Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Oktatási Terület

Célkitűzése

A hallgatóság számára egy olyan támogató szervezeti egység létrehozása, akihezbármikor bizalommal fordulhatnak bármilyen tanulmányi vagy akadémiai problémával. A munkacsoport működése magában foglalja, az ad hoc jellegű hallgatóikérdések megválaszolását, panaszok kezelését, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a Térítési és Juttatási Szabályzat folyamatos felülvizsgálatát, a kutatói és tudományos élet népszerűsítésének az elősegítését, valamint a külföldi hallgatók integrációját előmozdító programok megvalósítását.

A 2018/2019-es tanévben először került megrendezésre a nulladik heti program-sorozatunk, melynek célkitűzése, hogy a gólyák megfelelő tájékoztatást kapjanak az egyetemi lehetőségekről, az oktatás felépítéséről és a szociális juttatások keretrendszeréről. Az előadássorozat összesen négy célcsoportot foglalt magába; ősszel az alapszakos és mesterszakos hallgatók – Budapesten ésSzékesfehérváron -, idén februárban pedig a keresztfélévben felvett tanulók számára lett megszervezve. 1100 regisztrált hallgató vett részt a nulladik heti programunkon, beleértve mind a budapesti, mind a székesfehérvári campus hallgatóságát, míg a keresztféléves eljárásban bejutott hallgatók közül 200 gólyának tudtunk segíteni. Fontos megemlíteni, hogy a székesfehérvári hallgatók számára, illetve a keresztféléves eljárásban felvett hallgatóknál egyéb, csapatépítő és csapatkohéziótjavító programot, eseményt szerveztünk, elősegítve a szakonkénti mélyebbintegrációt.

Félévkezdés alkalmával online platformra helyeztük a Neptun oktatást, illetveösszeszedtük egy elektronikus füzetbe a legfontosabb hallgatói szolgáltatásokat, hogy mindenki teljes körű tájékoztatást élvezzen a félévkezdésnél.

A hallgatói tájékoztatás további pillérei közt szerepel a tantárgyi adatlapok releváns és naprakész információtartalommal való feltöltése és ellenőrzése. Ennekeredményeként az őszi félévben, több mint 500 tantárgyi adatlapot vizsgáltunkát aszerint, hogy megfelelő tartalommal vannak-e ellátva vagy hiányosakvoltak-e. A felmérés kiterjedt mind a magyar, mind az angol nyelvű adatlapokrais. A hiányos adatlapokért felelős tanárokat értesítettük és szerencsére sokanpozitív választ adtak, és feltöltötték a kért tartalmat. Mivel a tantárgyi adatlapokhordoznak minden fontos információt (tantárgyi követelmények, a tananyagtartalmi elemei), így kiemelten fontosnak találjuk a folyamatos ellenőrzésüket.

A 2018/2019-es tanévben Igényfelmérési projektünk keretében kértük a hallgatóság féléves visszajelzéséta tanárokkal/tantárgyakkal/szakokkal kapcsolatban. A kérdőívek szétosztása 18szak Facebook csoportján keresztül valósult meg. Közel 200 kitöltés után felvet-tük a kapcsolatot a Mikroökonómia Tanszékkel, valamint az Informatika Intézet-tel, és minden visszajelzést személyesen prezentáltunk az érintetteknek. Avisszajelzések alapján ennél a két akadémiai szervnél merültek fel olyan konkrétproblémák, amelyeket mindenképpen szerettünk volna jelezni. A prezentációkhatására változtatásokat és módosításokat ígértek a következő félévre. Ezek aváltoztatások a következő év szeptemberétől lesznek láthatóak. A mikroökonó-mia tárgy tantárgyfelelőse az ígéretek alapján egy másik oktató lesz, amelyreméljük, hatással lesz az összes jelzett problémára is. Az Informatika Intézet avisszajelzések hatására több oktatót is le fog váltani annak érdekében, hogy azegyes kurzusok között ne legyenek jelentős minőségbeli különbségek.

A folyamatos hallgatói kérdéskörök megválaszolása nem valósulhat meg aTanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ), illetve a Hallgatói és Térítési és JuttatásiSzabályzat (HTJSZ) pontos ismerete nélkül. A divízió felel a két szabályzat folyamatos felülvizsgálatáért és az esetleges módosítások szövegszerű elkészítéséért.

Aktív résztvevői voltunk a HalVel szabályzat legújabb módosításában is, melynek kiemelt pontja lesz, hogy sokkal nagyobb súllyal fog bekerülni a hallgatói válaszok értékelése, ugyanis az oktatók HalVel pontszáma már bele fog számítani a minősítési rendszerbe. Amennyiben egy oktató nem éri el a szabályzatbanmeghatározott minimum értékelést, bónuszoktól eshet el. A szabályzat módosításával kapcsolatban a cél, a minél magasabb kitöltési arány, ezáltal pontosabbvisszajelzés küldése. A HalVel felülete a Moodle rendszerből elérhető lesz, ezáltalsokkal gyakrabban találkozhatnak velük a hallgatók. Több kérdés is módosult,illetve pontosításra került, ezáltal az oktatók jobban tudnak változtatni az oktatásimódszereiken.

A 2018/2019-es tanév év egyik legnagyobb projektje a költségmentes, minőségi, profi vizsgafelkészítők szervezése volt. 2018. őszén összesen több mint 640 hallgatónak tudtunk felkészítőt biztosítani Statisztika II. és Mikroökonómia tárgyakból. Az ezt követő a félévben Matematika II., Pénzügyi számítások, Statisztika I., valamint Makroökonómiatárgyakból szerveztünk a hallgatóság számára ingyenes felkészítőket, ahol azaggregált részvételi arány 767 főre tehető, így ismét több száz hallgató vehetettrészt díjmentes konzultációnkon. További segítséget tudtunk nyújtani a Matekinggel kötött egyezségünkkel, melynek hatására, több mint 292 ingyenes (vagykedvezményes) kupont tudtunk a hallgatók számára biztosítani, így a kedvezmények következtében a hallgatói megtakarítások aggregált értéke közel 500.000forintra tehető.

A BCE Hallgatói Önkormányzat hivatalos Facebook oldalára bevezettünk egy chatbotot, amelynek a lényege, hogy a hallgatók kéréseit sokkal hatékonyabban tudjuk továbbítani az illetékesek számára. Továbbá a válaszidő is lecsökken ezáltal, illetve azonnali válaszokat is kaphatnak. Ez a projekt az IT munkacsoporttal közösen jött létre, akik a chatbotot fejlesztették.

Hasonlóan az Emberi Erőforrások divízióhoz, az Oktatási divízió is rendkívülszoros kapcsolati hálót és együttműködési hidat képez a hallgatóság és az egyes intézetek, tanszékek közt. Mind a Hallgatói Önkormányzat, mind a tárgyaltkari szervezeti egységek kiemelten fontosnak találják, hogy az egyes hallgatóiigények a megfelelő csatornán keresztül tudjanak eljutni a megoldást kínálócímzettekhez. Így a 2018/2019-es tanévben 20 kapcsolattartó hallgató képezi ezt a hidat. Főbbfeladatkörük kiterjed az egyes intézeti üléseken és Szakfejlesztési Bizottságokban való részvételre, mely fórumokon közvetlenül tudják jelezni a hallgatói oldal-ról érkezett javaslatokat/felvetéseket. Ezen kívül kölcsönös támogató jellegűegyüttműködés alakult ki az intézetek és a Hallgatói Önkormányzat között, melynek alapján segíteni tudjuk az egyes intézetek kommunikációját, eseményeiklebonyolítását. Ennek kapcsán létrejött egy intézeti támogatási alap, mellyeltámogatni tudjuk az olyan események szervezését, amelyek által közvetlenebbkapcsolat alakulhat ki a hallgatók és az egyes intézetek között.

A 2018/2019-es tanév során létrehoztuk azt a külügyi aldivíziót, amelynek elsődleges célitűzése,hogy megvalósuljon a teljes időben itt tanuló külföldi hallgatók integrálása azegyetemi életbe, illetve a hazai és külföldi hallgatók közötti rész eltüntetése, hisz korábban ezekkel a külföldi hallgatókkal nem volt közvetlen kapcsolattartás. Ennek keretében szakmai, ismeretterjesztő eseményeket, illetvekulturális esteket szerveztünk a tárgyalt hallgatói csoport számára. Az egyikelőadáson a fenntarthatósági problémák kerültek napirendre egy tapasztalt,komoly szaktudással rendelkező előadó társaságában. A szorosabb kommunikációra fókuszálva, létrehoztunk egy csoportot, ahol minden fontos, az Egyetemmel kapcsolatos eseményt és hír lefordítottunk a számukra, valamint egy angolnyelvű kisokost is készítettünk a számukra. Folyamatosan jelen vagyunk az Egyetem Nemzetközi Bizottságában is, ahol elsősorban az oktatásfejlesztéséről, valamint az átalakulással járó változásokról esik szó, valamint tartjuk a kapcsolatot aNemzetközi és Innovációs Igazgatósággal is.

A tudományos aldivízió legfőbb célja egy havi rendszerességű tudományos ösztöndíj létrehozása, elősegítve és támogatva a kutatói, illetve demonstrátorimunkát. Az év során elkezdődött a finanszírozási források felkutatása, valamint azösztöndíj szabályzatának megírása. Az Egyetemi Tudományos Tanácson mindenalakalommal a HÖK is képviselteti magát, ahol a főbb témák közt a TDK versenyek rendszerének fejlesztése, a kutatások támogatása, valamint a demonstrátori munka elősegítése szerepelt.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.12. - 08:42:37