Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Gyakran ismételt kérdések / Corvinus Doktori Iskolák

Ezen az oldalon választ adunk a Corvinus Doktori Iskolákat érintő legfontosabb kérdésekre, mint például milyen követelményeknek kell megfelelni, kinek szól a doktori képzés, mikor és hogyan lehet jelentkezni, illetve, hogy egyes doktori iskolákban mit és hogyan kell kutatni, és milyen kötelező tantárgyak várhatók. 

Általános kérdések és válaszok

Doktori képzéseinket elsősorban azoknak ajánljuk, akik az akadémiai pályára készülnek, a felsőoktatásban és a tudományos szférában szeretnének elhelyezkedni. A doktori iskoláinkba nemcsak a Corvinuson diplomázottakat, hanem más felsőoktatási intézményekben végzetteket is várunk.
Doktori képzéseinkre jelentkezők már két pálya közül választhatnak és dönthetnek arról, hogy az akadémiai vagy éppen a szakértői életpályamodellben szeretnék a tanulmányaikat folytatni. A két pálya azonos képzési és kimeneti követelményeket tartalmaz, a megszerzett fokozat (PhD) is megegyezik, a különbség a képzések célcsoportjában, céljában, valamint az oktatásszervezés módjában van. Az akadémiai pályára olyan jelentkezőket várunk, akik életpályájuk során hivatásszerűen foglalkoznának oktatással és kutatással, karrierjüket a felsőoktatási, kutatási szférában képzelik el. A szakértői pálya pedig azok számára lehet cél, akik érdeklődnek a doktori képzés iránt, és már gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek.
Az Egyetem doktori iskoláiban folyó képzésre jelentkezhetnek olyan magyar állampolgárok, a magyar állampolgárokkal azonos bánásmódban részesülő EU és EGT állampolgárok, valamint olyan nem magyar állampolgárok is, akik nem tartoznak a magyar állampolgárokkal azonos bánásmódban részesülők körébe, és legalább jó (vagy ezzel egyenértékű) minősítésű egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA vagy MSc) megszerzett oklevéllel és legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. Részidős MBA diplomát nem fogadunk el! Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik OTDK díjat nyertek. Szintén előnyt jelent az igazolható kutatói képesség (OTD, tudományos publikációk). 
A doktori képzésbe való bekerüléshez legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. Amennyiben a jelentkező nem angol nyelvből rendelkezik középfokú (B2 szintű) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával, a felvételi eljárás keretében angol nyelvi meghallgatáson szükséges részt vennie, amelyet az illetékes Doktori Iskola Tanácsa szervez.
A doktori képzésre 2021-ben is online, elektronikus formában kell benyújtani a jelentkezési dokumentumokat a phd.office@uni-corvinus.hu email címre. A jelentkezéssel kapcsolatos információk és szükséges formanyomtatványok az Egyetem honlapján elérhetők.
A képzésre 2021-ben április 15. és április 30. között lehet jelentkezni.
Jó (vagy ennek megfelelő) minősítésű egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA vagy MSc) megszerzett oklevéllel lehet jelentkezni.
Nincs ilyen megkötés.
Lehet külföldön szerzett diplomával is jelentkezni, de azt a felvételi eljárás során ekvivalencia vizsgálatnak veti alá a Corvinus Egyetem. Itt azt vizsgáljuk, megfelel-e a külföldön szerzett végzettség a Corvinus által előírt követelményeknek.
Nem kell megjelölni témavezetőt a jelentkezésnél. Elég a kutatási terv benyújtása – és felvétel esetén a Doktori Iskola jelöli ki a témához a megfelelő mentort, illetve témavezetőt.
A Corvinusnak összesen négy doktori iskolája van.

 • Gazdálkodástani Doktori Iskola
 • Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola
 • Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola
 • Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola 
Nem.
A képzés nyelve a magyar és az angol, a kurzusok többsége az egyre növekvő számú külföldi hallgatóra épülő nemzetköziesedési folyamat miatt angolul folyik.
A képzés nappali vagy levelező munkarend szerint zajlik
A doktori iskolákban állami ösztöndíjas (ideértve a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjasokat) és költségtérítéses státuszú hallgatók tanulnak, akik különböző támogatásokra is pályázhatnak (például Corvinus Doktori Ösztöndíj, MNB Kiválósági Ösztöndíj).
58 állami ösztöndíjas helyünk van, ebből 42-en még Corvinus Doktori Ösztöndíjat is kaphatnak.
A tandíjak a 2021/22-es tanévre az alábbiak szerint alakulnak félévenként a 2021-ben felvett hallgatók számára:
 
 • 320 000 Ft: Magyar nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos elbánásban részesülő külföldieknek (EU és EGT).
 • 660 000 Ft (320 000 Ft normál tandíj + 340 000 Ft nyelvi hozzájárulás): Angol nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos elbánásban részesülő külföldieknek (EU és EGT).
 • 3 200 EUR Harmadik országok állampolgárainak.
Igen, annak, aki nem magyar nyelvű képzésre jelentkezik.
A Corvinus Doktori Ösztöndíj a doktori képzés magyar állami ösztöndíját egészíti ki. Célja a legtehetségesebb, legjobban teljesítő doktoranduszok támogatása. Az ösztöndíjat az akadémiai pályát választó állami ösztöndíjasok vehetik igénybe.
A pályázat benyújtására a doktori felvételi jelentkezési lapon a Corvinus Doktori Ösztöndíj bejelölésével nyílik lehetőség. A Corvinus Doktori Ösztöndíj elnyerésének alapvető feltétele, hogy a jelentkező elfogadja a BCE Hallgatói Tanulmányi és Juttatási Szabályzatban (HTJSZ) megfogalmazott ösztöndíjfeltételeket, az általános felvételi eljárásban legalább 80/100 pontot érjen el, az adott doktori iskolában a legkimagaslóbb teljesítményt nyújtó jelentkezők között legyen, valamint kitöltse a jelentkezési lapon található kiválósági nyilatkozatot.

A kiválósági nyilatkozat egy 8-10 soros motivációs levél, amely tartalmazza a Corvinus Doktori Ösztöndíjra pályázó nevét, és amelyben egyértelműen, de tömören, akár pontokba szedve (magyar anyanyelvűek esetén magyarul) megfogalmazza a pályázó, hogy milyen kiválósági jegyek, teljesítmények, készségek, kutatási lehetőségek, elkötelezettségek, jövőbeni tervek stb. alapján érzi úgy, hogy a legkiválóbb jelentkezők közé tartozik.

A Corvinus Doktori Ösztöndíjat elbíráló Ösztöndíjtanács a felvételi eljárásban elért teljesítmény és a kiválósági nyilatkozatban megfogalmazottak alapján dönt az Ösztöndíj odaítéléséről.
Igen, a doktori program mellett a hallgatók állást vállalhatnak teljes- és részmunkaidőben is.
Az akadémiai pályán a karrierjüket a felsőoktatásban és a kutatásban elképzelők, a szakértői pályán a gyakorlatból érkezők, de a tudományos problémák feldolgozása iránt affinitást érzők tanulhatnak.
4+4+2 félév. A program nyolc féléves, nem rövidíthető: kétéves képzési-kutatási és kétéves kutatási-disszertációs szakaszból áll. Az első két évben a jogviszony csak rendkívüli esetben (baleset, betegség) szüneteltethető (passziválás), ezt követően pedig maximum két passzív félévet lehet igénybe venni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a programot a beiratkozástól számítva maximum öt év alatt el kell végezni, az ötödik év végén pedig be kell nyújtani a PhD disszertációt.
A doktori képzésre vonatkozó jogszabályok esetében csak rendkívül kivételes esetekben (pl. gyermekvállalás, betegség), az első két évben pedig kifejezetten kerülendő a halasztás, mivel az rendszerint megtöri a doktori kutatás előrehaladását, lendületét.
Egyéni felkészüléssel végezheti el a programot úgy, hogy a második év végén, a komplex vizsgával csatlakozik a többiekhez. Ahhoz azonban, hogy valaki egyéni felkészüléses formában nyerjen felvételt, szigorú kritériumoknak kell megfelelni, különösen a tudományos publikációk terén.
 • Képzési és kutatási szakasz,
 • Kutatási és disszertációs szakasz. 
240
 • Kooperatív Doktori Ösztöndíj
 • Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) ösztöndíjai
 • MNB Kiválósági Ösztöndíj
 • Külföldi Tanulmányút Ösztöndíj
 • Tudományos konferencián való részvételek
Van. Az ERASMUS-programnak vannak doktori elemei, de természetesen más lehetőségek is szóba jöhetnek. Félévnél hosszabb külföldi tartózkodást azonban csak a harmadik-negyedik évben támogatunk.
Igen, a BCE kollégiumaiban. Speciális albérlet-támogatás nincs.
Igen, a doktori iskolák döntéshozó tanácsában van doktorandusz-képviselő. Egyúttal az egyetem szenátusában is van delegátus, mindkét helyen szavazati joggal. A tapasztalat az, hogy a doktoranduszok aktívan élnek ezekkel a lehetőségekkel.
Jelenleg is vannak fogyatékossággal élő doktoranduszok. Az Egyetemi Doktori Szabályzat alapján ők néhány vonatkozásban kedvezményes eljárásban részesülnek.
A Budapesti Corvinus Egyetemen zajló doktori képzéseket összehangoló ernyőszervezet. A CDI legfontosabb feladata a szakmai-tudományos tekintetben autonóm doktori iskolák eredményes működésének elősegítése, a gördülékeny kommunikáció, az adminisztráció és az oktatásigazgatási feladatok hatékony ellátása, a tudományos utánpótlás-nevelés versenyképességének biztosítása. Vezetője a főigazgató, aki egyben a Doktori Kabinet elnöke is.
A doktori iskolák vezetőiből, programigazgatóiból álló konzultatív testület. Ülésein elsősorban a Corvinus Doktori Iskolákat érintő szabályozási, költségvetési és stratégiai kérdésekben foglal állást. Előkészíti a soron következő Egyetemi Doktori Tanács ülését.
A doktori képzés adminisztrációját komplexen ellátó, ügyfélszolgálati és hivatali teendőket egyaránt végző szervezeti egység. Többek között intézi a doktori felvételi eljárás, a beiratkozás, a tantárgyfelvétel, a komplex vizsga és a nyilvános PhD védés adminisztrációját. Hivatalos nyilvántartásokat vezet, okiratokat és igazolásokat állít ki.
Az egyes doktori iskolák működését a törzstagok választotta tanácsok felügyelik, a titkárságok ezen testületek, valamint a doktori iskolák vezetőinek és programigazgatóinak adminisztrációs teendőit segítik. Megszervezik az értekezéstervezet–vitákat, befogadják a hallgatók pályázatait, koordinálják a kredit kérelmeket. Az információnyújtás, a hallgatókkal, oktatókkal való kapcsolattartás kulcsszereplői.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.15. - 16:01:42