Ugrás a fő tartalomra

Kiadói tevékenység részletes ismertetése

1. A Kiadó feladatai

(1) A Kiadó feladatai:

 1. biztosítja az intézmény igényeihez igazodó, az oktatók, kutatók és hallgatók által írt könyvek, tankönyvek, digitális tananyagok, az egyetem tudományos közleményeinek és egyéb ilyen jellegű kiadványainak színvonalas megjelentetését,
 2. egyéb kiadói tevékenység ellátása,
 3. intézményen belüli kiadási igények feltárása, szervezése, kiadás lebonyolítása.

2. A Kiadó munkatársa

(1) A Kiadó zavartalan működése érdekében a kiadói referens

 1. tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli a kiadó szakszerű és szabályszerű működését, tevékenységet, a Kiadó gazdálkodását. Folyamatosan végzi, figyelemmel kíséri, illetve aktualizálja a Kiadó adminisztratív feladatait, kapcsolatot tart a szerkesztőkkel és/vagy szerzőkkel;
 2. szakmai felelősséget visel a kiadvány minőségéért, javaslatokat tesz a szerkesztőknek és/vagy szerzőnek szerkezeti és tartalmi változtatásokra, felhívja figyelmet az esetleges hiányokra, következetlenségekre;
 3. felel a kötetek külső arculatáért (terjedelem, méret, szedéstükör, tipográfia, grafikai elemek, papírtípusok, kötészet), a szignált kézirat előállításáért, a tördelőmunkálatokért.

3. A kézirat benyújtása

(1) A kéziratok a Kiadónak doc, docx, rtf vagy odt formátumban nyújthatók be. Amennyiben a szövegbe illesztett ábrák, képletek vagy speciális karakterek indokolják, pdf kiterjesztésű fájl is mellékelhető.

(2) Lábjegyzetekkel rendelkező időszaki kiadványok, tanulmánykötetek stb. esetén az egyes tanulmányok külön fájlban csatolandók a Kiadó számára. A tanulmányok sorrendjét a dokumentumok megnevezései (sorszámozással) jelöljék.

(3) A kézirathoz kapcsolódó képek, ábrák, képletek vagy speciális karakterek külön fájlban csatolandók a kézirat mellé, a kéziratban pedig a helyük jelölése szükséges.

(4) A kéziratokat egységes és következetes hivatkozási formátumban (lábjegyzet, végjegyzet) szükséges megküldeni.

4. A kiadási folyamat

(1) A kiadás előkészítése

a) A szerző a kiadási szándékát a Megjelenési szándéknyilatkozat c. formanyomtatvány kitöltésével jelzi a Kiadó felé. Amennyiben külföldi vagy más hazai kiadóval közösen kívánja a művét megjelentetni, jelzi ezt a szándéknyilatkozatában és egyeztet a Kiadóval. A szándéknyilatkozatot aláírva, beszkennelve, elektronikus úton juttathatja el a Kiadóhoz, a kéziratát pedig elektronikus formában küldi meg a Kiadó e-mail címére.
b) Ha pályázati forrásból kerül kiadásra a mű, a szerző – a kiadási szándékával egyidejűleg – jelzi ezt a Kiadónak és mellékeli a kapcsolódó pályázat leírását a felhasználásra vonatkozó előírásokkal.
c) A Kiadó szerkesztője a beérkezett kéziratot előzetesen átolvassa és ellenőrzi, hogy a kézirat a benyújtási feltételeknek eleget tett-e, véleményezi a kéziratot, és javaslatot tesz a megjelenésére. Amennyiben szükséges, visszaküldi átdolgozásra a szerzőnek.
d) Amennyiben a Kiadó szerkesztője úgy ítéli meg, hogy a kézirat jellege megfelel a tudományos publikáció feltételeinek, a Kiadó a Megjelenési szándéknyilatkozat szkennelt változatát a kézirattal együtt eljuttatja a Tudományos Tanácshoz engedélyezésre.
e) A Tudományos Tanács dönt az engedélyezésről és elektronikus úton tájékoztatja a döntésről a Kiadót. Abban az esetben, ha a Tudományos Tanács nem támogatja a kötet megjelenését, döntését rövid indoklással is kiegészíti.
f) A Kiadó tájékoztatja a döntésről a szerzőt a Tudományos Tanács döntését követően. Abban az esetben, ha a Tudományos Tanács nem támogatja a könyv megjelenését, a kiadó a Tudományos Tanács rövid indoklását is továbbítja a szerzőnek.
g) A kéziratok átvétele és besorolása az alábbi kategóriákba:

 • tankönyv, jegyzet,
 • tudományos kiadvány,
 • tanulmánykötet,
 • konferenciakötet,
 • ismeretterjesztő kiadvány,
 • művészeti kiadvány,
 • egyéb.

h) A kéziratok áttekintése: külső megjelenés, formátum, kötészeti jellemzők megbeszélése, a kötet tipográfiája, ábrák, képek elhelyezésével kapcsolatos információk, egyéb kérdések, borítóval kapcsolatos elképzelések egyeztetése, illetve határidők meghatározása a szerkesztővel/szerkesztőkkel.
i) A kézirat felhasználására vonatkozó felhasználási szerződés előkészítése, egyeztetése és megkötése a szerzővel. A kiadói referens feladata a könyv megjelenése előtt, a Tudományos Tanács ki- adásról szóló döntését követően közvetlenül a szerző személyes adatainak bekérése, egyeztetése, és ennek alapján a szerzői jogi felhasználási szerződés előkészítése, iktatása, a kötelezettségvállalás, ellenjegyeztetés, aláíratások.

(2) A szakmai lektorálás

a) A tudományos jellegű kéziratokat minimum két független lektor anonim módon véleményezi. Az anonimitást a szerző(k) és a lektorok között biztosítani kell, kilétük a lektori vélemény elkészültéig nem fedhető fel. Amennyiben a kézirat nem tudományos jellegű, a szakmai lektoráltatása a Kiadó felelős szerkesztőjének javaslatára történik.
b) A Tudományos Tanács által elfogadott szerkesztőbizottsággal rendelkező intézményi tudományos időszaki kiadványok (folyóiratok, évkönyvek, konferencia- és tanulmánykötetek, sorozatok stb.) szakmai felelősségét a szerkesztőbizottság képviseli, ezzel együtt pedig a kézirat lektoráltatásáról is gondoskodnak.
a) A tudományos jellegű kéziratok lektorainak személyére – ha nem áll rendelkezésre elfogadott szerkesztőbizottság – a Tudományos Tanács tesz javaslatot. A lektorok személyét az adott szakterületen elismert oktatók, kutatók közül választja ki. Lektor csak (PhD vagy azzal egyenértékű, illetve annál magasabb) tudományos fokozattal rendelkező személy lehet. A szakterület sajátosságai alapján, indokolt esetben a Tudományos Tanács javasolhat tudományos fokozat nélküli lektort is.
b) A javasolt lektorokkal a Kiadó felveszi a kapcsolatot, a kézirat elküldése mellett felkéri őket a lektorálásra. A kiadói referens gondoskodik a lektori szerződések előkészítéséről és aláíratásáról. A lektori véleményeket a Lektori vélemény c. űrlapon szükséges rögzíteni.
c) A Kiadó a szakmai lektorok által megfogalmazott véleményeket eljuttatja a szerzőnek. A szerzőt – a lektori vélemény szerint – felkéri az esetleges korrekciók elvégzésére. A lektori véleményekkel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdésekben a Tudományos Tanács döntése alapján folytatódhat a kiadási folyamat.

(3) Nyelvi lektorálás, korrektúra

a) A nyelvi lektor kiválasztása a kiadó javaslatára történik. A Kiadó a szakmai lektorok által kért módosítások elvégzése után a javított kéziratot elküldi a nyelvi lektornak.
b) A nyelvi lektor elektronikusan végzi a korrektúrázást.
c) A Kiadó a korrektúrázott kéziratot eljuttatja a szerzőnek. A javaslatokat, megjegyzéseket egyezteti a szerzővel.
d) A nyelvileg lektorált anyagot a szerző átnézi, a nyelvi lektor által kért módosításokat szükség esetén elvégzi, majd a javított kéziratot visszajuttatja a Kiadónak. A nyelvi lektor javításait a szerzőnek csak indokolt, a szakmai tartalmat érdemben módosító esetben van lehetősége felülbírálni.

(4) A tördelés, grafikai szerkesztés, borítótervezés

(a) A Kiadó a lektorált, korrektúrázott, véglegesített kéziratot eljuttatja a tördelőszerkesztőnek. A kötet tipográfiáját, képek, ábrák elhelyezését a szerkesztő bevonásával a szerzővel egyezteti. A hiányzó vagy nyomtatásra alkalmatlan képeket a Kiadó a szerzőtől bekéri, szkenneli. A borító megtervezéséhez szükséges anyagokat, fájlokat átadja a tördelőszerkesztőnek, a tipográfiát egyezteti.
(b) A Kiadó megtervezi a címnegyedívet, majd eljuttatja a tördelőszerkesztőnek.

(5) A címnegyedív egyedi megtervezése, ISBN/ISSN azonosító igénylése

a) A címnegyedív megtervezése a Kiadó feladata. A címnegyedív tartalmaz minden kiadásra vonatkozó elemet és adatot: ezeket elhelyezi a címnegyedív tipográfiájának és a tartalmi követelményeknek megfelelően a címnegyedív oldalain.
b) A Kiadó ISBN azonosító számot igényel az Országos Széchényi Könyvtár (továbbiakban: OSZK) ISBN Irodájától. Az OSZK-val kötött megállapodás értelmében a Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok részére minden esetben a Kiadó munkatársa igényelhet ISBN azonosítót a kiadó hivatalos e-mail címéről megküldött igénylő levélben. Az ISBN Iroda egyetemi kiadványok esetében más helyről érkező megkereséseket is a Kiadóhoz irányít.
c) A megtervezett és ellenőrzött címnegyedívet a Kiadó továbbítja a tördelőszerkesztőnek. A tördelőszerkesztő a Kiadó által készített címnegyedívet helyezi el az egyes kötetekben.
d) A nyomdakészre betördelt, megtervezett kiadványt és borítótervet a Kiadó eljuttatja a szerzőnek átnézésre és jóváhagyásra. Az esetlegesen kért módosításokat, javításokat a Ki- adó egyezteti és elvégezteti a tördelőszerkesztővel.

(6) A szerkesztő feladata

a) A felelős szerkesztő ellenőrzi a képek, ábrák jogszerű felhasználását és az általa javasolt tipográfiai és egyéb módosításokat a Kiadó elvégezteti a tördelőszerkesztővel.

(7) Nyomdai munkák

a) A nyomdakész, betördelt anyag birtokában a Kiadó a jogszabályi előírásoknak megfelelően, különös tekintettel a közbeszerzési, valamint az egybeszámítási szabályokra, kiadó eljuttatja az anyagot a közbeszerzési partnernek.

(8) A kötet megjelenése

a) A nyomtatás elkészülte után az új könyvek szállíttatását a Kiadó a nyomdával egyezteti. A kötet jellegétől függően a Kiadó eljuttatja vagy átadja a szerzőnek a szerzői példányokat.
b) A Kiadó a kötelespéldányokat eljuttatja az OSZK Kötelespéldány Szolgálata részére. További kötelespéldányok ad át az egyetem könyvtára, valamint a nyomdai megrendelésen megjelölt helyekre.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.19. - 05:50:03