Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Kutatások, projektek

Intézeti kutatóközpontok 

Smarter Work for a Better Life kutatóközpont

A „Smarter work for a better life” kutatóközpont célja, hogy tematikus, összehangolt, jövő-orientált munkapiaci kutatásokat folytasson annak érdekében, hogy a hazai gazdaság szereplői (vállalatok, munkavállalók és a kormányzat) minél több információval rendelkezzenek ahhoz, hogy a jövő munkapiaci kihívásaira minél hatékonyabb válaszokat tudjanak adni.  

A vállalati szektorral együttműködve elemezzük a hazai munkaerő jelenlegi képzettségi/felkészültségi szintjét és attitűdjeit, a munkáltatók és a munkavállalók jövőbeni elvárásait. Kutatásaink elősegíthetik, hogy a hazai vállalatok megfelelő információkkal rendelkezzenek a fejlődéshez elengedhetetlen új típusú munkaformák és vezetési módszerek alkalmazásáról.  

A kormányzattal együttműködve elemezzük a magas hozzáadott értéket képviselő tevékenységeket ösztönző és a gyors humántőke-akkumulációt elősegítő optimális szabályozási feltételrendszer lehetséges eszközeit. Az új típusú, kreatív, önálló döntéseket hozó, rugalmas, és folyamatos képzést igénylő munkaerő iránt jelentős keresletnövekedés prognosztizálható. A várható munkapiaci trendek, a várható szerkezeti egyensúlytalanságok feltárása segítheti a stratégiai célkitűzésekhez igazodó optimális szabályozási rendszer kidolgozását  

Az egyetemi hallgatókkal együttműködve kutatjuk, hogy az új generációnak milyen elvárásai vannak a jövő munkahelyéről, miként változhat a munkának a szerepe az emberek életében, milyen lesz a munka és a magánélet egyensúlya, és milyen űj kihívásokkal kell szembenézni a jövő újraelosztását kialakító kormányzatnak.  

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy kutatásainkkal elősegítsük azoknak a humántőke-fejlesztési, vállalatvezetési és szabályozási rendszerfejlesztési folyamatokat, amelyek hozzájárulnak a hazai digitalizációs-modernizációs folyamat kibontakozásához és az ahhoz szükséges humán tényezők megteremtéséhez.  

Főbb kutatási területek:  

A jövő munkapiacával kapcsolatos modernizációs trendek, munkapiaci kihívások és a felzárkózást segítő szabályozórendszer elemei.  

A rugalmas és/vagy helyfüggetlen munkavégzés szerepe a jövő munkapiacán, az ehhez szükséges humántőke akkumuláció szükséges elemei  

A munkahelyi wellbeing és elégedettség elemei és hatásuk a termelékenységre és a hosszabb távú innovációs potenciál alakulására  

A jövő újraelosztásának innovatív lehetőségei a változó demográfiai és munkapiaci trendek függvényében  

Az idősebb munkavállalók szerepe a jövő munkapiacán, a karrierpálya késői szakaszának flexibilis lehetőségei.  

Hosszabb távú makrogazdasági elemzések, fejlődési pályák kidolgozása kitörési lehetőségek a „közepes jövedelmi” csapdából.  

A kutatási témákat a kutatásvezetők irányítják. A kutatásokba hallgatók is bekapcsolódhatnak, a kutatási területekhez kapcsolódó résztémák meghirdetése kerülnek BA, MA és PhD hallgatók számára. 

Projektek 

2019-2.1.11-TÉT-2020-00172 sz., szlovén-magyar kutatási projekt (2021-2022) 
A COVID világjárvány hatása a KKV-k digitális átalakulási kezdeményezéseire 

A kutatás célja, a magyar és a szlovén KKV-k COVID világjárvány kihívásaira adott válaszainak elemzése a digitális technológiák és a digitális transzformáció által nyújtott lehetőségek kiaknázásával. A magyar és szlovén KKV-k működésének vizsgálata segít megérteni a KKV szektor működési módját a COVID járvány miatt kialakult krízis helyzetben. A projekt további célja a digitalizáció témakörében a BCE és a University of Maribor közötti együttműködés mélyítése.Kutatási téren egyrészt az elvégzett kvalitatív és kvantitatív kutatás, az esettanulmányok, interjúk alapján kidolgozott modell és a KKV-k digitalizációjának és túlélési képességének (SME resilience) kapcsolatát bemutató kvantitatív modell, valamint a kutatási keretrendszer tekinthető eredménynek, amelyeket nemzetközi és hazai konferenciákon mutattunk be, illetve közös nemzetközi tudományos cikkekben publikálunk a szlovén partnerekkel. Kérdőíves előkutatást végeztünk 120 résztvevővel, amelynek alapján közös (magyar-szlovén) 250 KKV-t érintő kvantitatív regionális felmérést végeztünk, összefogva a téma iránt érdeklődő kutatókat a Közép-Kelet európai térségben. A két országra vonatkozó eredmények segítenek azonosítani a KKV-k COVID kihívásokra adott válaszait a digitális technológiák és a digitális transzformáció által nyújtott lehetőségek kiaknázásával, így az érintett vállalatok számára támpontot adnak a lehetséges technikai, szervezeti és módszertani kérdésekben. A közös kutatás know-how megosztást, hatékony és szoros együttműködési megoldások kialakítását tette lehetővé, ami kutatásmódszertani, tudományos és oktatási szempontból is kölcsönös előrelépést jelent. A projekt tudományos eredményeinek a gazdaságra gyakorolt közvetett hatása megtermékenyítő lehet, hiszen ezen a területen nagyobb mintás, több országot összehasonlító felmérés, a KKV-k egy krízis helyzetben való viselkedésének elemzésére a digitalizáció kontextusában az elmúlt években nem készült.

Kapcsolódó cikkeink

Kő, Andrea, Zoltán Mitev Ariel, Tibor Kovács, Péter Fehér, and Zoltán Szabó. “Digital Agility, Digital Competitiveness, and Innovative Performance of SMEs.” Journal of Competitiveness 14, no. 4 (2022): 78-96.

Kő, Andrea, Péter Fehér, Tibor Kovacs, Ariel Mitev, and Zoltán Szabó. “Influencing factors of digital transformation: management or IT is the driving force?” International Journal of Innovation Science 14, no. 1 (2022): 1-20. https://doi.org/10.1108/IJIS-01-2021-0007

Fehér, Péter ; Kő, Andrea ; Kovács, Tibor ; Őri, Dóra ; Szabó, Ildikó ; Szabó, Zoltán ; Varga, Krisztián. The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Digitalisation Practices of Hungarian Companies, In: Polona, Šprajc; Damjan, Maletič; Nataša, Petrović; Iztok, Podbregar; Andrej, Škraba; Daniel, Tomić; Vincenzo, Uli; Anja, Žnidaršič (szerk.) 41st International Conference on Organizational Science Development [41. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti] : Society’s Challenges for Organizational Opportunities [Izzivi družbe za priložnosti organizacij]: Conference Proceedings

Tématerületi Kiválósági Program  – NKFIH-869-10/2019 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással

Tématerület 1: Az innováció potenciálja, formái, társadalmi és gazdasági haszna a digitalizálódó társadalomban 

Ipar és digitalizáció – okos gyárak, intelligens gyártás kutatócsoport 

A digitalizáció gyökeresen átalakította az ipari környezetet. A magyar iparvállalatoknál ilyen címen futó fejlesztések középpontjában a digitális technológiára épített folyamatinnováció és az általuk elérhető hatékonyságjavulás áll. Konszenzus van abban, hogy e fejlesztések már rövidtávon a világpiaci versenyben maradás feltételévé válnak. Ugyanakkor a termék- és üzleti modell innovációk a nagyobb hozzáadott értéknek köszönhetően sokkal nagyobb hozadékkal kecsegtetnek. Kutatásunk az alábbi két területre fókuszál: a) digitalizáció és az adatközpontú döntéshozatal az iparban b) a vállalati versenyképesség javításának feltételei az új ipari forradalom hajnalán, a digitalizáció szerepe a versenyképesség elérésében. Magyarország számára a feldolgozóipar gazdasági jelentősége miatt érdemel fokozott figyelmet az iparvállalati digitális transzformáció támogatása, benne a képesítő tényezők és körülmények alakítása, illetve az ipar 4.0-ával kapcsolatos szolgáltatói és technológiai tudásbázis erősítése. 

Eredmények – Nemzetközi publikációk

Scimago Q1

  • Asemi, Adeleh, Asefeh Asemi, Andrea Ko, and Ali Alibeigi. “An integrated model for evaluation of big data challenges and analytical methods in recommender systems.” Journal of big data 9, no. 1 (2022): 1-26.. https://doi.org/10.1186/s40537-022-00560-z),
  • AlShafeey, Mutaz, and Csaba Csáki. “Evaluating neural network and linear regression photovoltaic power forecasting models based on different input methods.” Energy Reports 7 (2021): 7601-7614. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.10.125

Scimago Q2

  • Asemi, Asefeh, Adeleh Asemi, and Andrea Ko. “The Competitive Situation of the Cheminformatics Industry Based on Porter’s Model in Iran.” Sage Open 12.4 (2022): 21582440221134604.
  • Kovács, Tibor, and Andrea Kő. “Machine learning based monitoring of the pneumatic actuators’ behavior through signal processing using real-world data set.” In International Conference on Future Data and Security Engineering, pp. 33-44. Springer, Cham, 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-85969-5_52

Scimago Q3

  • Alshafeey, Mutaz; Csaba, Csáki: A Case Study of Grid-Connected Solar Farm Control Using Artificial Intelligence Genetic Algorithm to Accommodate Peak Demand, Journal of Physics-conference Series 1304 : 1 pp. 1-7. Paper: 012017 , 7 p. (2019)

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.04.01. - 08:10:12