Ugrás a fő tartalomra

Egyetemi docens

Faludi Julianna

Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet/Marketing- és Designkommunikáció Tanszék

Faludi Julianna, szociológus, író, PhD fokozatát a Trentói Egyetem Local Development and Global Dynamics programján, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Programján szerezte. Kutatási érdeklődésének fókusza a társadalmi-gazdasági átalakulás folyamatai a platformkapitalizmus kontextusában, technológia és társadalom, valamint a fenntartható fogyasztási-termelési rendszerek. Ugyancsak publikál a posztszovjet térség és Oroszország társadalmi-gazdasági átalakulásairól.

Julianna a Budapesti Corvinus Egyetem által koordinált négy egyetem együttműködésén (Corvinus, Trento University, University of Ljubljana, University of Regensburg) alapuló Erasmus Mundus Joint Master in Local Development Program ügyvezetője volt.

Julianna számos nemzetközi konferencián mutatta be kutatási eredményeit, illetve vendégelőadóként megfordult többek között az Erasmus University of Rotterdam, Queens University of Edinburgh, University of Regensburg, és az FH Johanneum, Graz programjain, valamint vendégkutatóként dolgozott a TU Graz Egyetemen.

Legfrissebb kollaboratív könyvprojektje, Polányi Károly kettős mozgás elméleti keretéből kiindulva vizsgálta az egyest társadalmi csoportok és a változás kapcsolatát – Whole Person Promotion, Women, and the Post-Pandemic Era. Future Outlooks (2002).

Felsmann Balázs Tibor

Vezetéstudományi Intézet/Stratégiai Menedzsment Tanszék 

Felsmann Balázs 2022. szeptember 1-től a Vezetéstudományi Intézet Stratégiai Menedzsment Tanszékének docense.  

Közgazdasági diplomáját 1993-ban szerezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen Vezetés és szervezés, valamint Pénzügy szakirányokon. 2018-ban summa cum laude PhD-fokozatot szerzett a Budapesti Corvinus Egyetemen.  

2004-ig a vállalati szektorban dolgozott, stratégiai és pénzügyi vezető pozíciókban. 2005-től a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetője, 2006 és 2008 között a tárca energetikáért, hírközlésért és közlekedésért felelős szakállamtitkára volt. 2010 óta a Corvinus Egyetem munkatársa, a Vezetéstudományi Intézet és a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont keretein belül. 2018-tól 2022-ig irányította a Vezetés és Stratégia Tanszék munkáját, 2021 őszétől 2022. júliusáig ellátta a Vezetéstudományi Intézet intézetvezetői teendőit. 2020-tól 2022 szeptemberéig részt vett az egyetem Szenátusának munkájában.  

2016 óta a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottságának, a Közlekedéstudományi Egyesület elnökségének. Fő kutatási területe az energia- és iparvállalatok stratégiai alkalmazkodása, az innovatív új technológiák megjelenésének hatása az értékláncok egyes elemeire. 

Jankó Zsuzsanna

Operáció és Döntés Intézet/Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék 

Jankó Zsuzsanna az ELTE és Corvinus közös képzésén 2011-ben szerezte meg MSc diplomáját Biztosítási és Pénzügyi Matematika szakon. 2016 őszén kezdett a Corvinus Egyetemen tanítani. Matematikus PhD oklevelét az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kapta 2017-ben. Oktatóként az operációkutatás, kvantitatív módszerek és számítástudomány tárgyakat tanította, magyar és angol nyelven. Két évig a Hamburgi Egyetemen dolgozott “PostDoc” pozícióban (2018-2020). Kutatóként a fő témái a stabil párosítások, a kereskedési hálózatok és a mechanizmus-tervezés. Rendszeresen publikál nemzetközi folyóiratokban, részt vesz hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. Diákkorában magyar és nemzetközi matematika versenyeken nyert díjakat (Kürschák, IMO 2005 és 2006, IMC 2009). Az utóbbi 10 évben rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi matematika versenyek szervezésében. 

Kovács Gábor István

Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet/Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék 

Kovács Gábor 2003 óta dolgozik a Budapesti Corvinus Egyetemen. Közel két évtized alatt számos tárgyat oktatott angol és magyar nyelven, elsősorban a pszicholingvisztika, a kognitív és általános pszichológia, az akadémiai íráskészség, a társadalomtudományi kutatási módszerek és a statisztika témaköreihez kapcsolódóan. 2014 és 2019 között aktív szerepet vállalt az angol nyelvű Kommunikáció- és médiatudomány alap- és mesterképzés fejlesztésében és menedzselésében e képzések programkoordinátoraként és a Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet igazgatóhelyetteseként.  

Fő kutatási területe a kognitív folyamatok szerepe a kommunikációban, beleértve a nyelvtanulást és a nyelvhasználatot. Doktori értekezésében az emberi emlékezeti rendszerek szerepét vizsgálta az idegennyelv-elsajátításban. Fokozatszerzése után elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját, és egy hároméves projekt keretében kifejlesztette és validálta a „MAMUT – magyar munkamemória-teszt”-et, egy szoftveres formában megvalósított tesztcsomagot, amely különféle munkamemória-funkciók mérését teszi lehetővé. Az utóbbi években kollégáival együttműködve olyan újabb területeken végzett kutatásokat, mint az idősek reprezentációja a hírmédiában, a családi kommunikáció és az értékek szerepe a környezettudatos viselkedések és a zöld identitás különböző aspektusainak kialakulásában, valamint a hangalak és a jelentés sztochasztikus összefüggései a magyar szókészletben. 

Kovács Tibor

Adatelemzés és Informatika Intézet/Információrendszerek Tanszék 

Kovács Tibor a Budapest Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán végzett 1990-ben, PhD fokozatát 2019-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságinformatika Doktori Iskolájában. Akadémiai pályáját megelőzően több mint 25 éven át dolgozott az SABMiller plc. fogyasztási cikkeket előállító vállalatnál termelésvezetői pozíciókban, Magyarországon, a Dél-Afrikai Köztársaságban és Csehországban. Kutatási tevékenysége az információtechnológia és a mesterséges intelligencia üzleti problémákhoz kapcsolódó alkalmazását vizsgálja, mint például a gyártási tevékenységek teljesítményfejlesztése, a teljesítménymenedzsment rendszerek, a képesség-érettség modellek vagy a megelőző karbantartási módszerek. 

Kuhle Wolfgang

Közgazdaságtan Intézet/ 

Kuhle Wolfgang közgazdaságtanból és matematikából doktorált summa cum laude minősítéssel a Mannheimi Egyetemen. Alapdiplomáját közgazdaságtanból szerezte kitüntetéssel a Berlini Szabadegyetemen. A Corvinus Egyetemen történő kinevezése előtt Wolfgang Kuhle a Zhejiang Egyetem közgazdaságtani docense volt. Berlinben, Bonnban, Mannheimben és Münchenben is betöltött kutatói és oktatói pozíciókat. Tagja a Max Planck Közjogi és Nemzetközi Jogi Intézetnek, valamint a Springer-Natura által kiadott SN Business and Economics folyóirat szerkesztőségének. Kutatási érdeklődési területei a gazdaságelmélet, a pénzügyi piacok, piactervezés, és játékelmélet. 

Őri Dóra

Adatelemzés és Informatika Intézet/Információrendszerek Tanszék 

Őri Dóra egyetemi tanulmányait gazdaságinformatikus szakon végezte a Budapesti Corvinus Egyetemen 2006–2012 között. Doktori fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságinformatika Doktori Iskolájában szerezte meg 2017-ben.   

2012-ben csatlakozott az Információrendszerek Tanszék közösségéhez PhD hallgatóként. 2015-től tudományos segédmunkatársként, 2017-tól egyetemi tanársegédként, 2018-től egyetemi adjunktusként dolgozott az Információrendszerek Tanszéken.  

Főbb kutatási területei az informatikai stratégiatervezés, stratégiai összehangolás, vállalati architektúra menedzsment és folyamatmenedzsment. Számos informatikai stratégia vonatkozású nemzetközi publikáció szerzője, emellett rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon.   

2014-ben a University of Amsterdam, Amsterdam Business School PhD vendéghallgatója volt. Két tanévben elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program állami ösztöndíját. Három alkalommal nyerte el a Kiemelkedő Nemzetközi Publikációs Díjat egyetemünkön. Vendégoktatóként a University of Sarajevo intézményben oktatott a CEEPUS Oktatói Mobilitás Program keretében.  

Több szakmai szervezetben tevékenykedik, többek között az Association of Enterprise Architects (AEA) szervezet és az AEA Magyar Tagozatának tagja. MTA köztestületi tag, az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság, Ipar- és Vállalatgazdaságtan Albizottságán belül újonnan megalakult Gazdaságinformatika Munkacsoport résztvevője. 

Vassilis Petsinis

Globális Tanulmányok Intézet/Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék 

Vassilis Petsinis politológus, aki az összehasonlító politikában, az etnopolitikában és az európai politikában jártas. Regionális szakterülete Közép- és Kelet-Európa. Élénk érdeklődést mutat a nacionalizmus, az euroszkepticizmus és a populizmus iránt, különös tekintettel a görög, magyar, észt és lett esetekre. Legutóbb a Tartui Egyetemen vett részt H2020 Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship projektben. 

Kutatása Délkelet-Európa, a Visegrádi Négyek és a balti államok politikai fejleményeinek régiókon átívelő vizsgálatából áll. Célja, hogy ezeket a régiók közötti összehasonlításokat rendszerezze és feltárja, egyrészről az etnonacionalizmus, a nativizmus és a populizmus metszéspontjait Közép- és Kelet-Európában, másrészről az euroszkepticizmus mintáit a makrorégión belül. 

A Cross-regional Ethnopolitics in Central and Eastern Europe: Lessons from the Western Balkans and the Baltic States (Palgrave Macmillan: Basingstoke, 2022) és a National Identity in Serbia: The Vojvodina and a Multi-etnic Community in the Balkans (Bloomsbury and I.B. Tauris Publishing: London, 2020) című akadémiai monográfiák szerzője. Ezeken kívül számos tanulmányt publikált, amelyek olyan országokkal foglalkoznak, mint Szerbia, Horvátország, Románia, Magyarország, Szlovákia, Észtország, Lettország és Görögország.  

Szalai Máté

Globális Tanulmányok Intézet/Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék 

Szalai Máté a Budapesti Corvinus Egyetem folytatta alap- és mesterszintű tanulmányait nemzetközi tanulmányok szakon, ahol különböző formában 2013 óta tanít. Doktori címét az egyetem Nemzetközi Kapcsoltok Multidiszciplináris Doktori Iskolájában szerezte 2019-ben. A kisállamok külpolitikájára és a Perzsa-öböl térségére fókuszáló akadémiai kutatási és oktatási tevékenysége mellett a Külügyi és Külgazdasági Intézetben 2015 óta folytatott elemzői munkát, 2017-től a közel-keleti és észak-afrikai kutatási program koordinátoraként. Az egyetemen és különböző szakkollégiumokban való oktatói teljesítményét több díjjal is elismerték, 2016-tól pedig a Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiumának mentoraként is tevékenykedik. Számos folyóiratcikk és könyvfejezet mellett társszerzője a 2016-ban az Osiris által kiadott Az Iszlám Állam kalifátusa című kötetnek, 2021-ben pedig a Taylor & Francis kiadásában jelent meg a The Foreign Policy of Smaller Gulf States című könyve. 2021-ben vendégkutatói tevékenységet folytatott a New York-i Columbia Egyetemen, 2022 szeptemberétől pedig a Ca’ Foscari Egyetem posztdoktori kutatója a Marie Curie Cofund program keretében.  

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.21. - 11:14:48