertáció tartalmazzon egy hosszabb (kb. 30 oldalnyi) értekezést, amelyben ajelölt megfelelő szakirodalommal alátámasztva indokolja, összekapcsolja adisszertáció fő részét alkotó cikkeit.
 • A fő részlegalább három, legfeljebb öt cikkből álljon.
 • Megjelenésfázisa: legalább 3 db ténylegesen megjelent folyóirat cikk
 • Szerzőkszáma: a cikkek közül legalább egy darab egyszerzős legyen, a többszerzőscikkek közül legalább egy esetben első szerzős legyen a doktorjelölt.
 • Apublikációk nyelve: legalább egy cikk angol nyelvű legyen.
 • Apublikációk minősítése: Legalább egy cikk a WoS adatbázisban indexáltfolyóiratban megjelent cikk legyen. A disszertációban szereplő további cikkekközül egy darab a WoS adatbázisban indexált folyóiratban megjelent cikk VAGY azMTA Gazdaság és Jogtudományok Osztálya folyóirat listájában legalább A vagy Bkategóriás legyen, a további cikkek közül egy darab ugyanezen listában legalábbC kategóriájú VAGY a WoS adatbázisban indexált folyóiratban megjelent cikk legyen.
 • Összegzés

A cikk alapú disszertációt megelőző disszertációtervezettartalmi követelményei:

 • Adisszertációtervezet már tartalmazza a hosszabb (kb. 30 oldalnyi) értekezést,amelyben a jelölt megfelelő szakirodalommal alátámasztva indokolja,összekapcsolja a (készülő) disszertáció fő részét alkotó cikkeit.
 • Adisszertációtervezethez a minimum három cikkből a WoS adatbázisban szereplőtmegjelent állapotában be kell nyújtani és a további cikkek közül legalább azegyikre vonatkozó szerkesztőségi elfogadó nyilatkozattal kell rendelkezni (azelfogadó nyilatkozat tartalmazza a pozitív lektori vélemények tényét és amegjelenés várható dátumát.
 • Előzetesösszegzés

Pályázatok

Konferencia részvétel

Külföldi Tanulmányút

Publikációs szabályzatok

Publikációs szabályzat 2019 előtt
A BCE Szenátusa által 2019.03.26-án elfogadott új publikációs szabályzata
Folyóiratlista

  MTA Gazdaság- és jogtudományok Osztály folyóiratlistája erről a linkről is letölthető.

Urkund Szövegegyezőség-vizsgálat

Plágium-vizsgálati tájékoztató

Hallgatói Tájékoztatók

Hallgatói tájékoztató 2020 ősz
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.19. - 14:41:24