Ugrás a fő tartalomra

Egyetemi adjunktus

Baranyi Tamás Péter

Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Baranyi Tamás az ELTE-n végzett történelem és amerikanisztika szakokon, majd az egyetem Új- és Jelenkori Egyetemes Történelem doktori iskolájában szerzett doktori fokozatot. 2012-2015 között a Terror Háza Múzeum kutatási vezetőjeként dolgozott, majd az Antall József Tudásközpont kutatási vezetőjeként. 2020-tól a Külügyi és Külgazdasági Intézet stratégiai igazgatóhelyettese. 2013-2018 között az ELTE-n tanított diplomáciatörténetet, majd nemzetközi kapcsolatokat a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Szűkebb kutatási témája az angolszász hatalmak diplomáciatörténete és geopolitikai gondolkodása.

Beretzky Zsuzsanna

Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék

Beretzky Zsuzsanna az Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék oktató és kutató munkájába 2016-ban csatlakozott PhD hallgatóként. 2020-ban végezett a Corvinus Gazdálkodástani Doktori Iskolájában, ahol fő kutatási témája a krónikus betegségek terhének vizsgálata volt Magyarországon.

Beringer Dorottya

Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Matematika Tanszék

Beringer Dorottya az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott matematikusként, a tanári kiegészítő képzést is elvégezte. Doktori fokozatát a Szegedi Tudományegyetemen szerezte meg 2020-ban. Kutatási területe a véletlen gráfok, konvergens gráfsorozatok tulajdonságai. 

A Matematika Tanszéken 2017 óta dolgozik tanársegédként. Az egyetemi oktatás mellett általános és középiskolás diákok tehetséggondozásával is foglalkozik, matematika táborokban tanít 15 éve.

Fadgyas-Freyler Petra

Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék

Fadgyas-Freyler Petra iskoláit Magyarországon, Németországban és Skóciában végezte. 2019-ben doktorált az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájában, egészségügyi fejkvótaszámítás témájában. Évek óta dolgozik az egészségbiztosítónál, ahol egészségfinanszírozással, adatelemzéssel és adatszolgáltatással foglalkozik. Érdeklődési területe az egészségpolitika, egészségfinanszírozás, egészségügyi egyenlőtlenségek, forrásteremtés, egészségügyi adatbázisok és ezek nemzetközi elmélete és gyakorlata. Szakmai végzettsége: Egészségpolitika és finanszírozás mesterszak, Diplom Betriebwirtin (BA), Diplom Diakoniewissenschaftlerin.

Jámbor Zsófia

Vállalatgazdaságtan Intézet / Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék

Jámbor Zsófia egyetemi tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte az akkori Termelésmenedzsment és logisztika főszakirányon. Ezt követően közel 10 évet a versenyszférában dolgozott alapvetően beszerzés területén. 2016-ban tért vissza az Egyetemre a Gazdálkodástani Doktori Iskola hallgatójaként Tevékenység és ellátási lánc menedzsment specializáción.

PhD fokozatát 2021 februárjában szerezte meg, kutatása fókuszában a hazai tejipar versenyképességének vizsgálata áll. 2016 óta doktorandusz hallgatóként, 2019 óta egyetemi tanársegédként kapcsolódott be a Vállalatgazdaságtan Intézet oktatási munkájába alap- és mesterszakon is, 2021-től adjunktusként folytatja munkáját.

Jeneyné Varga Ágnes

Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék

Jeneyné Varga Ágnes az ELTE földrajz-biológia szakán szerzett középiskolai tanári oklevelet, majd egyévnyi általános iskolai tanítás után jelentkezett az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájába, ahol 2020-ban szerezte meg PhD fokozatát társadalomföldrajz szakterületen. Tudományos segédmunkatársként hazai és nemzetközi vidékfejlesztéssel, fenntartható mezőgazdasággal kapcsolatos projektekben dolgozott, és részt vett egy, a Corvinus Gazdaságföldrajz Tanszékének részvételével zajló 4 éves OTKA kutatásban is.

A Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszéken 2016-tól tanársegédként, 2021-től adjunktusként főként térinformatikát, területi elemzési módszereket, vidék- és településföldrajzot tanít, valamint terepgyakorlatokat, szakszemináriumokat vezet, s büszke szép sikereket elért TDK és OTDK helyezettjeire.

Kutatási területei a gazdaságföldrajz, vidékföldrajz, településföldrajz, melyek földrajzi keretét Kelet-Közép-Európa irányába kívánja tágítani a jövőben.

Kajos Attila

Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék

Kajos Attila a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán diplomázott marketing és angol-magyar gazdasági szakfordító specializáción, doktori tanulmányait a Kar Gazdálkodástani Doktori Iskolájában folytatta.

2012-ben egyetemi tanársegédként csatlakozott a PTE Természettudományi Karának Sporttudományi és Testnevelési Intézetéhez, ahol a Sportszervező BSc és a Rekreáció MSc képzésekben oktattam magyar és angol nyelven. Érdeklődése ekkor fordul a sport gazdálkodástani területei, elsősorban a sportmarketing felé. Kutatásai középpontjába a sporthoz kapcsolódó fogyasztói motiváció és -magatartás, a márkázás és a közösségi média marketing kerültek, PhD fokozatát is ezen témakörben szerezte 2020-ban.

Öt éve csatlakozott a Corvinus Vállalatgazdaságtani Intézetének Üzleti Gazdaságtan Tanszékéhez, valamint a tanszéken működő Sportgazdaságtani Kutatóközponthoz. Az oktatás mellett 2017 óta „Gazdálkodási és menedzsment” alapszak Gazdálkodáselmélet specializációjának koordinátora, két éve az Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának titkára. A tehetséggondozást kiemelt feladatának tartja, így rendszeresen vezet vállalatgazdaságtani versenydolgozatokat és TDK munkákat.

Toygar T. Kerman

Toygar T. Kerman a törökországi Bilkent Egyetemen matematikából diplomázott, majd a Közel-keleti Műszaki Egyetemen (M.E.T.U.) biztosításmatematikai tudományokból, az Amszterdami Egyetemen biztosításmatematikai tudományokból és matematikai pénzügyekből, a törökországi Bilkent Egyetemen közgazdaságtanból szerzett mesterfokozatú oklevelet. Doktori fokozatát a Maastrichti Egyetemen 2021-ben közgazdaságtudományból nyerte el.

Fő érdeklődési területe a mikroökonómia, a játékelmélet és a viselkedés gazdaságtan, valamint az információelosztás problémája. Kutatása főként az információtervezésre (Bayes meggyőzés) és annak különböző gazdasági helyzetekre, például választásokra való alkalmazására irányul. Érdeklik továbbá az ágensek hiedelemstruktúrái/felépítése és a hiedelemmanipulációval járó gazdasági problémák is.

Kuslits Béla

Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék

Kuslits Béla orvos és szociológus diplomája után szerezte meg a PhD fokozatot a Corvinus Egyetemen 2021-ben. Disszertációja témája a fenntartható élelmiszer rendszerek fogyasztói oldala volt. Jelenleg aktívan foglalkozik rövid ellátási láncokkal az élelmiszerpiacon, rezilienciával agroökológiai rendszerekben, a körkörös gazdaság bizonyos elméleti kérdéseivel és természetvédelemmel is. Egyetemi munkája mellett a Magyar Madártani Egyesületben természetkímélő gyepgazdálkodással foglalkozik, illetve tanácsadóként számos alkalmazott kutatási projektben vesz részt.

László Csaba Sándor

Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Pénzügy Tanszék

László Csaba Sándor a Corvinus jogelődjén végzett 1986-ban. 1986 és 1999 között a Pénzügyminisztérium munkatársa volt különböző beosztásokban, majd a minisztérium közigazgatási államtitkára lett. 1999 és 2002 között a bankszektorban töltött be pozíciókat, többek között vezérigazgató helyettesként irányította az ABN AMRO és K&H Bank közötti fúziót. 2002 és 2004 között közel két évig a Magyar Köztársaság pénzügyminisztere volt. 2004 és 2017 között a KPMG magyarországi partnere.

Egyetemi doktori címét 1992-ben szerezte meg Egyetemünkön, PhD fokozatát 2020-ban a Kaposvári Egyetemen.

Egyetemünkön rendszeresen tanít a 90-es évek eleje óta, ennek elismeréseképpen 2007-ben címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki. 2017-től munkaviszonyban oktat az Egyetemen. Rendelkezik tőzsdei szakvizsgával, adószakértő és okleveles könyvvizsgáló. A Budapesti Fesztiválzenekar Felügyelő Bizottságának elnöke. Karrierje során számos nemzetközi intézményben vett részt hosszabb rövidebb ideig képzéseken. Többek között Japán Pénzügyminisztérium, IMF, ABN AMRO Academy, Harvard Business School, IBFD, Harvard Kennedy School, INSEAD, Wharton Business School.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével tüntették ki 1998-ban.

Lieszkovszky József Pál

Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék

Lieszkovszky József Pál terület- és településfejlesztő geográfus szakon végzett az ELTE Természettudományi Karán 2005-ben, emellett nemzetközi gazdaság- és gazdálkodás mesterszakos közgazdász végzettséggel is rendelkezik. PhD fokozatát a Széchenyi Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában szerezte 2021-ben.

Szakmai pályafutását térinformatikusként kezdte, számos terület- és településfejlesztési program és koncepció készítésében vett részt, mint munkatárs, ill. vezető tanácsadó. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közlekedési és városrehabilitációs szakértőjeként közreműködött a 2014-2020-as uniós ciklus Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának tervezési munkáiban, emellett tapasztalattal rendelkezik az URBACT, az Interreg DANUBE és CENTRAL EUROPE projektek pénzügyi- és folyamat-menedzselésében is.

A Corvinus Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszékéhez 2018 tavaszán csatlakozott, mint tudományos segédmunkatárs, 2021 őszétől kezdődően pedig egyetemi adjunktusként vesz részt város- és közlekedésföldrajzi témájú tárgyak oktatásában. Kutatási témái: Afrika urbanizációs és közforgalmú közlekedési folyamatai, a vidéki térségek közforgalmú közlekedésének problémái, a közlekedési eredetű társadalmi kirekesztettség vizsgálata.

Metz Rudolf

Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék

Metz Rudolf politikatudományi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdte, mesterdiplomáját, majd doktori fokozatát is a Corvinuson szerezte. Disszertációját a Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díjjal ismerte el. Ezt követően egy közgazdász diplomával egészítette ki szakmai profilját, amelyet az egyetem Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzésén szerzett 2020-ban.

Oktatói tevékenységét 2013-ban kezdte meg előbb a Pázmányon, vendégelőadóként az Innsbrucki Egyetemen tartott angol nyelvű kurzusokat. 2014-ben csatlakozott a Corvinushoz, előbb vendégelőadóként, 2019-től egyetemi tanársegédként. Oktatási tevékenysége olyan területekre terjed ki, mint a politikai vezetés, a kormányzás, az önkormányzatok és a politikai pártok. Kutatói és publikációs tevékenysége a politikai vezetés dinamikáinak a feltárására koncentrálódik különös tekintettel olyan specifikus és komplex kontextusokra, mint a demokrácia, kormányzat, politikai pártok és mozgalmak. Publikációi rangos nemzetközi folyóiratokban jelentek meg, a populista és karizmatikus vezetésre fókuszáló kutatási projektjeit több nyertes posztdoktori pályázat is támogatja. Jelenleg a PUPOL – Academic Network for Public and Political Leadership elnevezésű nemzetközi szakmai szervezet elnökségi tagja és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos munkatársa.

Mikáczó Éva Ilona

Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet

Mikáczó Éva Ilona 1990 óta oktat a Corvinus Egyetemen a Számvitel tanszéken, illetve annak jogelődjein. Számvitel-statisztika tanárszakosként is itt végzett, 1996-ban egyetemi doktori majd 2021-ben PhD fokozatát is a Corvinuson szerezte.

A szakmai oktatáshoz szükséges gyakorlati tapasztalatokat a MOL, a Student diákszövetkezet, az MVM, a Budapesti Tejipari Vállalat, a MART Kereskedelmi Kft felkérésére végzett szakértői munkái során szerezte meg, okleveles könyvvizsgálói és IFRS szakmai minősítésű könyvvizsgáló minősítéssel is rendelkezik, könyvvizsgálói tevékenységet is folytat.

Oktatási gyakorlatát az élményszerű, maradandó és versenyképes ismeretek átadása határozza meg, szakmai céljának a számviteli alapozó tárgyak, valamint a számviteli informatika és a beszámoló elemzés kurzusok oktatásmódszertani fejlesztését tartja.

Nagy Vitéz

Informatika Intézet / Infokommunikációs Tanszék

Nagy Vitéz közel 12 éve kötődik több szálon is a Budapesti Corvinus Egyetemhez. Már elsőéves korában az Informatikai Intézet demonstrátoraként oktatott, továbbá a Studium Generale diákszervezet önkénteseként is dolgozott. Gazdaságinformatikus alapszakos diplomáját Vállalkozásfejlesztés mesteroklevéllel egészítette ki, majd doktori értekezését 2020-ban védte meg sikeresen.

Pályafutása során az oktatás és kutatás mellett folyamatosan dolgozott a versenyszférában is e-learning profilú vállalkozásában. Ennek köszönhetően jelentős tapasztalatra tett szerint a digitális trendek területén, és örömmel oktat az E-business világáról.

Kutatási területe középpontjában az e-learning, mint digitális oktatási forma áll, publikáció jelentős többsége is ezt boncolgatja elsősorban hatékonysági, illetve pénzügyi aspektusokból.

Radványi Anna Ráhel

Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Matematika Tanszék

Radványi Anna matematikusként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2010-ben, második diplomáját pedig ugyanebben az évben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen, alkalmazott közgazdaságtan alapszakon. Már hallgatóként bekapcsolódott a Matematika Tanszék oktatási és kutatási tevékenységeibe, 2016-tól pedig teljes állású tanársegédként dolgozott a tanszéken.

Fő kutatási területe a kooperatív játékelmélet, azon belül pedig költségelosztási problémák hatékony megoldásainak vizsgálata. Doktori értekezése többek között a Shapley-érték axiomatikus vizsgálatával foglalkozik, olyan játékosztályok esetén, amelyekben az adott költségelosztási probléma bizonyos speciális gráfokkal reprezentálható. Doktori fokozatát 2021. márciusában szerezte meg, 2021. szeptemberétől adjunktusként folytatja munkáját.  

Szijártó Norbert

Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék

Szijártó Norbert 2021 szeptemberében csatlakozott a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszékéhez adjunktusként, emellett a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének kutatója 2014 óta. Korábban, 2015-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszékén volt egyetemi tanársegéd, majd adjunktus. Egyetemi tanulmányait a Corvinuson végezte nemzetközi gazdaság fő- és gazdaságpolitika mellékszakirányon, majd a Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola hallgatójaként már bekapcsolódhatott a Világgazdasági Tanszék oktatási és kutatási munkájába.

Kutatási témája az európai integráció politikai gazdaságtana, amely szerteágazó kutatási területeket jelent: a Gazdasági és Monetáris Unió működése és kihívásai, az eurózóna intézményi keretrendszerének fejlődése, az euró bevezetésének kérdésköre a közép-kelet-európai országokban, az európai gazdasági kormányzás, az európai piacgazdasági modellek, az európai tagállamok iparpolitikája vagy a koronavírus uniós hatásainak vizsgálata.

Anastas Plamenov Tenev

Közgazdaságtan Intézet

Anastas Tenev bolgár származású, egyetemi tanulmányait Hollandiában végezte. Mielőtt 2021-ben a Corvinushoz csatlakozott volna, a Maastrichti Egyetemen szerzett PhD fokozatot. Az elmúlt öt évben számos egyetemi alapkurzust oktatott. Közgazdaságelméleti kutatásokat folytat, és a Corvinuson több mikroökonómiai elmélethez és játékelmélethez kapcsolódó kurzust tanít. Kutatási területei a hálózatok, a játékelmélet és a viselkedés gazdaságtan.

Váry Miklós

Közgazdaságtan Intézet

Váry Miklós a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerezte diplomáját alkalmazott közgazdaságtan, majd közgazdasági elemző szakon. Egyetemi évei alatt tagja volt a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégiumnak, kétszer nyerte el a Köztársasági Ösztöndíjat, OTDK első helyezett volt.

PhD fokozatát 2021-ben szerezte meg a Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában. Egyidejűleg elvégezte a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítványának makroökonómiai, pénzügyi és módszertani témájú PhD ösztöndíjprogramját is. 2018-2021 között a Pécsi Tudományegyetem alkalmazásában állt tudományos segédmunkatársként, tanársegédként.

2021 óta a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa, részmunkaidőben a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa. Oktatóként makroökonómiai tantárgyakat tanít, kutatóként érdeklődése az ágensalapú modellezés és a hálózatelmélet makroökonómiai alkalmazásaira, a monetáris makroökonómiára és a posztkeynesi makroökonómiára terjed ki. Tanulmányait az Economic Modelling, az Acta Oeconomica és a Közgazdasági Szemle fogadta el publikálásra. Tagja a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesületnek és a Végzett Pécsi Közgazdász Szakkollégisták Egyesületének.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.13. - 19:50:00