Ugrás a fő tartalomra

Kutatások és projektek

Az ETK kutatásai között szerepel egyebek közt a Mediatized EU, az Emerging Elites, az Entrepreneurship in Eastern Europe, a Magyar Vállalati Panelvizsgálat, az Uncertainty and Insecurity in Europe, az Információs Technológia és Helyi Társadalom, Social Impacts of ICT, a SIBIS, az EInclusion, az ICT4All, az Integrated and United (INTUNE), az INSPIRES, és az ENEC projekt.

Partnereink, megbízóink között említhető az Antenna Hungária, az eMagyarország Centrum, az empirica GmbH, az NKFP, az OTKA, az IRM Európai Integrációs Alap, valamint az EU 5-7. és H2020 keretprogramja.

Érdeklődő hallgatók számára a következő adatfile-ok érhetők el – önéletrajz és motivációs levél benyújtását, valamint konzultációt követően Lengyel Györgynél:

 • A magyar vállalati panel adatbázis (1992-2000)
 • A magyar gazdasági elit adatbázis (1990, 1993, 1997, 2007, 2014)
 • Fiatalok követéses vizsgálata (2002-2012)
 • Bevándorlók és a magyar közvélemény (2011)

Állampolgári Tanácskozás

A reprezentatív demokrácia, – vagyis hogy az állampolgárok képviselőket választanak az őket érintő döntések meghozatalára – azt a látszatot keltheti, hogy a hétköznapi emberek, véleménye, reményei, félelmei csak a politikai rendszer környezetét alkotják. Ebben a felfogásban a döntéshozók és a szakértők jól-informáltak és kompetensek a döntések meghozatalát illetően, a hétköznapi ember pedig kevéssé tájékozott szakpolitikai ügyekben és ezért sokszor kevésbé érdeklődik is ezek iránt. 

Ezzel szemben a deliberatív demokrácia elképzelése és gyakorlati alkalmazásai – az úgynevezett deliberatív módszerek – arra a feltételezésre épülnek, hogy a szakértők és döntéshozók sem mindig látják előre döntéseik következményeit, és a döntéseiket élvező – vagy éppen elszenvedő – állampolgári közösség is lehet olyan ismeretek, szempontok és vélemények birtokában, amelyeket érdemes megfontolni egy döntés meghozatalánál. Ezeknek a deliberatív módszereknek egyik legrégebbi és legelterjedtebb formája az állampolgári tanácskozás.

Az állampolgári tanácskozás, egy összetett, többnapos folyamat, amelynek célja, hogy biztosítsa tájékozott állampolgárok részvételét a szakpolitikai döntéshozatalban. A módszert Ned Crosby alkotta meg 1971-ben, az amerikai demokrácia olyan sajátos problémáira keresve megoldást, mint az alacsony politikai részvétel, a lobbicsoportok hatása a döntéshozatalra vagy a politika növekvő mediatizáltsága. Mindezek a problémák együttesen elválasztják az állampolgárokat a közügyektől, a közügyek megvitatásától és végeredményben a közös cselekvés és problémamegoldás lehetőségétől.

Eredeti angol neve – „citizens’ jury”, vagyis közvetlen fordításban „állampolgári esküdtszék” – onnan származik, hogy a technika az angolszász esküdtszék felépítését és szellemiségét követi. Ennek alapja az a feltételezés, hogy 12-30 állampolgár képes objektív és független döntést hozni egy problémával kapcsolatban a témáról való ismeretszerzés, illetve az érvek és ellenérvek meghallgatása után. Ebből következik, hogy a módszer leginkább egy konkrét, a közösség életét befolyásoló szakpolitikai kérdés eldöntéséhez nyújthat segítséget.

A résztvevők a folyamat során együtt töltenek néhány napot, amely alatt meghallgatják a szakértők véleményét, megismerkednek a különböző nézőpontokkal, a hozzájuk kapcsolódó különböző értékekkel és érdekekkel. Ahogyan a deliberatív közvéleménykutatás, az állampolgári tanácskozás is komoly hangsúlyt helyez a témáról való ismeretszerzés mellett a felmerülő kérdések, dilemmák megvitatására a résztvevők körében – azaz az állampolgári deliberációra.

A folyamat végén az állampolgárok ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyeket azután átnyújtanak a döntésért felelős hatóságnak és/vagy személyeknek. Ideális esetben az ajánlásokat figyelembe veszik és felhasználják a döntések meghozatalánál. A módszert számos helyen alkalmazták már a világban az Egyesült Államoktól Indiáig. Leginkább az angolszász országokban elterjedt, mert ezek bírói gyakorlata hasonló elveken alapul, így az állampolgári tanácskozás elképzelése könnyen illeszkedik a kulturális közegbe. Gordon Brown angol miniszterelnök nyilatkozataiban egyenesen az angol politika egyik kiegészítő intézményeként beszél az állampolgári tanácskozások intézményéről.

A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézete 2008 nyarán kutatást végez a Kaposvári kistérségben. Az intézet már hosszú évek óta folytat kutatásokat különböző témákban Kaposváron és környékén, elsősorban az információs társadalom témakörében, de számos egyéb, mint például általános iskolások sikerei, életútja, előmenetele témában is.

A terepen korábban, helyi lakosokkal, döntéshozókkal és a civil szféra képviselőivel végzett fókuszcsoportos vizsgálatokból és interjúkból leginkább az derült ki, hogy az emberek a munkanélküliséget, munkahelyek és így a megfelelő jövőkép hiányát tekintik a legnagyobb problémának a térségben, ez a probléma tart leginkább számot a közérdeklődésre. Az előzetes terepmunka alkalmával az is feltárásra került, hogy az Európai Unió nem igazán játszik szerepet az emberek mindennapi életében, nincsen jelen, az emberek nem tájékozottak e tekintetben annak ellenére, hogy számos, különböző méretű, EU által finanszírozott fejlesztési beruházás valósult meg a térségben az utóbbi időben. 

Ilyen módon két téma került kijelölésre a kaposvári kutatásra:

 • munkanélküliség és munkahelyteremtés a kaposvári kistérségben
 • az Európai Unió és a foglalkoztatáspolitika

Ez a kutatás egy európai, EU által finanszírozott kutatás részeként valósult meg, amely az európai integráció különböző aspektusaival foglalkozik, s többek között célja az állampolgári részvétel erősítése, a közvélemény mozgósítása. Ezért a kutatás ezen szakasza részvételen alapuló, „csoportos” módszerekkel történt: egy deliberatív közvéleménykutatás és egy állampolgári tanácskozás formájában.

Az IntUne (Integrated and United? A Quest for Citizenship in an Ever Closer Europe) kutatási projekt egyike az az állampolgárság témakörébe tartozó projekteknek a hatodik keretprogramon belül. Az IntUne egy négyéves kutatási projekt, amely 2005. szeptemberében indult. 29 európai intézmény és több mint 100 kelet- és nyugat-európai kutató vett részt ebben a Siena-i Egyetem által koordinált projektben.

Napjainkban, amikor az EU egy sor fontos kihívással néz szembe és sokan megkérdőjelezik legitimitását és demokratikus voltát, fontossá vált annak kutatása, hogy létezik-e EU-állampolgárság, illetve hogyan jött/jöhet ez létre. A kutatás fő célja annak vizsgálata, hogy miként változott az állampolgárság fogalmának jelentése az integráció elmélyítésének és az EU bővítésének hatására.
A kutatási projekt az integráció és decentralizáció hatását az állampolgárság három tényezőjének szempontjából vizsgálta: az identitás, a reprezentáció és a kormányzati hatáskörök szempontjaiból.  

Deliberatív közvéleménykutatás

A deliberatív közvéleménykutatás, amelyet James S. Fishkin dolgozott ki 1988-ban, s azóta Robert C. Luskin-nal együttműködésben végez, egy olyan kutatási módszer, amely a kiscsoportokban történő vitatkozást ötvözi a hagyományos, véletlen mintavételen alapuló közvéleménykutatás technikájával. Számos deliberatív közvéleménykutatás készült már világszerte, többek közt Nagy-Britanniában, Ausztráliában, Dániában, az Egyesült Államokban – ezek között mind országos, mind helyi érdekeltségűek megtalálhatók. Magyarországon eddig két országos jelentőségű deliberatív közvéleménykutatás került megrendezésre. 2005-ben a romákkal szembeni előítéletek és diszkrimináció kérdésében, s 2007-ben az európai integráció témakörében.

Az állampolgárok gyakran nem rendelkeznek elég információval a közügyeket illetően, így a hagyományos közvéleménykutatások gyakran csak az emberek felszínes véleményét tükrözik. A társadalomtudományokban „racionális ignorancia” néven emlegetett jelenségnek megfelelően az embereknek nem éri meg, hogy külön erőfeszítést tegyenek vagy időt szánjanak tájékozódásra, vagy egy jól megalapozott vélemény kialakítására.A deliberatív közvéleménykutatás megkísérli a hagyományos közvéleménykutatást újszerűen alkalmazni az állampolgári konzultáció lehetőségét is beépítve. Első lépésben egy reprezentatív, véletlen minta kerül megkérdezésre az adott kérdésben, ezután a minta tagjait meghívják egy hétvégére, hogy a kérdést egymással megvitassák.

A vitahétvégét megelőzően egy objektív, minden érvet és ellenérvet tartalmazó tájékoztató anyagot kap minden résztvevő tájékoztatás céljából. A hétvégén a résztvevők egymással és szakértőkkel, politikusokkal is megbeszélik a kérdést, a hivatásos moderátorok által vezetett kiscsoportos beszélgetéseken kérdéseket fogalmaznak meg feléjük. A vitahétvége végén a résztvevők ismét válaszolnak az eredetileg feltett kérdésekre (eredeti kérdőív). A vélemények megváltozása azt mutatja, hogy milyen lenne a tényleges közvélemény, ha az embereknek módjukban állna tájékozódni és alaposan végiggondolni az adott kérdést.

A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézete 2008 nyarán kutatást végez a Kaposvári kistérségben. Az intézet már hosszú évek óta folytat kutatásokat különböző témákban Kaposváron és környékén, elsősorban az információs társadalom témakörében, de számos egyéb, mint például általános iskolások sikerei, életútja, előmenetele témában is.

A terepen korábban, helyi lakosokkal, döntéshozókkal és a civil szféra képviselőivel végzett fókuszcsoportos vizsgálatokból és interjúkból leginkább az derült ki, hogy az emberek a munkanélküliséget, munkahelyek és így a megfelelő jövőkép hiányát tekintik a legnagyobb problémának a térségben, ez a probléma tart leginkább számot a közérdeklődésre. Az előzetes terepmunka alkalmával az is feltárásra került, hogy az Európai Unió nem igazán játszik szerepet az emberek mindennapi életében, nincsen jelen, az emberek nem tájékozottak e tekintetben annak ellenére, hogy számos, különböző méretű, EU által finanszírozott fejlesztési beruházás valósult meg a térségben az utóbbi időben.


Ilyen módon két téma került kijelölésre a kaposvári kutatásra:

 • munkanélküliség és munkahelyteremtés a kaposvári kistérségben
 • az Európai Unió és a foglalkoztatáspolitika


Ez a kutatás egy európai, EU által finanszírozott kutatás részeként valósult meg, amely az európai integráció különböző aspektusaival foglalkozik, s többek között célja az állampolgári részvétel erősítése, a közvélemény mozgósítása. Ezért a kutatás ezen szakasza részvételen alapuló, „csoportos” módszerekkel történt: egy deliberatív közvéleménykutatás és egy állampolgári tanácskozás formájában.

Az IntUne (Integrated and United? A Quest for Citizenship in an Ever Closer Europe) kutatási projekt egyike az az állampolgárság témakörébe tartozó projekteknek a hatodik keretprogramon belül. Az IntUne egy négyéves kutatási projekt, amely 2005. szeptemberében indult. 29 európai intézmény és több mint 100 kelet- és nyugat-európai kutató vett részt ebben a Siena-i Egyetem által koordinált projektben.

Napjainkban, amikor az EU egy sor fontos kihívással néz szembe és sokan megkérdőjelezik legitimitását és demokratikus voltát, fontossá vált annak kutatása, hogy létezik-e EU-állampolgárság, illetve hogyan jött/jöhet ez létre. A kutatás fő célja annak vizsgálata, hogy miként változott az állampolgárság fogalmának jelentése az integráció elmélyítésének és az EU bővítésének hatására.

A kutatási projekt az integráció és decentralizáció hatását az állampolgárság három tényezőjének szempontjából vizsgálta: az identitás, a reprezentáció és a kormányzati hatáskörök szempontjaiból.

Mediatizált EU – H2020 projekt, 2021 január – 2024 december

Ebben a hét országra kiterjedő kutatásban azt vizsgáljuk, hogy miként keretezi a hagyományos és az új média az európai integrációs folyamatot, s hogyan tükröződik ez a közvéleményben. A kérdést a 21. század elejétől napjainkig kísérjük nyomon. A fókuszban az EU mellett és ellen szóló érvek állnak, az, hogy ez miként jelenik meg a media-diskurzusban, s az elit-média-közvélemény háromszögben. A kutatás főbb módszerei a tartalom- és diskurzuselemzés, a népesség survey, az elit-interjúk és a civil tanácskozások. A projekt az Empirikus Társadalomkutató Központban Lengyel György szakmai vezetésével valósul meg.

Corvinus Canvas: Research Spotlights – MEDEU projekt

Ez a beszélgetés az ötödik része annak az audiovizuális hangfelvétel-sorozatnak, amely a MEDIATIZED EU elnevezésű, négyéves, EU által finanszírozott projektnek van szentelve, azzal a céllal, hogy megvilágítsa és szélesebb közönséggel is megismertesse a kutatási eredményeket és ajánlásokat. Ez az epizód segít közönségünknek – politikai döntéshozóknak, szakértőknek, újságíróknak és a nagyközönségnek – megérteni a magyar csapat íróasztali kutatásának, médiaelemzésének és elit interjúelemzésének eredményeit az ország európaizációval kapcsolatos felfogásáról.

MEDIATIZED EU Podcast sorozat – 5. epizód: Az európaizáció magyarországi megítélése

Ez a beszélgetés az ötödik része annak az audiovizuális hangfelvétel-sorozatnak, amely a MEDIATIZED EU elnevezésű, négyéves, EU által finanszírozott projektnek van szentelve, azzal a céllal, hogy megvilágítsa és szélesebb közönséggel is megismertesse a kutatási eredményeket és ajánlásokat. Ez az epizód segít közönségünknek – politikai döntéshozóknak, szakértőknek, újságíróknak és a nagyközönségnek – megérteni a magyar csapat íróasztali kutatásának, médiaelemzésének és elit interjúelemzésének eredményeit az ország európaizációval kapcsolatos felfogásáról.

Résztvevők:

 • Dr. Lengyel György, szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, az Empirikus
 • Társadalomkutató Központ (CESR) vezetője.
 • Dr. Ilonszki Gabriella, politológus, professor emerita, Budapesti Corvinus Egyetem.
 • Dr. Tóth Lilla, tudományos főmunkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem.
 • Dr. Göncz Borbála, a Budapesti Corvinus Egyetem Corvinus Institute for Advanced Studies kutatója.
 • Dr. Melegh Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a Demográfiai Kutatóintézet tudományos
 • főmunkatársa.
 • Moderátor: Samuel Doveri Vesterbye, az Európai Szomszédsági Tanács (ENC) igazgatója.

A Corvinus Canvas: Research Spotlights című műsorában Lengyel György, a Corvinus Empirikus Társadalomkutató Központ vezetője mutatja be a MEDIATIZED EU Horizon 2020 projektet. Ez a kutatás hét ország elit-média-közvélemény háromszögében az európai integráció megítélését világítja meg. Lengyel György kiemeli a munka egyedi kihívásait és meglátásait, az elitek és a közvélemény közötti ellentétes EU-narratívákra összpontosítva.

A magyar kutatócsoport tagjai:

Bocskor Ákos akos.bocskor@uni-corvinus.hu
C épület, 522
Dr. Göncz Borbála borbala.goncz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
Tudományos munkatárs / Research Fellow
C épület, 710
Telefon: +36 1 482 7321 • Mellék: 7321
Dr. Ilonszki Gabriella gabriella.ilonszki@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Professor emerita / Professor Emerita
C épület
Telefon: +36 1 482 7383
Dr. Lengyel György gyorgy.lengyel@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
C épület, 528
Telefon: +36 1 482 7332 • Mellék: 7332
Dr. Melegh Attila attila.melegh@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 521
Telefon: +36 1 482 7322 • Mellék: 7322
Nagy Emese emese.nagy2@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kutatási rektorhelyettes / Kutatásmenedzsment / Európai Kutatási Pályázati Iroda
Vezető projektmenedzser / Senior project manager
E épület, 217
Tamássy Réka reka.tamassy@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
PhD Hallgató / PhD Student
C épület
Dr. Tóth Lilla lilla.toth@uni-corvinus.hu
C. épület, 408
Telefon: +36 1 482 7321 • Mellék: 7321
Vancsó Anna anna.vancso@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet
doktorjelölt

Inspires – Munkaerőpiaci rugalmasság – FP 7 projekt 2013-2016

Az Empirikus Társadalomkutató Központ (ETK) 2013 és 2016között részt vett az INSPIRES(Innovative Social Policies for Inclusive and Resilient Labour Markets inEurope) nemzetközi kutatási projektben. Az INSPIRES projektetaz Európai Bizottság 7-es keretprogramja támogatta.

A projekt fő célja az volt, hogy eredményeivel hozzájáruljon az európai országokmunkaerőpiacának rugalmasabbá és inkluzívabbá tételéhez. A projekt felmérte arésztvevő európai országok munkaerőpiacának rugalmasságát és inkluzivitását,azonosítja az ehhez hozzájáruló innovatív munkaerőpiaci politikákat, valamintelemzi a „szakpolitikai tanulás” folyamatát, amely meghatározza ezen innovatívpolitikák kialakulását és az európai országok közötti transzferjét. A projektkeretében a munkaerőpiaci, foglalkoztatási és szociálpolitikák elemzésétvégezzük el.

Ezen túlmenően a kutatás a rosszabb helyzetben levő, amunkaerőpiaci változásoknak jobban kitett csoportok helyzetét is felméri2000-től napjainkig kvalitatív és kvantitatív módszerekkel. Az INSPIRESkutatásban tizenegy, különböző jóléti hagyományokkal rendelkező európai országképviseltette magát: mind skandináv, angolszász, kontinentális, mediterrán éskelet-európai országok részt vesznek a projektben. A kutatók többtudományterületet képviseltek (szociológia, foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika).

Enec- Elit és válság – OTKA projekt, 2014 -2017

A Budapesti Corvinus Egyetemen működő Empirikus Társadalomkutató Központ(ETK) 2006 és 2009 között részt vett az Európai Bizottság 6-os keretprogramja által támogatott “InTune” (Integrated and United? A Quest for Citizenship in anEver Closer Europe) kutatási projektben. Az ENEC projekt (European National Elites and the Crisis) a fent említett kutatásra épül és az európai identitással, a kormányzás hatókörével és a képviselettel kapcsolatos attitűdöket vizsgálja az elitek és az általános közvélemény körében. Az előzőkutatásra alapozva lehetőségünk van arra, hogy figyelembe vegyük a gazdasági válság hatását, amikor az attitűdváltozásokat vizsgáljuk és az EU különböző tagállamait (a kutatás korábbi és jelenlegi résztvevőinek országait) hasonlítjuk össze.

A 2008-ban kezdődő globális gazdasági válságnak fontos következményei voltak és lehetnek az európai integrációs folyamatra nézve. Azokban az országokban, amelyeket a válság jobban érintett, a monetárispolitikai felelősséget átruházhatták az EU-s intézményekre és ez ezeket az országokat függővé tehette – különböző módon és időpontokban – a helyzettel való küzdelmük során. Ez a segítség azonban a megszorító intézkedések hazaihatóságok általi bevezetésétől függött. Az EU általános támogatottságának csökkenésével együtt, ezekben az országokban az állampolgárok úgy érezhetik,hogy az EU intézmények nem reagálnak az ő szükségleteikre, és, hogy a polgárok olyan intézmények és hatóságok diktátumainak vannak alávetve, amelyek felett nincs kontrolljuk.

BCE doktori alumni kutatás – EFOP363 projekt, 2018

A 2018-ban készült kutatás célkitűzése az volt, hogy egy online survey keretében feltérképezzük a Corvinus doktori iskolák volt hallgatóinak szakmai életútját, képzéssel és pályafutással kapcsolatos tapasztalatait és véleményét, a felmérés eredményeiből elemzést készítsünk és javaslatokat fogalmazzunk meg egy lehetséges stratégia számára.

Kiemelt kérdésköreink közé tartoztak egyebek közt, hogy mi motiválja a doktori hallgatókat a jelentkezéskor, melyek a doktori fokozattal rendelkezők főbb munkaerőpiaci elhelyezkedési területei, mennyire jellemzőek a hullámhegyek és a hullámvölgyek a karrier során és mi hasznosul a doktori képzésből a munkaerőpiacon. Foglalkozni kívántunk azzal is, hogy mennyire vannak jelen Ph.D. fokozatot szerzett volt hallgatóink a szakmai közéletben, milyenek a kutatási és publikációs tapasztalataik, szocio-demográfiai jellemzőik, illetve milyen véleményt formálnak a képzésről és pályafutásukról.

Jóllét és migráció: a Magyarország – Ausztria migrációs kapcsolat (MIGWELL)

Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Intézet (NKFI) típus: ANN – Osztrák-Magyar nemzetközi együttműködés

futamidő: 42 hónap (2021. december 1-től  2025. május 31-ig)

Azonosító: 139465 ANN

A kutatási projektben az Empirikus társadalomkutató külföldi partnere: Institute for Urban and Regional Research at the Austrian Academy of Sciences (ISR)

A projektben vezető kutató: Göncz Borbála

Az utóbbi évtizedben a migráció a közélet és a világpolitika egyik meghatározó kérdése lett. Ennek hatására a migráció motivációi és annak társadalmi, gazdasági és politikai következményei iránt a tudományos érdeklődés is megnövekedett.

Számos kutatás vizsgálta már a gazdasági jólét és a migráció kapcsolatát, a szubjektív jóllét és a migráció kapcsolata ugyanakkor sokkal kevesebb tudományos figyelmet kapott. A tervezett kutatás újdonsága, hogy e két kérdéskört kívánja összekapcsolni a szubjektív jóllét és a migráció egymásra hatásának, kétirányú kauzális viszonyának vizsgálatával. A projekt a két kérdéskör elméleti irodalmának összekapcsolásával közös elméleti keretben kívánja értelmezni a szubjektív jóllét változását a migráció kontextusában.

A tervezett kutatás Magyarország és Ausztria viszonylatában vizsgálja a migráció kérdéskörét. A kutatás az elméleti áttekintésen túl meglevő adatok (hivatalos statisztikák, EU-SILC, magyar mikrocenzus) és új adatfelvételek (Magyarországon egy n=1000 fős, Ausztriában egy n=200-300 fős kérdőíves megkérdezés) elemzésére épül kvalitatív módszerekkel (kognitív és narratív interjúk, fókuszcsoport, kerekasztal beszélgetések, szakértői interjúk) is kiegészítve.

A projekt nemzetközi és interdiszciplináris jellege a kutatásban résztvevő intézmények és kutatócsoportok körében is megjelenik. A magyar pályázón, a Budapesti Corvinus Egyetem Empirikus Társadalomkutató Intézetén túl még két kutatócsoport vesz részt a kutatásban: az Osztrák Tudományos Akadémia regionális kutatásokkal foglalkozó csoportja és a bécsi egyetem Magyar Tanulmányok Tanszéke.

A magyar kutatócsoport tagjai

Dr. Göncz Borbála borbala.goncz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
Tudományos munkatárs / Research Fellow
C épület, 710
Telefon: +36 1 482 7321 • Mellék: 7321
Dr. Lengyel György gyorgy.lengyel@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
C épület, 528
Telefon: +36 1 482 7332 • Mellék: 7332
Dr. Melegh Attila attila.melegh@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 521
Telefon: +36 1 482 7322 • Mellék: 7322
Dr. Tóth Lilla lilla.toth@uni-corvinus.hu
C. épület, 408
Telefon: +36 1 482 7321 • Mellék: 7321
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.20. - 06:38:27